Size bir telefon kadar yakınız
0 212 640 90 39
Dil Seçin
trende
Dil Seçin
trende

Avrupa Patent Sözleşmesi

12.12.2015
9.132 görüntülenme

Avrupa Patent Sözleşmesi

KISIM I – GENEL VE KURUMSAL HÜKÜMLER

BÖLÜM I – Genel Hükümler

Madde 1- Patentlerin Verilmesine İlişkin Avrupa Hukuku

Tüm üye ülkeler* için ortak olan bu hukuk sistemi, buluşlara patent verilmesi amacıyla oluşturulmuştur.

Halen üye olan 18 ülke; AT, BE, CH, DE, DK, ES, FI, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE.

 • Bu Sözleşmenin yetkisiyle verilen patentlere Avrupa Patentleri denilecektir.
 • Avrupa patenti, onun verildiği Üye Devletlerin her birinde, bu Sözleşme içinde aksi ifade edilmedikçe, o devlet tarafından verilen bir patent gibi aynı etkiye sahip olacak ve aynı şartlara tabi olacaktır.

Ref:Söz. Md. 63-65, 68, 69, 70, 99-105, 142 Yön.Md. 61

Madde 3 – Mülki Hüküm

Bir Avrupa patenti, bir veya daha fazla Üye Devletler için talep edilebilir.

Ref:Söz.Md. 79, 149

Madde 4* – Avrupa Patent Organizasyonu

 • Bundan sonra Organizasyon olarak belirtilecek olan bir Avrupa Patent Organizasyonu bu Sözleşme ile kurulmuştur. Organizasyon idari ve mali özerkliğe sahiptir.
 • Organizasyonun organları:
 • bir Avrupa Patent Ofisi;
 • bir İdari Konsey.

 

 • Organizasyonun görevi, Avrupa patentlerinin verilmesidir. Bu iş İdari Konsey tarafından denetlenen Avrupa Patent Ofisi tarafından yürütülür.

Ref: Söz.Madde 10-36.

* Bak. Genişletilmiş Temyiz Kurulu Kararı G 5/88, G 7/88 G 8/88 (Ek 1)

Bölüm II – Avrupa Patent Organizasyonu

Madde 5[1] -hukuki görüş Statü

 • Organizasyon tüzel kişiliğe sahiptir.
 • Organizasyon, Üye Devletlerin her birinde, o Devletin

ulusal kanunu kapsamında tüzel kişilere                                          tanınan en

genişhukuki görüş yetkiye sahiptir; özellikle menkul veya gayri menkul mülkiyetini elde edebilir veya satabilir vehukuki görüş işlemler için taraf olabilir.

 • Avrupa Patent Ofisinin Başkanı, Organizasyonu temsil eder.

* Bak Genişletilmiş Temyiz Kurulu Kararları G 5/88, G 7/88, G 8/88 (Ek I)

 • Organizasyonun merkezi Münih’tedir.
 • Avrupa Patent Ofisi Münih’tedir. Ofisin, La Hage’de (Den Haag) bir şubesi vardır.

* Bak Genişletilmiş Temyiz Kurulu Kararları G 5/88, G 7/88, G 8/88 (Ek I)

Madde 7* – Avrupa Patent Ofisinin Alt-Ofisleri

Gerekli görüldüğü hallerde, İdari Konseyin kararı ile Avrupa Patent Ofisinin alt ofisleri, üye Devletlerde ve sınai mülkiyet konularında ilgili uluslararası arası organizasyonlar arasında bilgi ve iletişim amacıyla, Üye Devletin veya ilgili organizasyonun onayına tabi olarak oluşturulur.

Ref: Söz. Md. 35

* Bak.Genişletilmiş Temyiz Kurulu Kararları G 5/88, G 7/88, G 8/88 (Ek I)

Madde 8 – İmtiyazlar ve Muafiyetler

Bu sözleşmeye eklenen İmtiyazlar ve Muafiyetler hakkındaki protokol, Organizasyonun, İdari Konsey üyelerinin, Avrupa Patent Ofisi memurlarının ve Organizasyonun çalışmalarında yer alan Protokolde belirtilen diğer şahısların, her bir Üye Devletin bölgesinde görevlerinin icra edilmesinde gereken imtiyazları ve dokunulmazlıklardan yararlanacağı koşulları tarif eder.

 

 

 

 • Organizasyonun sözleşmeden doğan sorumluluğu, ilgili sözleşmeye uygulanan kanun ile belirlenir.
 • Organizasyonun kendisinin veya Avrupa Patent Ofisi çalışanlarının görevlerini yerine getirirken sebep oldukları herhangi bir zarar konusunda Organizasyonun sözleşme dışı sorumluluğu, Federal Almanya Cumhuriyeti Kanunu hükümlerine göre belirlenir. Zarara Hauge’taki şube veya bir alt-ofis veya ona bağlı memurların sebep olduğu hallerde, bu şube veya alt-ofisin bulunduğu Üye Devletin ulusal hükümleri uygulanır.
 • Organizasyona karşı Avrupa Patent Ofisi memurlarının kişisel sorumlulukları, hizmet yönetmeliklerine veya işe alınma koşullarına göre belirlenir.
 • 1 inci ve 2 nci paragraflarda belirtilen uyuşmazlıkların giderilmesinde yargılama yetkisine sahip mahkemeler;
 • 1 inci paragrafta belirtilen uyuşmazlıklarda taraflar arasında başka bir ülkenin mahkemesi bir anlaşma ile belirlenmedikçe, Federal Almanya Cumhuriyeti’ nin yetkili yargılama mahkemeleri,
 • 2 nci paragrafta belirtilen uyuşmazlıklarda, Federal Almanya Cumhuriyeti’nin yetkili yargılama mahkemeleri veya şube veya hizmet biriminin bulunduğu ülkenin yetkili yargılama mahkemeleri.

Madde 10* Yönetim

 • Avrupa Patent Ofisi,                         İdari konseyne                  karşı

faaliyetlerinden sorumlu bulunan Avrupa Patent Ofisi Başkanı tarafından yönetilir.

 • Bu amaca uygun olarak, Başkan özellikle aşağıdaki görev ve yetkilere sahiptir;
 • Avrupa Patent          Ofisinin            faaliyetlerinin                    yerine

getirilmesi için, idari talimatların benimsenmesi ve halk için rehber kitapçıkların yayınlanması dahil, bütün gerekli önlemleri almak,

 • Antlaşmada öngörülmemiş olması halinde, hangi işlerin

Münih’teki Avrupa Patent Ofisi’nde,                                        hangilerinin La

Haye’deki şubede yapılmasını sırasıyla belirlemek,

 • İdari konsey’nin yetki alanına girmekle birlikte, Başkan, antlaşmanın tadil edilmesi, genel yönetmelikler ve kararlarla ilgili herhangi bir öneriyi İdari konseyne sunmak,
 • Bütçeyi, değişikliklerini ve ek bütçeyi hazırlamak, uygulamak,
 • İdari konseyne yıllık faaliylet raporunu sunmak;
 • Personeli denetlemek,
 • 11 inci Maddenin hükümlerine uygun olarak, personeli atamak ve terfi ettirmek,
 • 11 inci Maddenin hükmü dışındaki memurlar üzerinde disiplin yetkisini kullanmak ve 11 inci Maddenin 2 nci ve 3 üncü paragraflarında belirtilen memurlar konusunda İdari konseyne disiplin ile ilgili öneride bulunmak,
 • Görev ve yetkilerini devredebilmek.

 

 • ** Başkana birden çok Başkan Yardımcısı yardımcı olur. Başkan bulunmadığı veya rahatsız olduğu zaman, Başkan Yardımcılarından biri İdari konsey tarafından belirlenen prosedüre uygun olarak Başkan Yardımcılarından biri, başkana vekalet eder.

Ref: Söz. Md. 9, 12.

* Bak. Genişletilmiş Temyiz Kurulu Kararları G 5/88, G 7/88, G 8/88 (Ek II)

** Bak. İdari Konseyin EPO/APT (Avrupa Patent Ofisi Resmi Gazetesi 1978,       326)nun Başkanını yerine bir başkasının

vekalet etmesi hakkındaki 6 Temmuz 1978 tarihli kararı.

Madde 11 – Üst Düzey Yöneticilerin Atanması

 • Avrupa Patent Ofisinin Başkanı İdari konseynin kararı ile atanır.
 • Başkan Yardımcıları, Başkanın görüşleri alındıktan sonra İdari konseyin kararı ile atanır.
 • Temyiz Kurullarının ve Genişletilmiş Temyiz Kurulunun Başkanları dahil, üyeleri, Avrupa Patent Ofisi Başkanının teklifi üzerine, İdari konseynin kararı ile atanır. Bunlar, Avrupa Patent Ofisi Başkanı’nın görüşleri alınarak tekrar İdari konsey tarafından atanabilirler.
 • İdari konsey, 1 inci ve 3 üncü paragraflarda atıfta bulunulan memurların üzerinde disiplin yetkisine sahiptir.

Ref: Söz.Md. 21, 22, 35

 

Avrupa Patent Ofisinin görevlileri, kurumdaki görevlerinin sona ermesinden sonra bile, niteliği itibariyle mesleki bir sır olan herhangi bir bilgiyi ne açıklayabilirler ne kullanabilirler.

Madde 13 – Organizasyon ile Avrupa Patent Ofisi Çalışanları Arasındaki Uyuşmazlıklar

 • Avrupa Patent Ofisinin görevlileri ve önceki görevliler veya bunların hukuki halefleri, Avrupa Patent Organizasyonu ile olan uyuşmazlıklarda Uluslararası Çalışma Örgütünün İdare Mahkemesi’ne, bu mahkemenin statüsüne uygun olarak, daimi görevlilerin Hizmet veya Emekli Maaş Yönetmeliklerindeki veya diğer görevlilerin iş koşullarını düzenleyen koşullar dahilinde başvurabilirler.
 • Bir itiraz, ancak ilgili kişi Hizmet Yönetmelikleri, Emekli Maaşı Planı Yönetmeliği veya duruma göre, işe alma koşulları kapsamında ona sağlanmış olan diğer tüm şikayet olanaklarını tüketmiş ise, kabul edilir.

Madde 14* Avrupa Patent Ofisinin Dilleri

 • Avrupa Patent Ofisinin resmi dilleri İngilizce, Fransızca ve Almanca’dır. Avrupa patent başvuruları bu dillerin biriyle yapılır.

 

 • Bununla birlikte, resmi dilleri İngilizce, Fransızca veya Almanca’dan başka bir dile sahip bir Üye Devletlerin herhangi birinde ikametgahı veya iş yeri merkezine sahip olan gerçek veya tüzel kişiler ile o Devletin uyruğunda olup da yurtdışında ikamet eden vatandaşları tekrar Avrupa patent başvurularını, o Devletin resmi dilinde yapabilirler. Ancak başvurunun, yönetmelikçe belirtilen süre içinde, Avrupa Patent Ofisinin resmi dillerinden birinde tercümesi yapılarak verilir. Bu tercüme, Avrupa Paten Ofisi’nden önceki işlemler, düzenlemeler sırasında ilk başvurunun orijinal metni ile uyumlu hale getirilir.
 • Yönetmelikte aksi belirtilmedikçe, Avrupa Patent Ofisi’nin resmi dillerinden biri ile yapılmış olan başvuru veya ikinci fıkraya göre resmi dile çevirisi için, Avrupa Patent Ofisi nezdindeki tüm başvuru ve patent verilmesi işlemlerinde, aynı resmi dil kullanılır.
 • İkinci fıkrada belirtilen kişiler, süreye bağlı belgeleri, o ülkenin resmi dilinde verebilirler. Ancak, bunların da Yönetmelikte belirtilen süre içinde işlem dilindeki bir tercümesini vermek zorundadırlar. Yönetmelikte belirtilen durumlarda, Avrupa Patent Ofisi’nin diğer resmi dillerinde de yapılabilir.
 • Avrupa Patent başvurusu ile ilgili olmayan dokümanlar, bu Sözleşmede belirtilen dillerin birinde değilse veya Sözleşmede belirtilen süre içinde tercümesi yapılmazsa, dikkate alınmazlar.
 • Avrupa patent başvurusu, işlem dilinde yayımlanır.
 • Avrupa Patent tarifnameleri, işlem dilinde yayımlanır. Bu yayında, istemlerin Avrupa Patent Ofisi’nin diğer iki resmi dilindeki çevrisi de bulunur.
 • Avrupa Patent Ofisinin üç resmi dilinde:
 • Avrupa Patent Bülteni;
 • Avrupa Patent Ofisinin Resmi Gazetesi. yayınlanır.
 • Avrupa Patent Siciline yapılan tesciller, Avrupa Patent Ofisi’nin üç resmi dilinde yapılır.

Ref:       Söz.Md. 70,            80,      90,      93,       97,      98,      103,      127,       129

Yön.Madde 1, 2, 4-7, 35, 44, 69

* Bak. Genişletilmiş Temyiz Kurulu Kararları G 6/91, G 2/95 (Ek I)

Madde 15 – İşlemlerle İlgili Daireler

Bu Sözleşmede belirtilen işlemleri (usulleri) uygulamak için, Avrupa Patent Ofisinin içinde aşağıdaki birimler kurar:

 • Bir evrak giriş dairesi,
 • Araştırma Daireleri,
 • İnceleme Daireleri,
 • İtiraz Daireleri,
 • Bir Hukuk Dairesi,
 • Temyiz Kurulları,
 • Bir Genişletilmiş Temyiz Kurulu.

Ref: Söz. Madde 16-22, 143, Yön. 9, 10, 12, 106a/devamı

 

Evrak Giriş Bölümü, La Hage’deki şubededir. Bu bölüm, inceleme talebi yapılana veya başvuru sahibinin 96 ncı maddenin 1 inci paragrafı uyarınca işlemlere devam edilmesi beyanında bulununcaya kadar Avrupa Patent başvurusunun dosyalanması, şekli şartlar        açısından     incelenmesiyle

yetkilidir. Ayrıca, Avrupa patent başvurusunun ve Avrupa araştırma raporunun yayımlanmasından yükümlüdür.

Ref:Söz. Madde 6, 15, 18, 90, 91, 93, 94, 95, Yön. Madde 9

Madde 17 – Araştırma Bölümleri

Araştırma Bölümleri La Haye’deki şubededir. Bu bölümler, Avrupa araştırma raporlarının düzenlemesiyle yetkilidirler.

Ref:Söz. Md 6, 15, 92, Yön. Md 9

Madde 18 – İnceleme Bölümleri

 • Bir İnceleme Bölümü, Evrak Giriş Bölümünün yetkisinin sona erdiği andan itibaren her bir Avrupa patent başvurusunun incelenmesiyle yetkilidir.
 • Bir İnceleme Bölümü,, üç teknik Patent uzmanından oluşur. Bununla birlikte, son karar verilmeden önce inceleme, bir genel kural olarak, uzmanlardan birisi dosyayı incelemekle görevlendirilir. Sözlü işlemler İnceleme Bölümünün önünde gerçekleşir. İnceleme Bölümü, kararın türüne göre gerekli görülürse, hukuk eğitimi almış

 

bir patent uzmanının ilavesi ile genişletilir. ilişkin oylarda eşitlik olması halinde, İnceleme Bölümü başkanının oyu belirleyicidir.

Ref:Söz.Md. 15, 16, 33, 94, 153 Yön.Md. 9

Madde 19 – İtiraz Bölümleri

 • Bir İtiraz Bölümü, herhangi bir Avrupa Patentine karşı itirazların incelenmesiyle yetkilidir.
 • * Bir İtiraz Bölümü, üç teknik uzmandan oluşur; bu uzmanlardan en az ikisinin itiraz konusu olan patentin verilmesi işlemlerinde yer almamış olması gerekir. Avrupa patentinin verilmesine ait işlemlerde yer almış patent uzmanı başkan olamaz. İtiraz Bölümü,, itiraz hakkındaki nihai bir kararı almadan önce, üyelerinden birini itirazın incelenmesiyle görevlendirebilir. Sözlü işlemler İtiraz Bölümü nezdinde gerçekleşir. İtiraz Bölümü, kararın türüne göre gerekli görürse, patentin verilmesi işlemlerinde yer almamış hukukçu bir uzmanın katılımıyla genişletilir. Karara ilişkin oylarda eşitlik olması halinde, İtiraz Dairesinin başkanının oyu belirleyicidir.

Ref:Söz. Md. 99 Yön.Md. 9

* Bak. Genişletilmiş Temyiz Kurulu Kararı G 5/91 (Ek I)

Madde 20* – Hukuk Bölümü

 • Hukuk Bölümü,, Avrupa Patent Siciline yapılacak tescil ve terkinlere ilişkin kararlarla, patent vekilleri
  listesine yapılacak kayıt ve kayıt silme ile ilgili kararlar konusunda yetkilidir.
 • Hukuk Bölümü, ilişkin kararlar, hukuk bilgisine haiz bir üye tarafından alınır.

Ref:Söz. Md. 15, 127, 134 Yön.Md. 9

* Bak. Avrupa Patent Ofisi Başkanının, Hukuk Dairesi’nin Yetkileri ile ilgili 10.03.1989 tarihli kararları (Avrupa Patent Ofisi Resmi Gazetesi 1989,             177 ve sonrası (DG 5

Başkan Yardımcısının, Hukuk Dairesi ile ilgili 05.07.1990 tarihli (abd) bildirisi (Avrupa Patent Ofisi Resmi Gazetesi 1990, 404 ve sonrası).

Madde 21* Temyiz Kurulları

 • Temyiz Kurulları, Evrak Giriş Bölümü, İnceleme Bölümü, İtiraz Bölümü ve Hukuk Bölümü kararlarına karşı yapılan temyizleri incelemekle yetkilidir.
 • Evrak Giriş Bölümü veya Hukuk Bölümü kararlarına karşı yapılan şikayetler için, Temyiz Kurulu hukuk eğitimi görmüş üç üyeden oluşur.
 • İnceleme Bölümü kararlarına karşı yapılan şikayetler için, Temyiz Kurulu:
 • Karar, bir Avrupa patent başvurusunun reddi veya bir Avrupa patentinin verilmesi ile ilgili ve dört üyeden daha az üyeden meydana gelen bir İnceleme Bölümü tarafından alınmış ise, iki teknik ve bir hukuk eğitimli üyeden,
 • Karar dört üyeden meydana gelen bir İnceleme Bölümü tarafından alındığı zaman veya Temyiz Kurulunun şikayetin niteliği gereği olarak düşündüğünde, üç teknik ve iki hukuk eğitimli üyeden,
 • Diğer bütün durumlarda, üç hukuk eğitimi almış üyeden oluşur.
 • Bir İtiraz Bölümü kararına karşı yapılan Temyiz kurulu;
 • Karar üç üyeden oluşan bir İtiraz Bölümü tarafından alındığı zaman, ikisi teknik, biri hukuk eğitimli üyeden,
 • Karar, dört üyeden oluşan bir İtiraz Bölümü tarafından alındığı zaman veya Temyiz Kurulu şikayetin niteliği gereği olarak düşündüğünde, üçü teknik, ikisi hukuk eğitimli üyeden oluşur.

Ref: Söz. Md. 11,                       15,        106,        154,        155 Yön.Md. 10,

106a/1.mükerrer

* Bak. Genişletilmiş Temyiz Kurulu Kararı G 2/90, G 8/95 (Ek I)

Madde 22 – Genişletilmiş Temyiz Kurulu

(1) Genişletilmiş Temyiz kurulu;

(a) Temyiz Kurulları tarafından ona yöneltilmiş hukuki konularda karar vermekle,

(b)      112 inci madde uyarınca, Avrupa Patent Ofisinin Başkanı

tarafından ona yöneltilen hukuki konularda görüşler görüşler bildirmekle yetkilidir.

 • Kararları veya görüşleri vermek için, Genişletilmiş Temyiz Kurulu hukukçu beş üyeden ve teknik eğitimi almış iki üyeden oluşur. Hukuk eğitimli bir üye, kurula başkanlık yapar.

Ref:Söz. Md. 11, 15 Yön.Md. 10

Madde 23* – Kurul Üyelerinin Bağımsızlığı

 • Genişletilmiş Temyiz Kurulunun ve Temyiz Kurulu üyeleri beş yıllık bir dönem için atanırlar, bu dönem içinde ciddi sebepler ve bu sebeplere bağlı olarak Genişletilmiş Temyiz Kurulunun teklifi üzerine İdari Konseyinin bir kararı olmadıkça, görevlerine son verilmez.
 • Kurulların üyeleri, Evrak Giriş Dairesi, İnceleme Dairesi, İtiraz Dairesi veya Hukuk Dairesi üyeleri olamazlar.
 • Kurulların üyeleri kararlarında, herhangi bir talimatla bağlı olmayıp, sadece bu sözleşmenin hükümlerine tabidirler.
 • ** Temyiz Kurullarının ve genişletilmiş Temyiz Kurulunun Prosedür Kuralları, Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yapılır.

Ref: Yön.Md. 11

* Bak. Genişletilmiş Temyiz Kurulu Kararı G 6/95 (Ek I) ** Bak. Temyiz Kurulunun 07.07.1989’dan geçerli (Avrupa Patent Ofisi Resmi Gazetesi 1983, 7 ve devamı; 1989, 361 ve devamı) sayılı Prosedür Kurallarına ve Genişletilmiş Temyiz Kurulunun 08.06.1994’ten geçerli (Avrupa Patent Ofisi Resmi Gazetesi 1983, 3 ve devamı; 1989, 362 ve devamı; 1994, 443 ve devamı) sayılı Prosedür Kuralları.

Madde 24* – Muafiyet ve itiraz

 • Temyiz Kurullarının veya Genişletilmiş Temyiz Kurulunun üyeleri, şayet onların o hususta herhangi bir kişisel menfaati varsa, taraflardan birinin temsilcileri olarak daha önce ilgili olmuşlarsa veya temyiz altındaki karara katılmışlarsa, herhangi bir temyizde yer alamazlar.
 • Eğer, birinci paragrafta belirtilen nedenlerden biri veya başka bir nedenle bir Temyiz Kurulunun veya Genişletilmiş Temyiz Kurulunun herhangi bir üyesi, bir temyize katılmamayı düşünürse, durumu Kurula bildirir.
 • Temyiz Kurulunun veya Genişletilmiş Temyiz Kurulunun üyelerine, birinci paragrafta belirtilen nedenlerden biri için herhangi bir tarafça veya tarafsız olacakları konusunda şüpheye düşülürse, itiraz edilebilir. Eğer, ilgili red nedenleri bilinmesine rağmen, prosedüre uygun bir işlem yapılmış ise, itiraz geçersiz sayılır. Hiçbir itiraz üyelerin milliyetine dayandırılamaz.
 • Temyiz Kurulları ve Genişletilmiş Temyiz Kurulu 2 ve 3 üncü paragraflarda belirtilen durumlarda yapılacak işlem konusunda, ilgili üyenin katılımı olmaksızın karar verir. Bu kararın alınması için, itiraz edilen üye başka bir üye ile yer değiştirir.

 

* Bak. Genişletilmiş Temyiz Kurulu Kararı G 5/91 (Ek I)

Madde 25 – Teknik Görüş

Bir ihlal veya hükümsüz kılma nedeniyle yetkili ulusal mahkemenin başvurusunda, Avrupa Patent Ofisi eylemin konusu olan Avrupa patenti ile ilgili bir teknik görüşü, uygun bir ücretin ödenmesi karşılığında vermek zorundadır. İnceleme Dairesi bu görüşlerin verilmesiyle yetkilidir.

* Bak. Ücretler ile ilgili Hükümler madde 2, paragraf 20.

Bölüm IV – İdari Konsey

Madde 26 – Üyelik

 • İdari konsey Üye Devletlerin temsilcilerinden ve bunların yedek üyelerinden oluşur. Her bir Üye Devletin, İdari Konseye bir Temsilci ve bu temsilciye vekalet edecek yedek üye bulundurmak hakkı vardır.
 • İdari Konseyin üyeleri, kendi Prosedür Kurallarına uygun olarak, danışman ve uzmanlardan yararlanabilirler.
 • İdari konsey Üye Devletlerin Temsilcileri ve bunlara vekalet edecek üyeler arasından bir başkan ve bir başkan yardımcısını seçer. Başkan yardımcısı ve başkanın çeşitli nedenlerle görevde olmadığı zamanlarda, başkana vekalet eder.
 • Başkan ve başkan yardımcılığı görevleri üç yıldır. Bu süre, yenilenebilir.

Madde 28 – Kurul

 • En az sekiz ülke temsilcilerinin bulunması durumunda, İdari konsey üyeleri arasından seçeceği beş kişiden oluşan kurulu oluşturur.
 • İdari Konseyin Başkanı ve Başkan Yardımcısı makamları nedeniyle Kurulun üyeleridir; diğer üç üye İdari konsey tarafından seçilir.
 • İdari konsey tarafından seçilen üyelerin görev süreleri üç yıldır. Bu süre yenilenmez.
 • Kurul, İdari konsey tarafından Prosedür Kurallarına uygun olarak ona verilen görevleri yapmakla yükümlüdür.

Madde 29 – Toplantılar

 • İdari konsey, Başkanın çağrısı üzerine toplanır.
 • Avrupa Patent Ofisi           Başkanı İdari konsey’nin

toplantılarına katılır.

 

 • İdari konsey yılda bir kez olağan toplanır. Ayrıca, Başkanının çağrısı veya Üye Devletlerin üçte birinin talebi üzerine toplanır.
 • İdari konseynin toplantıları, bir gündem içeriğine göre ve Prosedür Kurallarına uygun olarak yapılır.
 • Geçici gündem, Prosedür Kurallarına uygun olarak herhangi bir Üye Devlet tarafından talep edilen herhangi bir soruyu içerir.

Madde 30 – Gözlemcilerin Katılması

 • Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı, Avrupa Patent Organizasyonu ile Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı arasında yapılmış bir anlaşmanın hükümlerine uygun olarak, İdari konseynin toplantılarında temsil edilir.
 • Uluslararası patent prosedürünün uygulanması ile görevli hükümetler arası bir organizasyon, Teşkilatla yaptığı anlaşma çerçevesinde ve bu anlaşmada belirtilen hükümlere uygun olarak, İdari Konsey toplantısında temsil edlirler.
 • Organizasyonun ilgili olduğu konularda faaliyet gösteren diğer hükümetler arası ve uluslararası sivil toplum örgütleri, karşılıklı çıkarlara ilişkin sorunların görüşüldüğü toplantılarda, İdari Konseyin çağrısı üzerine temsil edilebilirler.

 

 • İdari Konseyin toplantıları, İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinde olur.
 • İdari Konseye sunulan dokümanlar ve                                  görüşme

tutanakları, birinci fıkrada belirtilen dillerde düzenlenir.

Madde 32 – Personel, Binalar ve Ekipman

Avrupa Patent Ofisi, İdari Konsey ve oluşturulan komitelere, görevlerini yerine getirebilmek için gerekli personel, bina ve ekipman temin eder.

Madde 33* – Belirli Durumlarda İdari Konseyin Yetkisi

 • İdari Konsey bu Sözleşmenin aşağıdaki hükümlerini değiştirmeye yetkili olacaktır:
 • bu Sözleşmede belirtilen süreleri. Bu, sadece 95 inci maddede belirtilen koşullarda 94 üncü maddede belirtilen süre için uygulanır.
 • Uygulama yönetmeliklerini.
 • İdari Konsey, bu Sözleşme ile uyumlu olarak, aşağıdaki hükümleri kabul etmeye veya düzeltmeye yetkilidir.
 • Mali Yönetmelikleri;

 

 • Avrupa Patent Ofisinin kadrolu memurlarının Hizmet Yönetmeliklerini ve diğer memurlarının hizmet koşullarını, kadrolu ve diğer memurların maaş cetvellerini, statülerini, atanma koşullarını ve diğer ek ödemelerle ilgili yönetmeliklerini
 • Emekli Maaşı Yönetmeliklerini ve maaşlardaki artışlara uygun olarak, mevcut emekli maaşlarındaki artışları;
 • Ücretler ile ilgili Kurallar;
 • Prosedür Kuralları.
 • İdari Konsey, 18 inci Maddenin 2 nci paragrafına rağmen, belirli olay grupları için, deneyimlerine göre değerlendirerek, İnceleme Dairelerinin, bir teknik uzmandan oluşmasına karar vermeye yetkilidir.
 • İdari Konsey, Avrupa Patent Ofisi Başkanına Avrupa Patent Teşkilatı adına Devletlerle, hükümetler arası teşkilatlarla ve bu teşkilatlardaki anlaşmalara uygun olarak kurulan dokümantasyon merkezleri ile antlaşma görüşmeleri yapmak ve kendi onayı ile, anlaşmaları sonuçlandırma görevlerini vermekle yetkilidir.

Ref:Söz. Md. 35 Yön.Md. 10, 74

* Bak. Genişletilmiş Temyiz Kurulu Kararları G 5/88, G 7/88, G 8/88, G 6/95 (Ek I)

 

 • İdari Konseydeki oy hakkı, Üye Devletlerle sınırlıdır.
 • Her bir Üye Devlet, 36 maddenin hükümlerine uygun olarak, oy hakkına sahiptir.

Madde 35 – Oylama Kuralları

 • İdari Konsey 2 nci paragrafta belirtilenlerin dışındaki kararlarını, temsil edilen ve oy veren üye Devletlerin oylarının basit çoğunluğuna göre verir.
 • İdari Konsey, Md. 7/11, 33, 39/1, 40/2-4, 46, 87, 95, 134, 151/3, 154/2, 155/2, 156, 157/2-4, 160/1-ikinci cümle, 162, 163, 166, 167 ve 172’ye göre kararlarını, temsil edilen ve oy veren üye ülkelerin oylarının 3/4 ‘ünün oy çokluğuna göre alır.

Madde 36 – Oyların Hesaplanması

 • Her üye devlet, ücretler ile ilgili kuralların kabulü veya düzeltilmesi konusunda, Üye Devletler tarafından yapılacak mali katkının arttırılması durumunda, yeni Organizasyon bütçesinin bütçe değişikliğinin veya ek bütçenin kabulünde, her bir Üye Devletin bir oya sahip olacağı bir ilk gizli oylamadan sonra bu gizli oylamanın sonucu ne olursa olsun, 2 nci paragrafa uygun olarak ikinci gizli oylamanın derhal yapılmasını talep eder. Karar bu ikinci gizli oylamanın sonucu ile belirlenir.

 

 • Her bir Üye Devletin ikinci gizli oylamada vereceği oyların sayısı aşağıdaki şekilde hesaplanır;
 • 40 ıncı madde 3 ve 4 üncü paragraflara uygun olarak, her üye devlet için özel mali katkının yüzdesi, üye devlet sayısı ile çarpılıp, beşe bölünmesiyle elde edilir.
 • yukarıdaki şekilde hesaplanan oy sayısı, bir sonraki yüksek tam sayıya tamamlanır.
 • bu sayıya beş ilave oy eklenir.

(D) yine de, hiçbir Üye Devlet 30’dan daha çok oya sahip olamaz.

Bölüm V – Mali Hükümler

Madde 37 – Harcamaların Karşılanması

Organizasyonun masrafları aşağıdaki şekilde karşılanır:

 • Teşkilatın kendi kaynaklarından;
 • Üye ülkeler tarafından, ülkelerin Avrupa Patentlerinin yıllık ücretleri açısından ödemeleri ile;
 • gerektiğinde, Üye Devletler tarafından yapılan özel mali katkı lar ile
 • uygun olan hallerde, 146’ıncı maddeye göre sağlanan gelir ile.

Ref: Söz.Md. 47, 50

Organizasyonun kendi öz kaynakları, Sözleşmede belirtilen çeşidi ne olursa olsun faturalandırılmış ücretlerden sağlanan gelirdir.

Ref:Yön.Md. 40

Madde 39        – Üye Ülkelerin, Avrupa Patentlerinin Yıllık

Ücretleri Nedeniyle Yaptıkları Ödemeler

 • * Her bir Üye Devlet, Avrupa Patentinin yıllık ücretleri bakımından İdari Konsey tarafından tespit edilen ve her üye ülke için eşit olan ve %75 oranını geçmeyen bir payı Organizasyon’a öder. Ancak, anılan oran İdari konsey tarafından tespit edilen asgari bir miktardan daha az ise, Üye Devlet o asgari miktarı Organizasyon’a öder.
 • Her bir Üye Devlet, İdari konsey’nin ödemenin miktarını tespit için gerekli bilgileri, Organizasyona iletir.
 • Bu ödemelerin vade tarihleri İdari konsey tarafından belirlenir.
 • Ödemenin vade tarihinde, tam olarak ödenmemesi halinde, Üye Devlet ödenmeyen miktarı, vade tarihinden itibaren faizi ile birlikte öder.

Ref:Söz. Md. 35, 40, 41, 47, 50, 141, 146, 147, 161, 176

* Bak. İdari Konseyin, Avrupa P.O.’ne ödenecek olan Avrupa patentlerinin yıllık ücret oranı hakkındaki 08.06.1984

 

tarihli kararı (Avrupa Patent Ofisi Resmi Gazetesi 1984, 296)

Madde 40 – Ücretlerin ve Ödemelerin Seviyesi – Özel mali Katkılar

 • 38 inci Madde uyarınca ücretlerin miktarı ve 39 uncu Madde uyarınca oran, Organizasyon bütçesinin dengede olması amacıyla yeterli geliri temin edecek düzeyde tespit edilir.
 • Ancak, Organizasyon 1 inci paragrafta belirtilen şartlar altında bütçesini dengeleyemezse, Üye Devletler İdari konsey tarafından söz konusu hesap dönemi için belirlenen özel mali katkı miktarını Organizasyona öderler.
 • Bu özel mali katkılar, herhangi bir üye devlet için bu Sözleşmenin yürürlüğe girmesinden önceki son yıl içinde dosyalanan patent sayısı esasına göre belirlenir ve aşağıdaki şekilde hesaplanır:
 • Üye Devlette yapılan patent başvurularının sayısına oranla yarısı.
 • Üye Devlette ikametgah ve iş yerine sahip gerçek ve tüzel kişilerin diğer Üye Devletlerde yapmış oldukları patent başvurularının ikinci yüksek sayısına oranının yarısı.

Ancak, patent başvuru sayısı 25000’i aşan Devletler tarafından yapılacak katkı miktarları, bu Devletlerde yapılan başvuru sayıları toplanarak bu Devletlerdeki patent başvurularının bu toplam sayıya oranıyla ortaya çıkan cetvele göre belirlenir.

 

 • Üye devletlerden birinin üçüncü paragraf hükümlerine göre mali katkı payı hesaplanamıyorsa, İdari konsey, o devletin onayı ile o devletin mali katkı payını belirler.
 • 39 uncu maddenin 3 üncü ve 4 üncü paragrafları, özel mali katkılara da uygulanır.
 • Özel mali katkılar, bütün Üye Devletler için aynı olan bir orandaki faiz ile birlikte geri ödenir. Geri ödemeler bütçenin bu ödemeler için hazırlıklı olması halinde

yapılır.            Geri ödemeler, üçüncü ve dördüncü fıkrada

belirtilen cetvele uygun olarak Üye Devletler arasında dağıtılır.

 • Herhangi bir bütçe döneminde ödenen özel mali katkı paylarının tamamıyla geri ödenmesi, bir sonraki bütçe yılı için ödenmiş olan bu tip katkıların tam veya bir bölümlerinin geri ödenmesinden önce yapılır.

Ref:Söz. Md. 35, 36, 47, 50, 161, 170, 176

Madde 41 – Avanslar

 • Avrupa Patent Ofisinin Başkanın talebi üzerine, Üye Devletler İdari konsey tarafından tespit edilen meblağ sınırı dahilinde, ödemeleri ve katı paylarındaki avansları Organizasyona öderler. Bu tip avanslar, Üye Devletlerin o bütçe yılı içinde ödemek zorunda olduğu miktara oranla, üye devletler arasında paylaştırılır
 • 39 uncu maddenin 3 üncü ve 4 üncü paragrafları karşılıklı olarak avanslara da uygulanır.

Ref:Söz. Md. 50, 146

 

 • Organizasyonun, her bir hesap dönemi için gelir ve gider tahminleri yapılır ve bütçede gösterilir. Gerekli olduğu hallerde, bütçede değişiklikler ve ek bütçe yapılır.
 • Bütçe gelir ve gider dengelenir.
 • Bütçe, Mali Yönetmeliklerde belirtilen hesap biriminde hazırlanır.

Madde 43 – Harcama Yetkisi

 • Bütçeye kaydedilen harcamaya, Mali yönetmeliklerde aksine herhangi bir hüküm olmadıkça, bir hesap dönemi süresi içinde yetki verilir.
 • Mali Yönetmeliklerde belirtilecek şartlara bağlı olarak, çalışanların masrafları dışındaki, hesaplama döneminin sonundaki beklenmedik herhangi bir ödenek yeni döneme nakledilebilir, ancak takip eden hesap dönem sonunu aşmaz.
 • Ödenekler, Mali Yönetmeliklere uygun olarak harcamanın tipi ve amacına göre farklı başlıklar altında sınırları belirlenir ve gerekli olduğu kadar bölümlere ayrılır.
 • Organizasyonun bütçesi öngörülemeyen gider için ödenekler içerir.
 • Organizasyon tarafından bu ödeneklerin sarf edilmesi İdari konseyin ön onayına tabidir.

Madde 45 – Hesap Dönemi

Bütçe yılı 1 Ocakta başlar ve 31 Aralıkta sona erer.

Madde 46 – Bütçenin Hazırlanması ve Kabulü

 • Avrupa Patent Ofisinin Başkanı taslak bütçeyi Mali Yönetmeliklerde belirtilen tarihten önce İdari konseyne sunar.
 • Bütçe ve bütçe değişiklikleri veya ek bütçe İdari konsey tarafından kabul edilir.

Ref:Söz. Md. 35

Madde 47 – Geçici Bütçe

(1) Hesap dönemi başlangıcında, bütçe İdari konsey tarafından henüz kabul edilmemiş ise, harcamalar aylık olarak, Mali Yönetmelik hükümlerine uygun olarak, bütçedeki

 

her bir başlık veya alt bölümleri esasına göre, bir önceki hesap dönemine ait bütçe ödeneklerinin 1/12 si tutarında, Avrupa Patent Ofisi Başkanı’na tahsis edilen ödenekler taslak bütçede ayrılanların 1/12’sini aşmaması koşuluyla yapılır.

 • İdari konsey, 1 inci paragrafta belirtilen diğer hükümlere bağlı olarak, ödeneklerin 1/12 sinden fazlası için harcama yetkisi verebilir.
 • 37 nci Madde, alt paragraf(b)’ye göre yapılan ödemeler bir geçici esasa göre, taslak bütçenin ilişkilendirildiği bir önceki yıla ait 39 uncu madde uyarınca belirlenen koşullar altında yapılmaya devam edilir.
 • Üye Devletler her ay geçici esasa göre, 40 ıncı Maddenin 3 üncü ve 4 üncü paragraflarında belirtilen miktara uygun olarak, yukarıdaki 1 inci ve 2 nci paragrafın uygulanmasını sağlamak için, gerekli özel mali katkı paylarını öderler. 39 uncu maddenin 4 üncü paragrafı, gerekli değişiklikler yapılarak uygulanır.

Ref:Söz. Md. 59, 146

Madde 48 – Bütçe Uygulaması

 • Avrupa Patent Ofisi Başkanı, tahsis edilen ödenekler kapsamında olmak üzere, bütçeyi ve bütçe değişikliklerini veya ek bütçeyi kendi sorumluluğu altında uygular.
 • Bütçe dahilinde, Avrupa Patent Ofisi’nin Başkanı, Mali Yönetmeliklerde belirtilen sınırlara ve şartlara bağlı

olarak,         fonları çeşitli başlıklar veya alt-başlıklar

arasında aktarabilir.

Madde 49 – Hesapların Denetimi

 • Organizasyonun gelir ve gider hesabı ile bir bilânçosu, İdari konsey tarafından beş yıllık bir süre için atanan bağımsız denetçiler tarafından denetlenir. Bu süre yenilenebilir veya uzatılabilir.
 • Makbuzlara dayandırılacak ve gerekirse, yerinde yapılacak denetimle, bütün gelirin alındığını ve bütün harcamaların yasaya uygun ve düzgün bir şekilde yapıldığı ve mali idarenin doğru olduğu araştırılır. Denetçiler her bir hesap döneminin sonunda, bir rapor hazırlar.
 • Avrupa Patent Ofisi Başkanı, yıllık olarak denetçilerin raporu ile birlikte Teşkilatın aktif ve pasiflerini gösteren bütçe ve bilançoya göre bir önceki hesap döneminin hesaplarını, İdari konseyne sunar.
 • İdari konsey yıllık hesapları denetçilerin raporu ile birlikte onaylar ve Avrupa Patent Ofisi Başkanına bütçenin uygulanması konusunda yetki verir.

Madde 50 – Mali Yönetmelik

Mali              Yönetmelik özellikle                               aşağıdaki              hususları

oluşturacaktır:

 • Bütçenin hazırlanması ve uygulanması ile hesapların ödenmesi ve denetlenmesi ile ilgili prosedürü;
 • Üye Devletler tarafından Organizasyona yaptıkları 37 nci maddede belirtilen ödeme ve katkı payları ile 41 nci maddede belirtilen avanslar ile ilgili yöntem ve prosedürü;
 • Muhasebe ve ödeme memurlarının sorumlulukları ve onların denetimine ait düzenlemeler ile ilgili kuralları;
 • 39 uncu, 40 ıncı ve 47 inci Maddelerde belirtilen faiz oranlarını;
 • 146 ncı madde uyarınca, katkı alacaklarının hesaplanma yöntemini;
 • İdari Konsey tarafından kurulan Bütçe ve Maliye Komisyonunun oluşumu ve görevleri.

Madde 51 – Ücretler ile İlgili Kurallar

Ücretler ile ilgili Kurallar, özellikle ücretlerin miktarı ve ödeme tarzı ile ilgili kuralları belirler.

KISIM II – MADDİ PATENT HUKUKU

Bölüm I – Patentlenebilirlilik

Madde 52 – Patentlenebilir buluşlar

 • * Avrupa patentleri sanayide uygulanabilen, yeni ve bir buluş basamağını içeren herhangi bir buluş için verilir.
 • 1 inci paragraf içeriğine göre aşağıdakiler buluş sayılamazlar:
 • buluşlar, bilimsel teoriler ve matematik metotları;
 • estetik yaratmalar,
 • zihni, ticari ve oyun faaliyetlerine ilişkin plan, usul ve kurallar,
 • bilginin sunumu,
 • 2 nci fıkra hükümleri, bu fıkrada belirtilen konu faaliyetlerle ilgili Avrupa patent başvurusu ve patentinin, yalnızca bu konu ve faaliyetlerle ilgili uzantısı patenlenebilirliğin dışında kalır.
 • * İnsan veya hayvan vücuduna uygulanan cerrahi ve tedavi usulleri ile insan veya hayvan vücudu ile ilgili teşhis usulleri, 1 inci fıkra anlamında sanayide uygulanabilir nitelikte buluş sayılmazlar. Bu hüküm, bu usullerin herhangi birinde kullanılan terkip ve maddeler ile bunların üretim usullerine uygulanmaz.

Ref:Söz. Md. 54, 56, 57, 100, 138

* Bak. Genişletilmiş Temyiz Kurulunun G 1/83, G 5/83, G 6/83 (Ek I) sayılı kararları.

Madde 53* Patentlenebilirliğin istisnaları

Avrupa patentleri aşağıdaki konularda verilmez:

 • Yayımı ve işletilmesi, kamu düzenine veya ahlaka aykırı olan buluşlar. Böyle bir aykırılık olduğu sonucuna, sadece buluşun işletilmesinin tüm üye devletlerde veya bir kısmında yasa veya yönetmeliklerce yasaklanmış olmasıyla varılmaz.
 • Bitki ve hayvan türleri veya önemli ölçüde biyolojik esaslara dayanan bitki ve hayvan yetiştirilmesi usulleri. Bu hüküm, mikrobiyolojik usuller ve bu usuller yoluyla kazanılmış olan ürünlere uygulanamaz.

Ref:Söz. Md. 100, 138, 167

* Bak. Genişletilmiş Temyiz Kurulunun G 3/95 (Ek I) sayılı kararı.

 • 3 üncü fıkra sadece, sonraki başvuru için belirlenen bir Üye Devletin, yayımlanmış olan daha önceki başvuruda da belirlenmiş olması halinde uygulanır.
 • Tekniğin bilinen durumuna ait madde ve madde bileşimleri, 52 nci maddenin 4 üncü paragrafında belirtilen herhangi bir usulde kullanılır ve bu usullerde kullanımları, tekniğin bilinen durumuna dahil değilse, 1 inci ve 4 üncü paragraf hükümleri, bunların patentlenebilirliklerini engellemez.

Ref:Söz. Md. 52, 55, 56, 80, 85, 89, 100, 138, 158, Yön.Md. 27, 44, 87

* Bak. Genişletilmiş Temyiz Kurulunun G 1/83, G 5/83, G 6/83, G 2/88, G 6/88, G 1/92, G 3/93 (Ek I) sayılı kararları/görüşleri.

Madde 55 – Zarar Verici Olmayan Açıklamalar

 • 54 üncü Maddenin uygulanması için, buluşun açıklanması

şayet o Avrupa patent başvurusunun yapılmasından önceki altı aydan daha önce meydana gelmemişse ve aşağıdaki nedenler sebebiyle veya onların sonucunda olmuş ise, dikkate alınmayacaktır:

 • başvuru sahibi veya onunhukuki görüş selefi aleyhine bir suistimal veya
 • başvuru sahibinin veya onunhukuki görüş selefinin bir resmi veya resmi nitelikte sayılan, 30 Kasım 1972’de değişikliğe uğrayan 22 Kasım 1928’de Paris’te imzalanan uluslararası sergilerle ilgili Sözleşme kapsamındaki uluslararası sergide buluşu teşhir etmiş ise.
 • 1 inci fıkranın (b) bendinin söz konusu olması halinde,

1 inci fıkra hükmünün uygulanabilmesi için, başvuru sahibinin, Avrupa patent başvurusunu yaparken, Yönetmelikte belirtilmiş olan süre ve şartlara uygun olarak buluşunu sergilediğini belirtir ve bunu destekleyen belgeyi verir.

Ref: Söz.Md. 100, 138 Yön.Md. 23, 104b/ikinci mükerrer

Madde 56 – Buluş Basamağı

Buluş, ilgili olduğu teknik alandaki bir uzman tarafından, tekniğin bilinen durumu dikkate alınarak kolay bir şekilde çıkarılamıyorsa buluş basamağını içerir. 54 üncü madde kapsamındaki   dokümanlar   tekniğin                                    bilinen durumuna

dahillerse, bu dokümanlar buluş basamağının olup olmadığı konusunda karar vermede dikkate alınmazlar.

Ref:Söz. Md. 52, 100, 138 Yön Md.27, 27a/birinci mükerrer, 44

Madde 57* – Sanayiye Uygulanabilir Olma

Bir buluş, tarım dahil, sanayinin herhangi bir dalında üretilebilir veya kullanılabilir nitelikte ise sanayiye uygulanabilir olduğu kabul edilir.

Ref:Söz.Md. 52, 100, 138 Yön. Md.27, 27a/birinci mükerrer * Bak. Genişletilmiş Temyiz Kurulunun G 1/83, G 5/83, G 683 (Ek I) sayılı kararları.

Bölüm II – Avrupa Patenti Başvurusunda Bulunmaya ve Avrupa Patenti Edinmeye Yetkili Kişiler – Buluşu Yapanın Belirtilmesi

Madde 58 – Bir Avrupa Patent Başvurusunda Bulunma Hakkı

Bir Avrupa patent başvurusu her türlü gerçek ve tüzel kişi ve tabi olduğu hukuka göre tüzel kişilerle eşit sayılan topluluklar tarafından yapılabilir.

Ref:Söz. Md. 118 Yön.Md. 26, 52, 100

Madde 59 – Birden Çok Başvuru Sahibi

Avrupa Patent Başvurusu, birden çok başvuru sahibince müştereken veya birden çok başvuru sahibince tayin edilmiş farklı üye ülkeler için yapılabilir.

Ref:Söz. Md.118 Yön.Md.26,52,100

Madde 60* Avrupa Patenti Hakkı

 • Avrupa patenti hakkı, buluş yapana veya onun halefine aittir. Şayet buluş sahibi bir işçi ise, Avrupa patent hakkı, işçinin esas olarak istihdam edildiği devletin yasasına uygun olarak kararlaştırılır. Şayet işçinin esas olarak istihdam edildiği ülke tespit edilemezse, uygulanacak yasa işçinin bağlı olduğu iş yerine sahip olan

işverenin            içinde bulunduğu Devletin hukuku esas

alınacaktır.

 • Şayet iki veya daha fazla kişi birbirinden bağımsız

olarak bir buluş yapmışlarsa, Avrupa patent hakkı, patent başvuru tarihi önce olan Avrupa Patent Başvurusu sahibine ait olur. Ancak, bu hüküm sadece bu ilk başvurunun 93 üncü maddeye göre yayımlanması halinde ve sadece o başvurunun yayınında    da belirlenmiş olan Üye Devletler açısından

geçerli olacakt ı r.

 • Avrupa Patent Ofisi nezdinde yapılan işlemler için başvuru sahibi, Avrupa Patentine yönelik hakkını kullanmaya yetkili sayılır.

Ref:Söz. Md. 61, 80, 89, 138

* Bak. Genişletilmiş Temyiz Kurulunun G 3/92 (Ek I) sayılı kararları.

 • başvurunun, başvuru sahibi yerine kendi başvurusu gibi yürütülmesini,
 • aynı buluş için yeni bir Avrupa patent başvurusu yapabilir veya
 • başvurunun reddedilmesini talep edebilir.
 • 76 ncı maddenin 1 inci fıkrası, 1 inci fıkra kapsamında yapılan yeni başvurulara uygulanır.
 • 1 inci fıkra hükümlerinin uygulanmasında izlenecek prosedür, fıkra 1 kapsamında yapılan yeni bir başvuruya uygulanan özel şartlar ve başvuru, araştırma ücretlerinin ödenmesi suresi ve ülke belirleme ücretleri Yönetmeliklerde belirtilir.

Ref:Söz.Md. 100,            122,     128,     138, Yön. Md. 6 13-16, 37, 42,

85a/birinci mükerrer, 92, 95a/birinci mükerrer

* Bak. Genişletilmiş Temyiz Kurulunun G 3/92 (Ek I) sayılı kararı.

Madde 62 – Buluşu Yapanın Belirtilme Hakkı

Buluşu yapan, başvuru sahibi veya Avrupa Patenti sahibine karşı Avrupa Patent Ofisi nezdinde belirtilme hakkına sahiptir.

Ref:Söz.Md. 81, Yön. Md. 17-19, 42, 92

Bölüm III – Avrupa patenti ve Avrupa Patent Başvurusunun hükümleri

Madde 63* – Avrupa Patentinin Süresi

 • Avrupa Patentinin süresi başvuru tarihinden itiraben 20 yıldır.
 • 1 inci paragraf hükmü, bir Üye Devletin Avrupa Patentinin süresini, ulusal patentlere uygulanan aynı koşullar altında uzatmasına engel değildir. Bu koşullar:
 • O Devleti etkileyen bir savaş durumunu veya benzer acil şartları dikkate alınması amacıyla.
 • Avrupa patentinin konusu ürün veya proses veya ürünün kullanımı, o ülkede piyasaya çıkartılmadan önce yasa gereği bir idari yetki prosedüründen geçiriliyorsa,
 • 2 nci paragraf, 142 nci Maddeye uygun olarak tayin edilen ülkeler grubu için verilen patentlere kıyasen uygulanır.
 • 2 nci paragraf uyarınca süre uzatımı için veya koruma ile ilgili hazırlık yapan Devlet, Organizasyon ile yapılan anlaşmaya uygun olarak, ilgili hükümlerin uygulanması ile ilgili işleri Avrupa Patent Ofisi’ne havale eder.

Ref:Söz.Md. 2, 167

* 04.07.1997 (Avrupa Patent Ofisi Resmi Gazetesi 1992, 1 ve sonrası) tarihinde yürürlüğe giren, 17.12.1991 tarihli EPC Madde 63’ü değiştiren kanun ile değiştirildi.

 

 • Bir Avrupa patenti, 2 nci paragraf hükümleri uyarınca, verilişine ilişkin ilanın yayımı tarihinden itibaren, patentin verildiği üye ülkelerde patentin sahibine, o ülkede verilmiş olan bir ulusal patentin verdiği aynı hakları sağlar.
 • Avrupa Patenti’nin konusu, bir proses ise, patent ile sağlanan koruma bu proses ile doğrudan elde edilen ürünleri de kapsar.
 • Bir Avrupa patentinin ihlali, ulusal hukuklara göre işlem görür.

Ref:Söz. Md. 2, 67, 68, 97

* Bak. 2/79 No.lu (Ek II) Hukuki görüş.

** Bak. Genişletilmiş Temyiz Kurulunun G 2/88 (Ek I) no.lu kararı.

Madde 65 – Avrupa Patentinin Tarifname Takımının Çevirisi

(1)** Avrupa Patent Ofisi’nin Avrupa patentini verdiği veya değişik metni ile muhafaza etmek istediği her üye devlet, şayet Avrupa Patenti, onun resmi dillerinden biri ile düzenlenmemiş ise, başvuru sahibi veya patent sahibinden, kendi resmi dillerinden seçeceği birine, tek bir resmi dili varsa o dilde metnin çevirisini Merkezi Sınai Mülkiyet

 

Ofisine sunmasını talep edebilir. Tercümenin verilmesi için gerekli olan süre, ilgili üye ülke daha uzun süre öngörmemişse, Avrupa Patentinin verildiği ve değişiklik yapılmış      olarak  Avrupa           Patentinin                        korunmasının                 devam

ettiğine ilişkin ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 3 ay sonra sona erer.

 • 1 inci paragraf hükmüne göre düzenleme yapmış her üye

devlet,            başvuru veya patent                                  sahibinden,              kendi

belirleyecekleri süre içinde tercümelerin yayımlanması için gerekli harcamaların kısmen veya tamamen ödenmesine ilişkin hüküm getirebilirler

 • Herhangi bir Üye Devlet, 1 inci ve 2 nci paragraf hükümlerine uyulmaması halinde, Avrupa patentinin o devlette, başından beri geçersiz olarak kabul edileceğini düzenleyebilir.

Ref:Söz. Md. 2, 70 Yön. Md.51, 58

* Bak. 2/79 (Ek II) No.lu Hukuki görüş

**      01.01.1996 da (Avrupa Patent Ofisi Resmi Gazetesi 1995

tarih ve 9 sayılı) yürürlüğe giren 13.12.1994 tarihli İdari konsey kararı ile değiştirilmiştir.

Madde 66*           – Avrupa Başvurusu İle Ulusal Başvurunun

Eşdeğerliliği

Başvuru tarihine hak kazanmış bir Avrupa patenti başvurusu, belirlenmiş üye devlette, usulüne uygun yapılmış bir ulusal başvuruya eşittir. Aynı hüküm, Avrupa patent başvurusu için rüçhan talep edilmesi halinde de geçerlidir.

Ref:Söz. Md. 80, 87, 88, 135, 136, 140 * Bak. 2/79 (Ek II) No.lu Hukuki görüş.

Madde 67* – Bir Avrupa Patent Başvurusunun Yayından Sonraki Hakları

 • Bir Avrupa patent başvurusu, 93 üncü madde uyarınca yayınlandığı tarihten itibaren, başvurunun yayımında belirtilen belirlenmiş devletlerde geçici olarak, 64 üncü madde uyarınca korumayı başvuru sahibine sağlar.
 • Her Üye Devlet, Avrupa patent başvurusunun 64 üncü madde ile verilen gibi bir koruma hakkını sağlamayacağı hükmünü getirebilir. Ancak, yayınlanmış Avrupa patent başvurusuna ait koruma, ilgili Devlet yasalarının incelenmemiş ulusal patent başvurularının zorunlu yayınından oluşan korumadan daha az değildir. En azından her üye Devlet başvuru sahibine, Avrupa Patent Başvurusunun yayımı tarihinden itibaren, o ülkede buluşu kullanan kişilerden, kendi hukuklarına göre, tıpkı ulusal bir patentin ihlal edilmiş olduğunun kabul edilebileceği durumlar için uygun bir tazminat talebi hakkı verir.
 • İşlem dili, kendi resmi dillerine uygun olmayan Üye Devletler, 1 inci ve 2 nci paragraflarda belirtilen geçici korumayı, patent istemlerinin, başvuru sahibinin resmi dillerin arasında kendi seçeceği birine tercüme etmesinden veya ilgili Devlet belli bir resmi dil kullanma şartı öngörüyorsa, bu dile uygun olarak yapılan tercümenin;
 • ulusal hukuk düzenlemeleri ile, kamuoyunca ulaşılabilir hale gelmesinden, veya
 • anılan Devlette buluşu kullanan kişiye bildirilmiş olmasından itibaren başlatır.
 • Avrupa patent başvurusu, geri alındığı, geri alınmış olduğu farzedildiği veya sonuçta reddedildiği zaman, 1 inci ve 2 inci paragrafta sınırları belirtilen etkilere asla sahip olmamış sayılır. Aynı hüküm geri alınan veya geri alındığı farzedilen belirlenmiş Devletteki Avrupa patent başvurusunun etkileri konusunda da geçerlidir.

Ref:Söz. Md. 68, 70, 93, 158

* Bak. Hukuki görüş. No. 2/79 (Ek II).

Madde 68*            – Avrupa Patentinin Geçersiz Sayılmasının

Hükümleri

Avrupa patent başvurusu ve sonucundaki patentin 67 ve 64 üncü maddelerinde belirtilen etkileri, itiraz işlemi sonrası patentin geçersiz sayılması halinde, geçersizlik çevresine koşut olarak başlangıçtan beri doğmamış sayılır.

Ref:Söz. Md. 2, 102

* Bak. Hukuki görüş No. 2/79 ve 11/82 (Ek II).

 

 • Bir Avrupa patent veya bir Avrupa patent başvurusu ile verilen koruma alanı, patent istemlerinin içeriğine göre belirlenir. Bununla birlikte, tarifname ve resimler, patent istemlerini yorumlamak için kullanılır.
 • Avrupa patentinin verilmesine kadar geçen süre için,

Avrupa patent başvurusu ile verilen korumanın alanı 93 üncü madde uyarınca yapılan yayında belirtilen en son ibraz edilen patent istemleri ile belirlenir. Ancak, verildiği şekli ile veya itiraz işlemi sonucunda değiştirildiği şekli ile verilen            Avrupa                                 patenti ile,     koruma alanı

genişletilmemiş              olması       şartıyla            önceki         halini           kapsar

şekilde, Avrupa patent başvurusu ile verilen koruma alanı belirlenir.

Ref:Söz. Md. 2, 164

* Bak. Aşağıda belirtilen, 5 Ekim 1973’te Patentlerin Verilmesi ile ilgili bir Avrupa Sisteminin kurulmasına ait Münih’teki Diplomatik Konferansta kabul edilen Sözleşmenin 69 uncu Maddesinin Yorumu hakkındaki Protokol.

“69 uncu Madde,                  Avrupa patenti tarafından                              sağlanan

korumanın sadece, patent istemlerinde, istemlerin daha iyi anlaşılmasını sağlayan tarifnamede ve buluşu açıklayan resimlerde kullanılan kelimelerin, kelimesi kelimesine katı bir tanımlaması ile yorumlanmamalıdır. Ne de patent istemlerinin, sadece bir rehber olarak hizmet verdiği ve sağlanan gerçek korumanın, buluşun ilgili olduğu teknik alandaki bir uzman   tarafından tarifname ve buluşu

açıklayan resimlerin yorumlanmasından, patent sahibinin tasarlamış olduğu şeylere kadar uzanabileceği şekilde

 

yorumlanmamalıdır. Aksine, üçüncü kişiler için kesin olan makul bir derece ile patent sahibine yönelik tam bir korumanın uç noktaları arasındaki bir pozisyon olarak yorumlanır.”

(Protokol 164 üncü maddenin 1 inci fıkrasına göre Sözleşmenin ayrılmaz bir parçasıdır.)

** Bak. Hukuki görüş (Düzenleme) No. 2/79 (Ek II).

*** Bak. Genişletilmiş Temyiz Kurulunun G 2/88, G 6/88 (Ek I) No.lu kararları.

Madde 70 */** – Bir Avrupa Patentinin veya Avrupa Patent Başvurusunun Bağlayıcı Metni

 • Bir Avrupa patentinin veya Avrupa Patent Başvurusu’nun işlem dilinde düzenlenmiş metni, Avrupa Patent Ofisi nezdinde ve her Üye Devlette bağlayıcıdır.
 • Bununla birlikte, 14 üncü maddenin 2 nci ve 14 üncü paragraflarında belirtilen durumlarda, Avrupa Patent Ofisi nezdindeki işlemlerde, Avrupa Patenti ve Avrupa Patent başvurusunun konusunun, başvuru içeriğini aşıp aşmadığını belirlemede, orijinal metin esas alınır.
 • Her Üye ülke, Avrupa Patenti veya Avrupa Patenti Başvurusunun koruma alanını belirlemede, bu Sözleşmeye göre kendi dilinde yapılmış çevirinin, işlem diline göre yazılmış koruma alanından dar olması durumunda esas alınacağını öngörebilir. Bu kural, patentin hükümsüzlük işlemlerinde geçerli değildir.

