Size bir telefon kadar yakınız
0 212 640 90 39
Dil Seçin
trende
Dil Seçin
trende

Marka Kanunu Andlaşması

12.12.2015
7.424 görüntülenme

MARKA KANUNU ANLAŞMASI

(27 Ekim 1994’te Cenevre’de ka bul edilmiştir.)

Madde 1 Tanımlar
Bu Andlaşma kapsamında, aksine bir hükme açıkça yer verilmedikçe:
(i) “Ofis”, Akit Taraflardan biri tarafından, markaların tescili için yetkilendirilmiş büro anlamındadır#
(ii) “Tescil” bir markanın bir Ofis tarafından tescili anlamındadır#
(iii) “Başvuru” tescil için yapılan bir başvuru anlamındadır#
(iv) “Kişi”ye yapılan atıflar hem gerçek kişiye hem de tüzel kişiye birlikte yapılmış atıf anlamındadır#
(v) “Marka sahibi” markalar sicilinde, tescilin sahibi olarak kayıtlı olan kişi anlamındadır#
(vi) “Markalar sicili”, bir Ofis tarafından tutulan ve kayıt ortamının türündeki ayrıcalığa bakılmaksızın, bütün tescil bilgilerinin ve tescillere ilişkin bütün verilerin kaydının tutulduğu bilgiler bütünü anlamındadır#
(vii) “Paris Sözleşmesi”, daha sonra yapılan değişiklik ve eklemeleri ile birlikte,
20 Mart 1883’te Paris’te imzalanan Sınai Mülkiyetin Himayesine Mahsus Paris Sözleşmesi anlamındadır#
(viii) “Nice Sınıflandırması”, daha sonra yapılan değişiklik ve eklemeleri ile birlikte 15 Haziran 1957’de Nicele imzalanan Markaların Tescili İçin Mal ve Hizmetlerin Uluslararası Sınıflandırmasına dair Nice Andlaşması ile kabul edilen sınıflandırma anlamındadır#
(ix) “Akit Taraf”, bu Andlaşmaya taraf olan herhangi bir devlet ya da uluslararası teşkilat anlamındadır#
(x) “Onay belgesi” Andlaşmanın kabul edildiğini ve onaylandığını gösteren dokümanları içeren belge anlamındadır#
(xi) “Teşkilat” Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı anlamındadır#
(xii) “Genel Müdür” Teşkilatın Genel Müdürü anlamındadır#
(xiii) “Yönetmelikler” Madde 17’de bahsedilen ve bu Andlaşma kapsamında hazırlanan yönetmelikler anlamındadır.
Madde 2
Andlaşmanın Uygulanacağı Markalar
(1) [Markaların yapısı] (a) Bu Andlaşma görülebilir işaretlerden oluşan markalara uygulanır, şu şartla ki sadece üç boyutlu markaların tescilini kabul eden akit taraflar bu Andlaşma hükümlerini üç boyutlu markalara da uygulama yükümlülüğünde olacaklardır.
b) Bu Andlaşma hologram markalara ve görülebilir işaretler içermeyen markalara, özellikle de ses markalarına ve koku markalarına uygulanmaz.
(2) [Markaların çeşitleri] (a) Bu Andlaşma mallarla ilgili (ticari markalar) veya hizmetlerle ilgili (hizmet markaları) veya mal ve hizmetlerin her ikisiyle birlikte ilgili olan markalara uygulanır.
b) Bu Andlaşma ortak markalara, sertifika markalarına ve garanti markalarına uygulanmaz.
Madde 3
Başvuru
1) [Bir başvuruda yer alan veya bir başvuruya eklenen bildirimler veya unsurlar# Ücret] (a) Herhangi bir Akit Taraf bir başvurunun aşağıda yer alan bildirim veya unsurların bir kısmını veya tamamını içermesini isteyebilir:
(i) Bir tescil talebi#
(ii) Başvuru sahibinin adı ve adresi#
(iii) Başvuru sahibi herhangi bir devletin vatandaşı ise o devletin adı, eğer varsa başvuru sahibinin ikametgahının bulunduğu devletin adı ve eğer varsa başvuru sahibinin gerçek ve etkin bir sınai veya ticari işletmesinin bulunduğu ülkenin adı#
(iv) Başvuru sahibi tüzel kişi ise tüzel kişinin hukuki niteliği ve söz konusu tüzel kişinin kanunlarına göre kurulu olduğu devlet ve eğer varsa o devlet içindeki bölgesel birim#
(v) Başvuru sahibinin bir vekili varsa, bu vekilin ismi ve adresi#
(vi) Madde 4 (2) (b) hükmüne göre bir tebligat adresi gerekiyorsa, bu adres#
(vii) Başvuru sahibi önceki bir başvuruya dayanan rüçhan hakkından yararlanmak istiyorsa, önceki başvuruya dayanan rüçhan hakkını kullanma beyanı ve rüçhan hakkı beyanını destekleyici Paris Sözleşmesinin 4. Maddesi uyarınca gerekli görülebilecek bildirim ve kanıtlar#
(viii) Başvuru sahibi mal ve/veya hizmetlerin bir sergide gösteriminden kaynaklanan korumadan yararlanmak istiyorsa, buna yönelik bir beyan ve bu beyanı destekleyici Akit Taraf mevzuatınca gerekli görülen bildirimler#
(ix) Akit Taraf Ofisi standart olarak kabul ettiği karakterler (harfler ve numaralar) kullanıyorsa ve başvuru sahibi markasının standart karakterlerde tescilini ve yayınlanmasını istiyorsa, bu sonuca yönelik bir beyan#
(x) Başvuru sahibi, rengi, markanın ayırt edici özelliği olarak kullanmak istiyorsa, bu hususun beyanı ile talep edilen renk veya renklerin isimleri ve her bir renk için markanın o renkteki ana kısımlarının belirtilmesi;
(xi) Marka üç boyutlu bir marka ise, bunu belirten bir beyan;
(xii) Markanın bir veya daha fazla sayıda örneği;
(xiii) Markanın veya belirli kısımlarının başka bir alfabede yazımı;
(xiv) Markanın veya belirli kısımlarının çevirisi;
(xv) Tescili istenen mal ve/veya hizmetlerin isimlerinin Nice Sınıflandırmasına göre gruplara ayrılmış olarak, mal veya hizmetlerin yer aldığı Sınıflandırma numarasına grubun başında yer verilerek adı geçen Sınıflandırmanın sınıf sırasına göre dizilerek sunulması;
(xvi) 4 ncü fıkrada belirtilen kişinin imzası;
(xvii) Akit Taraf mevzuatınca gerekli görülüyorsa, markayı kullanma niyeti beyanı.
(b) Başvuru sahibi, (a) bendi (xvii)’da açıklanan kullanma niyeti beyanı yerine veya buna ek olarak, Akit Taraf mevzuatında talep edilen şekilde markanın fiilen kullanıldığına ilişkin beyan ve fiilen kullanımı gösterir delilleri verebilir.
(c) Herhangi bir Akit Taraf, başvuruyla ilgili olarak Ofise ücret ödenmesini zorunlu kılabilir.
(2) [Sunum] Başvurunun sunumu sırasında istenenlerle ilgili olarak;
(i) Başvurunun kağıt üzerinde yazılı olarak sunulduğu hallerde, eğer başvuru, 3 ncü fıkra hükümleri saklı kalmak üzere, Yönetmelikte şartları belirtilen Başvuru Formu’na tekabül eden biçimde sunulmuşsa,
(ii) Akit Tarafın Ofis ile iletişimin telefaks ile yapılmasına izin vermesi durumunda başvuru bu yolla yapılmış ise, bu tür iletim sonucu elde edilen kağıt kopya, 3 ncü fıkra hükümleri saklı kalmak üzere, eğer (i) bendinde atıf yapılan Başvuru Formuna tekabül ediyorsa,
hiçbir Akit Taraf başvuruyu reddedemez.
