Size bir telefon kadar yakınız
0 212 640 90 39
Dil Seçin
trende
Dil Seçin
trende
02.07.2016
4.258 görüntülenme

PATENT SÜRECİ

Şekli İnceleme Şekli inceleme öncesinde, araştırma/inceleme grubundaki patent uzmanları başvuruların araştırma/inceleme raporlarının Enstitümüzde düzenlenip düzenlenmeyeceğine karar verirler.

Ardından, başvurular şekli olarak (başvuru unsurlarının tam olup olmadığı, başvuru unsurlarının şekilsel olarak uygunluğu vb.) incelenir. Şekli inceleme sonucunda 3 muhtemel sonuç söz konusudur. Bunlar;

Aşağıdaki durumlardan herhangi biri söz konusu ise patent başvurusu işlemleri durdurulur:

• 551 Sayılı KHK’nın 6 ncı maddesi uyarınca buluş niteliğinde olmaması,

• Hiçbir teknik özellikten bahsedilmemesi nedeniyle patentle korunabilir bir buluş 
olmaması,

• Başvuru konusu buluşun açık ve şüpheye yer vermeyecek şekilde yenilik niteliğinden yoksun olması.

İşlem durdurma karar gerekçesi ile birlikte başvuru sahibine yazılı olarak bildirilir. Başvuru sahibi, işlem durdurma kararına karşı itirazını (ve varsa değişiklikleri) yazının bildirim tarihinden itibaren 3 ay içinde Enstitü’ye sunar. Başvuru sahibi anılan süre içinde itirazda bulunmazsa veya itiraz Enstitü tarafından kabul edilmezse başvuru
reddedilir. İşlem durdurma kararına karşı yapılan itiraz kabul edilirse şekli inceleme işlemi yapılır.

• Şekli incelemede eksiklikler tespit edilirse başvuru sahibine eksikliklerin düzeltilmesi için bildirim tarihinden itibaren 3 ay süre verilir. Eksiklikler bu süre içinde düzeltilmezse veya düzeltme Enstitü tarafından kabul edilmezse başvuru reddedilir.

• Şekli inceleme esnasında herhangi bir eksiklik tespit edilmezse ya da bildirilen eksiklikler süresi içerisinde düzeltilirse şekli uygunluk bildirimi yapılır. 

Başvuruda yapılan değişiklikler ile başvurunun ilk kapsamının aşıldığı tespit edilirse başvuru tarihi, değişikliklerin Enstitümüze verildiği tarih olarak değiştirilir. 

Patent süreci Şekli uygunluk bildirimi yazısında;

• Başvuru veya rüçhan tarihinden itibaren 15 ay içinde araştırma talebinde bulunulması ve araştırma ücretinin araştırma talebinden itibaren 3 ay içinde ödenmesi gerektiği,

Patent Süreci Araştırma raporunun Enstitümüzde düzenlenip düzenlenmeyeceği (araştırma raporu Enstitümüzde düzenlenen başvuruların inceleme raporları da Enstitümüzce düzenlenmektedir), 

• Yıllık ücret ödemelerinin her yıl vadesinde veya vadeyi takip eden 6 ay içinde yapılması gerektiği, konuları yer alır.

ETİKETLER: