Size bir telefon kadar yakınız
0 212 640 90 39
Dil Seçin
trende
Dil Seçin
trende

551 Sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye İlişkin Uygulama Yönetmeliği

12.12.2015
7.447 görüntülenme

PATENT HAKLARININ KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN

UYGULAMA ŞEKLİNİ GÖSTERİR YÖNETMELİK

 

BİRİNCİ KISIM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

Madde 1 – Bu Yönetmeliğin amacı, buluş yapma faaliyetini özendirmek, buluşların sanayiye uygulanması ile teknik, ekonomik ve sosyal ilerlemenin gerçekleştirilmesini sağlamak için buluşlara patent veya faydalı model belgesi vererek korumaktır.

 

Kapsam

Madde 2 – Bu Yönetmelik, sınai hakkın tesisine uygun buluşlara patent  veya faydalı model belgesi verilerek bunların korunması ile ilgili esasları, kuralları ve şartları kapsar.

 

Hukuki Dayanak:RG-6/12/1998-23545)

Bu Yönetmelik, 551 sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Paris Sözleşmesi ve Patent İşbirliği Antlaşmasına  dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

Madde 4 – Bu Yönetmelikte geçen;

 1. a) Enstitü : Türk  Patent Enstitüsünü,
 2. b) Kanun Hükmünde Kararname : 551 sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun  Hükmünde  Kararnameyi,
 3. c) Araştırma Raporu : Tekniğin bilinen durumu ile ilgili araştırma raporunu,
 4. d) (Değişik bent:RG-30/3/2013-28603) Ücret Tarifesi: 6/11/2003 tarihli ve 5000 sayılı Türk Patent Enstitüsü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi ve 25 inci maddesi gereğince Türk Patent Enstitüsünce uygulanacak olan ücret tarifesini,
 5. e) (Değişik bent:RG-30/3/2013-28603) Paris Sözleşmesi: Sınai Mülkiyetin Himayesine Mahsus Milletlerarası Bir İttihat İhdas Edilmesine dair 20/3/1883 tarihli Sözleşmeyi ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından onaylanmış bu Sözleşme ile ilgili değişiklikleri,
 6. f) (Değişik bent:RG-30/3/2013-28603) Bülten: Yayın ortamının türüne bakılmaksızın 551 sayılı Kanun Hükmünde Kararname veya bu Yönetmelikte belirtilen hususların yayımlandığı Resmi Patent Bültenini,
 7. g) (Ek bent:RG-6/12/1998-23545) Patent İşbirliği Antlaşması : 7/7/1995 tarihli ve 4115 sayılı Kanunla katılınan patentlerin uluslararası başvuru sistemini kuran Antlaşmayı,
 8. h) (Ek bent:RG-6/12/1998-23545) Ön İnceleme Raporu : Patent İşbirliği Antlaşması hükümleri çerçevesinde  Uluslararası İnceleme Kuruluşu tarafından hazırlanan inceleme raporunu,

ı) (Ek bent:RG-30/3/2013-28603) Ücret: Ücret Tarifesinde belirtilen ücretin, bu ücretin katma değer vergisinin ve varsa harcının toplamını,

 1. i) (Ek bent:RG-30/3/2013-28603) Vekil: Enstitü Patent Vekilleri Siciline kayıtlı patent vekillerini,

ifade eder.

 

İKİNCİ KISIM

Patent İle İlgili İşlemler

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Patent Başvurusu ve Şekli Şartları

 

Patent Başvurusu ve Ekleri

Madde 5 – Buluşlara patent verilebilmesi için aşağıda belirtilen unsurlar ile başvuruda bulunulur:

 1. a) Başvuru dilekçesi,
 2. b) Buluş konusunu açıklayan tarifname,
 3. c) Patentle  korunması  istenilen  buluşun  unsur  veya unsurlarını kapsayan istem veya istemler,
 4. d) Tarifnamede, istem veya istemlerde atıf yapılan resimler,
 5. e) Özet,
 6. f) (Değişik bent:RG-30/3/2013-28603) Başvuru ücretinin ödendiğini gösterir bilgi (Mülga ibare:RG-26/11/2015-29544) (…).

Başvuru ücretinin miktarı Ücret Tarifesinde belirtilir. Bir patent başvurusunun geçerliliği için, Ücret Tarifesinde öngörülen başvuru ücretinin başvuru ile birlikte veya başvuru tarihinden itibaren herhangi bir bildirime gerek kalmadan en geç yedi gün içerisinde ödenmesi şarttır. Başvuru ücretinin bu süre içerisinde ödenmemesi halinde, başvuru geri alınmış kabul edilir. Bu durumda başvuru  hüküm ve sonuç doğurmamış sayılır.

(Değişik fıkra:RG-6/12/1998-23545) Kanun Hükmünde Kararnamenin 42 nci maddesinde belirtilen İngilizce veya Fransızca veya Almanca dillerinden biri ile verilen tarifname, istem veya istemler ve özetin Türkçe çevirilerinin Enstitü’ye veya onun yetkili kıldığı makama verilmesi için tanınan bir aylık süre talebine ilişkin ücret, Ücret Tarifesinde belirtilir. Türkçe çevirilerin teslimi için üç aylık ek süre talep edilebilir. Ek süre istemi, başvuru aşamasında veya bir aylık süre bitmeden yapılır ve Ücret Tarifesinde belirtilen ücret istemle birlikte ödenir. Türkçe çevirilerin Enstitü’ye öngörülen süre içerisinde verilmemesi ve Ücret Tarifesinde belirtilen ücretin ödenmemesi halinde başvuru geri çevrilir. Geri çevrilen başvuru hüküm ve sonuç doğurmamış sayılır.

(Ek fıkra:RG-6/12/1998-23545) (Değişik fıkra:RG-30/3/2013-28603) Patent İşbirliği Antlaşmasının 22 nci ve 39 uncu maddelerinde başvuru yapılması için tanınan otuz aylık sürede Ücret Tarifesinde belirtilen başvuru ücreti, başvuru ile birlikte veya başvuru tarihinden itibaren 7 gün içinde ödenir. Başvuru otuz aylık sürede yapılmazsa bu süreye ek olarak üç aylık süre tanınır. Bu ek süre içinde yapılan başvurular için başvuru ücreti, başvuru ile birlikte veya başvuru tarihinden itibaren 7 gün içinde Ücret Tarifesinde belirtilen ek ücretle birlikte ödenir. Patent İşbirliği Antlaşmasının 49 uncu maddesinin altıncı fıkrası gereğince yapılan başvurular için başvuru ücreti, başvuru ile birlikte veya başvuru tarihinden itibaren 7 gün içinde Ücret Tarifesinde belirtilen ek ücretle birlikte ödenir.

 

Başvuru Tarihinin Kesinleşmesi

Madde 6 – (Değişik:RG-6/12/1998-23545)

Patent başvuru tarihi, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde belirtilen unsurların Enstitüye veya onun yetkili kıldığı makama verildiği tarih, saat ve dakika itibarıyla kesinleşir.

 

Başvuru Dilekçesi

MADDE 7 – (Değişik:RG-30/3/2013-28603)

Patent ve faydalı model başvuru dilekçeleri aşağıda sayılanları içerir.

 1. a) Buluş başlığı.
 2. b) Başvuru sahibi veya sahipleri ile ilgili kimlik ve iletişim bilgileri.
 3. c) Başvuru vekil aracılığıyla yapılıyorsa vekilin kimlik ve iletişim bilgileri.

ç) Rüçhan hakkı talep ediliyorsa rüçhan başvurusuna ait bilgiler.

 1. d) Buluş sahibi veya sahipleri ile ilgili kimlik ve iletişim bilgileri.
 2. e) Başvuru sahibi buluş sahibi değilse başvuru hakkının ne şekilde elde edildiğine ilişkin beyan.
 3. f) Başvuru önceki tarihli bir patent veya faydalı model başvurusu ya da patent veya faydalı model belgesi ile ilgili ise önceki tarihli başvuru veya belgeye ilişkin bilgiler.
 4. g) Başvuru sahibinin veya vekilin imzası ve tarih.

 

Tarifname

MADDE 8 – (Değişik:RG-30/3/2013-28603)

Tarifname, buluş konusunun ilgili olduğu teknik alanda uzman olan bir kişi tarafından buluşun uygulanabilmesini sağlayacak nitelikte, açık ve ayrıntılı olarak yazılır. Patent konusu buluşun tüm özellikleri hiçbir şey gizlenmeden, eksiksiz olarak açıklanır. Tarifname sırasıyla aşağıdaki bölümleri kapsar.

