Size bir telefon kadar yakınız
0 212 640 90 39
Dil Seçin
trende
Dil Seçin
trende

Kosgeb Danışmanlığı

21.11.2015
13.964 görüntülenme

Kosgeb Danışmanlığı;

İşletmelerin, yeni girişimcilerin, girişimcilerin ve işletici kuruluşların, yatırım yönlendirme, atıl kapasitelerini değerlendirme, kalite ve verimliliklerini artırma, idari ve teknik mevzuat uygulaması, ürün – yöntem geliştirme ve benzeri hususlarda yapacakları çalışmalar kapsamında planlama, yatırım, modernizasyon, teknolojik araştırma – geliştirme ve teknoloji adaptasyonu, üretim, pazarlama, enformasyon, yönetim ve benzeri konulardaki bilgi ve becerilerini geliştirmek, yurtiçi – yurtdışı pazarlarda rekabet edebilir düzeye gelmelerini temin etmek, istihdamın ve katma değerin arttırılabilmesi için yeni işletmelerin kurulmasını sağlamak amacı ile gerekli danışmanlık ihtiyaçlarına destek verilmesidir.

·         Proje hazırlama kapasitesi düşük KOBİ’ler  KOSGEB Danışmanlığı ile hedef kitlesine yeni dahil olmuş sektörlerdeki KOBİ’lerin de mevcut KOSGEB desteklerinden faydalanması,

·         KOBİ’lerin kaliteli ve verimli mal/hizmet üretmelerinin sağlanması,

·         Mevcut KOSGEB desteklerinin revize edilerek daha fazla KOBİ’nin bu desteklerden yaygın şekilde faydalanması,

·         KOBİ’lerin rekabet güçlerini ve düzeylerini yükseltmek amacıyla genel işletme geliştirme faaliyetlerinin teşvik edilmesi,

·         KOBİ’lerin yurt içi ve yurt dışı pazar paylarını artırmak amacıyla tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin geliştirilmesi.

GENEL DESTEK PROGRAMI DESTEKLERİ
DESTEK ÜST LİMİTİ (TL)
DESTEK ORANI
1. ve 2. Bölgeler
3., 4., 5. ve 6. Bölgeler
Yurt İçi Fuar Desteği
30.000
50%
60%
Yurt Dışı İş Gezisi Desteği
10.000
Tanıtım Desteği
15.000
Eşleştirme Desteği
15.000
Nitelikli Eleman İstihdam Desteği
20.000
Kosgeb Danışmanlığı Desteği
15.000
Eğitim Desteği
10.000
Enerji Verimliliği Desteği
50.000
Tasarım Desteği
15.000
Sınai Mülkiyet Hakları Desteği
20.000
Belgelendirme Desteği
10.000
Test, Analiz ve Kalibrasyon Desteği
20.000
Bağımsız Denetim Desteği
10.000
Gönüllü Uzmanlık Desteği
10.000
Lojistik Desteği
20.000

KOBİ PROJE DESTEK PROGRAMI

Programın Amacı Ve Gerekçesi

·         İşletmelere özgü sorunların işletmeler tarafından projelendirildiği ve projelendirilen maliyetlerin desteklenebildiği bir programa ihtiyaç duyulması,

·         KOBİ’lerde proje kültürü ve bilincinin oluşturulması,

·         İşletmelerin proje yapabilme kapasitelerinin geliştirilmesi,

·         Esnek destekleme sistemine ihtiyaç duyulması.
Program ve Proje Limitleri

 

Program Süresi         3 yıl

Proje Süresi               6-24 ay(+12ay)

Destek Üst Limiti       150.000 TL

Destek Oranı             1.ve 2. Bölge için %50

3., 4., 5. ve 6. Bölgelerde %60
Desteklenecek Proje Konuları

İşletmelerin; üretim, yönetim-organizasyon, pazarlama, dış ticaret, insan kaynakları, mali işler ve finans, bilgi yönetimi ve bunlarla ilişkili alanlarda sunacakları projeler desteklenir.
Desteklenecek Proje Giderleri

  • Bu program kapsamında desteklenecek proje giderlerine Kurul karar verir. Ancak, arsa, bina, inşaat, tadilat, tefrişat ve benzeri, taşıt aracı, vergi, resim ve harçlar, sosyal güvenlik primleri, haberleşme giderleri, proje ile ilgili olmayan personel giderleri, enerji ve su giderleri, kira giderleri, finansman giderleri, proje ile ilişkilendirilmemiş diğer maliyetler desteklenmez.
     Kosgeb Danışmanlığı Proje kapsamında desteklenmesi uygun görülen gider gruplarının toplamı Kurul tarafından belirlenir ve sabitlenir. Her bir proje gider grubunun desteklemeye esas tutarı; makine-teçhizat, hammadde, malzeme için, sabitlenen toplam tutarın % 10’unu ve personel, yazılım ve hizmet/diğer gider gruplarının her biri için % 40’ını geçmeyecek şekilde belirlenir. Proje bütçe gerçekleşmesindeki değişiklikler bu tutarları değiştirmez.

 

KOSGEB DANIŞMANLIĞI İLE İŞBİRLİĞİ GÜÇBİRLİĞİ DESTEK PROGRAMI

Programın Amacı Ve Gerekçesi

 

·         KOBİ’lerin işbirliği-güçbirliği anlayışında bir araya gelerek “Ortak Sorunlara Ortak Çözümler” üretilmesi,

·         KOBİ’lerin tedarik, pazarlama, düşük kapasite kullanımı, rekabet gücü zayıflığı, finansman başta olmak üzere tek başlarına çözümünde zorlandıkları birçok soruna çözüm bulunması,

·         KOBİ’lerin bir araya gelerek kapasite ve rekabet gücü yüksek işletmelere dönüşmesi,

·         Ölçek ekonomisinden yararlanılarak kaynak tasarrufu sağlanması,

·         KOBİ’ler arasında ortaklık ve işbirliği kültürünün geliştirilmesi.
İşbirliği – Güçbirliği Ortaklık Modelleri

Proje ortağı işletmelerin mevcudiyetlerini koruyarak kurulacak olan işletici kuruluşa ortak olmaları,

·         Proje ortağı işletmelerin bir kısmının ya da tamamının kendilerini feshederek kurulacak işletici kuruluşa ortak olmaları,

·         Proje ortağı işletmelerin bir kısmının kendilerini feshederek ortaklardan birinin bünyesinde birleşmesi,

·         Her bir ortaklık modelinde en az 5 işletmenin bir araya gelmesi şartı aranır.
Desteklenecek Proje Konuları

·         Hammadde, ara mamul, mamul, lojistik ve diğer hizmetleri daha hızlı ve ucuz temin edebilmeleri amacıyla ortak tedarik,

·         Müşteri istekleri ve pazarın talebi doğrultusunda ürün ve hizmet geliştirmeleri, ürettikleri ürün ve hizmetleri yeni pazarlara sunmaları amacıyla ortak tasarım,

·         Ürün ve hizmet kalitelerini yükseltmek ulusal ve uluslararası pazar paylarını artırmak, marka imajı oluşturmak, uluslar arası pazarın ihtiyaçlarına cevap vermeleri amacıyla ortak pazarlama,

·         Ürün ve hizmet standartlarını geliştirmeleri amacıyla ortak laboratuar,

·         Üretim ve hizmet kapasitelerini, çeşitlerini, verimliliğini ve kalitelerini artırmak amacıyla ortak imalat ve hizmet sunumu konularında sunacakları projeler desteklenir.

PROGRAM VE PROJE LİMİTLERİ
Kosgeb Proje Süresi
6-24 ay (+ 12 ay)
 Proje Destek Üst Limiti
1.000.000 TL (Geri Ödemesiz- 300.000 TL,  Geri Ödemeli – 700.000 TL)
Orta-Yüksek ve Yüksek Teknoloji Alanlarındaki Ortak İmalata Yönelik Projeler İçin:
1.500.000 TL (Geri Ödemesiz- 300.000 TL,  Geri Ödemeli – 1.200.000 TL)
Kosgeb Proje Destek Oranı
1.ve 2. Bölgelerde %50*
3., 4., 5. ve 6. Bölgelerde %60*

 

GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI KOBİ DESTEK PROGRAMI

PROGRAMIN AMACI
Kosgeb Danışmanlığı ile Gelişen İşletmeler Piyasası KOBİ Destek Programı” ile gelişme ve büyüme potansiyeline sahip küçük ve orta ölçekli işletmelerin;

 

• İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) Gelişen İşletmeler Piyasası’nda işlem görmesinin sağlanması,

• Sermaye piyasalarından fon temin edilmesine imkan sağlanması

 

PROGRAMIN KAPSAMI
Program kapsamında, KOBİ’lerin paylarının Gelişen İşletmeler Piyasası’nda işlem görmek üzere halka açılma sürecinde;

• Piyasa danışmanı danışmanlık hizmet bedeli,

• Bağımsız denetim hizmeti bedeli,

• Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kurul kaydına alma ücreti,

• İMKB Gelişen İşletmeler Piyasası Listesine kabul ücreti,

• Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) masrafı,

• Aracı kuruluşa ödenecek aracılık komisyonu,

Kosgeb Danışmanlığı, KOSGEB tarafından geri ödemesiz destek olarak söz konusu maliyetler KOSGEB tarafından karşılanacaktır.