(3) [Dil] Her Akit Taraf başvurunun Ofis tarafından kabul edilen dilde veya dillerden birinde yapılmasını isteyebilir. Ofisin birden fazla dili kabul etmesi durumunda, başvurunun birden fazla dilde yapılması mecburi kılınmamak şartıyla, başvuru sahibinin Ofisle ilgili başka herhangi bir dil şartına uyması istenebilir.
(4) [İmza] (a) 1 inci fıkra (a) (xvi)’de atıf yapılan imza, başvuru sahibinin veya vekilinin imzası olabilir.
(b) (a) bendindeki hükme rağmen, herhangi bir akit taraf 1 inci fıkra (a) (xvi) ve (b)’de atıf yapılan beyanların başvuru sahibinin temsilcisi olsa bile bizzat kendisi tarafından imzalanmasını şart koşabilir.
(5) [Farklı Sınıflardaki Mal ve/veya Hizmetler için Tek Başvuru] Bir ve tek başvuru, içerisinde yer alan mal ve/veya hizmetlerin Nice Sınıflandırmasına göre bir veya daha fazla sınıfa ait olmasına bakılmaksızın, birden fazla mal ve/veya hizmete ilişkin olabilir.
(6) [Fiili kullanım] 1 inci fıkra (a) (xvii)’ye göre kullanma niyetine yönelik bir bildirimin verildiği durumlarda, herhangi bir Akit Taraf, Yönetmelikte belirtilen asgari zaman sınırlamasına göre kendi mevzuatında belirlediği zaman dilimi içerisinde markanın fiilen kullanıldığına ilişkin kendi mevzuatının gerektirdiği delillerin Ofise verilmesini isteyebilir.
(7) [Diğer Şartların Yasaklanması] Hiçbir Akit Taraf 1 inci ila 4 ncü Fıkralar ve 6 ncı fıkrada öngörülenler dışında başvuruyla ilgili olarak herhangi bir diğer şartın yerine getirilmesini talep edemez. Özellikle, başvurunun askıda kaldığı süre içinde aşağıdaki hususlar şart koşulamaz:
(i) Ticaret sicilinden herhangi bir belge veya suretin verilmesi,
(ii) Başvuru sahibinin ticari veya sınai bir faaliyeti sürdürmekte olduğuna dair bir açıklama ve buna ilişkin kanıtların verilmesi,
(iii) Başvuru sahibinin başvuruda yer alan mal ve/veya hizmetlerle ilgili bir faaliyeti sürdürmekte olduğuna dair bir açıklama ve buna ilişkin kanıtların verilmesi,
(iv) Başvuru sahibinin Paris Sözleşmesinin 4. mükerrer 6. Maddesine göre başvuru talep ettiği durumlar hariç, markanın başka bir Akit Tarafın veya Akit Taraf olmayan fakat Paris Sözleşmesine taraf başka bir devletin markalar sicilinde tescil edildiğine dair kanıtların verilmesi.
(8) [Kanıt] Her Akit Taraf, Ofisin başvuruda yer alan bir beyanın veya unsurun doğruluğundan makul nedenlerle şüphe etmesi halinde, başvurunun incelenmesi aşamasında Ofise kanıt sunulmasını isteyebilir.
Madde 4
Temsil; Te bligat Adresi
(1) [İşlem Yapmaya Yetkili Vekiller] Her Akit Taraf, Ofis nezdinde işlem yapmak için vekil olarak atanan kişinin Ofis nezdinde işlem yapmaya yetkili vekil olmasını şart koşabilir.
(2) [Zorunlu Temsil; Tebligat Adresi] (a) Her Akit Taraf, kendi ülkesinde ikametgahı ya da gerçek ve etkin sınai veya ticari bir işletmesi olmayan kişinin Ofis nezdinde işlem yapabilmesi için bir vekil tarafından temsilini zorunlu kılabilir.
(b) Her Akit Taraf (a) bendine göre temsili şart koşmadığı sürece, kendi ülkesinde ikametgahı ya da gerçek ve etkin sınai veya ticari bir işletmesi olmayan kişinin Ofis nezdinde işlem yapabilmesi için bu ülkede tebligat adresine sahip olmasını zorunlu kılabilir.
(3) [Vekaletname] (a) Bir Akit Tarafın bir başvuru sahibinin veya marka sahibinin veya diğer herhangi bir ilgili kişinin Ofis nezdinde bir vekil tarafından temsilini zorunlu kıldığı veya temsiline izin verdiği hallerde, vekilin başvuru sahibinin, marka sahibinin veya diğer kişinin ad ve imzasını da içeren ayrı bir bildirimle (bundan sonra bu bildirim vekaletname olarak adlandırılacaktır) atanmasını isteyebilir.
(b) Vekaletname, içerisinde tanımlanan bir veya birden fazla başvuru ve/veya tescili veya vekaletname verenin belirlediği istisnalar saklı kalmak kaydıyla, müvekkilin mevcut ve gelecek tüm başvuru ve/veya tescillerini kapsayabilir.
(c) Vekaletname vekilin yetkisini belli işlemlerle sınırlayabilir. Herhangi bir Akit Taraf vekilin başvuruyu geri alma veya tescilden feragat etme hakkını kapsayan yetkisinin vekaletnamede açıkça belirtilmesini isteyebilir.
(d) Bir bildirimin Ofise bu bildirimde kendisini vekil olaraktanıtan bir kişi eliyle yapıldığı, fakat bildirimin alınması esnasında gerekli vekaletnamenin Ofise teslim edilmediği durumlarda, Akit Taraf Yönetmelikte belirlenen asgari süreden az olmamak kaydıyla belirleyeceği süre içinde vekaletnamenin Ofise teslimini şart koşabilir. Her Akit Taraf, belirlediği süre içinde vekaletnamenin Ofise teslim edilmemesi durumunda bahsi geçen kişi tarafından yapılan bildirimi hükümsüz sayacağını şart koşabilir.
(e) Vekaletnamenin ibrazı ve içeriği konusundaki şartlarla ilgili olarak#
(i) Vekaletnamenin kağıt üzerinde yazılı olarak verildiği durumlarda, vekaletnamenin 4 ncü fıkraya ve Yönetmelikte belirlenen Vekaletname Formu’na tekabül eden biçimde sunulması halinde,
(ii) Akit Tarafın Ofis ile iletişimin telefaks ile yapılmasına izin vermesi durumunda, vekaletname bu yolla iletilmiş ise, bu tür iletim sonucu elde edilen kağıt kopya, 4 ncü fıkra hükümleri saklı kalmak üzere, eğer (i) bendinde atıf yapılan Vekaletname Formuna tekabül ediyorsa,
hiçbir Akit Taraf vekaletnamenin doğurduğu sonuçları reddedemez.
(4) [Dil] Herhangi bir Akit Taraf vekaletnamenin Ofis tarafından kabul edilen dilde veya dillerden birinde düzenlenmiş olmasını isteyebilir.
(5) [Vekaletnameye Atıf] Herhangi bir Akit Taraf, Ofis nezdinde yapılan işlemlerle ilgili olarak bir vekil tarafından yapılan herhangi bildirimde vekilin yaptığı işlemin dayanağına ilişkin olarak vekaletnameye atıfta bulunulmasını isteyebilir.
(6) [Diğer Şartların Yasaklanması] Hiçbir Akit Taraf 3 ila 5 nci fıkralarda öngörülenler dışında, bu fıkralarda değinilen konularla ilgili olarak başka hiçbir şartın yerine getirilmesini talep edemez.
(7) [Kanıt] Ofisin 2 ila 5 nci fıkralarda bahsedilen herhangi bir bildirimin içerdiği herhangi bir beyanın doğruluğundan makul sebeplerle şüphelenmesi durumunda, her Akit Taraf, Ofise kanıt sunulmasını isteyebilir.