 1. a) Buluş başlığı: Tarifnamenin başlangıcında başvuru dilekçesinde belirtilen buluş başlığı yer alır. Buluş başlığı; buluş konusu teknik geliştirmeyi kısaca tanımlar ve marka niteliğindeki terimleri kapsamaz.
 2. b) Teknik alan: Buluşun ilgili olduğu teknik alan belirtilir.
 3. c) Tekniğin bilinen durumu: Buluşun anlaşılması, araştırılması ve incelenmesi için başvuru sahibinin bildiği kadarıyla buluş konusunun hem yurt içi hem de yurt dışındaki benzerleri ayrıntılı olarak verilir. Buluş konusunun benzerlerine atıflar yapılarak patentle korunması istenen buluşun diğerlerinden farkları, karşılaştırma yapmayı sağlayacak nitelikte ayrıntılı biçimde açıklanır.

ç) Buluşun çözümünü amaçladığı teknik problemler: Buluşun hangi teknik problem ya da problemlerin çözümünü amaçladığı açıklanır. Talepte bulunulduğu haliyle, teknik sorun diye açıkça ifade edilmese bile teknik sorunun ve çözümünün anlaşılabileceği şekilde buluş ortaya konulur ve tekniğin bilinen durumuna atıfta bulunularak buluşun varsa avantajları belirtilir.

 1. d) Resimlerin açıklanması: Varsa, resimlerin her birinin kısa tanımı yapılır, resimlerde yer alan parçaların tümünün numaraları ve tanımları açıklanır.
 2. e) Buluşun açıklanması: Patentle korunması istenen buluş, hiçbir şüpheye ve yanlış anlamaya yer vermeyecek şekilde, örnekler verilerek, varsa resimlere atıfta bulunularak ayrıntılı olarak açıklanır. Açıklamada resimlerdeki parçalar ve işlevleri anlatılırken her bir parçanın sonunda parça numarası parantez içinde belirtilir.
 3. f) Buluşun sanayiye uygulanma biçimi: Buluştan sanayide ne şekilde yararlanılabileceği ve buluşun ne şekilde uygulanabileceği veya kullanılabileceği belirtilir.

Buluşun doğası gereği, farklı bir anlatım şekli buluşun daha iyi anlaşılmasını sağlıyorsa, tarifname, birinci fıkrada belirtilen şekil ve düzende sunulmayabilir.

 

İstemler

MADDE 9 – (Başlığıyla birlikte değişik:RG-30/3/2013-28603)

Başvuru, buluşun yeterli ayrıntıda ifade edildiği ve açıkça ortaya konduğu bir veya birden çok istemi içerir. İstemler, korunması istenilen buluş konusunun teknik özelliklerini tanımlar. İstemlerde buluş, sadece erişilmesi arzulanan bir sonuç ile tanımlanamaz.

Her istem tek cümle halinde yazılır. İstemler, uygun olması halinde, korunması istenen konuyu oluşturan hususların tanımlanması için gerekli olan, fakat bir araya geldiklerinde tekniğin bilinen durumunun bir kısmını oluşturan bölüm ve bu bölüm ile bir araya geldiğinde korunması istenen teknik özellikleri özlü bir şekilde belirten karakterize edici bir bölüm olmak üzere iki bölüm halinde yazılır. Bu durumda, bölümleri birbirinden ayırmak amacıyla “içeren, karakterize edilen, içeriği, -den oluşan, -den ibaret olan, olup özelliği, ayırt edici özelliği” ifadeleri ya da aynı anlama gelecek herhangi başka bir ifade kullanılır.

Bağımsız bir istemde, buluşun tüm esas özelliklerinin belirtilmesi gerekir. Bağımsız istemi bir veya birden fazla bağımlı istem izleyebilir. Bağımlı istemler, bağlı bulunduğu istemin tüm özelliklerini içermelidir. Bağımlı istemlerin başlangıcında bağımsız isteme atıfta bulunulmalı ve sonra da korunması istenilen ilave özellikler belirtilmelidir. Bağımlı bir istemde, başka bir bağımlı isteme de atıfta bulunulabilir. Önceki bir isteme (Değişik ibare:RG-26/11/2015-29544) veya istemlere atıfta bulunulan tüm bağımlı istemler, mümkün olan en uygun biçimde gruplandırılır.

Bir bağımlı istemde birden fazla isteme ayrı ayrı (“veya” ifadesi kullanılarak) atıfta bulunulabilir. (Mülga cümle:RG-26/11/2015-29544) (…)

551 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45 inci maddesi hükmü saklı kalmak kaydıyla, bir patent başvurusu aşağıda sayılan durumlardan birinin oluşması halinde, aynı kategoriye (ürün, yöntem, aparat veya kullanım) ait birden fazla bağımsız istem içerebilir:

 1. a) Birden çok birbiriyle ilişkili ürünün bulunması.
 2. b) Bir ürünün ya da aparatın farklı kullanımlarının bulunması.
 3. c) Belirli bir probleme alternatif çözümler üretilirken bu alternatiflerin tek bir istemde korunmasının uygunsuz olması.

İstemler, buluşun özü gözönünde tutularak makul sayıda ve buluş özelliklerini ayrıntılı şekilde belirtecek sayıda yazılır. Birden çok istem var ise, bu istemler sırayla numaralandırılır.

Zorunlu kalınmadığı sürece istemlerde, buluşun teknik özellikleri, tarifname veya resimlere atıf yapılarak ifade edilmez. İstemler özellikle, “tarifnamede anlatıldığı gibi”, “resimlerde gösterildiği gibi” ve benzeri ifadeler içermez.

(Mülga fıkra:RG-26/11/2015-29544)

 

Resimler

MADDE 10 – (Değişik:RG-30/3/2013-28603) 

Resimler; kalıcı, siyah, yeterince yoğun ve koyu, kalın ve iyi tanımlanmış çizgiler ile yapılır. Resimlerde renklendirme yapılmaz. Resimlerdeki tüm çizgiler, genel olarak çizim aletleri veya çizim programları yardımıyla çizilir.

Fotoğraflar resim olarak kabul edilmez ancak buluşun başka türlü gösteriminin mümkün olmadığı mikron düzeyde mikroskobik görüntüleme gerektiren bazı durumlarda fotoğraf kullanılabilir.

Kesitler; referans işaretlerinin ve ana çizgilerin açık biçimde görülmesine engel olmayacak şekilde tarama yapılarak belirtilir.

Resimlerin ve bunların grafik uygulamalarının ölçeği; üçte iki oranında küçültülerek yapılan fotografik veya elektronik çoğaltmada, tüm ayrıntıların kolaylıkla ayırt edilmesini sağlayacak şekilde olur.

Resimlerde bulunan tüm sayılar, harfler ve referans işaretleri basit ve açık olur. Sayılar ve harflerle birlikte köşeli parantezler, daireler veya tırnak işaretleri kullanılmaz.

Aynı şeklin öğeleri, şeklin açık olması için oranlama bakımından bir fark yaratmak zorunlu olmadıkça, birbirleriyle orantılı olur.

Sayılar ve harflerin yüksekliği 0.32 cm’den az olamaz. Resimlere harf konması halinde, Latin alfabesi ve gerektiğinde Yunan alfabesi kullanılır.

Aynı resim sayfası birkaç şekil içerebilir. İki veya daha fazla sayfa üzerinde bulunan şekiller aslında bir bütün şekli oluşturuyorsa, bu şekiller, çeşitli sayfalar üzerinde görünen şekillerin herhangi birinin herhangi bir kısmı gizli kalmadan, tüm şeklin bir araya getirilebileceği şekilde düzenlenir. Farklı şekiller sayfa veya sayfalar üzerinde, tercihen dikey bir konumda, birbirlerinden net bir şekilde ayrılmış olarak, sayfada boş yer bırakmadan düzenlenir. Şekiller dikey konumda düzenlenmemişse, şekillerin üst kısmı sayfanın sol tarafında olacak biçimde yatay olarak düzenlenir. Farklı şekiller, sayfa numaralarından farklı olarak, ardışık şekilde numaralandırılır.

