Size bir telefon kadar yakınız
0 212 640 90 39
Dil Seçin
trende
Dil Seçin
trende

556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulamasına Dair Yönetmelik

12.12.2015
7.371 görüntülenme

556 SAYILI MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN UYGULAMASINA DAİR YÖNETMELİK

BİRİNCİ KISIM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede belirtilen marka tescil başvurusunun yeri, zamanı ve başvuru evrakının düzenlenmesi ile markalarla ilgili diğer işlemlerde uyulacak usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik, marka tesciline uygun markalara belge verilerek korunmalarına ilişkin esasları, kuralları ve şartları kapsar.

Dayanak

Madde 3 — Bu Yönetmelik, 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Paris Sözleşmesi, TRIP’s, Nice Anlaşması, Viyana Anlaşması, Marka Kanunu Andlaşması ve Madrid Protokolüne dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;

Enstitü: Türk Patent Enstitüsünü,

Kanun Hükmünde Kararname: 24/6/1995 tarihli ve 556 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyi,

(Değişik:RG-30/3/2013-28603) Marka: Ortak markalar ve garanti markaları dahil olmak üzere ticaret veya hizmet markalarını,

Ortak marka: Bir sözleşme çerçevesinde tüzel kişilerin veya tüzel kişilik meydana getirmeksizin bir araya gelen gerçek kişilerin oluşturduğu birliğe dahil işletmelerce üretilen mal ve/veya hizmetleri, diğer işletmelerin mal ve/veya hizmetlerinden ayırt etmeye yarayan ve bu işletmelerce ayrı ayrı kullanılabilen işareti,

Garanti markası: Marka sahibinin kontrolü altında, bu markayı kullanmaya yetkili kılınmış bir çok işletme tarafından üretilen mal ve/veya hizmetlerin ortak özelliklerini, üretim usullerini, coğrafi kaynaklarını ve kalitesini garanti etmeye yarayan işareti,

Şekil: İki boyutlu şekilleri veya marka niteliği taşıyan malın kendisini göstermeyen, Kanun Hükmünde Kararnamenin diğer hükümlerine uygun üç boyutlu şekilleri,

Vekil: 556 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede belirtilen haklarla ilgili konularda, ilgili kişileri Enstitü nezdinde temsil eden gerçek veya tüzel kişi marka vekilini,

(Değişik:RG-30/3/2013-28603) Bülten: Yayın ortamının türüne bakılmaksızın marka başvurularına ilişkin bilgilerin yayımlandığı Resmi Marka Bültenini,

Gazete: Sicile kaydedilen markaların yayımlandığı Resmi Marka Gazetesini,

Sınıf: Markaların kullanılacağı mallar veya hizmetlerin uluslararası sınıflandırılmasını,

Sicil: Kayıt ortamının türündeki ayrıcalığa bakılmaksızın, markalara ilişkin tüm tescil bilgilerinin ve tescil olunan marka ile ilgili olarak sonradan meydana gelen bütün değişikliklerin kayıt edildiği Markalar Sicilini,

Tebliğ: 5000 sayılı Türk Patent Enstitüsü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (f) bendi ile 25 inci maddesine göre Türk Patent Enstitüsünce uygulanacak olan ücret tarifesine ilişkin tebliği,

Ücret: Tebliğde belirtilen ilgili ücretin, bu ücretin katma değer vergisinin ve varsa harcının toplamını, Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu: Enstitünün almış olduğu kararlara karşı yapılacak itirazları inceleyen ve değerlendiren Kurulu,

Paris Sözleşmesi: Sınai Mülkiyetin Himayesine Mahsus Milletlerarası Bir İttihat İhdas Edilmesine Dair 20 Mart 1883 tarihli Mukavele ile Türkiye tarafından onaylanmış değişikliklerini,

Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşması: 26/1/1995 tarihli ve 4067 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ve 31/12/1994 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere onaylanması Bakanlar Kurulunun 3/2/1995 tarih ve 95/6525 sayılı kararı ile kararlaştırılan anlaşmayı,

TRIP’s: Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşmasının mütemmim cüzünü teşkil ederek tüm üyeleri bağlayan ve bu anlaşmanın 1/C numaralı eki olan Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Hakları Anlaşmasını,

Nice Anlaşması: 12/7/1995 tarihli ve 95/7094 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile kabul edilen ve 13/8/1995 tarihli ve 22373 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Markaların Tescili Amacıyla Mal ve Hizmetlerin Uluslararası Sınıflandırılmasına ilişkin Nice Anlaşması ve Değişikliklerini,

Viyana Anlaşması: 12/7/1995 tarihli ve 95/7094 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile kabul edilen ve 13/8/1995 tarihli ve 22373 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Markaların Şekilli Elemanlarının Uluslararası Sınıflandırılmasını Tesis Eden Viyana Anlaşmasını,

Marka Kanunu Antlaşması: 7/4/2004 tarihli ve 5118 sayılı kanunla onaylanan Marka Kanunu Antlaşmasını,

Madrid Protokolü: Bakanlar Kurulu’nca 5/8/1997 tarihinde kabul edilen ve 22/8/1997 tarih ve 23088 sayılı Resmî Gazete’de ilan edilen Markaların Uluslararası Tescili Konusundaki Madrid Sözleşmesi ile İlgili Protokolü,ifade eder.

Korumadan yararlanacak kişiler

Madde 5 — 556 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin öngördüğü şekilde, korumadan yararlanacak kişiler aşağıda gösterilmiştir;

a) Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde ikametgahı olan veya sınai veya ticari faaliyette bulunan gerçek veya tüzel kişiler veya Paris Sözleşmesi yahut Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşması hükümleri dahilinde başvuru hakkına sahip kişiler,

b) Bu maddenin (a) bendi kapsamı dışında kalmakla beraber, Türkiye Cumhuriyeti uyruğundaki kişilere kanunen veya fiilen marka koruması tanıyan devletlerin uyruğundaki gerçek veya tüzel kişiler de karşılıklılık ilkesi gözetilerek Türkiye’de marka korumasından yararlanır.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının markalarını, diğer devletlerin tescil etmesi veya edeceğini yazılı olarak bildirmesi karşılıklılık ilkesi olarak kabul edilir.

İKİNCİ KISIM

Marka Başvurusu

BİRİNCİ BÖLÜM

Başvurunun Yeri ve Tarihi, Başvuru Şartları

Başvurunun yeri ve tarihi

Madde 6 — Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesi kapsamındaki gerçek veya tüzel kişiler bir markayı tescil ettirmek için Enstitüye başvuruda bulunur.

(Değişik fıkra:RG-30/3/2013-28603) Başvuru tarihi, başvuru dilekçesinin ve başvuru için gerekli evrakların Enstitü tarafından alındığı tarih, saat ve dakikadır. Madrid Protokolü kapsamında Türkiye’nin belirlenmiş akit taraf olduğu bir uluslararası başvuru, başvuru tarihinin ilk saat ve dakikasında yapılmış sayılır. Aynı tarihli birden çok uluslararası başvurunun bulunması halinde, uluslararası tescil numarası küçük olan önce yapılmış sayılır.

