Size bir telefon kadar yakınız
0 212 640 90 39
Dil Seçin
trende
Dil Seçin
trende

Patent Başvurusu

20.11.2015
15.230 görüntülenme

Patent Başvurusu Nasıl Yapılır?

Patent Başvurusu ve Faydalı Model başvurusu; Sınırlı bir süre ve yer için üçüncü kişiler tarafından buluşun izinsiz olarak üretilmesini, satılmasını, kullanılmasını veya ithal edilmesini engelleme yoluyla sahibine tanınan tekel haklarıdır. Koruma süreleri patent başvuru tarihi itibarıyla başlar .

Patent Başvurusu ve Faydalı Model Başvurusu - Asyapatent com

Patent Başvurusu ve Faydalı Model Başvurusu – Asya Patent

Patentlenebilirlik kriterleri yenilik, buluş basamağı ve sanayiye uygulanabilirlik dir.

 • Yenilik: Buluşun dünya çapında daha önce var olmaması yani tekniğin bilinen durumuna dahil olmaması anlamına gelir. Tekniğin bilinen durumu ise patent başvurusunun yapıldığı tarihten önce buluş konusunda dünyanın herhangi bir yerinde erişilebilir (yazılı veya sözlü tanıtım, kullanım vb. yolla açıklanan) her türlü bilgi anlamına gelmektedir.

 • Buluş Basamağı: Buluşun, ilgili olduğu teknik alanda uzman bir kişi tarafından tekniğin bilinen durumundan aşikar bir şekilde çıkarılamayacak nitelikte olması anlamına gelmektedir.

 • Sanayiye Uygulanabilirlik: Buluşun tarım dahil sanayinin herhangi bir dalında üretilebilir, uygulanabilir veya kullanılabilir nitelikte olması anlamına gelir.

Buluşunuzu gizli tuttuğunuz sürece patent başvurusu istediğiniz zaman Asya Patent aracılığı ile yapabilirsiniz.! Ancak profesyonel tavsiye alınması aşağıdaki risklerin göz önünde bulundurulması açısından faydalı olabilir;

• Bir başvurunun çok erken yapılması durumunda ürünün tam olarak geliştirilmemiş olması veya pazarın ürün için hazır olmaması riski,
• Başvurunun geciktirilmesi durumunda bir başkasının aynı fikirlerle kendi adına başvuru yapması riski.

Patent Tescil Süreci

Türk Patent Enstitüsü’ne yapılan patent başvurusu KHK’nın 42.maddesinde belirtilen unsurları taşıdığı taktirde, başvuru sahibine başvurusunun alındığı ve sicile kaydedildiği şekli inceleme sonucu ile birlikte bildirilir. Şekli şartları sağlamayan başvurulara, eksiklerini giderebilmeleri için üç ay süre verilir.

Patent Tescil Süreci - Asyapatent com

Patent Tescil Süreci – Asya Patent

Bu süre içinde şekli eksiklikler giderilmezse başvuru reddedilmiş sayılır.

Yapılan inceleme sonrasında şekli şartlarla uygunluk açısından bir eksik görülmemesi durumunda, başvuru sahibinden, başvuru tarihinden veya başvuru rüçhan hakkı talep edilmişse, rüçhan tarihinden itibaren on beş ay içerisinde Enstitüye, tekniği bilinen durumu ile ilgili araştırma talebinde bulunması ve ilgili ücreti ödemesi hususunda bildirimde bulunur.

Araştırma talep edilmemesi veya araştırma ücretinin ödenmemesi halinde ise başvuru geri alınmış sayılır. patent başvurusu sahibinin, tekniğin bilinen durumu hakkında ilgili araştırma yapılması talebinden sonra, Türk patent enstitüsü veya uluslararası niteliği tanınmış anlaşmalı araştırma kuruluşları tarafından araştırma raporu düzenlenir.

Araştırma, raporu düzenlendikten sonra, başvuru sahibine tebliğ edilir. Tebliğ tarihinden itibaren üç aylık bir süre içerisinde patent başvurusu sahibinin incelemeli ya da incelemesiz patent verilmesi sistemlerinden hangisini tercih ettiğini bildirmesi gerekir.

Başvuru sahibinin hangi sistemi tercih ettiği ve araştırma raporu Enstitü tarafından yayınlanır. Başvuru sahibinin, üç ay içerisinde tercihini bildirmemesi halinde, incelemesiz sistemi tercih ettiği kabul edilir. İncelemeli sistem tercih edildiyse inceleme raporu aşamasından sonra (1-3 kez) başvuru reddedilir ya da tercih edilir. İncelemesiz sistem tercih edilirse, doğrudan incelemesiz belge verilir.

Patent Başvurusu sırasında Asya Patent’te verilmesi gereken belgeler ve suret saysı;

Özet,

tarifname,

İstemler, üç nüsha

Resimler (gerekli görülüyorsa), üç nüsha

Başvuru harcının ve ücretin ödendiğini gösterir belge(banka dekontu asli)

Vekaletname ( Noter Onayına Gerek Yoktur ) indirmek için tıklayın.