Tarifname ve istemlerde belirtilmeyen referans işaretleri resimlerde gösterilmez. Aynı şekilde, resimlerde gösterilmeyen referans işaretleri de tarifname ve istemlerde bulunmaz. Referans işaretleri kullanıldığında, başvurunun tamamında aynı özellikler aynı referans işaretleri ile belirtilir.

Resimler yazılı ifade içermez. Resimlerin anlaşılabilir olması için gerekli olduğu durumda “su”, “buhar”, “açık”, “kapalı” veya “AB kesiti” gibi tek bir sözcük ya da sözcükler kullanılabilir.

Akış şemaları ve diyagramlar resim olarak kabul edilir.

 

Özet

MADDE 11 – (Değişik:RG-30/3/2013-28603) 

Özetin başlangıcında başvuru dilekçesinde belirtilen buluş başlığı yer alır.

Özet; tarifname, istemler ve varsa resimlerde bulunan temel özellikleri içerir ve buluşun ilgili olduğu teknik alanı belirterek teknik problemin, buluş sayesinde bu problemin çözümünün ve buluşun temel kullanımı ya da kullanımlarının açıkça anlaşılmasına olanak sağlar.

Uygun olduğu durumda, başvuruda yer alan tüm formüller arasından buluşu en iyi karakterize eden kimyasal formül özette yer alır. Özet, buluşun iddia edilen değeri ya da buluşun spekülatif uygulamasına ilişkin ifadeler içermez. Özet tercihen en fazla 150 kelimeden oluşur.

Başvuru resim içeriyorsa, özette belirtilen teknik özelliklerden sonra tercihen bu özellikler ile ilişkili atıf işaretleri parantez içinde yazılır. Yayımlanması talep edilen şeklin numarası özetin sonunda belirtilir. Enstitü, buluşu daha iyi karakterize ettiğini düşündüğü başka şekil veya şekilleri de yayımlayabilir.

Özet, buluşun ilgili olduğu teknik alandaki araştırmalarda kullanılabilecek etkili bir araç oluşturacak şekilde yazılır.

 

Başvuru Harcının ve Ücretinin Ödendiğini Gösterir Belge

Madde  12 – (Mülga:RG-30/3/2013-28603)

 

Rüçhan hakkı talebi ve belgesi

MADDE 13 – (Başlığıyla birlikte değişik:RG-30/3/2013-28603)

Rüçhan hakkı talebi başvuru sırasında veya başvuru tarihinden itibaren iki ay içinde talep edilebilir ve taleple birlikte Ücret Tarifesinde belirtilen rüçhan hakkı talebi ücreti ödenir. Rüçhan hakkı talep edilen bir patent başvurusunda, başvuru sırasında ya da başvurunun yapıldığı tarihten itibaren üç ay içerisinde rüçhan hakkını doğuran başvurunun yapıldığı ülkenin sınai mülkiyet idaresinden alınacak rüçhan hakkı belgesinin ve bu belgedeki sicil bilgilerini içeren sayfaların Türkçe çevirisinin Enstitüye verilmesi zorunludur.

Bu belgelerin yukarıdaki süre içinde verilmemesi halinde başvuru rüçhansız olarak işleme alınır.

Enstitüye yapılmış başvurudan doğan rüçhan hakkına ilişkin rüçhan hakkı belgesi, başvuru sahibinin talebi ve Ücret Tarifesinde belirtilen ücretin ödenmesi şartıyla Enstitü tarafından düzenlenir.

 

Terminoloji ve İşaretler

MADDE 14 – (Değişik:RG-30/3/2013-28603)

Değerler ve tüm veriler uluslararası standartlara uygun birimler kullanılarak, uygun olduğu yerlerde metrik sistem (SI) cinsinden ifade edilir. Bu ifadelerde alanında genel olarak kabul gören teknik terimler, formüller, işaretler ve semboller kullanılır.

Terminoloji ve işaretler başvuru boyunca tutarlılık arz eder.

 

Buluşun Bütünlüğü

MADDE 15 – (Değişik:RG-30/3/2013-28603)

Bir bütün olarak düşünülen buluşların herbirinin tekniğin bilinen durumu üzerinde yaptığı katkıyı tanımlayan aynı ya da benzer teknik özelliklere sahip buluşlar arasında teknik bir ilişki olması halinde, başvurunun 551 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45 inci maddesinin birinci fıkrası hükmüne uygun olduğu kabul edilir.

Bu maddenin birinci fıkrası hükmüne uygun olmadığı anlaşılan başvurular Enstitünün bildirimi üzerine ya da Paris Sözleşmesi hükmü uyarınca başvuru sahibinin talebi üzerine başvuruyu yapan tarafından birden fazla başvuruya ayrılır.

 

Bölünmüş Başvurular

MADDE 16 – (Değişik:RG-30/3/2013-28603)

Başvuru işlemleri devam eden bir başvurudan 15 inci maddeye göre bölünmüş olan bir başvuruda, ilk başvuru konusunun kapsamı içinde kalmak kaydıyla, ayrılan her başvuru için başvuru tarihi, ilk başvurunun tarihidir. İlk başvuruda rüçhan hakkı talep edilmişse, ilk başvurunun rüçhan hak veya hakları ayrılan her başvuruya da tanınır.

Bölünmüş başvuruyla birlikte geçmiş yıllara ait yıllık ücretler de ödenir.

 

Milletlerarası Anlaşmalara Dayanan Başvurulardan Doğan Rüçhan Hakları

Madde 17 – (Mülga:RG-30/3/2013-28603)

 

İKİNCİ BÖLÜM

Patent Başvurusu Sırasında Verilecek Belgelerin Fiziksel Özellikleri

 

Suret Sayısı

MADDE 18 – (Değişik:RG-30/3/2013-28603)

Başvuru sırasında Enstitüye aşağıda sayılan belgeler birer suret olarak verilir.

 1. a) Başvuru dilekçesi.
 2. b) Tarifname.
 3. c) İstem veya istemler.

ç) Tarifnamede, istem veya istemlerde atıf yapılan resimler.

 1. d) Özet.

 

Çoğaltma Açısından Uygunluk

Madde 19- Başvurunun tüm unsurları yani, başvuru dilekçesi, tarifname, istem veya istemler, resimler ve özet; fotoğraf, elektrostatik işlemler, foto ofset ve mikrofilm ile doğrudan çoğaltmanın mümkün olacağı şekilde sunulur.

Sayfalarda herhangi bir delik, buruşukluk ya da katlanma olamaz.

Her sayfanın sadece bir yüzü kullanılır.

(Değişik fıkra:RG-6/12/1998-23545) Başvurunun her unsuru; yani  tarifname, istem veya istemler, özet ve resimler yeni bir sayfada başlar.

Başvurunun tüm sayfaları, ele alındığında kolaylıkla çevrilecek ve çoğaltma amacıyla ayrıldıklarında kolaylıkla ayrılıp tekrar bir araya getirilecek şekilde birleştirilebilir olmalıdır.

 

Sayfaların Boyutu

Madde 20 – oluşturan tüm unsurlar yani başvuru dilekçesi, tarifname, istem veya istemler, resimler ve  özeti  oluşturan  sayfalar  A4 (29.7 cm x 21 cm)  boyutlarında olmalıdır.

 

Marjlar

Madde 21 – Tarifname, istem veya istemler ve özet kısmını içeren sayfaların minimum marjı  üstten  2 cm.,  sol taraftan  2.5 cm., sağ taraftan 2 cm.,  alttan 2 cm.; üstte verilen marjlar için tavsiye edilen maksimum marjlar  üstten  4 cm., sol taraftan  4 cm., sağ taraftan  3 cm., alttan  2 cm. dir.

Resimleri içeren sayfalarda, kullanılabilir yüzey 26.2 cm. x 17.0 cm.’yi geçemez. Sayfalar, kullanılabilir ya da kullanılmış yüzey etrafında çerçeveler içermez. Minimum marjlar  üstten  2.5 cm., sol taraftan  2.5 cm., sağ taraftan  1.5 cm., alttan  1.0 cm. dir.

 

Sayfaların Numaralandırılması

Madde 22 -(Değişik:RG-6/12/1998-23545)

Başvuru unsurlarının tüm sayfaları; sırasıyla tarifname, istem veya istemler ve özet olmak üzere birbirini izleyen rakamlar ile numaralandırılır.

Numaralar, sayfanın üst ya da alt kısmında ortalanacak, ancak marj dışına çıkmayacaktır.”

 

Satırların Numaralandırılması

Madde 23 – Tarifnamenin her sayfasının ve istemler kısmının her sayfasının her beşinci satırına numara verilir. Rakamlar sol marjın sağ yarısında bulunmalıdır.

 

Metnin Yazılışı

Madde 24 – Başvuru dilekçesi, tarifname, istem veya istemler ve özet daktilo veya bilgisayar ile yazılır.

Sadece grafik sembolleri ve karakterleri, kimyasal ya da matematiksel formüller; Çin ve Japon dilindeki belirli karakterler, gerekli olduğunda el ile yazılabilir ya da çizilebilir.

Metin 1,5 aralık  ile daktilo veya bilgisayar ile yazılır.

Metnin tüm içeriği büyük harfleri 0.21 cm. yükseklikten daha az olmayan karakterler ile koyu, sabit renkte yazılır.

 

Metin İçindeki Resimler, Formüller ve Tablolar

Madde 25 – Başvuru dilekçesi, tarifname, istem veya istemler ve özet kısmı resim içermez.

Tarifname, istem veya istemler ve özet kısmı kimyasal ya da matematiksel formülleri içerebilir.

Tarifname ve özet kısmı tablo içerebilir, istem veya istemler sadece istem veya istemlerin konusu, tabloların kullanımını istenir kıldığı durumda tablo içerebilir.

Eğer, tablolar ve kimyasal ya da matematiksel formüller sayfa üzerinde dikine bir konumda tatmin edici biçimde sunulamazsa, bunlar sayfa üzerinde yana doğru yerleştirilebilir. Tabloların, kimyasal ya da matematiksel formüllerin  yana doğru verildiği sayfalar, tablo ya da formüllerin üst tarafı sayfanın sol tarafına gelecek  şekilde yerleştirilir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Başvurunun Şekli Şartlara ve Fiziksel Özelliklere Uygunluk Açısından İncelenmesi

 

Madde 26 – Başvuru tarihinin kesinleşmesinden sonra, Enstitü başvurunun; Kanun Hükmünde Kararnamenin 42 ila 52 nci maddelerinde ve bu Yönetmeliğin 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15 inci maddelerinde belirtilen şekli şartlara ve 18 – 25 inci maddelerinde  belirtilen fiziksel özelliklere uygunluğunu inceler.

Enstitü başvuru konusunun Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ve 10 uncu maddelerine göre patent verilmeyecek konular ve buluşlar kapsamına girip girmediğini ve sanayiye uygulanabilir olup olmadığını inceler. Ancak, başvuru konusu buluş açık ve şüpheye yer vermeyecek şekilde yenilik veya sanayiye uygulanabilir olma niteliklerinden yoksunsa başvuruyu yapana karşı görüşlerini bildirmesi için üç aylık süre tanınır.

Enstitü başvuruyu yapanın karşı görüşlerini inceler ve kesin kararını verir. Bu karar olumsuz ise Enstitü ret gerekçesinin dayanaklarını da bildirmek suretiyle başvuruyu reddeder.

Kanun Hükmünde Kararnamenin 53 üncü maddesi hükmüne göre, başvurunun şeklen bir eksikliği olduğu anlaşılırsa veya başvuru konusunun patent ile korunabilir bir buluş olmadığı sonucuna varılırsa, inceleme işlemi durdurulur ve başvuruyu yapandan, üç ay içinde eksikliği gidermesi veya bu konudaki itirazlarını Enstitüye bildirmesi istenir.

Başvuru sahibi, bu işlemler sırasında istem veya istemleri değiştirebilir veya başvuruyu birden fazla başvuruya ayırabilir.

Başvuru konusunun patent ile korunabilir bir buluş olmadığı kararına itirazın Enstitü tarafından kabul edilmemesi veya mevcut eksikliğin, bu Yönetmelikte öngörülen şekil ve şartlara uygun olarak giderilmediğinin tespit edilmesi halinde Enstitü, istem veya istemler itibariyle başvuruyu kısmen veya tamamen reddeder.

Enstitü tarafından, bu madde hükmü itibariyle yapılan inceleme sonucunda, şekli şartlara uygunluk açısından bir eksikliğin olmadığı anlaşılır veya söz konusu eksiklikler  bu Yönetmelik hükümlerine uygun bir şekilde giderilir veya tamamlanır ise, başvuruyu yapana, önceden talepte bulunmamışsa tekniğin bilinen durumu ile ilgili araştırma yapılması için, Kanun Hükmünde Kararnamenin 56 ncı maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Enstitünün bildirim tarihinden itibaren bir ay  içinde talep yapması gerektiği bildirilir.

Patent başvurusunun incelenmesi sırasında, patent verilmesi istenilen buluş konusunun  ilk başvurunun kapsamını aşacak şekilde kısmen veya tamamen değiştirilmesi halinde, başvuru tarihi değişiklik ile ilgili başvurunun yapıldığı tarihtir.

 

Başvurunun Yayımlanması

Madde 27 – Başvuru, başvuru tarihi veya rüçhan hakkı talep edilmişse rüçhan tarihinden itibaren onsekiz aylık sürenin dolması ile Enstitü tarafından bültende yayımlanır.

Yayımlanan başvurular bültende periyodik olarak duyurulur.

(Değişik fıkra:RG-30/3/2013-28603) Başvurunun yayınıyla ilgili olarak Bültende yapılan ilan aşağıda sayılanları içerir.

 1. a) Başvuru tarihi ve numarası.
 2. b) Başvuru sahibi veya sahipleri ile ilgili kimlik ve iletişim bilgileri.
 3. c) Buluş sahibi veya sahipleri ile ilgili kimlik ve iletişim bilgileri.

ç) Başvuru vekil aracılığıyla yapılmışsa vekilin kimlik ve iletişim bilgileri.

 1. d) Buluş başlığı.
 2. e) Rüçhan hakkına konu olan başvurunun ülkesi, tarihi ve numarası.
 3. f) Buluşun uluslararası patent sınıflandırması.
 4. g) Başvurunun yayın tarihi ve numarası.

ğ) Özet.

 1. h) Buluşu karakterize eden şekil veya şekiller.

ı) Uluslararası veya bölgesel anlaşmalar yoluyla ulusal aşamaya giren başvurularda uluslararası veya bölgesel başvuru numarası.

(Ek fıkra:RG-30/3/2013-28603) Başvurunun yayını, üçüncü fıkrada belirtilenlerin yanında tarifname, istemler ve resimleri de içerir.

 

Tekniğin Bilinen Durumu İle İlgili Araştırma Yapılmasının Talep Edilmesi ve Ücretinin Ödenmesi

Madde 28 – (Değişik fıkra:RG-30/3/2013-28603) Başvuruyu yapan, başvuru tarihinden veya rüçhan hakkı talep edilmişse rüçhan tarihinden itibaren onbeş ay içinde tekniğin bilinen durumu ile ilgili araştırma yapılmasını Enstitüden talep eder ve taleple birlikte veya talep tarihinden itibaren üç ay içinde Ücret Tarifesinde belirtilen ücreti öder. 551 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 2 nci maddesi ve bu Yönetmeliğin Geçici 4 üncü maddesinin birinci fıkrası hükmü uyarınca diğer kuruluşlar tarafından düzenlenecek araştırma raporu talepleri için ilgili kuruluşun kabul ettiği dildeki tarifname, istemler, özet ve varsa resimler taleple birlikte veya talep tarihinden itibaren üç ay içinde Enstitüye verilir.

(Değişik fıkra:RG-6/12/1998-23545) Bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen süre,  Kanun Hükmünde Kararnamenin 54 üncü maddesinin altıncı fıkrasında öngörülen bildirimin yapıldığı anda dolmuşsa, başvuruyu yapan, bu bildirim tarihinden itibaren bir ay içinde tekniğin bilinen durumu ile ilgili araştırma yapılmasını talep eder ve Ücret Tarifesinde belirtilen ücreti öder.

Başvuruyu yapan, bu madde hükmüne göre, tekniğin bilinen durumu ile ilgili araştırma yapılmasını talep etmezse veya ücretini ödemezse, başvuru geri alınmış sayılır.

(Değişik fıkra:RG-30/3/2013-28603) Bir ek patent başvurusu ile ilgili olarak, tekniğin bilinen durumu ile ilgili araştırma yapılması, ancak asıl patent başvurusu için veya daha önceki ek patent başvuruları için araştırma yapılmış veya araştırma yapılmasının talep edilmiş olması halinde istenebilir. Bu maddenin birinci ilâ üçüncü fıkrası hükümleri, ek patentler için de uygulanır.