Bir marka tescil başvurusunda ancak tek bir markanın tescili talep edilebilir.

Başvuru hakkına sahip olanlar ve başvuru dilekçesi

Madde 7 — (Başlığı ile birlikte değişik:RG-30/3/2013-28603)

Gerçek kişiler, tüzel kişiler veya bunların vekilleri marka tescil başvurusunda bulunabilir.

Marka tescil başvurusu, Enstitü tarafından duyurulan Marka Tescil Başvuru Formu bilgisayar ortamında doldurulmak suretiyle Enstitüye sunulur. Elle doldurulmuş başvuru dilekçeleri kabul edilmez.

Marka başvuru dilekçesinde aşağıdaki bilgilerin yer alması zorunludur.

a) (Değişik:RG-26/11/2015-29544) Başvuru sahibi gerçek kişi ise adı-soyadı ve T.C. uyruğundaysa T.C. kimlik numarası, tüzel kişi ise ticaret unvanı ve T.C. uyruğundaysa vergi kimlik numarası bilgilerini içerir kimlik bilgileri ile başvuru sahibinin adresi ve diğer iletişim bilgileri.

b) Başvuru vekil aracılığı ile yapılıyorsa vekilin sicil numarası, kimlik, adres ve diğer iletişim bilgileri.

c) Varsa rüçhan hakkı talebine ilişkin bilgiler.

ç) Markanın baskı yoluyla çoğaltmaya ve yayıma elverişli örneği.

d) Marka örneğinde Latin alfabesi dışında harf veya harfler kullanılmış ise bunların Latin alfabesindeki karşılığı.

e) Marka tescil başvurusuna konu malların veya hizmetlerin Nice Anlaşmasına göre sınıf numaraları ve bu numaralara uygun olarak düzenlenmiş listesi.

f) Yetkili kişi veya kişilerce atılmış imza.

g) Ödemelere ilişkin bilgiler.

ğ) Varsa ilave sayfa sayısı ve eklere ilişkin bilgiler.

Başvuru dilekçesine eklenecek belgeler

Madde 8 — (Değişik:RG-30/3/2013-28603)

Başvuru dilekçesine aşağıda belirtilen belgeler eklenir.

a) Başvuru ücretinin ödendiğini gösterir bilgi (Mülga ibare:RG-26/11/2015-29544) (…).

b) İlave sınıf veya sınıfların ücretinin ödendiğini gösterir bilgi (Mülga ibare:RG-26/11/2015-29544) (…).

c) Rüçhan hakkı talebi varsa, buna ilişkin ücretin ödendiğini gösterir bilgi veya belge (Mülga ibare:RG-26/11/2015-29544) (…).

ç) Başvuru vekil aracılığı ile yapılıyorsa, 9 uncu maddeye uygun olarak düzenlenmiş vekaletname.

d) Başvuru ortak marka ya da garanti markası için yapılmış ise teknik yönetmelik.

e) Rüçhan hakkından yararlanmak isteniyorsa, yetkili makamlardan alınan rüçhan hakkını gösterir belgenin aslı veya noter tasdikli sureti ve bu belgenin yeminli tercüman tarafından onaylanmış Türkçe tercümesi.

Birinci fıkranın (a) bendinde belirtilen başvuru ücreti tek sınıflı marka tescil başvuru ücretidir. Bir marka tescil başvurusu birden fazla sınıf için yapılmışsa, birinci fıkranın (a) bendinde belirtilen ücrete ek olarak (b) bendinde belirtilen ilave sınıf ücreti de ödenir.

Vekaletname

Madde 9 — (Değişik:RG-30/3/2013-28603)

Marka tescil başvurusu dahil Enstitü nezdinde marka ile ilgili işlemlerin vekil aracılığı ile yürütülecek olması halinde, vekilin Enstitü nezdinde vekillik yapma yetkisini haiz olması, temsil yetkisini ve tarih bilgisini içeren yazılı vekaletname aslının veya marka vekili tarafından aslına uygunluğu onaylanmış ve onay tarihini içerir suretinin Enstitüye teslim edilmesi zorunludur.

Enstitü nezdinde vekillik yapma yetkisi olmayan kişilerce yapılan marka tescil başvurularında, başvuru veya tescil sonrası yapılacak diğer işlemlere ilişkin bildirimler başvuru sahibinin Türkiye’de ikametgahı varsa doğrudan başvuru sahibine yapılır. Başvuru sahibinin Türkiye’de ikametgahı yoksa başvuru sahibine vekil ataması için 2 aylık süre verilir. Bu süre içerisinde vekil atanmaz ise başvuru veya talep işlemden kaldırılır.

Enstitü nezdinde vekillik yapma yetkisini haiz bir vekil aracılığıyla yapılan başvuru ya da taleplerde vekaletnamenin Enstitüye sunulmaması veya sunulan vekaletnamenin birinci fıkrada belirtilen şartları taşımaması halinde, eksikliğin giderilmesi için vekile 2 aylık süre verilir. Bu süre içerisinde eksikliğin giderilmemesi halinde başvuru ya da talep sahibinin Türkiye’de ikametgahı varsa bildirimler doğrudan başvuru ya da talep sahibine yapılır. Başvuru ya da talep sahibinin Türkiye’de ikametgahı yoksa başvuru ya da talep işlemden kaldırılır.

İtirazla ilgili işlemlerde, itiraz süresi içerisinde vekaletnamenin Enstitüye sunulması zorunlu olup vekaletnamenin sunulmaması halinde itiraz sahibinin Türkiye’de ikametgahı varsa bildirimler doğrudan itiraz sahibine yapılır. İtiraz sahibinin Türkiye’de ikametgahı yoksa itiraz işlemden kaldırılır.

Enstitü nezdinde başvuru veya tescilden doğan haktan vazgeçilmesi, itirazın geri çekilmesi işlemleri ile kısmen veya tamamen bu sonuçları doğuracak işlemlerin vekil tarafından yapılabilmesi için, bu yetkileri açıkça belirten ve noter tasdikli vekaletname sunulması gerekir.

Enstitü nezdinde işlem gören marka tescil başvurusu, itiraz veya diğer talepler hakkında birden fazla vekil tayin edildiği durumlarda bildirime konu talep için yetkilendirilmiş vekillerden herhangi birine bildirimde bulunulması yeterli olup, bu bildirim asile yapılmış sayılır.

(Ek fıkra:RG-26/11/2015-29544) Vekil aracılığıyla yapılan işlemlerde, birinci ve beşinci fıkralarda belirtilen şartları taşıyan bir vekaletnamenin Enstitüye daha önce sunulmuş olması ve talep edilen işlemi kapsaması durumunda, Enstitünün gerekli göreceği haller saklı kalmak kaydıyla, vekaletnamenin yeniden sunulması gerekmez. Önceki tarihli vekaletnameye ilişkin bilgi verilmesi yeterlidir.