PROGRAMIN UNSURLARI, ORANI VE ÜST LİMİTİ
Kosgeb Danışmanlığı ile Program kapsamında sağlanan desteğin toplam üst limiti 100.000 (Yüzbin) TL olup, destek unsurlarının üst limit ve oranları aşağıda tablo halinde verilmiştir.
Kosgeb Destek Unsurları
Destek Ödemesi
Üst Limiti (TL)
Oranı (%)
Piyasa danışmanı danışmanlık hizmet bedeli (azami 2 yıl)
60.000
75
Bağımsız denetim hizmeti bedeli
20.000
75
SPK kurul kaydına alma ücreti
10.000
100
İMKB Gelişen İşletmeler Piyasası Listesine kabul ücreti
Merkezi Kayıt Kuruluşu masrafı
Aracı kuruluşa ödenecek aracılık komisyonu
10.000
75
AR-GE, İNOVASYON VE END. UYG. DESTEK PROGRAMI
PROGRAMIN AMACI VE GEREKÇESİ

·         Bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip KOBİ ve girişimcilerin geliştirilmesi,

·         Teknolojik fikirlere sahip tekno-girişimcilerin desteklenmesi,

·         KOBİ’lerde Ar-Ge bilincinin yaygınlaştırılması ve Ar-Ge kapasitesinin artırılması,

·         Mevcut Ar-Ge desteklerinin geliştirilmesi,

·         İnovatif faaliyetlerin desteklenmesi,

·         Ar-Ge ve İnovasyon proje sonuçlarının ticarileştirilmesi ve endüstriyel uygulamasına yönelik destek mekanizmalarına ihtiyaç duyulması.
KOSGEB DANIŞMANLIĞI  İLE  PROJE SÜRESİ

·         Ar-Ge ve İnovasyon Programı için en az 12 (on iki), en çok 24 (yirmi dört) ay,

·         Endüstriyel Uygulama Programı için en çok 18 (on sekiz) ay,

·         Her iki program için de Kurul kararı ile 12 (on iki) aya kadar ek süre verilebilir.

AR-GE, İNOVASYON VE ENDÜSTRİYEL UYGULAMA DESTEK PROGRAMI        
AR-GE, İNOVASYON VE ENDÜSTRİYEL UYGULAMA DESTEK PROGRAMI
Destek Üst Limiti (TL)
DESTEK ORANI (%)
Ar-Ge ve İnovasyon Programı
İşlik Desteği
İşliklerden bedel alınmaz
Kira Desteği
30.000
(Teknopark içi)
24.000
(Teknopark Dışı)
75
Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği
150.000
75*
Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği (Geri Ödemeli)
300.000
75*
Personel Gideri Desteği
150.000
75
Başlangıç Sermayesi Desteği
20.000
100
Proje Geliştirme   Desteği
Proje Danışmanlık Desteği
25.000
75
Eğitim Desteği
10.000
Sınai ve Fikri Mülkiyet Hakları Desteği
20.000
Proje Tanıtım Desteği
5.000
Yurtiçi – yurtdışı Kongre/Konferans/Fuar Ziyareti/Teknolojik İşbirliği Ziyareti Desteği
15.000
Test, Analiz, Belgelendirme Desteği
25.000
Endüstriyel Uygulama Programı
Kira Desteği
18.000
75
Makine-Teçhizat, Donanım, Sarf Malzemesi, Yazılım ve Tasarım Giderleri Desteği
150.000
75*
Makine-Teçhizat, Donanım, Sarf Malzemesi, Yazılım ve Tasarım Gid. Desteği (Geri Ödemeli)
500.000
75*
Personel Gideri Desteği
150.000
75

Kosgeb Danışmanlığı ile ilgili Hizmet almak için Bizim İle İrtibata Geçin!