 

Yetersizlik Nedeniyle Araştırma Raporunun Düzenlenememesi

MADDE 29 – (Değişik:RG-30/3/2013-28603)

Tarifnamenin veya istem veya istemlerin yeterince açık olmaması nedeniyle araştırma raporunun düzenlenememesi halinde, yetersizliğin giderilmesi için üç aylık ve talep halinde ek üç aylık süre tanınır. Ek süre talep edilmesi halinde, Ücret Tarifesinde belirtilen ek süre talep ücreti, taleple birlikte ödenir. Bu süreler içerisinde yetersizliğin giderilmediği durumda başvuru reddedilir. Kısmen yetersizlik halinde araştırma raporu yeterince açık olan istem veya istemler için düzenlenir.

 

İncelemesiz Patent Sisteminde  Görüşlerin Bildirilmesi

Madde 30 – Üçüncü kişiler, Kanun Hükmünde Karanamenin 60 ıncı maddesi hükmü uyarınca araştırma raporunun yayımlandığı tarihten itibaren altı ay içinde, araştırma raporunun içeriği hakkında, aşağıda sayılanları da eklemek suretiyle, görüşlerini Enstitü’ye bildirebilir.

 1. a) Görüş bildirilen başvurunun ve yayınlandığı bültenin tarihi ve numarası,
 2. b) Görüşü kanıtlayan belgeler,
 3. c) Görüş bildirenin adı ve adresi.

 

İncelemeli Patent Sisteminde İtirazların Bildirilmesi

Madde 31 – Kanun Hükmünde Kararnamenin 62 nci maddesi hükmüne göre üçüncü kişiler,  yayınlanan araştırma raporuna karşı, raporun yayımlandığı tarihten itibaren 6 ay içerisinde itirazda bulunabilirler. Bu itiraza aşağıda sayılanları eklemek gerekir.

 1. a) İtiraz edilen başvurunun ve yayınlandığı bültenin tarihi ve numarası,
 2. b) İtirazın dayanağı olan belgeler,
 3. c) İtiraz edenin adı  ve adresi.

 

Madde 32- İnceleme Talebinin Yapılması ve Ücretinin  Ödenmesi

Araştırma raporunun Kanun Hükmünde Kararnamenin 57 nci maddesi  hükmüne göre yayımlanmasından sonra ve yayın tarihinden itibaren altı ay içinde, başvuruyu yapan, incelenerek patent verilmesi amacıyla buluş konusunun yeterince tanımlandığı, buluşun yeni olduğu ve tekniğin bilinen durumunun aşıldığı konusundaki incelemenin yapılmasını Enstitü’den talep eder. Bu incelemenin yapılabilmesi için üçüncü kişilere tanınan altı aylık itiraz süresinin bitmesi ve ücret tarifesinde  belirtilen inceleme ücretinin ödenmesi gerekir. İnceleme ücreti, yukarıda belirtilen süre içinde herhangi bir tarihte ödenebilir. Bu süre içerisinde inceleme  talebinin yapılmaması veya ücretin ödenmemesi halinde, başvuru incelemesiz sisteme göre değerlendirilir.

 

Patent Başvurusunun Faydalı Model Başvurusuna  Değiştirilmesi

MADDE 33 – (Değişik:RG-30/3/2013-28603)

551 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 65 inci maddesi hükmüne göre başvuru sahibi, patent yerine faydalı model belgesi verilmesi için bir değiştirme talebi yapmışsa bildirim tarihinden itibaren üç ay içinde verilmesi gereken belgeler ve Ücret Tarifesinde belirtilen ücret Enstitü tarafından başvuru sahibine bildirilir.

Bu süre içinde gerekli belgelerin verilmemesi ve ücretin ödenmemesi halinde, değişiklik talebi yapılmamış sayılır ve başvuru, patent başvurusu olarak işlem görür.

 

Patent Başvuru Dosyalarının İncelenme Şartları

MADDE 34 – (Değişik:RG-30/3/2013-28603)

Patent başvurusunun yayımlanmasından sonra, patent başvurusu veya patente ilişkin dosya, Ücret Tarifesinde belirtilen ücretin ödenmesi şartıyla Enstitü yetkililerinin nezaretinde aşağıda sayılan sınırlamalar dahilinde incelenebilir.

 1. a) İnceleme ancak Enstitü dahilinde yapılabilir.
 2. b) İnceleme Enstitünün iç yazışmalarını kapsamaz.
 3. c) İnceleme üçüncü kişiler tarafından başvuru dosyalarının incelenmesi için yapılan taleplerin kime veya kimlere ait olduğuna ilişkin belgeleri kapsamaz.

ç) İnceleme zorunlu lisans ve çalışanların buluşlarına ilişkin belgeleri kapsamaz.

 1. d) İnceleme yıllık ücretlerin ödenip ödenmediği konusunda bilgi almak amacıyla başvuru yapanların kimliklerine ilişkin belgeleri kapsamaz.
 2. e) İnceleme patent başvurusu ya da patent dosyalarından bilgi almak amacıyla yapılan taleplerin içeriğine ve talep eden kişilerin kimliklerine ilişkin bilgi ve belgeleri kapsamaz.

 

 

ÜÇÜNCÜ KISIM

Patent Başvurusu ve Patent Üzerinde Tasarruflar

 

Sözleşmeye Dayalı Lisans

MADDE 35 – (Değişik:RG-21/4/2009-27207)

Patent başvurusunun veya patentin kullanma hakkı, milli sınırların bütünü içinde veya bir kısmında geçerli olacak şekilde, lisans sözleşmesine konu olabilir.

(Değişik fıkra:RG-30/3/2013-28603) Lisans sözleşmesinin Patent Siciline kaydedilebilmesi için taraflardan birinin aşağıda sayılanlarla Enstitüye başvuruda bulunması gerekir.

 1. a) Dilekçe.
 2. b) Lisans sözleşmesine konu olan patent başvurusunun veya patentin numarasını, lisans ücretini, süresini ve çeşidini belirtir şekilde düzenlenmiş, lisans alan ve lisans veren tarafların imza ve noter beyanlarını içerir onaylı lisans sözleşmesi, lisans sözleşmesinin yabancı dilde düzenlenmesi halinde ilaveten yeminli tercüman tarafından onaylanmış Türkçe tercümesi.
 3. c) Gerekli ücretin ödendiğini gösterir bilgi (Mülga ibare:RG-26/11/2015-29544) (…).

ç) Gerekli hallerde vekaletname.

 

Patent Sahibinin Lisans Verme Teklifi

Madde 36-  Kanun Hükmünde Kararnamenin 96 ncı maddesi hükmüne göre, patent sahibi patent konusu buluşu kullanmıyorsa, Enstitü’ye yapacağı yazılı bir başvuru ile, patent konusu buluşu kullanmak isteyenlere lisans vereceğini bildirebilir.

 

Kanun Hükmünde Kararnamenin 12 nci maddesine göre, yapılan yargılama sonucunda patent sahipliğinde değişiklik olmuşsa, yeni patent sahibinin, Patent Siciline kayıt edilmesi ile daha önce yapılmış lisans verme teklifi, kendiliğinden geri alınmış sayılır.

Enstitü, lisans verme tekliflerini Patent Siciline kayıt ederek ilan eder. Bu tekliflerin  Patent Siciline kayıt edilebilmesi için Ücret Tarifesinde belirtilen ücretin ödenmesi gerekir. Lisans verme teklifleri halkın incelemesine açıktır. Enstitü, bu incelemeyi sağlamak üzere gerekli tedbirleri alır.

Lisans almak için patent sahibine bir talep yapılmadığı sürece, patent sahibi yaptığı lisans verme teklifini her zaman geri alabilir. Teklifin geri alınması, geri alınma talebinin Enstitü’ye verilmesi ile hüküm ve sonuç doğurur.

Lisans, Patent Siciline inhisari lisans olarak kayıt edilmişse, patent sahibi, başkalarına ayrıca lisans verme teklifi yapamaz.

Lisans verme teklifi üzerine, lisans alan olarak buluşu kullanmaya yetkili olan herkes, inhisari olmayan lisans sahibi sayılır ve bu madde hükmüne göre verilen lisans, hukuken sözleşmeye dayalı lisans olarak kabul edilir.