Enstitü, vekaletnameyle ilgili olarak makul sebeplerle şüpheye düşerse, vekilden noter tasdiki de dahil her türlü delilin sunulmasını isteyebilir.

İKİNCİ BÖLÜM

Başvurunun İncelenmesi

Şekli inceleme

Madde 10 — (Başlığı ile birlikte değişik:RG-30/3/2013-28603)

Enstitü, bir marka tescil başvurusunu 7 nci madde ile 8 inci maddenin birinci fıkrasının (a) bendi ve uygulanabilir durumlarda (b), (c), (ç) ve (d) bentleri açısından inceler.

(Değişik fıkra:RG-26/11/2015-29544) Başvuru tarihi, 7 nci maddenin üçüncü fıkrasının (a) bendinde belirtilen kimlik bilgilerini içeren imzalı başvuru dilekçesinin, markanın baskı yoluyla çoğaltmaya, yayıma elverişli örneğinin, başvuruya konu malların veya hizmetlerin listesinin ve başvuru ücretinin ödendiğini gösterir bilginin Enstitüye verildiği tarih, saat ve dakika itibarıyla kesinleşir.

İkinci fıkrada belirtilen unsurlardan herhangi birinin eksik olduğu tespit edilirse başvuru şeklen reddedilir ve başvuru sahibine söz konusu eksikliklerin giderilmesi için 2 aylık süre verilir. Bu süre içerisinde eksikliklerin giderilmesi halinde başvuru işlemlerine devam edilir. Bu durumda başvuru tarihi, eksiklikleri giderilen bilgi veya belgelerin Enstitüce alındığı tarih, saat ve dakika itibarıyla kesinlik kazanır. Eksikliklerin belirtilen süre içerisinde giderilmemesi halinde başvuru işlemden kaldırılır.

İkinci fıkra kapsamı dışında kalan eksikliklerin giderilmesi için başvuru sahibine 2 aylık süre verilir. Bu süre içerisinde eksikliklerin giderilmesi halinde başvuru tarihi etkilenmez. 9 uncu ve 11 inci madde hükümleri saklı kalmak üzere 2 aylık süre içerisinde bu fıkra kapsamındaki eksikliklerin giderilmemesi halinde başvuru işlemden kaldırılır. Ancak 8 inci maddenin (c) bendinde belirtilen (Değişik ibare:RG-26/11/2015-29544) bilginin verilen 2 aylık süre içerisinde veya (e) bendinde belirtilen belgenin Kanun Hükmünde Kararnamenin 28 inci maddesi gereğince 3 aylık süre içerisinde Enstitüye sunulmaması halinde başvuru sadece rüçhan hakkından yararlanamaz.

8 inci maddenin (d) bendinde belirtilen teknik yönetmelikte, başvuru sahibi veya sahipleri gerçek kişi ise kimlik bilgilerinin, tüzel kişi ise ticaret unvanlarının, adreslerinin, başvuruya ilişkin tek bir yazışma adresinin, marka örneğinin, markanın hangi mal veya hizmetlerde ne şekilde kullanılacağının, markanın kullanım usullerinin açıklanması gerekmektedir. Ayrıca, garanti markası teknik yönetmeliğinde; markanın garanti ettiği mal veya hizmetlerin ortak özelliklerinin, markayı kullanmaya yetkili kişilerin, markayı kullanma hakkının ne şekilde elde edileceğinin, markanın kullanma hakkının verilmesinden sonra denetimlerin kim tarafından, nasıl ve hangi sıklıkta yapılacağı ile teknik yönetmeliğe aykırı kullanma halinde uygulanacak yaptırımların; ortak marka teknik yönetmeliğinde de ortak markayı kullanmaya yetkili olan işletmelerin, teknik yönetmeliğe aykırı kullanma halinde uygulanacak yaptırımların belirtilmesi zorunludur.

Sınıflandırma

Madde 11 — (Değişik:RG-30/3/2013-28603)

Kanun Hükmünde Kararnamenin 24 üncü maddesine göre başvuru dilekçesinde bulunan mal veya hizmetler Nice Anlaşmasında yer alan esaslara göre sınıflandırılır.

Tescili talep edilen mal veya hizmetlerin Nice Anlaşmasına göre sınıflara ayrılmış olarak ve mal veya hizmetlerin sınıf numaraları belirtilerek sunulması gerekir.

Başvuru dilekçesinde, tescili talep edilen mallar veya hizmetler genel tabir kullanılmadan yazılır. Mal veya hizmet listesinde genel tabir kullanılmış ise, genel tabirlerin açıklanması için 2 aylık süre verilir. Bu süre içerisinde açıklamanın Enstitüye sunulmaması halinde Enstitü açıklanması talep edilen genel tabirleri listeden çıkartır.

Enstitü, başvuru dilekçesinde yer alan mal veya hizmetlerin ait oldukları sınıflarda ve sınıf numaraları üzerinde gerekli düzenlemeleri yapmaya yetkilidir. Mal veya hizmet listesinin Nice Anlaşmasında yer alan esaslara uygun olarak düzenlenmemesi halinde, gerekli görülen hallerde, Enstitü yapılacak düzenlemeler için başvuru sahibinden sınıflandırma listesi düzenleme ücretinin 2 aylık süre içerisinde ödenmesini talep eder. Bu süre içerisinde söz konusu ücretin ödendiğine ilişkin (Değişik ibare:RG-26/11/2015-29544) bilginin Enstitüye sunulmaması halinde başvuru işlemden kaldırılır.

Birden fazla sınıf içeren başvurularda ilave sınıf ücretinin ödendiğine ilişkin (Değişik ibare:RG-26/11/2015-29544) bilginin Enstitü tarafından verilen 2 aylık süre içerisinde Enstitüye sunulmaması halinde başvuru, mal veya hizmetlerin başvuru dilekçesindeki yazılış sırası dikkate alınmak suretiyle, ödenen ücrete karşılık gelen sınıflar bakımından değerlendirmeye alınır.

Süreler ve işlem formları

Madde 12 — (Başlığı ile birlikte değişik:RG-30/3/2013-28603)

Kanun Hükmünde Kararnamede veya bu Yönetmelikte aksi açıkça belirtilmediği sürece, bu Yönetmelikte geçen tüm süreler 2 aydır.

Tebliğde yer alması kaydıyla, marka başvurusunun tescili için gerekli marka tescil belgesi düzenleme ücretinin ödendiğini gösterir (Değişik ibare:RG-26/11/2015-29544) bilginin Enstitünün bu (Değişik ibare:RG-26/11/2015-29544) bilgiyi talep etmesinden itibaren 2 aylık süre içerisinde Enstitüye sunulması gerekir.

Bu Yönetmeliğin 8, 9, 10, 11, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ve 33 üncü maddeleri ile ilgili diğer maddeler gereğince yapılacak işlemlerde, başvuru sahibi tarafından Enstitüye gönderilen belgelerde eksiklik olduğunun tespit edilmesi halinde başvuru sahibine veya vekiline eksikliklerin giderilmesi için 2 aylık süre verilir. Bu süre içerisinde eksikliklerin giderilmemesi halinde bu maddelerde öngörülen işlemler yapılmaz, başvuru ya da talep işlemden kaldırılmış sayılır ve alınan ücret Enstitüye irat kaydedilir.

Bu Yönetmelikte geçen başvuru formu, talep, dilekçe veya başvuru dilekçesi, Enstitü tarafından geçerli kabul edilen ve elektronik ortamda kullanıma sunulan işlem formlarıdır. Enstitüye sunulacak başvuru veya taleplerde Enstitü tarafından geçerli kabul edilen bu işlem formlarının kullanılması zorunludur. Bu formlar kullanılmaksızın yapılan başvuru veya taleplerde, başvuru veya talebin geçerli işlem formları ile hazırlanarak Enstitüye sunulması amacıyla 2 aylık süre verilir.

(Ek fıkra:RG-18/1/2015-29240) Marka başvuruları veya diğer taleplerin elektronik imza, mobil imza veya Enstitüce sağlanan diğer yöntemlerle çevrim içi olarak yapılması halinde formların ekinde sunulan belgelerin aslına uygun olduğu; başvuru sahibi ya da talepte bulunanın bu yöndeki beyanının alınması ve belgelerin tamamının çevrim içi yolla imzalanması suretiyle kabul edilir. Çevrim içi işlemi yapan başvuru veya talep sahibi, gerçeğe aykırı beyanda bulunması veya belge sunması halinde her türlü hukuki ve cezai sorumluluğu üstlenir.

(Ek fıkra:RG-18/1/2015-29240) Belgelerin aslına uygunluğu konusunda tereddüde düşülmesi durumunda, Enstitü tarafından başvuru veya talep sahibinden evrak asılları istenebileceği gibi, bu konuda ihtilaf yaşanması halinde Enstitü kayıtları esas alınır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Başvurunun ve Tescilin Yayımlanması

Başvurunun yayımlanması

Madde 13 — Başvuru şartları eksiksiz şekilde yerine getirilmiş ve Kanun Hükmünde Kararnamenin 29, 30, 31 ve 32 nci madde hükümlerine göre reddedilmemiş bir marka tescil başvurusu, (Değişik ibare:RG-30/3/2013-28603) periyodik olarak yayımlanan Bültende aşağıdaki bilgileri içerecek şekilde yayımlanır;

a) Başvuru numarası ve tarihi,

b) Başvuru sahibinin adı ve soyadı, adresi,

c) Marka örneği,

d) Mal veya hizmetlerin listesi ile ait oldukları sınıf kodları,

e) Mal/hizmet listesinden çıkartılmış olan mal veya hizmetler,

f) Vekil bilgileri.

Enstitü (Değişik ibare:RG-30/3/2013-28603) periyodik olarak yayımlanan bültene bağlı kalmaksızın ek bülten yayımlayabilir.

Kanun Hükmünde Kararnamenin 29, 30, 31 ve 32 nci maddesi hükümlerine göre başvurunun reddedilmesine başvuru yayımlandıktan sonra karar verilirse, red kararı ayrıca yayımlanır.

Tescilin yayımlanması

Madde 14 — Kanun Hükmünde Kararnamenin 39 uncu maddesine göre tescil edilen markalar, iki ayda bir yayımlanan Gazetede ilân edilir. İlân, sicil kaydında bulunan bilgileri içerir.

Tescilli markalara ve yayımlanmış marka tescil başvurularına ilişkin değişiklikler ve yenileme işlemleri de Gazete veya Bültende yayımlanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Marka Tescil Başvurusunun Bölünmesi

Bölünme talebi

Madde 15 — Bir marka tescil başvurusu, başvuru sahibinin veya varsa vekilinin talebi üzerine, Enstitü tarafından başvuru tescil edilene kadar iki veya daha fazla sayıda başvuruya bölünebilir. Tescilli markaların bölünmesi mümkün değildir.

Bölünme için aşağıdaki belgelerin verilmesi zorunludur;

a) Bölünme talebi dilekçesi,

b) (Değişik:RG-30/3/2013-28603) Ücretin ödendiğini gösterir bilgi (Mülga ibare:RG-26/11/2015-29544) (…),

c) (Değişik:RG-30/3/2013-28603) Talep vekil aracılığıyla yapılmışsa, talep edilen işleme ilişkin yetkinin varlığının açıkça belirtildiği, 9 uncu maddeye uygun olarak düzenlenmiş vekaletname.

Bölünme işlemi sonucunda, ilk başvurunun kapsamındaki mallar ve/veya hizmetler, bölünmüş başvurular arasında dağıtılabilir. Bölünmüş her başvuruya ayrı bir başvuru numarası verilir. Yeni başvuru numarası almış bulunan bölünmüş başvurular, ilk başvurudan ve ilk başvurunun bölünmesi yoluyla oluşturulmuş diğer başvurulardan bağımsız olup, her bir bölünmüş başvuru ayrı işlem görmeye devam eder. Bölünmüş başvurular, ilk başvurunun başvuru tarihini ve varsa rüçhan hakkını korur. Bölünmüş başvuruların tekrar birleştirilmeleri mümkün değildir. Başvurunun yayımlanmasından sonra gerçekleşen bölünme de ayrıca yayımlanır.

Başvurunun bölünmesi talebi aşağıdaki durumlarda kabul edilmez;

a) Bölünmesi talep edilen başvurunun, yayınına itiraz halinde, itiraza konu olan malların ve/veya hizmetlerin bölünmüş tek bir başvuruda kalmaması durumu,

b) Bölünmesi talep edilen başvurunun, Enstitünün ret kararına konu olması halinde, itiraza konu olan malların ve/veya hizmetlerin bölünmüş tek bir başvuruda kalmaması durumu,

c) Bölünme talebinin reddini gerekli kılan haklı sebeplerin varlığı.

Kabul edilmeyen bölünme taleplerine ilişkin ücret iadesi yapılmaz ve Enstitüye irat kaydedilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Yenileme

Yenileme başvurusu

Madde 16 — Koruma süresi sona eren bir marka, sahibinin veya vekilinin talebi ve yenileme ücretinin ödenmesi koşuluyla yenilenir.

Yenileme talebinin yapılması ve ücretin ödenmesi, koruma süresinin sona erdiği ayın son günü esas alınarak önceki altı ay içerisinde gerçekleştirilir. Bu süresinin geçirilmesi durumunda, yenileme talebi ek bir ücretin ödenmesi koşuluyla, koruma süresinin sona erdiği ayın son gününden itibaren altı aylık ilave süre içerisinde de yapılabilir.

Yenileme başvurusu için gerekli belgeler

Madde 17 — Yenileme talebinin kaydı için aşağıdaki belgelerin verilmesi zorunludur;

a) Talep dilekçesi,

b) (Değişik:RG-30/3/2013-28603) Ücretin ödendiğini gösterir bilgi (Mülga ibare:RG-26/11/2015-29544) (…),

c) (Değişik:RG-30/3/2013-28603) Talep vekil aracılığıyla yapılmışsa 9 uncu maddeye uygun olarak düzenlenmiş vekaletname.