 

 • başvuru veya patent sahibine, Avrupa Patenti veya

Avrupa Patent                  başvurusunun            düzeltilmiş tercümesini

sunmasına izin vermek zorundadır. Bu düzeltilmiş çeviri 65 inci Maddenin 2 inci paragrafı ve 67 inci maddenin 3 üncü paragrafı uyarınca Üye Devlet tarafından belirlenen şartlar oluşuncaya kadar, herhangi bir hukuki etkiye sahip değildir.

 • düzeltilmiş tercümenin yürürlüğe girmesinden sonra,

önceden iyi niyetli olarak buluşu kullanmaya başlamış olan veya buluşu kullanım için, gerçekten ve ciddi hazırlıklara girmiş bulunan kişinin     kullanımı, ilk Avrupa Patent

Başvurusu ya da Avrupa Patenti’nin tercümesine göre, tecavüz sayılmadığı durumlarda, işletmedeki bu kullanıma ve işletmenin gereksinimi nedeniyle ücretsiz olarak buna devam edilmesine izin veren düzenleme getirebilir.

Ref:Söz. Md. 2 Yön.Md. 7

* Bak. Hukuki görüş No. 2/79 (Ek II).

** Bak. Hukuki görüş No. 17/90 (Ek II)

Bölüm IV – Mal Varlığı Konusu Olarak Avrupa Patent Başvurusu

Madde 71 – Hakların Devri ve Oluşturulması

Avrupa Patent Başvurusu, belirlenmiş bir veya birden çok üye Devlette, devredilebilir ve hakların konusu olabilir.

Ref: Yön.Md. 20, 21

Madde 72 – Devir

Bir Avrupa patent başvurusunun devri, yazılı olarak yapılır ve sözleşmeye taraf olanların imzasını içermesi gerekir.

Ref: Yön.Md. 20

Madde 73 – Lisans Sözleşmesi

Avrupa Patent Başvurusu,                       belirlenmiş üye Devletlerin

hepsinde veya bunların egemenlik alanının bir kısmında, kısmen veya tamamen lisans konusu olabilir.

Ref: Yön.Md. 21, 22

Madde 74 – Uygulanacak Hukuk

Avrupa Patent                       Başvurusu,               bu          sözleşmede             aksi

belirtilmedikçe, belirlenmiş her Devlette bir mal varlığı değeridir ve hükümleri tayin edilmiş üye Devletteki, ulusal başvurular için geçerli olan hukuka tabidir.

Ref:Söz.Md. 148

KISIM III – AVRUPA PATENTLERİ İÇİN BAŞVURU

Bölüm I – Avrupa patent başvurusunun yapılması ve gerekleri

Madde 75 – Avrupa patent başvurusunun yapılışı

 • Bir Avrupa patent başvurusu aşağıdaki                    şekilde

yapılabilir:

 • * Münih’te ki Avrupa Patent Ofisine veya onun Hauge’teki şubesine,
 • Şayet Üye Ülkenin yasası izin verirse, söz konusu Ülkenin Merkezi Sınai mülkiyet Ofisine veya başka yetkili kılınmış makamına. Bu şekilde yapılan bir başvuru Avrupa Patent Ofisine aynı tarihte yapılmış bir başvuru gibi aynı etkiye sahip olacaktır.
 • Üye bir Ülkenin aşağıda belirtilen hukuki ve idari hükümlerinin uygulanması, birinci fıkra hükümlerine aykırı sayılmayacaktır.
 • Konusu itibariyle bazı buluşlara ilişkin başvurunun o üye Ülkenin yetkili kurumunun ön onayı olmadıkça ülke dışına iletilmesinin yapılmayacağı veya;

 

 • her bir başvurunun başlangıçta ulusal bir makama yapılması veya ön onaya tabi olarak doğrudan başka yetkili kılınmış kuruma yapılması.
 • Hiçbir Üye Devlet, fıkra 1 (b)’de belirtilen herhangi bir yetki ile, bölünmüş Avrupa başvurularının yapılabileceğini öngöremeyeceği gibi buna da izin vermeyecektir.

Ref: Söz.Md. 76, 120, 130, 152, Yön.Md. 24, 26, 85, 95a mükerrer

* Avrupa Patent Ofisi Başkanının, Avrupa P.O.’nin Berlin’deki ofisinde bir başvuru ofisinin kurulması hakkındaki (OJ EPO 1989, 218) 10.05.1989 tarih ve Münih’teki “Pschorrh “Fe” binasında bir başvuru ofisinin kurulması hakkındaki (Avrupa Patent Ofisi Resmi Gazetesi 1991, 223) 18.03.1991 tarihli kararlarına bakınız.

Madde 76 – Bölünmüş Avrupa başvuruları

 • Bir bölünmüş Avrupa başvurusu doğrudan Münih’teki veya Hauge’deki şubesinde Avrupa Patent Ofisi’ne yapılmalıdır. Bölünmüş başvurunun konusu, önce yapılmış olan ana/asıl başvurunun kapsamını              aşmayacak           şekilde, başvuru

yapılabilir; bu hükme uyulduğunda, bölünmüş başvuru önceki başvurunun yapıldığı tarihte yapılmış sayılır ve onun rüçhan hakkından faydalanır.

 • Bölünmüş Avrupa başvurusunda daha önceki başvuruda belirlenmeyen Üye Devletleri belirlenmeyecektir.

 

prosedür, bir bölünmüş başvuruda uyulması gereken özel hükümler ile başvuru, araştırma ve üye devletlerin

belirlenmesine ait ücretlerin ödeme ödeme süreleri Yönetmelikte belirtilmiştir.

Ref: Söz. Md. 61, 75, 100, 122, 128, 138 Yön. Md. 4, 6, 25, 26, 37, 42, 85a/mükerrer, 92, 95a/mükerrer

Madde 77 – Avrupa patent başvurularının gönderilmesi

 • Bir Üye Devletin merkezi sınai mülkiyet ofisi veya yetkili olan diğer bir kurumu, kendisine yapılan Avrupa patent başvurusunu, devletin çıkarları açısından buluşların gizli tutulmasıyla ilgili ulusal hükümlere uyan en kısa süre içinde Avrupa Patent Ofisine göndermekle yükümlüdür.
 • Üye Devletler, birinci fıkrada belirtilen hükme göre aşikar bir şekilde konusu gizli tutulmayı gerektirmeyen Avrupa patent başvurularını, yapıldığı tarihten itibaren altı hafta içinde Avrupa Patent Ofisine gönderilmesini sağlayacak gerekli önlemlerin hepsini alacaklardır.
 • Gizli tutulup tutulmaması konusunda ayrıca bir incelemeyi gerektiren Avrupa patent başvuruları yapıldıktan sonraki dört ay içinde veya rüçhan hakkı talep edildiği hallerde, rüçhan tarihinden itibaren on dört ay içinde, Avrupa Patent Ofisine ulaşacak şekilde gönderileceklerdir.
 • Konusu itibariyle gizli tutulması gereken bir Avrupa patent başvurusu Avrupa Patent Ofisine gönderilmeyecektir.
 • Başvurunun yapıldığı tarihten itibaren veya rüçhan hakkı talep edilmişse, rüçhan tarihinden itibaren on dört

 

aylık sürenin dolmasından önce Avrupa Patent Ofisine ulaşmayan Avrupa patent başvuruları geri çekilmiş sayılacaktır. Başvuru, araştırma ve ülke belirleme ücretleri iade edilecektir.

Ref: Söz.Md. 135, 136, Yön.Md. 15, 31, 69, 85

Madde 78 – Avrupa Patent başvurusunun gerekleri

 • Bir Avrupa patent başvurusu, şunları içermelidir:
 • * Bir Avrupa patentinin verilmesinin istendiğine ilişkin bir dilekçe,
 • buluşun bir tarifnamesi
 • Bir veya birden fazla patent istemleri
 • tarifnamede veya patent istemlerinde atıfta bulunulan resimler,
 • özet.
 • ** Bir Avrupa patent başvurusu için başvurunun yapıldığı tarihten itibaren bir ay içinde başvuru ve araştırma ücretleri ödenmelidir.
 • Bir Avrupa patent başvurusunun Yönetmelikte öngörülmüş olan gerekleri yerine getirmelidir.

Ref: Söz. Md. 79, 80, 83-85, 90, 122, Yön.Md. 6, 15, 25-28, 29-36, 85a/mükerrer, 88, 104b/mükerrer

* Bak. Hukuki görüş No. 8/80 (Ek II)

** Bak. Genişletilmiş Temyiz Kurulunun 63/91 (ek I) No.lu kararı.

Madde 79 – Üye ülkelerin belirlenmesi

 • Bir Avrupa patentinin verilmesine ait dilekçede buluşun korunmasının istendiği Üye Devlet veya Devletler belirtilmelidir.
 • * Belirlenen her bir devlet için belirleme ücreti ödenmelidir. Belirleme ücretleri Avrupa Patent Bülteninde Avrupa araştırma raporunun yayınlandığının ilan edildiği tarihten itibaren altı ay içinde ödenmelidir.
 • Bir Üye Devletin belirlenmesi, Avrupa patentinin verilmesine kadar herhangi bir zamanda geri alınabilir. Bütün Üye Devletlerin belirlenmesinden vazgeçilmesi Avrupa patent başvurusunun geri alınması olarak kabul edilir. Bu durumda belirleme ücretleri geri ödenmez.

Ref: Söz. Md. 3, 66, 80, 88, 122, 149, Yön.Md. 14, 15, 25, 26, 29, 85 85a/mükerrer, 88, 92, 104b/ikinci mükerrer, 104c/takım

*01.07.1997 (Avrupa Patent Ofisi Resmi Gazetesi 1997, 13 ve sonrası) tarihinde yürürlüğe giren İdari Konseynun 05.12.1996 tarihli kararı ile değiştirilmiştir.

Madde 80 – Başvuru tarihi

Bir Avrupa patent başvurusunun başvuru tarihi, başvuru sahibi tarafından aşağıdaki belgelerin verildiği tarih olacaktır:

 • bir Avrupa patentinin istendiğine ilişkin bir talebin bulunması;
 • En az bir Üye Devletin belirlenmesi;
 • Başvuru sahibinin kimlik bilgileri;
 • [2] Sözleşmenin 14’üncü maddesi 1’inci ve 2’nci fıkralarında belirtilmiş dilde düzenlenmiş, bu Sözleşmenin diğer şartlarına uygun olmasa bile tarifname, bir veya daha fazla istemler.

Ref:       Söz. Md. 54,          60,     66,     78,     79,     83,     84,     90-92, Yön.Md.

26, 27, 27a/mükerrer, 29, 35, 39, 43, 92

* Bak. Genişletilmiş Temyiz Kurulunun G 2/95 (Ek I) no.lu kararı.

Madde 81 – Buluş sahibinin belirtilmesi

Avrupa patent başvurusunda buluş sahibinin belirtilmesi gerekir. Şayet başvuru sahibi buluş sahibi değilse veya tek buluş sahibi yok ise, belirleme Avrupa patent hakkının nasıl kazanılmış olduğunu gösteren bir beyanı ihtiva edecektir.

Ref:       Söz. Md. 61,              91, Yön.Md. 17-19,                 26,      42,      92,      93,

104b/mükerrer

Ref: Yön.Md. 29, 30, 46, 104b/mükerrer

* Bak. Genişletilmiş Temyiz Kurulunun 61/91,                                62/92 (ek I)

No.lu karar/görüşü.

Madde 83* – Buluşun açıklanması

Avrupa patent başvurusunda buluş, konusunda uzman olan bir kişinin onu uygulayabileceği şekilde açık ve tam olarak belirtilmelidir.

Ref:        Söz. Md. 78,                   80,       100,        138, Yön.Md. 27,                    28,

28a/mükerrer

* Genişletilmiş Temyiz Kurulunun 62/93 (Ek I) no.lu kararına bakınız.

Madde 84 – Patent istemleri

Patent istemleri korumanın istendiği konuyu tanımlar. Bunlar açık, kısa ve tarifname ile desteklenmiş olmalıdır.

Ref: Söz. Md. 78, 80, Yön.Md. 29, 31, 35

Madde 85 – Özet

Özet sadece teknik bilgi verme amacına hizmet eder, başka herhangi bir amaç için, özellikle ne istenen koruma alanının belirlenmesinde ne de 54’üncü maddenin, 3’üncü fıkrasını uygulamak amacına hizmet etmez.

Ref:Söz. Md. 78 Yön.Md. 33, 35, 47, 49

Madde 86[3] – Avrupa patent başvuruları için yıllık ücretler

 • Yıllık ücretler, Avrupa patent başvuruları hakkındaki Yönetmeliğe uygun olarak Avrupa Patent Ofisine ödenmelidir. Bu ücretler, başvuru tarihinden itibaren hesaplanan üçüncü yıl ve sonraki her yıl için söz konusudur.
 • Bir yıllık ücret vade tarihinde veya daha önce ödenmediği zaman, ilave ücretin aynı zamanda ödenmesi kaydıyla, meşru olarak anılan tarihten itibaren altı ay içinde ödenebilir.
 • Eğer yıllık ücret ve herhangi bir ek ücret vade tarihinde ödenmezse, Avrupa Patent başvurusu geri çekilmiş sayılır. Yalnız Avrupa Patent Ofisi bu konuda karar verme yetkisine sahiptir.
 • Yıllık ücretlerin ödenmesi yükümlülüğü, Avrupa patentinin verildiğine ilişkin ilanın yapıldığı yıl için ödenmesi gereken yıllık ücretin ödenmesi ile sona erer.

Ref:Söz. Md. 122, 141, Yön. Md. 13, 37, 51, 69, 90, 104b/mükerrer

Bölüm II – Rüçhan

Madde 87* – Rüçhan hakkı

 • Sınai mülkiyetin korunmasına ilişkin Paris Sözleşmesine üye ülkelerden birinde veya o ülke adına hüküm doğuracak şekilde bir patent veya bir faydalı modelin tescili veya faydalı model belgesi veya buluşcu belgesi için usulüne uygun bir şekilde başvuruda bulunmuş herkes veya bunların kanuni halefleri aynı buluş için bir Avrupa patent başvurusunun yapılması halinde, ilk başvurunun yapıldığı tarihten itibaren on iki aylık bir süre içinde ilk başvurudan doğan bir rüçhan hakkına sahip olur.
 • Başvurunun yapıldığı yerdeki ülkenin ulusal yasasına veya bu sözleşme ile bağı olan iki taraflı veya çok taraflı anlaşmaların hükümlerine göre usulüne uygun olarak yapılmış bir ulusal başvuruya eşdeğer olan her başvuru bir rüçhan hakkına sebebiyet verme olarak tanınır.
 • Usulüne uygun ulusal bir başvuru ile, başvurunun sonucu ne olursa olsun, yapılan başvuru ile başvuru tarihine hak kazanmış her başvuru anlaşılmaktadır.
 • Aynı ülke için onun adına veya o ülkede yapılan ve daha önceki ilk başvuru gibi anılan konunun aynısına ait bir sonraki başvuru, sonraki başvurunun başvuru tarihinde, önceki başvurunun kamuoyunun bilgisine ulaşmaksızın ve geride herhangi bir hak bırakmaksızın, geri alınmış, terkedilmiş veya reddedilmiş ve bir rüçhan hakkı talebi için bir zemine hizmet etmemiş olması kaydıyla, rüçhanın tespit edilmesi maksadıyla ilk başvuru olarak değerlendirilebilir. Böyle bir durumda artık eski başvuru, rüçhan hakkının dayanağı olamaz.
 • Şayet ilk başvuru Sınai Mülkiyetin Korunmasına ilişkin Paris Sözleşmesine taraf olmayan bir ülkede yapılmış ise, Fıkra 1-4 arası hükümleri sadece, İdari Konsey tarafından yayınlanan bir tebliğe ve iki taraflı veya çok taraflı anlaşmalara göre, Avrupa Patent Ofisi’ne yapılan bir ilk başvuruya dayandığı gibi herhangi bir Üye Devletin adına veya o devlette Paris Sözleşmesinde belirtilen eşdeğer şartlara tabi olarak yapılan bir ilk başvurunun esasına dayanan eşdeğer etkiye sahip bir rüçhan hakkını veren söz konusu Devlete uygulanacaktır.

Ref: Söz. Md. 35, 66, 122, Yön. Md. 41

* Genişletilmiş Temyiz Kurulunun G 3/93, G 2/95 (Ek I) No.lu görüşüne bakınız.

Madde 88* – Rüçhan Talep Edilmesi

 • Bir önceki başvurunun rüçhanından yararlanmayı arzu eden bir Avrupa patentine ait bir başvuru sahibi rüçhana ilişkin talepte bulunmalı, önceki başvurunun bir suretini ve önceki başvurunun çevirisi Avrupa Patent Ofisinin resmi dillerinden biri değilse, onun bu resmi dildeki bir çevirisini sunmalıdır. Bu hükümlerin yürütülmesinde takip edilecek prosedür Yönetmelikte belirtilmiştir.
 • Çeşitli ülkelerden kaynaklandıklarını dikkate almaksızın, bir Avrupa patent başvurusu için birden fazla rüçhan talebinde bulunulabilir. Uygun olan hallerde, bir patent istemi için birden çok rüçhan isteminde bulunulabilir. Birden çok rüçhan talep edilmiş ise, rüçhan tarihinden itibaren işlemeye başlayan süreler, en erken tarihli rüçhan tarihinden itibaren hesaplanacaktır.
 • Şayet bir Avrupa Patent başvurusu için bir veya daha fazla rüçhan talep edilirse, rüçhan hakkı sadece Avrupa patent başvurusunda rüçhanı talep edilen başvuru veya başvuruların unsurlarını taşıyanı kapsar.
 • Rüçhanı istenmiş buluşun bazı unsurları önceki başvurudaki patent istemlerinde yer almamışsa, rüçhan; önceki başvuru dokümanların tümünden bu unsurların açıkça belirtilmiş olduğu çıkıyorsa, kabul edilir.

Ref: Söz.Md. 66, 79, 91, 93 Yön. Md., 5, 6, 26, 38, 41, 88 104b/mükerrer

* Bak. Genişletilmiş Temyiz Kurulunun G3/93 (Ek I) no.lu görüş ü.

Madde 89* – Rüçhan hakkının hükmü

Rüçhan hakkının hükmü, rüçhan tarihinin 54 üncü maddenin 2 nci ve 3 üncü paragraf ve 60 ıncı maddenin, 2 nci paragrafının uygulanması açısından Avrupa patenti başvurusunun tarihi olarak kabul edilmesidir.

Bak. Genişletilmiş Temyiz Kurulunun G3/93 (Ek I) no. lu görüşü.

KISIM IV – PATENT VERİLMESİNE KADAR OLAN İŞLEMLER

Madde 90 – Başvurunun incelenmesi

 • Evrak giriş bölümü, aşağıdaki hususları inceleyecektir;
 • Avrupa patent başvurusunun bir başvuru tarihine hak kazanması için aranan şartları karşılayıp karşılamadığını,
 • Başvuru ücreti ile araştırma ücretlerinin zamanında ödenip ödenmediğini,
 • Anlaşmanın 14 üncü maddenin 2 nci                               fıkrasının

uygulanması gerektiği durumda, Avrupa patent başvurusunun işlem diline uygun çevirisinin süresi içinde verilip verilmediğini.

 • Başvuru, başvuru tarihine hak kazanacak nitelikte

değilse, Evrak                 giriş bölümü Yönetmelikte                           belirtilen

hükümlere uygun olarak eksiklikleri gidermesi için başvuru sahibine bir olanak tanır. Şayet, eksiklikler zamanında giderilmezse, başvuru bir Avrupa patent başvurusu olarak işleme alınmaz.

 • Başvuru ücreti ile araştırma ücreti süresi içinde ödenmemiş ise veya 14 üncü maddenin 2 nci fıkrasında belirtilen durumda, işlem dilindeki başvuru çevirisi gereken süresi içinde verilmemişse, başvuru geri çekilmiş sayılır.

Ref:     Söz. Md. 16,             78,     80,     91,     92 Yön.Md. 6,             39,   69,     70,

85a/mükerrer, 90

 

 • Şayet bir Avrupa patent başvurusu başvuru tarihine hak kazanmışsa ve 90 ıncı maddenin 3 üncü fıkrası uyarınca başvuru geri çekilmiş sayılmazsa, Evrak Giriş Bölümü aşağıdakileri inceleyecektir:
 • 133 maddenin 2 nci paragrafındaki şartların karşılanıp karşılanmadığını,
 • Başvurunun bu hükmün uygulanmasına yönelik olarak

Yönetmelikte            belirtilen                 fiziki şartları                             karşılayıp

karşılamadığını,

 • Özetin verilip verilmediğini,
 • Bir Avrupa patenti verilmesine yönelik dilekçenin

Yönetmelikte            belirtilmiş               amir        hükümlerini              karşılayıp

karşılamadığını ve ilgili olan durumda, rüçhan isteminin bu Sözleşmede belirtilmiş kurallara uygun olarak talep edilip edilmediğini,

 • belirleme ücretlerinin ödenmiş olup olmadığını,
 • buluş sahibinin belirtilmesinin 81 inci maddeye uygun olarak yapılıp yapılmadığını,
 • 78 inci maddenin 1 (d) paragrafında belirtilen

resimlerin, başvuru tarihinde verilip verilmediğini.

 • Evrak Giriş Bölümünün, düzeltilebilecek eksikliklerin bulunduğunu tespit ettiği hallerde, başvuru sahibine onları Yönetmeliğe uygun olarak düzeltmesi için bir olanak verilir.
 • Birinci paragrafın (a)-(d) bentleri arasında belirtilen

hususlardaki ilgili eksiklikler Yönetmeliğe uygun olarak giderilmezse, başvuru geri çevrilir. Birinci paragrafın (d) bendindeki rüçhanla ilgili           kurallara                 uyulmamışsa,

başvurunun rüçhan hakkı kaybedilir.

 

 • 1 inci paragrafın (e) bendinde belirtilen durumda, belirlenmiş herhangi bir Devlet için belirleme ücretinin süresi içinde ödenmemesi durumunda, söz konusu Devletin belirlenmesi geri alınmış sayılır.
 • 1 inci paragrafın (f) bendinde belirtilen durumda, buluş sahibinin belirtilmesi, başvuru tarihinden veya rüçhan talebinde bulunulmuşsa rüçhan tarihinden itibaren 16 ay içinde, düzeltilmesi istisnası saklı kalmak şartıyla, Yönetmeliğe uygun şekilde yapılmamışsa, başvuru geri çekilmiş sayılır.
 • 1 inci paragrafın (g) bendinde belirtilen durumda, resimler başvuru tarihinde verilmemişse ve Yönetmeliğe uygun şekilde eksikliklerin giderilmesi için hiçbir adım atılmamış ise, Yönetmelikte belirtilmiş seçeneğe göre başvuru sahibinin yaptığı seçime bağlı olarak ya başvuru tarihi resimlerin verildiği tarihe göre yeniden tespit edilir ya da başvurudaki resimlere yapılan atıflar çıkarılmış/yapılmamış farz edilir.

Ref: Söz. Md. 16, 80, 88, Yön. Md. 31, 40-43, 68-70, 85a/mükerrer, 86,88,89,90,101

Madde 92 – Avrupa araştırma raporunun düzenlenmesi

 • Şayet bir Avrupa patent başvurusu, başvuru tarihine hak kazanmışsa ve 90 ıncı maddenin 3 üncü paragrafına göre geri çekilmiş sayılmıyorsa, Araştırma Dairesi patent istemlerinin esasına göre Avrupa araştırma raporunu, tarifname ve buluşu açıklayan resimleri gereken şekilde dikkate alarak, Yönetmelikte şart koşulan şekilde hazırlar.
 • Düzenlenmesinden hemen sonra, Avrupa araştırma raporu raporda yer alan dokümanların birer suretleri ile birlikte başvuru sahibine gönderilir.

Ref: Söz. Md. 17, 80, 96, 157, Yön. Md. 44-47, 86

Madde 93 – Avrupa patent başvurusunun yayımlanması

 • Bir Avrupa Patent başvurusu başvuru tarihinden veya

rüçhan talep edilmişse rüçhan tarihinden itibaren onsekiz aylık bir sürenin dolmasından            sonra mümkün olan                                         en kısa

zamanda yayımlanır. Bununla birlikte, başvuru sahibinin talebi üzerine, başvuru yukarıda bahsedilen sürenin dolmasından önce de yayımlanabilir. Avrupa patentinin verilmesine ilişkin karar, yukarıda belirtilen bu sürenin dolmasından önce verilmişse, başvuru, Avrupa             Patent

Fasikülü ile birlikte yayımlanır.

 • Yayında; tarifname, istemler, resimler ve ek olarak

araştırma raporu ve yayına ilişkin teknik hazırlıkların tamamlanmasından önce hazırlanmışsa, özet yer alır. Avrupa araştırma raporu                     ve özet,       başvuru        ile                  birlikte

yayımlanmamışsa, ayrı ayrı yayımlanır.

Ref:     Söz. Md. 14,                         16, 54, 67,        69, 88, 92,    98,      115,      127,

128, 157, 158 Yön. Md.13, 18, 33, 34, 38 47-50, 92

Madde 94 – İnceleme talebi

(1) Avrupa Patent Ofisi, yazılı bir talep üzerine Avrupa patent başvurusu ve konusu olan buluşun bu Sözleşmenin şartlarına uygun olup olmadığını inceler.

 • * Bir inceleme talebi, başvuru sahibi tarafından Avrupa Patent Bülteninde Avrupa                          araştırma                                           raporunun

yayımlandığının ilan edildiği tarihten itibaren altı ay içinde yapılabilir.         İnceleme talebi, inceleme ücreti

ödeninceye kadar yapılmış olarak sayılmaz. İnceleme talebi geri alınamaz.

 • 2 nci paragrafda belirtilen süre içinde, inceleme talebinde bulunulmamış ise, başvuru geri çekilmiş sayılır.

Ref:    Söz.Md. 16,             95,      122,      129,       150 Yön.Md. 6,            50,      69,

85b/ikinci mükerrer, 90, 104b/ikinci mükerrer

*10/92 Yön. (Ek II) no.lu Hukuki görüş bakınız.

Madde 95 – İnceleme talebinde bulunma süresinin uzatılması

 • İdari Konsey, Avrupa patent başvurularının uygun bir süre içinde incelenemeyeceğini tesbit ederse, inceleme talebinde bulunma süresini uzatabilir.
 • İdari Konsey süreyi uzatırsa, üçüncü şahıslara inceleme için başvuru yapma hakkı verileceğine karar verebilir. Bu gibi hallerde, İdari Konsey Yönetmelikte uygun kuralları saptar.
 • Süreyi uzatmaya ilişkin İdari Konseynun kararı, sadece bu kararın Avrupa Patent Ofisinin Resmi Gazetesinde yayınlanmasından sonra yapılan başvurulara uygulanır.
 • İdari Konsey süreyi uzatırsa, mümkün olan en kısa sürede orijinal süreye dönme konusunda gerekli önlemleri alır.

 

 

 

 

Madde 96 – Avrupa patent başvurusunun incelenmesi

 • Şayet bir Avrupa patentinin başvuru sahibi, kendisine

Avrupa araştırma raporu gönderilmeden önce,                                         inceleme

talebinde bulunmuş ise, Avrupa Patent Ofisi raporun ona ulaştırılmasından sonra, Avrupa Patenti başvurusunu daha ileri götürüp götürmeyeceğine ilişkin olarak, tespit ettiğini belirli bir süre içinde, açıklamada bulunmasını ister.

 • * Şayet Avrupa patent başvurusunun incelemesi ilgili

olduğu başvurunun veya buluşun bu Sözleşmenin şartlarını karşılamadığını        ortaya koyarsa, İnceleme Bölümü,

Yönetmeliğe uygun olarak ve gerekli her durumda başvuru sahibinden İnceleme Bölümü tarafından tespit edilen bir süre içinde görüşlerini bildirmesini ister.

 • Başvuru sahibi 1 inci paragraf veya 2 nci paragraf kapsamındaki herhangi bir davete gereken süre içinde cevap vermezse, başvuru geri çekilmiş sayılır.

Ref: Yön. Md. 51, 69, 70, 86, 87

* Genişletilmiş Temyiz Kurulunun G 7/93, G 10/93 (Ek I) No.lu kararlarına bakınız.

 • * İnceleme Bölümü, bir Avrupa patent başvurusu ve konusu olan buluşun bu Sözleşmenin aradığı şartlara uymadığı kanısına varırsa, bu Sözleşmede başka bir yasal sonuç öngörülmemesi kaydıyla, başvuruyu geri çevirir.
 • ** İnceleme Bölümü başvuru ve konusu olan buluşun bu Sözleşmenin aradığı şartlara uyduğu kanısına varırsa, belirlenen Üye devletler için aşağıdaki şartlarla Avrupa patenti verilmesine karar verir:
 • Yönetmelik hükümlerine uygun olarak, başvuru sahibi, İnceleme Bölümünün vermeyi düşündüğü patentin metnini onaylarsa,
 • Patentin verilmesi ve basımı ile ilgili ücretlerin Yönetmelikte öngörülen süre içinde ödenmesi halinde,
 • Vadesi gelmiş yıllık ücretler ve bunlara ilişkin ek ücretlerin ödenmiş olması halinde.
 • Şayet patentin verilmesi ve basıma ait ücretler gereken süre içinde ödenmemişse, başvuru geri çekilmiş sayılır.
 • ** Bir Avrupa patentinin verilmesine ilişkin karar, buna ilişkin olarak Avrupa Patent Bülteninde yapılan ilan tarihinden itibaren hüküm doğurur. Bu ilan en erken 2 nci paragrafın (b) bendinde belirtilen sürenin başlamasından 3 ay sonra yapılacaktır.
 • Yönetmeliğe, İnceleme Bölümünün vermeyi düşündüğü patentin istemlerinin metninin işlem dili dışında kalan Ofisin diğer iki resmi diline çevirisinin başvuru

 

sahibinden istenmesini öngören hüküm konulabilir. Böyle bir durumda, 4 üncü paragrafda belirtilen süre en az beş ay olur. Şayet çeviri gereken süre içinde verilmezse başvuru geri çekilmiş sayılır.

 • *** Başvuru sahibinin talebi üzerine, Avrupa patentinin verilmesine ilişkin duyuru, 4 üncü paragrafın veya 5 inci paragrafın kapsamındaki sürenin sona ermesinden önce de yayımlanır. Bu talep sadece 2 nci ve 5 inci paragrafa uygun şartlar sağlanmış ise, yapılabilir.

Ref:      Söz. Md. 14,          64,     65,     113,     129,     141 Yön. Md. 51, 52,

68, 69, 70, 87, 89

 • Genişletilmiş Temyiz Kurulunun G 10/93 (Ek I) No. lu kararına bakınız.

** 17/90 (Ek II) No.lu Hukuki görüş bakınız.

***         01.01.1996’da yürürlüğe giren İdari Konseynun

20.10.1995 tarihli kararı ile (Avrupa Patent Ofisi Resmi Gazetesi 1995, 741) araya eklenmiştir.

Madde 98* – Avrupa patenti fasikülünün yayımlanması

Avrupa Patent Ofisi, Avrupa patentinin verildiğine ilişkin duyuru ile birlikte, tarifname, patent istemleri ve resimleri ihtiva eden Avrupa Patent Fasikülünü yayımlar.

Ref: Söz. Md. 14, 93, Yön. Md. 18, 19, 38, 53, 54, 87

 • 17/90 (Ek II) No.lu Hukuki görüş bakınız.

 

Madde 99* – İtiraz

 • Avrupa patentinin verildiğine ilişkin duyurunun

yayınlanmasından itibaren dokuz ay içinde, herhangi bir kişiye verilmiş olan Avrupa patentine itirazını Avrupa Patent Ofisine bildirebilir. İtiraz eleştirisi yazılı gerekçeli bir beyan halinde olmalıdır. İtiraz ücreti ödeninceye kadar itiraz kabul edilmiş sayılmaz.

 • İtiraz söz konusu patentin geçerli olduğu bütün Üye Devletlerdeki Avrupa patentine uygulanır.
 • İtiraz, tüm üye ülkelerde Avrupa patentinden

vazgeçilmiş veya Avrupa patenti bütün Devletlerde iptal edilmiş olsa bile, yapılabilir.

 • İtirazda bulunan kişiler, patentin hak sahibi gibi itiraz işlemlerinde taraflar olacaktır.
 • Kesin bir karardan sonra, herhangi bir kişinin herhangi

bir Üye ülkede kendisinin, önceki hak sahibinin yerine bu Devletin patent Siciline girmiş          olduğunun                                                                                             delilini

sağlaması durumunda, bu kişi, başvurusu üzerine, bu ülke için önceki hak sahibinin yerine geçer. Sözleşmenin 118 inci maddesinden farklı olarak, böyle bir durumda, patent sahibi ve patent üzerinde hak sahibi olduğunu ileri süren kişi, beraber talep etmedikçe, müşterek patent sahibi sayılmazlar.

 

Ref:Söz. Md. 105, Yön. Md.1, 6, 13, 16, 53, 55, 56, 60, 61, 61a/mükerrer, 69, 90, 92

* Genişletilmiş Temyiz Kurulunun G 4/88, G 5/88, G 7/88, G 8/88, G 10/91 G 9/93, G 1/95, G 7/95 (Ek I) No.lu görüşlerine/kararlarına bakınız.

Madde 100* – İtiraz sebepleri

İtiraz sadece aşağıdaki sebeplere dayanılarak yapılabilir:

 • Avrupa patentinin konusu 52-57 nci maddelerin hükümleri çerçevesinde patentlenebilir nitelikte değilse,
 • Avrupa patentinde         buluş,          konusunda     uzman bir kişi

tarafından onun yapılmasına yetecek şekilde yeterince açık ve tam olarak açıklanmamışsa,

 • Avrupa patentinin          konusu,       yapılmış          olan başvurunun

kapsamı dışına çıkmışsa veya patent başvurusu bölünmüş bir başvuruya veya 61 inci maddeye uygun olarak yeni bir başvuruya dayanmaktaysa ve yapıldığı şekliyle önceki başvurunun kapsamı dışına çıkmışsa.

Ref: Söz. Md. 76, 83, 101, 102, 123 Yön.Md. 55, 57, 57a/mükerrer

* Genişletilmiş Temyiz Kurulunun G 3/89, G 10/91, G 11/91, G 1/95, G 2/95, G 7/95 (Ek I) No.lu görüşlerine/kararlarına bakınız.

 • İtirazın kabul edilebilir olması halinde, İtiraz Bölümü 100 üncü maddede belirtilen itiraz sebeplerinin, Avrupa patentinin sürdürülüp sürdürülmeyeceğine engel teşkil edip etmediğini inceler.
 • Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yapılan itirazın incelemesinde, İtiraz Bölümü gerekli olduğu sürece, İtiraz Bölümü tarafından tesbit edilen bir süre içinde taraflardan, diğer tarafla yapılan iletişimler veya kendisi tarafından verilen kararlar hakkında görüş bildirmelerini ister.

Ref: Yön. Md. 56-61a/mükerrer, 70, 87

* Genişletilmiş Temyiz Kurulunun G 9/91, G 10/91,                                  9/92 (Ek

1) No.lu kararına/görüşüne bakınız.

Madde 102[4] – Avrupa patentinin hükümsüz kılınması veya devam ettirilmesi

 • Şayet İtiraz Bölümü 100 üncü maddede bahsedilen itiraz sebepleri karşısında Avrupa patentinin devam ettirilmesinin mümkün olmadığı kanısına varırsa, patent hükümsüz kılınır.
 • Şayet İtiraz Bölümü 100 üncü maddede bahsedilen itiraz sebeplerinin, patentin değiştirilmeden devam ettirilmesine karşı olmadığı kanısına varırsa, itirazı reddeder.
 • Şayet İtiraz Bölümü, itiraz işlemleri esnasında patent sahibi tarafından yapılan değişiklikleri dikkate alarak, söz konusu patent ve buluşun bu Sözleşmede öngörülen

 

gerekleri karşıladığı görüşüne sahip olursa, aşağıdaki şartların da yerine getirilmiş olması kaydıyla, patentin değiştirilmiş şekliyle devam ettirilmesine karar verir:

 • Yönetmeliğe uygun olarak, patent sahibi, İtiraz Bölümünün patenti sürdürmek istediği metinle hem fikir ise,
 • Yeni Avrupa Patent Fasikülünün basımı için gerekli olan ücret, Yönetmelikte öngörülen süre içinde ödenmişse.
 • Şayet Avrupa Patent Fasikülünün basılması için gerekli olan ücret süresi içinde ödenmezse, patent hükümsüz kılınır.
 • Yönetmelikte, patent sahibinden, işlem dilinde yazılı olan yeniden düzenlenmiş istemleri, Avrupa Patent Ofisi’nin diğer iki resmi diline çevirerek vermesi öngörülebilir. Şayet çeviri süresi içinde verilmezse, patent hükümsüz kılınır.

Ref: Söz. Md. 65, 68, 103 Yön. Md. 16, 58, 68, 70, 87, 89, 92 *

 

şekliyle, tarifname, patent istemleri ve resimleri ihtiva eden Yeni Avrupa Patent Fasikülünü de yayımlar.

Ref: Söz. Md. 14 Yön. Md.18, 19, 38,62,62a/mükerrer, 87

Madde 104 – Masraflar

 • Yönetmelikte başka türlü belirtilmedikçe, itiraz işlemi

ile ilgili taraflardan her biri, neden olmuş oldukları masrafları, İtiraz Bölümü veya Temyiz Kurulu sözlü görüşme ve                     delillerin  alınması nedeniyle çıkan masrafların

hakkaniyet gerektirdiği için eşit şekilde paylaşılmasına karar vermediği sürece, öder.

 • Talep üzerine, İtiraz Bölümünün Tescil Kısmı,

masrafların paylaştırılmasına ilişkin karara dayanarak masrafların miktarını tesbit eder. İlgili Kısım tarafından yapılan bu miktar tespitine karşı Yönetmelikte öngörülen bir süre içinde İtiraz Bölümünün yeniden inceleme yaparak bir karar vermesi talep edilebilir.

 • Masrafların miktarını tespit eden Avrupa Patent Ofisinin herhangi bir son kararı, Üye ülkelerde, o üye ülkede kesinleşmiş bir medeni hukuk yargı kararı gibi işlem görür ve o devletin egemenlik sınırları içinde yürütülür. Bu kararın geçerliliği, onun doğruluğu ile sınırlı olacaktır.

Ref:Söz. Md. 106 Yön.Md. 9, 63, 68, 89

 

 • Bir Avrupa patentine itirazda bulunulmuş olması

halinde, aynı patente tecavüz edilmesi nedeniyle kendisine karşı dava açılmış olduğunu kanıtlayan herhangi bir üçüncü kişi, tecavüz davasının açıldığı tarihten itibaren üç ay içinde, bu müdahaleyi ispat etmesi koşuluyla, itiraz süresinin    dolmasından          sonra dahi, itiraz işlemine

katılabilir. Aynı kural, ispat edilmek şartıyla, paten sahibi tarafından            kendilerine    karşı patente tecavüz

iddiasında bulunulması üzerine, tespit davası açarak, patente tecavüzün olmadığına karar aldırmak isteyen üçüncü kişiler için de geçerlidir.

 • Müdahillik yazılı gerekçeli beyan halinde yapılacaktır.

İtiraz ücreti ödenene kadar müdahale                                        kabul        edilmiş

olmayacaktır. Daha sonra, müdahillik, Yönetmelikte belirtilen herhangi bir istisnaya tabi olarak, bir itiraz olarak işleme alınacaktır.

Ref: Söz. Md. 99 Yön. Md. 1, 55-61a/mükerrer, 69

 • Genişletilmiş Temyiz Kurulunun G 4/91, G 1/94 (Ek I)

No.lu kararlarına bakınız.

KISIM VI – TEMYİZ PROSEDÜRÜ

Madde 106* – Temyize tabi kararlar

(1) Bir temyiz, Başvuru Kabul                                        Kısmının,            İnceleme

Bölümlerinin, İtiraz Bölümlerinin ve Hukuk Bölümlerinin

 

aldığı kararlar neticesinde ortaya çıkar. Temyiz, yürütmeyi durdurma etkisine sahiptir.

 • İtiraz Bölümü kararlarına karşı bir temyize, üye ülkelerin hepsi için Avrupa patentinden vazgeçilmiş veya belirlenmiş üye ülkelerin hepsinde hükmünü yitirmiş olsa bile, başvurulabilir.
 • Taraflardan biri ile ilgili işlemleri sona erdirmeyen herhangi bir karar, karar ayrı temyize izin vermedikçe, sadece kesin karar ile birlikte temyiz edilebilecektir.
 • İtiraz işlemlerinin masraflarının paylaştırılması bir temyizin yegane konusu olamaz.
 • İtiraz işlemlerinin masraflarının miktarını tespit eden bir karar, meblağ, ücretler ile ilgili Yönetmelik maddelerinde belirtilenden fazla olmadıkça, temyiz edilemez.

Ref: Söz. Md. 104 Yön. Md. 63, 65, 68, 90

* Genişletilmiş Temyiz Kurulunun G 1/90 (Ek I) No. lu görüşüne bakınız.

Madde 107*        – Temyiz etmeye ve Temyiz İşlemlerinde taraf

olmaya hakkı olan kişiler

Bir karar ile aksi yönde etkilenen temyiz işlemlerinin herhangi bir tarafı temyiz yapabilir. Temyiz işlemlerinin diğer tarafları hak olarak temyiz işlemlerinin tarafları olacaklardır.

 

* Genişletilmiş Temyiz Kurulunun G 1/88, G 2/91, G 4/91, G 9/92 (Ek I) no.lu kararlarına bakınız.

Madde 108* – Temyizin süresi ve biçimi

Temyiz bildirimi temyiz edilen kararın tebliğ tarihinden itibaren iki ay içinde Avrupa Patent Ofisine yazılı olarak yapılır. Bildirim temyiz ücreti ödenene kadar kabul edilmiş sayılmaz. Kararın tebliğ tarihinden sonraki dört ay içinde, temyizin sebeplerini ortaya koyan yazılı bir beyan yapılmalıdır.

Ref: Yön. Md. 1, 6, 64, 65, 68

* Genişletilmiş Temyiz Kurulunun G 1/86 (Ek I) nolu kararına bakınız.

Madde 109 – Yeniden gözden geçirme

 • Kararına muhalefet edilen Bölüm temyizi kabul edilebilir ve iyi gerekçelere dayanmış olarak bulursa, kararını yeniden gözden geçirir. Bu, temyiz talebinde bulunanın, davanın bir diğer tarafınca karşı karşıya olması halinde geçerli olmayacaktır.
 • Şayet temyize, gerekçeli ifadenin alınışından sonraki bir ay içinde izin verilmezse, temyiz talebi gecikmeksizin ve esası açısından mütalasız Temyiz Kuruluna iade edilir. Ref: Yön. Md. 67
 • Temyiz kabul edilebilir ise, Temyiz Kurulu temyizin meşru olup olmadığını inceler.
 • Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yapılacak temyizin incelemesinde, Temyiz Kurulu, mümkün olduğu kadar sıklıkla ve Temyiz Kurulu tarafından tesbit edilecek bir süre içinde, kendisi tarafından verilen kararlar veya diğer taraflarca verilen bildirimler hakkında taraflardan görüşlerini bildirmesini ister.
 • Şayet başvuru sahibi 2 nci paragraf kapsamındaki bir çağrıya süresi içinde cevap vermezse, Avrupa patent başvurusu, temyize konu olan karar Hukuk Bölümü tarafından alınmadıkça, geri çekilmiş sayılacaktır.

Ref: Yön. Md. 66, 69, 70

* Genişletilmiş Temyiz Kurulunun G 9/91, G 10/91, G 10/93 (Ek I) sayılı kararlarına/görüşüne bakınız.

Madde 111* – Temyizler açısından karar

 • Temyizin meşruiyeti hakkındaki incelemeden sonra, Temyiz Kurulu temyiz hakkında karar verir. Temyiz Kurulu ya temyiz edilen karar yönünden sorumlu olan Bölümün yetki alanı içerisinde faaliyet gösterir veya yeniden karar vermesi için konuyu bu Bölüme geri gönderir.
 • Şayet Temyiz Kurulu konuyu temyiz edilen Bölüme yeniden karar verilmesi için geri gönderirse, söz konusu Bölüm, koşullar aynı kaldığı sürece Temyiz Kurulunun vermiş olduğu karardaki hukuki hükümle bağlı olacaktır. Şayet temyiz

 

edilen karar Evrak Kabul Kısmından çıkmışsa, İnceleme Bölümü de benzer şekilde Temyiz Kurulu’nun vermiş olduğu hukuki kararla bağlı olacaktır.

Ref: Yön.Md. 66, 67, 68, 89

* Genişletilmiş Temyiz Kurulunun G 9/92, G 10/93 (Ek I) sayılı kararına bakınız.

Madde 112*        – Genişletilmiş Temyiz Kurulunun kararı veya

görüşü

 • Yasanın tek tip uygulamasını sağlamak maksadıyla, veya önemli bir yasa meselesi ortaya çıkarsa:
 • Temyiz Kurulu, devam etmekte olan bir temyiz işlemiyle

ilgili              olarak           kendiliğinden veya                       temyizle ilgili

taraflardan birinin talebi üzerine, yukarıdaki amaçlar için bir kararın gerekli olduğunu düşünürse Genişletilmiş Temyiz Kurulu’na başvurur. Şayet          Temyiz Kurulu bu talebi

reddederse son kararında sebeplerini de açıklar.

 • Avrupa Patent Ofisi’nin Başkanı, iki Temyiz kurulunun o

sorun hakkında farklı kararlar verdiği hallerde bu yasal konuyla       ilgili     olarak Genişletilmiş                     Temyiz Kuruluna

başvurabilir.

 • 1 inci paragrafın (a) bendi kapsamına giren durumlarda, temyiz işlemlerinin tarafları Genişletilmiş Temyiz Kurulu nezdinde de işlemlerin tarafları olacaktır.

 

 • 1 inci paragrafın (a) bendinde belirtilen Genişletilmiş Temyiz Kurulunun kararı, söz konusu temyizle ilgili olarak Temyiz Kurulunu için bağlayıcıdır.

Ref: Söz. Md. 22 Yön. Md. 68, 89

* Genişletilmiş Temyiz Kurulunun G1/86, G2/88, G4/88, G5/88, G6/88, G7/88, G8/88, G1/90, G1/92, G3/95, G6/95 (ek I) sayılı kararlarına bakınız.

KISIM VII – GENEL HÜKÜMLER

Bölüm I – Prosedüre ilişkin genel hükümler

Madde 113* – Kararların temeli

 • Avrupa Patent Ofisi’nin kararları sadece ilgili tarafların görüşlerini sunmak için bir fırsata sahip oldukları gerekçeler veya delile dayandırılabilir.
 • Avrupa Patent Ofisi sadece kendisine gönderilmiş veya başvuru sahibi veya patent sahibi tarafından kabul edilmiş metindeki Avrupa patent başvurusu veya Avrupa patentini dikkate alacak ve karar verecektir.

11/82 (Ek II) No.lu Hukuki görüşe ve Genişletilmiş Temyiz Kurulunun G 7/91, G 8/91, G 4/92, G 7/93 (ek I) sayılı görüşüne/kararlarına bakınız.

 

yaptığı inceleme

 • Avrupa Patent Ofisi nezdinde yapılan işlemlerde, Ofis işlemleri kendi iradesiyle inceler. Avrupa Patent Ofisi bu incelemede ne aranılan çözüm ile ne de taraflarca sağlanan gerçekler, kanıtlar ve öne sürülen delil veya hususlarla kısıtlanmayacaktır.
 • Avrupa Patent Ofisi ilgili taraflarca süresinde gönderilmeyen delilleri veya gerçekleri dikkate almayabilir.

Ref: Yön. Md. 71a/mükerrer

* Genişletilmiş Temyiz Kurulunun G 7/91, G 8/91, G 9/91, G 10/91, G 4/92, G 9/92, G 8/93, G 10/93, G 1/95, G 7/95 (ek I) sayılı kararına/görüşlerine bakınız.

Madde 115 – Üçüncü tarafların görüşleri

 • Avrupa patent başvurusunun yayınlanmasından sonra, herkes başvurusu yapılmış olan buluşun patenlenebilirliğine ilişkin görüşlerini sunabilir. Bu görüşler yazılı olarak verilmeli ve görüşlerin dayandırıldığı gerekçelerin bir beyanını içermelidir. Söz konusu kişi Avrupa Patent Ofisi nezdinde yürütülen işlemlerin bir tarafı olmayacaktır.
 • 1 inci paragrafta belirtilen görüşler, bu görüşlere karşı kendi görüşlerini bildirmesi için başvuru sahibi veya patent sahibine bildirir.

Ref: Söz. Md. 93 Yön. Md. 70

 

 • Sözlü görüşmeler ya Avrupa Patent Ofisi’nin bunun uygun olduğunu düşünmesi halinde kendi isteği üzerine ya da davaya taraf olan herhangi bir tarafın başvurusu üzerine yapılır. Bununla birlikte, Avrupa Patent Ofisi tarafların ve işlemlere ilişkin konuların aynı olduğu hallerde aynı Bölümün nezdindeki ilave sözlü görüşmelere yönelik bir başvuruyu reddedebilir.
 • Bununla birlikte, sadece Başvuru Kabul Kısmının bunun en uygun yol olduğunu düşündüğü durumda veya Avrupa patent başvurusunu reddetmeyi öngördüğü durumda, başvuru sahibinin isteği üzerine sözlü görüşme, Başvuru Kabul Kısmının nezdinde meydana gelecektir.
 • Başvuru Kabul Kısmının, İnceleme Bölümlerinin ve Hukuk Bölümünün nezdindeki sözlü görüşmeler kamuya açık olmayacaktır.
 • Temyiz Kurulları ve Genişletilmiş Temyiz Kurulu ve Avrupa patent başvurusunun yayımlanmasından sonra İtiraz Bölümünde oluşan sözlü görüşmeler ve verilen kararlar, işlemin olduğu ilgili Bölümün başka türlü karar vermemesi halinde, özellikle işleme katılmış taraflardan biri aleyhine ciddi ve haksız sonuçların doğması hali dışında, kamuya açık olacaktır.

Ref: Yön. Md. 2, 71, 71a/mükerrer, 76

* Genişletilmiş Temyiz Kurulunun G 2/94, G 4/95 (Ek I) sayılı kararlarına bakınız.

 

 • Bir İnceleme Bölümünün, bir İtiraz Bölümünün, Hukuk

Bölümünün veya bir Temyiz Kurulunun nezdindeki herhangi bir işlemde,  kanıtı  verme veya elde etmenin                         araçları

aşağıdakileri içerecektir:

 • tarafların dinlenmesini,
 • bilgi istenmesini,
 • belgelerin ibrazını,
 • şahitlerin dinlenmesini,
 • bilirkişilerin görüşlerini,
 • ke ş if,
 • yazılı yeminli ifadeleri.
 • İnceleme Bölümü, İtiraz Bölümü veya Temyiz Kurulu getirilen delili incelemesi için üyelerinden birini görevlendirebilir.
 • Şayet Avrupa Patent Ofisi bir tarafın, şahidin veya uzmanın sözlü delil vermesinin lüzumlu olduğunu düşünürse, Ofis ya:
 • huzuruna gelmesi için ilgili kişiye bir davet(celp) gönderecek, veya
 • 131 inci maddenin 2 nci paragrafı hükümlerine uygun olarak, bu delili elde etmek için ilgili kişinin ikamet ettiği ülkedeki yetkili mahkemeye başvuracaktır.
 • Avrupa Patent Ofisi’nin huzuruna davet edilen bir taraf, şahit veya bilirkişi, 3’üncü bentteki son maddeye göre ikamet ettiği ülkedeki yetkili bir mahkeme tarafından dinlenmesine müsaade edilmesini rica edebilir. Böyle bir

 

talebin             alınması        üzerine veya Avrupa Patent Ofisi

tarafından tespit edilen bir sürenin sonuna kadar Avrupa Patent Ofisinin mahkeme celbine hiçbir cevap verilmemiş ise, Avrupa Patent Ofisi, 131 inci maddenin 2 nci paragrafına uygun olarak, yetkili mahkemeden ilgili kişinin ifadesini almasını talep edebilir.

 • Şayet bir taraf, şahit veya bilirkişi Avrupa Patent Ofisi’nin huzurunda kanıtını verdiğinde Ofis, kanıtın yeminli verilmesinin veya eşit derecede bağlayıcı bir şekilde verilmesinin uygun olduğunu düşünürse, ilgili

kişinin ikamet ettiği ülkedeki yetkili mahkemeden bu koşullar altında          delilin yeniden incelemesini talep

edebilir.

 • Avrupa Patent Ofisi yetkili bir mahkemeden kanıtı temin etmesini talep ettiği zaman, kanıtı yeminli veya eşit derecede bağlayıcı şekilde temin etmesini ve ilgili Bölümün bir üyesinin duruşmaya iştirak etmesini ve mahkemenin aracılığı vasıtasıyla veya doğrudan doğruya tarafı, şahidi veya bilirkişiyi sorguya çekmesini talep edebilir.

Ref: Yön. Md. 2, 72-76, 99

* Genişletilmiş Temyiz Kurulunun G 3/89, G 11/91 (Ek I) sayılı görüşüne/kararına bakınız.

Madde 118           – Avrupa patent başvurusunun veya Avrupa

patentinin bütünlüğü

Bir Avrupa patentinin başvuru sahipleri veya patent sahipleri seçilmiş farklı ülkeler için aynı değilse, onlar Avrupa Patent Ofisi’nin nezdindeki işlemler için ortak

başvuru sahipleri veya hak sahipleri olarak dikkate alınacaklardır.  Bu işlemlerde başvuru veya patentin

bütünlüğü, bu Sözleşmede aksi belirtilmedikçe, özellikle belirlenmiş tüm ülkeler için başvuru veya patentin metninin aynı olması halinde, etkilenmeyecektir.

Ref: Söz. Md. 59, 99 Yön. Md.16, 87

Madde 119 – Bildirim

Avrupa Patent Ofisi, doğal olarak, kararları ve mahkeme celplerini ve bir zaman sınırı konulmuş herhangi bir ilanı veya başka iletişimi veya bu Sözleşmenin hükümleri gereğince bildirilmesi gereken bildirimleri veya Avrupa Patent Ofisinin Başkanı tarafından öngörülen bildirimleri ilgililere tebliğ edecektir.                                                                                     Olağanüstü            koşulların

gerektirmesi halinde, bildirimin Üye ülkelerin merkezi sınai         mülkiyet ofislerin           aracılığıyla                   yaptırılması

mümkündür.

Ref: Yön Md. 69, 77-82.

Madde 120 – Süreler

Yönetmelik aşağıdaki hususları belirtecektir:

(a) Sürelerin hesaplanma şekli ile Avrupa Patent Ofisi veya 75 inci maddenin 1 (b) paragrafında belirtilen makamların belgeleri almaya açık olmadığı veya Avrupa Patent Ofisi’nin veya sözü edilen bu makamların bulunduğu yerlerde posta dağıtılmadığı veya posta hizmetleri genelde kesilmiş veya

sonradan yer değiştirmiş                          olduğu durumlarda sürelerin

uzatılması ile ilgili koşulları,

(b) Avrupa Patent Ofisi tarafından tespit edilecek olan sürelerin asgari ve azami değerleri.

Ref: Yö. Md. 83-85b

Madde 121*          – Avrupa patent başvurusunun yeniden işlem

görmesi

 • Avrupa patent başvurusunun Avrupa Patent Ofisi

tarafından belirlenen bir zaman sınırı içinde cevap verilmemesi üzerine    reddedilmesi gerekiyorsa,  veya

reddediliyorsa veya geri çekilmiş sayılıyorsa, başvuru sahibinin başvurusunun yeniden işlem görmesini talep etmesi halinde, sağlanan yasal sonuçlar ya hiç doğmaz ya da doğmuş olanlar geri alınır.

 • Yeniden işlem görülmesine ilişkin talep, başvuruyu reddetme kararının veya başvurunun geri çekilmiş sayıldığına ilişkin duyurunun tebliğ edildiği tarihten itibaren iki ay içinde yazılı olarak yapılacaktır. İptal edilen işlem bu süre içinde tamamlanmalıdır. Talep, yeniden işlem görmeye ilişkin ücret ödenene kadar, kabul edilmiş sayılmayacaktır.
 • İptal edilen işlemin üzerinde karar vermeye yetkili Bölüm yapılan talep hakkında karar verecektir.

Ref: Yön. Md. 69

*13/82 No.lu Hukuki görüşye (ek II) bakınız.

 

 • Koşulların gerektirdiği alınması gereken bütün ihtimam gösterilmiş olmasına rağmen, Avrupa Patent Ofisi ile ilgili bir zaman sınırına uymayan başvuru sahibi veya bir Avrupa patentinin sahibi; şayet bahse konu yerine getirmeme, bu Sözleşme hükümleri nedeniyle, Avrupa patent başvurusunun veya bir talebin geri çevrilmesine veya Avrupa patent başvurusunun geri çekilmiş olduğunun farzedilmesine veya Avrupa patentinin hükümsüz bırakılmasına veya diğer herhangi bir hakkın veya yasal bir imkanın reddine sebep olan doğrudan etkiye sahip ise, başvurmaları halinde haklarını tekrar tesis ettirecektir.
 • Başvuru zaman sınırıyla ilgili uygunsuzluğun sebebinin ortadan kaldırılmasından sonra iki ay içinde yazılı olarak yapılmalıdır. İptal edilen işlem bu süre içinde tamamlanmalıdır. Başvuru sadece uyulmayan zaman sınırının sona ermesini takip eden yılın içinde kabul edilebilecektir. Bir yıllık ücretin ödenmemiş olması halinde, 86 ncı maddenin 2 nci paragrafında belirtilen süre, bir yıllık süreden düşülecektir.
 • Başvuru dayandırıldığı gerekçeleri ifade etmeli ve bu gerekçeleri inandırıcı bir şekilde ortaya koymalıdır. Hakların geri alınmasına ait ücret ödenene kadar, bu konudaki başvuru kabul edilmiş sayılmayacaktır.
 • İptal edilen işlem hakkında karar vermeye yetkili Bölüm, başvuru hakkında karar verecektir.

 

 • Bu maddenin hükümleri, bu maddenin 2 nci paragrafında, 61 inci maddenin 3 üncü paragrafında, 7 6 ncı maddenin 3 üncü paragrafında, 78 inci maddenin 2 nci paragrafında, 79 uncu maddenin 2 nci paragrafında, 87 nci maddenin 1 inci paragrafında ve 94 üncü maddenin 2 nci paragrafında belirtilen süreler için geçerli olmayacaktır.
 • Herhangi bir kişi seçilmiş bir Üye devlette, 1 inci paragrafta belirtilen hakların kaybı ile bu hakların tekrar verildiğinin yayımlanması arasındaki süre zarfında yayınlanmış bir Avrupa patent başvurusu veya bir Avrupa patentine konu olan bir buluşu iyi niyetli olarak kullanmaya başlamışsa veya kullanım için ciddi ve etkin hazırlıklar yapmışsa bu kullanıma kendi işletmesinde veya işletmesinin gerekleri için ücret ödemeksizin devam edebilir.
 • Bu maddedeki hiçbir şey bir Üye devletin bu Sözleşmede belirtilen sürelerle ilgili olarak eski durumun iade edilmesi hakkına ve bu Devletin kurumlarına karşı uyulması gereken süreleri belirleme hakkına engel teşkil etmez.

Ref: Yön.Md. 69

* Genişletilmiş Temyiz kurulunun G 1/86 (ek I) G 3/91, G 5/92, G 6/92 G 5/93 sayılı kararına bakınız (Ek I).

Madde 123* – Değişiklikler

 • Bir Avrupa patent başvurusunun veya bir Avrupa patentinin Avrupa Patent Ofisi nezdinde yapılan işlemler sırasında değiştirilmesine ilişkin koşullar Yönetmelikte belirtilmiştir. Her halükarda, başvuru sahibine, kendi

 

arzusuyla tarifname takımını, patent istemlerini ve resimleri değiştirmesi için en az bir defa fırsat verilecektir.

 • Bir Avrupa patent başvurusu veya bir Avrupa patentinin buluş konusu, ilk başvurudaki kapsamın dışına çıkacak şekilde değiştirilemez.
 • İtiraz işlemleri sırasında Avrupa patentinin patent istemleri verilmiş olan korumanın kapsamını aşacak şekilde değiştirilemez.

Ref: Söz. Md. 100, 138, Yön.Md. 2, 7, 16, 41, 51, 57, 57a/mükerrer, 58, 86, 87

* Genişletilmiş Temyiz Kurulunun G 2/88, G 3/89, G 11/91, G 1/93, G 7/93, G 2/95 (Ek I) sayılı kararlarına/görüşüne bakınız.

Madde 124 – Ulusal patent başvurularına ilişkin bilgiler

 • İnceleme Bölümü veya Temyiz Kurulu başvuru sahibini, kendisi tarafından tesbit edilecek bir süre içinde, Avrupa patent başvurusunun konusu olan buluşun tamamı veya bir kısmı için ulusal patentler için başvuruda bulunmuş olduğu Devletlerin isimlerini ve anılan başvuruların referans numaralarını vermeye davet edebilir.
 • Şayet başvuru sahibi 1 inci paragraf kapsamındaki bir davete süresi içinde cevap vermezse, Avrupa patent başvurusu geri çekilmiş sayılacaktır.

 

Bu Sözleşmede, işlemlerle ilgili hükümlerin bulunmaması halinde, Avrupa Patent Ofisi Üye Devletlerde genel olarak tanınan, işlemlerle ilgili yasanın ilkelerini dikkate alacaktır.

Madde 126 – Mali yükümlülüklerin sona ermesi

 • Avrupa Patent Ofisine ait bir ücretin ödenmesine

yönelik Organizasyonun hakları, ücretin vadesinin dolduğu takvim yılının dolmasından itibaren dört yıl sonra

feshedilecektir.