Lisans verme teklifi yapıldıktan sonra, inhisari lisansın Patent Siciline kayıt talebine, lisans verme teklifi geri alınmadığı veya geri alındığı kabul edilmediği takdirde, izin verilemez.

 

Devir ve hak sahipliğindeki diğer değişiklikler (Değişik başlık:RG-18/1/2015-29240)

MADDE 37 – (Başlığıyla birlikte değişik madde:RG-30/3/2013-28603)

Devir işleminin Patent Siciline kaydedilebilmesi için aşağıda sayılanlarla başvuruda bulunulması gerekir.

 1. a) Dilekçe.
 2. b) Devir sözleşmesine konu olan patent başvurusunun veya patentin numarasını, devir ücretini belirtir şekilde düzenlenmiş, devreden ve devralan tarafların imza ve noter beyanlarını içerir onaylı devir sözleşmesi, devir sözleşmesinin yabancı dilde düzenlenmesi halinde ilaveten yeminli tercüman tarafından onaylanmış Türkçe tercümesi.
 3. c) Gerekli ücretin ödendiğini gösterir bilgi (Mülga ibare:RG-26/11/2015-29544) (…).

ç) Vekaletname.

(Değişik fıkra:RG-18/1/2015-29240) Ticaret şirketlerindeki birleşme, bölünme gibi yapısal değişiklik işlemleri ile ayni sermaye konulması veya ticari işletmelerin devralınması sonucunda hak sahibinde meydana gelecek değişiklik işlemlerinin Patent Siciline kaydedilmesi için aşağıda sayılan belgelerle birlikte Enstitüye başvuruda bulunulması gerekir.

 1. a) Dilekçe.
 2. b) (Değişik:RG-26/11/2015-29544) Talep konusu işlemin yayımlandığı Ticaret Sicili Gazetesi bilgisi veya belgesi veyahut yetkili mercilerce onaylanmış belge ile bu belgenin yabancı dilde olması halinde yeminli tercüman tarafından onaylanmış Türkçe tercümesi.
 3. c) Gerekli ücretin ödendiğini gösterir bilgi (Mülga ibare:RG-26/11/2015-29544) (…).

ç) Gerekli hallerde vekaletname.

Miras yoluyla intikal, rehin ve teminat

MADDE 38 – (Başlığıyla birlikte değişik:RG-30/3/2013-28603)

Bir patent başvurusu veya patent başkasına miras yoluyla intikal edebilir. Bir patent başvurusu veya patent rehnedilebilir veya teminat olarak gösterilebilir.

Miras yoluyla intikal işleminin Patent Siciline kaydedilebilmesi için aşağıda sayılanlarla başvuruda bulunulması gerekir.

 1. a) Dilekçe.
 2. b) Mirasçılık belgesi veya noter tarafından onaylanmış örneği, mirasçılık belgesinin yabancı dilde olması halinde ilaveten yeminli tercüman tarafından onaylanmış Türkçe tercümesi.
 3. c) Gerekli ücretin ödendiğini gösterir bilgi (Mülga ibare:RG-26/11/2015-29544) (…).

ç) Gerekli hallerde vekaletname.

Rehin ve teminat işlemi taraflardan birinin talebi üzerine Patent Siciline kaydedilir.

Rehin işleminin Patent Siciline kaydedilebilmesi için aşağıda sayılanlarla başvuruda bulunulması gerekir.

 1. a) Dilekçe.
 2. b) Rehin işlemini gösterir yetkili mercilerce onaylanmış belge veya noter tarafından onaylanmış örneği, rehin işlemini gösterir belgenin yabancı dilde olması halinde ilaveten yeminli tercüman tarafından onaylanmış Türkçe tercümesi.
 3. c) Gerekli ücretin ödendiğini gösterir bilgi (Mülga ibare:RG-26/11/2015-29544) (…).

ç) Gerekli hallerde vekaletname.

Teminat işleminin Patent Siciline kaydedilebilmesi için aşağıda sayılanlarla başvuruda bulunulması gerekir.

 1. a) Dilekçe.
 2. b) Teminat sözleşmesi veya noter tarafından onaylanmış örneği, teminat sözleşmesinin yabancı dilde olması halinde ilaveten yeminli tercüman tarafından onaylanmış Türkçe tercümesi.
 3. c) Gerekli ücretin ödendiğini gösterir bilgi (Mülga ibare:RG-26/11/2015-29544) (…).

ç) Gerekli hallerde vekaletname.

 

Kullanma Zorunluluğu

Madde 39- Patent sahibi veya yetkili kıldığı kişi, patentle korunan buluşu kullanmak zorundadır.

(Değişik fıkra:RG-30/3/2013-28603) Kullanım, patentin verildiğine ilişkin ilanın ilgili bültende yayımlandığı tarihten itibaren üç yıl içinde gerçekleştirilir. Kullanımın değerlendirilmesinde pazar şartları göz önünde tutulur. Objektif nitelik taşıyan ruhsatlandırma, standartlara uygunluk, değişik alanlarda yeni uygulamaların yapılmasına ihtiyaç duyma gibi teknik veya ekonomik veya hukuki sebepler patentin kullanılamamasının haklı sebepleri olarak kabul edilir. Patent konusu buluşun kullanılmasını engelleyecek nitelikte kabul edilen bu sebepler, patent sahibinin kontrolü ve iradesi dışındaki sebeplerdir. (Değişik cümle:RG-26/11/2015-29544) Patentin kullanılamamasının haklı sebeplerine ilişkin bilgi ve belgelerle birlikte gerekli ücretin ödendiğini gösterir bilgi, sahibi tarafından patentin verildiğine ilişkin ilanın ilgili bültende yayımlandığı tarihten itibaren üç yıl içinde Enstitüye verilir ve kullanmama Patent Siciline kaydedilir.

(Mülga fıkra:RG-30/3/2013-28603)

 

Kullanımın İspatı

Madde 40 – (Değişik fıkra:RG-6/12/1998-23545) Patent sahibi veya yetkili kıldığı kişi tarafından düzenlenen Enstitü nezdinde buluşu kullanmakta olduğunu kanıtlayacak resmi nitelikli kullanım belgesi, patentin kullanıldığı hakkındaki beyanı kapsamalı ve ticaret veya sanayi odaları, konu ile ilgili diğer meslek kuruluşları veya ilgili başka kurumlarca onaylanmalıdır. İthalat halinde, ithalat belgesi  kullanım belgesi yerine geçer.

(Değişik fıkra:RG-6/12/1998-23545) Birinci fıkrada belirtilen onayın,  ayrıca başka bir merci tarafından onaylanmasına gerek yoktur.

Kullanım belgesinde; patentin tarihi, numarası, buluş başlığı, kullanımın başladığı tarih,  beyanda bulunanın adı, adresi, imzası ve tanzim tarihinin bulunması gerekir.

(Değişik fıkra:RG-30/3/2013-28603) Kullanım belgesi ve ithalat belgesi, ilgili form ve gerekli ücretin ödendiğini gösterir bilgi (Mülga ibare:RG-26/11/2015-29544) (…) ile birlikte Enstitüye verilir ve kullanım Patent Siciline kaydedilir.

 

Arabuluculuğun Talep Edilmesi  İle İlgili Ücret

Madde 41 – Kanun Hükmünde Kararnamenin 104 üncü maddesinin ikinci fıkrasında  tanımlanan arabuluculuğun talep edilmesi  ücreti, başvuru konusunun nitelikleri, istekler ve iddiaların değerlendirilmesiyle ortaya çıkan bulguların sonucuna göre her talep için ayrı olarak Enstitü tarafından tespit edilir.

 

Teminat Miktarının Tespiti

Madde 42 – Kanun Hükmünde Kararnamenin 107 nci maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendinde tanımlanan teminat miktarı, başvuru konusunun nitelikleri, istekler ve iddiaların değerlendirilmesiyle ortaya çıkan bulguların sonucuna göre her talep için ayrı olarak Enstitü tarafından tespit edilir.

 

Zorunlu Lisansın  Talep Edilmesi ve Teminat Miktarının Tespiti

Madde 43 – Kanun Hükmünde Kararnamenin 108 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (b) bendinde bahsedilen teminat miktarı, başvuru konusunun nitelikleri, istekler ve iddiaların değerlendirilmesiyle ortaya çıkan bulguların sonucuna göre her talep için ayrı olarak Enstitü tarafından tespit edilir.