Bir yenileme talebinde sadece tek bir markanın yenilenmesi talep edilebilir.

Makul nedenlerle şüpheye düşülmesi durumunda Enstitü, yenileme talebine ilişkin olarak, başvuru sahibinden gerektiğinde noter tasdikli de dahil her türlü delilin ibrazını isteyebilir.

ALTINCI BÖLÜM

Sicile Kaydedilecek Diğer İşlemler

Unvan, nev’i ve adres değişiklikleri

Madde 18 — (Başlığı ile birlikte değişik:RG-18/1/2015-29240)

Bir marka sahibinin unvanının veya nev’inin değişmesi halinde bu değişikliğin Sicile kaydedilmesi için aşağıda sayılan belgeler ile birlikte Enstitüye başvuruda bulunulması zorunludur.

a) Talep dilekçesi.

b) (Değişik:RG-26/11/2015-29544) Unvan veya nev’i değişikliğini gösterir Ticaret Sicil Gazetesi bilgisi veya belgesi veyahut yetkili mercilerce onaylanmış belge ile unvan veya nev’i değişikliğini gösterir belgenin yabancı dilde olması halinde yeminli tercüman tarafından onaylanmış Türkçe tercümesi.

c) Ücretin ödendiğini gösterir bilgi (Mülga ibare:RG-26/11/2015-29544) (…).

ç) Talep vekil aracılığıyla yapılmışsa 9 uncu maddeye uygun olarak düzenlenmiş vekaletname.

Unvan veya nev’i değişikliğinin Sicil kaydı, marka sahibi adına kayıtlı tüm marka başvuruları ile markalara tek ücret alınmak suretiyle uygulanır.

Bir marka sahibinin adresinin değişmesi halinde bu değişikliğin Sicile kaydedilmesi için aşağıda sayılan belgeler ile birlikte Enstitüye başvuruda bulunulması zorunludur.

a) Talep dilekçesi.

b) Talep vekil aracılığıyla yapılmışsa 9 uncu maddeye uygun olarak düzenlenmiş vekaletname.

Adres değişikliğinin Sicile kaydı, marka sahibi adına kayıtlı marka başvuruları ile markaların tamamına uygulanır.

Marka sahibi ya da varsa bunların vekili tarafından yapılan yeni bir marka tescil başvurusunda, itirazda veya diğer taleplerde yer alan adres ile Enstitü kayıtlarındaki adresin farklı olması halinde yeni marka tescil başvurusu, itiraz veya talepte beyan edilen adres Sicile kaydedilir.

Unvan ve nev’i değişiklikleri Bültende veya Gazetede yayımlanır.

Makul nedenlerle şüpheye düşülmesi durumunda Enstitü, değişiklik talebine ilişkin olarak noter tasdiki de dahil her türlü delilin ibrazını isteyebilir.

Markanın mülkiyetinde değişiklik

Madde 19 — (Değişik:RG-30/3/2013-28603)

(Değişik cümle:RG-18/1/2015-29240) Markanın mülkiyetinde değişiklik olması durumunda, değişiklik aşağıda belirtilen belgelerin sunulması halinde Sicile kaydedilir ve Gazetede yayımlanır.

a) (Değişik:RG-26/11/2015-29544) Devir veya kısmi devrin sicile kaydı için aşağıdaki belgelerin verilmesi zorunludur:

1) Talep dilekçesi.

2) Ücretin ödendiğini gösterir bilgi.

3) Devre konu marka tescil numarası ile marka adının yer aldığı, kısmi devirler için devredilen mal veya hizmetlerin belirtildiği noter tasdikli devir sözleşmesi.

4) Talep vekil aracılığıyla yapılmışsa 9 uncu maddeye uygun olarak düzenlenmiş vekaletname.

b) (Değişik:RG-26/11/2015-29544) Ticaret şirketlerindeki birleşme, bölünme gibi yapısal değişiklik işlemleri ile ayni sermaye konulması veya ticari işletmelerin devralınması sonucunda markanın mülkiyetinde meydana gelecek değişikliklerin Sicile kaydedilebilmesi için aşağıda sayılan belgelerle birlikte başvuruda bulunulması zorunludur:

1) Talep edilen işleme ilişkin talep dilekçesi.

2) Talep konusu işlemin yayımlandığı Ticaret Sicil Gazetesi bilgisi veya belgesi veyahut yetkili mercilerce onaylanmış belge.

3) Ücretin ödendiğini gösterir bilgi.

4) Talep vekil aracılığıyla yapılmışsa 9 uncu maddeye uygun olarak düzenlenmiş vekaletname.

c) (Değişik:RG-26/11/2015-29544) Miras yolu ile intikal halinin sicile kaydı ve yayımlanması için aşağıdaki belgelerin verilmesi zorunludur:

1) Miras yolu ile intikale konu marka tescil numarası ile marka adının yer aldığı talep dilekçesi.

2) Mirasçılık Belgesi ya da atanmış mirasçı veya vasiyet alacaklısı olduğunu gösterir belge ya da noter tasdikli örneği.

3) Ücretin ödendiğini gösterir bilgi.

4) Talep vekil aracılığıyla yapılmışsa 9 uncu maddeye uygun olarak düzenlenmiş vekaletname.

ç) Markanın cebri icra yoluyla satılması halinde mülkiyet değişikliğinin sicile kaydı ve yayımlanması için aşağıdaki belgelerin verilmesi zorunludur.

1) Cebri icra yoluyla edinilen markanın tescil numarası ile marka adının yer aldığı talep dilekçesi.

2) Cebri icra yoluyla yapılan satışta, markanın kime satıldığını belirten ilgili merciin yazısı.

3) Talep vekil aracılığıyla yapılmışsa 9 uncu maddeye uygun olarak düzenlenmiş vekaletname.

Kısmi devir halinde, kısmi olarak devredilen mal veya hizmetler için, kısmi devralan adına yeni bir marka dosyası oluşturularak devir kapsamı mal veya hizmetleri içeren marka tescil belgesi yeni marka tescil numarası verilerek düzenlenir. Marka, yeni tescil numarası ile ilk tescil tarihi de belirtilerek sicile kaydedilir ve Gazetede yayımlanır. Yeni oluşturulan marka tescil belgesi için belge düzenleme ücreti alınır.

Markanın mülkiyetindeki değişikliğin birden fazla sayıda tescile ilişkin olması halinde, ilgili tüm tescil numaralarının talep dilekçesinde belirtilmesi, değişikliğin aynı hukuki işlemden kaynaklanması ve markanın eski ve yeni sahiplerinin aynı olması şartıyla tek bir talep yeterli olur. Ancak talep dilekçesinde yer alan her marka için ayrı ücret ödenir.

Markanın mülkiyetinde değişikliğe ilişkin taleplerde belgelerin yabancı dilde olması halinde ilaveten belgenin yeminli tercüman tarafından onaylanmış Türkçe tercümesinin de sunulması gerekir.