 • Gereğinden fazla olarak Avrupa Patent Ofisi’ne ödenmiş

ücret veya para miktarının geri ödenmesine yönelik Organizasyona karşı haklar, hakkın ortaya çıktığı takvim yılının   dolmasından itibaren dört                                        yıl              sonra

feshedilecektir.

 • 1 inci ve 2 nci paragraflarda belirtilen süreye,1 inci paragraftaki durumda ücret ödemesine ait bir talep ile ve 2 nci paragraftaki durumda, yazılı olarak yapılan bir taleple ara verilir. Verilen arada süre derhal tekrar başlar ve bu süre, önceki sürenin işlemeye başladığı tarihten itibaren hesaplanan 6’ncı yılın sonunda sona erer. Ancak, hakkı başlatmak için yasal olarak başvurulmuşsa, bu takdirde süre, en erken, mahkeme hükmünün kesinleşmesi tarihinden itibaren 1 yıl sonra sona erer.

Madde 127 – Avrupa Patentlerinin Sicili

Avrupa Patent Ofisi, bu Sözleşmede kayıt edilmesi gerektiği belirtilmiş olan hususları ihtiva eden Avrupa Patentleri Sicili olarak bilinen bir sicili tutacaktır. Avrupa patent başvurusunun yayınlanmasından önce hiçbir kayıt Sicile yapılmayacaktır. Sicil kamu incelemesine açık olacaktır.

Ref:Söz. Md. 14, 20, 129 Yön.Md. 19, 20-22, 61, 92

Madde 128 – Dosyaların incelenmesi

 • Henüz yayımlanmamış olan Avrupa patent başvurularına ilişkin dosyalar başvuru sahibinin onayı olmaksızın incelenmeyecektir.
 • Bir Avrupa patentinin başvuru sahibinin başvurusuna dayanarak kendisine karşı hak iddia ettiğini kanıtlayabilen her kişi söz konusu başvurunun yayımlanmasından önce ve başvuru sahibinin onayını almaksızın dosyaları inceleyebilir.
 • Bölünmüş bir Avrupa patenti başvurusunun veya 61 inci maddenin 1 inci paragrafı kapsamında yeni bir Avrupa patent başvurusunun yayımlandığı durumda, her kişi önceki başvurunun yayımlanmasından önce ve başvuru sahibinin onayı olmaksızın önceki başvuru dosyalarını inceleyebilir.

 

 • Avrupa patent başvurusunun yayımlanmasından sonra bu başvuruyla ve elde edilen Avrupa Patenti ile ilgili dosyalar Yönetmelikte belirtilen kısıtlamalara tabi olarak talep edildiğinde incelenebilir.
 • Avrupa patenti başvurusunun yayımından önce de, Avrupa Patent Ofisi aşağıdaki bilgileri üçüncü kişilere iletebilir veya onları yayınlayabilir:
 • Avrupa patent başvurusunun numarası,
 • Avrupa patent başvurusunun başvuru tarihini ve bir önceki başvuruya dayanarak rüçhanın talep edildiği durumda, önceki başvurunun tarihini, Devleti ve dosya numarasını,
 • Başvuru sahibinin adını,
 • Buluşun başlığını,
 • Belirlenen Üye Devleti.

Ref: Söz. Md. 76, 93, 130, 131, Yön. Md. 17, 28, 70, 93-96, 96, 98

Madde 129 – Periyodik yayınlar

Avrupa Patent Ofisi                          aşağıdakileri                periyodik olarak

yayımlayacaktır:

 • Bu Sözleşmede öngörülen yayınlarla ilgili diğer hususların yanısıra Avrupa Patentleri Sicilinde yapılan kayıtları ihtiva eden bir Avrupa Patent Bülteni,
 • Bu Sözleşme veya onun uygulaması ile ilgili bilgilere

ilaveten Avrupa Patent Ofisinin                                      Başkanı          tarafından

çıkartılan genel nitelikteki duyuru ve bilgilerini ihtiva eden Avrupa Patent Ofisinin Resmi Gazetesi.

Ref:    Söz. Md. 14,               94,     95,     97,     127,     158 Yön.Md. 19,             28,

28a/Mükerrer, 50, 92, 96, 105

Madde 130 – Karşılıklı Bilgi Alış Verişleri

 • Avrupa Patent Ofisi ve 75 inci maddenin 2 nci

paragrafında            belirtilen yasal ve idari nitelikteki

hükümlerin uygulanmasına bağlı olarak herhangi bir Üye Devletin merkezi sınai mülkiyet ofisi, istendiğinde, karşılıklı olarak Avrupa veya ulusal patent başvurularının yapılması hakkında ve bu başvurularla ilgili olarak verilen patentleri ilgilendiren herhangi bir işlem hakkındaki herhangi bir faydalı bilgiyi birbirlerine ileteceklerdir.

 • 1 inci paragrafın hükümleri, Avrupa Patent Ofisi ile yapmış olduğu iş anlaşması çerçevesinde bilgi alış verişinde bulunacak olan ;
 • Bu sözleşmeye taraf olmayan herhangi bir Devletin merkezi sınai mülkiyet ofisi,
 • Patentleri tescil etmekle görevlendirilmiş herhangi bir devletler arası organizasyon ve
 • Her türlü diğer organizasyonlar için de geçerli olacaktır.
 • 1 inci paragraf ve 2 nci paragrafın (a) ve (b)bentleri

kapsamındaki bilgi alış verişleri, 128                                                nci maddede

getirilen kısıtlamalara tabi olmayacaktır. İdari Konsey 2 nci paragrafın (c) bendi kapsamındaki bilgi alış verişlerinin, ilgili Organizasyonun Avrupa patent başvurusu yayınlanana kadar bilgilerin gizli kalmasını sağlaması kaydıyla, bu kısıtlamalara tabi olmayacağına karar verebilir.

 

 • Bu Sözleşmede          veya ulusal yasalarda aksi

belirtilmedikçe, Avrupa Patent Ofisi ve Üye ülkelerin mahkemeleri veya makamları bilgilerin iletişimini yaparak veya inceleme için dosyaları açarak, birbirlerine istendiğinde yardımcı olacaklardır. Avrupa Patent Ofisinin Mahkemeler, Savcıların Ofisleri veya merkezi sınai mülkiyet ofisleri tarafından incelenmeleri için dosyaları açtığı durumlarda, inceleme 128 inci    maddede       getirilen

kısıtlamalara tabi olmayacaktır.

 • Avrupa Patent Ofisinden resmi talebin alınması üzerine, Üye ülkelerin mahkemeleri veya diğer yetkili makamları, söz konusu Ofis namına ve onların yetki sınırları dahilinde, gereken herhangi bir sorgulamayı veya diğer yasal önlemleri üstlenmeyi taahhüt edeceklerdir.

Ref: Söz. Md. 117 Yön.Md. 72, 97-99.

Madde 132 – Karşılıklı yayın alış verişi

 • Avrupa Patent Ofisi ve Üye ülkelerin merkezi sınai mülkiyet ofisleri talep üzerine karşılıklı olarak yayınlarını ücretsiz olarak bir veya daha fazla kopya halinde kendi kullanımları için birbirlerine göndereceklerdir.
 • Avrupa Patent Ofisi yayınların alış-verişi veya sağlanması ile ilgili anlaşmaların imzalanmasına karar vereceklerdir.

 

Madde 133* – Temsilciliğin genel ilkeleri

 • ** 2 nci paragrafın hükümlerine tabi olarak, hiç kimse

bu Sözleşmede öngörülmüş işlemler için bir profesyonel temsilci tarafından temsil edilmeye zorlanmayacaktır.

 • *** Üye Devletlerin birinin sınırları dahilinde bir ikametgaha veya iş yerine sahip olmayan gerçek veya tüzel kişiler bir profesyonel temsilci tarafından temsil edilmeli ve Avrupa patent başvurusunu yapabilme imkanı dışında, bu Sözleşmede öngörülen bütün işlemler onun vasıtası ile yapılmalıdır. Yönetmelik başka istisnalara izin verebilir.
 • Üye Devletlerin birinin sınırları dahilinde ikametgaha

veya iş yerine sahip olan gerçek veya tüzel kişiler bu Sözleşmede öngörülen bütün işlemlerde, bir profesyonel temsilci olması gerekmeyen ancak Yönetmeliğe uygun olarak yetki verdikleri bir kişi tarafından temsil edilebilirler. Yönetmelik böyle bir tüzel kişinin atadığı bir kişinin, işyerleri Üye Devletlerin birinin sınırları dahilinde bulunan ve birinci tüzel kişi ile ekonomik bağlantılara sahip olan diğer          tüzel                                                        kişileri de                                    temsil edip

edemeyeceğini ve hangi şartlarda temsil edebileceğini düzenleyebilir.

 • Yönetmelik ortak olarak hareket eden tarafların, ortak temsilciliğini ilgilendiren özel hükümleri düzenleyebilir.

 

Ref:Söz. Md. 91, 134, 144 Yön.Md. 26, 55, 78, 90, 92, 100, 101

* Genişletilmiş Temyiz Kurulunun G 2/94, G 4/95 (Ek I) sayılı kararlarına bakınız.

** 6/91 Yön. (Ek II) No.lu Hukuki görüşe bakınız.

*** 18/92 (Ek II) No.lu Hukuki görüşe bakınız.

Madde 134* – Profesyonel temsilciler

 • Bu Sözleşmede öngörülen işlemlerdeki gerçek veya tüzel kişilerin profesyonel temsilciliği sadece Avrupa Patent Ofisi tarafından bu amaç için isimleri muhafaza edilen bir listede yer alan profesyonel temsilciler tarafından taahhüt edilebilir.
 • Aşağıdaki şartları karşılayan herhangi bir gerçek kişi profesyonel temsilciler listesine alınabilir:
 • Üye Devletlerin birinin vatandaşı olmalıdır,
 • Üye Devletlerin birinin sınırları dahilinde kendi iş yerine veya istihdama sahip olmalıdır,
 • Avrupa yeterlilik sınavını geçmiş olmalıdır.
 • Kayıt, 2 nci paragrafta belirtilen şartların karşılandığını gösteren gereken belgelerin ekli olduğu bir dilekçe verilmesi üzerine yapılır.
 • Profesyonel temsilciler listesinde isimleri yer alan kişiler bu Sözleşmede öngörülen bütün işlemlerde yetkili olmaya hak kazanacaktır.
 • Bir profesyonel temsilci olarak davranmak maksadıyla, 1 inci paragrafta atıf yapılan listede ismi görünen herkes, bu Sözleşmeye eklenen Merkezileştirme hakkındaki Protokole uygun olarak, bu Sözleşmede oluşturulan işlemlerle ilgili olarak herhangi bir üye devlette bir işyeri kurma hakkına sahip olacaktır. Bu devletin makamları bireysel vakalardaki bu yetkiyi, sadece kamu güvenliği ve düzenini korumak amacıyla kabul edilmiş yasal hükümlerin uygulanmasında kaldırabilirler. Böyle bir önlem alınmadan önce Avrupa Patent Ofisinin Başkanına başvurulacaktır.
 • Özel koşullarda, Avrupa Patent Ofisinin Başkanı 2nci paragrafın (a) bendinin gereğinden istisna olarak vazgeçebilir.
 • ** Bu Sözleşmede öngörülen işlemlerdeki profesyonel temsilcilik, bir profesyonel temsilcilik tarafından yerine getirildiği gibi, Üye Devletlerin birinde yetkisi olan ve bu devlette işyerine sahip herhangi bir hukukçu da, yetkili olduğu alan dahilinde anılan bu devlette, patent konularında bir profesyonel temsilci gibi hareket edebilir. 5 inci paragraf hükümleri de benzer şekilde uygulanacaktır.
 • İdari Konsey aşağıdaki hükümleri kabul edebilir:
 • *** Avrupa yeterlik sınavına giriş için bir kişinin sahip olması gereken eğitimi ve nitelikleri ve bu sınavın yapılmasını,
 • ****ya Avrupa yeterlik sınavı veya 163 üncü maddenin 7 nci paragrafının hükümlerine göre profesyonel temsilcilik yapmaya hak kazanmış kişiler tarafından oluşturulacak bir Enstitü kurulması veya bunun tanınması,
 • [5]Bu enstitü veya Avrupa Patent Ofisi tarafından bu kişiler üzerinde uygulanacak herhangi bir disiplin ile ilgili yetki.

Ref: Söz. Md. 20, 35, 133 Yön.Md. 10, 90, 101, 102, 106

* Genişletilmiş Temyiz Kurulunun G 2/94, G 4/95 (Ek I) sayılı kararına bakınız.

** 6/91 Yön. (Ek II) No. lu Hukuki görüşe bakınız.

***       09.12.1993 (Avrupa Patent Ofisi Resmi Gazetesi 1994,

7ff) itibaren Avrupa Patent Ofisinin huzurundaki profesyonel temsilcilere ait Avrupa Yeterlik Sınavı hakkındaki Yönetmeliğe ve 25.04.1995 (Avrupa Patent Ofisi Resmi Gazetesi 1994,       595,    1995,  652) itibariyle uygulama

hükümlerine bakınız.

****      05.03.1997 (Avrupa Patent Ofisi Resmi Gazetesi 1997,

No. 7) itibariyle Avrupa Patent Ofisinin huzurundaki profesyonel Temsilcilerin bir enstitü kurmaları hakkındaki Yönetmeliğe bakınız.

 

Bölüm 1 – Ulusal patent başvurusuna dönüşüm

Madde 135 – Ulusal Prosedürün Uygulanması İçin Talep

 • Belirlenen bir Üye Ülkenin merkezi sınai mülkiyet ofisi bir ulusal patentin verilmesi prosedürünü, ancak bir Avrupa patent başvurusunun ya da bir Avrupa patentinin sahibinin talebi üzerine ve aşağıdaki durumlarda uygular:
 • Avrupa patenti başvurusunun, 77 nci maddenin 5 inci paragrafı, ya da 162 nci maddenin 4 üncü paragrafına uygun olarak geri çekilmiş sayılması durumunda,
 • Ulusal hukuk, bu Sözleşmeye göre, Avrupa patenti başvurusunun reddedilmesi, geri çekilmesi ya da geri çekilmiş sayılması ya da Avrupa patentinin itiraz işlemi sonucunda geçersiz sayılması gibi durumlarda böyle bir imkan ı tan ı maktaysa.
 • Dönüştürme talebi, Avrupa patenti başvurusunun geri çekilmesi tarihinden ya da başvurunun geri çekilmiş sayıldığına ilişkin bildirimin yapıldığı tarihten ya da başvurunun reddedildiği ya da Avrupa patentinin geçersiz sayıldığı kararının bildiriminden itibaren üç ay içinde yapılmalıdır. Eğer, talep zamanında yapılmazsa, 66 ncı Maddede belirtilmiş olan hüküm ve sonuçlar doğmaz.

Ref.: Söz.Md. 140 , Yön. Md. 69

 

Madde 136 – Talebin yapılması ve gönderilmesi

 • Dönüştürme talebi Avrupa Patent Ofisi’ne yapılır ve talepte ulusal patent verilmesi işlemlerinin başlatılması istenen Üye Ülkeler belirtilir. Talebin geçerliliği, dönüştürme talebi için öngörülmüş ücretin ödenmiş olmasına bağlıdır. Avrupa Patent Ofisi, dönüştürme talebini, talepte belirlenen Üye Ülkelerin merkezi sınai mülkiyet ofislerine gönderir ve buna Avrupa patenti başvurusu ya da Avrupa patenti dosyasının bir suretini ekler.
 • Ancak, başvuru sahibine, 77 nci maddenin 5 inci paragrafı uyarınca, Avrupa patenti başvurusunun geri çekilmiş sayıldığına ilişkin karar bildirilmişse, dönüştürme talebi, başvurunun yapıldığı merkezi sınai mülkiyet ofisine yapılır. Bu ofis, ulusal güvenlik konusundaki hükümler saklı kalmak kaydıyla, Avrupa patenti başvurusunun bir sureti ile birlikte talebi, başvuru sahibinin talebinde belirtmiş olduğu üye ülkelerin merkezi sınai mülkiyet ofislerine doğrudan doğruya gönderir. Eğer talep, başvuru tarihinden veya rüçhan hakkı talep edillmişse, rüçhan tarihinden itibaren yirmi ay içinde gönderilmemişse, 66 ncı maddede belirtilmiş olan hüküm düşer.

Ref: Söz.Md.137, 140 , Yön.Md.69, 103

Madde 137 – Dönüştürme İçin Şekli Şartlar

(1) Sözleşmenin 136 ncı maddesine göre sevk edilen bir Avrupa patent başvurusu, Sözleşmede öngörülmüş olan şekli şartlardan farklı veya onu aşan nitelikteki ulusal hukukun şekli şartlarına maruz kalamaz.

(2) Avrupa patenti başvurusunun sevk edildiği herhangi bir merkezi sınai mülkiyet ofisi, iki aydan az olmayan bir süre içinde, başvuru sahibinden şunları talep edebilir:

 • Ulusal başvuru ücretinin ödenmesini,
 • Avrupa patent başvurusunun esas itibariyle orijinal metninin ve başvuru sahibinin ulusal işlemlerde esas alınmasını istemiş olduğu takdirde, başvurunun Avrupa Patent Ofisi nezdinde değiştirilen metninin ilgili Ülkenin resmi dillerinden birine çevirisini.

BOLUM II- Geçersiz kılma ve rüçhan hakları

Madde 138 * – Geçersiz kılma nedenleri

(1) Sözleşmenin 139 uncu maddesi hükmü saklı kalmak kaydıyla, bir Avrupa patenti, bir Üye Ülkenin kanunu uyarınca, bu Üye Ülkenin kendi sınırları içinde, ancak aşağıdaki şartlarda geçersiz kılınabilir:

 • Avrupa patentinin konusu, 52-57 nci maddelere göre patentlenebilir nitelikte değilse;
 • Avrupa patentinde buluş, tekniğin o alanında uzman olan bir kişinin onu uygulayabileceği şekilde yeterince açık ve tam olarak açıklanmamışsa;
 • ** Avrupa patentinin konusu, orijinal başvuru metninin içeriğini aşmaktaysa ya da, eğer patent bölünmüş bir başvurunun ya da 61 inci maddeye göre yapılan yeni bir başvurunun, daha önce yapılan başvurusunun içeriğini aşan bir başvuruya verilmişse;
 • Avrupa patentinin sağladığı koruma genişletilmişse;
 • Sözleşmenin 60 ıncı maddesinin 1 inci paragrafı hükmüne göre, Avrupa patenti sahibi, hak sahibi sayılmıyorsa.

(2) Geçersiz kılma nedenleri, Avrupa patentinin sadece bir kısmına ilişkinse, patentin, geçersiz kılınmasına bununla sınırlı olarak karar verilir. Ulusal hukukun buna izin vermesi halinde bu    sınırlama,                                                         patent istemlerinin,

tarifnamesinin veya resimlerin değiştirilmesi suretiyle olur.

Ref. : Söz.Md.76, 83, 123

* Bak. Hukuki görüş No. 2/79 (Ek II)

** Bak.Genişletilmiş Temyiz Kurulu Kararları/Görüşleri G 3/89, G 11/91,G 2/95 (Ek I)

Madde 139 – Önceki veya aynı tarihli haklar

 • Belirlenmiş herhangi bir Üye Ülkede, bir Avrupa patenti başvurusu ve bir Avrupa patenti, bir ulusal patent başvurusu ve bir ulusal patent karşısında, önceki hak olarak, bir ulusal patent başvurusu ve bir ulusal patent gibi hüküm doğurur.
 • * Bir Üye Ülkedeki ulusal patent başvurusu ve ulusal patent, bu üye ülkenin belirlenmiş bir ülke olması şartıyla, bir Avrupa patenti karşısında, önceki hak olarak ulusal bir patent karşısındaki gibi hüküm doğurur.
 • Her Üye Ülke, bir Avrupa patenti başvurusuna veya bir Avrupa patentine ve aynı zamanda, ulusal bir patent başvurusuna veya ulusal bir patente aynı başvuru tarihiyle veya rüçhan hakkı talep edilmişse, aynı rüçhan tarihiyle, konu olmuş buluşun, hem Avrupa patenti başvurusu veya patenti ve hem de ulusal başvuru veya patenti olarak korunup korunmayacağım veya bunların koşullarını kendi tayin edebilir.

Ref. : Söz.Md.138, KD Yön.Md.87.

* Bak. Hukuki görüş No. 9/81 (Ek II)

BÖLÜM III – Diğer etkiler

Madde 140         – Ulusal faydalı modeller ve faydalı model

belgeleri

Faydalı model veya faydalı model belgesini kendi hukuklarında düzenlemiş olan Üye Ülkeler, bunlara ilişkin koruma haklarına ve başvurularına, Sözleşmenin 66,                            124,

135-137 ve 139 uncu madde hükümlerini niteliklerine uygun olarak uygular.

Ref. : Yön.Md.69, 103

Madde 141 – Avrupa patentleri için yıllık ücretler

 • Bir Avrupa patentine ilişkin yıllık ücretler, sadece

Sözleşmenin         86       ncı maddesinin 4 üncü paragrafında

belirtilen yılı takip eden yıllar için istenebilir.

 • Avrupa patentine ilişkin yıllık ücretler, Avrupa patentinin verildiğinin yayımlanmasından sonraki iki ay içinde vadesi gelmiş ve ödenmesi gerekli ise, bu süre içinde ödemenin yapılması halinde, bu yıllık ücretlerin geçerli bir şekilde ödenmiş olduğu hüküm ve sonucu doğar. Ulusal hukuka göre, öngörülmüş olan ek bir ücret istenmeyecektir.

Ref. : Söz.Md.39, 97

KISIM IX – ÖZEL ANTLAŞMALAR

Madde 142 – Birlik gösteren patentler

 • Üye Ülkelerden herhangi bir grubu, yapacakları özel bir

antlaşmayla,             bu ülkeler için verilmiş olan Avrupa

patentlerinin müşterek egemenlik sınırları içinde, birlik gösteren bir karakteri olduğunu kabul etmekteyse, Avrupa patentlerinin sadece bu ülkeler için müştereken verilebileceğini öngörebilirler.

 • Üye Ülkelerden herhangi bir grubu, birinci paragraf hükmünde tanınan yetkiyi kullanırsa, bu kısım hükümleri uygulama alanı bulur.

Ref.: Söz.Md.2

Madde 143 – Avrupa Patent Ofisinin Özel Daireleri

 • Üye Ülkeler grubu, Avrupa Patent Ofisi’ne ek görevler verebilirler.
 • Ek görevlerin yerine getirilmesi için, Avrupa Patent Ofisi’nde Üye Ülkeler grubu için ortak özel Daireler oluşturulabilir. Avrupa Patent Ofisi Başkanı bu özel Daireleri idare eder. 10 uncu maddenin 2 ve 3 üncü paragrafları burada da uygulanır.

Ref.: Söz.Md.15, 144 – 146

Madde 144 – Özel Daireler nezdinde temsil

Üye Ülkeler grubu, 143 maddenin 2 nci paragrafında belirtilmiş       bölümler nezdinde temsili, özel olarak

düzenleyebilirler.

Ref.: Söz.Md.133

Madde 145 – İdari Konseyin Seçme Komitesi

 • Üye Ülkeler grubu, 143 üncü maddenin 2 nci paragrafına

göre oluşturulan özel dairelerin çalışmalarını denetlemek amacıyla,           İdari Konseyin bir seçme komitesini

oluşturabilir; Avrupa Patent Ofisi, seçme komitenin kendi hizmetine           hazır   olmak üzere, görevlerini yerine

getirebilmesi için gerekli olan; personel, bina ve müştemilatı sağlar. Avrupa Patent Ofisi Başkanı, İdari Konseyin seçme komitesine                             karşı            özel dairelerin

çalışmalarından sorumlu olacaktır.

 • Seçme komitenin oluşturulması,                 yetkileri ve

fonksiyonları Üye Ülkeler grubunca belirlenir.

Madde 146              – Özel görevleri gerçekleştirmek için

harcamaların karşılanması

Avrupa Patent Ofisi’ne, 143 üncü madde uyarınca ek görevler verilmesi durumunda, Üye Ülkeler grubu, bu görevlerinin yerine getirilmesi nedeniyle Organizasyonun yaptığı

harcamaları karşılar. Bu ek görevlerin yerine getirilmesi için, Avrupa Patent Ofisi’nde özel daireler oluşturulmuşsa, Üye Ülkeler grubu, personel, bina ve müştemilât için yapılan harcamaları karşılar. 39 uncu maddenin 3-4 üncü paragrafları,    41 inci madde ve 47 nci madde hükümleri

burada da uygulanır.

Ref.:Söz.Md.37, 50

Madde 147 – Birlik gösteren patentlerin yıllık ücretlerinin ödenmesi

Üye Ülkeler grubu, Avrupa patentlerinin yıllık ücretleri için ortak bir liste hazırlamışlarsa, 39 uncu maddenin 1 inci paragrafında belirtilen oran, ortak liste temel alınarak ayarlanır; 39 uncu maddenin 1 inci paragrafında belirtilen minimum miktar, birlik gösteren patente uygulanır. 39 uncu maddenin 3 ve 4 üncü paragrafı hükümleri burada da uygulanır.

Madde 148 – Mal varlığı değeri olarak Avrupa patent başvurusu

 • Üye Ülkeler grubu başka türlü belirtmiş olmadıkça, 74 üncü madde hükmü uygulanır.
 • Üye Ülkeler grubu, yalnızca bir Avrupa patent

başvurusunda belirlenen ülkeler için, Avrupa patent başvurusunun devredilmesini, rehin edilmesini veya üye ülkeler grubu için ve özel antlaşma hükümleri çerçevesinde yasal yürütme yollarına tabi olmasını sağlayabilirler.

Madde 149 * – Ortak belirleme

 • Üye Ülkeler grubu, bu ülkelerin sadece ortaklaşa belirlenebileceğini ve Üye Ülkeler grubundan birinin veya birkaçının belirlenmesinin, tüm Üye Ülkeler grubunun belirlenmesi anlamına geleceğini öngörebilirler.
 • Birinci paragraf hükmü, 153 üncü maddenin 1 inci paragrafına göre, Avrupa Patent Ofisi’nin belirlenmiş bir Ofis olarak hareket etmesi durumunda, başvuru sahibince yapılan uluslararası patent başvurusunda Üye Ülkeler grubundan biri ya da birden fazlası için bir Avrupa patenti talep edilmesi halinde uygulanır. Aynı kural, başvuru sahibinin uluslararası başvurusunda, gruptaki Üye Ülkelerden birini belirlediği bir durumda, belirlenen ülkenin ulusal mevzuatında bu ülkenin belirlenmesi halinde, başvurunun bir Avrupa patenti için olduğu hükmünün yer almış olması halinde de geçerlidir.

Ref.:Söz.Md.3, 7_9, 159

* Bak. 22.12.1978 tarihli İsviçre Konfederasyonu ve Lihteştayn Prensliği arasında Patentin Korunması üzerine Antlaşma (1980 tarihli ve 407 sayılı Avrupa Patent Ofisi Resmi Gazetesi).

KISIM X – PATENT İŞBİRLİĞİ ANTLAŞMASINA
UYGUN OLARAK ULUSLARARASI BAŞVURU

Madde 150 * – Patent İşbirliği Antlaşmasının Uygulanması

 • Bundan sonra İşbirliği Antlaşması olarak anılacak olan, 19 Haziran 1970 tarihli Patent İşbirliği Antlaşması, bu kısmın hükümlerine göre uygulanacaktır.
 • İşbirliği Antlaşması’na göre yapılan uluslararası

başvurular Avrupa Patent Ofisi nezdindeki işlemlere tabi olabilir. Bu işlemlere,    İşbirliği Antlaşması ve bunu

tamamlayıcı nitelikteki Sözleşme hükümleri uygulanır. Sözleşme hükümleri ile İşbirliği Antlaşması hükümlerinin birbiriyle çelişmesi halinde,               İşbirliği                Antlaşması

hükümleri esas alınır. Özellikle, bu Sözleşmenin 94 üncü maddesinin 2 nci paragrafında uluslararası bir başvurunun inceleme talebi için verilen süre, İşbirliği Antlaşması’nın 22 nci maddesi veya 39 uncu maddesinde belirtilen süreden önce sona ermez.

 • Avrupa Patent Ofisi’nin, belirlenen veya seçilen bir Ofis olarak hareket ettiği hallerde, bir uluslararası başvuru bir Avrupa patent başvurusu gibi işlem görür.
 • Bu Sözleşmede İşbirliği Antlaşması’na bir göndermede bulunulması durumunda, böyle bir gönderme İşbirliği Antlaşması’nın Yönetmeliğini de içerir.

Ref.: Yön.Md.85b/ikinci mükerrer, 104b/ikinci mükerrer

* Bak. Hukuki görüş No. 18/92 (Ek II) ve Genişletilmiş Temyiz Kurulu Kararı G 5/93 (Ek I)

Madde 151 – Bir kabul Ofisi olarak Avrupa Patent Ofisi

(1) Başvuru sahibi, İşbirliği Antlaşması’nın yürürlükte olduğu bu Sözleşmeye Üye bir Ülkenin vatandaşıysa veya o ülkede ikamet ediyorsa, Avrupa Patent Ofisi, İşbirliği Antlaşması’nın 2 (xv) maddesinin anlamı dahilinde bir kabul Ofisi olarak hareket edebilir.

 • Keza, Avrupa Patent Ofisi, başvuru sahibinin, bu Sözleşmeye Üye bir Ülkenin değil, fakat İşbirliği Antlaşması’na Üye bir Ülkenin ve bu Ülkenin ulusal ofisi yerine, İşbirliği Antlaşması’na göre, bir kabul Ofisi olarak hareket eden Avrupa Patent Ofisi vasıtasıyla Organizasyonla yaptığı bir anlaşma gereğince, bu Ülkenin vatandaşı olması veya o Ülkede ikamet etmesi durumunda, kabul Ofisi olarak hareket edebilir.
 • Keza, İdari Konseyin önceden onayı olmak kaydıyla, Avrupa Patent Ofisi, Organizasyon ve Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı’nın Uluslararası Bürosu arasında yapılan bir anlaşmaya göre, diğer başvuru sahipleri için bir kabul Ofisi olarak hareket edebilir.

Ref.:Söz.Md.35 , Yön.Md.104

Madde 152 – Uluslararası başvurunun yapılması ve iletilmesi

 • Baş vuru sahibi Avrupa Patent Ofisi’ni kendi uluslararası başvurusu için kabul Ofisi olarak seçerse, doğrudan Avrupa Patent Ofisi’ne başvuracaktır. Bununla birlikte, 75 inci maddenin 2 nci paragrafı gerekli değişiklikler yapılarak uygulanır.
 • Avrupa Patent Ofisi’ne yapılacak uluslararası bir başvuru, sınai mülkiyetin korunmasıyla ilgili merkezi yetkili ofisler aracılığıyla olacaksa, üye ülkeler, İşbirliği Antlaşması’na uygun olarak başvurunun zamanında Avrupa Patent Ofisi’ne iletilmesi için gerekli tüm tedbirleri alırlar.
 • * Uluslararası başvuruların iletilmesi için gerekli iletme ücretinin, başvurunun yapıldığı tarihten itibaren bir ay içinde ödenmesi gerekir.

Ref.: Yön.Md.1_04_

* 21.12.1978 tarihli İdari Konsey kararıyla değişmiştir, 01.03.1979 tarihinde yürürlüğe girmiştir. (Avrupa Patent Ofisi Resmi Gazetesi 1979, 3).

Madde 153       *     – Belirlenen bir Ofis olarak Avrupa Patent

Ofisi

 • ** Başvuru sahibi uluslararası başvurusunda belirlediği Ülkeler için bir Avrupa patenti elde etmek istediğini Kabul Ofisine bildirirse, Avrupa Patent Ofisi, İşbirliği Antlaşması’nın yürürlükte olduğu bu Sözleşmeye Üye Ülkeler ve uluslararası başvuruda belirlenen ülkeler için İşbirliği Antlaşması’nın 2 nci madde (xiii)’si hükmüne uygun olarak, belirlenen Ofis olarak hareket edecektir. Aynı kural, başvuru sahibinin yapmış olduğu uluslararası başvurusunda belirlemiş olduğu bir Üye Ülkenin ulusal hukukunun yapılacak bir başvurunun Avrupa patenti için hüküm doğuracağını kabul etmiş olması halinde de geçerli olacaktır.
 • Avrupa Patent Ofisi belirlenen Ofis olarak hareket ettiği zaman, İnceleme Bölümü, İşbirliği Antlaşması’nın 25 inci maddesinin 2 nci paragrafı hükmü uyarınca gereken kararları almakta yetkili olacaktır.

Ref. : Söz.Md.1_8, 149, 159 ,Yön.Md.104b/ikinci mükerrer

* Bak. Hukuki görüş No. 10/92 düzeltme. (Ek II)

Bak. Hukuki görüş No. 18/92 (Ek II)

Madde 154 – Uluslararası Araştırma Kuruluşu Olarak Avrupa Patent Ofisi

 • * Organizasyon ile Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı’nın Uluslararası Bürosu arasında bir antlaşmanın yapılması kaydıyla, İşbirliği Antlaşması’nın yürürlükte olduğu Üye bir Ülkenin vatandaşı olan veya o Ülkede ikamet eden başvuru sahipleri için, Avrupa Patent Ofisi, İşbirliği Antlaşması’nın I. Kısmı anlamında Uluslararası Araştırma Kuruluşu olarak hareket eder.
 • İdari Konseyin önceden izni olmak kaydıyla, Avrupa Patent Ofisi, Organizasyon ile Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı’nın Uluslararası Bürosu arasında yapılan bir anlaşma uyarınca diğer başvuru sahipleri için de, bir Uluslararası Araştırma Kuruluşu olarak hareket eder.
 • ** İşbirliği Antlaşması’nın 17 nci maddesinin 3 üncü

paragrafının             (a) bendi hükmü uyarınca, Avrupa Patent

Ofisinin belirlediği bir ek ücrete karşı başvuru sahibinin yaptığı itirazla ilgili           karar verme konusunda, Temyiz

Kurulları yetkilidir.

Ref.: Söz.Md.21, 35 , Yön.Md.104a/ birinci mükerrer

* Bak. 01.04.1995’den itibaren geçerli, Patent İşbirliği Antlaşması uyarınca yapılan, Avrupa Patent Ofisi ve Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı arasında Anlaşma (Avrupa Patent Ofisi Resmi Gazetesi 1995, 658).

** Bak. Genişletilmiş Temyiz Kurulu Görüşü G 1/89, G 2/89 (EK I)

Madde 155 – Uluslararası Ön İnceleme Kuruluşu olarak Avrupa Patent Ofisi

 • * Organizasyon ile Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı Uluslararası Bürosu arasında bir antlaşmanın yapılması kaydıyla, İşbirliği Antlaşması’nın II. Kısmını kabul etmiş Üye Ülkenin vatandaşı olan veya o Ülkede ikamet eden başvuru sahipleri için, Avrupa Patent Ofisi, bu antlaşmanın II. Kısmı uyarınca, bir Uluslararası Ön İnceleme Kuruluşu olarak hareket eder.
 • İdari Konseyin önceden onayı olmak kaydıyla, Avrupa Patent Ofisi, Organizasyon ile Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı Uluslararası Bürosu arasında yapılmış olan bir antlaşma uyarınca, diğer başvuru sahipleri için de, bir Uluslararası Ön İnceleme Kuruluşu olarak hareket eder.
 • İşbirliği Antlaşması’nın 34 üncü maddesinin 3 paragrafının (a) bendi hükmü uyarınca, Avrupa Patent Ofisi tarafından belirlenen bir ek ücrete karşı başvuru sahibi tarafından yapılan itirazla ilgili karar verme konusunda, Temyiz Kurulları yetkilidir.

Ref.:Söz.Md.2_1, 35 , Yön.Md.104a/ birinci mükerrer

* Bak. 01.04.1995’den itibaren geçerli, Patent İşbirliği Antlaşması uyarınca yapılan, Avrupa Patent Ofisi ve Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı arasındaki Anlaşma (Avrupa Patent Ofisi Resmi Gazetesi 1995, 658)

Madde 156 * Seçilmiş bir Ofis Olarak Avrupa Patent Ofisi

Başvuru sahibi, 153 üncü maddenin 1 inci paragrafında veya 149 uncu maddenin 2 nci paragrafında belirtilen, İşbirliği Antlaşması’nın II.                                       Kısmına katılmış olan belirlenmiş ülkelerden birini seçerse, Avrupa Patent Ofisi, İşbirliği Antlaşması’nın 2(xiv) maddesi uyarınca, seçilmiş Ofis olarak hareket eder. İdari Konseyin önceden onayı olmak kaydıyla, aynı kural, başvuru sahibinin bu Antlaşmanın üyesi olmayan bir Üye Ülkenin uyruğunda olması veya o Ülkede ikametgahı olması veya II. Kısma katılmamış olması halinde, başvuru sahibinin Uluslararası Patent İşbirliği Birliği Kurulunun, İşbirliği Antlaşması’nın 31 inci maddesi 2 inci paragrafının (b) bendi hükmü uyarınca, uluslararası ön inceleme talebinde bulunmasına izin verdiği kişilerden olmak kaydıyla, uygulanacaktır.

Ref.:Söz.Md.35, Yön.Md.104b/ikinci mükerrer

* Bak. Hukuki görüş No. 18/92 (Ek II)

Madde 157 – Uluslararası araştırma raporu

 • Daha sonraki (2-4)üncü             paragraf hükümlerine

dokunulmaksızın, İşbirliği Antlaşması’nın 18 inci maddesi uyarınca uluslararası araştırma raporu veya bu Antlaşmanın 17 nci maddesi 2 nci paragrafının (a) bendi uyarınca yapılan bir açıklama ve bu Antlaşmanın 21 inci maddesi uyarınca ilanı, Avrupa araştırma raporu ve bunun ilan edilmiş olduğuna ilişkin Avrupa Patent Bülteni’ndeki duyurusu yerine geçer.

 • 3 üncü paragrafta belirtilen İdari Konseyin kararlarına tabi olmak şartıyla:
 • Tüm Uluslararası başvurular için, bir ek Avrupa araştırma raporu düzenlenir;
 • * Başvuru sahibi, İşbirliği Antlaşması’nın 22 nci maddesinin 1 inci paragrafı veya 39 uncu maddesinin 1 inci paragrafı hükümleri uyarınca, araştırma ücreti ile birlikte aynı zamanda ulusal ücretleri de öder. Araştırma ücreti, zamanında ödenmezse, başvuru geri çekilmiş sayılır.
 • İdari Konsey, hangi koşullar ve kapsam içinde olacağına ilişkin olarak şu hususlarda karar verebilir:
 • ** ek Avrupa araştırma raporundan vazgeçilmesi;
 • *** araştırma ücretinin düşürülmesi.
 • İdari Konsey, 3 üncü paragraf uyarınca almış olduğu kararları her zaman iptal edebilir.

Ref.:Söz.Md.35, 92_, 93, Yön.Md.^9, 104b/ikinci mükerrer

 • Genişletilmiş Temyiz Kurulu Kararı G 3/91, G 5/93 (Ek I)
 • Ek Avrupa araştırma raporundan vazgeçileceği

durumlarda, 21.12.1978,                  17.05.1979 ve 09.06.1995 tarihli

İdari Konsey Kararı (Avrupa Patent Ofisi Resmi Gazetesi 1979, 4, 50 ve 248; 1995, 511)

 • Ek Avrupa araştırma raporu için araştırma ücretinin

düşürülmesi konusunda 14.09.1979,                   11.12.1980 ve 09.12.1993

tarihli İdari Konsey Kararı (Avrupa Patent Ofisi Resmi Gazetesi 1979, 368; 1981, 5; 1994, 6)

Madde 158 – Uluslararası başvurunun yayını ve bunun Avrupa Patent Ofisi’ne iletilmesi

 • Avrupa Patent Ofisi’nin belirlenmiş bir Ofis olduğu bir durumda İşbirliği Antlaşması’nın 21 inci maddesi uyarınca, yayımlanan bir uluslararası başvuru, 3 üncü paragraf hükmü saklı kalmak şartıyla, bir Avrupa patent başvurusunun yayını yerine geçer ve bu husus Avrupa Patent Bülteni’nde duyurulur. Eğer, 2 nci paragrafta belirtilen koşullar yerine getirilmezse, böyle bir başvuru, 54 üncü maddenin 3 üncü paragrafına göre tekniğin bilinen durumuna dahil edildiği düşünülmeyecektir.
 • * Uluslararası başvuru, Avrupa Patent Ofisi’ne onun resmi dillerinden birine uygun olarak iletilir. Başvuru sahibi, İşbirliği Antlaşması’nın 22 nci maddesinin 1 inci paragrafı veya 39 uncu maddesinin 1 inci paragrafına göre öngörülen ulusal ücretleri Avrupa Patent Ofisi’ne öder.
 • Uluslararası başvuru, Avrupa Patent Ofisi’nin resmi dillerinin dışında bir dilde yayımlanmışsa, Avrupa Patent Ofisi kendisine iletilen bu başvuruyu, 2 nci paragrafta belirtildiği şekilde yayımlar. 67 nci maddenin 3 üncü paragrafı hükümleri saklı kalmak şartıyla, 67 nci maddenin 1-2 nci paragrafı hükümlerine göre, geçici koruma, o yayım tarihinden itibaren geçerli olur.

Ref.:Söz.Md.93,129,Yön.Md.85a/birinci mükerrer, 104b/ikinci mükerrer, 104c/üçüncü mükerrer

* Bak. Genişletilmiş Temyiz Kurulu Kararı G 3/91, G 5/93 (Ek I)

KISIM XI – GEÇİŞ HÜKÜMLERİ

Madde 159 – Geçiş dönemi süresince İdari Konsey

(1)       169 uncu maddenin 1 inci paragrafında belirtilen

Ülkeler, Federal Almanya Cumhuriyeti Hükümetinin daveti üzerine İdari Konsey için temsilcilerini atarlar, İdari

Konsey bu Sözleşme yürürlüğe girdikten sonra iki ay içinde özellikle Avrupa Patent Ofisi Başkanını atamak üzere toplanır.

 • Bu Sözleşmenin yürürlüğe girmesinden sonra atanan ilk İdari Konsey Başkanının görev süresi dört yıl olacaktır.
 • Bu Sözleşmenin yürürlüğe girmesinden sonra oluşturulan ilk İdari Konsey Kurulunun seçilmiş üyelerinin ikisinin görev süresi sırasıyla beş ve dört yıldır.

Madde 160 – Geçiş dönemi süresince görevlilerin atanması

 • Görevliler için Hizmet Yönetmelikleri ve Avrupa Patent Ofisi’nin diğer görevlilerinin çalışma koşulları ile ilgili hükümler kabul edilinceye kadar, İdari Konsey ve Avrupa Patent Ofisi Başkanı, her biri kendi yetkileri dahilinde, gerekli personeli işe alır ve bu amaçla kısa vadeli sözleşmeler yapar. İdari Konsey personel alımı ile ilgili genel ilkeler koyabilir.
 • Bitimi, İdari Konsey tarafından belirlenecek bir geçiş

dönemi boyunca,                 İdari Konsey, Avrupa Patent Ofisi

Başkanı’nın görüşünü aldıktan sonra, ulusal mahkeme veya makamlarındaki görevlerine devam edecek olan Üye Ülkelerin teknik veya hukuki nitelikteki üyelerini Genişletilmiş Temyiz Kurulu veya Temyiz Kurulu üyesi olarak atayabilir. Bunların atanmaları, beş yıldan az bir süre içindir, bu süre bir yıldan az olamaz ve tekrar atanmaları mümkündür.

Ref.: Söz.Md.35

 

 • Organizasyonun ilk bütçe dönemi, bu Sözleşmenin yürürlüğe girdiği günden başlar, aynı yılın 31 Aralık günü sona erer. Bu tarih yılın ikinci yarısına rastlarsa, bütçe dönemi bir sonraki yılın 31 Aralık gününe kadar sürecektir.
 • İlk bütçe döneminin bütçesi, bu Sözleşmenin yürürlüğe girmesinden sonra mümkün olan en kısa zamanda hazırlanacaktır. 40 ıncı maddede belirtilen katkılar Organizasyon tarafından ilk bütçeye uygun şekilde alınıncaya kadar, Üye Ülkeler, talep üzerine ve İdari Konsey’nca belirlenen miktar dahilinde, bu bütçeye ait katkı paylarından düşülecek avans ödemeleri yapacaklardır. Bu avanslar, 40 ıncı maddede belirtilen çizelgeye göre belirlenecektir. 39 uncu maddenin 3-4 üncü paragraf hükümleri avans ödemeleri için de geçerlidir.

Madde 162 – Avrupa Patent Ofisi’nin faaliyet alanının kademeli bir şekilde genişletilmesi

 • * Avrupa patent başvuruları, Avrupa Patent Ofisi Başkanı’nın tavsiyesi üzerine, İdari Konsey tarafından belirlenen tarihten itibaren Avrupa Patent Ofisine yapılabilir.
 • İdari Konsey, Avrupa Patent Ofisi Başkanı’nın tavsiyesi üzerine, 1 inci paragrafta belirtilen tarihten itibaren Avrupa patent başvurularının işlem görmesinin sınırlanmasına karar verebilir. Bu sınırlama, teknolojinin belirli alanları ile ilgili olabilir. Bununla birlikte, Avrupa patent başvurularının, başvuru tarihine hak kazanıp kazanmadığına dair inceleme her halükarda yapılacaktır.

 

 • 2 nci paragraf uyarınca bir karar alınırsa, İdari Konsey, Avrupa patent başvurularının işlem görmesini daha fazla sınırlandıramayacaktır.
 • 2 nci paragraf uyarınca getirilen sınırlama nedeniyle, bir Avrupa patent başvurusu işlem göremezse, Avrupa Patent Ofisi, bunu başvuru sahibine bildirir ve onun dönüşüm talebinde bulunabileceğini belirtir. Böyle bir bildirimin kabulü durumunda, Avrupa patent başvurusu geri çekilmiş sayılır.

Ref.: Söz.Md.35, 135 , Yön.Md.69, 20, 105

* 1 Haziran 1978

Madde 163 – Geçiş döneminde profesyonel temsilciler

 • Bitimi*, İdari Konsey tarafından belirlenecek bir geçiş

dönemi boyunca, aşağıdaki koşulları yerine getiren her gerçek kişi, 134 üncü maddenin 2 nci paragrafı hükmüne bağlı                        olmaksızın  profesyonel temsilciler listesine

girebilir:

 • bu kişi bir Üye Ülkenin vatandaşı olmalı;
 • bu kişinin iş yeri ya da çalışma yeri Üye Ülkelerden birinin sınırları içerisinde olmalı;
 • bu kişi, iş yerinin ya da çalışma yerinin bulunduğu Üye Ülkenin merkezi sınai mülkiyet ofisi nezdinde patent alanında gerçek ya da tüzel kişileri temsil etmeye yetkili olmalıdır.
 • Kayıt, 1 inci paragrafta belirtilen koşulların yerine getirildiğini gösteren ve merkezi sınai mülkiyet ofisi tarafından verilecek bir belge ile birlikte yapılan talep üzerine gerçekleştirilecektir.
 • Herhangi bir Üye Ülkede, 1 inci paragrafın (c) bendinde

belirtilen yetki, özel mesleki nitelikleri gerektirmiyorsa, söz konusu Ülkenin merkezi sınai mülkiyet ofisi nezdinde patent konularıyla ilgili çalışan ve temsilciler listesine girebilmek için başvuran kişiler, bu şekilde en az beş yıl düzenli olarak çalışmış olmalıdır. Bununla birlikte, gerçek ya da tüzel kişileri Üye Ülkelerden birinin merkezi sınai mülkiyet ofisi nezdinde patent konularında temsil etmek için, mesleki niteliği böyle bir Ülke tarafından konulan yönetmelikler çerçevesinde resmen tanınmış olan kişiler mesleği       daha önce yapmış olma şartına tabi

tutulmayacaklardır. Merkezi sınai mülkiyet ofisi tarafından verilecek olan belge, başvuru sahibinin işbu fıkrada belirtilen    koşullardan             birini yerine                            getirdiğini

göstermelidir.

 • Avrupa Patent Ofisi Başkanı aşağıdaki hususlardan muafiyet tanıyabilir:
 • 3 üncü paragrafın ilk cümlesindeki gereğe ilişkin olarak, eğer başvuru sahibi gerekli nitelikleri başka bir şekilde kazanmış olduğunu kanıtlarsa;
 • 1 inci paragrafın (a) bendindeki gereğe ilişkin olarak, eğer çok özel durumlar varsa.
 • Avrupa Patent Ofisi Başkanı, eğer başvuru sahibi, 5 Ekim 1973 tarihinde 1 inci paragrafın (b) ve (c) bendinde belirtilen koşulları yerine getirmişse, 1 inci paragrafın (a) bendinde belirtilmiş olan koşuldan muafiyet tanıyabilir.
 • İş veya çalışma yerleri, bu Sözleşmeye 1 inci paragrafta belirtilen geçiş döneminin sona ermesinden önce en az bir yıl ya da geçiş döneminin sona ermesinden sonra katılmış olan bir Ülkede olan kişiler, 1-5 inci paragraf hükümlerinde belirtilen koşullar uyarınca,, bu Ülkenin Sözleşmeye katılımının yürürlüğe girmesinden itibaren hesaplanacak olan bir yıllık süre boyunca, profesyonel temsilciler listesine kayıt olabilirler.
 • Geçiş döneminin sona ermesinden sonra, bu dönemde ismi profesyonel temsilciler listesine kayıt edilmiş olan

kişiler, 134 üncü maddenin 8 inci paragrafının (c) bendi uyarınca alınan disiplin önlemlerine halel gelmeden, bu listede kalabilir veya 1 inci paragrafın (b) bendindeki şartı yerine getirdiği takdirde talep üzerine ismi tekrar kayıt edilecektir.

Ref.:Söz.Md.35 , Yön.Md.101, 102, 106

*     7 Ekim 1981 tarihinde sona eren geçiş dönemi (Avrupa

Patent Ofisi Resmi Gazetesi 1978, 327)

KISIM XII – NİHAİ HÜKÜMLER

Madde 164 – Yönetmelik ve Protokoller

 • Yönetmelik, Tanıma Protokolü, İmtiyaz ve Muafiyetlere İlişkin Protokol, Merkezileştirme İle İlgili Protokol ve 69 uncu maddenin Yorumuyla İlgili Protokol, bu Sözleşme’nin tamamlayıcı parçalarıdır.
 • * Bu Sözleşme hükümleri ile Yönetmelik hükümleri arasındaki uyuşmazlık durumunda, bu Sözleşme hükümleri geçerli olacaktır.

* Bak. Genişletilmiş Temyiz Kurulu Kararı G 2/95, G 6/95 (EK I)

 

 • * Bu Sözleşme 5 Nisan 1974 tarihine kadar, Patentlerin

Verilmesi konusunda bir Avrupa Sisteminin oluşturulması için Hükümetler Arası Konferansta yer alan ya da bu Konferansın                                 yapıldığına         dair bilgilendirilen ve bu

Konferansa katılmaları için davette bulunulmuş olan ülkelerin imzasına açık olacaktır.

 • Bu Sözleşme onaya tabi olacaktır; onay belgeleri Federal Almanya Cumhuriyeti Hükümeti’ne tevdi edilecektir.

Ref.: S5z.Md.1_66/ 178

İmzası olan ülkeler : AT, BE, CH, DE, DK, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, NO, SE.

Konferansa katılanlar:                  İmzası olan ülkelere ilaveten ES,

FI, PT, TR, YU

Davet edilen ülkeler:                    Konferansa katılanlara ilaveten CY,

IS

Madde 166 – Katılma

 • Bu Sözleşme aşağıda belirtilen ülkelerin katılımına açık olacaktır:
 • 165 inci maddenin 1 inci paragrafında belirtilen Ülkeler;
 • İdari Konseyin daveti üzerine diğer Avrupa Ülkeleri.

 

 • Sözleşmeye taraf olan ve 172 nci maddenin 4 üncü paragrafının uygulanmasının sonucu olarak taraf olmaktan vazgeçen ülkeler, Sözleşmeye katılarak tekrar taraf olabilirler.
 • Katılım belgeleri, Federal Almanya Cumhuriyeti

Hükümeti’ne tevdi edilecektir.

Ref.:Söz.Md.35, 178

Madde 167 * – Çekinceler

 • ** Her Üye Ülke, imza sırasında ya da onay ya da katılım ile ilgili belgesini verirken, yalnızca 2 nci paragrafta belirtilen çekinceler koyabilirler.
 • ** Her Üye Ülke aşağıdaki hususları saklı tutabilir:
 • *** Avrupa patentleri, kimya, ilaç ve gıda ürünlerine

koruma sağladıkları gibi, ulusal patentlere uygulanabilir hükümler uyarınca, geçersiz kılınacak           veya iptal

edilecektir. Bu çekince, kimyasal bir ürünün üretim prosesi ya da bir ilaç ya da gıda ürününün üretim prosesine patentle sağlanan koruma hakkına zarar vermeyecektir.

 • Avrupa patentleri, 53 üncü maddenin alt paragrafının
 • bendinde belirtilenler dışındaki tarımsal veya bahçe

ile ilgili işlemlere koruma sağladıkları gibi, ulusal patentlere uygulanabilir hükümler       uyarınca,                                                                                             geçersiz

kılınacak veya iptal edilecektir.

 • Avrupa patentleri, ulusal patentlere uygulanabilir olan hükümlere göre, yirmi yıldan daha kısa süreli olacaktır.
 • Tanıma Protokolü kendisi açısından             bağlayıcı

olmayacaktır.

 • **** Bir Üye Ülke tarafından konulan çekinceler, bu Sözleşmenin yürürlüğe girmesinden itibaren on yıldan fazla olmayacak bir süre için geçerli olacaktır. Ancak, bir Üye

Ülke 2 nci paragrafın (a) ve (b) bentlerinde belirtilen çekinceleri koyduysa, İdari Konsey, bu ülke, on yıllık sürenin bitiminden önceki son yıl İdari Konseyi kendisinin on yıllık sürenin bitiminden sonra bu çekinceden vazgeçebilecek durumda olmadığına ikna edecek geçerli bir dilekçe sunduğu takdirde, bu ülke ile ilgili olarak yapılan çekincenin tamamı veya bir kısmı için geçerli olmak üzere bu sürenin 5 yıldan fazla olmayacak şekilde uzatılmasına karar verebilir.

 • Çekince koymuş olan her Üye Ülke, şartların uygun olması kaydıyla, bu çekincesini geri çekebilir. Bu geri çekme, Federal Almanya Cumhuriyeti Hükümeti’ne yönelik resmi bir bildiri ile yapılır ve bunun tevdi tarihinden bir ay sonra hüküm doğurur.
 • 2 nci paragrafın (a) , (b) veya (c) bentlerinde belirtilen hususlara göre konulan çekinceler, bu çekincenin yürürlükte olduğu süre içinde yapılan Avrupa patent başvurularına dayalı olarak verilmiş Avrupa patentlerini kapsar. Çekince, patentin tüm geçerlilik süresi boyunca hüküm doğurur.
 • 4 ve 5 inci paragraf hükümlerine zarar gelmeden, her türlü çekince 3 üncü paragrafın ilk cümlesinde belirtilen sürenin sonunda veya bu sürenin uzatılması durumunda bu uzatılmış sürenin bitimi ile yürürlükten kalkacaktır.

Ref.: Söz.Md.35, 63, 178

* Bak. Genişletilmiş Temyiz Kurulu Kararı G 3/92, G 7/93 (EK I)

** Avusturya, 167 nci maddenin 2 nci paragrafının (a) ve

 • bentlerinde belirtilen çekinceleri koymuştur(Avrupa Patent Ofisi Resmi Gazetesi 1979, 289); bu çekinceler 7 Ekim 1987 tarihinden sonra geçerliliğini yitirmiştir. Yunanistan ve İspanya 167 nci maddenin 2 nci paragrafının (a) bendine göre öngörülen çekinceleri koymuşlardır (Avrupa Patent Ofisi Resmi Gazetesi 1986, 200) . Bu çekinceler 7 Ekim 1992 tarihinden sonra geçerliliğini yitirmiştir (Avrupa Patent Ofisi Resmi Gazetesi 1992, 301) (Ancak bak. Madde 167 (5)!)

*** Bak. Hukuki görüş No. 4/80 (Ek II)

**** Yunanistan ve Ispanya’nın çekinceler koyduğu süre 7 Ekim 1987 tarihinden itibaren 5 yıl kadar uzatılmıştır. (5.12.1986 tarihinde yürürlüğe giren 5.12.1986 tarihli İdari Konsey Kararı (1987 tarihli ve 91 sayılı Avrupa Patent Ofisi Resmi Gazetesi).

Madde 168 – Başvurunun coğrafi uygulanma alanı

 • Her Üye Ülke, onay veya katılım belgesinde, veya Federal Almanya Cumhuriyeti Hükümeti’ne daha sonra yapılacak yazılı bir bildirim ile, bu Sözleşmenin, dış ilişkilerinde sorumlu olduğu egemenlik alanlarının bir ya da birden çoğunda uygulanacağını bildirebilir. Bu Üye Ülke için verilmiş olan Avrupa patenti, bu bildirimde belirtilmiş olan bölgelerde geçerli olacaktır.
 • 1 inci paragrafta belirtilen bildiri, onay veya katılım belgesinde bulunuyorsa, onay veya katılımın yürürlüğe girdiği aynı tarihte geçerlik kazanacaktır. Eğer bu bildiri, onay veya katılım belgesinin verilmesinden sonra gönderilen bir bildirim ile yapılmışsa, bu bildirimin Federal Almanya Cumhuriyeti Hükümeti tarafından alındığı tarihten itibaren altı ay sonra geçerlilik kazanacaktır.
 • Her Üye Ülke, 1 inci paragrafa göre, bildirim verdiği bölgelerin bir kısmı veya tamamı için Sözleşmenin yürürlükten kalktığını ilan edebilir. Bu bildiri, Federal Almanya Cumhuriyeti Hükümeti’nce bu bildirimin alındığı tarihten itibaren bir yıl sonra geçerli olacaktır.

 

Madde 169 – Yürürlüğe Girme *

 • Bu Sözleşme, 1970 yılında sınırları içinde en azından toplam 180.000 patent başvurusu yapılmış olan altı ülkenin, son onay veya katılım belgesinin verilmiş olduğu tarihten itibaren üç ay sonra yürürlüğe girecektir.
 • Bu Sözleşmenin yürürlüğe girmesinden sonraki onay veya katılım, onay veya katılım belgesinin verilmesinden sonraki üçüncü ayın ilk gününde geçerlik kazanacaktır.

Ref.: Söz.Md.159, 178

* Belçika, Federal Almanya Cumhuriyeti, Fransa, Lüksemburg, Hollanda, İsviçre ve İngiltere için :      7 Ekim 1977, İsveç

için: 1 Mayıs 1978; İtalya için; 1 Aralık 1978; Avusturya için: 1 Mayıs 1979; Lihteştayn için:       1 Nisan 1980;

Yunanistan ve İspanya için: 1 Ekim 1986, Danimarka için: 1 Ocak 1990; Monako için: 1 Aralık 1991; Portekiz için: 1 Ocak 1992, İrlanda için: 1 Ağustos 1992; Finlandiya için: 1 Mart 1996, Kıbrıs için: 1 Nisan 1998

Madde 170 – Üyeliğe Giriş Ücreti

 • Bu Sözleşme yürürlüğe girdikten sonra bu Sözleşmeyi onaylayan veya bu Sözleşmeye katılan her ülke, Organizasyona, iade edilmeyecek olan giriş ücretini öder.
 • Giriş ücreti, söz konusu ülkenin onay veya katılımının yürürlüğe girdiği tarihte, 40 ıncı maddenin 3-4 üncü paragraflarında belirtilen hesaplama uyarınca, yukarıda

 

belirtilen tarihten önceki hesap döneminin bitmesinden önce diğer üye ülkelere düşen özel mali katkıların toplamına göre, bu ülkeye düşen yüzde oranının hesaplanan tutarının %5’i olacaktır.

 • 2 nci paragrafta belirtilen tarihten hemen önceki hesap dönemi ile ilgili gerekli olmayan özel mali katkılar konusunda, bu paragrafta belirtilen katkı miktarı, mali katkıların gerekli olduğu son yıl için, ilgili Ülke için uygulanabilir bir miktar olacaktır.

Madde 171 – Sözleşmenin Geçerlilik Süresi

Bu Sözleşme, sınırsız süreli olacaktır.

Madde 172 – Gözden geçirme

 • Bu Sözleşme, Üye Ülkelerin yapacakları konferanslarla gözden geçirilebilir.
 • Konferansın düzenlenmesi ve toplantı çağrısı İdari

Konseyce yapılır. Bu Konferans, Üye ülkelerin en az dörtte üçü burada temsil edilmedikçe geçerli olacak bir şekilde düzenlenmiş                                       sayılmayacaktır.       Sözleşmenin değişiklik

metninin kabulü, Konferansta temsil edilen ve oylamaya katılan Üye Ülkelerin dörtte üç çoğunluğuyla olmalıdır. Çekimser oylar, oy olarak geçerli sayılmayacaktır.

 • Değişiklik metni, Konferansta belirlenen Üye Ülkeler tarafından onaylanması veya katılınması ile ve Konferansta belirlenen tarihten itibaren yürürlüğe girecektir.
 • Sözleşmenin değişikliğe uğramış metnini, bu metnin

yürürlüğe giriş tarihinde onaylamamış veya katılmamış ülkeler, bu tarihten itibaren         Sözleşmeden                                                                                        çekilmiş

sayılacaktır.

 

Madde 173 – Üye ülkeler arasındaki uyuşmazlıklar

 • Üye Ülkeler arasında mevcut Sözleşmenin yorumu veya uygulanışı ile ilgili ve görüşmeler yoluyla çözümlenemeyen uyuşmazlıklar, ilgili ülkelerden birinin talebi üzerine, ilgili ülkeleri uzlaştırma yönünde çaba gösterecek olan İdari Konseye havale edilecektir.
 • Uyuşmazlığın İdari Konseyce ele alındığı tarihten itibaren altı ay içinde anlaşmaya varılamadığı takdirde ilgili ülkelerden birisi bu uyuşmazlığı, bağlayıcı bir karar alınması amacıyla Uluslararası Adalet Divanı’na götürebilir.

Madde 174 – Fesih

Her Üye Ülke, bu Sözleşmeyi her zaman feshedebilir. Fesih, Federal Almanya Cumhuriyeti Hükümeti’ne bildirilir. Fesih, bu bildirimin alındığı tarihten itibaren bir yıl sonra geçerli olacaktır.

Ref.:Söz.Md.175, 176, 178

Madde 175 – Kazanılmış Hakların Korunması

(1) Bir Ülkenin 172 nci maddenin 4 üncü paragrafı veya 174 üncü maddeye göre bu Sözleşmeye taraf olmaktan vazgeçmesi

 

durumunda, bu Sözleşmeye göre daha önceden kazanılmış haklar zarar görmeyecektir.

 • Patent başvurusunda belirtilen Ülkenin Sözleşmeden çekilmesi durumunda, bu sırada işlemde olan bir Avrupa Patent Başvurusu, bu ülkeye ilişkin olarak Avrupa Patent Ofisi’nce sanki yürürlükteki Sözleşme metni bundan sonra da bu Ülkede geçerli imiş gibi işleme tabi tutulacaktır.
 • 2 nci paragraf hükümleri, bu paragrafta belirtilen tarihte kendisiyle ilgili itirazın işlemde olduğu veya itiraz süresi henüz sona ermemiş olan Avrupa patentlerine de uygulanacaktır.
 • Bu maddedeki hiçbir hüküm, bu Sözleşmeye taraf olmaktan vazgeçmiş ülkelerin, daha önce taraf olduğu metin hükümlerini bir Avrupa patentine uygulama hakkına zarar vermez.

Madde 176 – Üyelikten çıkmış bir ülkenin mali hak ve yükümlülükleri

 • 172 nci maddenin 4 üncü paragrafı veya 174 üncü madde uyarınca, Sözleşmeye taraf olmaktan vazgeçmiş olan her Ülke, 40 ıncı maddenin 2 nci paragrafı uyarınca, ödemiş olduğu özel mali katkıları, Kuruluştan, diğer ülkelerin aynı bütçe yılı için ödedikleri mali katkıları iade ettiği tarih ve şartlar dahilinde geri alabilecektir.
 • 1 inci paragrafta belirtilen Ülke, bu Sözleşmeye taraf olmaktan vazgeçtikten sonra bile, bu ülkede geçerliliğini koruyan Avrupa patentleri ile ilgili yıllık ücretlerin 39 uncu maddeye göre belirlenecek yüzdesini Sözleşmeye taraf olmaktan vazgeçtiği tarihte geçerli olan oran üzerinden ödemeye devam edecektir.

 

 • Tek nüsha olarak İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinde hazırlanan bu Sözleşme, her üçü de aynı derecede bağlayıcı metin olarak Federal Almanya Cumhuriyeti Hükümeti’nin arşivlerinde saklanacaktır.
 • 1 inci paragrafta belirtilmiş olan diller dışında, Üye Ülkelerin resmi dillerinde hazırlanmış Sözleşme metni, İdari Konseyin onayı ile resmi metin olarak kabul edilir. Çeşitli metinler üzerinde ortaya çıkan yoruma ilişkin fikir ayrılıklarında, 1 inci paragrafta belirtilmiş olan metinler esas alınacaktır.

Madde 178 – İletim ve Bildirimler

 • Federal Almanya Cumhuriyeti Hükümeti, bu Sözleşmenin onaylı gerçek suretlerini hazırlayacak ve bunları imzası bulunan ve üye olan tüm Ülke Hükümetlerine gönderecektir.
 • Federal Almanya Cumhuriyeti Hükümeti, 1 inci paragrafta belirtilen Ülkelerin Hükümetlerine şunları bildirecektir:
 • Her imzayı;
 • Tevdi edilen her onay veya katılım belgesini;
 • 167 nci madde hükümleri uyarınca, yapılan çekinceler ve çekincelerin geri alınmasını;
 • 168 inci madde hükümleri uyarınca, alınan bildiri veya bildirimleri;
 • bu Sözleşmenin yürürlüğe girdiği tarihi;
 • 174 üncü madde hükümleri uyarınca, yapılan fesih ve bunun yürürlüğe girdiği tarihi.
 • Federal Almanya Cumhuriyeti Hükümeti bu Sözleşmeyi Birleşmiş Milletler Sekreterliği ile tescil edecektir.

 

ait tam sözleşmeyi

Ekim günü

 

 

 

 

 

AVRUPA PATENTLERİNİN VERİLMESİ İLE
İLGİLİ SÖZLEŞMENİN UYGULAMA ŞEKLİNİ
GÖSTERİR YÖNETMELİK

İÇİNDEKİLER

 

 

 

KISIM I

 • SÖZLEŞMENİN I. KISMI İLE İLGİLİ YÖNETMELİK

BÖLÜM I

 • Avrupa Patent Ofisi’nin Dilleri

Madde 1      Yazılı işlemlerde,

işlem              dili            ile                ilgili

hükümlerin istisnaları Madde 2 Sözlü işlemlerde, işlem       dili       ile        ilgili

hükümlerin istisnaları Madde 3 (İptal edildi)

Madde 4 Bölünmüş Avrupa Patent Başvurusunun dili Madde 5 Çevirilerin onaylanması

Madde 6                          Süreler ve

ücretlerin indirimi

Madde   7               Avrupa        patent

başvurusu çevirisinin yasal

hükmü

BÖLÜM II

– Avrupa Patent Ofisinin Organizasyonu

Madde 8Patent
sınıflandırması 
Madde 9 Öncelikderecesine
sahip dairelerarasında
görev dağılımı 
Madde 10 İkinciderecedeki
bölümler arasındaki görev
dağılımı vebunların
üyelerinin tayinedilmesi
Madde 11 İkinciderecedeki
bölümlerin işlemkuralları
Madde 12 Avrupa Patent
Ofisi’nin idari yapısı
KISIM II 
SÖZLEŞMENİN II.KISMI İLE
İLGİLİ YÖNETMELİK 
BÖLÜM I 
– Patent başvurusu veya
patent sahibininbu hakka
sahip olmadığıdurumlarda
prosedür 
 

 

 

Madde 13                         İşlemlerin

durdurulması

Madde 14                Avrupa Patent

başvurusunu             geri          çekme

hakkının kısıtlanması

Madde 15 Başvuru yapma hakkına       sahip bir        kişi

tarafından yeni bir Avrupa patent başvurusu yapılması Madde 16 Hakkın nihai karar nedeniyle kısmi devri

BÖLÜM II

 • Buluşu yapanın

belirtilmesi

Madde 17 Buluşu yapanın belirlenmesi

Madde 18 Buluşu yapanın yayında belirtilmesi Madde 19 Buluş sahibinin belirtilmesi ile      ilgili

düzeltme

BÖLÜM III

 • Devir, lisans ve diğer

hakların                 sicile            kayıt

edilmesi

Madde 20 Devir işleminin sicile kayıt edilmesi

 

içeriği

Madde 27a Nükleotid ve amino asit dizileri ile ilgili Avrupa Patent başvurularının gereklilikleri

Madde 28 Biyolojik maddenin tevdii

Madde 28a Biyolojik maddenin yeni tevdii

Madde 29 İstemlerin biçim ve içeriği

Madde 30 Buluşun bütünlüğü Madde 31 Ücrete tabi patent istemleri

Madde 32 Buluşu açıklayan

resimlerin biçimi

Madde 33 Özetin şekli ve

içeriği

Madde 34 Yasaklanan konular

Madde________ 35                 Başvuru

belgelerinin                             sunumunu

düzenleyen genel hükümler Madde 36 Sonradan verilen belgeler

BÖLÜM III

 • Yıllık ücretler

Madde 37 Yıllık ücretlerin ödenmesi

BÖLÜM IV

 • Rüçhan hakkı

Madde 38 Rüçhan hakkının beyanı ve rüçhan belgesi

KISIM IV

 • SÖZLEŞMENİN IV. KISMI İLE İLGİLİ YÖNETMELİK

BÖLÜM I

 • Evrak giriş bölümünde yapılan inceleme

Madde 39                         Başvurunun

incelenmesinden                           sonra

yapılan bildirim Madde 40 Belirli fiziksel gereklilikler için inceleme

Madde________ 45                 Başvuru

belgelerindeki eksikliklerin giderilmesi

Madde 42 Buluş sahibinin sonradan belirtilmesi Madde 43 Geç verilen veya verilmeyen resimler

BÖLÜM II

 • Avrupa araştırma raporu

Madde 44 Avrupa araştırma raporunun içeriği

Madde____ 45          Tamamlanmayan

araştırma

Madde 46 Buluş bütünlüğünün olmaması durumunda Avrupa araştırma raporu

 

Madde 47                   Özetin kesin

içeriği

BÖLÜM III

 • Avrupa patent başvurusunun yayımlanması

Madde 4 8 Yayın için teknik hazırlıklar

Madde 49 Avrupa                        patent

başvurularının ve                         Avrupa

araştırma                       raporlarının

yayımlanmış şekli

Madde 50 Yayınla                           ilgili

bilgilendirme

BÖLÜM IV

 • İnceleme bölümü tarafından yapılan inceleme

Madde 51 İnceleme prosedürü Madde 52       Farklı  başvuru

sahiplerine                                  Avrupa

patentinin verilmesi

BÖLÜM V

 • Avrupa patent fasikülü

Madde  53       Avrupa              Patent

Fasikülünün biçimi ve yayını için teknik hazırlıklar Madde  54       Avrupa           patent

belgesi

KISIM V

 • SÖZLEŞMENİN V. KISMI İLE İLGİLİ YÖNETMELİK

Madde 55 İtirazın içeriği Madde  56  Kabul edilemez

olması nedeniyle itirazın reddi

Madde 57 İtiraz incelemesi ile ilgili hazırlık Madde 57a Avrupa patentinin değiştirilmesi

Madde________ 58                 İtirazın

incelenmesi

Madde  59                       Belgeler için

başvuru

Madde  60                    Avrupa Patent

Ofisinin kendi önergesiyle itiraz işlemlerinin devamı Madde 61 Avrupa patentinin devri

Madde 61a                                İtiraz

işlemlerindeki belgeler Madde 62 İtiraz işlemlerinde Avrupa patentinin yeni tarifname takımının biçimi Madde 62a Bir Avrupa patenti için yeni belge Madde 63 Masraflar

KISIM VI

 • SÖZLEŞMENİN VI. KISMI İLE İLGİLİ YÖNETMELİK

 

Madde 64 Temyiz bildiriminin Madde 73 Uzmanların
içeriği görevlendirilmesi
Madde 65 Temyizin kabul Madde 74 Delillerin
edilemez olması nedeniyle toplanması giderleri
reddi Madde 75 Delillerin
Madde 66 Temyiz korunması
başvurularının incelenmesi Madde 76 Sözlü işlemlerin
Madde 67 Temyiz ücretlerinin tutanakları ve delil toplama
iade edilmesi BÖLÜM III
KISIM VII – BİLDİRİMLER
SÖZLEŞMENİN VII. KISMI İLE  
İLGİLİ YÖNETMELİKLER Madde 77 Bildirimler
  hakkında genel hükümler
BÖLÜM I Madde 78 Posta yoluyla
– AVRUPA PATENT OFİSİNİN bildirim
KARARLARI VE TEBLİĞLERİ Madde 79 Elden teslim edilen
  bildirim
Madde 68 Kararların şekli Madde 80 Kamu bildirimi
Madde 69 Hakların kaybının Madde 81 Temsilcilere
  
saptanması bildirim
Madde 70 İmza, isim, mühür. Madde 82 Bildirimdeki
 düzensizlikler
 
BÖLÜM II  
– Sözlü işlemler ve kanıt BÖLÜM IV
toplama – ZAMAN SINIRI
Madde 71 Sözlü işlemler için Madde 83 Zaman sınırlarının
çağrı hesaplanması
Madde 71a İşlemler için Madde 84 Zaman sınırlarının
hazırlık süresi
Madde 72 Avrupa Patent Ofisi Madde 85 Zaman sınırlarının
tarafından delillerin uzatılması
toplanması  
 

 

Madde 85a Ücretlerin – Kamuyu Bilgilendirme
ödenmesi için ek süre  
Madde 85b İnceleme talebinin Madde 92 Avrupa Patent
yapılması için ek süre sicilindeki kayıtlar
  Madde 93 Başvuru
BÖLÜM V dosyalarının incelenmeyen
– Değişiklikler ve bölümleri
Düzeltmeler Madde 94 Başvuru
  dosyalarının incelenmesi
Madde 86 Avrupa patent için prosedür
başvurusunun değiştirilmesi Madde 95 Başvuru
Madde 87 Farklı ülkeler için dosyalarında bulunan
farklı istem, tarifname ve bilgilerin iletimi
resimler Madde 95a Başvuru
Madde 88 Avrupa Patent dosyalarının saklanması
Ofisine verilen belgelerdeki Madde 96 Avrupa Patent
hataların düzeltilmesi Ofisinin ek yayınları
Madde 89 Kararlardaki  
hataların düzeltilmesi BÖLÜM IX
  – Hukuki ve idari işbirliği
BÖLÜM VI  
– İşlemlerin Kesilmesi Madde 97 Avrupa Patent Ofisi
  ve Üye ülkelerin kurumları
Madde 90 İşlemlerin arasındaki iletişim
kesilmesi Madde 98 Başvuru
  dosyalarının Üye devletlerin
BÖLÜM VII mahkemeleri veya yetkilileri
– Zorunlu Tazminat tarafından veya bunlar
İşlemlerinden Vazgeçilmesi aracılığıyla incelenmesi
  Madde 99 Sorgu müzakereleri
Madde 91 Zorunlu Tazminat için prosedür
İşlemlerinden Vazgeçilmesi  
  BÖLÜM X
BÖLÜM VIII – Temsil
 

 

 

temsilcinin atanması Madde 101 Yetkilendirme

Madde_____ 102           Profesyonel

temsilcilerin listelerindeki değişiklikler

KISIM VIII

– SÖZLEŞMENİN VIII., X. VE XI. KISIMLARIYLA İLGİLİ YÖNETMELİK

Madde_____ 103               Dönüştürme

durumunda                                  kamuyu

bilgilendirme

Madde 104 Kabul ofisi olarak Avrupa Patent Ofisi

Madde_____ 104a Uluslararası

Araştırma Kuruluşu veya Uluslararası ön inceleme kuruluşu olarak Avrupa Patent Ofisi

Madde 104b Belirlenen veya seçilen bir ofis olarak Avrupa Patent Ofisi Madde 104c Ödeme yapmamanın sonuçlar ı

Madde_____ 105______ İncelemeyi

etkileyen kısıtlamalar Madde 106 Geçiş dönemindeki profesyonel            temsilcilerin

listesinin değiştirilmesi

Madde 106a Ggeçişdöneminde
Yönetmeliğin10uncu
Maddesinin 2nci
paragrafındabelirtilen
yetkili 
 

 

 

 

 

 

– AVRUPA PATENTLERİNİN VERİLMESİ İLE
İLGİLİ SÖZLEŞMENİN UYGULAMA ŞEKLİNİ
GÖSTERİR YÖNETMELİK

(5 Ekim 1973 tarihli ve 13 Aralık 1994 tarihinde Avrupa Patent Teşkilatı    İdari    Konsey Kararı          ile en son

değiştirilen)

(Avrupa Patent Ofisi, Resmi Gazetesi 1995, 9 ve sonrası)

KISIM I – SÖZLEŞMENİN I. KISMI İLE İLGİLİ

YÖNETMELİK

BÖLÜM I – Avrupa Patent Ofisi’nin Dilleri

Madde 1 * – Yazılı işlemlerde işlem dili ile ilgili hükümlerin istisnaları

 • Herhangi bir taraf Avrupa Patent Ofisinin nezdindeki yazılı işlemlerde Avrupa Patent Ofisinin resmi dillerinden birini kullanabilir. Sözleşmenin 14 üncü maddesinin 4 üncü paragrafında belirtilen çeviri Avrupa Patent Ofisinin herhangi bir resmi dilinde verilebilir.
 • Bir Avrupa patent başvurusunda ya da Avrupa patentindeki değişiklikler işlem dillerinden birinde yapılmalıdır.
 • Avrupa Patent Ofisi nezdinde delil amacıyla kullanılacak olan belgeler ve özellikle yayınlar, herhangi bir dilde düzenlenebilir. Ancak, Avrupa Patent Ofisi, bir aydan az olmayan verilmiş bir süre içinde, bunların, kendi resmi dillerinden birinde çevirisinin verilmesini isteyebilir.

Ref.:Söz.Md. £9, 105 , Yön. Md.5_6, 65

* İdari Konseyin 07.12.1990 tarihli Kararıyla değiştirilmiştir ve 01.06.1991 tarihinde yürürlüğe girmiştir (1991 tarihli ve 4 sayılı Avrupa Patent Ofisi Resmi Gazetesi).

Madde 2 – Sözlü işlemlerde, işlem dili ile ilgili hükümlerin istisnaları

 • * Avrupa Patent Ofisi nezdinde, sözlü işlemler için, herhangi bir taraf, işlem dili yerine, ki bu taraf, Avrupa Patent Ofisi’ne bu sözlü işlemler için belirlenen tarihten en az bir ay önce bilgi vermesi veya işlem diline çevirisini temin etmesi koşuluyla, Avrupa Patent Ofisi’nin diğer resmi dillerinden birini kullanabilir. Aynı şekilde, herhangi bir taraf, işlem diline çeviri garantisi vermesi şartıyla, Üye Ülkelerin resmi dillerinden birini kullanabilir. Avrupa Patent Ofisi bu fıkra hükümlerinden istisnalara izin verebilir.
 • Sözlü işlemler sırasında, Avrupa Patent Ofisi çalışanları, işlem dili yerine, Avrupa Patent Ofisi’nin diğer resmi dillerinden birini kullanabilirler.
 • İfade alınması durumunda, dinlenecek taraf, tanık veya bilir kişi Avrupa Patent Ofisi’nin veya Üye Ülkelerin resmi dillerinden birinde kendini yeterince ifade edemeyecekse, başka bir dil kullanabilir. İfade alınması kararına, işlem taraflarından birinin talebi üzerine varıldıysa, kendilerini Avrupa Patent Ofisi’nin resmi dillerinden başka bir dilde ifade eden ifadesi alınacak taraflar, tanıklar ya da bilirkişiler, ancak talebi yapan tarafın işlem diline çeviriyi sağlaması durumunda dinlenebilecektir. Ancak, Avrupa Patent Ofisi bir başka resmi diline çeviriye de izin verebilir.
 • Taraflar ve Avrupa Patent Ofisi’nin anlaşma sağlaması durumunda, sözlü işlemlerde, herhangi bir dil kullanılabilir.
 • Avrupa Patent Ofisi, eğer gerekliyse, masraflarını kendi karşılayarak, işlem diline çeviriyi veya bu çeviri işlemlere taraf olanlardan birinin sorumluluğu değilse diğer resmi dillerinden birine çeviriyi temin edecektir.
 • ** Avrupa Patent Ofisi çalışanları, işlemlere taraf olanlar ve tanıklar ile bilirkişilerce sözlü işlemler sırasında, Avrupa Patent Ofisi’nin resmi dillerinden birinde verdikleri beyanlar kullanılan dilde tutanaklara geçirilecektir. Başka bir dilde yapılan beyanlar ise tercüme edildikleri resmi dilde tutanaklara geçirilecektir. Bir Avrupa Patent başvurusu veya Avrupa Patentinin tarifname veya istemlerinin metnindeki değişiklikler tutanaklara işlem dilinde geçirilecektir.

Ref.:Söz.Md.14, 116, 117, 123

 • 06.1988 tarihli İdari Konsey Kararıyla değişmiştir. 01.10.1988 tarihinde yürürlüğe girmiştir (Avrupa Patent Ofisi Resmi Gazetesi 1988, 290).
 • 07.1991 tarihli İdari Konsey Kararıyla değişmiştir. 01.10.1991 tarihinde yürürlüğe girmiştir (Avrupa Patent Ofisi Resmi Gazetesi 1991, 421)

 

 

 

* 07.12.1990 tarihli İdari Konsey Kararıyla iptal edilmiştir. 01.06.1991 tarihinde yürürlüğe girmiştir. (Avrupa Patent Ofisi Resmi Gazetesi 1991, 4).

Madde 4 – Bölünmüş Avrupa Patent Başvurusunun dili

Bölünmüş Avrupa patent başvuruları veya Sözleşmenin 14 üncü maddesinin 2 nci paragrafında belirtilen durumda bunların tercümeleri önceki Avrupa Patent başvurusunun işlem dilinde verilmelidir.

Ref.: Söz.Md.76

*     07.12.1990 tarihli İdari Konsey Kararıyla değişmiştir.

01.06.1991 tarihinde yürürlüğe girmiştir (Avrupa Patent Ofisi Resmi Gazetesi 1991, 4).

Madde 5 – Çevirilerin onaylanması

Bir belgenin çevirisinin verilmesi gerekiyorsa, Avrupa Patent Ofisi bu çevirinin orijinal metnine uygun olduğuna dair bir belgenin kendisi tarafından belirlenecek bir süre zarfında verilmesini isteyebilir. Sözleşmede başka türlü belirtilmemişse,              bu belgenin        zamanında        verilmemesi

durumunda, çevirisi verilen belge alınmamış sayılacaktır.

Ref.:Söz.Md.14, 88

 • * Sözleşmenin 14 üncü maddesinin 2 nci paragrafında

belirtilen çeviri, rüçhan tarihinden itibaren on üç ayı geçmemek üzere, Avrupa patent başvurusunun yapıldığı tarihten itibaren üç ay içerisinde verilmelidir. Yalnız, çeviri,           bölünmüş bir Avrupa patent başvurusuna veya

Sözleşmenin 61 inci maddesi 1 inci paragrafının (b) bendi uyarınca, yeni bir Avrupa patent başvurusuna ait ise, bu çeviri başvuru yapıldıktan sonra bir ay zarfında verilebilir.

 • Sözleşmenin 14 üncü maddesinin 4 üncü paragrafında belirtilen çeviri, belgenin veriliş tarihinden itibaren bir ay içerisinde verilmelidir. Belgenin bir itiraz veya temyiz bildirimi olması durumunda, bu süre gerektiği takdirde, itiraz veya temyiz süresinin sonuna kadar uzatılabilir.
 • ** Başvuru ücreti, inceleme ücreti, itiraz ücreti veya temyiz ücretinde, Sözleşmenin 14 üncü maddesinin 2-4 üncü paragraflarında belirtilen seçeneklerden yararlanan başvuru, patent ya da itiraz sahibi için indirim sağlanacaktır. Bu indirim, ücretlerle ilgili Yönetmelikte toplam ücretlerin bir yüzdesi şeklinde sabitlenecektir.

Ref.: Söz.Md.76, 78, 88, 94, 99, 108

* 20.10.1977 tarihli İdari Konsey Kararıyla değişmiştir.

 • tarihinde yürürlüğe girmiştir (1978 tarihli ve 12 sayılı Avrupa Patent Ofisi Resmi Gazetesi)

** Bak. Genişletilmiş Temyiz Kurulu Kararı G 6/91 (EK I)

Madde 7 – Avrupa patent başvurusu çevirisinin yasal hükmü

 

Avrupa Patent başvurusu çevirisinin hukuki bağlayıcılığı karşı delil getirilmediği sürece, Avrupa Patent Ofisi, Avrupa Patent başvurusu veya Avrupa patentinin konusunun Avrupa patent başvurusunun yapıldığı zamanki içeriğini aşıp aşmadığını belirlemek amacına yönelik olarak, Sözleşmenin 14 üncü maddesinin 2 nci paragrafında belirtilen çevirinin başvurunun orijinal metniyle uyum içinde olduğunu kabul edebilir.

Ref.: Söz.Md.70, 123

Bölüm II – Avrupa Patent Ofisi’nin Organizasyonu

Madde 8- Patent sınıflandırması

 • Avrupa Patent Ofisi:
 • 24 Mart 1971 tarihli Uluslararası Patent Sınıflandırması ile ilgili Strasburg Anlaşması yürürlüğe girinceye kadar, 19 Aralık 1954 tarihli Buluşların Uluslararası Patent Sınıflandırması konusundaki Avrupa Sözleşmesinin 1 inci maddesinde belirtilen sınıflandırmayı;
 • Strasburg Anlaşması yürürlüğe girdikten sonra, daha önce bahsedilen Strasburg Anlaşmasının 1 inci maddesinde belirtilen sınıflandırmayı kullanacaktır.
 • 1 inci paragrafta belirtilen sınıflandırma bundan sonra uluslararası sınıflandırma olarak anılacaktır.

Ref.: Yön.Md.9, 44

 

dağılımı

 • Avrupa Patent Ofisi Başkanı, Araştırma, İnceleme ve İtiraz Bölümlerinin sayısını belirler. Kendisi bu bölümlere görevleri, uluslararası sınıflandırmaya göre tahsis eder ve gerektiği durumda, Avrupa patent başvurusu veya Avrupa patentinin bu sınıflandırma uyarınca, sınıflandırılması ile ilgili karar verir.
 • * Avrupa Patent Ofisi Başkanı, kendisine bu Sözleşme ile verilen sorumluluklara ek olarak, Kabul, Araştırma, İnceleme, İtiraz ve Hukuk bölümlerine başka görevler de yükleyebilir.
 • ** Avrupa Patent Ofisi Başkanı, İnceleme veya İtiraz bölümüne ait olan ve teknik veya hukuksal zorlukları olmayan bireysel görevleri teknik veya hukuki niteliğe sahip olan, patent uzmanı olmayan görevlilere yükleyebilir.
 • Avrupa Patent Ofisi Başkanı, münhasır sorumlulukları, Sözleşmenin 104 üncü maddesinin 2 nci paragrafında öngörüldüğü gibi, giderlerin tutarını belirlemek için, İtiraz bölümünün kayıt birimlerinden birine verebilecektir.

Ref.:Söz.Md. 15-20, Yön. Md. 8

* Bak. Avrupa Patent Ofisi Başkanının Hukuk Bölümünün sorumlulukları ile ilgili 10.03.1989 tarihli Kararı (Avrupa Patent Ofisi Resmi Gazetesi 1989, 177 ve sonrası)

** Bak. Normalde İnceleme veya İtiraz Bölümlerinin sorumluluğu olan bazı görevlerin inceleme uzmanı olmayan çalışanlara verilmesi ile ilgili 01.02.1989 tarihli bildirim (1989 tarihli ve 178 sayılı Avrupa Patent Ofisi Resmi Gazetesi) ve Genişletilmiş Temyiz Kurulu Kararı G 2/90 (Ek I)

Madde 10        – İkinci derecedeki bölümler arasındaki görev

dağılımı ve bunların üyelerinin tayin edilmesi

 • Her çalışma yılının başlangıcından önce       Temyiz

Kurullarına             görevler dağıtılacak ve                               çeşitli             Temyiz

Kurulları ve Genişletilmiş Temyiz Kurulu’nun asil ve yedek üyeleri atanacaktır. Bir Temyiz Kurulu üyesi birden fazla Temyiz Kurulu’na      üye olarak atanabilir. Bu yasal

düzenlemelerde, gerekirse, söz konusu çalışma yılı süresince değişiklik yapılabilir.

 • 1 inci paragrafta belirtilen yasal düzenlemeler, başkan olarak Avrupa Patent Ofisi Başkanı, temyizlerden sorumlu olarak Avrupa Patent Ofisi Başkan Yardımcısı, Temyiz Kurulu Başkanı ve söz konusu çalışma yılı için bu Kurulların üyelerinden seçilmiş diğer üç üyenin yer alacağı bir otorite tarafından yapılacaktır. Bu otorite ancak, Avrupa Patent Ofisi Başkanı veya bir Başkan Yardımcısı ve iki Temyiz Kurulu Başkanının da içinde bulunduğu en az beş üye mevcutsa karar alabilir. Kararlar oy çokluğuyla alınır, oyların eşitliği durumunda ise Başkanın oyu belirleyici olur.
 • 2 nci paragrafta belirtilen otorite, iki ya da daha fazla Temyiz Kurulu arasında görev tahsisi hususundaki ihtilaflar üzerine karar verir.
 • İdari Konsey, Temyiz Kurullarına, Sözleşme’nin 134 üncü maddesinin 8 inci paragrafının (c) bendi uyarınca görev dağıtabilir.

Ref.:Söz.Md.1_5, 21, 22, Yön.Md.1_1, 106a/ birinci mükerrer

* Bak. Genişletilmiş Temyiz Kurulu Kararı G 6/95 (EK I)

Madde 11 * – İkinci derecedeki bölümlerin işlem kuralları

Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin 2 nci paragrafında belirtilen otorite, Temyiz Kurullarının işlem kurallarını onaylar. Genişletilmiş Temyiz Kurulu kendi işlem kurallarını belirler.

Ref.: Söz.Md.23

* Bak.07.07.1989 tarihli Temyiz Kurulu işlem kuralları (Avrupa Patent Ofisi Resmi Gazetesi 1983, 7 ve sonrası; 1989, 361ve sonrası.) ve 08.06.1994 tarihli Genişletilmiş Temyiz Kurulu İç Tüzüğü (Avrupa Patent Ofisi Resmi Gazetesi 1983, 3ve sonrası; 1989, 362ve sonrası; 1994, 443) ve Genişletilmiş Temyiz Kurulu Kararı G 6/95 (Ek I)

Madde 12 – Avrupa Patent Ofisinin İdari Yapısı

 • İnceleme ve İtiraz Bölümleri, Müdürlükler oluşturmak üzere idari olarak gruplanır ve bunların sayısı Avrupa Patent Ofisi Başkanı tarafından belirlenir.
 • Müdürlükler, Hukuk Bölümü, Temyiz Kurulları ve Genişletilmiş Temyiz Kurulu ile Avrupa Patent Ofisi’nin İdari Birimleri Genel Müdürlükler oluşturmak amacıyla idari olarak gruplanır. Kabul ve Araştırma Bölümleri, bir Genel Müdürlük oluşturmak amacıyla idari olarak gruplanır.
 • Her Genel Müdürlük bir Başkan Yardımcısına bağlıdır. Bir Genel Müdürlüğün hangi Başkan Yardımcısına bağlanacağı konusundaki karar, Avrupa Patent Ofisi Başkanı nın görüşü alındıktan sonra İdari Konsey tarafından alınır.

Ref:Söz.md.10, 15

KISIM II – SÖZLEŞMENİN II. KISMI İLE
İLGİLİ YÖNETMELİK

BÖLÜM I – Patent başvurusu veya patent sahibinin bu hakka sahip olmadığı durumlarda prosedür

Madde 13 * / ** – İşlemlerin durdurulması

 • Üçüncü bir şahıs, Avrupa Patent Ofisi’ne, Avrupa patentini almaya kendisinin hakkı olduğuna dair karar aldırma çabasında olan başvuru sahibine karşı bir prosedür başlattığına dair delil gösterirse, Avrupa Patent Ofisi patent verilmesi işlemlerini, bu üçüncü şahıs, işlemlerin devamına rıza gösterene kadar, durduracaktır. Bu rıza, yazılı olarak Avrupa Patent Ofisi’ne iletilmelidir, geri dönüşü yoktur. Ancak, Avrupa patent başvurusunun yayınından önce patent verilmesi ile ilgili işlemler durdurulamayacaktır.
 • Avrupa Patent Ofisi’ne, bir Avrupa patentinin verilmesine hak kazanma ile ilgili işlemler sırasında nihai hale gelmiş bir kararın verildiğine dair kanıt getirildiği takdirde, Avrupa Patent Ofisi, başvuru sahibine ve diğer taraflara, bütün belirtilen Üye Ülkeler için 61 inci maddenin 1 inci paragrafının (b) bendine göre yeni bir

 

Avrupa patent başvurusu yapılmadıkça, patent verilmesi işlemlerine bildirimde belirtilen tarihten itibaren tekrar başlanacağını bildirecektir. Bu karar üçüncü tarafın lehinde ise, üçüncü taraf patent verilmesi işlemlerine yeniden başlanmasına dair talepte bulunmadıkça, işlemler ancak bu kararın kesinleşmesinden itibaren üç aylık bir süre sonra tekrar başlatılabilir.

 • İşlemleri durdurma kararı verildiği tarihte veya bundan sonra, Avrupa Patent Ofisi, 1 inci paragrafta belirtilen, başvuru sahibine karşı açılmış işlemlerin ulaştığı safhaya bakmaksızın, önünde duran askıdaki işlemleri devam ettirmek için bir tarih belirleyebilir. Bu tarih, üçüncü tarafa, başvuru sahibine ve diğer taraflara bildirilecektir. Bu tarihe kadar, kesinleşmiş bir karar alındığına dair kanıt sağlanmazsa, Avrupa Patent Ofisi işlemlere devam edebilecektir.
 • Üçüncü bir şahıs, Avrupa Patent Ofisi’ne itiraz işlemleri sırasında ya da itiraz süresi boyunca, bir Avrupa patenti sahibine karşı, kendisinin Avrupa Patentini almaya hakkı olduğuna dair bir karar aldırmak için işlemler başlattığına dair bir kanıt sağladığı takdirde, bu üçüncü şahıs işlemlerin devamına razı olana kadar, Avrupa Patent Ofisi itiraz işlemlerini durduracaktır. Bu rıza, Avrupa Patent Ofisi’ne yazılı olarak bildirilmelidir, geri dönüşü olmayacaktır. Ancak, İtiraz Bölümünce itirazın kabul edilebilir olduğuna karar verilene kadar, işlemlerin durdurulması talep edilemeyecektir. 2 nci ve 3 üncü paragraflar burada da uygulanır.
 • İşlemlerin bu şekilde durdurulmasıyla, yıllık ücretlerin ödenme süreleri dışındaki diğer geçerli süreler kesintiye uğrayacaktır. Henüz geçmemiş olan süre, işlemlerin yeniden başladığı tarihten itibaren işlemeye başlayacaktır; ancak, işlemlerin yeniden başlatıldığı tarihten itibaren tanınacak süre, iki aydan daha az olmayacaktır.

Ref.:Söz.Md. 86, 93 99 Yön. Md. 92

* Bak. Hukuk Bölümünün sorumlulukları ile ilgili Avrupa Patent Ofisi Başkanının 10.03.1989 tarihli kararı (1989 tarihli ve 177 sayılı Avrupa Patent Ofisi Resmi Gazetesi) ve Hukuk Bölümü ile olan yazışmalarla ilgili Avrupa Patent Ofisi, DG 5, Başkan Yardımcısının 05.07.1990 tarihli bildirimi(1990 tarihli ve 404 sayılı Avrupa Patent Ofisi Resmi Gazetesi).

** Bak. Genişletilmiş Temyiz Kurulu Kararı G 3/92 (EK I)

Madde 14 * – Avrupa patent başvurusunu geri çekme hakkının kısıtlanması

Üçüncü bir tarafın, Avrupa Patent Ofisi’nin patentin verilmesi işlemlerini yeniden başlattığı tarihe kadar, Avrupa Patent Ofisi’ne patente hak kazanma ile ilgili olarak işlem başlattığını kanıtlaması durumunda, ne Avrupa patent           başvurusu ne de herhangi bir Üye Ülkenin

belirlenmesi ile ilgili bildirim geri çekilebilir.

Ref.: Söz.Md. 61_, 79

* Bak. Genişletilmiş Temyiz Kurulu Kararı G 3/92 (EK I)

Madde 15          *      – Başvuru yapma hakkına sahip bir kişi

tarafından yeni bir Avrupa patent başvurusu yapılması

 • Nihai bir kararla Avrupa patentinin verilmesi hakkına sahip olduğu onaylanmış olan bir kişinin, 61 inci maddenin 1 inci paragrafının (b) bendine göre, yeni bir Avrupa patent başvurusu yapması durumunda, orijinal Avrupa patent başvurusu, bu kararın alındığı ya da kabul edildiği belirlenen Üye Ülkeler için yeni başvurunun yapıldığı tarihte geri çekilmiş sayılacaktır.
 • Bu yeni Avrupa patent başvurusu ile ilgili başvuru, araştırma ve belirleme ücretleri, bu başvurunun yapıldığı tarihten itibaren bir ay içinde ödenmelidir. 79 uncu maddenin 2 nci paragrafında orijinal Avrupa patent başvurusu için belirlenen süre, birinci cümlede belirtilen süreden sonra sona eriyorsa, belirleme ücretleri bu sürenin bitimine kadar ödenebilir.
 • 77 nci maddenin 3 ve 5 inci paragraflarında öngörülen Avrupa patent başvurularının iletilmesi ile ilgili süre, yeni Avrupa patent başvurusu için, bu başvurunun gerçekte yapıldığı tarihten itibaren dört ay olacaktır.

Ref.: Söz.Md. 78, Yön. Md. 1_6, 85a/ birinci mükerrer

* Genişletilmiş Temyiz Kurulu Kararı G 3/92 (EK I)

Madde 16 * – Hakkın nihai karar nedeniyle kısmi devri

 • Nihai bir kararla, üçüncü bir tarafın, bir Avrupa patentinin verilmesine yalnızca Avrupa patent başvurusunda açıklanan konuyla ilgili kısım itibarıyla hakkı olduğu saptanırsa, 61 inci madde ve Yönetmeliğin 15 inci maddesi hükümleri burada da uygulanır.
 • Uygun olduğu durumda, orijinal Avrupa patent başvurusu, bu kararın alındığı veya kabul edildiği başvuruda belirlenen Üye Ülkeler için, diğer belirlenen Üye Ülkelerdekilerden farklı olan patent istemlerini, tarifnameyi ve resimleri içerecektir.
 • Üçüncü bir tarafın, 99 uncu maddenin 5 inci paragrafı uyarınca, belirlenen bir ya da birkaç Üye Ülke için önceki patent sahibinin yerini alması durumunda, itiraz işlemlerinde sürdürüldüğü gibi patent, bu ülkeler için, diğer belirlenen Üye Ülkelerdekilerden farklı olan patent istemlerini, tarifnameyi ve resimleri içerecektir.

Ref.:Söz.Md.102, 123

*Bak.Genişletilmiş Temyiz Kurulu Kararı G 3/92 (EK I)

Bölüm II – Buluşu yapanın belirtilmesi

Madde 17 – Buluşu yapanın belirlenmesi

 • Buluşu yapan, bir Avrupa patentinin verilmesi için verilen dilekçede belirtilecektir. Ancak, başvuru sahibi buluşu yapan değilse ya da tek buluş sahibi değilse, bu belirtme ayrı bir belgede yapılacaktır; bu belirtme buluşu yapanın adını, soyadını, tam adresini ve 81 inci maddede belirtilen beyanı içerecek ve başvuru sahibinin veya onun temsilcisinin imzasını taşıyacaktır.
 • Avrupa Patent Ofisi, buluş sahibinin belirlenmesinin doğruluğunu saptamak durumunda değildir.
 • * Başvuru sahibi, buluşu yapan değilse ya da tek buluş sahibi değilse, Avrupa Patent Ofisi, belirtilen buluş sahibini, kendisini gösteren belgedeki bilgi ve 128 inci maddenin 5 inci paragrafında belirtilen diğer bilgiler ile bilgilendirecektir.
 • Başvuru sahibi ve buluş sahibi, ne 3 üncü paragraf uyarınca bildirimin ihmali ne de bununla ilgili herhangi bir hatadan dolayı hiç bir hak talep edemez.

Ref.: Söz.Md.62, 81, Yön.Md. 19, 42, 104b/ikinci mükerrer * 08.12.1988 tarihli İdari Konsey Kararıyla değiştirilmiş ve 01.04.1989 tarihinde yürürlüğe girmiştir (Avrupa Patent Ofisi Resmi Gazetesi 1989, 1).

Madde 18 – Buluşu yapanın yayında belirtilmesi

 • * Buluşu yapan olarak belirtilen kişi, yayımlanan Avrupa patent başvurusunda ve Avrupa patent fasikülünde belirtilmelidir.
 • * Üçüncü bir taraf, Avrupa Patent Ofisi’nde, başvuru sahibi veya patent sahibinin, kendisini buluşu yapan olarak belirtmeye gerekli olduğuna dair bir nihai karar aldırması durumunda, 1 inci paragraf hükümleri uygulanacaktır.
 • 1 inci paragrafta öngörülen düzenlemeler, bir başvuru

veya patent sahibi tarafından belirtilen buluşu yapanın “buluş sahibi” unvanından vazgeçtiğine dair yazılı olarak Avrupa Patent Ofisi’ne                başvurduğu          takdirde geçerli

olmayacaktır.

Ref.: S5z.Md.62_, 81, 93, 98, 103, Yon.Md. 93

*     07.12.1990 tarihli İdari Konsey Kararıyla değişmiştir,

01.06.1991 tarihinde yürürlüğe girmiştir. (1991 tarihli ve 4 sayılı Avrupa Patent Ofisi Resmi Gazetesi).

Madde 19 – Buluş sahibinin belirtilmesi ile ilgili düzeltme

 • Bir buluş sahibinin yanlış belirtilmesi, yanlışlıkla belirtilen kişinin rızasıyla birlikte verilen bir talep hariç, böyle bir talebin bu tarafın rızasıyla Avrupa patent başvurusu sahibi ya da Avrupa patenti sahibi tarafından yapılmaması durumunda düzeltilemez. Yönetmeliğin 17 nci maddesi hükümleri burada da uygulanır.
 • * Bir buluş sahibinin yanlış belirtilmesi, Avrupa Patent Siciline kaydedilmiş veya Avrupa Patent Bülteni’nde yayımlanmış ise, bu kayıt veya yayın düzeltilecektir.
 • 2 nci paragraf hükümleri buluş sahibinin yanlış belirtilmesinin iptali için de uygulanacaktır.

Ref.: Söz.Md. 62, 81, 93, 98, 103, 127, 129 * 07.12.1990 tarihli İdari Konsey Kararıyla değişmiş ve 01.06.1991 tarihinde yürürlüğe girmiştir (1991 tarihli ve 4 sayılı Avrupa Patent Ofisi Resmi Gazetesi).

BÖLÜM III – Devir, lisans ve diğer hakların sicile kayıt edilmesi

Madde 20 * / ** – Devir işleminin sicile kaydedilmesi

 • Bir Avrupa Patent başvurusunun devri, ilgili tarafın talebi ile ve Avrupa Patent Ofisi’nin kabul edebileceği devir belgelerinin verilmesi ile Avrupa Patent Siciline kaydedilir.
 • Bu talep, idari ücret ödenene kadar yapılmış sayılmayacaktır. Bu talep yalnızca, 1 inci paragrafta belirtilen koşullara uyulmaması durumunda reddedilebilecektir.
 • Bir devrin, ancak 1 inci paragrafta belirtilen belgelerin verilmesi halinde Avrupa Patent Ofisine karşı geçerliliği olacaktır.

Ref.:Söz.Md.71, 127, Yön. Md. 21, 61

*     13.12.1994 tarihli İdari Konsey Kararıyla değişmiş ve

01.06.1995 tarihinde yürürlüğe girmiştir. (1995 tarihli ve 9 sayılı Avrupa Patent Ofisi Resmi Gazetesi)

** Bak. Hukuk Bölümünün sorumlulukları ile ilgili 10.03.1989 tarihli Avrupa Patent Ofisi Başkanı’nın Kararı (1989 tarihli ve 177 sayılı Avrupa Patent Ofisi Resmi Gazetesi) ve Hukuk Bölümü ile olan yazışmalarla ilgili Avrupa Patent Ofisi, DG 5, Başkan Yardımcısının 05.07.1990 tarihli bildirimi(1990 tarihli ve 404 sayılı Avrupa Patent Ofisi Resmi Gazetesi).

Madde 21 * – Lisans ve diğer hakların sicile kaydedilmesi

 • Yönetmeliğin 20 nci maddesinin 1 ve 2 nci paragraf hükümleri, bir lisansın verilmesi veya devrinin, bir Avrupa patent başvurusu ve bu başvurunun yasal yürütülme yolları ile ilgili gerçek bir hakkın oluşturulması veya devrinin kaydı için de uygulanacaktır.
 • 1 inci paragrafta belirtilen kayıt, talep üzerine iptal edilecektir. Yalnız bu talep, idari ücret ödeninceye kadar yapılmış sayılmayacaktır. Bu talep, ya bu hakkın süresinin sona erdiğine dair belgelerle ya da patentin sahibinin kaydın iptaline razı olduğunu gösteren bir bildirimle desteklenecektir; iptal talebi ancak bu şartların yerine getirilmemesi durumunda reddedilebilir.

Ref.: Söz.Md. 71, 73, 127 * Bak. Hukuk Bölümünün sorumlulukları ile ilgili 10.03.1989 tarihli Avrupa Patent Ofisi Başkanı’nın Kararı(1989 tarihli ve 177 sayılı Avrupa Patent Ofisi Resmi Gazetesi) ve Hukuk Bölümü ile olan yazışmalarla ilgili Avrupa Patent Ofisi, DG 5, Başkan Yardımcısının 05.07.1990 tarihli bildirimi(1990 tarihli ve 404 sayılı Avrupa Patent Ofisi Resmi Gazetesi)

Madde 22 * – Bir lisansın sicile kaydı için özel bilgiler

 • Bir Avrupa patent başvurusu ile ilgili bir lisans, başvuru sahibi ve lisans alan kişi tarafından öyle istendiği takdirde Avrupa Patent Siciline inhisari lisans olarak kaydedilecektir.
 • Bir Avrupa patent başvurusu ile ilgili bir lisans, lisansın Avrupa Patent Sicilinde lisans alan olarak kayıtlı olan kişi tarafından verildiği durumda, söz konusu Sicile bir alt-lisans olarak kaydedilecektir.

Ref.:Söz.Md. 73, 127

* Bak. Hukuk Bölümünün sorumlulukları ile ilgili 10.03.1989 tarihli Avrupa Patent Ofisi Başkanı’nın Kararı(1989 tarihli ve 177 sayılı Avrupa Patent Ofisi Resmi Gazetesi) ve Hukuk Bölümü ile olan yazışmalarla ilgili Avrupa Patent Ofisi, DG 5, Başkan Yardımcısının 05.07.1990 tarihli bildirimi(1990 tarihli ve 404 sayılı Avrupa Patent Ofisi Resmi Gazetesi)

BOLUM IV – Sergilenmenin Belgelenmesi

Madde 23 – Sergilenmenin Belgelenmesi

Başvuru sahibi, Avrupa patent başvurusunun yapıldığı tarihten itibaren dört ay içinde, sergileme sırasında, bu sergilemede sınai mülkiyetin korunmasından sorumlu makamca verilecek olan ve buluşun gerçekten burada sergilendiğini beyan eden 55 inci maddenin 2 nci paragrafında belirtilen belgeyi vermek zorundadır. Bu belgede, ayrıca serginin açılış tarihi ve buluşun ilk açıklamasının serginin açılış tarihine rastlamaması halinde, ilk açıklama tarihi de belirtilmelidir. Bu belgeye, yukarıda belirtilen makam tarafından usulune uygun bir şekilde onaylanmış olan buluşun bir tanımı eklenmelidir.

Ref.: Yön. Md.104b/ikinci mükerrer

BOLUM V * – Önceki Avrupa Başvuruları

Madde 23a – Tekniğin bilinen durumu olarak önceki başvurular

Bir Avrupa patent başvurusu, yalnızca 79 uncu maddenin 2 nci paragrafı uyarınca belirleme ücretleri geçerli bir şekilde ödenmişse, 54 üncü maddenin 3 ve 4 üncü paragrafları uyarınca, tekniğin bilinen durumuna dahil olduğu kabul edilecektir.

* 05.12.1996 tarihli İdari Konsey Kararıyla eklenmiş ve 01.07.1997 tarihinde yürürlüğe girmiştir (Avrupa Patent Ofisi Resmi Gazetesi 1997, 13 ve sonrası).

KISIM III – sözleşmenin III. KISMI ile

İLGİLİ YÖNETMELİK

Bölüm I – Avrupa patent başvurusunun yapılması

Madde 24 – Genel Hükümler

 • * Avrupa patent başvuruları, 75 inci maddede belirtilen makamlara yazılı olarak doğrudan veya posta ile yapılabilir. Avrupa patent Ofisi Başkanı, Avrupa patent başvurularının diğer iletişim yollarıyla yapılabilmesine izin verebilir ve bunların kullanımını düzenleyen koşulları belirleyebilir. Avrupa Patent Ofisi Başkanı, özellikle, Avrupa Patent Ofisi’nin, böyle bir süre içerisinde, bu şekilde verilen başvuruların içeriğinin yeniden oluşturularak sağlanmasını yazılı olarak gösteren ve bu Yönetmeliğe uygun belgelerin verilmesini isteyebilir.
 • Avrupa patent başvurusunun yapıldığı makam, belgeleri başvurunun alındığı tarih itibariyle damgalayacaktır. Bu makam, en azından başvuru numarası, belgelerin mahiyet ve sayısı ve belgelerin alındığı tarihi gösteren bir alındı belgesini gecikmeden başvuru sahibine verecektir.
 • Avrupa patent başvurusu, 75 inci maddenin 1 inci paragrafının (b) bendinde belirtilen bir makama yapılırsa, bu makam başvuruyu oluşturan belgelerin alındığına dair Avrupa Patent Ofisi’ne gecikmeden bilgi verecektir. Bu makam, Avrupa Patent Ofisi’ne, belgelerin mahiyeti ve alındığı tarihi, başvuru numarasını ve talep edilen rüçhan tarihini bildirecektir.
 • Avrupa Patent Ofisi, bir Üye Ülkenin merkezi sınai mülkiyet ofisi tarafından iletilen bir Avrupa patent başvurusunu aldığında, bunun Avrupa Patent Ofisi tarafından alınış tarihiyle ilgili olarak başvuru sahibini bilgilendirecektir.

* 05.06.1987 tarihli İdari Konsey kararıyla değişmiş ve 01.10.1987 tarihinde yürürlüğe girmiştir (Avrupa Patent Ofisi Resmi Gazetesi 1987, 274). Bak. patent başvuruları ve diğer belgelerin iletimine yönelik teknik yolların kullanımı konusunda Avrupa Patent Ofisi Başkanı’nın 26.05.1992 tarihli Kararı(1992 tarihli ve 299 sayılı Avrupa Patent Ofisi Resmi Gazetesi) ve patent başvuruları ve diğer belgelerin verilmesi ile ilgili 02.06.1992 tarihli Avrupa Patent Ofisi’nin bildirimi (1992 tarihli ve 306 sayılı Avrupa Patent Ofisi Resmi Gazetesi).

Madde 25 * – Bölünmüş Avrupa başvuruları ile ilgili hükümler

 • ** Yönetmeliğin 51 inci maddesinin 4 üncü paragrafına göre, Avrupa patentinin verileceği metnin onaylanmasına kadar, başvuru sahibi önceki Avrupa patent başvurusuna bağlı olarak bölünmüş bir başvuru yapabilir.
 • *** Her bölünmüş Avrupa başvurusu ile ilgili başvuru, araştırma ve belirleme ücretleri, bu başvurunun yapıldığı tarihten itibaren bir ay içinde ödenmelidir. 79 uncu maddenin 2 nci paragrafında önceki Avrupa patent başvurusu için belirlenen süre, birinci cümlede belirtilen süreden sonra sona eriyorsa, belirleme ücretleri bu sürenin bitimine kadar ödenebilir.

Ref.: Söz.Md. 76, 78 Yön. Md. 85a/birinci mükerrer

* Bak. Genişletilmiş Temyiz Kurulu Görüşü G 10/92 (Ek I)

** 10.06.1988 tarihli İdari Konsey Kararı ile değiştirilmiş ve 01.10.1988 tarihinde yürürlüğe girmiştir (1988 tarihli ve 290 sayılı Avrupa Patent Ofisi Resmi Gazetesi).

*** 07.12.1990 tarihli İdari Konsey Kararı ile değiştirilmiş ve 01.06.1991 tarihinde yürürlüğe girmiştir (1991 tarihli ve 4 sayılı Avrupa Patent Ofisi Resmi Gazetesi).

BOLUM II – Başvurunun yapılmasını düzenleyen hükümler

Madde 26 – Başvuru Talebi

 • * Bir Avrupa patentinin verilmesi için başvuru talebi,

Avrupa Patent Ofisi tarafından hazırlanan bir form ile yapılacaktır. Başvuru sahipleri, basılmış formları, 75 inci maddenin 1 inci paragrafında                          belirtilen makamlardan

ücretsiz olarak elde edebileceklerdir.

 • Başvuru dilekçesi şunları ihtiva edecektir:
 • bir Avrupa patentinin verilmesi için talep;
 • ** buluşun kısaca ve açık bir şekilde teknik tanımını veren ve fantezi tanımları içermeyen buluş başlığı;
 • *** başvuru sahibinin adı, adresi ve uyruğu ve ayrıca ikametgahının veya öncelikli işyerinin bulunduğu ülke. Gerçek kişilerin adları, kişinin soyadı ve adı(adları), ki soyadı adından önce gelecek şekilde belirtilecektir. Tüzel kişilerin ve de tabi oldukları mevzuat gereği tüzel kişiler olarak sayılan şirketlerin adları onların resmi tanımları ile verilecektir. Adresler, belirtilen adreste acele posta servisi için gerekli olan normal koşulları karşılayacak şekilde belirtilecektir. Adresler her durumda, eğer varsa evin numarası da dahil tüm ilgili idari birimleri içerecektir. Telgraf ve teleks adresi ve telefon numarasının belirtilmesi tavsiye edilir;
 • başvuru sahibi bir temsilci tayin etmişse, alt-paragraf
 • ‘de belirtilen koşullar uyarınca, bu kişinin adı ve işyeri adresi;
 • uygun olduğu durumda, başvurunun bir Avrupa bölünmüş başvurusu olduğunun belirtilmesi ve önceki Avrupa Patent başvurusunun numarası;
 • 61 inci maddenin 1 inci paragrafının (b) bendinin kapsadığı durumlarda, orijinal Avrupa patent başvurusunun numarası;
 • uygulanabilir olduğu durumda, önceki bir başvuruya dayanarak rüçhan talep edildiğinin bildirimi ve önceki başvurunun yapıldığı tarih ve ülkenin belirtilmesi;
 • buluşun korunmasının istendiği Üye ülke veya Ülkelerin belirlenmesi;

(ı) başvuru sahibi veya onun temsilcisinin imzası;

(j)       başvuru talebi ile beraber verilen belgelerin listesi. Bu liste başvuru talebi ile birlikte verilen tarifname, istemler, resimler ve özetin sayfa sayısını da gösterecektir.

(k) başvuru sahibinin buluş sahibi olması durumunda, buluş sahibinin belirtilmesi

 • birden fazla başvuru sahibi varsa, başvuru talebi tercihen, bir başvuru sahibinin ya da temsilcinin ortak temsilci olarak tayin edilmesini içerecektir.

Ref.: Söz.Md.59, 76, 78, 79, 81, 88, 133, Yön.Md.55, 64, 75 * Bak. Patentin verilmesi için talep formunun yeniden gözden geçirilmesi ile ilgili Avrupa Patent Ofisi’nin 28.04.1997 tarihli bildirimi (Avrupa Patent Ofisi Resmi Gazetesi 1997, 251 ve sonrası).

** İdari Konseyin 11.12.1980 tarihli Kararıyla değiştirilmiş ve 31.01.1981 tarihinde yürürlüğe girmiştir (Avrupa Patent Ofisi Resmi Gazetesi 1981, 3).

*** İdari                    Konseyin 21.12.1978 tarihli                                     Kararıyla

değiştirilmiş ve 01.05.1979 tarihinde yürürlüğe girmiştir

(Avrupa Patent Ofisi Resmi Gazetesi 1979, 5,6).

Madde 27 – Tarifnamenin içeriği

 • * Tarifname:
 • buluşun ilgili olduğu teknik alanı belirtmelidir;
 • buluşun anlaşılması, Avrupa                      araştırma            raporunun

hazırlanması, incelemenin yapılması ve tercihen bu tekniği açıklayan dokümanları göstermek için yararlı olabilecek, başvuru sahibinin bildiği kadarıyla, bu alanda ilgili tekniğin önceki durumunu belirtecektir;

 • teknik sorun(bu şekilde açıkça ifade edilmese dahi) ve talep edilen buluşun buna getirdiği çözümü anlaşılabilecek şekilde açıklayacak ve tekniğin önceki durumuna değinerek buluşun üstün olan taraflarını belirtecektir;
 • eğer varsa; resimlerdeki                           şekilleri                 kısaca

açıklayacaktır;

 • uygun olması halinde, örnekler kullanarak ve varsa

resimlere            atıfta              bulunarak talep edilen                                  buluşun

gerçekleştirilmesinde                  en az bir                    yolu açık biçimde

anlatacaktır;

 • buluşun tarifnamesi veya doğasından dolayı belirgin olmadığı durumda, buluşun sanayide kullanılabilme yolunu açık biçimde belirtecektir.
 • Tarifname, buluşun doğasından dolayı, farklı bir tarzda veya düzende daha iyi anlaşılması ve daha öz olarak sunulması mümkün olmadıkça, 1 inci paragrafta belirtilen tarz ve düzende sunulacaktır.

Ref.:Söz.Md.5_4, 56,                   57,      7_8, 83 , Yön .Md. 27a/birinci

mükerrer, 36 * İdari Konseyin 07.12.1990 tarihli kararıyla değiştirilmiş ve 01.06.1991 tarihinde yürürlüğe girmiştir (1991 tarihli ve 4 sayılı Avrupa Patent Ofisi Resmi Gazetesi).

Madde 27a*        /     **      – Nükleotid ve amino asit dizileri ile

ilgili Avrupa patent başvurularının gereklilikleri

 • Eğer Avrupa patent başvurusunda nükleotid ve amino asit dizileri açıklanmışsa, tarifname, nükleotid ve amino asit dizilerinin standartlaştırılmış sunumu için, Avrupa Patent Ofisi Başkanı tarafından belirlenen kurallara uygun olan bir dizi listesini içerecektir.
 • Avrupa Patent Ofisi Başkanı, yazılı başvuru belgelerine ek olarak, 1 inci paragrafa göre, bir dizi listesinin, kendisi tarafından belirlenen bir veri taşıyıcısında bu veri taşıyıcısı üzerine kaydedilen bilginin yazılı doküman üzerindeki dizi listesiyle aynı olduğu bilgisini de belirterek sunulmasını isteyebilir.
 • Eğer bir dizi listesi, başvuru tarihinden sonra verilmiş ya da düzeltilmişse, başvuru sahibi, bu şekilde verilen veya düzeltilen dizi listesinin başvurunun kapsamını aşmadığı konusundaki bir beyanı sunacaktır.
 • Başvuru tarihinden sonra verilen dizi listesi tarifnamenin bir kısmını oluşturmayacaktır.

Ref.: Yön. Md.27

* İdari Konseyin 05.06.1992 tarihli kararıyla eklenmiş ve 01.01.1993 tarihinde yürürlüğe girmiştir (1992 tarihli ve 342 sayılı Avrupa Patent Ofisi Resmi Gazetesi).

** Bak. Patent başvurularında nükleotid ve amino asit dizilerinin sunumu ve dizi listelerinin verilmesi ile ilgili Avrupa Patent Ofisi Başkanı’nın 11.12.1992 tarihli

Kararı(1992 tarihli ve 12 sayılı Avrupa Patent Ofisi Resmi Gazetesi’nin 2 No.lu Eki).

Madde 28 * – Biyolojik Maddenin tevdii

 • Buluş, biyolojik maddenin kullanımını içeriyorsa veya kamuya açık olmayan ve buluşun, ilgili olduğu teknik alanda uzman olan bir kişi tarafından            gerçekleştirilmesini

sağlayacak şekilde Avrupa patent başvurusunda açıklanmamış biyolojik madde ile ilgiliyse, buluşun 83 üncü maddede tanımlandığı gibi ancak şu durumlarda açıklandığı kabul edilecektir;

 • biyolojik maddenin bir örneği başvurunun yapılacağı tarihten önce yetkili tevdi kurumuna tevdi edilmişse;
 • yapılan başvuru, başvuru sahibinin bildiği kadarıyla biyolojik maddenin özellikleri hakkında ilgili bilgiyi veriyorsa;
 • ** tevdi kurumu ve tevdi edilen biyolojik maddenin giriş numarası başvuruda belirtilmişse ve
 • biyolojik maddenin başvuru sahibinin dışında başka bir kişi tarafından tevdi edilmesi durumunda, başvuruda biyolojik maddeyi tevdi eden kişinin adı ve adresi belirtilirse ve Avrupa Patent Ofisi’ni tatmin edici, tevdi edilen biyolojik maddeden bahsetmesi konusunda başvuru sahibini yetkilendiren ve bu Yönetmelik Maddesine göre, kamuya sunulan tevdi edilmiş madde ile ilgili başvuru sahibinin kayıtsız ve geri alınamaz onayını kapsayan bir belge verilirse.
 • 1 inci paragrafın (c) bendinde ve uygun olması durumunda (d) bendinde belirtilen bilgi;
 • başvurunun yapıldığı tarihten itibaren veya rüçhan talebinde bulunulmuşsa, rüçhan tarihinden itibaren onaltı

aylık bir süre içinde sunulabilir. Avrupa patent başvurusunun yayını için teknik hazırlıkların tamamlanmasından önce bu bilgi iletilirse, bu zaman limitine uyulmuş olduğu düşünülür;

 • başvurunun erken yayını için bir talebin yapılması tarihine kadar sunulabilir;
 • Avrupa Patent Ofisi’nin başvuru sahibine 128 inci maddenin 2 nci paragrafına uygun olarak dosyaları inceleme hakkının bulunduğunu bildirmesinden sonra bir ay içinde sunulabilir.