Madde 5
Başvuru Tarihi
(1) [Şartlar] (a) Bir Akit Taraf bir başvurunun yapılış tarihini, (b) bendi ve 2 nci fıkra hükümleri saklı kalmak kaydıyla, aşağıda sıralanan ve Madde 3 (3)’de belirlenen dilde yapılan beyanlar ve unsurların Ofis tarafından teslim alınma tarihine göre belirler:
(1) Bir markanın tescilinin istendiğine dair sarih veya zımni bir beyan#
(ii) Başvuru sahibinin kimliğinin tespitine imkan sağlayan beyanlar#
(iii) Başvuru sahibi veya varsa vekiliyle posta yolu ile bağlantı kurmaya yeterli olacak beyanlar#
(iv) Tescili istenen markanın yeterli derecede açık bir örneği#
(v) Tescili istenen markanın mal ve/veya hizmetlerinin listesi#
(vi) Madde-3 (1) (a) (xvii) veya (b)’nin uygulandığı durumlarda, sırasıyla Madde 3 (1) (a) (xvii)’da bahsedilen beyanlar veya Madde 3 (1) (b)’de bahsedilen beyan ve kanıtların Akit Taraf mevzuatında öngörülen şekilde yapılması ve bu beyanların sözü konusu mevzuatın şart koşması halinde başvuru sahibi bir vekile sahip olsa bile, bizzat başvuru sahibi tarafından imzalanması.
(b) Herhangi bir Akit Taraf, başvurunun yapılış tarihini (a) bendinde söz konusu edilen unsur ve elemanların tamamı yerine, bir kısmının Ofis tarafından teslim alındığı tarihe göre veya bunların Madde 3 (3)’de belirlenenin dışında bir dilde Ofis tarafından teslim alındığı tarihe göre belirleyebilir.
(2) [Ek Şartlar] (a) Bir Akit Taraf gerekli ücretler ödenene kadar başvuru tarihinin belirlenemeyeceğini şart koşabilir.
(b) Bir Akit Taraf (a) bendinde yer alan şartın yerine getirilmesini sadece Andlaşmaya taraf olduğu sırada bu şart kendi ülkesinde uygulanmakta ise talep edebilir.
(3) [Düzeltmeler ve Süre Sınırlaması] İnci ve 2nci fıkra kapsamında yapılacak düzeltmelerin şekli ve düzeltmeler için verilen süreler Yönetmelikte düzenlenir.
(4) [Diğer Şartların Yasaklanması] Hiçbir Akit Taraf başvuru tarihiyle ilgili olarak
1 nci ve 2 nci fıkrada öngörülen şartlar dışında bir şartın yerine getirilmesini talep edemez.
Farklı sınıflardaki Mal ve/veya Hizmetler için Tek Tescil
Nice Sınıflandırmasının birden fazla sınıfına giren mal ve/veya hizmetlerin tek ve aynı başvurunu içerisinde yer alması durumunda, bu tip başvuru aynı ve tek bir tescil ile sonuçlanır.
Madde 7
Başvurunun ve Tescilin Bölünmesi
(1) [Başvurunun Bölünmesi] (a) Çeşitli mal ve/veya hizmetleri içeren herhangi bir başvuru (Bundan sonra “başlangıç başvurusu” olarak adlandırılacaktır.);
(1) En azından markanın tescili konusunda Ofisin kararına kadar,
(ii) Markanın tescili için Ofisin verdiği karara karşı yapılan itiraz işlemleri sürecinde,
(iii) Markanın tescili konusunda verilen karara itiraz üzerine bir üst makam tarafından yürütülen işlemler sırasında,
bizzat başvuru sahibi tarafından veya onun talebi üzerine iki veya daha fazla başvuruya bölünebilir ve başlangıç başvurusundaki mal ve/veya hizmetler bu şekilde bölünmüş başvurular arasında dağıtılabilir (Bu başvurular bundan sonra “bölünmüş başvurular” olarak adlandırılacaktır.). Bölünmüş başvurular başlangıç başvurusunun başvuru tarihini ve eğer varsa rüçhan hakkını korurlar.
(b) Her Akit Taraf (a) bendi hükümleri saklı kalmak üzere, bir başvurunun bölünmesi için ücretlerin ödenmesi de dahil gerekli şartları belirlemekte serbesttir.
(2) [Tescilin Bölünmesi] İnci fıkra hükümleri ayrıntılarında uygun olduğu ölçüde gerekli değişiklikler yapıldıktan sonra bir tescilin bölünmesinde de uygulanır. Bu tip bir bölünmeye, eğer bir Akit Tarafın mevzuatı üçüncü kişilere marka tescil edilmeden önce markanın tesciline itiraz etme hakkını tanıyorsa, bu Akit Tarafın markanın bölünmesi hakkını kaldırabilmesi koşuluyla;
(i) 3 ncü bir kişi tarafından Ofis nezdinde markanın geçerliliğine karşı yapılan itiraz işlemleri sırasında,
(ii) Önceki işlemler sırasında Ofis tarafından alınan bir karara karşı yapılan itiraz üzerine, bir üst makam tarafından yürütülen işlemler sırasında,
izin verilir.
İmza
(1) [Kağıt üzerinde bildirim] Bir Akit Tarafın Ofisine yapılan bildirim kağıt üzerinde yapılmış ise ve imza şartı varsa, Akit Taraf;
(1) (iii) ncü bent hükmü saklı kalmak üzere el yazısı ile atılmış bir imzayı kabul eder,
(ii) El yazısı ile imza yerine basılı veya damga imza gibi diğer imza biçimlerinin kullanılmasına veya mühür kullanımına izin vermekte serbesttir.
(iii) Bildirimi imzalayan gerçek kişi kendi vatandaşıysa ve bu kişinin adresi kendi ülkesindeyse el yazısı ile atılmış imza yerine mühür kullanılmasını isteyebilir.
(iv) Mühür kullanıldığı durumlarda, mührün yanında mührü kullanılan gerçek kişinin isminin de ayrıca harflerle belirtilmesini isteyebilir.
(2) [Telefaks ile İletişim] (a) Akit Tarafın Ofise yapılacak bildirimlerin telefaks ile yapılmasına izin vermesi durumunda, eğer telefaks çıktısında imzanın örneği veya mührün örneği ve 1 nci fıkra (iv) bendi hükmünce gerekli görülüyorsa mührü kullanılan gerçek kişinin isminin harflerle belirtilmesi belirgin ise bildirimin imzalandığı kabul edilir.
(b) (a) bendinde adı geçen Akit Taraf, telefaks yoluyla örneği Ofise iletilen nüshanın aslının Yönetmelikte belirlenen asgari süre saklı kalmak koşuluyla, belirli bir süre içinde Ofise iletilmesini isteyebilir.
(3) [Elektronik Araçlar ile İletişim] Akit Tarafın Ofise yapılacak bildirimlerin elektronik araçlar ile yapılmasına izin vermesi durumunda, eğer bildirim Akit Tarafın öngördüğü biçimde elektronik yolla bildirimi gönderenin kimliğini tanımlıyor ise bildirimin imzalandığı kabul edilir.
(4) [Tasdik Şartının Yasaklanması] İmzanın tescilden feragat ile ilgili olduğu durumlarda Akit Tarafın mevzuatının şart koşması hali hariç, hiçbir Akit Taraf, önceki fıkralarda bahsedilen herhangi bir imzanın veya kişinin kendisini tanıtmasına yarayan diğer araçların onaylanmasını, notere tasdik ettirilmesini, doğruluğunun ispat edilmesini, resmileştirilmesini veya diğer herhangi bir şekilde tasdik ettirilmesini isteyemez.