Makul nedenlerle şüpheye düşülmesi halinde Enstitü, mülkiyet değişikliği talebine ilişkin olarak, talep sahibinden gerektiğinde noter tasdiki de dahil her türlü delilin sunulmasını isteyebilir.

Lisans

Madde 20 — Marka sahibi, markasına ait malların ve/veya hizmetlerin tamamında veya bir kısmında kullanılmak üzere lisans verebilir. Lisans sözleşmesinde, Kanun Hükmünde Kararname ile konuya ilişkin diğer kanun, tüzük, yönetmelik ve tebliğlere aykırı hükümler bulunamaz.

(Değişik fıkra:RG-30/3/2013-28603) Lisansın sicile kaydı ve yayımlanması için, aşağıdaki belgelerin verilmesi zorunludur.

a) Lisansa konu marka tescil numarası ile marka adının yer aldığı talep dilekçesi.

b) Lisans alan ve verenin imza ve beyanlarını, lisansa konu olan mal veya hizmetleri, marka tescil numarasını, marka adını, varsa lisans ücretini, lisans süresini belirtir noter tasdikli lisans sözleşmesi, lisans sözleşmesinin yabancı dilde olması halinde ilaveten yeminli tercüman tarafından onaylanmış Türkçe tercümesi.

c) Ücretin ödendiğini gösterir bilgi (Mülga ibare:RG-26/11/2015-29544) (…).

ç) Talep vekil aracılığıyla yapılmışsa 9 uncu maddeye uygun olarak düzenlenmiş vekaletname.

Haciz

Madde 21 — Marka işletmeden bağımsız olarak haczedilebilir. Haciz sicile kaydedilir ve yayımlanır.

Markanın haczi, yenileme ve benzeri ücretlerin yatırılmaması sebebi ile marka hakkının sona ermesine engel olmaz. Markanın haczi, devrine engel değildir.

Rehin

Madde 22 — Marka işletmeden bağımsız olarak rehin edilebilir. Rehin taraflardan birinin talebi üzerine sicile kayıt edilir ve yayımlanır. Markanın rehni, yenileme ve benzeri ücretlerin yatırılmaması sebebi ile marka hakkının sona ermesine engel olmaz. Markanın rehni, devrine engel değildir.

(Değişik fıkra:RG-30/3/2013-28603) Rehin talebinin sicile kaydı ve yayımlanması için aşağıdaki belgelerin verilmesi zorunludur.

a) Talep dilekçesi.

b) Rehne konu marka tescil numarası ile marka adının yer aldığı, rehin sözleşmesi veya rehin işlemini gösterir yetkili mercilerce onaylanmış belge veya noter tasdikli örnekleri, rehin sözleşmesi veya belgenin yabancı dilde olması halinde ilaveten yeminli tercüman tarafından onaylanmış Türkçe tercümesi.

c) Ücretin ödendiğini gösterir bilgi (Mülga ibare:RG-26/11/2015-29544) (…).

ç) Talep vekil aracılığıyla yapılmışsa 9 uncu maddeye uygun olarak düzenlenmiş vekaletname.

Rehin aşağıdaki hallerde sona erer;

a) Alacağın ortadan kalkması veya rehinli alacaklının alacağından vazgeçmesi durumunda, marka sahibi, alacaklıdan rehni terkin ettirmesini isteyebilir. Rehnin terkini için rehinli alacaklının noter tasdikli beyanı aranır. Rehin hakkı sahibi terkin isteminde bulunmadığı takdirde, marka sahibi terkin davası açmak suretiyle bunu sağlayabilir. Marka sahibi rehin hakkının sona erdiğini gösterir kesinleşmiş mahkeme kararını ibraz etmek suretiyle Enstitüden sicildeki rehin kaydının terkinini isteyebilir.

b) Rehin bir şarta veya süreye bağlanmış ise bu şartın gerçekleştiğinin veya ortadan kalktığının ispatlanması veya sürenin sona ermesi,

c) Markanın cebri icra yoluyla satılması durumunda, satışa ilişkin belgenin aslı veya noter tasdikli suretinin Enstitüye sunulması ile rehin kaydı terkin edilir.

Hukukî işlemlerin başvurulara uygulanması

Madde 23 — Bu Yönetmeliğin 18, 19, 20, 21 ve 22 nci madde hükümleri marka tescil başvuruları hakkında da uygulanır ve başvuru yayımlanmış ise bu hükümlerle ilgili işlemler de Bültende yayımlanır.

Marka tescil başvurusunun haczi veya rehni, marka başvuru işlemlerinin yürütülmesi için istenen belgelerin süresi içerisinde gönderilmemesi sebebi ile marka başvurusunun işlemden kalkmasına engel olmaz.

Hataların düzeltilmesi

Madde 24 — (Değişik:RG-18/1/2015-29240)

Başvuru sahibinin adı veya adresindeki hatalar ile imla hataları veya maddi hataların Sicilde düzeltilmesine ilişkin talebin değerlendirilmesi için aşağıda sayılan belgeler ile birlikte Enstitüye başvuruda bulunulması zorunludur.

a) Marka başvuru veya tescil numarası ile hatayı ve yapılacak düzeltmeyi içeren talep dilekçesi.

b) Talep vekil aracılığıyla yapılmışsa 9 uncu maddeye uygun olarak düzenlenmiş vekaletname.

Marka örneğinde ya da marka başvurusu veya tescili kapsamında yer alan mal veya hizmetlerde değişiklik içeren düzeltme talepleri kabul edilmez.

Makul nedenlerle şüpheye düşülmesi durumunda Enstitü, düzeltme talebine ilişkin olarak noter tasdiki de dahil her türlü delilin ibrazını isteyebilir.

Başvurunun geri çekilmesi veya sınırlandırılması

Madde 25 — Başvuru sahibinin, markanın tescil edilmesinden önce Enstitüye yapmış olduğu başvuruyu geri çekmeyi veya mal ve/veya hizmet listesinin sınırlandırılmasını talep etmesi durumlarında, aşağıdaki belgelerin Enstitüye sunulması koşuluyla, başvuru işlemden kaldırılır veya mal ve/veya hizmet listesi sınırlandırılır;

a) Geri çekilmek istenen başvurunun numarasını veya mal/hizmet listesinden çıkartılması talep edilen malların ve/veya hizmetlerin sınıf numaraları da belirtilerek listelenmiş halini içeren talep dilekçesi,

b) Talep vekil tarafından yapılmış ise geri çekme veya sınırlandırma yetkilerini kapsayan noter tasdikli vekaletname veya söz konusu vekaletnamenin noter tasdikli örneği,

c) Talep eden başvuru sahibi tüzel kişi ise noter tasdikli imza sirküleri veya söz konusu sirkülerin noter tasdikli örneği,

d) Talep eden başvuru sahibi gerçek kişi ise noter tasdikli imza beyannamesi veya söz konusu beyannamenin noter tasdikli örneği,

e) (Mülga:RG-30/3/2013-28603)

Marka hakkından vazgeçme

Madde 26 — Marka sahibi aşağıdaki belgelerin Enstitüye sunulması koşuluyla marka hakkından veya markanın kullanılacağı mal ve/veya hizmetlerin bir kısmından vazgeçebilir;

a) Vazgeçilmek istenen markanın numarasını veya markanın kullanılacağı mal ve/veya hizmetlerin bir kısmından vazgeçilecek ise bu malların ve/veya hizmetlerin sınıf numaraları da belirtilerek listelenmiş halini içeren talep dilekçesi,

b) Talep vekil tarafından yapılmış ise vazgeçme yetkilerini kapsayan noter tasdikli vekaletname veya söz konusu vekaletnamenin noter tasdikli örneği,

c) Talep eden marka sahibi tüzel kişi ise noter tasdikli imza sirküleri veya söz konusu sirkülerin noter tasdikli örneği,

d) Talep eden marka sahibi gerçek kişi ise noter tasdikli imza beyannamesi veya söz konusu beyannamenin noter tasdikli örneği,

e) (Mülga:RG-30/3/2013-28603)

YEDİNCİ BÖLÜM

Ücret, Suret, Sicil ve Rüçhan

Ücret

Madde 27 — Marka tescili ve yapılacak işlemler ile ilgili ücretler, 5000 sayılı Türk Patent Enstitüsü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (f) bendi ile 25 inci maddesi gereği Enstitüce uygulanacak olan Ücret Tarifesine ilişkin Tebliğde yayımlanır.

Ücretler hizmeti talep edenden alınır. Ücreti, kanunî süresi içerisinde tam olarak ödenmeyen talepler reddedilir. Bu Yönetmelikte aksi öngörülmediği sürece marka işlemleri için ödenen ücretlerin iadesi yapılmaz irat kaydedilir.

Tescil belgesi sureti

Madde 28 — Marka sahibinin veya vekilinin talebi halinde marka tescil belgesi sureti verilir.

Tescil belgesi suretinin verilebilmesi için aşağıdaki belgelerin verilmesi zorunludur;

a) Talep dilekçesi,

b) (Değişik:RG-30/3/2013-28603) Ücretin ödendiğini gösterir bilgi (Mülga ibare:RG-26/11/2015-29544) (…),

c) (Değişik:RG-30/3/2013-28603) Talep vekil aracılığıyla yapılmışsa 9 uncu maddeye uygun olarak düzenlenmiş vekaletname.

Sicil sureti

Madde 29 — Marka sicili alenidir. Talep edilmesi ve ücretin ödenmesi koşuluyla sicil sureti verilir.

Henüz tescil edilmemiş bir marka tescil başvurusuna ilişkin bilgiler ve içerik, üçüncü kişilere ücret mukabilinde ve sadece başvurunun Bültende ilanının ardından, ilan edilen bilgileri kapsayacak biçimde verilebilir.

Sicil kaydında bulunması gereken bilgiler

Madde 30 — Marka sicilinde aşağıda belirtilen bilgiler yer alır;

a) Marka tescil numarası, başvuru ve tescil tarihi,

b) Marka örneği,

c) Marka sahibi gerçek kişi ise adı ve soyadı, tüzel kişi ise ticaret unvanı, uyruğu, adresi, varsa vekilin adı ve soyadı veya unvanı ve adresi,

d) Markanın üzerinde kullanılacağı mal ve/veya hizmetlerin listesi,

e) Nice sınıflandırmasına ilişkin sınıf numaraları.

Rüçhan

Madde 31 — (Değişik:RG-30/3/2013-28603)

Kanun Hükmünde Kararnamenin 25 inci ve 26 ncı maddeleri ve bu Yönetmeliğin 8 inci maddesi hükümleri uyarınca talep edilen rüçhan hakkının Enstitüce uygun bulunması halinde, marka tescil belgesinde ve sicilde rüçhan hakkına ilişkin bilgiye yer verilir.

Türkiye’de usulüne uygun olarak yapılmış marka tescil başvurusuna dayanarak talep edilen Rüçhan Hakkı Belgesi, düzenleme ücretinin ödendiğini gösterir (Değişik ibare:RG-26/11/2015-29544) bilginin Enstitüye sunulması koşuluyla, talep sahibine verilir.

ÜÇÜNCÜ KISIM

Markaların Uluslararası Tescili Konusundaki Madrid Sözleşmesi ile İlgili

Protokol Çerçevesinde Yapılan Marka Başvuruları

Uluslararası tesciller

Madde 32 — 22/8/1997 tarihli ve 23088 sayılı Resmi Gazete’de ilan edilen Markaların Uluslararası Tescili Konusundaki Madrid Sözleşmesi ile İlgili Protokol hükümleri çerçevesinde, Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı tarafından Enstitüye gönderilen uluslararası marka tescil başvurularının incelenmesinde ve uluslararası başvuru veya tescillere ilişkin her türlü talebin değerlendirilmesinde, bahsedilen Protokol ile 12 Mart 1999 tarihli ve 23637 sayılı Resmi Gazete’de ilan edilen Markaların Uluslararası Tesciline İlişkin Madrid Anlaşması ve Bu Anlaşmaya İlişkin Protokolün Uygulanmasına Dair Yönetmelik hükümleri esas alınır.

Menşe ofis başvuruları

Madde 33 — Enstitüde tescilli veya başvuru halinde bulunan bir markaya dayanılarak, Madrid Protokolü hükümleri çerçevesinde bir uluslararası tescil başvurusunun veya uluslararası tescillerle ilgili herhangi bir talebin Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatına iletilmesinin istenmesi durumunda; Enstitü, bu Yönetmeliğin 32 nci (Değişik ibare:RG-30/3/2013-28603) maddesinde belirtilen Protokol ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde gerekli işlemleri yapar. Söz konusu taleplerin değerlendirmeye alınabilmesi için aşağıdaki belgelerin verilmesi zorunludur;

a) Enstitüye hitaben yazılmış ve talebin içeriğini belirten dilekçe,

b) İlgili talebe ilişkin olarak usulüne uygun ve ingilizce doldurulmuş standart form,

c) (Değişik:RG-30/3/2013-28603) Ücretin ödendiğini gösterir bilgi (Mülga ibare:RG-26/11/2015-29544) (…),

d) (Değişik:RG-30/3/2013-28603) Talep vekil aracılığıyla yapılmışsa 9 uncu maddeye uygun olarak düzenlenmiş vekaletname.

Menşe ofis başvurularının incelenmesi sırasında, yukarıda bahsedilen belgelerden herhangi birinin eksikliğinin veya usule aykırı kullanımının tespit edilmesi durumunda, Enstitü söz konusu eksikliğin giderilmesi için başvuru sahibine veya varsa vekile bildirimde bulunur ve eksikliklerin iki ay içerisinde giderilmesini talep eder. Belirtilen süre içerisinde eksiklikler giderilmez ise, talep usulden reddedilir ve alınan ücret iade edilmez irat kaydedilir.

