Size bir telefon kadar yakınız
0 212 640 90 39
Dil Seçin
trende
Dil Seçin
trende

Koruma Markalarına İlişkin Başkanlık Makamı olur Özeti

12.12.2015
7.554 görüntülenme

KORUMA MARKALARINA İLİŞKİN BAŞKANLIK MAKAMI OLUR ÖZETİ

Markalar Dairesi Başkanlığının Koruma Markası uygulamaları, Başkanlık Makamı Oluruna istinaden aşağıda belirtilen esaslar dahilinde yeniden düzenlenmiştir.

  1. 551 Sayılı Kanun zamanında başlayıp 556 Sayılı KHK’nın yürürlüğe girmesiyle de devam eden, kamu kurum ve kuruluşlarına ait olduğu için koruma kapsamına alınmış işaret ve adlandırmaların, bu kuruluşların özelleştirilmesi ile amacına aykırı olarak koruma kapsamında kalmaya devam etmesi, ayrıca korunmasında herhangi bir kamu yararı bulunmayıp ticaret veya hizmet markası olarak tescil edilebilecek nitelikteki işaret ve adlandırmaların koruma kapsamında tutulması haksız rekabete yol açmaktadır. Bu çerçevede bu tür korumaların, koruma sahipleri açısından hak kaybına neden olmayacak şekilde, belirli bir süre verilerek marka müracaatında bulunulmasına imkan tanınması ve süre sonunda koruma kapsamından çıkartılmasına karar verilmiştir.
  2. Halihazırda Enstitümüzde başvuru aşamasında olan ve bundan sonra yapılacak koruma başvurularında ise koruma ancak;
  3. 7/1 (g) kapsamında: Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin hükümranlığı ile ilgili işaretlere ve Devlet tarafından resmi kontrol ve garanti işareti olarak kabul edilmiş işaret ve adlandırmalara sağlanacaktır.
  4. 7/1(h-k) bentleri kapsamında: Devlete, mahalli idarelere ve diğer kamu tüzel kişilerine ait iktisadi nitelik arz etmeyen işaret ve adlandırmalara; ticaret ve hizmet markası olarak tescil edilemeyecek nitelikteki kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına, Bakanlar Kurulu kararı ile kamu yararına çalışır durumda bulunan derneklere ait işaret ve adlandırmalara; kamu yararı açısından korunması gereken diğer işaretlere (siyasi parti amblemleri gibi) sağlanacaktır.
  5. Ayrıca gerek 7/1 (g), gerekse 7/1 (h) ve (k) kapsamında koruma altına alınan işaret ve adlandırmalar; Paris Sözleşmesinin Mükerrer 6 ncı Maddesi ve 556 Sayılı KHK hükümleri çerçevesinde sadece durumun gerektirdiği ölçüde ve sadece karışma ihtimali doğuran ibareler ve mal veya hizmetlerle sınırlı olmak kaydı ile korunacaktır.
  6. Koruma altına alınan işaret ve adlandırmalar ilgili kişiye sadece bir yazı ile bildirilecek olup, 556 Sayılı KHK hükümlerinde yer almaması nedeniyle herhangi bir Koruma Belgesi verilmeyecektir.
  7. Belli bir ürünün veya hizmetin üretimi ve satışı amacıyla kurulmuş iktisadi nitelikli kamu kuruluşlarına ait işaret ve adlandırmalara; spor klüplerine ve kamu yararına çalışır niteliği olmayan dernek ve vakıflara ait işaret ve adlandırmalara; sadece belli bir dönemle sınırlı olmak üzere devlet veya yukarıda sayılan kuruluşlar tarafından düzenlenen fuar, sergi vb. organizasyonlara ait işaret ve adlandırmalara; yürütmekte olduğu faaliyet veya niteliği itibariyle marka olarak tescil edilebilecek olan kamu kurumlarına ait işaret ve adlandırmalara ise 556 Sayılı KHK’nın 7/1 (g) veya (h) ve (k) bentleri çerçevesinde koruma sağlanmayacaktır.

İlan olunur.