Madde 9
Mal ve/veya Hizmetlerin Sınıflandırılması
(1) [Mal ve/veya Hizmetlerin Belirtilmesi] Bir başvuru veya tescil ile ilgili olarak Ofis tarafından gerçekleştirilen ve mal ve/veya hizmetlerin isimlerinin belirtildiği her tescil ve yayında, mal ve/veya hizmetlerin isimleri Nice Sınıflandırmasına göre gruplara ayrılmış olarak, mal veya hizmetlerin yer aldığı Sınıfın numarasına
grubun başında yer verilerek ve adı geçen Sınıflandırmanın sınıf sırasına göre dizilerek belirtilecektir.
(2) [Aynı veya Farklı Sınıflarda yer alan Mal ve Hizmetler] (a) Ofis tarafından yapılan herhangi bir tescil veya yayında Nice Sınıflandırmasına göre aynı sınıflarda yer aldıkları gerekçesiyle mal veya hizmetlerin birbirlerine benzer oldukları kabul edilemez.
(b) Ofis tarafından yapılan herhangi bir tescil veya yayında Nice Sınıflandırmasına göre ayrı sınıflarda yer aldıkları gerekçesiyle mal veya hizmetlerin birbirlerine benzer olmadıkları kabul edilemez.
Madde 10
İsim veya Adreslerdeki Değişiklikler
(1) [Marka sahibinin Ad veya Adresindeki Değişiklikler] (a) Marka sahibi olan kişinin değişmediği ancak marka sahibinin ad ve/veya adresinde bir değişiklik olması durumunda, değişikliğin Ofis tarafından marka siciline kaydının yapılması için marka sahibi veya vekili tarafından imzalanmış ve ilgili tescilin tescil numarasını ve yapılacak değişikliği belirtir bir bildirimle yapılacak bir talebi her Akit Taraf kabul eder. Bu talebin sunulmasıyla ilgili şartlar konusunda,
(i) Talebin kağıt üzerinde yazılı olarak yapıldığı hallerde, bu talep (c) bendi hükmü saklı kalmak üzere, Yönetmelikte belirlenen Forma tekabül eden biçimde sunulmuşsa,
(ii) Akit Tarafın, Ofisine yapılacak bildirimlerin telefaks yoluyla yapılmasına izin verdiği durumda talep bu yolla iletilmişse, eğer bu tür iletim sonucu elde edilen kağıt kopya, (c) bendi hükmü saklı kalmak üzere, (i) bendinde belirtilen talep Formuna tekabül ediyorsa hiçbir Akit Taraf bu talebi reddedemez.
(b) Her Akit Taraf, talebin;
(1) Marka sahibinin ad ve adresini,
(ii) Marka sahibinin bir vekili varsa, bu vekilin ad ve adresini,
(iii) Marka sahibinin tebligat için bir adresi varsa, bu adresi içermesini isteyebilir.
c) Her Akit Taraf, talebin Ofis tarafından kabul edilen dilde veya dillerden birinde yapılmış olmasını arayabilir.
(d) Her Akit Taraf, taleple ilgili olarak, Ofise bir ücretin ödenmesini isteyebilir.
(e) İlgili tescillere ait bütün tescil numaralarının talepte belirtilmiş olması şartıyla, değişikliğin birden fazla tescille ilgili olduğu durumlarda bile tek bir talep yeterli kabul edilir.
(2) [Başvuru sahibinin Ad veya Adresindeki Değişiklikler] Değişikliğin bir başvuruyla veya başvurularla, veya bu başvuru veya başvurularla birlikte bir tescille veya tescillerle ilgili olduğu durumlarda, 1 nci fıkra hükümleri ayrıntılarında uygun olduğu ölçüde gerekli değişiklikler yapılarak burada da uygulanır, şu şartla ki bu değişiklikle ilgili herhangi bir başvurunun başvuru numarasının henüz verilmediği veya başvuru sahibi veya vekiline bildirilmediği durumlarda, değişikliğe ilişkin talepte bu başvuru Yönetmelikte belirtilen şekilde tanımlanır.
(3) [Vekilin Ad ve Adresindeki Değişiklikler veya Tebligat Adresindeki Değişiklikler] Eğer varsa vekilin ad ve adresindeki değişikliklerle ve eğer varsa tebligat adresiyle ilgili değişiklikler konusunda 1 nci Fıkra hükümleri ayrıntılarda uygun olduğu ölçüde gerekli değişiklikler yapılarak uygulanacaktır.
(4) [Başka Şartların Yasaklanması] Hiçbir Akit Taraf bu maddede bahsi geçen talep ile ilgili olarak 1 nci fıkra ila 3 ncü fıkrada belirtilen şartlar dışında başka bir şarta uyulmasını isteyemez. Özellikle, değişiklikle ilgili herhangi bir belgenin verilmesi istenemez.
(5) [Kanıt] Her Akit Taraf, talepte yer alan herhangi bir beyanın doğruluğundan makul sebeplerle şüpheye düşerse, Ofise kanıt sunulmasını isteyebilir.
Madde 11
Mülkiyet Değişikliği
(1) [Bir Tescilin Mülkiyetindeki Değişiklik] (a) Bir markanın sahibi olan kişi değişirse söz konusu değişikliğin Ofis tarafından marka siciline kaydının yapılması için marka sahibi veya vekili tarafından veya mülkiyeti alan kişi (bundan böyle “yeni malik” diye anılacak) tarafından imzalanmış ve ilgili tescilin tescil numarasını ve yapılacak değişikliği belirtir bir bildirimle yapılacak bir talebi her Akit Taraf kabul edecektir. Talebin sunulması aşamasında gereken şartlarla ilgili olarak,
(i) talebin kağıt üzerinde yazılı olarak yapıldığı durumlarda, talep 2 nci fıkra (a) bendi hükmü saklı kalmak üzere ve Yönetmelikte belirlenen Talep Formuna tekabül eden biçimde yapılmış ise,
(ii) Akit Tarafın, Ofise yapılacak bildirimlerin telefaks yoluyla yapılmasına izin verdiği durumda talep bu yolla iletilmişse, eğer bu tür iletim sonucu elde edilen kağıt kopya (c) bendi hükmü saklı kalmak üzere (i) bendinde belirtilen talep Formuna tekabül ediyorsa
hiçbir Akit Taraf talebi reddedemez.
(b) Mülkiyetteki değişikliğin bir sözleşmeden kaynaklandığı durumlarda, herhangi bir Akit Taraf bu hususun talepte belirtilmesini ve taleple birlikte talep sahibinin tercihine bağlı olarak aşağıda sayılanlardan birinin verilmesini isteyebilir:
(i) Sözleşmenin bir kopyası, (Bu kopyanın noter veya diğer bir yetkili kamu mercii tarafından aslına uygunluğunun onaylanması istenebilir.)
(ii) Sözleşmenin mülkiet değişikliğini gösteren kısmının sureti, (Bu kısmın suretinin noter veya diğer bir yeıkili kamu mercii tarafından aslına uygun olduğunun onaylanması istenebilir.)
(iii) Markanın eski ve yeni sahibinin her ikisinin de imzaladığı ve Yönetmelikte belirlenen içeriğe uygun olarak hazırlanmış tasdiksiz bir devir belgesi,
(iv) Markanın eski ve yeni sahibinin her ikisinin de imzaladığı ve Yönetmelikte belirlenen biçim ve içeriğe uygun olarak hazırlanmış tasdiksiz bir devir senedi.
(c) Mülkiyet değişikliğinin bir birleşmeden kaynaklandığı durumlarda herhangi bir Akit Taraf bu hususun talepte belirtilmesini ve taleple birlikte, ticaret sicilinden çıkartılmış bir belge benzeri, birleşmeyi kanıtlayan ve yetkili makam tarafından verilmiş bir belgenin, belgeyi veren merci veya noter veya yetkili diğer bir kamu mercii tarafından asıl belgeyle uygunluğu onaylanmış suretinin verilmesi isteyebilir.