 

Unvan, nev’i ve adres değişiklikleri

MADDE 44 – (Başlığı ile birlikte değişik:RG-18/1/2015-29240)

Bir patent başvuru veya patent sahibinin unvanının veya nev’inin değişmesi halinde bu değişikliğin Patent Siciline kaydedilmesi için aşağıda sayılan belgelerle birlikte Enstitüye başvuruda bulunulması gerekir.

 1. a) Dilekçe.
 2. b) (Değişik:RG-26/11/2015-29544)  Unvan veya nev’i değişikliğini gösterir Ticaret Sicili Gazetesi bilgisi veya belgesi veyahut yetkili mercilerce onaylanmış belge ile bu belgenin yabancı dilde olması halinde yeminli tercüman tarafından onaylanmış Türkçe tercümesi.
 3. c) Gerekli ücretin ödendiğini gösterir bilgi (Mülga ibare:RG-26/11/2015-29544) (…).

ç) Gerekli hallerde vekaletname.

Unvan veya nev’i değişikliği işlemlerinde, başvuru veya patent sahibi ya da varsa bunların vekili tarafından tek bir talep yapılması ve tek bir ücretin ödenmesi üzerine Patent Sicilinde patent başvuru veya patent sahibi adına kayıtlı tüm patent başvuruları ile patentler için ilgili işlem yapılır.

Bir patent başvuru veya patent sahibinin adresinin değişmesi halinde bu değişikliğin Patent Siciline kaydedilmesi için aşağıda sayılan belgeler ile birlikte Enstitüye başvuruda bulunulması gerekir.

 1. a) Dilekçe.
 2. b) Gerekli hallerde vekaletname.

Adres değişikliği işlemlerinde, başvuru veya patent sahibi ya da varsa bunların vekili tarafından tek bir talep yapılması üzerine Patent Sicilinde patent başvuru veya patent sahibi adına kayıtlı tüm patent başvuruları ile patentler için ilgili işlem yapılır.

Patent başvuru veya patent sahibi ya da varsa bunların vekili tarafından yapılan yeni bir patent başvurusunda veya diğer taleplerde yer alan adres ile Enstitü kayıtlarındaki adresin farklı olması halinde yeni patent başvurusu veya talepte beyan edilen adres Sicile kaydedilir.

 

Onaylı Suret

MADDE 45 – (Değişik madde:RG-30/3/2013-28603)

Verilen patentlerin onaylı suretleri, gerekli ücret ödenerek patent sahipleri veya üçüncü kişiler tarafından talep edilebilir.

 

Patent Siciline Kayıt ve Hükümleri

Madde 46 – Patent başvuruları ve patentler, aşağıda sayılanları içerecek şekilde Patent Siciline kayıt edilir.

 1. a) Başvuru numarası,
 2. b) Patent numarası,
 3. c) Başvuru tarihi, saat, dakika,
 4. d) Yayın tarihi,
 5. e) Yayın numarası,
 6. f) Patentin verildiği tarih,
 7. g) (Değişik bent:RG-30/3/2013-28603) Başvuru sahibi veya patent sahibinin kimlik ve iletişim bilgileri.
 8. h) Buluş başlığı,

ı) Buluşun tasnif sınıf veya sınıfları,

 1. j) Rüçhan tarihi, ülkesi, numarası,
 2. k) İstem veya istemlerin sayısı, tarifname ve resimlerin sayfa sayısı,
 3. l) Koruma süresi,
 4. m) Kullanım belgesi,
 5. n) Yıllık ücretler,
 6. o) (Değişik bent:RG-30/3/2013-28603) Devir, lisans, birleşme, adres, unvan, nevi değişiklikleri, rehin, teminat, haciz, veraset intikal ve bunun gibi iradi veya mecburi tasarruflar.
 7. p) (Ek bent:RG-6/12/1998-23545) Türkçe özet.
 8. r) (Ek bent:RG-30/3/2013-28603) Buluş sahibinin kimlik ve iletişim bilgileri.

Patent başvurusu veya patentten doğan haklar, usulüne uygun bir şekilde Patent Siciline kayıt edilmedikçe, üçüncü kişilere karşı ileri sürülemez.

 

Ücretlerin Ödemeleri (Değişik madde başlığı:RG-30/3/2013-28603)

Madde 47 – Ücret tarifesinde belirlenen, patent başvurusu ve patentle ilgili ücretler, başvuruyu yapan veya patent sahibi veya vekili tarafından ödenir.

(Değişik fıkra:RG-30/3/2013-28603) Yıllık ücretler hariç olmak üzere Ücret Tarifesinde belirlenen ücretlerin ödenme zamanı, Enstitü tarafından başvuru sahibine veya patent sahibine veya vekiline önceden bildirilir.

(Mülga fıkra:RG-30/3/2013-28603)

(Mülga fıkra:RG-30/3/2013-28603)

 

Yıllık Ücretler

Madde 48 – (Değişik fıkra:RG-6/12/1998-23545) Bir patent başvurusu veya patentin korunması için gerekli olan ve ücret tarifesinde belirtilen yıllık ücretler, Enstitü’nün bildirimine gerek olmaksızın patentin koruma süresi boyunca her yıl vadesinde peşinen ödenir. Vade tarihi, başvuru tarihine tekabül eden ay ve gündür.

Yıllık ücretlerin, bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen vadede ödenmemesi halinde, bu ücretler, ücret tarifesinde belirlenen ek bir ücretin ilavesi ile vadeyi takip eden altı ay içinde, gecikmeli olarak ödenebilir.

Bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen süreler içinde yıllık ücretlerin ödenmemesi halinde patent hakkı, bu ücretin son ödeme tarihi itibariyle, sona erer.

 

Süreler, bildirimler ve işlem formları

MADDE 48/A – (Ek madde:RG-30/3/2013-28603)

Bir patent başvurusu veya patentle ilgili işlemlerde uyulması gereken süre, 551 sayılı Kanun Hükmünde Kararname veya bu Yönetmelikle belirlenmemişse uygulanacak süre, Enstitünün bildiriminden itibaren iki aydır. Enstitü tarafından yapılan bildirimler yazılı olarak yapılır ve bildirim tarihi olarak tebliğ tarihi esas alınır.

Bu Yönetmelikte geçen başvuru dilekçesi, form, talep veya dilekçe Enstitü tarafından geçerli kabul edilen ve elektronik ortamda kullanıma sunulan işlem formlarıdır. Enstitüye sunulacak başvuru veya taleplerde Enstitü tarafından geçerliliği kabul edilen bu işlem formlarının kullanılması zorunludur. Bu formlar kullanılmaksızın yapılan taleplerin geçerli işlem formları ile hazırlanarak Enstitüye sunulması amacıyla iki aylık süre verilir.

(Ek fıkra:RG-18/1/2015-29240) Patent başvuruları veya diğer taleplerin elektronik imza, mobil imza veya Enstitüce sağlanan diğer yöntemlerle çevrim içi olarak yapılması halinde formların ekinde sunulan belgelerin aslına uygun olduğu; başvuru sahibi ya da talepte bulunanın bu yöndeki beyanının alınması ve belgelerin tamamının çevrim içi yolla imzalanması suretiyle kabul edilir. Çevrim içi işlemi yapan başvuru veya talep sahibi, gerçeğe aykırı beyanda bulunması veya belge sunması halinde her türlü hukuki ve cezai sorumluluğu üstlenir.

(Ek fıkra:RG-18/1/2015-29240) Belgelerin aslına uygunluğu konusunda tereddüde düşülmesi durumunda, Enstitü tarafından başvuru veya talep sahibinden evrak asılları istenebileceği gibi, bu konuda ihtilaf yaşanması halinde Enstitü kayıtları esas alınır.

 

Eksik ücret

MADDE 48/B – (Ek madde:RG-30/3/2013-28603)

Bir patent başvurusu veya patentle ilgili olarak ödenmesi gereken bir ücretin eksik ödenmesi halinde eksik ücret, Enstitünün bildirim tarihinden itibaren bir ay içinde ödenir. Aksi takdirde ilgili ücret hiç ödenmemiş sayılır.

 

Vekaletnamenin şekli ve niteliği

MADDE 48/C – (Ek madde:RG-30/3/2013-28603)

Bir patent başvurusu veya patentle ilgili işlemlerde vekaletnamenin gönderilmesinin gerekli olduğu durumda, vekilin Enstitü nezdinde vekillik yapma yetkisini haiz olması, temsil yetkisini ve tarih bilgisini içeren yazılı vekaletname aslının veya patent vekili tarafından aslına uygunluğu onaylanmış ve onay tarihini içerir suretinin Enstitüye teslim edilmesi zorunludur.