Geçerli süre, ilk olarak sona erecek olandır. Bu bilginin iletilmesi, bu Yönetmelik maddesine göre, kamuya sunulan tevdi edilmiş biyolojik madde ile ilgili başvuru sahibinin kayıtsız ve geri alınamaz onayı olduğu şeklinde değerlendirilir.

 • Tevdi edilen biyolojik madde, talep üzerine, Avrupa patent başvurusunun yayımı tarihinden itibaren ve bu tarihten önce de 128 inci maddenin 2 nci paragrafı hükümleri uyarınca dosyaları inceleme hakkına sahip olan her şahıs için elde edilebilir olacaktır. 4 üncü paragraf hükümlerine tabi olmak kaydıyla, bu elde edilebilirlik talepte bulunan (bundan sonra “talep sahibi” olarak anılacaktır.) kişiye biyolojik maddenin bir örneğinin verilmesi ile yerine getirilecektir. Bu örnek verme, patent başvurusu reddedilinceye, geri çekilinceye veya geri çekilmiş sayılıncaya kadar veya patentin süresinin en son sona erdiği belirlenen ülkede sona ermesinden önce, başvuru veya patent sahibi açıkça böyle bir girişimden vazgeçmedikçe, biyolojik maddeyi veya bundan elde edilen herhangi bir biyolojik maddeyi üçüncü bir şahsın elde etmesine imkan vermemek ve sadece deney amaçlı kullanmak için, yalnızca, talep sahibinin patent başvuru sahibi veya patent sahibi ile karşılıklı görüşerek girişimde bulunması koşulu ile gerçekleştirilecektir. Bu biyolojik maddeyi deneysel amaçlarla kullanma girişimi, yalnızca, talep sahibi o maddeyi zorunlu lisansa göre kullanıyorsa geçerli olmayacaktır. “Zorunlu lisans” terimi, resmi olarak verilen lisanslar ve patentli buluşları kamu yararına kullanma hakkı olarak yorumlanacaktır.
 • **** Başvurunun yayımlanması için teknik hazırlıklar tamamlanıncaya kadar, başvuru sahibi Avrupa Patent Ofisi’ni:
 • Avrupa patentinin verildiğinin belirtildiği yayına kadar ya da, uygun olduğu durumda,
 • başvuru reddedilmişse veya geri çekilmişse veya geri çekilmiş sayılmışsa, başvuru tarihinden itibaren yirmi yıl süresince,

3 üncü paragrafta belirtilen elde edilebilirliğin, ancak, talep sahibi tarafından aday gösterilen bir uzmana bir örneğin verilmesi ile yerine getirileceği konusunda bilgilendirebilir.

 • Aşağıdaki kişiler uzman olarak aday gösterilebilir:
 • talep yapılırken talep sahibinin aday gösterme konusunda başvuru sahibinin onayı olduğuna dair kanıt göstermesi koşulunu sağlayan her gerçek kişi;
 • **** Avrupa Patent Ofisi Başkanı tarafından uzman olarak tanınan her gerçek kişi.

Aday gösterme, ya patentin süresinin belirlenen tüm ülkelerde sona erdiği tarihe kadar ya da başvurunun reddedilmesi, geri çekilmesi veya geri çekilmiş sayılması durumunda, talep sahibinin üçüncü taraf olarak kabul edildiği, 4 üncü paragrafın (b) bendinde belirtilen tarihe kadar,3 üncü paragrafa göre öngörülen girişime başladığının uzmanın başvuru sahibi ile karşılıklı görüşmesi sonucundaki bir bildirim ile birlikte yapılacaktır.

 • Bu Yönetmelik Maddesinin anlamı dahilinde:

(a) biyolojik madde, genetik bilgi ihtiva eden ve bir biyolojik sistemde, yeniden üretilebilen veya kendi kendine yeniden üreyebilen herhangi bir madde anlamına gelecektir;

(b)      3 üncü paragrafın amacına göre; türetilen biyolojik

madde, buluşun gerçekleştirilmesinde önemli olan tevdi edilmiş maddenin özelliklerini hala gösteren herhangi bir madde olarak kabul edilecektir. 3 üncü paragrafta belirtilen girişim, patent prosedürü için gerekli olan, türetilmiş biyolojik maddenin tevdisini engellemeyecektir.

 • 3 üncü paragrafta öngörülen talep, Avrupa Patent

Ofisi’ne bu Ofis tarafından kabul edilen bir form ile sunulacaktır. Avrupa Patent Ofisi, biyolojik maddenin tevdisine              ilişkin bir Avrupa patent başvurusunun

yapıldığını ve talep sahibi veya onun tarafından aday gösterilen uzmanın bu maddenin bir örneğini verme hakkına sahip olduğunu bu form üzerinde onaylayacaktır. Avrupa patentinin verilmesinden sonra, talep Avrupa Patent Ofisi’ne de sunulacaktır.

 • Avrupa Patent Ofisi, 7 nci paragrafta öngörülen onayla birlikte talebin bir suretini hem tevdi kurumuna hem de patent başvuru sahibine veya patent sahibine gönderecektir. (a) Avrupa Patent Ofisi Başkanı, tevdi kurumlarının ve bu Yönetmelik Maddesi gereği kabul edilen uzmanların listesini Avrupa Patent Ofisi’nin Resmi Gazetesinde yayınlayacaktır.

Ref.rSöz.Md.TŞ, 129, Yön.Md.28a/birinci mükerrer, 48

* En son İdari Konseyin 14.06.1996 tarihli Kararıyla değişmiş ve 01.10.1996 tarihinde yürürlüğe girmiştir (Avrupa Patent Ofisi Resmi Gazetesi 1996, 390).

** Bak. Genişletilmiş Temyiz Kurulu Kararı G 2/93 (EK I)

*** Bak. Bir “uzman” seçiminin yapıldığına dair bilgi verme ve bu bilginin yayını ile ilgili prosedür hakkında 28.07.1981 tarihli Avrupa Patent Ofisi Başkanı’nın bildirimi(Avrupa Patent Ofisi Resmi Gazetesi 1981, 358)

**** Bak. Uzmanların kabulü ve Avrupa Patent Sözleşmesi Yönetmeliğinin 28 inci maddesi gereği kabul edilen uzmanların listesi için Avrupa Patent Ofisi Başkanı’nın tarafından oluşturulan Genel Koşullar (Avrupa Patent Ofisi Resmi Gazetesi 1981, 359 ve sonrası; 1992, 470 ve sonrası)

Madde 28 a * – Biyolojik maddenin yeni tevdii

 • Yönetmeliğin 28 inci maddesinin, 1 inci paragrafına göre tevdi edilen biyolojik madde, şu nedenlerden dolayı tevdi edildiği kurumdan elde edilebilirliğine son verilir:
 • biyolojik maddenin yaşamını yitirmesi, ya da
 • tevdi kurumundan herhangi bir nedenden dolayı örnek elde edilememesi,

ve biyolojik maddenin halen elde edilebilir olması nedeniyle, Yönetmeliğin 28 inci maddesi hükmüne göre kabul edilen başka bir tevdi kurumuna hiçbir örnek gönderilmemişse, tevdi edilen kurum tarafından kesintiye ilişkin bildirimin tevdi edene bildirildiği tarihten itibaren üç aylık bir süre içinde orijinal olarak tevdi edilen biyolojik maddenin yeni tevdisi verilmişse ve söz konusu kurum tarafından verilen örneğin alındığına dair belgenin bir sureti Avrupa patent başvurusu veya Avrupa patentinin numarasını da belirten yeni örneğin verildiği tarihten itibaren dört ay içinde Avrupa Patent Ofisi’ne iletilirse elde edilebilirliğin kesintiye uğramadığı varsayılacaktır.

 • 1 inci paragrafın (a) bendinde belirtilen durumda, yeni

tevdi orijinal tevdinin                                    yapıldığı              tevdi kurumuna

yapılacaktır; 1 inci paragrafın (b) bendinde belirtilen durumda ise, Yönetmeliğin 28 inci maddesi hükmüne göre kabul edilen başka bir tevdi kurumuna yapılabilir.

 • Orijinal tevdinin yapıldığı kurumun, ya tamamen ya da tevdi edilmiş örneğin ait olduğu biyolojik maddenin bir çeşidi için veya bu kurumun, geçici veya sürekli olarak, tevdi edilmiş biyolojik maddeyle ilgili görevlerini devam ettirmemesi durumunda, Yönetmeliğin 28 inci Maddesi hükmüne göre kabul edilmekten vazgeçmesi ve 1 inci paragrafta belirtilen bildirimin tevdi kurumundan bu olayın oluş tarihinden itibaren altı ay içinde alınmaması durumunda, 1 inci paragrafta belirtilen üç aylık süre bu olayın Avrupa Patent Ofisi Resmi Gazetesinde ilan edildiği tarihte başlayacaktır.
 • Her yeni tevdi, yeni tevdi edilmiş biyolojik maddenin orijinal olarak tevdi edilenle aynı olduğunu onaylayan, tevdi eden tarafından imzalanmış bir beyan ile birlikte sunulacaktır.
 • Yeni tevdi, 28 Nisan 1977 tarihli Patent Prosedürü için Mikroorganizmaların Tevdisinin Uluslararası Kabulüne ilişkin Budapeşte Antlaşması’nın hükümleri uyarınca, yapılmışsa, Antlaşmanın hükümleri geçerli olacaktır.

Ref.: Söz.Md.83, 129

* İdari Konseyin 30.11.1979 tarihli kararıyla eklenmiş ve 01.06.1980 tarihinde yürürlüğe girmiştir (Avrupa Patent Ofisi Resmi Gazetesi 1979, 449); İdari Konseyin 14.06.1996 tarihli Kararıyla değişmiş ve 01.10.1996 tarihinde yürürlüğe girmiştir (Avrupa Patent Ofisi Resmi Gazetesi 1996, 390).

Madde 29 – istemlerin biçim ve içeriği

 • İstemler, korunması istenen konuyu buluşun teknik özelliklerini belirtmek suretiyle tanımlayacaktır. Gerektiği takdirde istemlerde şunlar yer alacaktır:
 • buluşun konusunun belirlendiğini gösteren ve talep edilen konunun tanımlanması için gerekli olan, ama bir bütün halinde düşünüldüğünde tekniğin bilinen durumuna ait olan teknik özellikleri belirten bir ifade;
 • buluşun korunmasının istendiği, alt paragrafın (a) bendinde belirtilen özelliklerle beraber, teknik özellikleri açıklayan “özelliğini kazandırmaktadır” veya “özelliğini şu şekilde kazanmaktadır” gibi ifadelerin kullanıldığı karakterize edici bir bölümü.
 • 82 nci maddeye bağlı olarak, bir Avrupa patent başvurusu, başvuru konusunu göz önünde bulundurarak, bu konuyu tek bir istemin kapsamasının mümkün olmadığı durumlarda, aynı kategorideki (ürün, usul, aparat veya kullanım) iki ya da daha fazla bağımsız istemi içerebilir.
 • Bir buluşun esas özelliklerini belirten her istemi, bu buluşun başka özel nitelikleri ile ilgili bir ya da daha fazla istem izleyebilir.
 • Diğer bir istemin (bağımlı istem) tüm özelliklerini içeren her istem, mümkünse başlangıçta; diğer isteme atıfta bulunmalı ve ardından buluşun korunması istenen ek özelliklerini açıklamalıdır. Bağımlı bir istem, bağımlı olan bir başka isteme doğrudan atıfta bulunsa dahi kabul edilebilecektir. Bir önceki tek isteme atıfta bulunan tüm bağımlı istemler ve önceki birkaç isteme atıfta bulunan tüm bağımlı istemler bir dereceye kadar ve mümkün olan en uygun biçimde gruplaştırılacaktır.
 • İstemlerin numaralandırılması, talep edilen buluşun doğası dikkate alındığında mantıklı olmalıdır. Birden çok istem bulunduğu takdirde, bunlar ardarda Arap rakamlarıyla numaralandırılacaktır.
 • İstemler, kesinlikle gerekli olduğu durumlar hariç, buluşun teknik özellikleri göz önünde bulundurularak, tarifname veya resimlere atıflara dayandırılamaz.

Özellikle, “tarifnamenin ………………………… kısmında açıklandığı gibi”

veya “resimlerin ………………. şeklinde gösterildiği gibi” biçiminde

atıflara dayandırılamaz.

 • Avrupa patent başvurusu resim içeriyorsa, eğer istemin anlaşılabilirliği resimlerle arttırılabilirse, istemlerde bahsedilen teknik özellikler, tercihen bu özelliklerle ilgili atıf işaretleri ile izlenir ve parantezler arasına yerleştirilir. Bu atıf işaretleri istemi sınırlıyor olarak yorumlanmayacaktır.

Ref.: Söz.Md. 78, 84 , Yön.Md. 36

Madde 30 * – Buluşun bütünlüğü

 • Bir buluşlar topluluğu için tek ve aynı Avrupa patent başvurusuyla istemde bulunulması durumunda, 82 nci maddeye atıfta bulunulan buluş bütünlüğü gereği sadece, aynı ya da benzer özel teknik özelliklerin biri ya da daha fazlasını kapsayan bu buluşlar arasında teknik bir ilişki olduğunda yerine gelmiş olacaktır. “Özel teknik özellikler” ifadesi, hakkında istemde bulunulan, bir bütün olarak düşünülen buluşların her birinin tekniğin bilinen durumu üzerinde yaptığı bir katkıyı tanımlayan teknik özellikler anlamına gelecektir.
 • Bir buluşlar topluluğunun tek bir genel buluş kavramını

oluşturacak             şekilde            birbirleriyle bağlantılı olup

olmadığının             saptanması, buluşların ayrı ayrı istemlerde

ya da tek bir istem içinde alternatifler olarak talep edilmiş olup olmadığı göz önüne alınmaksızın yapılacaktır.

Ref.:Söz.Md.78

* İdari Konseyin 07.12.1990 tarihli kararıyla değiştirilmiş ve 01.06.1991 tarihinde yürürlüğe girmiştir, 01.06.1991 tarihinde ya da bu tarihten sonra yapılan patent başvurularına uygulanır(1991 tarihli ve 4 sayılı Avrupa Patent Ofisi Resmi Gazetesi).

Madde 31 * – Ücrete tabi patent istemleri

 • Başvurunun yapıldığı sırada on adet istemden fazla patent istemini kapsayan her Avrupa patent başvurusu, bu rakamın üstündeki her istem için, bir istem ücretini ödemek durumunda olacaktır. Patent istemi ücreti, başvurunun yapılmasından itibaren bir ay içinde ödenebilecektir. Patent istemlerinin ücreti zamanında ödenmemişse,ücretin zamanında ödenmediğine dair bir bildirimin iletilmesinden itibaren bir aylık ek sürede yasal olarak ödenebilir.
 • Patent istemi ücreti, 1 inci paragrafta belirtilen süre içinde ödenmezse, ilgili istemden vazgeçilmiş sayılacaktır. Tam vaktinde ödenmiş olan her istem ücreti, yalnızca 77 nci maddenin 5 inci paragrafında belirtilen durumda geri ödenecektir.

Ref.: Söz.Md.78, 84, 91, Yön.Md. 51, 104b/ikinci mükerrer

* En son İdari Konseyin 07.12.1990 tarihli kararıyla değişmiş ve 01.06.1991 tarihinde yürürlüğe girmiştir (1991 tarihli ve 4 sayılı Avrupa Patent Ofisi Resmi Gazetesi) Bak. Hukuki görüş No.3/85 göz.geç.

Madde 32 – Buluşu açıklayan resimlerin biçimi

 • Buluşu açıklayan resimleri içeren sayfalarda,
kullanılabiliryüzeyalanı2 6,2 cm. x 17cm.’yi
geçmeyecektir.Busayfalar,kullanılabilirya da
 

 

kullanılmış yüzey etrafında çerçeveler içermez. Minimum

marjlar şöyle olacaktır:

üstten 2.5 cm.

sol taraftan 2.5 cm.

sağ taraftan 1.5 cm.

alttan 1 cm.

 • Buluşu açıklayan resimlerin çizimi şöyle yapılacaktır:
 • Resimler; sabit, siyah, yeterince yoğun ve koyu, muntazam biçimde kalın ve belirgin çizgiler ve hatlarla yapılacak, renksiz olacaktır.
 • Kesitler, referans işaretleri ve ana çizgilerin net biçimde görülmesine mani olmayan eğik tarama ile belirtilir.
 • Resimlerin ölçeği ve resimlerin yapılış tarzındaki

belirginlik, üçte iki                                oranında küçültülerek yapılan

fotoğrafik bir çoğaltmada, tüm ayrıntıların zorlanmadan ayırdedilmesini mümkün kılacak bir şekilde olacaktır. İstisnai      olarak, bir resim üzerinde ölçülendirme

verildiğinde, ölçülendirme teknik resim kurallarına uygun olarak gösterilir.

 • Resimlerdeki tüm rakamlar, harfler, referans işaretleri

basit ve açık olacaktır. Rakamlar ve harfler ile birlikte parantezler,  daireler           veya   tırnak  işaretleri

kullanılmayacaktır.

 • Resimlerdeki tüm çizgiler ekseriyetle çizim aletleri yardımıyla çizilecektir.
 • Şeklin netliği için farklı bir oranın kullanılması zorunlu değilse, aynı resmin unsurları birbirleri ile orantılı olacaktır.
 • Rakamlar ve harflerin yüksekliği 0.32 cm.’den az olmayacaktır. Resimlere harf konması durumunda, Latin ve alışılageldiği yerde Yunan alfabeleri kullanılacaktır.
 • ** Aynı resim sayfası birkaç şekil içerebilir. İki ya da daha fazla sayfa üzerinde bulunan şekiller, tek bir bütün şekli oluşturuyorsa, bu şekiller, çeşitli sayfalar üzerinde

görünen şekillerin herhangi birinin herhangi bir kısmı gizli kalmadan, tüm şeklin bir araya getirilebileceği şekilde düzenlenecektir. Farklı şekiller, tercihen dikine bir konumda, birbirlerinden net bir şekilde ayrılmış olarak, sayfada boş yer harcamadan düzenlenecektir. Şekillerin dikine konumda düzenlenmediği durumda, şekiller üst kısmı sayfanın sol tarafında olacak şekilde yan olarak düzenlenmelidir. Farklı şekiller Arap rakamları                                                                                                            ile

sırayla, sayfaların numaralandırılmasından bağımsız olarak numaralandırılacaktır.

(ı) Referans işaretleri, tarifname ve istemlerde belirtilmemişse, resimlerde de görünmeyecektir ve tersine resimlerde görünmeyen referans işaretleri de tarifname ve istemlerde        bulunmayacaktır.     Referans                                   işaretleri

kullanıldığında, bütün başvuru boyunca, aynı özellikler aynı referans işaretleri ile belirtilecektir.

(j) Resimler yazılı kısım içermez, istisnai olarak ve kaçınılmaz olduğunda, “su”, “buhar”, “açık”, “kapalı”, “AB kesiti” gibi tek bir sözcük veya sözcükler; elektrik devreleri ve blok şemaları veya akış şeması diyagramları durumunda da anlaşılmayı sağlamak açısından gerekli olan birkaç kısa sözcük içerebilir.                                                                                              Bu tür             kelimeler,

gerektiğinde,                resmin çizgilerini bozmadan çevirileriyle

yer değiştirilebilecek şekilde yerleştirileceklerdir.

 • Akış şemaları ve diyagramlar resim olarak kabul edilirler.

Ref.: Söz.Md. 70 , Yön.Md. 34_, 36, 40

* İdari Konseyin 21.12.1978 tarihli kararıyla değiştirilmiş ve 01.05.1979 tarihinde yürürlüğe girmiştir (Avrupa Patent Ofisi Resmi Gazetesi 1979, 5, 6).

** İdari Konseyin 11.12.1980 tarihli kararıyla değiştirilmiş ve 31.01.1981 tarihinde yürürlüğe girmiştir (Avrupa Patent Ofisi Resmi Gazetesi 1981, 3).

Madde 33 – Özetin şekli ve içeriği

 • Özetin başında buluşun başlığı bulunacaktır.
 • Özet; tarifname, istemler ve resimlerde bulunan

açıklamanın kısa bir özetini içerecektir; bu kısa özet buluşun ilgili olduğu teknik alanı belirtecek ve teknik problem ve buluşun bu probleme getirdiği çözümün özü ve buluşun temel kullanımının veya kullanımlarının açık biçimde                      anlaşılmasına                             imkan      verecek          şekilde

oluşturulacaktır. Gerekli olduğunda, başvuruda yer alan tüm formüller arasından buluşu en iyi karakterize eden kimyasal formül, özette yer alacaktır. Özet kısmı,                              buluşun

spekülatif uygulaması ya da buluşun iddia edilen üstünlükleri veya değeri hakkında ifadeler içermez.

 • Özet, tercihan yüz elli kelimeden uzun olmayacaktır.
 • Avrupa patent başvurusu resim içeriyorsa, başvuru

sahibi, özetle beraber yayımlanması gerektiğini önerdiği resimlerdeki şekil veya istisnai durumlarda şekilleri belirtmelidir. Avrupa Patent Ofisi, şekillerin bir veya birden fazlasının buluşu daha iyi tanıttığı kanısına varırsa, bunların yayımlanmasına karar verebilir. Özette belirtilen ve resimde gösterilen her ana özelliğin bir referans işareti           olmalı ve bunlar parantez içinde

verilmelidir.

 • Özet, özellikle, Avrupa patent başvurusunun kendisine başvurmaya gerek olup olmadığını değerlendirmeyi mümkün kılarak belli bir teknik alanda araştırma yapmak amacı için etkili bir araç oluşturacak şekilde hazırlanacaktır.

Ref.: Söz.Md. 78, 85, 93 , Yön.Md. 36, 47

Madde 34 – Yasaklanan konular

 • Avrupa patent başvurusu şunları ihtiva etmeyecektir:
 • “kamu düzeni”ne veya ahlaka aykırı olan ifadeler ya da başka konular;
 • başvuru sahibi dışında herhangi bir kişiye ait ürün veya usulleri ya da bu kişinin patent başvuruları veya patentlerinin değeri ya da geçerliliği ile ilgili küçük

düşürücü ifadeler. Sadece tekniğin bilinen durumu ile ilgili olarak yapılan karşılaştırmalar,       bizzat küçük

düşürücü olarak kabul edilmeyecektir;

 • koşullar uyarınca, açıkça ilgisiz ve gereksiz olan herhangi bir ifade veya diğer bir konuyu.
 • Bir Avrupa patent başvurusu, 1 inci paragrafın (a) bendi anlamı dahilinde yasaklanan konular içeriyorsa, Avrupa Patent Ofisi, bunu, çıkarılan kelime veya resimlerin yeri ve sayısını da belirtmek suretiyle başvuruyu yayımlarken çıkaracaktır.
 • Bir Avrupa patent başvurusu, 1 inci paragrafın (b) bendi anlamı dahilinde ifadeler içeriyorsa, Avrupa Patent Ofisi başvuruyu yayımlarken bunları çıkarabilir. Avrupa Patent Ofisi, çıkarılan kelimelerin yeri ve sayısını belirtecek ve talep üzerine, çıkarılan pasajların bir suretini verecektir.

Ref.: Söz.Md. 78, 93 , Yön.Md. 36

Madde 35 * – Başvuru belgelerinin sunumunu düzenleyen genel hükümler

 • 14 üncü maddenin 2 nci paragrafında bahsedilen çevirilerin, “Avrupa patent başvurusunu oluşturan belgeler” ifadesinin içinde yer aldığı düşünülecektir.
 • Avrupa patent başvurusunu oluşturan belgeler üç nüsha olarak verilecektir. Ancak, Avrupa Patent Ofisi Başkanı, belgelerin üç nüshadan daha az verilmeleri yönünde karar verebilir.
 • Avrupa patent başvurusunu oluşturan belgeler, fotoğraf, elektrostatik işlemler, foto ofset ve mikro-film ile doğrudan çoğaltmanın mümkün olacağı, sınırsız sayıda suret almaya uygun şekilde sunulacaktır. Sayfalar yırtık, buruşuk ve katlanmış olmayacaktır. Sayfanın, yalnızca bir yüzü kullanılacaktır.
 • Avrupa patent başvurusunu oluşturan belge sayfaları; katlanabilir, sağlam, beyaz, düz, mat ve dayanıklı A4 kağıdı(29.7 cm.x 21 cm.)olacaktır. Yönetmeliğin 32 nci maddesinin 2 nci paragrafının (h) bendi ve bu Yönetmelik maddesinin 11 inci paragrafı hükümlerine tabi olmak kaydıyla, her sayfa üstte ve altta kısa kenarlar bırakılacak şekilde (dik pozisyonda) kullanılacaktır.
 • Avrupa patent başvurusunu (dilekçe, tarifname, istemler, resimler ve özet) oluşturan her belge yeni bir sayfada başlayacaktır. Sayfalar kolayca çevrilebilir, ayrılabilir ve tekrar bir araya getirilebilir şekilde olmalıdır.
 • Yönetmeliğin 32 nci maddesinin 1 inci paragrafı hükmüne tabi olarak, minimum marjlar şöyle olacaktır:

üstten: 2 cm. soldan: 2.5 cm. sağdan: 2 cm. alttan: 2 cm.

Yukarıda belirtilen marjlar için tavsiye edilen maksimum değerler şöyledir: üstten: 4 cm. soldan: 4 cm.

sağdan: 3 cm. alttan: 3 cm.

 • Avrupa patent başvurusunu oluşturan belgelerin marjları, başvurunun verildiği esnada tamamen boş olmalıdır.
 • Avrupa patent başvurusundaki tüm sayfalar ardarda devam eden Arap rakamları ile numaralandırılacaktır. Bu rakamlar sayfanın üst tarafında, ortada olacak, fakat maksimum marjın içinde olmayacaktır.
 • Tarifname ve istemlerin her sayfasının satırları tercihan beşli setler halinde, sayfanın solunda, marjın sağında olacak şekilde numaralandırılacaktır.
 • Bir Avrupa patentinin verilmesi için dilekçe, tarifname, istemler ve özet daktilo ya da bilgisayar ile yazılacaktır. Sadece grafik sembolleri ve karakterleri, kimyasal veya matematiksel formüller, gerekli olduğunda, el ile yazılabilir ya da çizilebilir. Metin 1,5 aralık ile daktilo ile yazılır. Metnin tüm içeriği, büyük harfleri 0.21 cm. yükseklikten daha az olmayan karakterler ile koyu, sabit renkte yazılır.
 • Bir Avrupa patentinin verilmesi için dilekçe, tarifname, istemler ve özet resim içermez. Tarifname, istemler ve özet kimyasal veya matematiksel formüller içerebilir. Tarifname ve özet tablolar içerebilir. Eğer buluş konusu tabloların kullanılmasını gerekli kılıyorsa, istemlerde tablo bulunabilecektir. Tablolar ve kimyasal veya matematiksel formüller, burada dik pozisyonda tatmin edici biçimde sunulamıyorsa, sayfaya yanlamasına yerleştirilebilir, tabloların ya da kimyasal veya matematiksel formüllerin üzerinde bulunduğu sayfalar, tablolar veya formüllerin üst tarafları sayfanın sol tarafında olacak şekilde düzenlenecektir.
 • Fiziksel değerler, Uluslararası Standart birimlerini kullanan metrik sisteme göre uygun olan yerlerde, uluslararası uygulamalarda kabul edilen birimlerde ifade edilecektir. Bu gerekliliğe uymayan herhangi bir veri de, uluslararası uygulamalarda kabul edilen birimlerde ifade edilmek zorundadır. Matematiksel formüller için, genel kullanımdaki semboller kullanılacaktır. Kimyasal formüller için, genel kullanımdaki semboller, atom ağırlıkları ve molekül formülleri kullanılacaktır. Genel olarak, ilgili teknik alanda genel kabul görmüş teknik terimler, işaretler ve semboller kullanılacaktır.
 • Avrupa patent başvurusu boyunca, terminoloji ve işaretler tutarlı olacaktır.
 • Her sayfa, makul ölçüde silintili kısımları ve değiştirmeler, fazladan yazılar ve satır arası eklemeler barındırmayacaktır. İçeriğin sahiciliği açısından bir sorun yok ise ve iyi bir çoğaltma açısından gereklilikler tehlikeye düşmemişse, bu Yönetmelik Maddesine uymak zorunlu olmayabilir.

Ref.:Söz.Md. 78, 84, 85, Yön.Md. 36, 40

İdari Konseyin 21.12.1978 tarihli kararıyla değişmiş ve

 • tarihinde yürürlüğe girmiştir(Avrupa Patent Ofisi Resmi Gazetesi 1979, 5,         6),                              12.1980 tarihli

kararıyla değişmiş ve 31.01.1981 tarihinde                                            yürürlüğe

girmiştir(Avrupa Patent Ofisi Resmi Gazetesi 1981, 3, 4),

 • tarihli kararıyla değişmiş ve 01.04.1989 tarihinde yürürlüğe girmiştir(Avrupa Patent Ofisi Resmi Gazetesi 1989,1) ve 13.12.1994 tarihli kararıyla değişmiş ve 01.06.1995 tarihinde yürürlüğe girmiştir(1995 tarihli ve 9 sayılı Avrupa Patent Ofisi Resmi Gazetesi).

Madde 36 – Sonradan verilen belgeler

 • * Yönetmeliğin 27, 29, 32’den 35’e kadar olan maddelerindeki hükümler, Avrupa patent başvurusunu oluşturan belgelerin yerini alan belgelere de uygulanacaktır. Yönetmeliğin 35 inci maddesinin 2 nci paragrafından 14 üncü paragrafına kadar olan hükümler, Yönetmeliğin 51 inci maddesinin 6 ncı paragrafında değinilen istemlerin çevirisine de uygulanacaktır.
 • * 1 inci paragrafın ilk cümlesinde belirtilenlerden dışında tüm belgeler normal olarak daktiloyla ya da bilgisayarda yazılacaktır. Her sayfanın sol tarafına yaklaşık 2.5 cm bir kenar bırakılacaktır.
 • Avrupa patent başvurusu yapıldıktan sonra verilen tüm belgeler, eklenmiş belgeler hariç, imzalanmak zorundadır. Eğer bir belge imzalanmamışsa, Avrupa Patent Ofisi, ilgili tarafı, bu Ofis tarafından belirlenecek bir sürede bunu yapmaya davet edecektir. Süresinde imzalanırsa, belge kendi orijinal alındığı tarihi muhafaza edecektir; aksi takdirde, belge alınmamış olarak kabul edilecektir.
 • Başka kişilere iletilmek zorunda olan veya iki ya da daha fazla Avrupa patent başvuruları ya da Avrupa patentleri ile ilgili belgeler yeterli sayıda düzenlenmelidir. Avrupa Patent Ofisi’nin talebine rağmen, ilgili taraf bu zorunluluklara uymazsa, eksik nüshalar ilgili tarafın hesabına çıkarılacaktır.
 • Paragraf 2’den 4’e kadar olan hükümlere rağmen, Avrupa Patent Ofisi’nin Başkanı, Avrupa patent başvurusunun yapılmasından sonra dosyalanan belgelerin diğer iletişim yollarıyla Avrupa Patent Ofisi’ne iletilmesine izin verebilir ve bunların kullanımını düzenleyen koşulları hazırlayabilir. Ofis başkanı,özellikle, kendisi tarafından belirlenen bir süre içinde bu şekilde düzenlenen belgelerin içeriğini veren ve bu Yönetmeliğe uygun olan yazılı bir beyanın verilmesini isteyebilir. Bu beyanın süresi içinde verilmemesi durumunda, belgeler alınmamış sayılacaktır.

İlgi : Söz. Madde 78 Yön.Md. 40

* İdari Konseyin 20.10.1977 tarihli kararıyla değişmiştir, 01.02.1978’te yürürlüğe girmiştir (1978 tarih ve 12 sayılı Avrupa Patent Ofisi Resmi Gazetesi) ve 10.06.1980 tarihli kararıyla 01.10.1988’te yürürlüğe girmiştir (1988 tarih ve 290 sayılı Avrupa Patent Ofisi Resmi Gazetesi).

** İdari Konseyin 05.06.1987 tarihli kararıyla değişmiştir, 01.10.1987’de yürürlüğe girmiştir (1987 tarih ve 274 sayılı Avrupa Patent Ofisi Resmi Gazetesi) . Bk. Avrupa P.O. Başkanı’nın patent başvurusuna ve diğer belgeler için haberleşmenin teknik yollarını kullanma üzerine kararı ve Avrupa P.O.nin, patent başvurusu yapılması ve diğer belgelerle ilgili 02.06.1992 tarihli bildirisi.

Bölüm III – Yıllık Ücretler

Madde 37 – Yıllık ücretlerin ödenmesi

 • Gelecek yıla ait bir Avrupa patent başvurusunun yıllık ücretlerinin vade tarihi, Avrupa patent başvurusunun yapıldığı tarihin yıl dönümünü içeren ayın son günü olacaktır. Yıllık ücretler vadesinden bir yıl öncesinden ödenemez..
 • ** Bir ek ücret, bu hükümde şart koşulan süre içerisinde ödenirse, Sözleşmenin 86 ncı maddesinin 2 nci paragrafında belirtilen bir yıllık ücretle aynı zamanda ödenmiş olarak sayılacaktır.
 • *** Vadesi bir bölünmüş Avrupa başvurusunun yapıldığı tarihe kadar gelmiş olan önceki bir başvuruya ait yıllık ücretler, bölünmüş başvuru için de ödenmelidir. Bunların vadesi, bölünmüş başvurunun yapıldığı tarihtir. Bu ücretler ve bölünmüş başvurunun yapıldığı tarihten itibaren dört aylık süre içinde vadesi dolan herhangi bir yıllık ücret ek bir ücrete gerek kalmadan bu süre içinde ödenebilecektir. Eğer yıllık ücret ödemesi vadesinde yapılmamışsa, yıllık ücretlerin vade tarihinden sonraki 6 ay içerisinde Sözleşmenin 86 ncı maddesinin 2 nci paragrafında öngörülen ek ücretle birlikte ödenmesi halinde, yıllık ücretler vade tarihinde ödenmiş sayılacaktır.
 • Sözleşmenin 61 inci maddesinin 1 inci paragrafının (b) bendi uyarınca yapılan bir yeni Avrupa patent başvurusu için, başvurunun yapıldığı ve daha önceki yıllar için yıllık ücretler ödenmeyecektir.

İlgi : Yön.Md. 104 b/ikinci mükerrer

* Paragraf 1 ve 2’nin üçüncü cümlesi İdari Konseyin 05.12.1986 tarihli kararıyla değişmiştir,                                                                                                              05.12.1986’da

yürürlüğe girmiştir (Avrupa Patent Ofisi Resmi Gazetesi 1987, 4).

** İdari Konseyin 20.10.1977 tarihli kararıyla eklenmiştir, 01.02.1978’de yürürlüğe girmiştir (1978 tarih ve 12 sayılı seq Avrupa Patent Ofisi Resmi Gazetesi) – bir önceki paragraf “2(a)”

*** İdari Konseyin 07.12.1990 tarihli kararıyla değişmiştir, 01.06.1991’de yürürlüğe girmiştir (1991 tarih ve 4 sayılı seq Avrupa Patent Ofisi Resmi Gazetesi)

Kısım IV – Rüçhan Hakkı

Madde 38 – Rüçhan hakkının beyanı ve rüçhan belgesi

 • Sözleşmenin 88 inci maddesinin 1 inci paragrafında belirtilen rüçhan beyanı bir önceki başvuru tarihini ve başvurunun yapıldığı ülkeyi veya hangi Ülke için yapıldığını bildirecektir ve dosya numarasını belirtecektir.
 • Bir önceki başvurunun tarihi ve ülkesi Avrupa patent başvurusu sırasında bildirilmelidir; dosya numarası ise rüçhan tarihinden itibaren onaltı ay bitmeden önce belirtilecektir.
 • * Rüçhan hakkının dayandığı önceki başvurunun bir sureti rüçhan tarihinden itibaren onaltı ay bitmeden önce verilmelidir. Bu suretin önceki başvurunun aynısı olduğu önceki başvuruyu kabul eden makam tarafından onaylanmalıdır ve buna bu makam tarafından düzenlenecek olan, önceki başvurunun yapılış tarihini belirten bir belge eklenecektir. Avrupa Patent Ofisi’nin Başkanı, önceki başvurunun Avrupa Patent Ofisinde mevcut olması halinde, bir nüshasının Avrupa patent başvurusu dosyasına eklenmesini sağlayabilecek ve bu işlem için koşullar düzenleyebilecektir. Ofis başkanı özellikle bir idari ücretin ödenmesini öngörebilir.
 • * Önceki başvurunun Avrupa Patent Ofisinin resmi dillerinden birine çevirisinin gerektiği durumda,bu çeviri; Avrupa Patent Ofis tarafından tespit edilen bir süre içinde, ancak en geç Yönetmeliğin 51 inci maddesinin 6 ıncı paragrafında belirtilen bir süre içerisinde verilmelidir veya Avrupa patent başvurusunun bir önceki başvurunun tam çevirisi olduğunu belirten bir beyannamenin sunulması gereklidir. 3 üncü paragraftaki 3 üncü cümle benzer şekilde uygulanacaktır.
 • Rüçhan beyannamesinde belirtilen bilgiler yayımlanan Avrupa Patent başvurusunda ve ayrıca Avrupa patent fasikülünde de bulunacaktır.

İlgi : Söz. Madde 93, 98 Yön. Md. 4_1, 4_9, 104 b/ikinci mükerrer

* İdari Konseyin 13.12.1994 tarihli kararıyla en son değişmiştir, 01.06.1995’te yürürlüğe girmiştir (1995 tarih ve 9sayılı Avrupa Patent Ofisi Resmi Gazetesi) Bk. EPO Başkan’nın 11.04.1995 tarihli karar (Avrupa Patent Ofisi Resmi Gazetesi 1995, 408)

KISIM IV – SÖZLEŞMENİN IV.KISMIYLA
İLGİLİ YÖNETMELİK

Bölüm I – Evrak Giriş Bölümünde yapılan inceleme

Madde 39           – Başvurunun incelenmesinden sonra yapılan

bildirim

Avrupa patent başvurusu Sözleşmenin 80 inci maddesinde şart koşulan   gereklilikleri  karşılayamazsa,                       Kabul Bölümü,

başvuru sahibine açığa çıkan eksiklikleri iletecektir ve başvuru sahibi bir ay içinde açıklanan eksiklikleri gidermezse başvurunun bir Avrupa patent başvurusu olarak işlem görmeyeceğini bildirecektir. Eğer başvuru sahibi bu eksiklikleri giderirse, kendisine başvuru tarihi konusunda bilgi verilecektir.

İlgi :Söz.Madde 90

Madde 40 * – Belirli fiziksel gereklilikler için inceleme

Bir Avrupa patent başvurusunun Kanunun 91 inci maddesinin 1 inci paragrafının (b) bendine göre uygun olması gereken fiziki gereklilikleri, Yönetmeliğin 27 (a) maddesi, 1 inci paragraftan 3 üncü paragrafına kadar, Yönetmeliğin 32 nci maddesinin 1 inci ve 2 nci paragrafında, Yönetmeliğin 35 inci maddesinin 2 nci paragrafından 11 inci paragrafına kadar ve 14 üncü paragrafında ve Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin 2 nci ve 4 üncü paragrafında belirtilmiştir.

* İdari Konsey’nin 05.06.1992 tarihli kararıyla değişmiştir, 01.01.1995’te yürürlüğe girmiştir (Avrupa Patent Ofisi Resmi Gazetesi, 1992 tarih 342 sayılı)

Madde 41 – Başvuru belgelerindeki eksikliklerin giderilmesi

 • * Sözleşmenin 91 inci maddesinin 1 inci paragrafında
 • bendinden (d) bendine kadar öngörülen inceleme, Avrupa patent başvurusundaki eksiklikleri açığa çıkarıyorsa, Kabul Bölümü başvuru sahibini ilgili konuda bilgilendirecektir ve Kabul Bölümünün belirleyeceği bir süre içinde eksikliklerini gidermeye davet edecektir. Tarifname, patent istemleri ve resimler, Kabul Bölümünün gözlemlerine göre açıklanan eksiklikleri giderecek kadar yeterli derecede değiştirilebilecektir.
 • Başvuru sahibi rüçhan isteminde bulunurken, Avrupa patent başvurusu sırasında ilk başvurunun tarihini ya da Ülkesini belirtmeyi ihmal etmesi durumunda, paragraf 1 uygulanmayacaktır.
 • İnceleme sonucunda Avrupa patent başvurusu sırasında önceki başvuru tarihinin üzerinden bir yıldan uzun bir süre geçtiği belirlendiği takdirde, paragraf 1 uygulanmayacaktır. Böyle bir durumda Kabul Bölümü, Avrupa patent başvurusunun yapılma tarihinden önceki yıl içine karşılık gelen düzeltilmiş tarihin bir ay içinde belirtilmemesi halinde, başvuru sahibine başvuru için rüçhan hakkının olmayacağını bildirecektir.

İlgi : Söz. Madde 87, 88, 123 Yön. Md. 38, 36

* İdari Konseyin 20.10.1977 tarihli kararıyla değişmiştir, 01.02.1978’te yürürlüğe girmiştir (1978 tarih ve 12 sayılı Avrupa Patent Ofisi Resmi Gazetesi).

Kural 42 – Buluş sahibinin sonradan belirtilmesi

 • Sözleşmenin 91 inci maddesinin 1 inci paragrafının (f) bendinde öngörülen inceleme sonucunda, buluş sahibinin Yönetmeliğin 17 nci maddesi hükümlerine göre tanımlanmadığını ortaya çıkarsa, Kabul Bölümü başvuru sahibine, bu eksikliğin Sözleşmenin 91 inci maddesinin 5 inci paragrafında belirtilen süre içinde düzeltilmemesi durumunda, Avrupa patent başvurusunun geri çekilmiş farz edileceğini bildirecektir.
 • Bölünmüş bir Avrupa başvurusu veya Sözleşmenin 61 inci maddesinin 1 inci paragrafının (b) bendine uygun yeni bir Avrupa Patent başvurusunun olması durumunda, buluş sahibinin belirtilmesi için tanınan süre, hiç bir şekilde süreyi belirleyen paragraf 1’de belirtilen tebligattan itibaren iki aydan önce sona ermeyecektir.

İlgi : Söz. Madde 76, 81

Madde 43 – Geç verilen veya verilmeyen resimler

 • Sözleşmenin 91 inci maddesinin 1 inci paragrafının (g) bendinde öngörülen inceleme sonucunda, resimlerin Avrupa patent başvurusunun yapılma tarihinden sonra verildiği açığa çıkarsa, Kabul Bölümü; başvuru sahibi, başvurunun resimlerin verildiği tarihe göre yeniden tarihlendirilmesi için bir aylık süre içerisinde talepte bulunmadığı takdirde, başvuru sahibini Avrupa patent başvurusundaki resimlerin ve resimlere yapılan atıfların çıkarılmış sayılacakları yönünde bilgilendirecektir.
 • İncelemede resimlerin dosyalanmadığı açığa çıkarsa, Kabul Bölümü başvuru sahibini bunları bir ay içinde dosyalamaya davet edecektir ve başvurunun yapıldığı tarihin resimlerin dosyalandığı tarih olarak değiştiğini başvuru sahibine bildirecektir veya bunlar zamanında dosyalanmazsa, başvurudaki bunlara yapılan herhangi bir atıfın iptal edildiği farz edilecektir.
 • Başvuru sahibi, başvurunun herhangi bir yeni başvuru tarihinden haberdar edilecektir.

İlgi : Söz.Madde 80

Bölüm II – Avrupa araştırma raporu

Madde 44 – Avrupa araştırma raporunun içeriği

 • * Avrupa araştırma raporu, Avrupa patent başvurusuna ilişkin buluşun yeni olup olmadığı ve buluş basamağı içerip içermediği konusundaki kararın verilmesi esnasında göz önünde bulundurulması gereken ve söz konusu rapor düzenlenirken Avrupa Patent Ofisinde mevcut bulunan dokümanları belirtecektir.
 • Her belirtme ilgili olduğu patent istemine atıfta bulunacaktır. Eğer gerekliyse, dokümanların ilgili kısımları tanımlanacaktır (örneğin sayfayı, sütun ve satırları veya diyagramları belirterek)
 • Avrupa araştırma raporu, talep edilen rüçhan tarihinden önceki, rüçhan ve başvuru tarihleri arasındaki süre içindeki ve başvuru tarihindeki veya başvuru tarihinden sonraki tarihte yayımlanmış belgeleri ayrı ayrı belirtecektir.
 • Avrupa patent başvurusunun yapılma tarihinden önce yer alan bir sözlü açıklamaya, bir kullanıma veya herhangi bir yolla yapılan açıklamaya değinen herhangi bir doküman, dokümanın yayın tarihi ve eğer varsa yazılı olmayan açıklamanın belgesi ve tarihi ile birlikte Avrupa araştırma raporunda belirtilecektir.
 • ** Avrupa araştırma raporu işlem dilinde hazırlanacaktır.
 • Avrupa araştırma raporu, uluslararası sınıflandırmaya uygun olarak yapılan Avrupa patent başvurusuna konu olan sınıflandırmayı kapsayacaktır.

İlgi :Söz. Madde 1_4, 54_, 56, 92_, Yön.Md. 8

* Bk. Avrupa P.O.nin Avrupa araştırma raporuna ek olanla ilgili bilgi (1982 tarih ve 448 sayılı, 1984 tarih ve 381 sayılı Avrupa Patent Ofisi Resmi Gazetesi).

** İdari Konseyin 07.12.1990 tarihli kararıyla yapılan en son değişiklik 01.06.1991’de yürürlüğe girmiştir (1991 tarih ve 4 sayılı Avrupa Patent Ofisi Resmi Gazetesi ).

Madde 45 – Tamamlanmayan araştırma

Araştırma Bölümü, Avrupa patent başvurusunun istemlerin tümü veya bir kısmıyla ilgili olarak tekniğin bilinen durumu konusunda anlamlı bir araştırma yapmaya olanak vermeyecek şekilde Sözleşme hükümlerine uymadığı kanısına varırsa ya araştırmanın mümkün olmadığını beyan edecektir ya da şimdiye kadar uygulandığı gibi,                                                                     kısmi Avrupa

araştırma raporu hazırlayacaktır. Bu tebligat ve belirtilen kısmi rapor, bir sonraki işlemler için, Avrupa araştırma raporu olarak kabul edilebilecektir.

İlgi : Söz. Madde 92

Madde 46       *     – Buluş bütünlüğü olmaması durumunda Avrupa

araştırma raporu

 • ** Araştırma Bölümü, Avrupa patent başvurusunun, buluş bütünlüğü gerekliliğine uymadığı kanısındaysa,Avrupa patent başvurusunun ilk olarak istemlerde olmak üzere Sözleşmenin 82 nci maddesi kapsamı dahilinde bir buluşla veya bir buluşlar grubuyla ilgili bölümleri üzerine bir kısmi Avrupa          araştırma               raporu

hazırlayacaktır. Ofis, Avrupa araştırma raporu başka buluşları kapsıyorsa,           kapsayan her buluş için,

Araştırma Bölümü tarafından saptanan iki haftadan az ve altı haftadan fazla olmayacak bir süre içinde ayrıca bir araştırma ücretinin ödenmesinin gerekli

olduğunu başvuru sahibine bildirecektir. Araştırma Bölümü,  Avrupa         patent başvurusunun                         araştırma

ücretlerinin ödendiği buluşlarla ilgili kısımları için Avrupa araştırma raporu hazırlayacaktır.

 • 1 inci paragraf uyarınca ödenmiş ücretler, Avrupa

patent         başvurusunun            İnceleme         Bölümü tarafından

incelenmesi sırasında başvuru sahibinin geri ödeme talep etmesi ve        İnceleme Bölümünün söz konusu

paragraftaki bildirimin haksız olduğu görüşüne varması halinde, geri ödenecektir.

İlgi : Söz. Madde 92_ Yön. Md. 104b/ikinci mükerrer

* Bk. Genişletilmiş Temyiz Kurulunun görüşü G 2/92 (EK I)

** İdari Konseyin 20.10.1977 tarihli kararıyla değişmiştir, 01.02.1978’te yürürlüğe girmiştir. 1978 tarih ve 12 sayılı Avrupa Patent Ofisi Resmi Gazetesi ).

Madde 47 – Özetin kesin içeriği

 • Araştırma Bölümü Avrupa araştırma raporunu hazırladığı sırada, özetin kesin içeriğini belirleyecektir.
 • Özetin kesin içeriği başvuru sahibine Avrupa araştırma raporuyla birlikte iletilecektir.

İlgi :Söz. Madde 85, 92, Yön Md.33, 49

Bölüm III – Avrupa patent              başvurusunun

yayımlanması

Madde 48 – Yayın için teknik hazırlıklar

 • * Avrupa Patent Ofisi’nin Başkanı, Avrupa patent başvurusunun yayını için teknik hazırlıkların ne zaman tamamlanmış sayılacağını belirleyecektir.
 • Avrupa patent başvurusu, yayın için teknik hazırlıkların sona ermesinden önce nihai olarak reddedilmişse ya da geri çekilmişse veya geri çekilmiş sayılıyorsa, yayımlanmayacaktır.

İlgi :Söz. Madde 93, Yön.Md. 28, 53

* Bk. EPO Başkanı’nın 14.12.1992 tarihli Avrupa patenti başvurusunun yayını için teknik hazırlıklarını içeren kararı.

Madde 49 – Avrupa patent başvurularının ve Avrupa araştırma raporlarının yayımlanış şekli

 • Avrupa Patent Ofisi’nin Başkanı,                           Avrupa       patent

başvurusunun yayımlanış şeklini ve ihtiva edecek bilgiyi belirleyecektir. Avrupa araştırma raporunun ve özetinin ayrı olarak yayınlanması durumunda da bu aynen geçerlidir. Avrupa Patent Ofisi’nin Başkanı özetin yayını için özel koşullar şart koşabilecektir.

 • Belirlenen Üye ülkeler yayınlanan                          Avrupa       patent

başvurusunda açıkca belirtilecektir.

 • Avrupa patent başvurusunun yayını                            için        teknik

hazırlıkların tamamlanmasından önce, patent                                       istemleri

Yönetmeliğin 86 ncı maddesinin 2 nci paragrafına göre değiştirilmişse, yeni ya da değiştirilmiş patent istemleri orijinal istemlere ek olarak yayına eklenecektir.

 

Madde 50 – Yayınla ilgili bilgilendirme

 • * Avrupa Patent Ofisi, Avrupa araştırma raporunun yayınının yer aldığı Avrupa Patent Bülteni’nin tarihini başvuru sahibine bildirecektir ve bu bildirimde, başvuru sahibinin dikkatini Sözleşmenin 94 üncü maddesinin 2 nci ve 3 üncü paragrafının hükümlerine çekecektir.
 • Başvuru sahibi paragraf 1’de belirtilen tebligatın yapılmamasını talep edemez. Bildirimde, yayım tarihinden daha sonraki bir tarih belirtilmişse bu hata bariz olmadığı sürece, inceleme talebinde bulunma süresiyle ilgili olarak bu sonraki tarih belirleyici olacaktır.

İlgi : Söz.Madde 93, 129

* İdari Konseyin 07.12.1990 tarihli kararıyla değişmiştir, 01.06.1991’de yürürlüğe girmiştir (1991 tarih ve 4 sayılı Avrupa Patent Ofisi Resmi Gazetesi)

Bölüm IV – İnceleme Bölümü tarafından yapılan inceleme

Madde 51 * – İnceleme prosedürü

 • Sözleşmenin 96 ncı maddesinin 1 inci paragrafı uyarınca yapılan bir çağrıda Avrupa Patent Ofisi, başvuru sahibini, arzu ettiği takdirde Avrupa araştırma raporu üzerine görüş bildirmeye ve gerekli olduğu takdirde tarifname, patent

 

istemleri ve resimlerde değişiklik yapmaya davet edecektir.

 • Sözleşmenin 96 ncı maddesinin 2 nci paragrafı uyarınca yapılan herhangi bir davette, İnceleme Bölümü uygun olduğu takdirde başvuru sahibini açıklanan eksiklikleri düzeltmeye ve gerektiğinde düzeltilmiş şekliyle tarifnameyi, patent istemlerini ve resimleri vermeye davet edecektir.
 • Sözleşmenin 96 ncı maddesinin 2 inci paragrafı göre herhangi bildirim, uygunsa, Avrupa patentinin verilmesine karşı tüm nedenleri içeren geçerli bir beyanı içerecektir.
 • ** İnceleme Bölümünün Avrupa patentinin verilmesine karar vermesinden önce, başvuru sahibine patenti vermeye düşündüğü metni bildirecektir ve bu Bölüm tarafından saptanan iki aydan az ve dört aydan fazla olmayan süre içinde iletilen metnin başvuru sahibi tarafından onaylandığının bildirilmesini isteyecektir. Süre bir kereye mahsus olarak başvuru sahibinin bu süre sona ermeden önce başvuruda bulunması şartıyla, en fazla iki ay uzatılacaktır.
 • Başvuru sahibi 4 üncü paragrafta belirtilen süre içinde onayını iletmezse, Avrupa patent başvurusu reddedilecektir. Bu süre içinde başvuru sahibi İnceleme Bölümünün Yönetmeliğin 86 ncı maddesinin 3 üncü paragrafı uyarınca razı olmadığı patent istemleri, tarifname ve resimlerde değişiklik önerirse, İnceleme Bölümü, bir karar almadan önce, başvuru sahibinden kendisi tarafından belirlenecek bir süre içinde görüş belirtmesini isteyecek ve böyle yapmasının nedenlerini de belirtecektir.
 • ** / *** Başvuru sahibinin İnceleme Bölümünün teklif edilen herhangi bir değişikliği gözönünde bulundurarak Avrupa patentini vermeyi düşündüğü metni onayladığı belli olduğunda (Yön.Madde 86, paragraf 3), İnceleme Bölümü kendisi tarafından saptanan, iki aydan az olmayan ve üç aydan fazla olmayan ve uzatılmayacak bir süre içinde patentin verilmesi ve basımı ücretlerini ödemek için başvuru sahibini davet edecektir ve ayrıca, onu, istemlerin işlem dili dışındaki Avrupa Patent Ofisi’nin iki resmi diline çevirisini aynı süre içinde vermeye davet edecektir.
 • İnceleme Bölümünün Avrupa patentini verme kararı aldığı metindeki Avrupa patent başvurusu ondan fazla patent istemi içerirse, İnceleme Bölümü, başvuru sahibini, her ilave istem için 6 nci paragrafta şart koşulan süre içinde istem ücreti ödemeye, söz konusu ücretler Yönetmeliğin 31 inci maddesinin 1 inci paragrafına göre ödenmediği sürece, davet edecektir.
 • Patentin verilmesi için ücret, yazılım için ücret veya istem ücretleri zamanında ödenmezse veya çeviri zamanında verilmezse, Avrupa patent başvurusunun geri çekilmiş sayılacaktır.

(8a) **** Belirleme ücretlerinin 6 ncı paragrafta belirtilen davetin bildirilmesinden sonra vadesi gelmişse, Avrupa patentinin verilmesine ilişkin duyuru, belirleme ücretleri ödenene kadar yayımlanmayacaktır. Başvuru sahibine bununla ilgili bilgi verilecektir.

 • Bir yıllık ücretin vadesi, 6 ncı paragrafta belirtilen davetten sonra ve en yakın Avrupa patentinin verilmesine ilişkin duyurunun yayın tarihinden önce geldiği takdirde, bu duyuru yıllık ücret ödenene kadar yayımlanmayacaktır. Başvuru sahibine bununla ilgili bilgi verilecektir.
 • 6 ncı paragraf uyarınca yapılan İnceleme Bölümünün bildirimi, Sözleşmenin 65 inci maddesinin 1 inci paragrafına göre bir çeviri talep eden belirlenmiş ülkeleri gösterecektir.
 • Avrupa patentinin verilmesi kararında, Avrupa patent başvurusunun hangi metninin Avrupa patentinin verilmesi için zemin oluşturduğu belirtilecektir.

İlgi Söz. Madde 86, 79, 97, 123, Yön.Md. 25, 36, 37, 38 * İdari Konseyin 01.09.1987’de yürürlüğe giren 05.06.1987 tarihli kararıyla değişmiştir, (Avrupa Patent Ofisi Resmi Gazetesi 1987, 276)

** Genişletilmiş Temyiz Kurulunun Kararı G 7/93 (EK I)

*** İdari Konseyin 01.06.1991’de yürürlüğe giren 07.12.1990 tarihli kararıyla en son değiştirilmiştir, (Avrupa Patent Ofisi Resmi Gazetesi 1991, 4 ve sonrası)

**** İdari Konsey’in, 01.07.1997’de yürürlüğe giren 05.12.1996 tarihli kararıyla kabul edilmiştir.(Avrupa Patent Ofisi Resmi Gazetesi 1997, 13 ve sonrası).

Madde 52       – Farklı başvuru sahiplerine Avrupa patentinin

verilmesi

Avrupa Patent Sicilinde farklı kişilerin, farklı Üye ülkeler için başvuru sahipleri olarak kayıt edilmesi durumunda, İnceleme Bölümü Avrupa patentini, her üye ülke için o ülke adına kayıtlı başvuru sahibine ya da başvuru sahiplerine verecektir.

İlgi : Söz. Madde 59, 97

Bölüm V – Avrupa patent fasikülü

Kural 53          *    – Avrupa patent fasikülünün biçimi ve yayını

için teknik hazırlıklar

Yönetmeliğin 48 inci ve 49 uncu maddelerinin 1 inci ve 2 nci paragrafının hükümleri benzer şekilde Avrupa patent fasikülüne uygulanacaktır.          Fasikülde Avrupa patentine

itiraz için tanınan süre de belirtilecektir.

 

* İdari Konseyin 10.06.1988 tarihli kararıyla değişmiştir, 01.10.1988’te yürürlüğe girmiştir (1988 tarih ve 290 sayılı Avrupa Patent Ofisi Resmi Gazetesi). Bk. EPO Başkanı’nın 10.01.1984 tarihli patent tarifname takımı formunu içeren ihbarnamesi (1984 tarih ve 88 sayılı Avrupa Patent Ofisi Resmi Gazetesi).

Madde 54 – Avrupa patent belgesi

 • Avrupa patentinin fasikülü yayımlanır yayımlanmaz, Avrupa Patent Ofisi, patentin sahibine fasiküle iliştirilecek bir Avrupa patent belgesi verecektir. Bu belge, patentin, patent fasikülünde açıklanan buluş için belgede adı geçen kişiye fasikülde belirtilen belirlenmiş ülkeler için verildiğini onaylayacaktır.
 • Patent sahibi, Avrupa patent belgesinin suretlerinin bir idari ücretin ödenmesi kaydıyla kendisine verilmesini talep edebilecektir.

İlgi : Söz. Madde 98 Yön.Md. 62a/mükerrer

KISIM V – SÖZLEŞMENİN V. KISMI İLE
İLGİLİ YÖNETMELİK

Madde 55 * – itirazın içeriği

İtiraz bildirimi şunları ihtiva edecektir:

 

 • Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin 2 nci paragrafının (c) bendi hükümlerine göre itiraz edenin adı ve adresi ve ikametgahının veya asıl iş yerinin bulunduğu ülke;
 • İtirazın yapıldığı Avrupa patentinin numarası ve patent sahibinin adı ve buluş başlığı;
 • Avrupa patentine itirazın kapsamı        ve itirazın

dayandırıldığı gerekçeler ve bu gerekçeleri destekler nitelikte sunulan görüşler, deliller ve gerçekleri belirten bir açıklama,

 • itiraz eden kişi bir temsilci atamışsa, Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin 2 nci paragrafının (c) bendi hükümlerine göre, onun adı ve iş adresi.

İlgi : Söz. Madde £9, 100, 105, 133,Yön.Md. 56

* Bk. Genişletilmiş Temyiz Kurulu kararı / görüşü G 9/91, G 10/91, G 1/95, G7/95 (EK I)

Madde 56 * – Kabul edilemez olması nedeniyle itirazın reddi

 • İtiraz Bölümü, itiraz bildiriminin Sözleşmenin 99 uncu maddesinin 1 inci paragrafı, Yönetmeliğin 1 inci maddesinin 1 inci paragrafı ve Yönetmeliğin 55 inci maddesinin alt paragrafının (c) bendi hükümlerine uymadığını veya itirazın yapıldığı patentin yeterince tanımlanmadığı kanısına varırsa, bu eksiklikler itiraz süresinin sona ermesinden önce giderilmediği takdirde, itiraz bildirimini kabul edilemez olarak reddedecektir.
 • ** İtiraz Bölümü, itiraz bildiriminin paragraf 1’de belirtilenler dışındaki hükümlere uymadığı kanısına varırsa, bunu itiraz eden kişiye bildirecek ve onu, Bölümün belirleyeceği süre içinde, tespit edilen eksiklikleri gidermeye davet edecektir. İtiraz bildirimi, zamanında düzeltilmezse, İtiraz Bölümü bunu kabul edilemez olarak reddedecektir.
 • Kabul edilemez olarak bir itiraz bildirimini reddeden herhangi bir karar patent sahibine, bildiriminin bir nüshasıyla birlikte iletilecektir.