DÖRDÜNCÜ KISIM

İtiraz

Başvuru yayımına itiraz

Madde 34 — (Değişik fıkra:RG-30/3/2013-28603) Tescil başvurusu yapılmış bir markanın, Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 nci ve 8 inci maddeleri hükümlerine göre tescil edilmemesi gerektiğine ilişkin itirazlar ile başvurunun kötü niyetle yapıldığına ilişkin itirazlar marka başvurusunun yayımından itibaren 3 ay içerisinde ilgili kişilerce Enstitü tarafından duyurulan Marka Yayına İtiraz Formu örneğine uygun olarak hazırlanmış imzalı dilekçe ile yapılır. Enstitü, itiraz sahibinden, 1 ay içerisinde gönderilmek üzere ek belge ile kanıt ve gerekçelerle ilgili açıklamalar isteyebilir.

(Mülga fıkra:RG-30/3/2013-28603)

Enstitü kararlarına itiraz

Madde 35 — Enstitü kararlarından zarar gören kişiler, ret veya kısmî red kararına bildirim tarihinden itibaren iki ay içerisinde Enstitüye itirazda bulunabilir. Alınan kararlarla ilgili işlemlere taraf diğer kişiler de, doğrudan itiraz yetkisine sahiptir.

İtirazın şekli ve zamanı

Madde 36 — İtiraz, bu Yönetmeliğin 34 ve 35 inci maddelerinde belirtilen süreler içerisinde ve itiraza ilişkin gerekçelerin de belirtildiği imzalı dilekçe ile Enstitüye yapılır.

(Değişik fıkra:RG-26/11/2015-29544) Bu dilekçeye, itiraz ücretinin tam olarak ödendiğine ilişkin bilgi ile vekil tarafından yapılan itirazlarda 9 uncu maddeye uygun olarak düzenlenmiş vekaletname eklenir.

İtirazlarda, belgelerin tamamı itiraz anında verilmemiş ise, eksik belgeler itiraz süresi içerisinde tamamlanabilir. Karara itirazlarda, belgeler eksiksiz olarak verilmiş ise iki aylık sürenin tamamlanması beklenmeden incelemeye başlanabilir. (Değişik cümle:RG-30/3/2013-28603) 34 üncü ve 35 inci maddelerde belirtilen süreler içerisinde itiraz ücretinin ödendiğini gösterir (Değişik ibare:RG-26/11/2015-29544) bilginin Enstitüye sunulmaması halinde itiraz yapılmamış sayılır.

(Ek fıkra:RG-30/3/2013-28603) İtirazlarda gerekçeler ilgili mevzuattaki madde ve fıkra karşılıkları da belirtilmek üzere ayrıntılı olarak yazılır. İtiraz süresi sona erdikten sonra süresinde yapılmış itirazın kapsamını değiştirecek veya genişletecek mahiyette yeni itiraz gerekçeleri ve bunlara ilişkin yeni bilgi ve belgeler sunulamaz, sunulsa da Enstitüce dikkate alınmaz. Ancak itiraz dilekçesinde öne sürülen görüş, iddia ve gerekçeleri desteklemek amacıyla ek bilgi ve belgeler Enstitüye sunulabilir.

İlgili dairenin düzeltme kararı

Madde 37 — İtirazın haklı olduğu ve doğruluğu anlaşılır ise; itiraza konu olan karar, Enstitünün ilgili dairesince kısmen veya tamamen düzeltilir.

Enstitünün ilgili dairesi, yapılan itirazın haklı olduğuna veya doğruluğuna kanaat getirmezse, itirazı herhangi bir yorumda bulunmaksızın, Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kuruluna gönderir.

İtirazın incelenmesi

Madde 38 — İtiraz incelenebilir nitelikte ise, Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu, itirazın incelenmesi işlemlerini başlatır.

Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu, bir ay içerisinde diğer taraf veya makam tarafından ileri sürülen görüşler hakkında, gerek duyduğu takdirde tarafları görüşlerini bildirmeye davet eder.

İtirazın geri çekilmesi

Madde 38/A – (Ek madde:RG-26/11/2015-29544)

Enstitü kararlarına karşı yapılan itirazlar ve Bültende yayımlanan markalara karşı yapılan itirazlar geri çekilebilir.

Enstitü kararlarına karşı yapılmış olan itirazlar Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu tarafından karara bağlandıktan sonra geri çekilemez.

Bültende yayımlanan markalara karşı yapılan itirazın reddedilmesi durumunda söz konusu itiraz geri çekilemez.

Yayımlanan markalara karşı yapılan itirazın kısmen veya tamamen kabul edilmesi durumunda itiraz; ancak başvuru sahibi tarafından bu karara itiraz edilmesi durumunda geri çekilebilir. Bu durumda geri çekme talebini Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu değerlendirir ve karara bağlar.

İtiraza ilişkin karar verilmeden önce itirazın geri çekilmesi halinde Enstitüye ödenmiş olan itiraz ücretinin yarısı talep üzerine iade edilir.

İtirazın geri çekilebilmesi için aşağıdaki belgelerin Enstitüye sunulması zorunludur.

a) İtiraz geri çekilmesi talebini içeren dilekçe,

b) Talep vekil tarafından yapılmış ise geri çekme yetkisini kapsayan noter tasdikli vekaletname veya söz konusu vekaletnamenin noter tasdikli örneği,

c) Talep eden itiraz sahibi tüzel kişi ise noter tasdikli imza sirküleri veya söz konusu sirkülerin noter tasdikli örneği,

ç) Talep eden itiraz sahibi gerçek kişi ise noter tasdikli imza beyannamesi veya söz konusu beyannamenin noter tasdikli örneği.

İtiraz ücreti

Madde 39 — (Değişik:RG-30/3/2013-28603)

Enstitünün marka tescil başvuruları ile ilgili tek taraflı işlemlerde aldığı karara yapılan itiraz ücreti, itiraz kabul edildiği takdirde, Tebliğde yer alması kaydıyla marka tescil belgesi düzenleme ücretine mahsup edilir veya talep üzerine başvuru sahibine iade edilir. Enstitünün bu itirazlar için almış olduğu itirazın kısmen kabulü kararlarında mahsup ya da iade işlemi yapılmaz. Ayrıca Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında alınmış bir ret kararının, ret gerekçesinin itirazın incelendiği tarihte hükümden düşmüş olması veya ret konusu ya da gerekçesi markaya veya başvuruya ilişkin devir, adres, nevi, unvan değişikliği sebepleriyle kaldırılması veya Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 nci maddesinin 2 nci fıkrası kapsamında “kullanıma dayalı ayırt edicilik iddiasının kabulü” sonucunda kaldırılması durumlarında da mahsup ya da iade işlemi yapılmaz.

BEŞİNCİ KISIM

Çeşitli ve Son Hükümler

Kaldırılan mevzuat

Madde 40 — 5/11/1995 tarihli ve 22454 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçici Madde 1 — (Mülga:RG-30/3/2013-28603)

Yürürlük

Madde 41 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 42 — Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Patent Enstitüsü Başkanı yürütür.

ETİKETLER: