Size bir telefon kadar yakınız
0 212 640 90 39
Dil Seçin
trende
Dil Seçin
trende
25.11.2015
9.873 görüntülenme

KAPASİTE RAPORU NEDİR,NİÇİN VE NASIL DÜZENLENİR?

Kapasite raporu danışmanlık hizmetimiz; Sanayi Odalarına kaydolarak sanayi kuruluşu niteliği kazanan özel veya tüzel kişiliklerin irtibat bilgilerini, üretim konularını ve yıllık üretim kapasitelerini, teknolojilerini, makine parkını, kullandıkları hammaddeleri, sermaye ve istihdam bilgilerini ve benzeri konuları içeren, kuruluşun kimlik kartı niteliğindeki kapasite raporlarını İstanbul Sanayi Odası organizasyon yapısı içerisinde, Kapasite Şubesi düzenlemektedir.

Kapasite raporu düzenleme Ticaret ve Sanayi odalarının yetkisinde olup Odalar ve Borsalar Birliğince onaylanır Kapasite raporu imalatçı firmanın sermaye yapısını, makina ve techizat dökümanını personel kadro yapısını, fabrika m2 ölçümlerini, imalat girdilerini ve üretim adet ve diğer ölçümlerini içeren dökümantasyondur. Kapasite Raporunun gerekli olduğu kurumlar TSE Belge işlemlerinde, İhale şartnamelerinde, İmalat ta kullanılıp Dahilde işleme izin belgesine bağlı (İhraç kayıtlı) ithal edilecek mal ve malzemelerin belirlenmesi ölçümlendirilmesinde ayrıca Sanayi Tarifesinden Elektrik tüketimi için Sanayi Sicil Belgesi işlemlerinde gereklidir

İmalat sanayii, ihracat, ithalat, gümrük, teşvik mevzuatı gibi birçok bürokratik işlemde, sanayi kuruluşu ile ilgili bilgilerin kapasite raporlarından elde edilmesi tercih edilmekte ve her geçen gün kapasite raporlarının önemi artmaktadır.

-Ülkemizin askeri ve sinai seferberligine iliskin plan ve program çalismalari ve yurt savunmasinda ihtiyaç duyulan maddelerin yurt içi kaynaklarinin tespit edilmesinde ve ayrica ülkemizin hammadde,yardimci madde ve üretim potansiyelinin bilinmesi ve sürekli takip edilmesi açisindan önemli bir bilgi kaynagi olan Kapasite Raporlari, tüm sanayi kuruluslarinin periyodik olarak düzenlettirmek zorunda olduklari belgelerdir.

( 16.06.1975 sayili Bakanlar KuruluKarari)

-5174 sayılı Kanunun 12/z maddesine göre sanayiciler için kapasite raporları Sanayi Odası veya Sanayi Ticaret Odalarınca düzenlenir. Odalar Birliğinin onayından sonra yürürlüğe girer.
Kapasite Raporlari Odalarin görevlendirdigi ve içerisine üretim konusu ile ilgili mühendisin bulundugu Eksper Heyetleri marifetiyle düzenlenir.Düzenleme esnasinda Odalar Birligince hazirlanmis “Kapasite Esaslari” adli kriterlere riayet etmek zorunludur.

Kapasite Raporları;

-Yatırım Teşvik Belgesi,
• – Dahilde İşleme İzin Belgesi,
• – Geçici Kabul İzin Belgesi müracaatlarında ve bu belgeler kapsamındaki taahhütlerin kapatılması aşamasında,
• – Yasal bir zorunluluk olan ve indirimli tarifeden elektrik ve doğalgaz alımı için de gerekli görülen Sanayi Sicil Belgesi müracaatlarında,
• – Muhtelif İthalat ve İhracat işlemlerinde,
• Resmi ve özel ihalelerde,
• Yurtiçi ve yurtdışı kredi teminlerinde,
• Yurtiçi ve yurtdışı fuarlara katılımlarda,
• Tahsisli veya ithalinde tarife kontenjanı uygulanan hammaddelerin temininde,
• İmalatçı belgesi alımında,
• Vergi incelemelerinde,

• Kamunun muhtelif amaçlı incelemelerindegerekli olmakta ve ayrıca ülkenin sanayi envanterinin çıkartılması çalışmaları ile seferberlik plan ve programlarına ışık tutmaktadır.

Kapasite Raporunun Geçerlilik Süresi ve Yenileme: Kapasite raporları düzenlendiği tarihten itibaren, firma tarafından değişiklik talebinde bulunulmaması veya Odalarca değişiklik tespit edilmemesi halindeüç yılgeçerlidir. Odalarca yapılmakta olan uyarılar da dikkate alınarak geçerlilik süresi dolmadan iki ay önce yenileme talebinde bulunulması gerekmektedir.
Kapasite raporunda yer alan bilgilerin degişmesi halinde, raporun yenilenmesi bürokratik işlemler sırasında problem çıkmaması açısından çok önemlidir.
Raporda yer alan makinalar kiralık ve kira sözleşmesi süresi 3 yıldan az ise sözleşmenin bitim tarihi raporun geçerlilik süresini belirler.

Kapasite Raporu Başvurusu Kapasite raporu başvurusunda bulunabilmek için, firma üretim yeri veya merkez adresinden en az birinin bağlı olduğu odanın sınırları içinde bulunması ve ilgili odaya üye olunması gerekmektedir.