İlgi : Söz.Madde 101, 105

* Bk. Genişletilmiş Temyiz Kurulu kararı / görüşü G 9/91, G 10/91, G 1/95, G 7/95 (EK I)

** İdari Konseyin 20.10.1977 tarihli kararıyla değişmiştir, 01.02.1978’te yürürlüğe girmiştir (1978 tarih ve 12 sayılı Avrupa Patent Ofisi Resmi Gazetesi).

Kural 57 – İtiraz incelemesi ile ilgili hazırlık

 • * İtiraz Bölümü, itirazı patent sahibine iletecektir ve onu, İnceleme Bölümü tarafından belirlenen bir süre içinde görüşünü bildirmeye ve gerekirse tarifname, istemler ve resimler üzerinde değişiklik yapmaya davet edecektir.
 • Bir çok itiraz bildirimi yapılmışsa, itiraz Bölümü bunları 1 inci paragrafta öngörülen iletişimle aynı zamanda diğer itiraz edenlere bildirecektir.
 • Patent sahibi tarafından belirtilen görüş ve yapılan

değişiklikler, uygun olduğu düşünülürse,                                    İtiraz Bölümü

tarafından saptanan bir süre içinde cevaplandırmaya davet edilecek olan diğer ilgili taraflara iletilecektir.

 • İtiraz işlemlerinde sırasında bir müdahale dilekçesinin olması durumunda, itiraz Bölümü 1 inci paragraftan 3 üncü paragrafa kadar olan      hükümleri      uygulamadan

vazgeçebilecektir.

İlgi : Söz. Madde 101, 105, 123 * İdari Konseyin 10.06.1988 tarihli kararıyla değişmiştir, 01.10.1988’te yürürlüğe girmiştir (1988 tarih ve 290 sayılı Avrupa Patent Ofisi Resmi Gazetesi).

Madde 57a * – Avrupa patentinin değiştirilmesi

Yönetmeliğin 87 nci maddesine zarar vermeyecek şekilde, Sözleşmenin  100 üncü maddesinde                               tanımlanan                                          itirazın

dayandığı             gerekçeler nedeniyle                        yapılması              gereken

düzeltmelere uyulması koşuluyla tarifname, istemler ve resimler, itiraz eden kişi bu gerekçelere göre değişiklik istemese bile, değiştirilebilecektir.

İlgi : Söz.Madde 123, Yön.Md. 86

* İdari Konseyin 13.12.1994 tarihli kararıyla eklenmiştir, 01.06.1995’te yürürlüğe girmiştir (Avrupa Patent Ofisi Resmi Gazetesi 1995, 9ve sonrası.).

Madde 58 – İtirazın incelenmesi

 • Sözleşmenin 101 inci maddesine yapılan tüm bildirimler ve bunların tüm cevapları tüm taraflara iletilecektir.
 • * Sözleşmenin 101 inci maddesinin 2 nci paragrafına

göre Avrupa patent                     sahibine gönderilen herhangi bir

tebligatta, patent sahibi, gerekli olduğu durumlarda, tarifname, istemleri ve resimleri değiştirilmiş haliyle vermeye çağrılabilir.

 • Gerekli olduğu durumlarda, Sözleşmenin 101 inci maddesinin 2 nci paragrafına göre Avrupa patent sahibine gönderilen herhangi bir tebligatta gerekçeli bir açıklama bulunacaktır. Uygun olduğu takdirde, bu açıklamada Avrupa patentinin devam ettirilmesine engel bütün sebeplere yer verilmelidir.
 • ** İtiraz Bölümü, Avrupa patentinin değiştirilmiş haliyle devamına karar vermeden önce, ilgili taraflara değişiklik yapılmış haliyle patenti devam ettirmek niyetinde olduğuna dair bilgi verecek ve onların patentin devam ettirilmesi düşünülen metni onaylamamaları halinde, onları iki ay içerisinde görüşlerini bildirmeye davet edecektir.
 • *** İtiraz Bölümü tarafından iletilen metnin onaylanmadığının ifade edilmesi halinde, itiraz incelemesi devam edebilir. Aksi takdirde, İtiraz Bölümü 4 üncü paragrafta belirtilen sürenin bitiminde patent sahibinden, üç ay içerisinde Avrupa patentinin yeni fasikülünün basım ücretini ödemesi ve değiştirilmiş istemlerin işlem dili dışındaki Avrupa Patent Ofisi’nin diğer iki resmi diline çevirisinin verilmesini isteyecektir.
 • **** 5 inci paragrafta belirtilen işlemler zamanında yapılmadığı takdirde, bu işlemler, süreye uyulmadığını belirten bir bildirimin iki ay içinde iletilmesi ve bu iki aylık süre içerisinde yeni Avrupa patent fasikülünün basım ücretinin iki katı kadar bir ek ücret ödenmesi halinde, geçerli olarak yerine getirilmiş sayılacaktır.
 • İtiraz Bölümünün 5 inci paragraf uyarınca yapacağı bildirimde, Sözleşmenin 65 inci maddesinin 1 inci paragrafı uyarınca çeviri isteyen belirlenmiş ülkeler belirtilecektir.
 • Avrupa patentinin değiştirilmiş haliyle devam ettirme yönündeki kararda, hangi Avrupa patenti metninin bu patenti devam ettirmeye zemin oluşturduğunu belirtecektir.

Ref: Söz.Md.102, 105, 123

^Genişletilmiş Temyiz Kurulunun G 9/92                       (Ek-1) nolu kararına

bakınız.

** İdari Konseyin 01.10.1988 tarihinde yürürlüğe giren

 • tarihli kararıyla değiştirilmiştir (Avrupa

Patent Ofisi Resmi Gazetesi 1988,290 ve sonrası). Genişletilmiş Temyiz Kurulunun G 1/88     (Ek-1) nolu kararına

bakınız.

***İdari Konseyin 01.06.1991 tarihinde yürürlüğe giren

 • tarihli kararıyla son olarak değiştirilmiştir. (Avrupa Patent Ofisi Resmi Gazetesi, 1991,4 ve sonrası). Genişletilmiş Temyiz Kurulunun G 1/90 (Ek-1) nolu kararına

bakınız.

****İdari Konseyin 01.04.1989 tarihinde yürürlüğe giren

 • tarihli kararıyla girilmiştir (Avr.Pat.Ofisi Resmi Gazetesi 1989,1).

Madde 59 * – Belgeler için başvuru

İtiraz işlemlerine taraf olanlardan birinin belirttiği belgeler itiraz ihbarnamesiyle ya da yazılı olarak iki nüsha olarak dosyalanacaktır. Bu tip belgeler itiraza eklenmezse veya Avrupa Patent Ofisi’nin daveti üzerine zamanında verilmezse, Avrupa Patent Ofisi bunlara dayanan hiç bir iddiayı göz önünde bulundurmamak kararı alabilir.

İlgi : Söz. Md. 101, 105

* İdari Konseyin 07.12.1990 tarihli kararıyla değişmiştir, 01.06.1991’de yürürlüğe girmiştir (1991 tarih ve 4 sayılı Avrupa Patent Ofisi Resmi Gazetesi).

Madde 60 – Avrupa Patent Ofisi’nin kendi önergesiyle itiraz işlemlerinin devamı

 • Avrupa patentinden vazgeçilmiş veya tüm belirlenen Ülkeler için hakları sona ermişse itiraz işlemleri; Avrupa Patent Ofisi’nin patentten vazgeçildiği veya haklarının sona erdiğine dair bildiriminden sonra iki ay içinde itiraz sahibinin talebi üzerine devam edebilecektir.
 • [6] [7] İtiraz sahibinin ölümü veya hukuki ehliyetini kaybetmesi durumunda, itiraz işlemleri Avrupa Patent Ofisi’nin kendi önergesiyle, varisler veya yasal temsilciler katılmasa bile, devam edebilir. İtiraz geri çekildiğinde de aynısı uygulanacaktır.

İlgi : Söz.Md. £9, 101, 105

* Bk. Genişletilmiş Temyiz Kurulunun kararları G 4/88, G7/91, G 8/91, G 8/93 (EK I)

Madde 61 – Avrupa Patentinin devri

Yönetmeliğin 20 nci maddesi, itiraz süresinde veya itiraz işlemleri boyunca yapılan Avrupa Patentinin devri için, gerekli düzeltmeler yapılarak uygulanacaktır.

İlgi : Söz.Md. 2, 99

Avrupa Patent Ofisi Resmi Gazetesi) . Bk. Genişletilmiş Temyiz kurulu Kararı G 1/91 (EK I)

Madde 62         – İtiraz işlemlerinde Avrupa patentinin yeni

tarifname takımının biçimi

Yönetmeliğin 49 uncu maddesinin 1 inci ve 2 nci paragrafları Avrupa patentinin yeni tarifname takımı için gerekli düzeltmeler yapılarak uygulanacaktır.

İlgi : Söz.Md. 103

Madde 62a * – Bir Avrupa patenti için yeni belge

Yönetmeliğin 54 üncü maddesi Avrupa patentinin yeni tarifname takımı için gerekli düzeltmeler yapılarak

uygulanacaktır.

İlgi : Madde 103

* İdari Konseyin 20.10.1977 tarihli kararıyla eklenmiştir, 01.02.1978’te yürürlüğe girmiştir (1978 tarih ve 12 sayılı Avrupa Patent Ofisi Resmi Gazetesi).

kabul edilebilirlikleri sağlanır                                             sağlanmaz           tespit

edilebilecektir.

 • İt iraz Bölümü tarafından, fiyatların belirlenmesiyle ilgili verilecek karar için verilen ve dayandığı nedenleri belirten bir dilekçe, giderlerin belirlenmesiyle ilgili bildirim tarihinden sonraki bir ay içinde, Avrupa Patent Ofisine yazılı olarak verilmelidir. Bu dilekçe, giderlerin belirlenmesi için verilecek ücretin ödenmesine kadar verilmiş sayılmayacaktır.
 • İtiraz Bölümü, 3. paragrafta belirtilen dilekçeyle ilgili olarak, sözlü işlemler yapmaksızın bir karar alacaktır.

Referans: Söz.Md. 104, 106

BÖLÜM VI – SÖZLEŞMENİN VI. BÖLÜMÜ İLE İLGİLİ

YÖNETMELİK

* Genişletilmiş Temyiz Kurulunun G9/92 kararına bakınız. (Ek 1)

Madde 65 – Temyizin kabul edilemez olması nedeniyle reddi

 • * Temyiz başvurusunun Sözleşmenin 106-108 inci

maddeleri, Yönetmeliğin 1 inci maddesinin 1. paragrafı ve 64 üncü maddesinin, (b) alt paragrafına uygun olmaması durumunda, eğer Sözleşmenin 108. maddesinde belirtilen ilgili süreden önce eksikliklerin her biri tamamlanmazsa, Temyiz Kurulu başvuruyu “kabul edilemez olarak” reddedecektir.

 • Temyiz Kurulunun, temyiz başvurusunun 64. madde ve alt paragraf (a) nın hükümleri uyarınca olmadığı kararına varması durumunda, Kurul bunu başvurana bildirecek ve Kurulun belirleyeceği bir süre içinde bu eksiklikleri tamamlamasını isteyecektir. Başvurunun zamanında düzeltilmemesi durumunda, Temyiz Kurulu, başvuruyu “kabul edilemez” olarak reddedecektir.

* Genişletilmiş Temyiz Kurulunun G 9/92 kararına bakınız. (Ek 1)

Madde 66* – Temyiz Başvurularının İncelenmesi

 • Aksi sağlanmadığı takdirde, temyizle ilgili karar veren bölümün nezdindeki işlemlerle ilgili hükümler, temyiz işlemlerinde gerekli düzeltmeler yapıldıktan sonra geçerli olacaktır.
 • Yazılı karar, Temyiz Kurulu Başkanı ve Temyiz Kurulu Kayıt Ofisindeki yetkili bir görevli tarafından

imzalanacaktır. Karar, aşağıdaki bilgileri içerecektir.

 • Temyiz Kurulu tarafından verildiğine dair bir ifade,
 • Kararın alındığı tarih;
 • Başkanın ve görev alan diğer Temyiz Kurulu üyelerinin isimleri;
 • Tarafların ve temsilcilerinin isimleri;
 • Üzerinde karar verilecek olan konularla ilgili bir açıklama;
 • Delillerin bir özeti;
 • Nedenler;
 • Temyiz Kurulunun uygun gördüğü durumlarda giderler hakkındaki kararı da içeren talimatı.

Referans: Söz.Md. 110, 111

* Genişletilmiş Temyiz Kurulunun G 7/91, G 8/92, G 10/91, G 9/92, G 8/93, G 6/95 görüş/kararlarına bakınız. (Ek 1)

Madde 67 – Temyiz ücretlerinin iade edilmesi,

Başvuru ücretlerinin iade edilmesi, karşılıklı olarak gözden geçirme veya Temyiz Kurulunun temyiz başvurusunu “kabul edilebilir” olarak görmesi durumunda, eğer böyle bir ücret iadesi esasa ilişkin bir işlem hatası nedeniyle adil olacaksa teklif edilecektir. Karşılıklı olarak gözden geçirme durumunda, iade etme, kararına itiraz edilen daire tarafından, diğer durumlarda ise Temyiz Kurulu tarafından teklif edilecektir.

Referans: Söz.md. 109, 111

BÖLÜM VII – SÖZLEŞMENİN VII. BÖLÜMÜYLE
İLGİLİ YÖNETMELİK

Bölüm 1   – Avrupa   Patent Ofisinin Kararları ve

Tebliğleri

Madde 68 – Kararların Şekli

 • Avrupa Patent Ofisi nezdindeki işlemlerin sözlü yapılması durumunda, karar sözlü olarak verilebilir. Daha sonra, karar, taraflara yazılı olarak bildirilecektir.
 • Avrupa Patent Ofisinin temyize açık olan kararları

gerekçelendirilecek ve temyiz imkanıyla ilgili yazılı bir buldurum beraberinde      bulunacaktır. Bildirim                                                         ayrıca,

metinleri            eklenecek            olan Sözleşmenin                 106-108 inci

maddelerinin hükümlerine tarafların dikkatini çekecektir. Taraflar bildirimin ihmalini isteyemezler.

Referans: Söz.md. 91., 97, 102, 104., 111, 112

* Genişletilmiş Temyiz Kurulunun G 12/91 kararına bakınız. (Ek 1)

Madde 69* – Hakların kaybının saptanması

 • ** Avrupa Patent Ofisinin, Sözleşmeden kaynaklanan

herhangi bir hakkın kaybedildiğini saptaması durumunda, Avrupa Patent başvurusunun reddi veya Avrupa patentinin verilmesi, iptali veya idamesi veya kanıt toplama ile ilgili herhangi bir kararı göz önüne almaksızın, bu kaybı, Sözleşmenin 119 uncu Maddesi hükümleri uyarınca ilgili kişiye bildirecektir.

 • İlgili kişinin, Avrupa Patent Ofisinin kararını hatalı olarak bulması durumunda, 1. paragrafta belirtilen bildirimin iletilmesinden sonraki 2 ay içinde konu hakkında Avrupa Patent Ofisinin kararı için başvuracaktır. Böyle bir karar, sadece Avrupa Patent Ofisinin bu başvuruda bulunan kişiyle ayın görüşte bulunmaması durumunda verilecektir; aksi takdirde Avrupa Patent Ofisi, kararı için başvuruda bulunan kişiyi bilgilendirecektir.

Referans: Söz.md. 14, 77, 79, 86, 90,                             91, 94,        96,     97, 99,

105, 110, 121, 122, 124, 135, 136, 157, 162 R. 90, 101

* 16/85 nolu yasal ihbarnameye bakınız. (ek 1)

** Genişletilmiş Temyiz Kurulunun G 1/90 görüşüne bakınız. (Ek 1)

Madde 70 * – İmza, isim, mühür

 • Avrupa Patent Ofisinin herhangi bir kararı, bildirimi ve tebligatı, sorumlu görevli tarafından imzalanacak ve sorumlu çalışanın ismi belirtilecektir.
 • 1. paragrafta belirtilen belgelerin görevli tarafından,

bilgisayar yoluyla hazırlanması durumunda, bir mühür imzanın yerini alabilir. Belgelerin bilgisayar tarafından otomatik olarak hazırlanması durumunda, görevlinin ismine ihtiyaç duyulmayabilir. Aynı durum, önceden basılmış

tebligat ve bildirimler için de geçerlidir.

Referans: Söz.md. 90, 91, 96, 97, 101, 102, 110, 115, 124, 128, 162 * İdari Konseyin 01.10.1988’de yürürlüğe giren 10.06.1988 tarihli kararıyla değiştirilmiştir.

Bölüm II – Sözlü İşlemler ve Kanıt Toplama

Madde 71 *         – Sözlü İşlemler İçin Çağrı

 • ** Taraflar Sözleşmenin 116’ncı maddesinde öngörülen sözlü işlemlere çağrılacak ve dikkatleri bu maddenin 2. paragrafına çekilecektir. Taraflar daha kısa süre üzerinde anlaşmaya varamazlarsa, çağrının bildiriminden itibaren en az iki ay verilecektir.
 • Eğer EPO nezdinde sözlü işlemlere zamanında çağrılmış olan bir taraf çağrılmamış olarak görünürse, işlemler onsuz devam edebilir.

Referans: Söz.md. 114, 116

* Genişletilmiş Temyiz Kurulunun G 6/95 kararına bakınız. (Ek 1)

** İdari Konseyin 01.10.1998 tarihinde yürürlüğe giren 10.06.1998 tarihli kararıyla değiştirilmiştir.

*** Genişletilmiş Temyiz Kurulunun G 4/92 görüşüne bakınız. (Ek 1)

Madde 71a * – İşlemler için Hazırlık

 • Avrupa Patent Ofisi çağrıyı hazırlarken, alınacak olan kararın amaçları için kendi görüşünün tartışılmasını gerektiren noktalara dikkati çekecektir. Aynı zamanda, sözlü işlemlerin hazırlanmasında, yazılı sunuşların yapılması için son bir tarih belirlenecektir. Yönetmeliğin 84 üncü maddesi uygulanmayacaktır. Bu tarihten sonra sunulan yeni gerekçeler ve delillerin, eğer işlemlerin konusu değiştiği için kabul edilmemişse, göz önüne alınması gerekmez.
 • Başvuru sahibine veya patent sahibine patentin verilmesini veya idamesini engelleyen nedenlerin bildirilmesi durumunda, bu kişi, 1. paragrafın 2. cümlesinde belirtilen tarihe kadar, sözleşmenin gereklerini karşılayan belgeleri sunmaya çağrılabilecektir. 1. paragrafın 3-4 cümleleri de gerekli düzeltmeler yapılarak uygulanacaktır.

* İdari Konseyin 01.06.1995 tarihinde yürürlüğe giren

 • tarihli kararıyla eklenmiştir. (1995 tarih ve 9 sayılı Avrupa Patent Ofisi Resmi Gazetesi.

** Genişletilmiş Temyiz Kurulunun G 6/95 kararına bakınız. (Ek 1) Yön.madde 72. Avrupa patent Ofisi tarafından delillerin toplanması

Madde 72 – Avrupa Patent Ofisi tarafından Delillerin Toplanması

 • Avrupa Patent Ofisinin tarafların, tanıkların veya uzmanların sözlü delillerini, dinlemeyi veya bir soruşturma yapmayı gerekli gördüğü durumlarda, yapmak istediği soruşturmayı, ilgili kanıtları ve soruşturmanın tarihini, saatini ve yerini belirlemeyle ilgili bir karar alacaktır.

Eğer bir tarafça şahit ve uzmanların dinlenmesi talep ediliyorsa, Avrupa Patent Ofisi, talepte bulunan tarafın, kendi dinletmek istediği tanık ve uzmanların isim ve adreslerini Avrupa Patent Ofisi’ne bildirmesi gerektiği bir süreyi belirleyecektir.

 • * Daha kısa bir süreye karar verilmezse, bir tarafa, tanığa veya uzmana kanıt vermek için en az 2 aylık çağrı bildirimi gönderilecektir.

Çağrı aşağıdaki bilgileri içerecektir:

 1. 1. paragrafta belirtilen kararın, özellikle istenilen soruşturmanın tarih, zaman ve yerini gösteren ve tarafların, tanıkların ve uzmanların dinleneceği konuları belirten bir özeti;
 2. İşlemlerdeki tarafların isimleri ve tanıklar veya uzmanların Yönetmeliğin 74 üncü maddesinin 2 nci. paragrafından 4 üncü paragrafına kadar olan hükümleri uyarınca talep edebilecekleri hakların özellikleri;
 3. Tarafın, tanığın veya uzmanın kendi oturduğu ülkedeki yetkili mahkeme tarafından dinlenmeyi talep edebileceğini gösteren bir ifade ve bu kişinin, bu mahkeme huzuruna çıkmaya hazır olup olmadığını, Avrupa Patent Ofisine, Ofis tarafından belirlenecek bir zaman dilimi içinde bildirmesi gereği
 • Bir tarafın, tanığın veya uzmanın dinlenebilmesinden önce, dinlenecek kişi, Avrupa Patent Ofisinin, kendi oturduğu ülkedeki yetkili mahkemeden kendisinin kanıtlarının yeminli veya eşit bir bağlayıcı biçimde yeniden incelenmesini talep edebileceği hakkında bilgilendirilecektir.
 • Taraflar, bir soruşturmaya katılabilir ve tarafların, tanıkların ve uzmanların ifadeleri alınırken ilgili sorular sorabilirler.

Referans: Söz.md. 117, 131.

* İdari Konseyin, 01.10.1988 tarihinde yürürlüğe giren

 • tarihli kararıyla (1988 tarih ve 294 sayılı Avrupa Patent Ofisi Resmi Gazetesi) değiştirilmiştir.

Madde 73 – Uzmanların Görevlendirilmesi

 • Avrupa Patent Ofisi, atayacakları uzmanın hazırlayacağı raporun hangi şekilde sunulacağına karar verecektir.
 • Uzmanın referanslarının şartları aşağıdaki bilgileri içerecektir:
 1. Görevinin kısa bir tanımlaması;
 2. Uzman raporu için verilen zaman sınırı;
 3. İşlemdeki tarafların isimleri;
 4. Yönetmeliğin 74 üncü maddesinin 2 nci paragrafından 4 üncü paragrafına kadar olan hükümleri uyarınca talep edilebilen hakların özellikleri
 • Herhangi bir yazılı raporun kopyası taraflara sunulacaktır.
 • Taraflar bir uzmana itiraz edebilirler. İlgili Avrupa Patent Ofisi Bölümü, bu itirazla ilgili karar verecektir.

Referans: Söz.md. 117

Madde 74 – Delillerin Toplanması Giderleri

 • Avrupa Patent Ofisi tarafından delillerin toplanması,

delillerin toplanması için                                 başvuruda          bulunan taraf

tarafından giderlerin tahmin edilmesi yoluyla belirlenecek bir miktarın ödenmesi şartına bağlanabilir.

 • Avrupa Patent Ofisi tarafından çağrı yapılan ve anılan Ofis nezdinde ifade veren tanıklar ve uzmanlar seyahat ve barınma giderlerinin karşılanması hakkına sahip

olacaklardır.               Bu harcamalar                  için bir avans da

verilebilecektir. İlk cümle Avrupa Patent Ofisi önünde çağrılmadan ifade veren ve tanık ve uzman olarak dinlenen tanık ve uzmanlar için geçerli olacaktır.

 • İkinci paragraf uyarınca, ödeme hakkına sahip olan tanıklar ayrıca, kazanç kayıpları için tazminat hakkına ve uzmanlarda işleri için ücret hakkına sahip olacaklardır. Bu ödemeler, tanıklara ve uzmanlara görevlerini veya işlerini tamamladıktan sonra verilecektir.
 • * İdari Konsey, paragraf 2 ve 3’ün hükümlerinin uygulanmasını düzenleyen ayrıntıları belirleyecektir. Bu paragraflar gereğince ödemeler, Avrupa Patent Ofisi tarafından yapılacaktır.

Referans: Söz.md. 117 R 7_2, 7_3

* İdari Konseyin 21.10.1977 tarihli, tanıklara ve uzmanlara, ödenebilecek tazminat ve ücretlerle ilgili

 

Madde 75 – Delillerin Korunması

 • Talep üzerine, Avrupa Patent Ofisi, delil toplamanın zor hatta imkansız olduğu endişesinin olduğu durumlarda, mevcut bir Avrupa Patent başvurusu veya Avrupa patentinin göz önüne alınması talebinde bulunulacağı bir kararı etkileyecek delilleri korumak amacıyla, gecikmeden, sözlü delilleri dinleyebilir ve soruşturmalar

Önlemlerin alınacağı tarih patent için başvurana veya patent sahibine, bu kişinin katılabilmesi için yeterli olan süre içinde bildirilecektir. O kişi ilgili sorular sorabilir.

 • Talep aşağıdaki bilgileri içerecektir.
 1. Yönetmeliğin 26 ncı Maddesinin, 2(c) paragrafı uyarınca, bulunan kişinin adı ve adresi ile ikamet veya işyerinin merkezinin bulunduğu ülke;
 2. Söz konusu Avrupa Patent başvurusu veya Avrupa Patenti hakkında yeterli tanımlama;
 3. Delillerin toplanacağı konuların belirlenmesi;
 4. Kanıt toplamada kullanılacak yöntemin özellikleri;
 5. Kanıt toplanmasının daha zor veya imkansız olduğu endişesinin gerekçesini oluşturan bir ifade.
 • Kanıtın korunması ücreti ödenene kadar talep yapılmış farzedilmeyecektir.
 • Talep hakkında karar alma ve bundan dolayı ortaya çıkacak delil toplama işlemi ile ilgili, saptanacak gerçeklerden etkilenecek kararı alması gereken Avrupa Patent Ofisi birimi görevli olacaktır. Anlaşmanın, Avrupa

 

Patent Ofisi nezdindeki işlemlerde delil toplama ile ilgili hükümleri geçerli olacaktır.

Referans: Söz.md. 117

Madde 76 – Sözlü İşlemlerin tutanakları ve delil toplama

 • Sözlü işlemlerin ve delil toplamanın tutanakları, sözlü işlemlerin veya delil toplamanın esaslarını, tarafların ilgili beyanlarını, tarafların, tanıkların veya uzmanların ifadelerini ve soruşturmanın sonuçlarını içerecek şekilde oluşturulacaktır.
 • Bir tanığın, uzmanın                  veya tarafın ifadesinin

tutanakları, bu kişinin de bunları incelemesi için ona okunacak veya sunulacaktır. Tutanaklarda bu formalitenin yerine getirildiği ve ifadeyi veren kişinin de tutanakları onayladığı     belirtilecektir.            Bu                             onayın                                   verilmemesi

durumunda, kişinin itirazları not düşülecektir.

 • Tutanaklar, tutanakları düzenleyen görevli ve sözlü işlemleri veya delil toplama işlemini yürüten görevli tarafından imzalanacaktır.
 • Taraflara, tutanakların bir kopyası verilecektir. Referans: Söz.md.116, 117

Bölüm III – Bildirimler

Madde 77 – Bildirimler hakkında genel hükümler

 • * Avrupa Patent Ofisi nezdindeki işlemlerde, yapılacak

olan herhangi bir tebligat ya asıl belge şeklinde, ya da

 

Patent Ofisinin mührünü taşıyan bir kopyası veya böyle bir mührü taşıyan bilgisayar çıktısı şeklinde olacaktır. Tarafların kendilerinin hazırladığı belgelerin böyle bir onaya gereksinimi yoktur.

 • Bildirim, aşağıdaki şeklide yapılacaktır:
 1. Yönetmeliğin 78 inci Maddesi uyarınca postayla;
 2. Yönetmeliğin 79 uncu     Maddesi        uyarınca,            Avrupa Patent

Ofisinin bürolarına teslim yoluyla;

 1. Yönetmeliğin 80 inci     Maddesi         uyarınca          kamu duyurusu

yoluyla, veya

 1. Avrupa Patent Ofisi      Başkanı        tarafından                 belirlendiği

şekilde çeşitli iletişim araçlarıyla ve Avrupa Patent Ofisi Başkanın bu araçların kullanımını düzenleme ile ilgili belirlediği şartlar uyarınca

 • Üye ülkelerden birinin merkezi sınai mülkiyet Ofisi aracılığıyla yapılacak olan bir bildirim, söz konusu ofise, ulusal işlemlerde geçerli hükümler uyarınca yapılacaktır.

Referans: Söz.md.119

İdari         Konseyin          01.10.1988          tarihinde             yürürlüğe           giren

 • tarihli kararıyla değiştirilmiştir. (1988 tarih ve 290 sayılı Avrupa Patent Ofisi Resmi Gazetesi)

İdari         Konseyin,         01.06.1998          tarihinde             yürürlüğe           giren

 • tarihli kararıyla değiştirilmiştir. (1991 tarih ve 4 sayılı Avrupa Patent Ofisi Resmi Gazetesi).

Madde 78* – Posta Yoluyla Bildirim

 

 • Avrupa Patent Ofisi Başkanı tarafından karar verildiği gibi, temyiz, çağrı ve diğer belgeler için bir zaman sınırına bağlı olan kararlar, iadeli taahhütlü mektupla bildirilecektir. Posta yoluyla yapılan tüm bildirimler, paragraf 2’de bahsedilenler hariç, taahhütlü mektupla yapılacaktır.
 • Üye ülkelerin birinin sınırları içinde ikameti veya işyeri merkezi bulunmayan ve Sözleşmenin 133 üncü maddesinin 2 nci paragrafı uyarınca temsilci atamamış kişilerin adresleriyle ilgili olan tebligatlar, alıcı Avrupa Patent Ofisi’ne bildirilen son adresini taşıyan normal bir mektup gibi bildirilecek bir belgenin postalanmasıyla gerçekleşecektir. Alıcıya teslim etmenin imkansız olmasından dolayı, mektup gönderene geri gelse bile tebligat, gönderme işlemi tamamlandığında, yerine getirilmiş farzedilecektir.
 • Bildirimin iadeli veya iadesiz taahhütlü mektupla gerçekleştirilmesi durumunda mektup alıcıya ulaşmazsa veya daha ileri bir tarihte ulaşırsa, bu tebligat alıcıya postalanmasını takip eden 10 günde teslim edilmiş sayılacak, bir ihtilaf durumunda, mektubun gideceği yere ulaştığını saptama veya mektubun alıcıya ulaştığı tarihi belirleme görevi Avrupa Patent Ofisine düşecektir.
 • İadeli veya iadesiz taahhütlü mektupla yapılan bir bildirim, mektubun alındısı red bile edilse, gerçekleşmiş farzedilecektir.
 • Postayla bildirim bu Maddenin hükümleri kapsamına girmediği sürece, bildirimin yapıldığı bölgenin ait olduğu devletin kanunu geçerli olacaktır.

Referans: Söz.md.119

Avrupa Patent Ofisi Başkanının vekili olmayan başvuru sahipleriyle yazışma amacıyla adres kullanımıyla ilgili

 • tarihli duyurusuna bakınız. (1980 tarih ve 387 sayılı Avrupa Patent Ofisi Resmi Gazetesi).

Madde 79 – Elden Teslim Edilen Bildirim

Bildirim, Avrupa Patent Ofisinin kuruluşlarında, alıcıya elden teslim edilebilir, alıcı bildirimi aldığını beyan eder. Bildirim, alıcı bildirimi almayı veya aldığını onaylamayı red bile etse gerçekleşmiş farzedilecektir.

Referans: Söz.md.119

Madde 80 – Kamu Bldirimi

 • Alıcının adresinin belirlenememesi veya tebligatın

Yönetmeliğin 78 inci maddesinin,1 inci paragrafı uyarınca, Avrupa Patent Ofisinin ikinci bir girişiminden sonra bile gerçekleşmesinin                      imkansız              olduğunun         ortaya çıkması

durumunda bildirim, kamu ilanıyla gerçekleşecektir.

 • ** Avrupa Patent Ofisi Başkanı kamu ilanın nasıl verileceğini ve sona ermesiyle birlikte belgenin tebliğ edilmiş sayılacağı bir aylık sürenin başlangıç tarihini belirleyecektir.

Referans: Söz.md.119

* İdari Konseyin 01.06.1991 tarihinde yürürlüğe giren

 • tarihli kararıyla değiştirilmiştir. (1991 tarih ve 4 sayılı Avrupa Patent Ofisi Resmi Gazetesi) ** Avrupa, Patent Ofisi Başkanının, Yön.Madde 80 uyarınca, kamu tebligatıyla ilgili 11.01.1980 tarihli kararına bakınız. (Avrupa Patent Ofisi Resmi Gazetesi 1980, 36)

Madde 81 – Temsilcilere Bildirim

 • Bir temsilcinin atanması durumunda, bildirimler, bu kişiye gönderilecektir.
 • Böyle birkaç temsilcinin tek bir ilgili taraf için

atanması         durumunda, bu kişilerden birine gönderilen

bildirim yeterli olacaktır.

 • Bir kaç ilgili tarafın ortak bir temsilcisi olması durumunda, bu ortak temsilciye gönderilecek tek bildirim yeterli olacaktır.

Referans: Söz.md.119

Madde 82 – Bildirimdeki Düzensizlikler

Bir belgenin alıcıya ulaşması durumunda, Avrupa Patent Ofisi bu belgenin kanuna uygun olarak tebliğ edildiğini kanıtlayamıyorsa veya tebligatla ilgili hükümler yerine getirilmemişse,  belge, Avrupa Patent Ofisi tarafından

alınış          tarihi olarak belirlenen tarihte bildirilmiş

sayılacaktır.

Referans: Söz.md.119

Bölüm IV -Zaman Sınırı

Madde 83 – Zaman Sınırlarının Hesaplanması

 • Süreler yıl, ay, hafta veya gün olarak belirlenecektir.
 • Hesaplama işlemi, bir işlem aşamasının veya diğer bir sürenin bitimi olan ilgili olayın gerçekleştiği günün ertesi gününde başlayacaktır. İşlem aşamasının bir bildirim olması durumunda, aksi öngörülmediği takdirde, olay, tebliğ edilen belgenin alınışı olarak kabul edilecektir.
 • Sürenin bir yıl veya belli sayıda yıllar olarak ifade

edilmesi durumunda, süre söz                                   konusu olan olayın

gerçekleştiği tarihin ayı ve günüyle aynı olan bir sonraki yılın ayı ve gününde sona erecektir; şu şartla ki, sonraki ilgili ay aynı numaralı bir güne sahip değilse, süre ayın son günü sona erecektir.

 • * Sürenin bir ay veya belli sayıda aylar olarak ifade edilmesi durumunda, süre ilgili ayın söz konusu olayın gerçekleştiği ayın aynı numaralı gününde sona erecektir, şu şartla ki, eğer bir sonraki ilgili ay aynı numaralı güne sahip değilse, süre ayın son gününde sona erecektir.
 • Sürenin bir hafta veya belli sayıda haftalar halinde ifade edilmesi durumunda, süre, bir sonraki ilgili haftanın söz konusu olayın gerçekleştiği günle aynı olan gününde sona erecektir.

Referans: Yön.md.120

No – 5/93 nolu yasal ihbarnameye bakınız. (Ek 2)

Madde 84 – Zaman Sınırlarının Süresi

Sözleşmenin veya Yönetmeliğin, bir sürenin Avrupa Patent Ofisi tarafından belirlenmesini öngördüğü durumda, böyle bir süre iki aydan az veya 4 aydan fazla olmayacaktır; belli özel koşullarda, bu süre 6 aya kadar çıkabilir.

Belli özel durumlarda, süre, böyle bir sürenin bitiş tarihinden önce talep yapılmak şartıyla uzatılabilir.

Referans: Söz.md.120 R. 71a/1.mükerrer

Madde 85 * – Zaman Sınırlarının Uzatılması

 • * Zaman sınırının, Sözleşmenin 75 inci Maddesinin, 1(a) paragrafı kapsamında olan Avrupa Patent Ofisi başvuru Ofislerinden birinin, belgelerin alınması için açık olmadığı veya paragraf 2’de belirtilen nedenlerin dışındaki nedenlerden dolayı normal postanın ulaşmadığı bir günde bitmesi durumunda, zaman sınırı, tüm başvuru ofislerinin belgelerin alınması için açık olduğu ve normal postanın teslim edildiği günden sonraki ilk güne kadar uzatılacaktır.
 • ** Bir zaman sınırının, bir üye ülkede veya bir üye

ülke ve Avrupa Patent Ofisi arasındaki posta tesliminde genel bir kesinti veya     bunun sonucunda    bir kopukluk

oluştuğu        bir tarihte sona                 ermesi       durumunda,   zaman           sınırı,

ilgili ülkede ikamet eden veya o ülkede, bir işyeriyle birlikte bir temsilci      atayan            taraflar           için,                        genel

kesintinin veya kopukluğun sona ermesinden sonraki ilk güne kadar uzatılacaktır. İlk cümle, Sözleşmenin 177 inci Maddesinin 5 inci paragrafında belirtilen süreye gerekli değişiklik           yapıldıktan sonra uygulanacaktır. İlgili

ülkenin,          Avrupa Patent Ofisinin bulunduğu ülke                                      olması

durumunda, bu hüküm bütün taraflar için geçerli olacaktır.

Yukarıda belirtilen sürenin uzunluğu, Avrupa Patent Ofisi Başkanının belirlediği gibi olacaktır.

 • ** İşlemlerin Sözleşmenin 75 inci maddesinin 1(b) veya 2 (b) paragrafları uyarınca yetkili bir merci tarafından gerçekleşmesi durumunda, paragraf 1 ve 2, sözleşmede öngörülen zaman sınırlarına gerekli değişiklik yapıldıktan sonra uygulanacaktır.
 • Doğal afet gibi istisnai bir olayın veya bir grevin Avrupa Patent Ofisinin normal işleyişini kesmesi veya aksatmasından dolayı Ofisten taraflara gönderilecek zaman sınırının bitiş tarihiyle ilgili bir tebliğin gecikmesi durumunda, böyle bir zaman süreci içinde tamamlanacak işler, gecikmiş bildirimin iletilmesinden sonraki bir ay içinde tamamlanabilir.

Böyle bir kesinti veya aksaklığın başlangıç ve bitiş tarihi, Avrupa Patent Ofisi Başkanının belirlediği gibi olacaktır.

Referans: Söz.md.120

* 5/93 nolu revhukuki görüş ihbarnameye bakınız. (Ek 2)

**İdari Konseyin 01.08.1987 (Avrupa Patent Ofisi Resmi Gazetesi 1987, 278) tarihinde yürürlüğe giren 05.06.1987 ve

 • tarihinde yürürlüğe giren 07.12.1990 tarihli (Avrupa Patent Ofisi Resmi Gazetesi 1991,4) ve

01.06.1995’te yürürlüğe giren 13.12.94 tarihli (Avrupa Patent      Ofisi Resmi Gazetesi 1995,9) kararlarıyla

değiştirilmiştir.

***10.12.84’te yürürlüğe giren 14.2.85 tarihli İdari Konsey kararla konulmuştur (Avrupa Patent Ofisi Resmi Gazetesi 1985,33).

Madde 85a * – Ücretlerin Ödenmesi için Ek Süre

 • Başvuru, araştırma, belirleme veya ulusal temel ücretlerin Sözleşmenin 78 inci Maddesinin, 2nci paragrafı, 79 uncu Maddesinin 2 nci paragrafı, Yönetmeliğin 15 inci maddesinin 2 nci paragrafı veya 104 üncü Maddesinin (b) , 1(b) ve (c) paragrafında öngörüldüğü zaman sınırları içinde ödenmemesi halinde, bu ücretler, bu zaman sınırına uyulmadığını belirten bildirimin iletilmesinden sonraki bir aylık ek süre içinde, ek bir ücret ödemek şartıyla ödenebilir.
 • Başvuru sahibinin paragraf 1 uyarınca, vazgeçtiği bildirimler göz önüne alındığında belirleme ücretleri, paragraf 1’de belirtilen normal zaman sınırlarının bitiş tarihinden itibaren iki aylık ek süre içinde, bu süre içinde ek bir ödeme yapılması şartıyla, ödenebilir.

Referans: Söz.md.90, 91, 120

* İdari Konseyin 01.04.89 tarihinde yürürlüğe giren

 • tarihli (1989 tarih ve 1 sayılı Avrupa Patent Ofisi Resmi Gazetesi ve 01.06.1991 tarihinde yürürlüğe giren 07.12.1990 tarihli kararlarıyla (1991 tarih ve 4 sayılı Avrupa Patent Ofisi Resmi Gazetesi)

değiştirilmiştir. 5/93 rev noluhukuki görüş ihbarnameye bakınız. (Ek 2)

Madde 85b * – İnceleme Talebinin Yapılması İçin Ek Süre

İnceleme talebinin, Sözleşmenin 94 üncü Maddesinin, 2 nci paragrafı veya Yönetmeliğin 104 üncü Maddesinin (b) 1(d)paragrafında öngörülen zaman sınırı içinde yapılmaması halinde, bu talep zaman sınırına uyulmadığını belirten bildirimin iletilmesinden itibaren bir aylık ek süre içinde, bu süre içinde ek ödemenin yapılması şartıyla yapılabilir.

Referans: Söz.md.120

*Son              olarak idari konseyin,

yürürlüğe               giren                07.12.1990

değiştirilmiştir (1991 tarih ve 4 Ofisi Resmi Gazetesi).

Bölüm V – Değişiklikler ve Düzeltmeler

Madde 86 – * Avrupa Patent Başvurusunun Değiştirilmesi

 • Başvuru sahibi, Avrupa araştırma raporunu almadan önce, bir başvurunun tarifnamesini, istemleri veya resimleri aksinin öngörüldüğü durumlar hariç değiştiremez.
 • Avrupa araştırma raporunu aldıktan sonra ve İnceleme Bölümünden ilk bildirimi almadan önce, başvuru sahibi, kendi rızasıyla, tarifnameyi, istemleri ve resimleri değiştirebilir.
 • İnceleme Bölümünden ilk bildirimin alınmasından sonra, başvuru sahibi, değişikliğin bildirime verilen cevapla aynı tarihte yapılması koşuluyla, tarifnameyi, istemleri ve resimleri, bir sefere mahsus kendi rızasıyla değiştirilebilir. Daha sonra hiçbir değişiklik, İnceleme Bölümünün izni olmaksızın yapılamaz.
 • ** Değiştirilen istemler, ilk talep edilen buluş ya da

genel nitelikte bir buluş fikri etrafında şekillenen buluşlar grubuyla ilgili olmayan, araştırılmamış konularla ilgili olamaz.

Referans: Söz.md. 92, 96, 123 R. 41, 49, 51, 57 a/mükerrer

* 4-80 nolu (Ek 2)hukuki görüş ihbarnameye ve Genişletilmiş Temyiz Kurulunun G 3/89,          G 11/91, G 7/93 (Ek 1)

görüş/kararına bakınız.

** İdari Konseyin 01.06.1995’te yürürlüğe giren 13.12.1994 tarihli kararıyla eklenmiştir.(1995 tarih ve 9 sayılı Avrupa Patent Ofisi Resmi Gazetesi).

Madde 87* Farklı ülkeler için farklı istem, tarifname ve resimler.

Belirlenen üye ülkelerin bir veya bir kaçı göz önüne alındığında, Avrupa Patent Ofisinin, önceki bir Avrupa Patent başvurusunun Sözleşmenin 54 üncü maddesinin 3 ve 4 üncü paragrafları gereğince tekniğin bilinen durumunun bir bölümünü oluşturduğunu saptaması veya Sözleşmenin 139 uncu maddesinin 2 nci paragrafı uyarınca bir hakkın varlığı hakkında   bilgilendirilmesi durumunda, Avrupa Patent

başvurusu veya Avrupa Patenti böyle bir devlet veya devletler için istemleri ve Avrupa Patent Ofisi gerekli görürse, diğer belirlenen üye ülkelerdekilerden farklı bir tarifname ve resimleri kapsayabilir.

Referans: Söz.md.96, 98, 101, 103, 123 R. 57 a/mükerrer

İdari Konseyin 01.06.1995 tarihinde                                      yürürlüğe giren

 • tarihli kararıyla değiştirilmiştir. (1995 tarih ve 9 sayılı Avrupa Patent Ofisi Resmi Gazetesi).

Madde 88         – Avrupa Patent Ofisine verilen belgelerdeki

hataların düzeltilmesi

Avrupa Patent Ofisine verilmiş olan herhangi bir belgedeki dilbilimsel ve kopyalama hataları ve yanlışlıklar, talep üzerine düzeltilebilir. Fakat böyle bir düzeltme için yapılan bir talep tarifname, istemler ve resimlerle ilgiliyse, düzeltme, düzeltme olarak istenilenden başka hiçbir şeyin istenmediğini belirten bir şekilde açık olmalıdır.

Referans: Söz.md.78., 88., 91

 • Genişletilmiş Temyiz Kurulunun G 3/89, G 11/91, G 2/95 görüş / kararına bakınız (Ek 1)

Madde 89 Kararlardaki hataların düzeltilmesi

Avrupa Patent Ofisinin kararlarında, sadece dilbilimsel hatalar, kopyalama hataları ve belirgin olan hatalar düzeltilebilir.

Referans: Söz.md.91, 97, 102, 104, 111, 112

 • Genişletilmiş Temyiz Kurulunun G 8/95 kararına bakınız. (Ek 1)

Bölüm VI – İşlemlerin Kesilmesi

Madde 90 – İşlemlerin Kesilmesi

 • Avrupa Patent Ofisi nezdindeki işlemler şu durumlarda kesilecektir:
 1. Bir Avrupa patentinin veya başvurusunun sahibi veya

ulusal kanunla onun adına hareket etmeye yetkili olan kişinin ölümü veyahukuki görüş yetersizliği durumunda. Yukarıdaki olayların Sözleşmenin 134 üncü Maddesi uyarınca atanan bir temsilcinin yetkisini etkilemediği durumda işlemler,                                                         ancak böyle bir temsilcinin                            başvurusuyla

kesilecektir.

 1. Kendi mal varlığına karşı gerçekleşen bazı olaylardan dolayı bir Avrupa Patenti başvurusu veya patentinin sahibinin Avrupa Patent Ofisindeki işlemlere devam etmesininhukuki görüş nedenlerden dolayı engellenmesi durumunda
 2. ** Bir Avrupa Patent başvurusu veya patentinin sahibinin temsilcisinin ölüm veyahukuki görüş yetersizliği veya bu kişinin mal varlığına karşı gerçekleşen bazı olaylardan dolayı,hukuki görüş nedenlerle Avrupa Patent Ofisindeki işlemlere devam etmesinin engellenmesi durumunda.
 • Paragraf 1 (a) ve b’de belirtilen durumlarda, Avrupa

Patent Ofisinin nezdinde işlemlere devam etmek için görevlendirilen kişinin kimliği hakkında Avrupa Patent Ofisi bilgilendirildiğinde, Avrupa Patent Ofisi bu kişiye ve ilgili herhangi bir üçüncü kişiye işlemlerin Avrupa Patent Ofisi tarafından belirlenecek bir tarihten itibaren yeniden başlayacağını bildirecektir.

 • Paragraf 1’de belirtilen durumda, Avrupa Patent Ofisinin başvuru sahibinin yeni temsilcisinin atanması hakkında bilgilendirilmesi veya Avrupa Patent Ofisinin patent sahibinin yeni bir temsilcisinin atanmasıyla ilgili bir bildirimi diğer taraflara iletmesi durumunda, işlemler yeniden başlayacaktır. İşlemlerin kesilmesinden sonraki 3 ay içinde, Avrupa Patent Ofisinin yeni bir temsilcinin atanması konusunda bilgilendirilmemesi durumunda, Avrupa Patent Ofisi patent başvurusu veya patent sahibine şunu bildirecektir.
 1. Sözleşmenin 133 üncü Maddesinin 2 nci paragrafının geçerli olduğu durumlarda, bilginin bu bildirimin iletilmesinden sonraki 2 ay içinde sunulmaması durumunda Avrupa patent başvurusunun geri çekilmiş sayılacağını veya Avrupa patentinin geçersiz olacağını,
 2. Sözleşmenin 133 üncü Maddesinin 2 nci paragrafının geçerli olmadığı durumlarda, işlemlerin patent başvurusu veya patent sahibiyle bu bildirimin iletildiği tarihten itibaren yeniden başlayacağını.
 • İnceleme talebi yapmak için ve yıllık ücretleri ödemek için verilen zaman sınırlarının dışındaki ve işlemlerin kesildiği tarihte patent başvurusu veya patent sahibi için yürürlükte olan zaman          sınırları, işlemlerin      yeniden

başladığı tarihte başlayacaktır.                                  Bu tarihin, inceleme

talebinin yapılması gereken sürenin sona ermesinden önceki 2 aydan daha yakın bir tarihte olması durumunda, böyle bir talep, böyle bir tarihten sonraki 2 aylık sürenin sonuna kadar yapılabilir.

Referans: Söz.Md. 86, 90, 91, 94, 99, 106R, 69, 92

* Avrupa Patent Ofisi Başkanınınhukuki görüş bölümün sorumluluklarıyla ilgili olan 10.03.89 tarihli kararına ve

Başkan Yardımcısınınhukuki görüş Bölümle yazışmalarla ilgili 05.07.1990 tarihli bildirisi.

** İdari Konseyin 05.06.1987 tarihinde yürürlüğe giren 05.06.1987 kararıyla değiştirilmiştir. (Avrupa Patent Ofisi Resmi Gazetesi, 1987, 279)

Bölüm VII – Zorunlu        Tazminat İşlemlerinden

Vazgeçilmesi

Karar 91 – Zorunlu Tazminat İşlemlerinden Vazgeçilmesi

Avrupa Patent Ofisi Başkanı, geri ödenecek miktarın çok az veya böyle bir geri ödemenin çok belirsiz olması durumunda, herhangi bir ödenmesi gerekli miktarın icrai tazmini için dava açmaktan vazgeçebilir.

Referans: Söz.md.126

Bölüm VIII – Kamuyu Bilgilendirme

Madde 92 – Avrupa Patent Sicilindeki Kayıtlar

(1) Avrupa Patent Sicili aşağıdaki kayıtları kapsayacaktır:

 1. Avrupa Patent başvurusunun numarası;
 2. Avrupa patenti başvuru tarihi;
 3. Buluş başlığı;
 4. Avrupa Patent başvurusuna verilen sınıflandırma kodu
 5. Belirlenen Üye ülkeler;
 6. Avrupa patenti başvurusu veya patent sahibinin soyadı, adı, adresi ve ikamet ettiği veya işyerinin merkezinin bulunduğu ülke;
 7. Patent başvurusu veya patent sahibi tarafından

belirtilen, kendisi Yönetmeliğin 18 inci Maddesinin 3 üncü paragrafı           uyarınca        kendini           buluş                              sahibi olarak

belirtmedikçe, buluş sahibinin soyadı, adı, adresi.

 1. Sözleşmenin 134 üncü Maddesinde belirtilen patent başvurusu veya patent sahibinin temsilcisinin soyadı, adı, işyerinin adresi, birden çok temsilci olması durumunda, ilk olarak belirtilenin soyad, ad ve işyerinin adresi kaydedilecek ve “diğerleri” diye not düşülecektir, ancak Yönetmeliğin 101 inci Maddesinin 9 uncu paragrafında belirtilen bir birlik olması durumunda sadece birliğin ismi ve adresi kaydedilecektir.

ı) Rüçhan bilgileri (tarih, devlet, ve önceki başvurunun numarası)

 1. j) Avrupa Patent başvurusunun bölünmesi halinde, bölünmüş Avrupa Patent başvurularının sayısı
 2. k) Sözleşmenin 61 inci Maddesinin 1(b) paragrafı uyarınca

bölünmüş bir Avrupa Patent başvurusu ve yeni bir Avrupa Patent başvurusu durumunda alt paragraflar (a)                                                                                                                              (b) ve

 • ‘de belirtilen, önceki Avrupa Patent başvurusu ile ilgili bilgiler;
 1. Avrupa patent başvurusunun yayın tarihi ve ilgili durumlarda Avrupa araştırma raporunun ayrı bir yayın tarihi;
 2. m) İnceleme talebinin yapıldığı tarih,
 3. n) Avrupa patent başvurusunun reddedildiği, geri çekildiği veya geri çekilmiş kabul edildiği tarih,
 4. o) Avrupa Patentinin verildiğinin yayınlandığı tarih;
 5. p) Üye bir devlette, itiraz dönemi süresinde ve ilgili olduğu durumda itiraz üzerine nihai kararı bekleyen Avrupa Patentinin hakkının sona eriş tarihi,
 6. q) İtirazın başvuru tarihi;
 7. r) İtiraz hakkındaki kararın tarihi ve anlamı;
 8. s) Yönetmeliğin 13 üncü Maddesinde belirtilen işlemlerin askıya alınması ve yeniden başlaması tarihleri;
 9. t) Yönetmeliğin 90 ıncı Maddesinde belirtilen işlemlerin kesilmesi ve yeniden başlaması tarihleri;
 10. u) Kaydın, alt paragraf (n) veya alt paragraf (r) uyarınca yapılması koşuluyla, hakların yeniden oluşturulma tarihi;
 11. Sözleşmenin 135 inci Maddesi uyarınca, Avrupa Patent Ofisine bir talep yapılması;
 12. w) Bu yönetmeliğe göre kaydedilmiş olan, bir Avrupa patent başvurusu veya Avrupa patenti üzerindeki haklar ve bu hakların devri.
 • [8] Avrupa Patent Ofisi Başkanı, paragraf 1’de belirtilenler dışında başka kayıtların, Avrupa Patent Siciline kaydına karar verebilir.
 • Avrupa Patent Sicilinden talep üzerine, İdari bir ücretin ödenmesiyle bilgiler alınabilir.

Referans: S5z.md.127_

* İdari Konseyin 01.02.1978 tarihinde yürürlüğe giren 20.10.1977 tarihli kararıyla değiştirilmiştir. (1978 tarihli, 12 sayılı Avrupa Patent Ofisi Resmi Gazetesi)

 1. Temyiz Kurulunun üyelerinin veya Genişletilmiş Temyiz kurulunun üyelerinin reddi veya ihraç edilmesi ile ilgili belgeler;
 2. Kararların ve görüşlerin hazırlanışında kullanılan ve taraflara iletilmeyen, karar ve görüş taslakları ve diğer tüm belgeler,
 3. Buluş sahibinin, Md. 18, paragraf 3 uyarınca, adını buluş sahibi olarak bildirmesi durumunda, buluş sahibinin belirlenmesi,
 4. Böyle bir incelemenin kamuyu, Avrupa Patent başvurusu veya patenti hakkında, bilgilendirme amacına hizmet etmeyeceği nedeniyle Avrupa Patent Ofisi Başkanı tarafından inceleme dışında bırakılan diğer belgeler.

Referans: Söz.md.24, R. 95

Avrupa Patent Ofisi Başkanının, Yönetmeliğin 93 üncü maddesiyle bağlantılı olarak Sözleşmenin 128 (4) üncü Maddesi uyarınca, inceleme dışında tutulacak başvuru dosyası bölümleriyle ilgili 16.09.1985 tarihli kararına bakınız. (1985 tarih ve 316 sayılı Avrupa Patent Ofisi Resmi Gazetesi)

Madde 94 – Başvuru Dosyalarının İncelenmesi İçin Prosedür

(1) * Avrupa Patent başvurularının ve Avrupa patentlerinin başvuru dosyalarının incelenmesi ya orijinal belgeler veya bu belgelerin kopyaları üzerinden veya, başvuru dosyaları teknik araçlarla dosyalandıysa, bu araçlar üzerinden yapılacaktır. İnceleme araçları, Avrupa Patent Ofisi Başkanı tarafından belirlenecektir. Başvuru dosyalarının incelenmesi, idari bir ücrete tabi olacaktır.

 • ** İnceleme, Avrupa Patent Ofisi bürolarında ve başvuru dosyasının, Merkezileştirme Protokolü kapsamındaki bir anlaşma uyarınca, bir üye ülkenin Merkezi sınai mülkiyet ofisinde bulunması halinde, bu üye devletin ofisinde gerçekleşecektir.
 • Talep üzerine, başvuru dosyalarının incelenmesi, başvuru belgelerinin suretlerinin yayımlanmasıyla mümkün olacaktır. Böyle suretler, ücrete tabi olacaktır.
 • Avrupa Patent Ofisi, talep üzerine İdari bir ücretin ödenmesiyle, Avrupa Patent başvurusunun onaylı suretini verecektir.

Referans: Söz.md.128 R 98

 • İdari Konseyin 01.06.1991 tarihinde yürürlüğe giren 07.12.1990 tarihli kararıyla değiştirilmiştir. (1991 tarih ve 4 sayılı Avrupa Patent Ofisi Resmi Gazetesi).
 • En son İdari Konseyin 01.06.1991 tarihinde yürürlüğe giren 07.12.1990 kararıyla değiştirilmiştir. (1991 tarih ve 4 sayılı Avrupa Patent Ofisi Resmi Gazetesi).

Madde 95- Başvuru Dosyalarında Bulunan Bilgilerin İletimi

Antlaşmanın 128 inci maddesinin 1 inci ve 4 üncü paragrafları ve Yönetmeliğin 93 üncü Maddesinde öngörülen kısıtlamalara tabi olarak Avrupa Patent Ofisi, talep üzerine, herhangi bir Avrupa Patent başvurusu ya da patentinin dosyasıyla ilgili bilgileri İdari bir ücretin ödenmesi karşılığında bildirebilir. Ancak, Avrupa Patent Ofisi                              başvuru  dosyasının    kendisinin incelenmesini sağlamakla ilgili hakkın uygulanmasına, bu uygulamanın elde edilecek bilginin miktarı açısından uygun olacağını düşünmesi halinde, gerek duyabilir.

Madde 95a[9] – Başvuru Dosyalarının Saklanması

 • Avrupa Patent        Ofisi,         Avrupa Patent             başvuruları ve

Avrupa patentleriyle ilgili dosyaları:

 1. Başvuruların reddedildiği veya geri çekildiği veya geri çekilmiş farzedildiği,
 2. Patentin itiraz işlemleri uyarınca iptal edildiği, veya
 3. Patentin hakkının belirlenen son devlette sona erdiği yılın sona ermesinden sonra en az 5 yıl saklayacaktır.
 • Avrupa Patent        Ofisi,         paragraf 1’in                etkisi altında

kalmadan, Sözleşmenin 76 ncı Maddesi uyarınca bölünmüş başvurulara veya Sözleşmenin 61 inci Maddesinin (b) paragrafı uyarınca yeni başvurulara yol açan Avrupa Patent başvurularıyla      ilgili                                       dosyaları    en azından bu son

başvurularla ilgili olan başvuru dosyalarının biriyle aynı zaman süresinde saklayacaktır. Aynı durum, sonuçlanan herhangi bir Avrupa patentiyle ilgili dosyalar için de geçerli olacaktır.

 • [10] Avrupa Patent Ofisi Başkanı, Avrupa Patent Ofisi başvuruyla ilgili olan başvuru dosyalarının hangi şekilde saklanacağını belirleyecektir.

** İdari Konseyin 01.10.1988 tarihinde yürürlüğe giren

 • tarihli kararıyla eklenmiştir. (1988 tarih ve 290 sayılı Avrupa Patent Ofisi Resmi Gazetesi).

Madde 96 – Avrupa Patent Ofisinin Ek Yayınları

 • Avrupa Patent        Ofisi         Başkanı,        Sözleşmenin        128     inci

Maddesinin 5 inci paragrafında belirtilen verilerin hangi şekilde       üçüncü taraflara bildirileceğini veya

yayımlanacağını belirleyebilir.

 • Avrupa Patent        Ofisi         Başkanı,        Yönetmeliğin         49      uncu

maddesinin 3 üncü paragrafında belirtilen zamandan sonra alınmış yeni veya değiştirilmiş patent istemlerinin yayınlanmasını, böyle bir yayınlamanın şeklini ve böyle taleplerle ilgili özelliklerin Avrupa Patent Bültenine girişini öngörebilir.

Referans: Söz.md.129

Bölüm IX -Hukuki ve İdari İşbirliği

Madde 97 – Avrupa Patent Ofisi ve Üye ülkelerin Kurumları Arasındaki İletişim (1) Avrupa Patent Ofisi ve üye ülkelerin merkez sınai mülkiyet ofisleri arasındaki Sözleşmenin uygulanışı ile ilgili iletişim doğrudan bu otoriteler arasında yürütülecektir. Avrupa Patent Ofisi ile üye ülkelerin mahkemeleri veya diğer kurumları arasındaki iletişim, yukarıda belirtilen merkezi sınai mülkiyet ofisleri aracılığıyla yürütülebilir.

(2) Paragraf (1) uyarınca yapılan ücetten muaf olan bildirimlerle ilgili harcamalar, bildirimi yapan kurum tarafından karşılanacaktır.

Referans: Söz.md. 130, 131

Madde 98 – Başvuru Dosyalarının Üye devletlerin mahkemeleri veya yetkilileri tarafından veya bunlar aracılığıyla incelenmesi

 • Avrupa Patent başvurularının veya Avrupa Patentlerinin

başvuru dosyalarının                    üye ülkelerin mahkemeleri veya

yetkilileri tarafından incelenmesi, asıl belgeler veya onların suretleri üzerinde yapılacaktır. Yönetmeliğin 94 üncü Maddesi geçerli olmayacaktır.

 • Üye ülkelerin mahkemeleri veya savcılıkları, işlemler esnasında Avrupa Patent Ofisi tarafından kendilerine iletilen başvuru dosyalarını veya suretlerini üçüncü taraflara iletebilirler. Böyle bildirimler, Sözleşmenin 128 inci Maddesinde belirtilen şartlar uyarınca uygulanacaktır; bu bildirimler idari ücretlere tabi olmayacaktır.
 • Avrupa Patent Ofisi, üye ülkelerin mahkemelerine veya

savcılıklarına, başvuru dosyalarını ve suretlerini iletirken, Sözleşmenin 128 inci maddesinin 1 inci ve 4 üncü paragrafı uyarınca, Avrupa Patent başvurusu veya Avrupa Patentiyle ilgili olan başvuru dosyalarının üçüncü taraflara     iletilmesinde                     uygulanan               kısıtlamaları

getirecektir.

Referans: Söz.md.131

Madde 99 – Sorgu Müzakereleri için Prosedür (1) Her üye devlet, Avrupa Patent Ofisi tarafından hazırlanan sorguya ait mektupları almakla ve bunları yürürlüğe sokmakla görevli yetkili kuruma iletmekle görevli merkezi bir kurum belirleyecektir.

(2) Avrupa Patent Ofisi, sorgu mektubunu yetkili kurumun dilinde hazırlayacak veya bu mektuba bu yetkili kurumun dilinde bir çeviri ekleyecektir.

 • Paragraf (5) ve (6) nın hükümlerine tabi olarak, yetkili kurum, ilgili talepleri yürürlüğe sokarken izleyeceği prosedürde kendi hukukunu uygulayacaktır. Özellikle, kendi hukuku uyarınca, uygun yaptırım tedbirlerini uygulayacaktır.
 • Sorgu mektuplarının iletildiği kurumun bunları yürürlüğe sokmada yetkili olmaması durumunda, o kurum sorgu mektuplarını derhal paragraf (1) de belirtilen merkezi kuruma iletecektir. Bu kurum, sorgu mektuplarını, ya o devletteki yetkili kuruma ya da o devlette yetkili kurumun bulunmaması durumunda Avrupa Patent Ofisi’ne iletecektir.
 • Avrupa Patent Ofisi, soruşturmanın veya diğerhukuki görüş önlemlerin zamanı ve yeri hakkında bilgilendirilecek ve ilgili taraf, tanık ve uzmanları bilgilendirecektir.
 • Avrupa Patent Ofisi tarafından talep edilmesi durumunda, yetkili kurum, ilgili bölümün üyelerinin katılımına izin verecek ve bu kişilerin, yetkili kuruma doğrudan veya yetkili kurum aracılığıyla delil veren kişilere, soru sormalarına izin verecektir.
 • Sorgu mektubunun işleme konması, hiçbir ücret veya giderlerin geri ödenmesini gerektirmeyecektir. Gene de, sorgu mektuplarının işleme konduğu devletin, uzmanlara ve tercümanlara ödenen ücreti ve paragraf 6’daki prosedür uyarınca ortaya çıkan giderleri, Organizasyondan isteme hakkı vardır.
 • Yetkili kurum tarafından uygulanan kanunun, tarafları delili güvence altına almaya yükümlü kılması ve kurumun kendisinin sorgu mektuplarını işleme alamaması halinde, bu kurum, Avrupa Patent Ofisi’nin izniyle, bu işi yerine getirmek için uygun bir insanı atayabilir. Avrupa Patent Ofisi’nin iznini isterken, yetkili kurum, bu işlemden kaynaklanacak yaklaşık bir maliyeti belirtecektir. Avrupa Patent Ofisi’nin izin vermesi halinde, Organizasyon ortaya çıkan masrafları ödeyecektir, böyle bir iznin olmaması durumunda ise, Organizasyon böyle masrafları ödemekle yükümlü olmayacaktır.

Referans: Söz.md.117, 131

Bölüm X – Temsil

Madde 100 – Ortak bir Temsilcinin Atanması

(1) Başvuru sahibinin birden fazla olması ve bir Avrupa patentinin verilmesi için yapılan başvuruda ortak bir temsilci belirtilmemesi durumunda, dilekçede ismi ilk belirtilen başvuru sahibi ortak temsilci farzedilecektir. Fakat, başvuru sahiplerinden birinin profesyonel bir temsilci atamak zorunda olması halinde, bu temsilci, ilk ismi belirtilen başvuru sahibi profesyonel bir temsilci atamamışsa, ortak temsilci olarak kabul edilecektir. Aynı durum, gerekli değişiklik yapılarak, itiraz veya müdahale bildirimi için birlikte başvuran üçüncü taraflar ve bir Avrupa Patentinin ortak sahipleri için de geçerli olacaktır.

(2) İşlemler sırasında birden fazla kişiye devir yapılması ve bu kişilerin ortak bir temsilci atamaması durumunda, paragraf (1) uygulanacaktır. Böyle bir uygulama mümkün değilse, Avrupa Patent Ofisi bu kişilerden, 2 ay içinde, ortak bir temsilci atanmasını isteyecektir. Bu, istek yerine getirilmezse, Avrupa Patent Ofisi, ortak bir temsilci atayacaktır.

Referans: Söz.md.5£, 133

Madde 101 – Yetkilendirme

 • * Talep üzerine, Avrupa Patent Ofisi nezdinde faaliyette bulunan temsilciler, Avrupa Patent Ofisi tarafından belirlenecek bir süre dahilinde, imzalı bir vekaletname sunacaklardır. Avrupa Patent Ofisi Başkanı hangi durumlarda vekaletname verileceğini belirleyecektir**. Vekaletname bir veya daha fazla Avrupa patent başvurularını veya Avrupa Patentlerini kapsayabilir ve uygun sayıdaki suretler halinde dosyalanacaktır. Sözleşmenin 133 üncü Maddesinin 2 nci paragrafının gereklerinin karşılanmadığı durumlarda, aynı süre bir temsilcinin atanmasının bildirimi ve vekaletnamenin verilmesi için de geçerli olacaktır.
 • Temsilcinin, yetki veren tarafın,               tüm patent

işlemlerinde faaliyette bulunmasını sağlayan genel bir vekaletname dosyalanabilir. Tek bir suret yeterli olacaktır.

 • Avrupa Patent Ofisi Başkanı aşağıdaki belgelerin biçim ve içeriğini belirleyebilir, Avrupa Patent Ofisi Resmi Gazetesinde yayımlayabilir;
 1. Sözleşmenin 133 üncü Maddesinin 2 nci paragrafında belirtildiği şekildeki insanların temsil edilmesiyle ilgili olan bir vekaletname;
 2. genel bir vekaletname.
 • Vekaletname zamanında verilmemişse, temsilci tarafından Avrupa Patent başvurusu yapılması dışında gerçekleştirilen işlem aşamaları, Sözleşmenin sağladığı diğerhukuki görüş sonuçlara zarar vermeksizin, gerçekleştirilmemiş sayılacaktır.
 • Paragraf 1 ve 2’nin hükümleri, bir vekaletnameyi geri çeken bir belge için, gerekli değişiklik yapıldıktan sonra uygulanacaktır.
 • Yetkisi elinden alınan bir temsilci, bu yetkilendirmenin fesh edildiğinin Avrupa Patent Ofisi’ne bildirilmesi tarihine kadar temsilci olarak kabul edilecektir.
 • Buradakilerin aksine hükümlere tabi olarak, Avrupa Patent Ofisi karşısındaki yetki, bu yetkiyi veren kişinin ölümü üzerine sona ermeyecektir.
 • ** Bir tarafça birkaç temsilcinin atanması durumunda, atanmalarıyla ilgili bildirimde veya vekaletnamedeki hükümlerin aksine olan hükümlere rağmen, ortak veya tek olarak faaliyette bulunabilirler.
 • **** Bir temsilciler birliğinin yetkilendirilmesi, bu

birlikte çalıştığını ispatlayabilecek bir temsilcinin yetkilendirilmesi olarak farzedilecektir.

Referans: Söz.md.134, 163

* İdari Konseyin 01.10.1991 tarihinde yürürlüğü giren

 • tarihli kararıyla değiştirilmiştir. (1991 tarih ve 421 sayılı Avrupa Patent Ofisi Resmi Gazetesi).

** Avrupa Patent Ofisi Başkanının 1. paragraf 2. cümle uyarınca kararına bakınız. (Avrupa Patent Ofisi Resmi Gazetesi 1991, 489)

*** İdari Konseyin 01.10.1991 tarihinde yürürlüğe giren

 • tarihli kararıyla son olarak değiştirilmiştir. (1991 tarih ve 421 sayılı Avrupa Patent Ofisi Resmi Gazetesi).

**** İdari Konseyin 01.02.1978 tarihinde yürürlüğe giren

 • tarihli kararıyla eklenmiştir. (1978 tarih ve 12 sayılı Avrupa Patent Ofisi Resmi Gazetesi). Avrupa Patent Ofisi Resmi Gazetesi 1979, 92’deki tebliğe bakınız.

Madde 102           – Profesyonel Temsilcilerin Listelerindeki

Değişiklikler

 • * Profesyonel bir temsilcinin kaydı, kendi isteği üzerine veya tekrarlanan hatırlatmalara rağmen, bu kişinin, Avrupa Patent Ofisi nezdindeki Profesyonel Temsilciler Enstitüsüne, yıllık aidatını o yılın sonuna kadar ödeyememesi durumunda,         profesyonel   temsilcilerin

listesinden silinecektir.

(2)[11] Sözleşmenin 163 üncü Maddesinin,1 inci paragrafında

 1. Profesyonel temsilcinin             ölümü           veyahukuki görüş

yetersizliği durumunda,

 1. Profesyonel temsilcinin             listeye geçiş döneminde

girmemesi veya Avrupa Patent Ofisi Başkanı tarafından, Sözleşmenin 134 üncü Maddesinin 6 ncı Paragrafı uyarınca muafiyet     tanınmış  olmaması koşuluyla, artık üye

devletlerden birinin vatandaşı olmaması durumunda,

 1. Profesyonel temsilcinin, üye devletlerin sınırı içinde artık bir işyerine veya işe sahip olmaması durumunda.
 • Kaydı silinmiş bir kişi, talep üzerine, silinme şartları artık yoksa, profesyonel temsilciler listesine tekrar alınacaktır.

Referans: Yön.Md.. 106

* En son İdari Konseyin 09.12.93 tarihinde yürürlüğe giren 09.12.1993 tarihli kararıyla değiştirilmiştir. (1994 tarih ve 18 sayılı Avrupa Patent Ofisi Resmi Gazetesi).

KISIM VIII-SÖZLEŞMENİN VIII,X VE XI’İNCİ
KISIMLARIYLA İLGİLİ YÖNETMELİK

Karar 103 – Dönüştürme Durumunda Kamuyu Bilgilendirme

 • Sözleşmenin 136 ncı Maddesi uyarınca, dönüştürme talebine eklenen belgeler, ulusal prosedürle ilgili olan belgelerle aynı koşullar altında ve aynı ölçüde, merkezi sınai mülkiyet ofisi tarafından kamuoyuna bildirilecektir.
 • Bir Avrupa Patent başvurusunun dönüştürülmesinden ortaya çıkan ulusal patentin basılı tarifnamelerinde bu başvurudan bahsedilmelidir.

Madde 104 – Kabul Ofisi Olarak Avrupa Patent Ofisi

 • İşbirliği Antlaşması uyarınca, Avrupa Patent Ofisinin

kabul ofisi olarak hareket ettiği durumlarda, uluslararası başvuru     İngilizce,        Fransızca      veya Almanca olarak

yapılacaktır. Uluslararası Başvuru 3 nüsha halinde yapılacaktır, aynı durum, İşbirliği Antlaşmasına dair Yönetmeliğin 3.3                (a) (ii) maddesinde öngörülen kontrol

listesindeki belgeler için de, ödenen ücretler için alınan makbuzlar veya ücretlerin ödenmesi için verilen çek hariç, geçerli olacaktır.

 • Paragraf 1’in ikinci cümlesinin hükümlerine uyulmaması

halinde, eksik kopyalar, masrafları başvuru sahibine ait olmak üzere, Avrupa Patent Ofisi         tarafından

hazırlanacaktır.

 • Uluslararası bir başvurunun üye bir devletin bir kurumu tarafından, bu başvurunun kabul ofisi olarak Avrupa Patent Ofisi’ne iletimi için yapılması halinde, üye devlet, başvurunun, Avrupa Patent Ofisine, başvurunun yapıldığı tarihten veya rüçhan hakkı talep ediliyorsa rüçhan tarihinden sonraki 3. ayın sona ermesinden önceki 2 haftalık süreyi geçmeyen bir tarihte ulaşmasını sağlayacaktır.

Referans: Söz.md.151, 152

* İdari Konseyin 01.02.1978 tarihinde yürürlüğe giren

 • tarihli kararıyla değiştirilmiştir. (1978 tarih ve 12 sayılı Avrupa Patent Ofisi Resmi Gazetesi).

Madde 104a – Uluslararası Araştırma Kuruluşu veya Uluslararası Ön İnceleme Kuruluşu olarak Avrupa Patent Ofisi

 • İşbirliği Antlaşmasının 17 nci Maddesinin, 3 (a) paragrafının gerektirdiği durumda, araştırma ücretine eşit ek bir ücret, uluslararası araştırmanın yapılacağı sonraki her bir buluş için de ödenecektir.
 • İşbirliği Antlaşmasının Madde 34, paragraf 3(a)’nın gerektirdiği durumda, ön inceleme ücretine eşit olan ek bir ücret, uluslararası Ön İncelemenin yapıldığı sonraki her bir buluş için de ödenecektir.
 • ** İşbirliği Antlaşması Yönetmeliğinin 40.2 (e) ve 68.3
 • maddeleri göz önüne alınmaksızın, itiraza rağmen ek bir ücret ödendiği durumlarda, Avrupa Patent Ofisi, bu ek ücretin ödenmesi için yapılan çağrının haklı olup olmadığını gözden geçirecek ve bu çağrının haklı olmadığını tespit etmesi halinde, ek ücreti geri verecektir.

Avrupa Patent Ofisinin böyle bir incelemeden sonra, yapılan çağrıyı haklı görmesi halinde, Avrupa Patent Ofisi başvuru sahibini bu konuyla ilgili olarak bilgilendirecek ve bu kişiden itirazın incelenmesi bir itiraz ücreti ödemesini isteyecektir. İtiraz ücretinin zamanında ödenmesi halinde, itiraz, karar için Temyiz Kuruluna iletilecektir.

Referans: Söz.md.154, 155

*       İdari Konseyin              01.02.1978         tarihinde           yürürlüğe          giren

 • tarihli kararıyla eklenmiştir.

**      İdari Konseyin              01.10.1992         tarihinde           yürürlüğe          giren

 • tarihli kararıyla eklenmiştir. (1992 tarih ve 342 sayılı Avrupa Patent Ofisi Resmi Gazetesi).

Madde 104b ** Belirlenen veya Seçilen bir Ofis Olarak Avrupa Patent Ofisi

(1) ***

Sözleşmenin 150 nci maddesinin 3 üncü paragrafında belirtilen         uluslararası bir                                başvurunun                           gerektirdiği

durumda, başvuru sahibi, İşbirliği Anlaşmasının 22 nci Maddesinin birinci ve ikinci paragrafının geçerli olduğu durumlarda aşağıdaki      faaliyetlerde başvuru                       tarihinden

itibaren 21 ay içinde, veya İşbirliği Antlaşmasının 39 uncu maddesinin 1 (a) paragrafının geçerli olduğu durumlarda başvurunun yapıldığı tarihten itibaren 31 ay içinde veya rüçhan talep edildiyse, rüçhan tarihinden itibaren 31 ay içinde, aşağıdakileri yerine getirecektir:

 1. Geçerli olan durumlarda, Sözleşmenin 158 inci Maddesinin 2 nci paragrafı uyarınca gerekli olan çevirinin sağlanması;
 2. Sözleşmenin 158 inci maddesinin 2 nci paragrafında öngörülen ulusal ücreti ödemek, bu ücret aşağıdakileri kapsamaktadır;
 • Sözleşmenin 78 inci Maddesinin 2 nci paragrafında öngörülen başvuru ücretiyle eşit bir standart ulusal ücret,
 • Sözleşmenin 79 uncu Maddesinin 2 nci paragrafında öngörülen belirleme ücretleri ve
 • geçerli olan durumlarda, Yönetmeliğin 31 inci

maddesinde öngörülen istem ücretleri

 1. Sözleşmenin 157 nci Maddesinin 2 (b) paragrafında öngörülen araştırma ücretini, ek bir Avrupa araştırma raporunun oluşturulması gereken durumlarda ödemek;
 2. Sözleşmenin 94 üncü Maddesinin 2 nci paragrafında belirtilen zaman sınırının daha erken bitmesi halinde, Madde 94 uyarınca, inceleme için bir başvurunun yapılması;

(e)** Yıllık ücretin, Yönetmeliğin 37 nci Maddesinin 1 inci paragrafı uyarınca zamanından önce                                                                                               ödenmesi halinde,

Sözleşmenin 86 ncı Maddesinin 1 inci                            paragrafı uyarınca,

üçüncü yıla göre ödenmesi;

 1. Gerekli olduğu durumda Sözleşmenin 55 inci Maddesinin 2 nci paragrafı ve Yönetmeliğin 23 üncü maddesinde belirtilen sergileme belgesini vermek;
 • Yönetmeliğin 17 nci maddesinin 1 inci paragrafında buluş sahibiyle ilgili belirtilen verilerin, paragraf 1’de belirtilen hangi durum geçerli ise, 21 veya 31 aylık sürenin bitişinde sunulmaması halinde, Avrupa Patent Ofisi, başvuru sahibinden, belirleyeceği belli bir süre içinde, verileri sağlamasını isteyecektir.
 • **** Önceki bir başvuru için rüçhan talep edildiği ve Sözleşmenin 88 inci Maddesinin 1 inci paragrafı ve Yönetmeliğin 38 inci maddesinin 1’den 3’e kadar olan paragraflarında öngörülen başvuru numarasının veya başvuru suretinin, paragraf 1’de belirtilen hangi durum geçerli ise, 21 veya 31 aylık süre içinde sunulmadığı durumlarda, Avrupa Patent Ofisi, başvuru sahibinden, belirleyeceği bir süre içinde önceki başvurunun numarasını veya bir suretini sağlamasını isteyecektir. Yönetmeliğin 38 inci Maddesinin, 3 üncü paragrafının, üçüncü cümlesi, önceki bir başvurunun suretinin verilmesi için de geçerli olacaktır.

(3a)***** Paragraf 1’de belirtilen 21 veya 31 aylık sürenin bitişinde, İşbirliği Antlaşması Yönetmeliğinin 5.2 nci maddesinde belirtildiği şekilde, bir dizi listesinin, Avrupa Patent Ofisi’nin elinde bulunmaması veya bu listenin belirlenmiş standartlara uymaması veya belirlenmiş veri taşıyıcısında dosyalanmamış veya söz konusu süre içinde dosyalanmış dizi listesinin Avrupa Patent Ofisi’nin resmi dillerinin biriyle oluşturulmuş olmaması halinde, başvuru sahibi, Avrupa Patent Ofisi tarafından belirlenecek bir süre içinde, belirlenmiş standarta uyan veya belirlenmiş veri taşıyıcısında bulunan bir dizi listesi veya bir çeviri vermeye davet edilecektir.

 • Uluslararası başvurunun sadece bir bölümünün, Uluslararası Araştırma Kuruluşu tarafından, bu başvurunun buluş bütünlüğüne uymadığı gerekçesiyle ve başvuru sahibinin İşbirliği Antlaşmasının 17 nci Maddesinin 3(a) paragrafı uyarınca, belirlenmiş zaman sınırı içinde, ek ücretleri ödememesinden dolayı sadece bir bölümünün araştırılması durumunda, Araştırma Bölümü, başvurunun buluş bütünlüğü gereğine uyup uymadığını araştıracaktır. Araştırma Bölümü, bu başvurunun uymadığını düşünmesi halinde, başvuru sahibini, her bir buluş için bir araştırma ücretinin, Araştırma Bölümü tarafından belirlenecek ve 2 haftadan kısa 6 haftadan uzun olmayan bir süre içinde ödenmesi halinde, uluslararası başvurunun araştırma yapılmayan bölümleri için bir Avrupa araştırma raporunun sağlanabileceği hakkında bilgilendirecektir.
 • Yönetmeliğin 46 ncı maddesinin 2 nci Paragrafı, Paragraf 4’te belirtilen bildirim için gereği yapıldıktan sonra geçerli olacaktır.
 • Uluslararası bir başvuru için, Avrupa Patent Ofisi’nin uluslararası bir ön inceleme raporu oluşturduğu durumlarda, Avrupa Patent Ofisi, başvuru sahibine, inceleme ücretinde bir indirim uygulayacaktır. İndirim, Ücretlerle İlgili Maddeler uyarınca, ücretin yüzdesi üzerinden yapılacaktır.

Referans: Söz.Md. 82, 153, 156 R. 85 a/1 .mükerrer, 85 b/ 2.mükerrer, 104c/3.mükerrer [12] [13] [14] **** İdari Konseyin 01.06.1995 tarihinde yürürlüğe giren

 • tarihli kararıyla değiştirilmiştir. (1995 tarih ve 9 sayılı Avrupa Patent Ofisi Resmi Gazetesi).

***** İdari Konseyin 01.01.1993 tarihinde yürürlüğe giren

 • tarihli kararıyla eklenmiştir. (1992 tarih ve 342 sayılı Avrupa Patent Ofisi Resmi Gazetesi).

Madde 104c* Ödeme Yapmamanın Sonuçları

 • Hem ulusal standart ücretin hem de Yönetmeliğin 104b, maddesinin 1(b) paragrafında öngörülen en azından bir belirleme ücretinin zamanında ödenmemesi halinde, Avrupa patent başvurusu geri çekilmiş farzedilecektir.
 • Paragraf 1’e tabi olarak, Yönetmeliğin 104b maddesinin 1 (b) paragrafında öngörülen belirleme ücretinin zamanında ödenmemesi göz önüne alındığında, üye bir devletin belirlenmesi geri çekilmiş farzedilecektir.
 • Yönetmeliğin 104b maddesinin, 1 (b)                       paragrafında

öngörülen istem                   ücretlerinin zamanında ödenmediği

durumlarda,                ilgili                  istem “vazgeçilmiş”                              olarak

farzedilecektir. [15] ve bu kısıtlamaların ortadan kaldırılması Avrupa Patent Bülteninde yer alacaktır.

(2) Avrupa patent başvurularının işleme alındığı teknoloji alanları,                 uluslararası sınıflandırmaya                                    göre

belirlenecektir.

Referans: Söz.Md. 129

Madde 106        – Geçiş dönemindeki profesyonel temsilcilerin

listesinin değiştirilmesi

 • Sözleşmenin 163 üncü Maddesinin 1 inci paragrafında öngörülen geçiş dönemi esnasında, merkezi sınai mülkiyet ofisi 163 üncü Maddenin 2 nci paragrafı uyarınca oluşturulan belgeyi aşağıdaki durumlarda geri çekecektir:
 1. * Yönetmeliğin 102 nci maddesinin 2(a) ve (c) paragrafında belirtilen durumlarda
 2. Belgenin verilmesiyle ilgili üye devletin ulusal hukukunun diğer gereklerinin yerine getirilmemesi durumunda
 • Merkezi sınai mülkiyet ofisi, belgenin geri çekildiğini Avrupa Patent Ofisi’ne bildirecektir. Avrupa Patent Ofisi, bunun üzerine, Sözleşmenin 163 üncü Maddesinin 4(b) veya 5 inci paragrafının geçerli olduğu durumlar hariç, otomatik olarak profesyonel temsilcilerin listesinden profesyonel temsilciyi çıkartacaktır.

(2a) ** Sözleşmenin 134 üncü Maddesinin 8 (c) paragrafı uyarınca disipline ait bir önleme uygun olarak profesyonel bir temsilcinin çıkarılışı, otomatik olarak Avrupa Patent Ofisi tarafından yürütülecek ve bu Sözleşmenin 163 üncü maddesinin 2 nci paragrafında öngörülen belgeyi ilgili kişiye veren sınai mülkiyet ofisine bildirilecektir.

 • Yönetmeliğin 102 nci maddesinin 1 inci paragrafının hükmü, gereği yapıldıktan sonra, geçerli olacaktır.
 • * Kaydı silinen bir kişi, talep üzerine, paragraf 1 kapsamındaki belgenin geri çekilmesiyle ilgili olan koşulların artık geçerli olmadığını belirten ve merkezi sınai mülkiyet ofisi tarafından verilen bir belge temin etmesi veya bir olasılık olan, kişiye uygulanan disipline ait önlemin etkinliği yitirmesi durumunda, kişi tekrar profesyonel temsilciler listesine girecektir.

* İdari konseyin 01.02.1978 tarihinde yürürlüğe giren

 • tarihli kararıyla değiştirilmiştir.                      (1978

tarihli ve 12 sayılı Avrupa Patent Ofisi Resmi Gazetesi).

** İdari Konseyin 01.02.1978 tarihinde yürürlüğe giren

 • tarihli kararıyla eklenmiştir. (1978 tarih ve 12 sayılı Avrupa Patent Ofisi Resmi Gazetesi).

Madde 106a*-                Geçiş Döneminde Yönetmeliğin 10 uncu

maddesinin 2 nci Paragrafında Belirtilen Yetkili

Temyizlerden sorumlu Başkan yardımcısının atanma tarihine ve birden fazla Temyiz Kurulunun oluşturulma tarihine kadar, Yönetmeliğin 10 uncu Maddesinin 2 nci paragrafında belirtilen yetkili, aşağıdaki şekilde oluşturulacaktır:

 1. a) Temyizlerden sorumlu Başkan yardımcısının atanmaması, sadece bir Temyiz kurulunun oluşturulması halinde, yetkili, İdari Konsey Başkanı olarak hareket edecek Avrupa Patent Ofisi Başkanı, yeni kurulmuş olan Temyiz Kurulu başkanları ve söz konusu çalışma yılında, kurula tam üyelikle seçilmiş olan, Temyiz Kurulunun diğer 3 üyesinden oluşturulacaktır.
 2. Temyizlerden sorumlu Başkan yardımcısının atanmaması durumunda, yetkili, İdari Konsey Başkanı olarak hareket edecek olan Avrupa Patent Ofisi başkanı, Temyiz Kurulu Başkanları ve söz konusu çalışma yılında, kurula tam üyelikle seçilmiş olan, Temyiz Kurulunun diğer 3 üyesinden oluşturulacaktır.
 3. Sadece bir Temyiz Kurulunun kurulması durumunda, yetkili, İdari Konsey Başkanı olarak hareket edecek olan Avrupa Patent Ofisi başkanı, temyizlerden sorumlu başkan yardımcısı, yeni kurulmuş olan Temyiz Kurulunun başkanı ve söz konusu çalışma yılında, kurula tam üyelikle seçilmiş olan, Temyiz Kurulunun diğer 3 üyesinden oluşturulacaktır.
 4. Alt paragraf (a)          (b) ve (c)’de belirtilen tüm

durumlarda, bu yetkili, bu üyelerin en az 4’ünün bulunması koşuluyla bir karar alabilir, ki bunlar Avrupa Patent Ofisi’nin başkanını veya başkan yardımcısını ve Temyiz Kurulunun başkanını kapsamalıdır.

Referans: Söz.Md. 15, 21

* İdari Konseyin, 24.02.1978 tarihinde yürürlüğe giren

 • tarihli kararıyla eklenmiştir. (Avrupa Patent Ofisi Resmi Gazetesi 1978, 198, 199)
APS – AVRUPAPATENTSİSTEMİNİN
MERKEZİLEŞTİRİLMESİVESUNULMASI
 

 

 

PROTOKOLÜ)

5 Ekim 1973 tarihli

Madde Bölüm 1

(1)(a) Sözleşmenin yürürlüğe girmesi üzerine, 6 Haziran 1947 tarihli Lahey Anlaşmasıyla kurulan Uluslararası Patent Enstitüsünün de üyeleri olan taraf devletler, Uluslararası Patent Enstitüsünün bütün mal varlığı ve borçları ve kadrosunu, Sözleşmenin 162 nci Maddesinin 1 inci paragrafında belirtilen süreyi geçirmemek kaydıyla, Avrupa Patent Ofisi’ne aktarmak için gerekli olan tüm adımları atacaktır. Böyle bir aktarma işlemi, Uluslararası Patent Enstitüsü ve Avrupa Patent Organizasyonu arasındaki bir antlaşmayla yürütülecektir. Yukarıda belirtilen devletler ve sözleşmeye taraf olan diğer devletler, bu anlaşmanın gereklerini, Sözleşmenin 162 nci Maddesinin 1 inci paragrafında belirtilen tarihten ileriki bir tarihte olmamak kaydıyla, yerine getirmek için gerekli olan tüm adımları atacaklardır. Anlaşmanın yürürlüğe girmesi üzerine, Sözleşmeye de taraf olan Uluslararası Patent Enstitüsünün üye devletleri daha sonra Lahey Anlaşmasına katılımlarını fesh etme işlemini üstleneceklerdir.

 • Sözleşmeye taraf olan devletler, Uluslararası Patent Enstitüsünün bütün mal varlığı ve borçlarını, ve kadrosunun, alt paragraf (a)’da belirtilen anlaşma uyarınca, Avrupa Patent Ofisi’ne alınmasını sağlamak için gerekli olan tüm adımları atacaklardır. Anlaşmanın uygulanmasından sonra, Sözleşmenin imzaya açıldığı tarihte, Uluslararası Patent Enstitüsüne düşen görevler ve özellikle Sözleşmeye taraf olsun veya olmasınlar, Uluslararası Patent

 

Enstitüsünün üye devletleri tarafından yerine getirilen görevler ve Sözleşmenin yürürlüğe girdiği tarihte, hem Patent Enstitüsünün üyeleri hem de Sözleşmeye taraf olan devletlerle karşılıklı olarak, Ulusal Patent Enstitüsünün üstlendiği görevler, Lahey’de kurulacak bir şube tarafından belirtilecektir. Buna ek olarak, Avrupa Patent Organizasyonunun İdari Konseyi, bu şubeye araştırma konusunda, daha fazla görevler verebilir.

 • Yukarıda belirtilen zorunluluklar, Uluslararası Patent Enstitüsü ve ilgili üye devletin hükümeti arasındaki anlaşmada belirlenen koşullara uygun olarak,Lahey Anlaşması uyarınca kurulan bir alt ofiste de, gerekli değişiklikler yapılarak uygulanacaktır. Bu hükümet, bundan dolayı, Uluslararası Patent Enstitüsüyle daha önce yaptığı anlaşma yerine, işbu Protokolün hükümleri uyarınca, alt ofisi organize etme, işletme ve finanse etmeyle ilgili maddeleri uyumlaştırmak için Avrupa Patent Organizasyonu ile yeni bir anlaşma yapmayı üstlenir.
 • Bölüm 3’teki hükümlere tabi olarak, Sözleşmeye taraf olan devletler, kendi merkezi sınai mülkiyet ofisleri adına, Sözleşmenin 162 nci Maddesinin 1 inci paragrafında belirtilen tarihten itibaren Patent İşbirliği Antlaşması uyarınca, Uluslararası Araştırma Kuruluşu olma gibi faaliyetlerden Avrupa Patent Ofisi’nin yararına çekileceklerdir.
 • (a) Avrupa Patent başvurularını araştırmak için Avrupa Patent Ofisinin bir alt-ofisi, Sözleşmenin 162 nci Maddesinin 1 inci paragrafında belirtilen tarihten itibaren, batı Berlin’de kurulacaktır. Bu ofis, Lahey’deki şubenin talimatlarıyla çalışacaktır.

 

 • İdari Konsey, Berlin’deki alt ofise verilecek olan görevleri, Avrupa Patent Ofisinin araştırmayla ilgili genel görüşleri ve gereklilikleri ışığında, belirleyecektir.
 • En azından Avrupa Patent Ofisi’nin faaliyet alanının aşamalı genişlemesini izleyen dönemin başında, bu alt ofise verilecek olan işin miktarı Alman Patent Ofisinin Berlin Ekindeki inceleme kadrosunun, Sözleşmenin imzaya açıldığı tarihteki gibi, tamamen istihdam edilmesini mümkün kılacak kadar yeterli olacaktı.
 • Federal Almanya Cumhuriyeti, Berlin’deki alt ofisin kuruluşu ve idamesi için Avrupa Patent Ofisi’nin girdiği ek masrafları üstlenecektir.

Madde Bölüm II

Bölüm III ve IV hükümlerine tabi olarak, sözleşmeye taraf olan devletler, kendi merkezi sınai mülkiyet ofisleri adına, Patent İşbirliği Anlaşması uyarınca Uluslararası Ön İnceleme Kuruluşluğu gibi herhangi bir faaliyetten, Avrupa Patent Ofisi lehine feragat edeceklerdir. Bu yükümlülük, sadece Avrupa Patent Ofisinin, sözleşmenin 162 nci maddesinin 2 nci paragrafı uyarınca Avrupa patent başvurularını inceleyebileceği derecede geçerli olacaktır ve bu yükümlülük, Avrupa Patent Ofisinin faaliyetlerini teknolojinin bütün alanlarına aşamalı olarak genişletebilecek ve sadece İdari Konseyin kararıyla değiştirebilecek olan 5 yıllık bir plan uyarınca, Avrupa Patent Ofisinin ilgili teknoloji alanında inceleme faaliyetlerine başladığı tarihten 2 yıl sonrasına kadar geçerli olmayacaktır. Bu yükümlülüğün yürürlüğe girmesiyle ilgili prosedürleri, İdari Konseyin kararları belirleyecektir.

 

 • Sözleşmeye taraf olan ve resmi dili, Avrupa Patent Ofisi’nin resmi dillerinden biri olmayan herhangi bir devletin merkezi sınai mülkiyet ofisi, Patent İşbirliği Antlaşması uyarınca, Uluslararası Araştırma Kuruluşu ve Uluslararası Ön İnceleme Kuruluşu olarak hareket etmek için yetkilendirilecektir. Böyle bir yetkilendirme, ilgili devletin, kendi vatandaşları ve bu ülkede ikamet edenler ve bu ülkeye komşu olan ve sözleşmeye taraf olan devletlerin vatandaşlarının ve bu ülkelerde ikamet edenler tarafından yapılan uluslararası başvurular ile ilgili faaliyetleri kısıtlamaya yönelik olacaktır. İdari Konsey, Sözleşmeye taraf olan herhangi bir devletin merkezi sınai mülkiyet ofisini böyle faaliyetleri, söz konusu üye devletle aynı resmi dili konuşan herhangi bir üye olmayan devletin vatandaşları ve bu ülkede ikamet edenler tarafından ve bu ortak dilde hazırlanmış olan uluslararası başvuruları kapsayacak şekilde genişletmek için yetkilendirmeye karar verebilir.
 • Patent İşbirliği Antlaşması kapsamındaki araştırma faaliyetlerini, patentlerin tescili konusunda Avrupa sistemi çerçevesinde uyumlaştırmak amacıyla, Avrupa Patent Ofisi ve bu madde uyarınca yetkilendirilen herhangi bir merkezi sınai mülkiyet ofisi arasında işbirliği kurulacaktır. Böyle bir işbirliği, gerekli kontrol ve denetimi sağlamak için gereken diğer unsurlar yanında, araştırma prosedürleri ve yöntemleri, patent uzmanlarının gelişimi ve eğitimi için gerekli olan faktörleri, ve ofisler arasında araştırma ve diğer hizmetlerin alışverişi için olan kılavuzları vb. kapsayan özel bir anlaşma temelinde olacaktır.

(1)(a) Sözleşmeye taraf olan devletlerin ulusal patent ofislerinin Avrupa Patent sistemine uyumunu sağlamak amacıyla, İdari Konsey, istenebileceğini düşünmesi halinde ve aşağıda belirtilen koşullara tabi olarak, Avrupa Patent Ofisi’nin resmi dillerinden birinde işlemleri yürütmenin mümkün olduğu Sözleşmeye taraf olan devletlerin merkezi sınai mülkiyet ofislerine, Sözleşmenin 18 inci Maddesinin 2 nci paragrafı uyarınca, genel kural olarak, İnceleme Bölümünün bir üyesine verilecek olan, o dilde hazırlanmış Avrupa Patent başvurularının incelenmesi ile ilgili görevleri verebilir. Böyle görevler, Sözleşmede belirtilen patentlerin tescili işlemlerinin çerçevesinde yürütülecektir; böyle başvurularla ilgili kararlar, Sözleşmenin 18 inci Maddesinin 2 nci paragrafı uyarınca kurulan inceleme Bölümü tarafından alınacaktır.

 • Alt paragraf (a)’da verilmiş olan görevler, yapılan Avrupa patent başvurularının toplam sayısı göz önüne alındığında bu sayının % 40’ını geçmeyecektir; herhangi bir devlete verilen görevler, yapılan Avrupa Patent başvurularının toplam sayısı göz önüne alındığında, bu sayının 1/3’ünü geçmeyecektir. Bu görevler Avrupa Patent Ofisinin açılışından itibaren 15 yıllık bir süre için verilecek ve bu sürenin son 5 yılı boyunca aşamalı olarak azaltılacaktır (prensipte her yıl % 20).
 • İdari Konsey, alt paragraf (b)nin hükümlerini göz önüne alırken, yukarıda belirtilen her bir üye devletin merkezi sınai mülkiyet ofisine hangi inceleme görevlerinin verilebileceği açısından, Avrupa patent başvurularının yapı, köken ve sayısı hakkında karar verecektir.

 

 

 

 • Yukarıda belirtilen uygulama prosedürleri, ilgili üye devletin merkezi sınai mülkiyet ofisi ile Avrupa Patent organizasyonu arasında yapılacak özel bir anlaşma temelinde kurulacaktır.
 • Böyle bir anlaşmayı yapmış olan bir ofis, 15 yıllık sürenin bitimine kadar, Patent İşbirliği Antlaşması uyarınca, Uluslararası Ön İnceleme Kuruluşu olarak hareket edebilecektir.

(2)     (a)İdari Konseyin Avrupa Patent Ofisinin normal

işleyişiyle tutarlı olduğunu düşünmesi halinde, ve Bölüm 1, paragraf 2’nin uygulanmasıyla ilgili, belirli üye devletler için ortaya çıkabilecek zorlukları hafifletmek amacıyla, İdari Konsey, Resmi dili Avrupa Patent Ofisinin resmi dillerinden biri olan bu devletlerin merkezi sınai mülkiyet ofislerine, Patent         İşbirliği Antlaşmasında belirtilen

koşullar uyarınca, Uluslararası Araştırma Kuruluşu olarak atanması için gerekli koşullara sahip olmaları şartıyla, Avrupa Patent başvurularıyla ilgili araştırma görevini verecektir.

 1. Böyle bir çalışmayı yaparken, Avrupa Patent Ofisinin

sorumluluğunu üstlenmiş olan ilgili merkezi sınai mülkiyet ofisleri, Avrupa araştırma      raporunun oluşturulmasında

kullanılan kılavuzlara bağlı kalacaktır.

 1. İş bu paragraf 1(b) ikinci cümle ve alt paragraf (d)’nin hükümleri bu paragrafta geçerli olacaktır.

Madde Bölüm V

 • Bölüm 1, paragraf 1 (c)’de belirtilen alt ofis, hizmetinde olan ve alt ofisin bulunduğu devletin resmi dilinde yazılmış olan belgeler doğrultusunda, bu devletin vatandaşları ve bu ülkede ikamet edenler tarafından yapılan Avrupa Patent başvurularının araştırmalarını yapmaya yetkili kılınacaktır. Bu yetkilendirilme, Avrupa patentlerinin tescili işlemlerinin geciktirilmeyeceği ve Avrupa Patent Organizasyonu’nun ek maliyetlere maruz bırakılmayacağı anlayışı temelinde olacaktır.
 • Paragraf 1’de belirtilen alt ofis, bir başvuru sahibinin Avrupa patenti için ve bu işlemin masraflarında, paragraf 1’de belirtilen belgeler doğrultusunda, patent başvurusunun araştırmasını yapmakla yetkilendirilecektir. Bu yetkilendirme, Sözleşmenin 92 nci Maddesinde öngörülen araştırmanın, Bölüm 6 uyarınca böyle bir dokümantasyonu kapsaması için genişletilmesine kadar geçerli olacaktır ve Avrupa Patentlerinin tescili işlemlerinin gecikmemesi anlayışı temelinde olacaktır.
 • İdari Konsey, ayrıca, paragraf 1 ve 2’de öngörülen yetkilendirmeleri, bu paragraflar uyarınca, resmi dili, Avrupa Patent ofisinin resmi dillerinden biri olmayan bir üye devletteki merkezi sınai mülkiyet ofisine kadar genişletebilecektir.

Madde Bölüm VI

Sözleşmenin 92 nci Maddesinde öngörülen araştırma, prensip olarak, Sözleşmenin 162 nci Maddesinin 1 inci paragrafında belirtilen tarihte, Avrupa Patent başvurularının hepsi göz önüne alınarak, yayımlanmış patentlere, yayımlanmış patent başvurularına   ve Avrupa Patent Ofisinin araştırma

dokümantasyonlarında yer almayan, üye ülkelerin diğer ilgili dokümanlarına kadar genişletilecektir. Bu genişletme, genişletmenin şartları ve zamanlaması, İdari Konsey tarafından teknik ve mali konularla ilgili bir çalışma temelinde belirlenecektir.

Madde Bölüm VII

Bu protokolün hükümleri,                           Sözleşmenin          herhangi aksi

hükümleri üzerinde geçerli olacaktır.

Madde Bölüm VIII

İdari Konseyin bu Protokolde öngörülen kararları için 3/4 çoğunluk gerekecektir (Sözleşmenin 35 inci Maddesinin 2 nci paragrafı).            Oyların               sayımını   düzenleyen hükümler

(Sözleşmenin 36 ncı maddesi) uygulanacaktır.

APS- BİR AVRUPA PATENTİNİN VERİLMESİ HAKKI  İLE İLGİLİ       KARARLARIN YARGI

YETKİSİ VE TANINMASI HAKKINDA PROTOKOL (TANIMA PROTOKOLÜ)

(5 Ekim 1973 tarihli)

Bölüm 1- Yargı Yetkisi

Madde 1*

 • Üye ülkelerin mahkemeleri, Bu Protokolün 2’den 6’ya kadar olan Maddeleri uyarınca, başvuru sahibine karşı, Avrupa patent başvurusunda belirlenen bir veya daha fazla

üye ülkeyle ilgili bir Avrupa Patentinin verilmesi hakkıyla ilgili patent istemlerine karar vermekte yargı yetkisine sahiptir.

 • İşbu protokolün amaçları bakımından, “mahkemeler”

kavramı, üye bir devletin ulusal hukuku uyarınca, paragraf 1’de belirtilen istemlere karar verebilecek yargı yetkisine sahip olan yetkilileri içerecektir. Herhangi bir üye devlet, Avrupa Patent Ofisine, böyle bir yargı yetkisinin verildiği herhangi bir yetkilinin kimliğini bildirecektir ve Avrupa Patent Ofisi, buna göre, diğer üye devletleri, bu konu hakkında bilgilendirecektir.

 • İşbu protokolün amaçları bakımından, “üye devlet”

kavramı, Sözleşmenin 167. maddesi uyarınca, bu Protokolün uygulanmasından çıkartılmamış            olan üye devleti

belirtmektedir.

^Genişletilmiş Temyiz Kurulunun G 3/92 kararına bakınız. (Ek 1)

Madde 2

Bu Protokolün 4 ve                   5 inci           Maddelerine     tabi olarak,                  bir

Avrupa Patenti için başvuru sahibinin, üye devletlerden birinde ikametgahı veya işyerinin merkezinin bulunması halinde bu kişiye   karşı               işlemler,       bu üye devletin

mahkemelerinde yapılacaktır.

Madde 3

Bu Protokolün 4 ve                   5 inci           Maddelerine     tabi olarak,                  bir

Avrupa Patenti için                   başvuru         sahibinin      ikametgahının          veya

işinin merkezinin üye devletler dışında bulunması halinde, ve Avrupa Patenti verilmesi hakkı ile ilgili talepte bulunan tarafın bu üye devletlerden birinde ikametgahı veya işyerinin merkezinin olması halinde, bu ikametgahının veya ikinci devletin mahkemelerinin özel yargılama yetkisi olacaktır.

Madde 4

Bu Protokolün 5 inci Maddesine tabi olarak, bir Avrupa Patent başvurusunun konusunun bir çalışanın buluşu olması halinde,                    Sözleşmenin       60            ıncı      Maddesinin 1 inci

paragrafının, ikinci cümlesi uyarınca, kanunları Avrupa Patent hakkını belirleyen üye ülkenin mahkemeleri, çalışan ve işveren arasındaki işlemler üzerinde özel bir yargılama yetkisine sahip olacaktır.

Madde 5

 • Avrupa Patenti tescili hakkında bir ihtilafa düşen tarafların yazılı veya yazılı bir onay belgesiyle birlikte sözlü bir anlaşmaya varmış olmaları halinde, belli bir üye devletin mahkeme veya mahkemelerinin böyle bir ihtilafa karar vermesi anlamında, bu devletin mahkemesi veya mahkemeleri özel bir yargı yetkisine sahip olacaktır.
 • Bununla beraber, tarafların işveren ve çalışan olması durumunda, paragraf 1, sadece iş anlaşmasını düzenleyen ulusal kanunun söz konusu anlaşmaya izin verdiği ölçüde geçerli olacaktır.

Madde 6

Bu Protokolün 2’den 4’e kadar olan maddelerinin ve 5 inci Maddesinin 1 inci paragrafının uygulanmadığı durumlarda, Federal Almanya Cumhuriyeti mahkemeleri, özel bir yargı yetkisine sahip olacaktır.

Madde 7

Bu Protokolün 1 inci Maddesinde belirtilen iddiaların önlerine getirildiği üye devletlerin mahkemeleri, kendi insiyatifleriyle,           Protokolün 2’den 6’ya kadar olan

Maddeleri           uyarınca,               yargı yetkisine sahip olup

olmadıklarına karar vereceklerdir.

Madde 8

(1) Farklı üye devletlerin mahkemelerinin önüne getirilen aynı taraflar arasında olan ve aynı iddiaya dayanan işlemler durumunda, sonraki başvurunun yapıldığı mahkeme, kendi insiyatifiyle yargı yetkisini, önceki başvurunun yapıldığı mahkeme yararına, geri çevirecektir.

 • İlk başvurunun yapıldığı mahkemenin yargı yetkisine karşı çıkılması durumunda, sonraki başvurunun yapıldığı mahkeme, ilk mahkeme nihai bir karar alıncaya kadar, işlemleri durduracaktır.

Bölüm II – Tanıma

Madde 9*

(1) Bu Protokolün 11 inci Maddesinin 2 nci paragrafı hükümlerine tabi olarak, Avrupa Patent başvurusunda belirlenmiş bir veya daha fazla üye ülkeyle ilgili Avrupa Patentinin tescili hakkında herhangi bir üye devlette verilen nihai kararlar, diğer üye ülkelerde özel işlemlere gerek kalmadan tanınacaktır.

(2) Kararı tanınacak olan mahkemenin yargı yetkisi ve böyle bir                 kararın geçerliliği      tekrar                     gözden

geçirilmeyebilecektir.

* Genişletilmiş Temyiz Kurulunun G3/92 kararına bakınız. (Ek 1)

Madde 10

Bu Protokolün 9 uncu Maddesinin 1 inci paragrafı, aşağıdaki durumlarda geçerli olmayacaktır:

(a) Bir iddiaya itiraz etmeyen bir Avrupa patenti başvuru sahibinin, işlemleri başlatan dokümanın düzenli ve yeterli olarak kendini savunmaya olanak verecek bir şekilde zamanında iletilmediğini ispat etmesi halinde; veya

 1. b) Bir başvuru sahibinin, tanınacak kararın, bir üye devlette, bunlardan önce başlamış, aynı taraflar arasındaki işlemler hakkında verilen kararla tutarlı olmadığını ispatlaması halinde;

Madde 11

(1) Üye devletler arasındaki ilişkilerde, iş bu protokolün hükümleri, yargı yetkisi veya yargıların tanınması hakkındaki diğer anlaşmaların ihtilafa yol açan herhangi bir hükmünün üzerinde olacaktır.

(2) İş bu protokol, üye bir devletle, bu protokole bağlı olmayan bir devlet arasındaki bir anlaşmanın uygulanmasını etkilemeyecektir.

APS-AVRUPA     PATENT     ORGANİZASYONUN

AYRICALIKLARI VE DOKUNULMAZLIKLARI HAKKINDAKİ PROTOKOL (AYRICALIK VE DOKUNULMAZLIK PROTOKOLÜ)

(5 EKİM 1973 tarihli)

Madde 1

 • Organizasyonun tesisleri dokunulmaz olacaktır.
 • Organizasyonun tesislerinin bulunduğu           devletin

yetkilileri, Avrupa Patent Ofisi Başkanının izni olmadan bu tesislere girmeyecektir. Böyle bir iznin, ani koruma faaliyeti gerektiren yangın veya diğer felaketler olması durumunda alındığı kabul edilecektir.

 • Organizasyona karşı bir hareket Organizasyonun tesislerinde oluşan işlemlere ait ve diğer işlemlere ilişkin araçlar dokunulmazlık bir ihlali olarak sayılmayacaktır.

Madde 2

Organizasyonun arşivleri ve organizasyonda   tutulan

dokunulmayacaktır.

 

 • Organizasyon resmi faaliyetleri kapsamında, aşağıdaki durumlar hariç, yargı yetkisi ve yürütmeye karşı dokunulmazlık hakkına sahip olacaktır.

(a) Özel bir durumda organizasyonun böyle bir dokunulmazlıktan feragat etmesi gerektiği durumunda;

 1. Organizasyona ait olan veya organizasyon adına çalışan motorlu bir aracın neden olduğu bir kazadan dolayı meydana gelen bir zarar veya bu motorlu aracı içeren bir trafik suçundan dolayı, üçüncü bir tarafın hukuki bir harekette bulunması halinde;

(c) Bu Protokolün 23 üncü Maddesi uyarınca bir hakem kararının zorlamasının olması durumunda.

 • Organizasyonun mülk ve varlıkları, nerede bulunurlarsa bulunsunlar el koyma, haciz, istimlak ve müsaderenin herhangi bir biçimine karşı dokunulmaz olacaktır.
 • Organizasyonun mülk ve varlıkları idari veya geçicihukuki görüş zorlamaların herhangi bir biçimine karşı, bu zorlamaların; organizasyonun sahip olduğu veya organizasyon adına çalışan motorlu araçların yer aldığı kazaların engellenmesi, soruşturulmasında geçici olarak gerekli olabilme durumları haricinde, dokunulmaz olacaklardır.
 • Organizasyonun, iş bu protokolün amaçları için yapmış olduğu resmi faaliyetleri, bu sözleşmede belirtildiği gibi organizasyonun idari ve teknik işleyişi açısından gerekli olduğu kadar, sıkı olacaktır.
 • Resmi faaliyet alanı içinde, Organizasyon ve Organizasyonun mülkü ve geliri tüm doğrudan vergilerden muaf tutulacaktır.
 • Resmi faaliyetlerinin uygulanması için Organizasyon tarafından yapılan, fiyatlarına vergilerin veya gümrük vergilerinin katıldığı önemli mal alımlarında, mümkün olan durumda, üye ülkeler tarafından, organizasyonun bu vergilerinin veya gümrük vergilerinin miktarının silinmesi veya geri ödenmesi için uygun önlemler alınacaktır.
 • Kamu yararı hizmetlerinin ücretlerinden daha fazla olmayan gümrük vergisi ve vergilerle ilgili hiçbir muafiyet sağlanmayacaktır.

Madde 5

Resmi faaliyetlerin uygulanması için Organizasyon tarafından ithal ve ihraç edilen mallar, bu işlemlerin yapılması için alınan ücret ve vergiler dışındaki ithal veya ihraç vergilerinden ve ödemelerinden ve ithal veya ihraç üzerindeki yasak ve kısıtlamalardan muaf tutulacaktır.

Madde 6

Bu Protokolün 4 ve 5 inci maddeleri uyarınca, Avrupa Patent Ofisinin çalışanlarının kişisel çıkarı için alınan veya ithal edilen mallar için hiçbir muafiyet verilmeyecektir.

 

 • Bu Protokolün 4 veya 5 inci maddeleri uyarınca alınmış ve ithal edilmiş organizasyona ait olan mallar, bu muafiyetleri sağlayan üye devletler tarafından belirlenecek koşullar haricinde satılamaz veya başka bir yere verilemez.
 • Organizasyonun çeşitli binaları arasında malların transferi ve hizmetlerin sağlanması, herhangi bir türdeki ödemelerden ve kısıtlamalardan muaf tutulacaktır, uygun görülen yerlerde, üye devletler bu ödemelerin silinmesi veya geri ödenmesi veya kısıtlamaların kaldırılması için gerekli önlemleri alacaktır.

Madde 8

Organizasyon tarafından veya organizasyona yapılan, yayınların ve diğer bilgilendirici materyallerin iletimi, hiçbir şekilde kısıtlanmayacaktır.

Madde 9

Üye devletler Organizasyona, organizasyonun resmi faaliyetlerini uygulamak için gerekli olan para birimi muafiyetlerini sağlacaktır.

Madde 10

(1) Resmi bildirimler ve tüm dokümanlarının iletimi konusunda, Organizasyon her bir üye devlette, bu üye devlet

 

tarafından diğer bir uluslararası organizasyona sağlanan en iyi muameleye sahip olacaktır.

(2) Hangi iletişim araçlarıyla olursa olsun, Organizasyonun resmi bildirimlerinde hiçbir sansür uygulanmayacaktır.

Madde 11

Üye devletler, Avrupa Patent Ofisinde çalışanların ülkeye girişini, kalışını ve ayrılışını kolaylaştırmak için her türlü uygun önlemleri alacaktır.

Madde 12

(1) Üye devletlerin temsilcileri, temsilci vekilleri ve eğer varsa onların danışmanları veya uzmanları, İdari Konseyin ve İdari Konsey tarafından oluşturulan herhangi bir kuruluşun toplantılarına katılırken ve toplantı yerine gidiş ve dönüş seyahatları sırasında aşağıdaki ayrıcalıkları ve dokunulmazlıklara sahip olacaktır.

 • Tutuklanma veya gözaltına alınmaktan ve kişisel

bagajına el koyulmasından, bu kişinin suç işlemesi, işlemeye teşebbüs etmesi veya suç işlemeye yeni teşebbüs etmesi durumları hariç, muaf tutulacaktır;

 • Görevleri sona erse dahi, görevlerini yaparken yazılı

veya sözlü ifade ettikleri sözlerde dahil olmak üzere yaptıklar hareketlerden dolayıhukuki görüş işlemlerden muaf tutulacaklardır, ancak, bu dokunulmazlık,                  yukarıda

belirtilen kişilerden biri tarafından işlenen bir motorlu trafik suçunda veya bu kişiler tarafından bunlara ait olan veya bu kişiler tarafından sürülen bir motorlu aracın zarara neden olduğu durumda, geçerli olmayacaktır;

 1. Bu kişilerin resmi evrakı ve belgeleri için

dokunulmazlık hakkı;

 1. şifreleri kullanma hakkı ve özel kurye veya mühürlü çanta ile yazışmada bulunma veya belge alma hakkı;
 2. Kendileri ve eşleri için girişleri kısıtlayan bütün

önlemlerden ve                 yabancıların               kayıt           formalitelerinden

muafiyet;

 1. Para birimi ve döviz kontrolünde, geçici resmi

görevlerdeki yabancı hükümet temsilcilerine tanınan kolaylıkların aynısı.

(2) Paragraf 1’de belirtilen kişilere tanınan ayrıcalık ve dokunulmazlıklar, bu kişilerin kişisel avantajları için değil, bu kişilerin Organizasyonla bağlantılı görevlerini yerine getirmelerinde tam bağımsız olmalarını sağlamak içindir. Bunun sonucu olarak, üye bir devletin böyle bir dokunulmazlığın         adaletin                                                  yerine                    getirilmesini

engelleyeceğini düşündüğü bütün durumlarda ve bu dokunulmazlığın amaçlandığı neticelere zarar vermeksizin kaldırılabileceği                                      durumlarda,             bu üye       devletin

dokunulmazlıktan feragat etme hakkı vardır.

Madde 13

 • Bu Protokolün 6 nci maddesi hükümlerine tabi olarak, Avrupa Patent Ofisi’nin Başkanı, 18 Nisan 1961 tarihli Diplomatik ilişkiler hakkındaki Viyana sözleşmesiyle

diplomatlara tanınan ayrıcalıklar ve dokunulmazlıklara sahip olacaktır.

(2) Bununla beraber, yargılama yetkisinden muaf olma, Avrupa Patent Ofisi Başkanı tarafından işlenen bir motor trafik suçu veya Başkana ait olan veya onun tarafından sürülen bir aracın neden olduğu bir zarar durumunda, geçerli olmayacaktır.

Madde 14

Avrupa Patent Ofisinin çalışanları:

 1. Hizmetlerini tamamladıktan sonra bile, görevlerini

yerine getirirken yazılı veya sözlü ifade                                                 ettikleri

sözlerde dahil olmak üzere yaptıkları hareketlerden dolayı yargı yetkisinden muaf olacaktır, ancak bu dokunulmazlık, Avrupa Patent Ofisi’nin bir çalışanı tarafından işlenen bir trafik suçunda veya bu çalışan tarafından buna ait veya bu çalışan tarafından sürülen motorlu bir aracın neden olduğu bir zarar durumunda, geçerli olmayacaktır;

 1. Askerlik hizmetiyle ilgili tüm yükümlülüklerden muaf olacaktır;
 2. Tüm resmi evrak ve belgeleri için dokunulmazlığa sahip olacaklardır;
 3. Göçü kısıtlayan bütün önlemlerden ve yabancı kayıt

zorunluluklarından                       uluslararası                        organizasyonların

personeline tanınan oranda muaf tutulacaklardır. Aynı muafiyet, aynı evde yaşayan aile üyeleri için de geçerli olacaktır;

 1. Uluslararası organizasyonların                personeline döviz

düzenlemeleriyle ilgili normal olarak tanınan ayrıcalıklara aynı şekilde sahip olacaklardır;

 1. Uluslararası kriz dönemlerinde diplomatlara tanınan geri dönüş kolaylıklarına aynı şekilde sahip olacaklardır ve aynı kolaylıklar bunlarla aynı evde yaşayan aile üyeleri için de geçerli olacaktır.
 2. İlgili devlette, ilk defa görev aldıklarında, gümrük vergisinden muaf olarak mobilyalarını ve kişisel eşyalarını ithal etme hakkına ve görevleri bittiğinde, hakkın uygulandığı ülkenin hükümeti tarafından gerekli görülen koşullara tabi olarak ve o devlette edinilen ve bir ihracat yasağına tabi olan bir mülk dışında, gümrük vergisinden muaf olarak mobilyalarını ve kişisel eşyalarını ihraç etme hakkına sahip olacaklardır.

Madde 15

Organizasyon adına işlem yapan veya Organizasyon için görevlerini yerine getiren uzmanlar, bu işleri yaparken ve bu görevler sırasındaki seyahatler de dahil üzere bu görevlerini yerine getirmek için gerektiği kadarıyla aşağıdaki ayrıcalıklara ve dokunulmazlıklara sahip olacaklardır:

(a) Görevlerini yürütürken yazılı ve sözlü ifade ettikleri sözler de dahil olmak üzere yaptıkları davranışlardan dolayı yargı yetkisine karşı dokunulmazlık hakkına, bu uzmanlardan biri tarafından işlenen bir trafik suçu veya bu uzman tarafından kendisine ait veya onun kullandığı bir motorlu aracın neden olduğu bir zarar durumu haricinde, sahip olacaklardır ve uzmanların görevleri Organizasyon tarafından sona erdirildikten sonra da, uzmanlar bu dokunulmazlıktan yararlanmaya devam edeceklerdir;

 1. Resmi evrak ve belgeleri için dokunulmazlık hakkı;
 2. Ücretlerinin transferleri için gerekli olan döviz işlemleri konusunda kolaylıklar.

Madde 16

 • Bu Protokolün 13 ve 14 üncü maddelerinde belirtilen kişiler, sözleşmenin yürürlüğe girmesinden itibaren bir yıllık süresi içinde, İdari Konsey tarafından belirlenen şartlara ve kurallara tabi olarak, organizasyon yararına, Organizasyon tarafından kendilerine ödenen maaş ve ücretler üzerinden alınan bir vergiye tabidirler. Bu verginin uygulandığı tarihten itibaren, böyle maaş ve ücretleri ulusal gelir vergisinden muaf tutulur. Bununla beraber, üye ülkeler, bundan dolayı vergiden muaf tutulan maaş ve ücretleri, diğer kaynaklardan elde edilen gelirler için uygulanan vergi miktarını hesaplarken hesaba katabilirler.
 • 1 inci paragraf hükümleri, Organizasyonun Avrupa Patent Ofisinin eski çalışanlarına ödediği emekli maaş ve yıllık ücretleri için geçerli olmayacaktır.

Madde 17

İdari Konsey, 14 üncü Maddenin tamamiyle veya kısmen ve 16 nci Maddenin hükümlerinin geçerli olduğu çalışanların kategorilerini ve 15 inci Maddenin hükümlerinin geçerli olduğu uzmanların kategorilerini belirler. Bu kategorilerde yer alan çalışanların ve uzmanların isimleri, unvanları ve adresleri, zaman zaman üye ülkelere, bildirilir.

 

Organizasyonun kendi güvenlik                               şemasını            oluşturması

durumunda, Organizasyon                   ve       Avrupa         Patent Ofisi’nin

çalışanları ulusal sosyal güvenlik şemasına yapılan tüm zorunlu katkılardan, 25 inci Madde     hükümlerine uygun

olarak üye ülkeler ile                             yapılan anlaşmalar uyarınca,

muafdırlar.

Madde 19 (1) İşbu protokolde öngörülen ayrıcalıklar ve dokunulmazlıklar, Avrupa Patent Ofisinin çalışanlarının veya Organizasyonun adına veya Organizasyon için çalışan uzmanların, kişisel çıkarları için verilmemiştir. Dokunulmazlıklar sadece, her durumda Organizasyonun kesintisiz işleyişini ve verildiği kişilerin tam bağımsızlığını sağlamak için öngörülmüştür.

 • Avrupa Patent Ofisi Başkanının, böyle bir dokunulmazlığın adaletin normal işleyişini engellediği ve Organizasyonun çıkarlarını etkilemekden böyle bir dokunulmazlıktan feragat etmenin mümkün olduğunu düşündüğü durumlarda, dokunulmazlıktan feragat etme görevine sahiptir. İdari Konsey aynı nedenlerden ötürü, Başkanın dokunulmazlığını kaldırabilir.

Madde 20 (1) Adaletin düzgün işleyişini, polis tüzüklerini ve kamu sağlığını ilgilendiren tüzükleri, iş soruşturmasını veya diğer benzeri ulusal yasamayı sağlamak ve işbu protokolde öngörülen ayrıcalık, dokunulmazlık ve imtiyazların herhangi

 

bir şekilde istismarını engellemek için Organizasyon, üye ülkelerin yetkili mercileriyle her zaman işbirliği içinde olacaktır.

(2)1 inci paragrafta belirtilen işbirliği prosedürü, bu 25 inci Maddede belirtilen tamamlayıcı anlaşmalarla belirlenebilir.

Madde 21

Her bir üye ülke, güvenliği ile çıkarlarında gerekli olan tüm önlemleri alma hakkını muhafaza etmektedir.

Madde 22

Hiç bir üye ülke, 12 nci, 13 üncü maddelerinde, 14 üncü maddenin (b),      (e) ve (g) alt paragraflarında ve 15 inci

maddenin (c) alt paragrafında belirtilen ayrıcalıkları ve dokunulmazlıkları, aşağıdaki kişilere vermekle yükümlü

değildir:

 1. kendi vatandaşlarına;
 2. Organizasyonda görevini yapma esnasında, bu devlette kalıcı bir ikametgahı olan ve Organizasyon ile bağlantısı olan diğer herhangi bir hükümetlerarası bir organizasyonun çalışanı olmayan herhangi bir kişiye;

Madde 23

(1) Herhangi bir üye ülke, organizasyonla veya Avrupa Patent Ofisi’nin bir çalışanı veya organizasyon için veya organizasyon adına görev yapan bir uzmanla ilgili bir ihtilafı, dokunulmazlıktan feragat edilmediği durumlarda, organizasyonun veya çalışanlarının ve uzmanlarının işbu protokol uyarınca bir ayrıcalık veya dokunulmazlık talep ettikleri takdirde, uluslararası bir tahkim mahkemesine sunabilir.

 • Üye bir ülkenin, tahkime bir ihtilafı sunmak istemesi halinde, bu ülke, herbir üye ülkeyi böyle bir tebligat hakkında hemen bilgilendirecek olan İdari Konseyin Başkanına, bildirecektir.
 • Bu maddenin 1 inci paragrafında belirtilen prosedür, organizasyonla, çalışanları veya uzmanları arasında, Hizmet Düzenlemeleri veya istihdam koşulları konusunda çıkan ihtilaflarda veya organizasyonla çalışanları arasında, emeklilik ücret çizelgesi düzenlemeleri konusunda çıkan ihtilaflarda geçerli olmayacaktır.
 • Hiçbir mahkeme, tahkim mahkemesinin nihai olan hükmüne karşı çıkmayacaktır, bu hüküm, tarafları bağlayıcı olacaktır. Bu hükmün anlamı veya kapsamıyla ilgili bir ihtilafta, bir tarafın başvurusu üzerine bu hükümü yorumlamak tahkim mahkemesine düşecektir.

Madde 24

 • 23 üncü Maddede belirtilen tahkim mahkemesi, tahkimde taraf olan ülke veya ülkeler tarafından seçilen bir hakem, İdari Konsey tarafından seçilen bir hakem ve seçilmiş iki hakem tarafından seçilecek ve başkan olacak üçüncü bir hakem olmak üzere, 3 üyeden oluşur.
 • Hakemler, herbir üye ülke tarafından sayıları 6 dan fazla olamayacak şekilde atanan hakemlerin ve İdari Konsey tarafından atanan 6 hakemin oluşturduğu listeden aday gösterilir. Bu liste, protokol yürürlüğe girer girmez oluşturulacak ve gerekli olduğu durumlarda gözden geçirilecektir.
 • 23 üncü Maddenin, 2 nci paragrafında belirtilen tebligatın tarihinden itibaren 3 ay içinde, taraflardan birinin 1 inci paragrafta belirtilen seçimi yapmaması halinde, hakem seçimi, diğer tarafın başvurusu üzerine, Uluslararası Adalet Mahkemesi Başkanı tarafından, söz konusu listede bulunan kişiler arasından seçilecektir. Bu durum ayrıca, taraflardan birinin başvuruda bulunması durumunda, ikinci hakemin atanmasından itibaren bir ay içinde, ilk iki hakem üçüncü bir hakemi seçme konusunda anlaşamamaları halinde de geçerli olacaktır. Yine de, bu iki durumda da Uluslararası Adalet Mahkemesi Başkanının seçim yapması engellenmişse veya Başkanın ihtilaf halinde olan devletlerin birinin vatandaşı olması durumunda, Başkan Yardımcısı ihtilaf halinde olan devletlerden birinin vatandaşı olmaması koşuluyla, daha önce belirtilen atamaları yapacaktır; Başkan Yardımcısının ihtilafta olan ülkelerden birini vatandaşı olması halinde ise, ihtilaf halinde olan devletlerden birinin vatandaşı olmayan ve Başkan veya Başkan yardımcısı tarafından seçilecek bir Uluslararası Adalet Mahkemesi üyesi, atamaları yapacaktır. Tahkimi uygulayan devletin bir vatandaşı, ataması İdari Konseye devredilen bir hakemin görevini almak için seçilemez veya listede yer alan ve İdari Konsey tarafından atanan bir kişi, atanması davacı olan ülkeye düşen bir hakemin görevini almak için seçilemez. Bu kategorilerin birine giren bir kişi, Mahkeme Başkanı olarak seçilemez.
 • Tahkim Mahkemesi, kendi prosedür kurallarını oluşturur. Madde 25

Organizasyon, İdari Konseyin kararı üzerine, bu ülke veya ülkelerle ilgili protokolün hükümlerini yürürlüğe koymak için, bir veya daha fazla üye ülkeyle, tamamlayıcı anlaşmalar ve organizasyonun verimli işleyişini sağlamak ve çıkarlarını korumak amacıyla düzenlemeler yapabilir.

APS – ÜCRETLERE İLİŞKİN MADDELER

(20 Ekim 1977 tarihli)

(1978 tarih ve 21,81 sayılı Avrupa Patent Ofisi Resmi Gazeteleri)

Avrupa Patent Organizasyonunun İdari Konseyinin 13 Aralık 1994 tarihli kararıyla değiştirilmiştir.

(1995 tarih ve 9 sayılı Avrupa Patent Ofisi Resmi Gazetesi) Madde 1 – Genel hükümler

Aşağıdakiler iş bu Kurallarda yer alan hükümler uyarınca toplanacaktır:

 1. Sözleşmede ve Yönetmeliklerde öngörüldüğü şekilde, Avrupa Patent Ofisine (bundan sonra Ofis olarak adlandırılacaktır) ödenecek ücretler ve Ofis Başkanının Sözleşmenin 3 üncü maddesinin 1 inci paragrafı uyarınca belirlediği ücretler ve giderler;
 2. Patent İşbirliği Antlaşması (bundan sonra PİA olarak adlandırılacaktır) uyarınca olan ve miktarları Ofis tarafından belirlenecek gider ve ücretler.

Madde 2 – Sözleşmede ve Yönetmeliklerde öngörülen ücretler

 

 

 

Sözleşmenin 1 inci maddesi uyarınca Ofise ödenecek ücretler, aşağıdaki şekilde olacaktır:

 DM
1. Başvuru ücreti (Söz. Madde 78, paragraf 2); ulusal temel ücret (Yön.Madde 104b, paragraf 1 (b)(I))250
2. Aşağıdakilerle ilgili araştırma ücretleri Bir Avrupa araştırması veya ek bir Avrupa araştırması (Söz.Madde 78, paragraf 2, Yön.Madde 46, paragraf 1, Yön.Madde 104b, paragraf 4 ve Söz.Madde 157, paragraf 2 (b)

Bir uluslararası araştırma (Yön.Madde 16.1 PCT

1700
ve Yön.Madde 104a, paragraf 1)2200**
3. Belirlenen her üye ülke için belirleme ücreti150
(Söz.Madde 79, paragraf 2) 
3a. İsviçre Konfederasyonu ve Liechtenstein Prensliği için birlikte belirleme ücreti150
3b. Başvuru, araştırma, belirleme veya ulusalİlgili ücret veya
temel ücreti üzerinden ek ücret (Yön.Madde 85a)ücretlerin % 50’si,
 fakat 1400 DM’nı
 geçmemelidir.
4. Avrupa patent başvurularının yıllık ücretleri (Söz.Madde 86, paragraf 1) başvurunun yapıldığı tarihten itibaren hesaplanır 
– 3. yıl için750
– 4. yıl için800
– 5. yıl için850
– 6. yıl için1400
– 7. yıl için1450
– 8. yıl için1500
– 9. yıl için1900
– 10. ve ondan sonra gelen her sene için2000
5. Avrupa Patent başvurusunun yıllık ücretininGeç kalmış yıllık
gecikmesi durumunda ödenen ek ücret (Söz.Maddeücretinin % 10’u
 

 

86, paragraf 2) 
6. İnceleme ücreti (Söz.Madde 94, paragraf 2)2800
7. İnceleme talebinin geç yapılması durumunda ek ücret (Karar 85 b)İnceleme ücretinin % 5 0’si
8. Basılacak başvuru belgelerinin aşağıdakileri içermesi halinde, Avrupa patent fasikülünün basılımı için ödenecek ücreti de içeren tescil ücreti (Söz.Madde 97, paragraf 2(b)) 
8.1 35 sayfadan daha fazla değil1400
8.2 35 sayfadan daha fazla1400 Alman Markına ek olarak 36. ve sonraki her sayfa için 20 Alman Markı
9. Avrupa patentinin yeni bir fasikülünü basmak için ödenecek ücret (Söz.Madde 102, paragraf 3 (b))100
10. İtiraz ücreti (Söz.Madde 99, paragraf 1 ve Madde 105, paragraf 2)1200
11. Temyiz ücreti (Söz.Madde 108)2000
12. Daha ileriki işlemler için ödenecek ücretler (Söz.Madde 121, paragraf 2)150
13. Hakların yeniden kazanılması için ödenecek ücret (Söz.Madde 122, paragraf 3)150
14. Para birimini çevirme ücreti (Söz.Madde 136, paragraf 1 ve Söz.Madde 140)100
15. 11. ve sonradan gelen her bir istem için istem ücreti (Yön.Madde 31, paragraf 1, ve Yön.Madde 51, paragraf 7)80
16. Giderlerin ödenmesi için ücret (Yön.Madde 63, paragraf 3)100
17. Delillerin saklanması için ücret (Yön.Madde 75, paragraf 3)100
18. Uluslararası bir başvuru için ileti ücreti (Söz.Madde 152, paragraf 3)200
19. Uluslararası bir başvurunun ön inceleme ücreti (Yön.Madde 58 PİA ve Yön.Madde 104a, paragraf 2)3000**
 

 

20. Teknik görüş için ücret (Söz.Madde 25)6000
21. *** Ek araştırma ücreti (Yön.Madde 40.2 (e) ve 68.3 (e) PİA, Yön.Madde 104a, paragraf 3)2000
 

 

* Son olarak, İdari Konseyin 01.07.1997 tarihinde yürürlüğe giren 05.12.1996 tarihli                                                                        kararıyla             değiştirilmiştir.

(Avrupa Patent Ofisi Resmi Gazetesi 1997, 12 ve sonrası)

** İdari Konseyin gelişmekte olan ülkelerin vatandaşları yararına           olan ücret indirimiyle ilgili ve reform

devletleriyle ilgili 09.12.1983,                               08.06.1984 ve 15.12.1994

tarihli (Avrupa Patent Ofisi Resmi Gazetesi 1984, 3 ve 300; 1995,         14) ve belli devletlerdeki vatandaşların yararına

yapılan ücret indirimiyle ilgili 14.06.1996 tarihli (Avrupa Patent Ofisi Resmi Gazetesi 1996, 396) kararlarına bakınız.

*** İdari Konseyin 01.10.1992 tarihinde yürürlüğe giren

 • tarihli kararıyla eklenmiştir.

(Avrupa Patent Ofisi Resmi Gazetesi 1992, 344 ve sonrası)

Madde 3         – Ofis Başkanı tarafından belirlenen ücretler,

gider ve fiyatlar

 • Ofis Başkanı, Yönetmeliklerde öngörülen İdari ücretlerin miktarını ve uygun olan durumlarda, Ofis tarafından verilen Sözleşmenin 2 nci maddesinde belirtilenlerden farklı hizmetler için ödenen ücret ve giderlerin miktarını belirleyecektir.
 • Ofis Başkanı ayrıca, Sözleşmenin 93 üncü, 98 inci, 103 üncü ve 129 uncu maddelerinde belirtilen yayınların fiyatlarını belirleyecektir.
 • * Sözleşmenin 2 nci maddesinde öngörülen ücretlerin ve paragraf 1 uyarınca belirlenecek ücret ve giderlerin miktarları Avrupa Patent Ofisinin Resmi Gazetesinde yayınlanacaktır.

* İdari Konsey’in 01.06.1995 tarihinde yürürlüğe giren

 • tarihli kararıyla değiştirilmiştir. (1995 tarih ve 9 sayılı Avrupa Patent Ofisi Resmi Gazetesi ).

Madde 4 – Ücretlerin vade tarihi

 • Sözleşmenin veya PİA’nın veya Yönetmeliğin hükümlerinde Vade tarihi belirtilmeyen ücretlerin vade tarihi, ilgili ücretin ödendiği hizmetle ilgili talebin kabul tarihi olacaktır.
 • Ofis Başkanı, uygun ücretin avans ödemesine bağlı olarak, paragraf 1’in kapsamındaki hizmetleri yerine getirmemeye karar verebilir.

Madde 5 – Ücretlerin ödenmesi

1 – Sözleşmenin 6 ncı maddesinin hükümlerine tabi olarak, Ofise ödenecek ücretler Alman Markı olarak veya kolayca Alman       Markına         çevrilebilecek bir para biriminde

ödenecektir.

 1. Ofisin sahip olduğu bir banka hesabına ödeme veya havale yapılarak;
 2. Ofisin sahip olduğu bir ciro hesabına ödeme veya havale yapılarak;
 3. para havalesiyle;
 4. * Ofise ödenebilecek hale getirilen çeklerin alımı veya karşılığı yoluyla veya ;
 5. nakit ödemeyle.

(2) ** Ofis Başkanı, paragraf 1’de belirtilen ücret ödeme yöntemlerinden farklı olan ve özellikle de fiyat makbuzları veya Avrupa Patent Ofisi’nin sahip olduğu mevduat hesapları aracılığıyla yapılan ödeme yöntemlerini kabul edebilecektir.

* İdari Konseyin 01.06.1978 tarihinde yürürlüğe giren

 • tarihli kararıyla değiştirilmiştir. (Avrupa Patent Ofisi Resmi Gazetesi 1978, 299)

** (1982 tarih ve 15 sayılı ve 1987 tarih ve 376 sayılı Avrupa Patent Ofisi Resmi Gazetesi, 12/1990 tarih ve 7 sayılı ek Avrupa Patent Ofisi Resmi Gazetesi, 1993 tarih ve 366 sayılı Avrupa Patent Ofisi Resmi Gazetesi, 6/1994 tarih ve 1 sayılı ek Avrupa Patent Ofisi Resmi Gazetesinde) de değiştirildiği gibi 20.11.1981 tarihli mevduat hesapları düzenlemeleri, (6/1994 tarih ve 3 sayılı ek Avrupa Patent Ofisi Resmi Gazetesi) 25.04.1994 tarihli otomatik borç prosedürüne bakınız.

Madde 6 – Para birimleri

 • 5 inci maddenin 1 inci paragrafının (a) ve (b) bentleri uyarınca, bir banka veya ciro hesabına yapılacak ödemeler veya havaleler, bu hesabın bulunduğu ülkenin para birimi bazında yapılacaktır.
 • * 5 inci maddenin 1 inci paragrafının (d) bendi uyarınca ödemeler, Alman markıyla belirtilen ücretlerin miktarlarının karşılıklarının Ofis Başkanı tarafından belirlenmesi şartıyla, çekin yazıldığı banka kuruluşunun bulunduğu ülkenin ulusal para birimi bazında yapılacaktır.
 • 5 inci maddenin 1 inci paragrafının (c) ve (e) bentleri uyarınca ödemeler; Alman Markı olarak veya ödemelerin, Sözleşmenin 7 nci maddesi uyarınca ödemeleri alma yetkisi verilmiş olan Lahey’deki Şubede veya herhangi bir alt ofisinde olması durumunda, bu şubenin veya alt ofisinin bulunduğu ülkenin para biriminde yapılacaktır
 • [16] Ofise Alman Markı dışındaki farklı para birimlerinde yapılan ödemeler için Ofis Başkanı, Bütçe ve Maliye komitesine danıştıktan sonra ve uygun olan durumda, Alman Markı olarak ödenecek ücretlerin bu maddelerdeki hükümler uyarınca ödenebilir olan diğer para birimlerindeki karşılıklarını belirleyecektir. Bunu yaparken, Başkan döviz kurlarındaki dalgalanmaların Ofisin zararına olmamasını sağlayacaktır. Bu şekilde belirlenen ücretler, Avrupa Patent Ofisinin Resmi Gazetesinde yayınlanacaktır. Gözden geçirilmiş miktarlar, Ofis başkanı tarafından belirlenen tarihte veya o tarihten sonra yapılan ücret ödemelerinde bağlayıcı olacaktır.

* İdari Konseyin 01.06.1978 tarihinde yürürlüğe giren

 • tarihli kararıyla değiştirilmiştir. (Avrupa Patent Ofisi Resmi Gazetesi 1978, 299).
 • Ödemenin amacının hemen belirlenememesi durumunda, Ofis, ödemeyi yapan kişiden, ofisin belirleyeceği bir tarihte, ödemenin amacını yazılı olarak bildirerek yapmasını talep edecektir. Kişinin bu talebe zamanında uymaması halinde, ödeme yapılmamış sayılacaktır. 6191 rev noluhukuki görüş ihbarnemeye bakınız. (Ek 2)

* Göz.Geç. 6/91 Noluhukuki görüş ihbarnameye bakınız (Ek II).

Madde 8 Ödemenin yapıldığı tarih olarak kabul edilecek tarih

 • * Ödemenin Ofise yapılmış olarak kabul edileceği tarih, aşağıdaki şekilde olacaktır.
 1. 5 inci maddenin 1        inci    paragrafının (a)                          ve (b)

bentlerinde belirtilen durumlarda:                                   ödeme veya havale

miktarının, Ofisin sahip olduğu banka veya ciro hesabına geçtiği gün;

 1. 5 inci maddenin 1        inci    paragrafının (c)                          ve (e)

bentlerinde belirtilen durumlarda:                                   Ödeme talimatı veya

nakit ödeme miktarının alınma tarihi veya para talimatındaki miktarın Ofisin sahip olduğu ciro hesabına geçtiği tarih;

(c)       5 inci maddenin 1 inci paragrafının (d) bendinde

belirtilen durumda:                  Çekin karşılığı olması şartıyla çekin

Ofiste kabul edilme tarihi

 • Ofis Başkanının, 5        inci   maddenin 2 nci                     paragrafı

uyarınca, 5 inci maddenin 1 inci paragrafında belirtilen diğer ücret ödeme yöntemlerine izin verdiği durumlarda,

Başkan, ayrıca bu ödemelerin yapılmış kabul edileceği tarihi de belirleyecektir.

 • */** paragraf 1 ve paragraf 2 hükümleri uyarınca ödeme, ödemenin yapılması gereken sürenin bitişine kadar ödenmiş kabul edilmeyecektir ve ödemeyi yapan kişi tarafından Ofise bir delil sunulmuşsa, bu süreye uyulmuş olduğu kabul edilecektir;
 1. Bu ödemenin yapılmış olması gerektiği sürenin içinde, üye devletlerden birinde aşağıdaki koşulların yerine getirilmiş olmasıyla:
 2. Ödemeyi yapan kişinin ödemeyi bir banka kuruluşu veya postane aracılığıyla gerçekleştirmiş olması;
 3. Ödemeyi yapan kişinin bir banka kuruluşuna veya postaneye, ödenmesi gereken miktarı havale etmesi için gerektiği biçimde bir talimat vermiş olması;
 • Bu kişinin bir postaneye Ofisin adresini taşıyan ve 5 inci maddenin 1 inci paragrafının (d) bendinde belirtilen bir çek içeren mektubu yollaması, çekin karşılığı olması, ve
 1. İlgili ücret veya ücretler üzerinden, 300 DM’yi geçmeyecek şekilde, % 10’luk bir ek ücretin ödenmesi, alt paragraf (a)’da belirtilen bir koşulun, ödeme süresinin bitiminden en fazla on gün önce yerine getirilmesi halinde hiçbir ek ücret ödenmeyecektir.
 • * Ofis, ödemeyi yapan kişiden, paragraf 3 (a) uyarınca bir koşulun yerine getirildiği tarihle ilgili bir kanıt sağlamasını ve gerekli olması halinde, paragraf 3(b)’de belirtilen ek ücreti, Ofisin belirleyeceği bir süre içinde ödemesini talep edebilir. Bu kişinin bu talebi yerine getirmemesi veya kanıtın yetersiz olması veya gerekli ek ücretin zamanında ödenmemesi halinde, bu kişinin ödeme için verilen süreye uymadığı kabul edilecektir.

* İdari Konseyin 03.01.1991 tarihinde yürürlüğe giren

 • tarihli kararıyla değiştirilmiştir. (1991 tarih ve 11 sayılı Avrupa Patent Ofisi Resmi Gazetesi.) Ayrıca geçiş hükümlerine bakınız.

** Göz. geç. 6/91 nolu Hukuki görüş kararlarına bakınız. (Ek II)

Madde 9 – Ödenilen miktarın yetersizliği

 • Ödeme için konulan süreye, esas olarak, sadece ödenilecek ücretin tamamının zamanında ödenmesi halinde, uyulduğu farzedilecektir. Ücretin tam olarak ödenmemesi halinde, ödenen miktar, ödeme süresinin bitişinden sonra geri ödenecektir. Bununla beraber Ofis, sürenin bitişinden önce geri kalan zamanda, mümkün olduğu ölçüde, ödemeyi yapan kişiye eksik miktarı ödemesi için fırsat verebilir. Ofis ayrıca, haklı gördüğü yerlerde, ödemeyi yapan kişinin haklarına zarar vermeksizin, eksik kalan herhangi bir küçük miktarı, dikkate almayabilir.
 • Bir Avrupa patentinin tescili için yapılan bir talep, Sözleşmenin 79 uncu maddesinin 1 inci paragrafı uyarınca birden fazla üye ülkeyi belirlediği ve ödenen miktarın bütün belirleme ücretlerini kapsamak için yetersiz olduğu durumda, ödenen miktar, ödeme zamanında başvuru sahibi tarafından tespit edilen şartnamelere göre, uygulanacaktır. Başvuru sahibi ödeme zamanında bu şekilde şartnameler tespit etmemişse, bu ücretler, ödenen ücretin kapsadığı belirleme sayısı için ve bu talepte üye ülkelerin belirlendikleri sıraya göre ödenmiş farzedilecektir.

Madde 10[17] – Avrupa araştırma raporu ücretinin geri ödenmesi

 • [18] Araştırma ücreti, eğer Avrupa araştırma raporu, Avrupa patent başvurusunda rüçhan olarak talep edilen bir başvuru veya Sözleşmenin 76 ncı maddesi uyarınca bir önceki başvuru veya Yönetmeliğin 15 inci maddesi uyarınca orijinal bir başvuruyla ilgili olarak, Ofis tarafından önceden hazırlanmış bir araştırma raporuna dayanmaktaysa, bütünüyle veya kısmi olarak geri ödenecektir.
 • [19] Paragraf 1 uyarınca izin verilen bir geri ödemenin miktarı, Ofisin önceki araştırma ücretinden yararlanma ölçüsüne bağlı olarak, araştırma ücretinin % 25, 50, 75 veya 100’ü olacaktır.
 • Araştırma ücreti, Avrupa araştırma raporunun bölünmüş bir Avrupa başvurusuyla ilgili olması ve tamamiyle önceki başvuru hakkındaki önceki bir araştırma raporuna dayanması halinde, bütünüyle geri ödenecektir.
 • Araştırma ücreti, Ofisin Avrupa araştırma raporunu oluşturmaya daha henüz başlamadığı bir tarihte Avrupa patent başvurusunun geri çekilmiş veya reddedilmiş veya geri çekilmiş farzedilmesi halinde, tamamiyle geri ödenecektir.

** İdari Konseyin, Avrupa Araştırmasının İsveç Patent Ofisi tarafından yapılması durumunda, Avrupa araştırma ücretinin geri ödenmesi hakkındaki, 10.12.1982 tarihli kararına (1983 tarih ve 219 sayılı Avrupa Patent Ofisi Resmi Gazetesi ) ve 14/83 nolu hukuki görüş bakınız. (Ek II)

*** Avrupa Patent Başkanının Avrupa araştırma ücretinin ve uluslararası araştırma ücretinin geri ödenmesiyle ilgili,

 • tarihli tebliğine (Avrupa Patent Ofisi Resmi Gazetesi 1980, 112 ve sonrası.) ve EPO ve WIPO’nun PCT kapsamında yaptıkları anlaşmanın C eki 2. Bölümüne (Avrupa Patent Ofisi Resmi Gazetesi 1992, 603 ve sonrası) bakınız.

Madde 10a* – Teknik görüş ücretinin geri ödenmesi

Sözleşmenin 25 inci maddesi uyarınca teknik görüş ücretinin % 75’i, Ofis henüz teknik görüş oluşturmaya başlamadan,

teknik görüş için yapılan başvuru geri çekilirse, geri ödenecektir.

* İdari Konseyin 01.07.1986 tarihinde yürürlüğe giren 05.06.1986 tarihli kararıyla eklenmiştir. (Avrupa Patent Ofisi Resmi Gazetesi 1986, 247)

Madde 10b – İnceleme ücretinin geri ödenmesi

Sözleşmenin 94 üncü maddesinin 2 nci paragrafında öngörülen inceleme ücreti aşağıdaki durumlarda geri ödenecektir:

(a) İnceleme Bölümlerinin bu konuyla ilgili sorumluluğu almadan önce, Avrupa patent başvurusunun geri çekilmesi veya reddedilmesi veya geri çekilmiş farzedilmesi durumunda, inceleme ücreti tamamiyle geri ödenecektir.

(b) İnceleme Bölümleri sorumluluğu aldıktan sonra fakat esas incelemeyi başlatmasından önce, Avrupa patent başvurusunun    geri çekilmesi, reddedilmesi veya geri

çekilmiş farzedilmesi halinde, inceleme ücretlerinin % 75’i geri ödenecektir.

 • İdari Konseyin 01.10.1988 tarihinde yürürlüğe giren
 • tarihli kararıyla eklenmiştir. (1988 tarih ve 293 sayılı Avrupa Patent Ofisi Resmi Gazetesi) Avrupa Patent Ofisi Başkanın, ücretlerle ilgili Madde 10b’nin uygulanmasıyla ilgili kararların 15.07.1988 tarihli ilanına bakınız. (Avrupa Patent Ofisi Resmi Gazetesi 1988, 354)

Madde 10c*- Önemsiz miktarların geri ödenmesi

Bir ücret için çok büyük bir miktarın ödenmesi halinde, arta kalan miktarın önemsiz olması halinde ve ilgili tarafın bir geri ödemeyi talep etmemesi halinde, bu artan miktar geri ödenmeyecektir. Ofis Başkanı hangi büyüklükteki miktarın, önemsiz miktar olduğunu belirleyecektir.[20]

 • İdari Konseyin 03.01.1991 tarihinde yürürlüğe giren
 • tarihli kararıyla eklenmiştir. (1991 tarih ve 11 sayılı Avrupa Patent Ofisi Resmi Gazetesi ) kararlar, miktarın temyiz ücretinin üstünde olması halinde, temyiz edilebilir.

Madde 12- Ücretlerin indirilmesi

 • Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin 3 üncü paragrafında belirtilen indirim, başvuru, inceleme, itiraz ve temyiz ücretlerinin % 20’si oranında olacaktır.
 • * Yönetmeliğin 104(b) inci maddesinin 6 ncı paragrafında belirtilen indirim, inceleme ücretinin % 50’si oranında olacaktır.
 • Son olarak İdari Konseyin sırasıyla 03.01.1991 ve
 • tarihlerinde yürürlüğe giren, 07.12.1990 tarihli kararıyla değiştirilmiştir. (1991 tarih ve 11 ve 4 sayılı Avrupa Patent Ofisi Resmi Gazetesi )

Madde 13* – Bildirim

Avrupa Patent Ofisi Başkanı, sözleşmeyi imzalayan ülkelere ve Sözleşmede bu kararları kabul eden ülkelere, bu kararların onaylı bir kopyasını sunacaktır.

 • Bu maddelerin numaraları İdari Konseyin 03.01.1991

tarihinde yürürlüğe giren 07.12.1990 tarihli kararıyla değiştirilmiştir. (1991 tarih ve 11 sayılı Avrupa Patent Ofisi Resmi Gazetesi )           13. ve 14. maddelerin yazılımı daha

önceki 13. madde kaldırıldığı için, önceki 14. ve 15. Maddelere karşılık gelmektedir.

Madde 14* – Yürürlük

İş bu maddelerdeki hükümler 20 Ekim 1977 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Münih’te 20 Ekim 1977 tarihinde vuku bulmuştur.

*Bu maddelerin numaraları,                          İdari Konseyin 03.01.1991

tarihinde yürürlüğe giren 07.12.1990 tarihli kararıyla değiştirilmiştir. (1991 tarih ve 11 sayılı Avrupa Patent Ofisi Resmi Gazetes) Madde 13 ve 14’ün yazılımı, önceki 13. Madde kaldırıldığı için, önceki 14. Ve 15. Maddelere karşılık gelmektedir.

EK

Ek I

Ek II

Ek I

Genişletilmiş Temyiz Kurulunun Kararlarının/GörüşlerininYayımlanmış İndeksi
Dava numarası tarih, yayınBaşlık/KonuSöz.Madde, Yön.Madde
G 5/83“İkinci tıbbi belirti/EISAI”Söz. Madde 52.(1),
 

 

05.12.1984 Avrupa Patent Ofisi Resmi Gazetesi 1985, 64EPC/Viyana Sözleşmesinin yorumlanması – tedaviyle ilgili kullanım patent istemleri52(4), 54(5), 57 Viyana

Sözleşmesinin 31, 32 maddeleri

G 1/86“İtiraz sahibinin haklarınınSöz. Madde 108 3.
24.06.1987yeniden oluşturulması/VOESTcümle, Madde
Avrupa PatentALPINE”112(1), 122
Ofisi Resmi  
Gazetesi 1987,Temyiz başvurusu yapanın itiraz 
447sahibi olarak haklarının yeniden 
 oluşturulması – Temyiz 
 nedenlerinin belirtilmesi için 
 zaman s ı n ı r ı 
 “İtiraz sahibininSöz. Madde
G 1/88sessizliği/HOECHST”102(3),107
27.01.1989 Yön.Md. 58(4)
Avrupa Patentİtiraz sahibi tarafından 
Ofisi Resmitemyizin kabul edilebilirliği- 
GazetesiYön. Md. 58(4)’e göre bir 
1989,189çağrıya cevap olarak sessizlik- 
 Yön.md. 58(4)’ün uygulanması 
G 2/88“Azalan ihtilaf/MOBIL OIL III”Söz. Madde 54,64,
11.12.1989 69,112(1)(a),123
Avrupa Patentİtiraz işlemlerinde değişiklik- 
Ofisi Resmikategori değişikliği 
Gazetesi 1990,93(burada:”bileşim” ve 
Düzeltilmiş“bileşik”ten, “özel bir amaç 
Av.P.O.Res.Gaz.için bir bileşimin kullanımı”na) 
1990,469– Aynı bileşimin farklı amaçlar 
 için açıklanması üzerine böyle 
 bir kullanım isteminin yeniliği 
G 4/88“İtirazın devri/MAN”Söz. Madde 99(4),
24.04.1989 112(1)(a)
Avrupa PatentHakların Devri-itirazYön.Md.60(2)
Ofisi Resmiişlemlerinde tarafların statüsü 
Gazetesi-itiraz eden şirketin feshi- 
 

 

1989,480yasal kişi 
G 5/88,G 7/88,“İdari Anlaşma/ MEDTRONIC”Söz. Madde 4,5,6,
G 8/88Avrupa Patent Ofisi için7,10,33,99(1),112
16.11.1990istenilen ve Alman Patent Ofisi 
Avrupa Patenttarafından Berlin’de alınan 
Ofisi Resmidokümanların işlemi-Başkanın 
Gazetesifonksiyon ve yetkileri-iyi niyet 
1991,137prensipleri-Avrupa Patent Ofisi kullanıcılarınınhukuki görüş umutlarının korunması 
G 6/88“Bitkinin büyümesini düzenleyenSöz. Madde 54,69,
11.12.1989etkenler/BAYER”112(1)(a)
Avrupa Patent  
Ofisi Resmiİkinci tıbbi olmayan gösterge- 
Gazetesiaynı teknik araçlarla ikinci 
1990,114tıbbi olmayan kullanımın yeniliği 
G 1/89“Polisaksinit esterler”Söz. Madde
02.05.1990 112(1)(a)(b),154(3)
Avrupa PatentPCT uyarınca itiraz olaylarındaPCT Madde 17(3)(a),
Ofisi ResmiGenişletilmiş Temyiz kurulununPCT Yön.Madde
GazetesiYetkisi-Bütünlük olmaması13,33,40
1991,155  
G 2/89Bütünlük olmamasıSöz. Madde
02.05.1990 112(1)(b),154(3)
Avrupa PatentPCT uyarınca itiraz olaylarındaPCT Madde 17(3)(a),
Ofisi ResmiGenişletilmiş Temyiz kurulununPCT Yön.Madde
GazetesiYetkisi-Bütünlük olmaması13,33,40
1991,166  
G 3/89“Yön. Madde 88, ikinci cümleyeSöz. Md.100(c),
19.11.1992 Avrupa Patentgöre düzeltme,”117(1),123(1) ve(2) 138(1)(c)
Ofisi Resmi Gazetesi 1993,Avrupa patent başvurusu veyaYön.Md. 86,88,
117Avrupa Patentinin, açıklama ileikinci cümle
 

 

 ilgili olarak bazı kısımlarının düzeltilmesi 
G 1/90 05.03.1991“Patentin iptali”Söz.md.102(4) ve (5),106,112(1)(b)
Avrupa Patent Ofisi ResmiBir kararla patentin iptali-Yön.Md.58(5),69(1)
Gazetesi 1991,iptal, patentin değiştirilmiş
275olarak muhafazası durumunda şekli gerekliliklerin karşılanamaması-İtiraz prosedürünün sona ermesi- Hakların kaybı-Yasal kurgu 
G 2/90“Yasal Temyiz KurulununSöz. Madde 21
04.08.1991sorumluluğu/KOLBENSCHMIDT”Yön.Madde 9(3)
Avrupa Patent-hukuki görüş Temyiz kurulunun 
Ofisi Resmi Gazetesi 1992, 10sorumluluğu

– Formalite görevlisinin kararlarına karşı yapılan temyizler

 
G 1/91“Birlik/SIEMENS”Söz. Madde 82,
09.12.1991 102(3) Yön.Madde
Avrupa Patentİtiraz Bütünlüğü-Yasal olarak61a
Ofisi Resmi Gazetesi 1992, 253ilgisiz 
G 2/91 29.11.1991“Temyiz ücretleri/KROHNE”Söz. madde 107
Avrupa PatentBirkaç tarafın bir temyizde 
Ofisi Resmibulunması halinde temyiz 
Gazetesi 1992, 206ücretlerinin geri ödenmesi 
 

 

G 3/91 07.09.1992 Avrupa Patent Ofisi Resmi Gazetesi 1993, 8“Hakların yeniden oluşturulması/FABRITIUS II”

Söz. 122.(5) maddenin,

Yön.Madde 104 b(1)(b) ve (c)’yle Söz. 157(2)(b) ve 158(2) maddeleri uyarınca zaman sınırlarına uygulanması

Söz. Madde 78(2), 79(2), 122(5), 157(2) (b), 158(2)

Yön. Mad. 104b(1)(b) ve (c)(Fakat G5/93’e bakınız)

G 4/91 03.11.1992 Avrupa Patent Ofisi Resmi Gazetesi 1993, 707“Müdahale /DOLEZYCH II” Müdahale (Belirtilen bir ihlal edenin itiraz işlemlerinde)Söz. Madde 105, 107
G 5/91 05.05.1992 Avrupa Patent Ofisi Resmi Gazetesi 1992, 617“Temyiz edilebilecek karar/DISCOVISION”

İtiraz Bölümünün bir üyesinin şüpheli taraflılığı – temyiz nedenleri

Söz. Madde 19 (2), 24
G 6/91“Ücret indirimi/ASULAB”Söz. madde 14(2) ve
06.03.1992 Avrupa Patent Ofisi Resmi Gazetesi 1992, 491Ücret indirimi hakkı(4) Yön. Mad.6(3)
G 7/91“Temyizin geri çekilmesi/BASF”Söz. madde 113(2),
05.11.1992Temyizin geri çekilmesinin114(1), Yön. Madde
Avrupa Patent Ofisi Resmi Gazetesi 1993, 356sonucu (ilk itiraz eden tek başvuru sahibi tarafından)60(2), 66(1)
G 8/91“Temyizin geri çekilmesi/BELL”Söz. madde 113(2),
05.11.1992Temyizin geri çekilmesinin114(1)
Avrupa Patentsonucu (Tek başvuru sahibiYön.Madde 60(2),
Ofisi Resmi Gazetesi 1993,tarafından)66(1)
 

 

346

CORR. Avrupa Patent Ofisi Resmi Gazetesi 1993, 478

  
G 9/91“İnceleme Yetkisi/ROHM ANDSöz. madde 101, 102,
31.03.1993HAAS”110, 114
Avrupa Patentİtirazı inceleme yetkisininYön.Madde 55, 56
Ofisi Resmi Gazetesi 1993, 408ölçüsü 
G 10/91“İtirazların/temyizlerinSöz. madde 99-102,
31.03.1993incelenmesi”110, 114
Avrupa Patentİtirazın nedenlerinin incelemeYön.Madde 55, 56, 66
Ofisi Resmizorunluluğunun ve yetkisinin 
Gazetesi 1993, 420ölçüsü 
G 11/91“Glu-Gln/CELTRIX”Söz. madde 100 (c),
19.11.1992Hataların Düzeltilmesi117(1), 123(1) ve
Avrupa Patent (2), 138(1)(c)
Ofisi Resmi Yön.Madde 86 ve 88,
Gazetesi 1993, 125 ikinci cümle
G 12/91 17.12.1993“Nihai karar/NOVATOME II”Yön.Madde 68
Avrupa PatentYazılı işlemlerin sonucu – 
Ofisi Resmiformalite bölümü kararının 
Gazetesi 1994,285EPO posta servisine iletimi 
 

 

 

 

 

G 1/92“Kamunun erişebilmesi”Yön. madde 54(2),
18.12.1992 112(1)(b)
Avrupa PatentYenilik-tekniğin bilinen durumu 
Ofisi Resmi-erişebilme-ürünün bileşimi 
Gazetesi 1993,277kamunun öncelikli kullanımı 
G 2//92“Daha sonraki araştırmaSöz. madde 82
06.07.1993ücretlerinin ödenmemesi”Yön.Madde 46
Avrupa Patent– Buluş bütünlüğünün 
Ofisi Resmibulunmaması – daha sonraki 
Gazetesi 1993,araştırma ücretlerinin 
591ödenmemesinin sonuçları 
G 3/92“Kanun dışı başvuru sahibi-Söz. Madde 60, 61,
13.06.1994LATCHWAYS”167, Yön.Madde 13,
Avrupa Patent 14, 15, 16;
Ofisi ResmiFarklı görüş-Ulusal birTanınma
Gazetesi 1994,mahkemenin nihai kararı- PatentProtokolünün 1., 9.
607hakkına, başvuru sahibindenMaddeleri
 farklı olarak, sahip olan tarafGenişletilmiş
 – 3. Kişilerin çıkarları-Temyiz Kurulunun
 Kanundışı başvuru sahibiProsedürlerine
 tarafından orijinal başvurununİlişkin Kuralların
 geri çekilmesi-Yasal başvuru12a Maddesi
 sahibi tarafından yeni bir 
 başvurunun yapılması 
G 4/92“Kararların temeli”Söz. Madde 113(1),
29.10.1993 114(1), 114(2)
Avrupa PatentFikir söyleme hakkı – SözlüYön.Madde 71(2)
Ofisi Resmiişlemlerde yer almayan taraf 
Gazetesi 1994,  
149  
G 5/92“Yeniden oluşturma/HOUPT”Söz. Madde 122(5)
27.09.1993  
Avrupa PatentSözleşme Madde 122(5)’nin 
Ofisi Resmiuygulanabilirliği 
Gazetesi 1994, 22  
G 6/92“Yeniden kurma/DURIRON”Söz. Madde 122(5)
 

 

27.09.1993 Avrupa Patent Ofisi Resmi Gazetesi 1994, 25Söz. Madde 122 (5) uygulanabilirliği 
G 9/92 G 4/93 14.07.1994 Avrupa Patent Ofisi Resmi Gazetesi 1994, 875“Temyizde bulunmayan taraf/BMW” Reformatio in peius – Ek dilekçe doğrultusunda değiştirilmiş haliyle muhafaza edilen patent – Herbiri zıt olarak etkilenen itiraz sahibi taraflar – Bir tarafın yaptığı temyiz – Temyiz bildiriminde temyizi yapanın talebinden öteye giden temyiz yapmayan tarafın talepleri – Azınlık fikir.Söz. Mdde 101(2), 107, 111, 114(1) Yön.Madde 58(2), 64(b), 65(1), 66(1)
G 10/92 28.04.1994 Avrupa Patent Ofisi Resmi Gazetesi 1994, 633“Bölünmüş başvuru”

Bölünmüş başvurunun yapılması: zaman sınırı

Yön.Madde 25
G 1/93 02.02.1994 Avrupa Patent Ofisi Resmi Gazetesi 1994,541“Sınırlayıcı özellik/İLERİ YARI İLETKEN ÜRÜNLER”

Söz. Madde 123 2 ve 3 üncü paragrafının çelişen gereklilikleri

Söz. Madde 123(2), (3)
 

 

G 2/93“Hepatit A Virüsü/UNITED STATESSöz. Madde 83
21.12.1994OF AMERICA II”Yön.Madde 28
Avrupa Patent  
Ofisi ResmiAçıklamanın yeterliliği – Kültür 
Gazetesi 1995,depoziti bilgisi 
 

 

275  
G 3/93Rüçhan için verilen süre”Söz. Madde 54(2),
16.08.1994 Madde 87-89
Avrupa PatentRüçhan-Rüçhan süresinde 
Ofisi Resmiyayımlanan doküman-Tekniğin 
Gazetesi 1995, 18bilinen durumu- Geçersiz rüçhan – farklı buluş – Hakimin gayri resmi beyan edilmiş fikri – Müracaatın kabul edilebilirliği 
G 5/93“Yeniden oluşturma/NELLCOR”Söz. Madde 122(5),
18.01.1994 150, 157(2)b),
Avrupa PatentSöz. Madde 122(5)’nin158(2), Yön. madde
Ofisi Resmi Gazetesi 1994, 447uygulanabilirliği104b(1)(b)
G 7/93“Gecikmiş değişiklikler/WHITBYYön. Madde 96(2),
13.05.1994II”113(2), 123(1),
Avrupa PatentYön.Madde 51(6)’ya göre bir167(2)
Ofisi Resmibildirimden sonrakiSöz.Madde 51(4) ve
Gazetesi 1994,değişiklikler-İnceleme(6), 86(3)
775Bölümlerinin muhakemeleri-Söz. Madde 167.(2) uyarınca rezervasyonlar 
G 8/93“İtirazın geri çekilmesi/SERWANESöz. Madde 114(1)
13.06.1994II”Yön.Madde 60(2),
Avrupa PatentTemyiz geri çekilmeden itirazın66(1)
Ofisi Resmigeri çekilmesi 
Gazetesi 1994,Temyiz işlemlerinin sona 
887erdirilmesi 
G 9/93“Patent sahibininSöz. Madde 99
06.07.1994 Avrupa Patentitirazı/PEUGEOT AND CITROEN” 
Ofisi ResmiPatent sahibinin kendi patentine 
Gazetesi 1994,karşı yaptığı itiraz – kabul 
891edilebilirlik 
G 10/93“Tek tarafın temyizinin incelemeSöz. Madde 96(2),
30.11.1994kapsamı/SIEMENS”97(1),110, 111(1),
 

 

Avrupa Patent Ofisi Resmi Gazetesi 1995, 172Tek taraflı işlemlerde yeni nedenlerin eklenmesi-Reformatio in peius114(1)
G 1/94 11.05.1994“Müdahale/ ALLIED COLLOIDS”Söz. Madde 105
Avrupa PatentTemyiz işlemleri sırasında 
Ofisi Resmi Gazetesi 1994,787müdahalenin kabul edilebilirliği 
G 2/94“Temsil/HAUTAU II”Söz. Madde 116,
19.2.1996 133, 134
Avrupa PatentTek taraflı işlemlerde eşlik 
Ofisi Resmieden bir kişi tarafından yapılan 
Gazetesi 1996,sözlü sunuşlar – Tek taraflı 
401veya taraflar arasındaki işlemlerde temyiz kurulunun eski bir üyesi tarafından yapılan sözlü sunuşlar 
G 1/95“İtiraz için yeni nedenler/DE LAYön. Madde 99,
19.7.1996RUE”100(a),(b) ve (c),
Avrupa PatentPatent sahibiyle görüş birliği114(1)
Ofisi Resmiiçinde olmadan itirazın yeni 
Gazetesi 1996,615nedenlerini incelemek için hiçbir yetkinin olmamasıSöz.Madde 55, 56
G 2/95“Başvuru belgelerininSöz.Madde 14(1) ve
14.5.1996yenilenmesi/ATOTECH”(2), 80(d), 87(2),
Avrupa Patent 100(c), 123(2),
Ofisi ResmiBaşvuruyu oluşturan tüm138(1)(c), 164(2)
Gazetesi 1996,dokümanların ,Yön.Madde 88Paris Sözleşmesi
555uyarınca yapılan düzeltmeleriMadde 4A(2)
 kapsayan diğer dokümanlarlaYön. Madde 88
 değiştirilmesiPCT Yönetmelik 91.1(c)
G 3/95 27.11.1995“Kabul edilemez müracaat” 
Avrupa PatentBitki ve hayvan çeşitlerinin 
Ofisi Resmipatentlenebilirliği- ÇelişmeyenSöz.Madde 53(b),
 

 

Gazetesi 1996,karar – EPO Başkanının kabul112(1)(b)
169edilemez müracaatı 
G 4/95“Temsil/BOGASKY”Söz. Madde 116,
19.02.1996 117, 133, 134
Avrupa Patentİtiraz veya itiraz temyiz 
Ofisi Resmiişlemlerinde eşlik eden bir 
Gazetesi 1996,412kişinin sözlü sunuşu 
G 6/95“Yön.Madde 71a(1)inSöz. Madde 23,
24.07.1996yorumlanması/GE CHEMICALS”33(1)(b),112(1)(a)
Avrupa Patent 164(2)
Ofisi ResmiTemyiz Kurulları aracılığıylaRPBA Madde 11(2),
Gazetesi 1996,649Yön.Madde 71a(1)in yorumlanması18
  Yön.madde 10(2),
  11, 66(1), 71,
  71a(1)
G 7/95İtirazın yeni nedenleri/ETHICONSöz. Madde 99,
19.7.1996 100(a),(b) ve (c),
Avrupa PatentPatent sahibiyle görüş birliği114(1)
Ofisi Resmiiçinde olmadan itirazın yeniYön.Madde 55, 56
Gazetesi 1996,626nedenlerinin incelenmesi için 
 hiçbir yetkinin olmaması 
G 8/95“Patent tescili hakkındakiSöz. Madde 21(3)
16.4.1996kararın düzeltilmesi/US GYPSUMYön.Madde 89
Avrupa PatentII” 
Ofisi Resmi  
Gazetesi 1996,Teknik ve Hukuki Temyiz 
481Kurullarının göreli yetkisi – 
 Tescil kararının düzeltilmesinin 
 reddi 
 

 

Ek II

EPO’dan özet hukuki görüşler

SayıAvrupa

Patent

Ofisi

BaşlıkAçıklama
Ocak 791979, 61İnceleme ücretinin geri ödenmesiÜcretlerle ilgili madde 10b’nin uygulanması yoluyla yerini almıştır.
Şubat 791979,63Avr.Pat. Sözleşmesinin kendi kendini yürütücü doğasıHenüz uygulanmıyor.
3/851985/347İstem ücretleri-ÇokluPrensipler aynı kalmıştır
düzeltilmi istem setifakat Yön.Md. 31 ve 51’de değişiklik yapılması gerekir (Hukuki karar 4/80’deki açıklamalara bakınız).
Nisan 801980,48Avusturya için ayrı bir istem setinin sunulması için süreKarar G 7/93’e bakınız (Avr.Pat.Of.Res.G.1994,77 5:nokta 2.5

Nedenler)Söz.Md.167(2)(a) uyarınca çekince temelinde ayrı istemlerin verilmesi şimdi yalnız, Avusturya için başvuru tarihi 8 Ekim 1987’den, İspanya ve Yunanistan için 8 Ekim 1992’den önce olan bölünmüş başvurular için mümkündür.

5/93

düzeltilmş

1993,229Toplam zaman süresinin hesaplanması 
6/91

düzettilmş

1991,573Ücretlerin ödenmesi, ücertlerin geri ödenmesi veya diğer 
 

 

  meblağlar 
Temmuz 801980,395Üye ülkelerin belirlenmesi1 Temmuz 1997’de düzeltilen Söz.Md.79(2) ile değişmiştir.
Ağustos 801981,6Bir Avrupa Patent başvurusunun geri çekilmesi 
Eylül 811981,68Önceki mevcut ulusal hakların bulunduğu üe ülke için farklı istemler1 Haziran 1995’te düzeltilen Söz.Md.87 tarafından açıkça kapsanmıştır.
10/921992,662Bir Avrupa patentŞimdi bütün Av.P.Söz.
düzeltilmş başvurusunun bir Avrupa-PİA başvurusu ile birleştirilmesiüyeleri PİA’ya da üyedirler.Prensipler, bu ilişki durumunda erken tarih atan olaylara ve PİA’nın yürürlükte olmadığı

Av.P.Söz.Üyelerinin belirlendiği gelecekteki başvurulara uygulanır.

Kasım 821982,57İtiraz işlemleri esnasında Avrupa Patentinin iptaliPatent sahibinin talebi üzerine iptalle ilgili. T 73/84 nolu (Av.P.O.R.G. 1985, 241) ve T 186/84(Av.P.O.R.G. 1986, 79) nolu karara bakınız.
Aralık 821982,109Referans işaretlerinin önemiT 237/84 nolu kararla (Av.P.O.R.G.1987,309) yer değiştirmiştir.
13/821982,196Avrupa Patent başvurusunun ileriki işlemleri 
14/831983,189Avrupa araştırma ücertinin iadesi-Bir Avrupa Patent başvurusu ve birHukuki kararın prensipleri uygulanmaya devam eder, fakat PCT uyarınca EPO ile WIPO
 

 

  uluslararası başvurunun tek tek başvurulması durumunda uluslararası araştırma ücretinin iadesiarasındaki Anlaşma (Av.P.O.R.G.

1987,515,1988,364,1992, 603,821,1995,658) dikkate alınmalıdır.

Ücret ve ödemeler Md.5 ve Ek C’de yer almaktadır.

15/841984,491Bir Avrupa patentinin verilmesi için Av.P.O. nezdindeki işlemlerde temel ve yardımcı dilekçelerT 234/86 nolu (Av.P.O.R. G.1989,79)karara benzer şekilde değiştirilme ihtiyacı
16/851985,141Hakların kaybının belirtilmesinden sonra bir karar için dilekçeİnceleme prosedürü ile ilgili.İtiraz prosedürü için G 1/90 nolu Karara bakın (Av.P.O.R.G.1991, 275)
17/901990,260Tarifnamede basım hatası olması durumunda verilen bir patentin gerçek metni 
18/921992,58İşlem aşamaları “yerleşik olmayan” Avrupa-PİA başvuru sahibi belirlenmiş veya seçilmiş Ofis olarak Av.P.O. nezdinde yer alabilir. 
 

 

 

Madde 54* – Yenilik

 • Bir buluş, tekniğin bilinen durumuna dahil değilse yeni sayılır.
 • Tekniğin bilinen durumu, Avrupa patent başvurusunun başvuru tarihinden önce, yazılı veya sözlü tanıtım vasıtasıyla, kullanım ile veya başka herhangi bir yolla kamuya sunulan her şeyi kapsamaktadır.
 • Ayrıca, başvuru tarihi 2 nci paragrafta belirtilen tarihten önce olan ve 93 üncü madde uyarınca bu tarihte veya bu tarihten sonra yayımlanan Avrupa patent başvurularının içeriği, tekniğin bilinen durumu içinde sayılır.

Madde 61*           – Avrupa Patenti Hakkına Sahip Olmayanlar

Tarafından Yapılan Avrupa Patent Başvuruları

 • 60’ıncı maddenin 1 inci paragrafında belirtilen ve

başvuru sahibi olmayan kişiler, kesinleşmiş bir yargı kararı ile Avrupa Patentine yönelik hakkın                           sahibi ılınmışlarsa, şayet patent henüz verilmemişse, kararın kesinleşmesinden itibaren üç ay içinde, bu kararın Avrupa patenti başvurusunda belirlenen üye devletlerce tanınmış olması veya kabul edilmesi veya sözleşmeye ekli Tanıma Protokolü hükümleri gereğince tanınması durumunda, şunları talep edebilirler.

Madde 6* – Merkez

Madde 82* – Buluşun bütünlüğü

Avrupa patent başvurusu sadece tek bir buluşu veya birlikte tek bir genel buluş fikrini oluşturacak şekilde biraraya gelmiş bir buluşlar grubunu içerecektir.

[3] Avrupa patent başvuruları ve patentlerine ait yıllık ücretlerinin ödenmesi ile ilgili talimatlara bakınız (Avrupa Patent Ofisi Resmi Gazetesi 1984, 272 VE SONRASI)

[4] Genişletilmiş Temyiz Kurulunun 11/82 (Ek II) No.lu Hukuki görüş ve G 1/88, G 1/90, G 1/91, G 9/91, G 10/91 (Ek I) No.lu kararlarına/görüşlerine bakınız.

Madde 103 – Yeni Avrupa Patent Fasikülünün yayımlanması

Şayet bir Avrupa patenti 102 nci maddenin 3 üncü paragrafı kapsamında değiştirilirse, Avrupa Patent Ofisi, itiraz kararının yayımladığı ilan ile birlikte değiştirilmiş

[5] 21.10.1997 (Avrupa Patent Ofisi Resmi Gazetesi 1978, 91 ve sonrası) tarihli profesyonel temsilciler ait disiplin hakkındaki Yönetmeliğe ve 06.06.1980 (Avrupa Patent Ofisi Resmi Gazetesi 1980 176 ve sonrası) tarihli Disiplinle

ilgili üç Kuruluşun Usulünün İlave Kurallarına ve EPO nezdindeki 05.11.1985 (Avrupa Patent Ofisi Resmi Gazetesi 1986,    331 ve sonrası) tarihli Profesyonel Temsilciler

Enstitüsünün Davranış Biçimlerine bakınız.

Madde 61a * – İtiraz işlemlerindeki belgeler

Yönetmeliğin III. Kısmının II. Bölümü, itiraz işlemlerinde dosyalanan belgeler için gerekli düzeltmeleri yapılarak uygulanacaktır.

İlgi : Söz.Md. 99, 101, 105

[7] İdari Konseyin 20.10.1977 tarihli kararıyla eklenmiştir, 01.02.1978’te yürürlüğe girmiştir. (1978 tarih ve 12 sayılı

Madde 63 – Masraflar

 • Masrafların tahsisi itiraz hakkında karar verme sırasında ayarlanacaktır. Böyle bir tahsiste, yalnızca hakların uygun korunmasını temin etmek için gereken harcamalar dikkate alınacaktır. Maliyetler tarafların temsilcilerinin ücretlerini de içerecektir.
 • Destekleyici kanıtlarla beraber bir gider faturası, giderleri belirlemek için verilen dilekçeye eklenecektir. Bu dilekçe sadece giderleri belirlemek için gerekli olan karar verildiğinde kabul edilebilir olacaktır. Giderler

Madde 64 – Temyiz bildiriminin içeriği

Temyiz talebi, aşağıdaki bilgileri kapsayacaktır:

 • Yönetmeliğin 26 ncı Maddesinin 2 nci paragrafının hükümleri uyarınca, temyiz edenin ismi ve adresi

(c) ;

 • * Karşı çıkılan kararı tanımlayan ve bu kararın

değiştirilmesinin  veya iptal edilmesinin ne ölçüde

istendiğini belirten bir açıklama.

Referans: Söz.Md. 108 R. 65

[8] Avrupa Patent Ofisi Başkanının Avrupa Patent Sicilinde bazı bilgilerin kayıt edilmesi ile ilgili olan 14.10.1983, 22.01.1986 ve 30.07.1986 tarihli bildirilerine bakınız. (Avrupa Patent Ofisi Resmi Gazetesi 1983,                                         458; 1986, 61 ve

327)

Madde 93 – Başvuru Dosyalarının incelenmeyen Bölümleri

Sözleşmenin 128 inci Maddesinin, 4 üncü paragrafı uyarınca, başvuru dosyalarının aşağıdaki bölümleri inceleme dışında tutulacaktır.

[9] İdari Konseyin 01.02.1978 tarihinde yürürlüğe giren

20.10.1977 tarihli kararıyla eklenmiştir. (1978 tarih ve 12 sayılı Avrupa Patent Ofisi Resmi Gazetesi).

[11] İdari Konseyin 01.02.1978 tarihinde yürürlüğe giren

 • tarihli kararıyla değiştirilmiştir. (1978 tarih ve 12 sayılı Avrupa Patent Ofisi Resmi Gazetesi).

[12] İdari Konseyin, 01.02.1978 tarihinde yürürlüğe giren

 • tarihli kararıyla eklenmiş (1978 tarih ve 12 sayılı Avrupa Patent Ofisi Resmi Gazetesi) ve İdari Konseyin 01.06.1991 tarihinde yürürlüğe giren 07.12.1990 tarihli kararıyla değiştirilmiştir. (1991 tarih ve 4 sayılı Avrupa Patent Ofisi Resmi Gazetesi)

[13]18/92 nolu ve 5/93 nolu düzeltilmiş hukuki kararlara bakınız. (Ek 2)

[14] Genişletilmiş Temyiz Kurulunun G 3/91, G 5/93 kararlarına bakınız. (Ek 1)

[15]İdari Konseyin 01.06.1991 tarihinde yürürlüğe giren 07.12.1990 tarihli kararıyla eklenmiştir. (1991 tarih ve 4 sayılı Avrupa Patent Ofisi Resmi Gazetesi).

Madde 105 İncelemeyi Etkileyen Kısıtlamalar

(1) Sözleşmenin 162 nci Maddesine uygun olarak Avrupa Patent başvurularının incelenmesini etkileyen kısıtlamalar

[16]Son olarak İdari Konseyin 03.01.1991 tarihinde yürürlüğe giren 07.12.1990 tarihli kararıyla değiştirilmiştir.( 1991 tarih ve 11 sayılı Avrupa Patent Ofisi Resmi Gazetesi)

Madde 7 – Ödemelerle ilgili ayrıntılar

 • * Her ödeme, ödemeyi yapan kişinin ismini belirtmeli ve Ofisin ödemenin amacını hemen belirlemesini sağlamak için gerekli detayları içermelidir.

[17] İdari Konseyin 14.09.1979 tarinde yürürlüğe giren

 • tarihli kararıyla değiştirilmiştir. (Avrupa

Patent Ofisi Resmi Gazetesi 1979, 369)

[20] Avrupa Patent Ofisi Başkanının ücretler hakkındaki Uygulama Şeklini Gösterir Kararlarla ilgili 10.12.1990 tarihli kararına bakınız. (12/1990 tarih ve 7 sayılı ek Avrupa Patent Ofisi Resmi Gazetesi)

Madde 11 – Temyize tabi olan giderleri belirleyen kararlar

Sözleşmenin 106 ncı maddesinin 5 inci paragrafı uyarınca, itiraz işlemleri giderlerinin miktarlarını belirleyen