Özet;

 • Buluşla ilgili genel teknik bilgi verilen kısımdır. Özet tercihen 50-100 kelimeden oluşur.

 • Özet, koruma kapsamının belirlenmesinde ve tekniğin bilinen durumunun sınırlarının çizilmesinde kullanılamaz. Sadece teknik bilgi verme amacına hizmet eder.

 • Özetin en başına “ÖZET”, bunun altına da “BULUŞ BAŞLIĞI” yazılmalıdır. Burada belirtilen buluş başlığı, başvuru formu ve tarifnamenin başındaki başlıkla aynı olmalıdır

  Tarifname;

 • Tarifname, buluşun tüm detayı ile anlatıldığı kısımdır. Tarifname, buluş konusunun ilgili olduğu teknik alanda uzman olan bir kişi tarafından buluşun uygulanabilmesini sağlayacak nitelikte hiçbir şey gizlenmeden açık ve ayrıntılı olmalıdır.

 •  Tarifnamenin en başına “TARİFNAME”, bunun altına da “Buluş Başlığı” yazılmalıdır.Burada belirtilen buluş başlığı, başvuru formu ve özet sayfasındaki başlıkla aynı olmalıdır.

 • Buluşun anlaşılır olmasını sağlamak adına, tarifnamenin aşağıdaki kısımlardan oluşması tavsiye edilir:

  Teknik Alan

  Buluşun hangi teknik alanla ilgili olduğu bu kısımda kısaca (birkaç cümle ile) belirtilir.
  Örnek: Buluş, …………….. ile ilgilidir.

  Teknik Alan

  Buluşun anlaşılması, araştırılması ve incelenmesi için yurt içi ve yurt dışındaki benzer buluş, teknoloji ya da ürünler (tekniğin bilinen durumu) tarifnamenin bu kısmında anlatılmalıdır. Anlatılacak benzer buluş/teknoloji/ürünler, patent başvurusu/belgesi koruması kapsamında olan yenilikler olabileceği gibi herhangi bir koruma kapsamında olmayan ancak piyasada kullanımda olan teknikler de olabilir.

  Buluşun Amacı

  Buluşun, tekniğin bilinen durumundaki teknoloji ya da ürünlere kıyasla getirdiği yenilikler, sağladığı avantajlar, ortadan kaldırdığı dezavantajlar veya çözdüğü problemler anlatılmalıdır. Bu kısım için özellikle ayrı bir bölüm oluşturulmasına gerek yoktur. Bir önceki bölümle beraber de anlatılabilir. Önemli olan, buluşunuzun çözdüğü problemlerin ve sağladığı avantajların anlaşılabilecek şekilde ortaya konmasıdır.

  Tarifname - Asyapatent com

  Tarifname – Asya Patent

  Şekillerin açıklaması

  Başvurunuzda resimler bulunuyorsa, bu resimlerdeki şekillerin kısa açıklamaları bir liste halinde verilmelidir.
  Örnek:
  Şekil 1: Işıklı uyarı aparatının kullanıldığı telefonun perspektif görünüşü
  Şekil 2: Gövdenin perspektif görünüşü

  Şekillerdeki referansların açıklaması

  Şekillerde bulunan parçalar, işlem adımları ve özellikler gibi unsurlar referans işaretleri ile gösterilir. Bu kısımda, referans işaretleri ve açıklamaları aşağıdaki örnektekine benzer şekilde (hangi referansın hangi parça/özellik için kullanıldığı) bir liste halinde belirtilmelidir. Her parça/özellik için, farklı bir referans verilmelidir. Ancak, verilen referanslar tarifnamenin her yerinde söz konusu parça/özellik için kullanılmalıdır.

  Örnek:

  1: Işıklı uyarı aparatı
  2: Ahize
  3: Gövde

  Buluşun açıklaması

  Bu kısım, şekil ve referansların açıklanmasından sonra, (teknolojik bilginin yaygınlaşmasını sağlamak için) buluşun tüm detayı ile anlatılmaya başlandığı kısımdır. Bu anlatım sırasında, parça ya da özellikten bahsedildikten hemen sonra ilgili referans işareti parantez içinde yazılmalıdır.
  Örnek:
  ………… Ahizenin (2) üzerinde, ana cihaza (A) oturan yüzeyinden başlayarak üst yüzeyine kadar devam eden bir delik (21) bulunmaktadır. …….

  Buluşun sanayiye uygulanma biçimi

  Patent başvurusu buluşun ne şekilde uygulanabileceği, nerede kullanılabileceği ve buluştan ne şekilde yararlanılabileceği gibi konular belirtilmelidir.

  İstemler

 • İstemler, buluşun koruma talep edilen, yeni olduğu iddia edilen teknik özelliklerinin belirtildiği kısımdır. Diğer bir ifadeyle, patent başvurusu için koruma kapsamı istemlerle belirlenir. Korunması istenen teknik özellikler istemlere yazılmalıdır. İstemlerde yazılmayan özellikler korunamaz.

 • İstem sayfasının başına sadece “İSTEMLER” ifadesi yazılmalıdır.