Kapasite Raporu Müracatı İçin İstenen Belgeler:

Dilekçe.
Odadan temin edilen ve firma tarafından doldurulan Kapasite Raporu Başvuru Formu.
Kapasite Raporunu ilk defa çıkartacak olan firmaların Makinalara ait Fatura Fotokopileri.Daha önce Kapasite Raporu Çıkartılmış ise makina parkına ilave edilen makinaların fatura fotokopileri.(Fatura fotokopilerinin makinaların müracaat formuna yazılan sıraya göre derlenmesi ve faturası bulunmayan makinaların yazılmaması gerekmektedir.)
Finansal Kiralama yolu ile alınan makinalar mevcut ise sözkonusu makinalara ait Leasing Sözleşmesi Fotokopileri,

• Kiralik olan makinalar için kira sözleşmesinin fotokopisi ve kiraya verenin sahiplik belgesi fotokopisi (Sözleşmenin noter tastikli olması gereklidir.)

Son ayın aylık S.S.K. Prim Bildirgesi ve Tahakkuk fişi fotokopileri.
İmalat yapılan adresin Ticaret Sicil Memurluğunca tescil edilmis olması gerekmektedir.

İşyeri taşındığında ne yapılmalıdır? İşyerinin taşınması Kapasite Raporunun iptalini gerektirmektedir. Firmanın yeni adresi İstanbul Sanayi Odası Sicil Şubesine bildirilerek tescil ettirilmeli ve yeni adres için Kapasite Raporu başvurusunda bulunulmalıdır.

Firmanın kapasite raporu ön kapak bilgilerinde değişiklik olduğunda ne yapılmalıdır?Firma taşınmadığı halde kapasite raporu ön kapak bilgilerinde (Ünvan, adres, telefon, faks, tescilli sermaye vb.) değişiklik olduğu takdirde, firmanın odamıza belgeleriyle başvuruda bulunması halinde rapor üzerinde gerekli düzeltmeler yapılmakta ve raporun geçerliliği devam etmektedir.

Kapasite raporu neden iptal edilir? Kapasite raporunda kapasitesi hesaplanmış makinalardan bir kısmının/tümünün satılması veya başka bir firmaya kiralanması, işyerinin taşınması, işyeri ilavesi veya işyerinin kapanması durumunda kapasite raporu iptal edilir.

Kapasite raporuna mamul veya hammadde ilave ettirmek için ne yapılmalıdır? Odalar Birliği tarafından onaylandıktan sonra raporda bu tarz değişiklikler yapılamaz. Raporun düzenlenip mutabakat için firmaya gönderilmesi ile başlayan 5 günlük itiraz süresinde, yapılan firma başvuruları ekspertiz heyeti tarafından incelenerek uygun görülmesi halinde ilaveler yapılır.

Henüz süresi dolmamış kapasite raporuna yeni bir ürün, hammadde veya yeni bir makina ilave etmek için ne yapılmalıdır? Kapasite raporuna bu tür ilaveler söz konusu değildir. Raporun yenilenmesi için İ.S.O. Kapasite Şubesi’ne başvuruda bulunulması ve yeni bir rapor tanzimi gerekmektedir.imalat, ticaret, inşaat ve hizmet alanlarında faaliyet gösteren esnaf ve sanatkarlara ait bilgilerle, makine ve tesisat, yıllık üretim kapasitesi, kapasite hesabı, yıllık tüketim kapasitesi gibi bilgileri gösteren ve Konfederasyonumuzun onayından itibaren üç yıl geçerliliği olan bir belgedir.

Kapasite Raporu Tanzimi Zorunlu Kılan Mevzuat

6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunu,
5174 sayılı T.O.B.B Kanunu,
28.5.1975 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 7/9914 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı,
İthalat ve İhracat Yönetmelikleri,
Teşvikler ile İlgili Tebliğler,
Gıdaların Üretimi ve Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun ve Yönetmelikleri, gereğince sınai işletmeler Sanayi Odalarına, Ticaret ve Sanayi Odalarına ve Ticaret Odalarına kayıt olmak ve kapasitelerini tespit ettirmekle yükümlüdür.

Kapasite Raporu Düzenlenmesinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar; Kapasite raporu talep formu ve ekinde istenen evrak ile birlikte başvuru yapılır, Başvuru ilgili raportör tarafından değerlendirilir,Görevli eksper mühendisle beraber daha önceden belirlenen tarihte firmanın işyerine ziyarette bulunulur, Eksper mühendis Kapasite Kriterlerine uygun olarak ölçüm ve tespitlerini yapar ve raporu tanzim eder, Tanzim edilen rapor, yazımı müteakip 3 nüsha derlenerek onaylanmak üzere Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne (TOBB) gönderilir, TOBB’un onayından sonra 2 nüshası İstanbul Ticaret Odası’na iade edilen raporlardan birisi firmaya verilirken, diğeri Şube’de firmanın dosyasında muhafaza edilir. İstanbul Sanayi Odası Kapasite Raporu İSO’dan alınacak kapasite raporu için İstanbul Sanayi Odası’na kayıt olunması gereklidir. Merkezi İstanbul’da olup muharrik kuvvet kullanan ve üretimde çalışan (ortaklar hariç) en az 10 işçisi bulunan firmalar kapasite raporu alabilir. Kapasite Raporu alımı için başvuru forumu ile birlikte ilgili evraklar hazırlanarak İstanbul Sanayi Odasına başvurulur. Müracaat yapıldıktan sonra Kapasite Şubesince görevlendirilen ekspertiz heyeti firma işyerinde inceleme yapar.

Bilgiler ve belgeler değerlendirilerek hazırlanan raporlar onay için T.O.B.B.’ne gönderilir. Gerekli onayların ardından kapasite raporu firma tarafından teslim alınır.