(Değişik fıkra:RG-26/11/2015-29544) Enstitü nezdinde patent başvurusunun geri çekilmesi veya patent hakkından vazgeçilmesi işlemlerinin vekil tarafından yapılabilmesi için, bu yetkileri açıkça belirten vekaletnamenin sunulması gerekir.

 

 

DÖRDÜNCÜ KISIM

Faydalı Model Belgesi Başvuruları

 

Başvurunun Şekli Şartlara Uygunluk Açısından İncelenmesi ve Yayımlanması

Madde 49 – Faydalı model belgesi başvurusu, başvuru tarihinin kesinleşmesinden sonra, Kanun Hükmünde Kararnamenin 42  ila 52 nci maddeleri  ve bu Yönetmeliğin 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15 inci maddelerinde belirtilen şekli şartlara ve 18 ila 25 inci maddelerinde  belirtilen fiziksel özelliklere uygunluğu açısından Enstitü tarafından incelenir.

Başvuru, şekli şartlara uygunluk açısından Enstitü tarafından incelendikten sonra, şekli şartlarda eksiklik ve başvuru konusunun Kanun Hükmünde Kararnamenin 154 üncü ve 155 inci madde hükümlerine göre faydalı model belgesi verilecek nitelikte olmadığı tespit edilirse, işlem durdurulur. Enstitü, bu kararında, kararın gerekçesinin dayanaklarını da bildirir ve eksiklikleri gidermesi, istem veya istemlerde değişiklik yapması veya itiraz edebilmesi için, başvuruyu yapana, kararın tebliği tarihinden itibaren üç ay  süre verir. Bu süre içerisinde eksikliklerin giderilmediği, istem veya istemlerde değişikliklerin yapılmadığı veya itiraz edilmediği durumlarda başvuru geri çekilmiş sayılır.

Enstitü, başvuruyu yapanın görüşlerini ve eğer var ise başvurudaki değişiklikleri inceledikten sonra, kesin kararını verir. Enstitü’nün kesin kararı, istem veya istemlerin tamamı veya bir kısmı için faydalı model belgesi verilmesi şeklinde olabilir.

Şekli şartlara uygunluk açısından yapılan inceleme sonucunda, korumaya engel olacak bir eksikliğin bulunmadığına veya mevcut eksikliğin giderildiğine karar verildiği takdirde, Enstitü, işlemin devamı konusundaki kararını başvuruyu yapana bildirir ve başvurunun toplumun incelemesine açılması için, başvuru konusu buluşa ait tarifname, istem veya istemler ve varsa resim veya resimler, bu Yönetmeliğin 27 nci maddesi hükümlerine göre yayınlanır. Bu Yönetmeliğin 27 nci maddesinde tespit edilen şekil ve şartları kapsayacak şekilde  ilan edilir.

 

Enstitü Kararı, Faydalı Model Belgesinin Verilmesi ve İlanı

MADDE 50 – (Değişik:RG-30/3/2013-28603)

551 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 162 nci maddesine göre faydalı model belgesi verilmesi kararının bildiriminden itibaren üç ay içinde Ücret Tarifesinde belirtilen ücretin ödenmesi gerekir. Ücretin bu süre içinde ödenmemesi halinde bu süre içinde Ücret Tarifesinde belirtilen ek süre talep ücreti de ödenerek ek üç aylık süre talep edilebilir. Ücret, bildirim tarihinden itibaren üç ay içinde veya ek üç aylık süre içinde ödenmediği takdirde başvuru geri alınmış sayılır.

 

Patentler ve Faydalı Model Belgeleri İle İlgili Hükümlerin Uygulanabilirliği (Değişik madde başlığı:RG-6/12/1998-23545)

Madde 51 – Faydalı model belgelerine ilişkin açık bir hüküm bulunmadığı ve faydalı model belgelerinin özelliği ile çelişmediği takdirde, patentler için öngörülen hükümler, faydalı model belgeleri için de uygulanır.

(Ek fıkra:RG-6/12/1998-23545) (Değişik fıkra:RG-30/3/2013-28603) Faydalı model belgesinin düzenlenmesi için verilen süreler ile ödenmesi gereken ve Ücret Tarifesinde belirtilen ücretler, incelemeli ve incelemesiz patent verilmesine de uygulanır.

 

Faydalı model belgesi başvurusunun patent başvurusuna değiştirilmesi

MADDE 51/A – (Ek madde:RG-30/3/2013-28603)

551 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 167 nci maddesi hükmüne göre, faydalı model belgesi verilmesi hakkında Enstitüce alınacak karardan önce, faydalı model başvurusu sahibi, başvurusunun patent başvurusuna değiştirilmesi talebinde bulunmuşsa, bu talep tarihinden itibaren bir ay içinde Enstitü, verilmesi gerekli olan belgeleri ve Ücret Tarifesinde belirtilen ücreti başvuru sahibine bildirir. Başvuru sahibi, Enstitünün bildirim tarihinden itibaren bir ay içinde sunulması istenilen belgeleri ve ücreti tamamlar.

Başvuru sahibi bu süre içinde gerekli belgeleri vermediği ve ücreti ödemediği takdirde, değiştirme talebi yapılmamış sayılır ve başvuru, faydalı model başvurusu olarak işlem görür.

 

BEŞİNCİ KISIM

Son Hükümler

 

Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat

Madde 52 – Bu Yönetmelik 21 Eylül 1955 tarih ve 9109 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sınai Mülkiyet Mevzuatının Tatbik Suretini Gösterir Talimatname ve eklerini yürürlükten kaldırmıştır.

 

Önceki Kanun Hükümlerinin Uygulanması

Geçici Madde 1- Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılmış patent başvuruları hakkında, başvuru tarihindeki kanun hükümleri uygulanır.

Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılmış ve sicile kaydedilmiş devir, intikal ve lisans işlemlerinden dolayı kazanılmış haklar saklı kalmak üzere, bu çeşit işlemlerde meydana gelecek değişiklikler için Kanun Hükmünde Kararname hükümleri uygulanır.

Kanun Hükmünde Kararnamenin kullanma zorunluluğuna ilişkin  96, 97 ve 98 inci madde hükümleri  ile patentin süresine ilişkin 72 nci maddesi hükmü, bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihten önce verilmiş patentlere aynen uygulanır.

Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılmış patent başvurularına ait birikmiş olan yıllık harç ve ücretlerin toplamı, Enstitünün bildirimine gerek olmaksızın, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren vade tarihinde, peşin olarak ödenir.

 

Ödenmeyen Ücretler ve Eksik Belgeler

Geçici Madde 2 – 551 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin uygulanması ile ilgili bu Yönetmelik ve 544 sayılı Türk Patent Enstitüsü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 6/f ve 25 inci maddeleri gereği Enstitü tarafından uygulanacak olan “Ücret Tarifesi” tebliğinin yürürlüğe girmesine kadar olan dönemde ödenmeyen ücretler ve eksik belgeler tebliğin yürürlüğe girmesinden itibaren iki ay içerisinde tamamlanır.

 

Yıllık Ücretlerin Ödenmesi

Geçici Madde 3-  Vade tarihinde yıllık ücretleri ve harçları ödenmediği için hükümden düşmüş bulunan patent veya faydalı model belgelerinin ücret tarifesinde belirtilen geçmiş yıllara ait ücretleri, bu ücretlerin iki katı ek bir ücretle birlikte Enstitünün bildirim tarihinden itibaren altı ay içerisinde ödendiği takdirde patent veya faydalı model belgesi hakkı devam eder.

 

Araştırma ve inceleme raporları

GEÇİCİ MADDE 4 – (Değişik madde:RG-30/3/2013-28603)

Enstitüde, her başvuruya ilişkin araştırma ve inceleme raporu düzenlenmesi için gerekli teşkilat kuruluncaya kadar, 551 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca Enstitü tarafından düzenlenmesi öngörülen araştırma ve inceleme raporları milletlerarası niteliği tanınmış araştırma ve inceleme kuruluşları tarafından düzenlenir. Bu kuruluşların alacağı araştırma ve inceleme ücretleri yapılan protokollerle belirlenir.

 

Yürürlük

Madde 53  – Bu Yönetmelik yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

 

Yürütme

Madde 54 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Patent Enstitüsü Başkanı yürütür.