 • İstemlerin dayanağı tarifnamedir. İstemlerde bahsedilen konuların tarifnamede mutlaka açıklanmış olması gerekir. Diğer bir ifadeyle, istemler, tarifnamede anlatılan buluşun kapsamını aşamaz (tarifnamede bahsedilmemiş bir özellikten istemlerde bahsedilemez).

 • İstemler, buluşa konu olan tüm temel özellikleri içeren ana (bağımsız) istem içermelidir. Bu ana istemdeki özelliklere ek olarak korunmak istenen alt teknik özellikler varsa, bunlar da bağımlı istemler şeklinde düzenlenebilir. Bir patent başvurusunda ana (bağımsız) istem bulunması zorunludur, ancak bağımlı istem bulunması zorunlu değildir (bir başvuruda sadece bir istem bulunuyorsa, bu istem bağımsız istemdir). Bağımlı istem sayısı birden fazla olabilir.
  Resimler;
 • Tarifnamede anlatılan buluşun gösterildiği teknik resim sayfalarıdır. Başvurularda resim sayfalarının bulunması zorunlu değildir. Ancak, buluşun anlaşılmasını kolaylaştırması bakımından, başvuruda resim sayfalarının da verilmesi tavsiye edilir.

 • Resimler, çizim aletleri ile ya da bilgisayar programları ile çizilen teknik resimler olmalıdır. Akış şemaları ve diyagramlar teknik resim olarak kabul edilmektedir. Fotoğraflar, tablolar, vb. resim olarak kabul edilmemektedir.

 • Resim sayfalarının numaralandırılması, diğerlerinden farklı olmalıdır. Bu numaralandırma, patent başvurusu “ilgili sayfanın numarası / toplam resim sayfası sayısı” şeklinde olmalıdır. Örneğin, toplam üç resim sayfası varsa sayfa numaralandırması sırasıyla “1/3, 2/3, 3/3” şeklinde olmalıdır.

 • Her resim sayfasında birden fazla şekil bulunabilir. Her şeklin altına numarası yazılmalıdır (“Şekil 1” vb.). Bu şekillerin açıklaması tarifnamede yer almalıdır.

 • Tarifnamede verilen tüm referans (parça) işaretleri şekillerde gösterilmelidir.

 • Tarifnamede bulunmayan referans numaraları, resimlerde de bulunmamalıdır.

 • Resimlerde (şekil ve referans açıklamaları vb.) yazılı ifade kullanılmamalıdır. Patent başvurusunda Yazılı ifadeler yerine tarifnamede belirtilen referans işaretleri (“1” vb.) (oklar yardımıyla) ve şekil numaraları (“Şekil 1” vb.) kullanılır. Sadece kaçınılmaz durumlarda, tek kelimeyi (su, buhar, açık, kapalı, AB kesiti vb.) geçmeyecek şekilde yazılı ifadeler kullanılabilir.

 • Resimlerde (siyah dışında) renk ve gölgelendirme kullanılmaz. Resimlerdeki çizgiler yeterli koyulukta olmalıdır. Şekillerin içi boyalı, gölgeli, siyah veya başka bir renk ile dolu olmamalıdır. Bunun yerine tarama çizgileri kullanılabilir.

 • Resimler ve detayları üçte iki oranında küçültmede görülecek büyüklükte olmalıdır.

 • Resimler sayfa kenarlarına çok yakın ya da sayfa dışına taşacak kadar büyük çizilmemelidir.

 • Resimlerde buluşla ilgili olmayan gereksiz çizimler (antet, çerçeve vb.) bulunmamalıdır.

 • Resimlerde buluş açısından zorunlu olmadıkça ölçülendirme kullanılmamalıdır.

  Türk Patent Enstitüsüne yapılan Patent Başvurusunun incelenmesi Başvuru tarihinin kesinleşmesinden sonra, Enstitü başvurunun; Kanun Hükmünde Kararnamenin 42 ila 52 nci maddelerinde ve bu Yönetmeliğinde belirtilen maddelerinde belirtilen şekli şartlara ve 18 – 25 inci maddelerinde belirtilen fiziksel özelliklere uygunluğunu inceler.

Patent Başvurusu

Başvuru, başvuru tarihi veya rüçhan hakkı talep edilmişse rüçhan tarihinden  itibaren onsekiz aylık sürenin dolması ile Enstitü tarafından bültende yayımlanır.

Patent Başvuru Belgeleri - Asyapatent com

Patent Başvuru Belgeleri – Asya Patent

Yayımlanan başvurular bültende periyodik olarak duyurulur.

Yayın aşağıda sayılanları içerir:

a) Patent Başvurusu tarihi ve numarası,

b) Başvuruyu yapanın adı, uyruğu, ikametgahı,

c) Buluşu yapanın adı, uyruğu, ikametgahı,

d) Varsa patent vekilinin adı ve adresi,

e) Buluş başlığı,

f) Talep edilen rüçhan hakkının ülkesi, tarihi ve numarası,

g) Buluşun tasnif sınıf veya sınıfları,

h) Özet,

ı) Tarifname,

j) İstem veya istemler,

k) Resimler.

Patent Başvurusu ve Marka Başvurusu için +90 212 640 90 39 Asya Patenti aramanız yeterli.!