(d) Markanın birden çok sahibinin olduğu hallerde, bu kişilerin tamamını kapsamına almadan sahiplerden bir veya daha fazlasının değişmesi ve bu mülkiyet değişikliğinin de bir sözleşmeden veya birleşmeden kaynaklanması durumunda; her hangi bir Akit Taraf mülkiyet durumunda değişiklik olmayan her hangi bir müşterek malikten mülkiyet durumundaki bu değişikliği açıkça onayladığını belirtir ve kendisi tarafından imzalanmış bir belge vermesini isteyebilir.
(c) Mülkiyetteki değişikliğin bir sözleşmeden veya birleşmeden değil de, kanuni bir işlem veya mahkeme kararı gibi başka bir sebepten kaynaklandığı durumlarda, her Akit Taraf bu hususun talepte belirtilmesini ve taleple birlikte değişikliği kanıtlayan bir belgenin, belgeyi veren merci veya noter veya yetkili diğer bir kamu mercii tarafından asıl belgeyle uygunluğu onaylanmış suretini verilmesini isteyebilir.
(f) Her Akit Taraf talebin,
(i) Marka sahibinin adı ve adresini,
(ii) Yeni malikin adı ve adresini,
(iii) Eğer herhangi bir ülkenin vatandaşıysa, yeni malikin vatandaşı olduğu ülkenin adını, eğer varsa ikametgahının bulunduğu ülkenin adını, ve eğer varsa yeni malikin gerçek ve etkin sınai bir işletmesinin bulunduğu ülkenin adını,
(iv) Yeni malikin tüzel kişi olduğu durumlarda, bu tüzel kişinin hukuki niteliğini ve adı geçen tüzel kişinin kanunlarına göre kurulduğu devleti ve eğer varsa bu devlet içindeki idari birimi,
(v) Marka sahibinin bir vekilinin olduğu durumlarda, bu vekilin ad ve adresini,
(vi) Marka sahibinin tebligat adresinin olduğu durumlarda bu adresi,
(vii) Yeni malikin bir vekilinin olduğu durumlarda, bu vekilin ad ve adresini,
(viii) Yeni malikin Madde 4 (2) (b)’ye göre bir tebligat adresinin olması gerektiği durumlarda, bu adresi
içermesini isteyebilir.
(g) Her Akit Taraf, taleple ilgili olarak Ofise bir ücret ödenmesini isteyebilir.
(h) Markanın eski ve yeni sahibinin her tescilde aynı olması ve ilgili tescillerin hepsinin tescil numaralarının talepte beyan edilmiş olması şartıyla, değişiklik birden fazla tescili ilgilendirdiğinde bile, tek bir talep yeterli kabul edilir.
(i) Mülkiyetteki değişikliğin marka sahibine ait tescildeki tüm mal ve/veya hizmetleri kapsamadığı durumlarda ve eğer yürürlükteki mevzuat bu tipte bir değişikliğin kaydına izin veriyorsa, Ofis, mülkiyeti değişen mal ve/veya hizmetlerle ilgili olarak ayrı bir tescil oluşturur.
(2) [Dil: Çeviri] (a) Her Akit taraf, 1 nci fıkrada bahsi geçen talep ile devir belgesi veya devir senedinin, Ofis tarafından kabul edilen dilde veya dillerden birinde verilmesine talep edebilir.
(b) Her Akit Taraf, 1 nci fıkranın (b) (i) ve (ii) ile (c) ve (c) bentlerinde belirtilen belgelerin Ofis tarafından kabul edilen dil veya dillerden birinde verilmemesi durumunda, gerekli belgenin Ofis tarafından kabul edilen dil veya dillerden birisine çevirisi veya onaylı çevirisi yapılmış olarak talep ekinde verilmesini zorunlu kılabilir.
(3) [Bir Başvurunun Mülkiyetinde Değişiklik] Mülkiyetteki değişiklik bir başvuru veya başvurularla, veya bir başvuru veya başvurularla birlikte bir tescil veya tescillerle ilgili olduğunda 1 nci ve 2 nci fıkra hükümleri ayrıntılarında uygun olduğu ölçüde gerekli değişiklikler yapılarak burada da uygulanır# şu şartlarda ki bu değişikle ilgili herhangi bir başvurunun başvuru numarasının henüz verilmediği veya başvuru sahibi veya vekiline bildirilmediği durumlarda, değişikliğe ilişkin talepte bu başvuru Yönetmelikte belirtilen şekilde tanımlanır.
(4) [Diğer Şartların Yasaklanması] Hiçbir Akit Taraf bu maddede bahsi geçen talep ile ilgili olarak 1 ila 3 ncü fıkralarda belirtilenler dışında herhangi bir diğer şartın yerine getirilmesini isteyemez. Özellikle aşağıdakiler zorunlu kılınamaz:
(i) 1 nci fıkra (c) bendi hükmü saklı kalmak üzere ticaret sicilinden alınmış herhangi bir belge veya suretin verilmesi,
(ii) Yeni malikin sınai veya ticari bir faaliyet yürüttüğüne dair bir beyan ve buna ilişkin kanıt sunulması,
(iii) Yeni malikin mülkiyet değişikliğine konu olan mal ve/veya hizmetlerle ilgili bir faaliyet yürüttüğüne dair beyanı ve buna ilişkin kanıt sunulması,
(iv) Marka sahibinin işini veya ticari itibarını yeni malike tamamen veya kısmen devrettiğine ilişkin beyanı ve bunların her ikisine yönelik kanıt sunulması.
(5) [Kanıt] Her Akit Taraf, Ofisin talepte yer alan veya bu maddede atıf yapılan herhangi bir belgenin doğruluğundan makul nedenlerle şüphe duyması durumunda, Ofise kanıt sunulmasını veya 1 nci fıkra (c) veya (e) bentleri kapsamında ek kanıt sunulmasını talep edebilir.
Madde 12
—r Hatanın Düzeltilmesi
(1) [Bir Tescille İlgili Bir Hatanın Düzeltilmesi] (a) Her Akit Taraf, bir başvuruda veya Ofise iletilen diğertaleplerde yapılan ve markalar sicili ve/veya Ofis yayınlarından herhangi birine yansımış olan bir hatanın düzeltmesiyle ilgili talebin, marka sahibi veya vekili tarafından imzalanmış ve ilgili tescilin tescil numarası, düzeltilecek hata ve yapılacak düzeltmeyi içeren bir bildirim ile yapılmasını kabul eder. Bu talebin sunulmasında aranan şartlarla ilgili olarak,
(i) Talebin kağıt üzerinde yazılı olarak yapıldığı durumlarda, talep (c) bendi hükmü saklı kalmak kaydıyla, Yönetmelikte belirlenen Talep Formuna uygun biçimde sunulmuşsa,
(ii) Akit Tarafın Ofise yapılacak bildirimlerin telefaks yoluyla yapılmasına izin verdiği durumda talep bu yolla iletilmişse, eğer bu tür iletim sonucu elde edilen kağıt kopya (c) bendi hükmü saklı kalmak kaydıyla, (i) bendinde belirtilen talep Formuna uyuyorsa
hiçbir Akit Taraf talebi reddedemez.
(b) Her Akit Taraf,
(1) Marka sahibinin adı ve adresinin,
(ii) Marka sahibinin vekilinin olduğu durumlarda vekilin ad ve adresinin,
(iii) Marka sahibinin bir tebligat adresinin olduğu durumlarda bu adresin, talepte beyan edilmesini isteyebilir.
(c) Her Akit Taraf talebin Ofis tarafından kabul edilen dilde veya dillerden birinde yapılmasını isteyebilir.
(d) Her Akit Taraf taleple ilgili olarak Ofise bir ücret ödenmesini talep edebilir.
(e) Düzeltmenin aynı kişiye ait birden fazla tescil ile ilgili olduğu durumlarda, hatanın ve talep edilen düzeltmenin her bir tescil için aynı olması ve ilgili tüm tescillerin tescil numaralarının talepte beyan edilmesi şartıyla, tek birtalep yeterli olacaktır.
(2) [Bir Başvuruyla İlgili Bir Hatanın Düzeltilmesi] Hatanın bir başvuru veya başvurularla, veya başvuru veya başvurularla birlikte bir tescil veya tescillerle ilgili olduğu durumlarla 1 nci fıkra hükümleri ayrıntılarında uygun olduğu ölçüde gerekli değişiklikler yapılarak uygulanır, şu şartla ki ilgili herhangi bir başvuruya ait başvuru numarasının henüz verilmediği veya başvuru sahibi veya vekiline bildirilmediği durumlarda, talepte bu başvuru Yönetmelikte belirlenen şekilde tanımlanır.
(3) [Diğer Şartların Yasaklanması] Hiçbir Akit Taraf bu maddede bahsi geçen taleple ilgili olarak 1 nci ve 2 nci fıkralarda belirlenenler dışında başka şartların yerine getirilmesini talep edemez.
(4) [Kanıt] Ofisin iddia edilen hatanın gerçekten var olup olmadığından makul sebeplerle şüphelendiği durumlarda, her Akit Taraf Ofise kanıt verilmesini isteyebilir.
(5) [Ofis Tarafından Yapılan Hatalar] Bir Akit Taraf Ofisi kendi yaptığı hataları hiçbir ücret almadan re’sen veya talep üzerine düzeltir.
(6) [Düzeltilemez Hatalar] Hiçbir Akit Taraf 1 nci, 2 nci ve 5 nci fıkra hükümlerini kendi mevzuatının hükümlerine göre düzeltilemeyecek herhangi bir hataya uygulamak zorunda değildir.
Madde 13
Tescilin Koruma Süresi ve Yenilenmesi
(1) [Yenileme İçin Yapılan Bir Talepte Yer Alan veya Bu Taleple Birlikte Verilen Beyanlar veya Unsurlar; Ücret] (a) Her Akit Taraf bir tescilin yenilenmesini, bir talep yapılması şartına bağlayabilir ve bu talebin aşağıda sayılan beyanların tamamını veya bir kısmını içermesini isteyebilir:
(i) Yenileme talep edildiğine dair bir beyan;
(ii) Marka sahibinin ad ve adresi;
(iii) İlgili tescilin tescil numarası;
(iv) Akit Tarafın seçimine bağlı olarak, tescille sonuçlanan ilgili başvurunun başvuru tarihi veya ilgili tescilin tescil tarihi;
(v) Marka sahibinin bir vekilinin olduğu durumlarda vekilin ad ve adresi;
(vi) Marka sahibinin bir tebligat adresi olduğu durumlarda bu adres;
(vii) Akit Tarafın tescilin markalar sicilinde kayıtlı olan mal ve/veya hizmetlerin sadece bir kısmı için dahi yenilenmesine izin verdiği durumlarda, bu tür bir yenileme talebi yapıldığında, Nice Sınıflandırmasına göre gruplara ayrılmış mal veya hizmetlerin yer aldığı Sınıf numarasına grubun başında yer verilerek adı geçen Sınıflandırmanın sınıf sırasına göre dizilerek sunulmuş olarak, markalar sicilinde kayıtlı olan mal ve/veya hizmetlerden yenileme talep edilenlerin isimleri veya markalar sicilinde kayıtlı alan mal ve/veya hizmetlerden yenileme talep edilmeyenlerin isimleri;
(viii) Akit Tarafın yenileme talebinin marka sahibi veya vekili dışında biri tarafından yapılmasına izin verdiği durumlarda, yenileme talebi böyle kişi tarafından yapılmışsa, bu kişinin adı ve adresi;
(ix) Marka sahibi veya vekilinin imzası veya viii inci bendin uygulandığı durumlarda bu bentte bahsi geçen kişinin imzası.
(b) Her Akit Taraf yenileme talebi ile ilgili olarak Ofise bir ücret ödenmesini isteyebilir. Tescilin başlangıçtaki koruma süresi veya yenileme sonucu doğan herhangi bir koruma süresi ile ilgili olarak bir kere ücret ödenmişse, artık bu süreler içerisinde tescil korumasının geçerliğinin devamı için başka hiçbir ücret ödenmesi istenemez. Markanın kullanımına ilişkin verilecek beyanlar ve/veya kanıtlarla ilgili ücretler işbu fıkrada sözü edilen tescilin korumasının devamı için gerekli olan ücretlerden kabul edilmez ve bu bent hükümlerinden etkilenmez.
(c) Her Akit Taraf, yenilemeye ilişkin talebin Ofise verilmesinin ve (b) bendinde belirtilen ilgili ücretin Ofise ödenmesinin, Yönetmelikte öngörülen asgari süreler saklı kalmak koşuluyla, Akit Tarafın mevzuatına göre belirlenmiş süre içinde yapılmasını zorunlu kılabilir.
(2) [Sunum] Yenileme talebinin sunumunda gerekli şartlarla ilgili olarak,
(i) Talebin kağıt üzerinde yazılı olarak yapıldığı durumlarda, talep 3 ncü fıkra hükmü saklı kalmak üzere Yönetmelikte belirlenen Talep Formuna uygun biçimde sunulmuşsa,
(ii) Akit Tarafın, Ofise yapılacak bildirimlerin telefaks yoluyla yapılmasına izin verdiği durumda talep bu yolla iletilmişse, eğer bu tür iletim sonucu elde edilen kağıt kopya (c) bendi hükmü saklı kalmak üzere (i) bendinde belirtilen talep Formuna uyuyorsa,
hiçbir Akit Taraf bu talebi reddedemez.
(3) [Dil] Her Akit Taraf yenileme talebinin Ofis tarafından kabul edilen dil veya dillerden birinde yapılmasını isteyebilir.
(4) [Diğer Şartların Yasaklanması] Hiçbir Akit Taraf yenileme talebiyle ilgili olarak 1 nci fıkra ila 3 ncü fıkrada belirtilenler dışında başka diğer şartlara uyulmasını talep edemez. Özellikle aşağıdaki hususlartalep edilemez:
(i) Markanın herhangi bir örneği veya diğertanımlaması,
(ii) Markanın herhangi bir diğer Akit Tarafın markalar sicilinde tescil edildiğine veya tescilinin yenilendiğine ilişkin kanıt verilmesi,
(iii) Markanın kullanıldığına dair bir beyan ve/veya kanıt verilmesi.
(5) [Kanıt] Her Akit Taraf, yenileme talebinin içerdiği herhangi bir beyan veya unsurun doğruluğundan Ofisin makul sebeplerle şüpheye düştüğü durumlarda, yenileme talebinin incelenmesi esnasında Ofise kanıt sunulmasını isteyebilir.
(6) [Maddi İncelemenin Yasaklanması] Hiçbir Akit Taraf Ofisi yenilemenin sonuç doğurabilmesi için tescili esas yönünden inceleyemez.
(7) [Süre] Tescilin başlangıçtaki koruma süresiyle, yenileme sonucu doğan her bir koruma süresi 10 yıl olacaktır.
Madde 14
Olası Redde Karşı Görüşler
10 ncu Madde ila 13 ncü madde kapsamındaki bir başvuru veya talep, başvuru sahibi veya talep sahibinin makul bir süre içinde, olası bir ret kararına karşı görüşlerini bildirmesine imkan tanınmadan, Ofis tarafından tamamen veya kısmen reddedilemez.
Madde 15
Paris Sözleşmesine Uyma Zorunluluğu
Her Akit Taraf Paris Sözleşmesi’nin markalarla ilgili hükümlerine uymak zorundadır.
Madde 16
Hizmet Markaları
Her Akit Taraf hizmet markalarını tescil edecek ve bu markalara Paris Sözleşmesi’nin ticaret markalarıyla ilgili hükümlerini uygulayacaktır.
Madde 17
Yönetmelik
(1) [İçerik] (a) Bu Andlaşmaya eklenen Yönetmelik,
(1) Bu Andlaşmanın açıkça “Yönetmelikte belirtilen” ifadesiyle belirttiği konular,
(ii) Bu Andlaşmanın hükümlerinin yürürlüğe koyulmasında yararlı olacak hertürlü ayrıntı ve
(iii) Hertürlü idari şart, konu ve usulle ilgili hükümleri düzenler.
(b) Yönetmelik aynı zamanda Örnek Uluslararası Formları da içerir.
(2) [Andlaşma ve Yönetmelik Arasındaki Çelişki] Andlaşma hükümleriyle yönetmelik hükümlerinin birbiriyle çelişmesi durumunda, Andlaşma hükümleri geçerli olacaktır.
Madde 18
Değişiklik; Protokoller
(1) [Değişiklik] Bu Andlaşma diplomatik bir konferans tarafından değiştirilebilir.
(2) [Protokoller] Markalarla ilgili kanunlarda uyumlaştırmayı daha da geliştirmek amacıyla ve bu Andlaşmanın hükümlerini ihlal etmemek şartıyla, diplomatik bir konferans aracılığıyla protokoller kabul edilebilir.
Madde 19
Andlaşmaya Taraf Olma
(1) [Taraf Olma Ehliyeti] Aşağıda sayılan kişiler Andlaşmayı imzalayabilir ve 2 nci ve 3 ncü fıkralar ile Madde 20 (1) ve (3)’e göre Andlaşmaya taraf olabilirler:
(1) Markaların tescili işlemleri kendi Ofisi tarafından yapılabilen Teşkilata üye her devlet.
(ii) Hükümetlerarası kuruluşun tüm üye devletlerinin Teşkilatın da üyesi olması koşuluyla, hükümetlerarası kuruluşu kuran andlaşmanın geçerli olduğu ülkede, kuruluşa üye olan tüm devletlerde veya ilgili başvuruda bu amaçla isimleri belirtilen üye devletlerde geçerli olacak şekilde markaların tescil edilebildiği bir Ofisi bulunan her hükümetlerarası kuruluş.
(iii) Markaların sadece Teşkilata üye belirlenmiş diğer bir devlet aracılığıyla tescil edilebildiği Teşkilata üye her devlet.
(iv) Markaların sadece üyesi olduğu bir hükümetlerarası kuruluşa bağlı bir Ofis aracılığıyla tescil edilebildiği Teşkilata üye her devlet.
(v) Markaların sadece Teşkilata üye bir grup devletin ortak bir Ofisi aracılığıyla tescil edilebildiği Teşkilata üye her devlet.
(2) [Onay veya Katılım] 1 nci fıkrada bahsedilen her bir kişi
(i) Bu Andlaşmayı imzalamışsa, bir onay belgesi,
(ii) Bu Andlaşmayı imzalamamışsa, bir katılım belgesi tevdi edebilir.
(3) [Tevdiin Hüküm Doğurduğu Tarih]
(a) (b) bendi hükmü saklı kalmak üzere, onay veya katılım belgesinin tevdiinin hüküm doğurduğu tarih,
(i) 1 nci fıkranın (i) bendinde sözü edilen bir devlet için; bu ülkenin belgesinin tevdi edildiği tarih,
(ii) Bir hükümetlerarası kuruluş için bu hükümetlerarası kuruluşun belgesinin tevdi edildiği tarih,
(iii) 1 nci fıkranın (iii) bendinde sözü edilen bir devlet için, bu devletin belgesi ve belirlenmiş diğer devletin belgesinin tevdi edilmiş olması şartının yerine getirildiği tarih,
(iv) 1 nci fıkranın (iv) bendinde sözü edilen bir devlet için, yukarıdaki (ii) bendine göre uygulanan tarih,
(v) 1 nci fıkranın (a) bendinde sözü edilen bir grup devletin içinde yer alan bir devlet için bu grup içinde yer alan tüm üye devletlerin belgelerinin tevdi edildiği tarihtir.
(b) Bir devletin herhangi bir onay veya katılım belgesi (bu bentte belge olarak anılacaktır), isimleriyle belirlenmiş ve bu Andlaşmaya taraf olma ehliyetine sahip bir diğer devletin veya bir hükümetlerarası kuruluşun veya diğer iki devletin veya diğer bir devletle hükümetlerarası kuruluşun belgelerinin de verilmesi şartıyla tevdi edilmiş sayılacağını içeren bir beyannameyle birlikte verilebilir. Böyle bir şartı içeren belge, beyannamede belirtilen şartın gerçekleştiği tarihte tevdi edilmiş sayılır. Ancak, beyannamede belirtilen belgelerden herhangi birinin kendisi de yukarıda bahsedilen türde bir beyanname ile birlikte verilmiş ise, bu belge sonraki beyannamede belirtilen şartın yerine getirildiği tarihte tevdi edilmiş sayılır.
(c) (b) bendi çerçevesinde yapılan herhangi bir beyanname, her zaman tamamen veya kısmen geri çekilebilir. Bu tip bir geri çekme, geri çekmeye ilişkin bildirimin Genel Müdürtarafından alındığı tarihte hüküm doğurur.
Madde 20
Onay ve Katılımın Hüküm Doğurduğu Tarih
(1) [Dikkate Alınacak Belgeler] Bu maddenin amaçları doğrultusunda, sadece Madde 19 (1)’de sözü edilen kişilertarafından tevdi edilen ve Madde 19 (3)’e göre hüküm doğurduğu bir tarih bulunan onay veya katılım belgeleri dikkate alınır.
(2) [Andlaşmanın Yürürlüğe Girmesi] Bu Andlaşma 5 ülkenin onay ve katılım belgelerini tevdi etmelerinden 3 ay sonra yürürlüğe girer.
(3) [Andlaşmanın Yürürlüğe Girmesinden Sonraki Onay ve Katılım Belgelerinin Yürürlüğe Girmesi] 2 nci fıkra kapsamına girmeyen her kişi, kendi onay veya katılım belgesini tevdi ettiği tarihten 3 ay sonra bu Andlaşma ile bağlı olur.
Madde 21
Çekinceler
(1) [Markaların Özel Türleri] Her Devlet veya hükümetlerarası kuruluş Madde 2 (1(a) ve (2)(a)’ya rağmen Madde 3 (1) ve (2), 5, 7, 11 ve 13’ün herhangi bir hükmünün birlik markalarına, koruma markalarına veya türev markalarına uygulanmayacağı yönünde bir çekince bildirebilir. Verilecek bu tür çekincede yukarıda söz konusu edilen hükümlerden hangilerinin çekinceyle ilgili olduğu açıklanır.
(2) [Usuller] 1 nci Fıkra çerçevesinde verilen herhangi bir çekince, çekince koyan Devlet veya hükümetlerarası kuruluşun bu Andlaşmayla ilgili onay veya katılım belgesi ile birlikte verilen bir bildirimle yapılır.
(3) [Geri Çekme] 1 nci Fıkra kapsamında yapılan herhangi bir çekince, her zaman geri çekilebilir.
(4) [Diğer Çekincelerin Yasaklanması] Bu Andlaşmaya, 1 nci fıkrada izin verilen çekince dışında, başka hiçbir çekince konulmasına izin verilmez.
Madde 22
Geçici Hükümler
(1) [Farklı Sınıflardaki Mallar ve Hizmetler için Tek başvuru; Başvurunun Bölünmesi]
(a) Madde 3 (5)’e rağmen, her Devlet veya hükümetler arası kuruluş Ofise yapılan bir başvurunun Nice Sınıflandırmasının sadece bir sınıfında yer alan mallar veya hizmetlerle ilgili olabileceğini bildirebilir.
(b) 6 ncı Maddeye rağmen, her Devlet veya hükümetler arası kuruluş, Nice Sınıflandırılmanın farklı sınıflarında yer alan mallar ve/veya hizmetlerin tek ve aynı başvurunun konusunu oluşturduğu durumlarda, böyle bir başvurunun, bu tip tescillerin her birinin ve hepsinin bahsi geçen başvurunun sonucu olan diğertüm tescillere yönelik bir atfa yer vermesi koşuluyla, markalar sicilinde yer alacak iki veya daha fazla tescile yol açabileceğini bildirebilir.
(c) (a) bendi kapsamında bir bildirimde bulunan her Devlet veya hükümetlerarası kuruluş, madde 7 (1)’e rağmen, hiçbir başvurunun bölünemeyeceğini bildirebilir.
(2) [Birden Fazla Başvuru ve/veya Tescil için Tek Vekaletname] Madde 4 (3) (b)’ye rağmen, her Devlet veya hükümetlerarası kuruluş, bir vekaletnamenin sadece tek bir başvuru veya tek bir tescille ilgili olabileceğini bildirebilir.
(3) [Vekaletnamedeki İmzanın ve Başvurudaki İmzanın Belgelendirilmesi Şartının Yasaklanması] Madde 8 (4)’e rağmen, her Devlet veya hükümetlerarası kuruluş, vekaletnamedeki imzanın veya başvurudaki başvuru sahibi tarafından atılan imzanın bir şahit tarafından tasdik edilmesini, noter tarafından onaylanmasını, tasdik edilmesini, resmi mercilerce onaylanmasını veya diğer şekilde belgelendirilmesini istediğini bildirebilir.
(4) [Birden Fazla Başvuru ve/veya Tescili İlgilendiren İsim ve/veya Adresteki Bir Değişiklik Mülkiyetteki Bir Değişiklik veya Bir Hatanın Düzeltilmesi İçin Tek Talep] Madde 10 (1) (e), (2) ve (3), Madde 11 (1) (h) ve (3) ve Madde 12 (1) (e) ve (2)’ye rağmen, her Devlet veya Hükümetlerarası kuruluş, isim ve/veya adresteki bir değişikliğin kaydına ilişkin bir talebin, mülkiyetteki bir değişikliğin kaydına ilişkin bir talebin ve bir yanlışın düzeltilmesine ilişkin bir talebin sadece bir başvuruyu veya bir tescili kapsayacağını bildirebilir.
(5) [Yenileme Sırasında Fiilen Kullanıma İlişkin Beyan ve/veya Kanıt Sunulması] Madde 13 (4) (iii)’e rağmen, her Devlet veya hükümetlerarası kuruluş, yenileme sırasında markanın fiilen kullanımına ilişkin bir beyan ve/veya kanıt sunulmasını isteyeceğini bildirebilir.
(6) [Yenileme Sırasında Maddi Yönden İnceleme] Madde 13 (6)’ya rağmen, her Devlet veya hükümetlerarası kuruluş; bu tip bir incelemenin bu Andlaşmanın yürürlüğe girmesinden önce hizmet markalarına tescil edilme olanağı sağlayan bu Devlet veya kuruluşa ait kanunun yürürlüğe girmesini izleyen 6 aylık süreç içerisinde yapılan başvurulara ait tekerrür eden tescilleri önleme amacıyla sınırlı olması şartıyla, hizmetleri kapsayan bir tescilin ilk yenilenmesi sırasında böyle bir tescili esas yönünden inceleyebileceğini bildirebilir.
(7) [Genel Hükümler]
(a) Bir Devlet veya hükümetlerarası kuruluş, (1) ila (6) ıncı fıkralar kapsamındaki bir bildirimi ancak, İşbu Andlaşmaya İlişkin onay veya katılım belgesini, tevdii ettiği tarihte, mevzuatının süregelen uygulamasına, böyle bir bildirim yapılmaması halinde, Andlaşmanın ilgili hükümlerine aykırılık teşkil edecekse yapabilir.
(b) 1. ila 6. fıkralar kapsamında yapılan herhangi bir bildirim, bildirimi yapan devlet veya hükümetlerarası kuruluşun, bu Andlaşmaya yönelik onay veya katılım belgesi ile birlikte verilir.
(c) 1. ila 6. fıkralar kapsamında yapılan herhangi bir bildirim her zaman geri çekilebilir,
(8) [Bildirimin Geçerliliğini Yitirmesi]
(a) (c) bendi hükmü saklı kalmak üzere, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun yerleşmiş uygulamasına göre gelişmekte olan ülke olaraktanımlanan bir Devletin veya her bir üyesini bu tanım kapsamındaki Devletlerin oluşturduğu hükümetlerarası bir kuruluşun, 1. ila 6. fıkralar hükümleri çerçevesinde yaptığı her bir bildirim Andlaşma yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 8 yıl sonunda geçerliliğini yitirir.
(b) (c) bendi hükmü saklı kalmak üzere, (a) bendinde edilenler dışında bir Devlet veya hükümetlerarası kuruluş tarafından 1. ila 6. fıkralar hükümleri çerçevesinde yapılan her bir bildirim, bu Andlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 yıl sonunda geçerliliğini yitirir.
(c) 1. ila 6. fıkralar hükümleri çerçevesinde yapılan bir bildirim, 28 Ekim 2004 tarihinden önce henüz 7 nci fıkranın (c) bendi çerçevesinde geri çekilmemiş veya (a) veya (b) bendi çerçevesinde henüz geçerliliğini yitirmemişse, 28 Ekim 2004’te geçerliliğini kaybeder.
(9) [Andlaşmaya Taraf Olma] bu Andlaşmanın kabul edildiği tarihte Teşkilata üye olmaksızın Sınai Mülkiyetin Korunması için Uluslararası (Paris) Birliği’nin üyesi olan her Devlet, eğer markalar kendi Ofisinde tescil edilebiliyorsa, Madde 19 (1) (i)’e rağmen, 31 Aralık 1999’a kadar bu Andlaşmaya taraf olabilir.
Madde 23
Andlaşmanın Feshinin İhbarı
(1) [İhbar] Her Akit Taraf Genel Müdüre göndereceği bir bildirimle bu Anlaşmanın feshini ihbar edebilir.
(2) [Geçerlilik Tarihi] Feshin ihbarı Genel Müdürün bildirimi aldığı tarihten bir yıl sonra sonuç doğurur. Feshin ihbarı, bahsedilen 1 yıllık süre sona erdiğinde feshi ihbar eden Akit Taraf ile ilgili olan derdest herhangi bir başvuruya veya herhangi bir tescilli markaya Andlaşmanın uygulanmasını engellemez, şu şartla ki fesih ihbarında bulunan Akit Taraf söz konusu 1 yıllık sürenin sona ermesinden sonra yenilenme süreleri gelen tescillerle ilgili olarak bu tescillere yenileme tarihinden itibaren bu Andlaşmanın hükümlerini uygulamayı durdurabilir.
Madde 24
Andlaşmanın Dilleri; İmza
(1) [Orijinal Metinler; Resmi Metinler] (a) Bu Andlaşma İngilizce, Arapça, Çince, Fransızca, Rusça ve İspanyolca dillerinde tek bir orijinal metin halinde imzalanacak ve tüm dillerdeki metinler aynı derecede geçerlilik taşıyacaktır.
(b) Bir Akit Tarafın talebine bağlı olarak, söz konusu Akit Taraf ve ilgili diğer her bir Akit Taraf ile müzakere edildikten sonra, Genel Müdürtarafından (a) bendinde zikredilmeyen fakat bahsi geçen Akit Tarafın resmi dili olan bir dilde resmi bir metin ihdas edilir.
(2) [İmza İçin Tayin Edilen Süre] Bu Andlaşma Kabul edildiği tarihten itibaren 1 yıl süre ile Teşkilatın Genel Merkezinde imzaya açıktutulacaktır.
Madde 25
Tevdi Makamı
Genel Müdür bu Andlaşmanın tevdi makamıdır.