Size bir telefon kadar yakınız
0 212 640 90 39
Dil Seçin
trende
Dil Seçin
trende

Tasarım Tescili

22.11.2015
11.826 görüntülenme

Endüstriyel Tasarım Tescili ile Tasarımımı Nasıl Koruma Altına Alabilirim?

Tasarımlar 1995 yılından bu yana 554 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile bu Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelik esasları çerçevesinde tescil edilerek koruma altına alınmaktadır. Tasarım tescili için, “endüstriyel tasarım tescil başvuru formu”nun doldurulması, öngörülen evraklar ile ilgili ücretin yatırılarak bizzat, posta ile başvuru yolu ile Asya Patent başvuruda bulunulması gerekmektedir.

Tasarım Tescili Nasıl Gerçekleşir?

Tescil sistemimiz 554 Sayılı Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname uyarınca, bir tasarım tescil başvurusu başvuru aşamasında “yenilik” ve “ayırt edici nitelik” kriterlerine göre incelemeye tabi tutulmamaktadır. Bu nedenle endüstriyel tasarım tescili, uluslararası düzeyde bir kaç ülke dışında genel kabul görmüş itiraza dayalı incelemesiz (yenilik ve ayırt edici nitelik açısından) bir sistem olarak tanımlanmaktadır.

Koruma şartları olan yenilik ve ayırt edicilik kriterlerinin mevcut yasamıza göre dünya çapında olması gerekliliği, bilinen ve anonim sayılacak materyallerin neler olduğu hususunun büyük oranda subjektivite içermesi, böyle bir ayrımın yapılmasında objektif yaklaşımı sağlayacak kriterlerin bulunmaması gibi nedenlerle inisiyatifin araştırma yapacak kişilerde toplanacağı gerçeğinin daha fazla karışıklığa neden olacağı düşünülmekte ve tasarım tescil sistemi için itiraza dayalı incelemesiz sistem benimsenmektedir.

Bilgisayar programları ve yarı iletkenlerin topografyalari hariç olmak üzere, endüstriyel yolla veya elle üretilen herhangi bir nesnenin yanısıra bileşik bir sistem veya bunu oluşturan parçaları, setler, takımlar, ambalajlar gibi nesneleri, birden çok nesnenin veya sunuşun birarada algılanabilen bileşimleri, grafik sembolleri ve tipografik karakterleri içine alan ürün yelpazesinde yer alan ürünlerin kendilerinin veya bir parçasının yenilik ve ayırt edici niteliğe sahip olmak şartıyla dış görünümlerinin koruma kapsamı altına alınmasıdır.

Başvuru sahibi, tasarımı veya tasarımın uygulandığı ürünün tescilini 4 defa yenilemek suretiyle 25 yıla kadar üretme hakkına sahip olacaktır.

Bir tasarımın tescili edilebilmesi için bazı şartları taşıması gerekir.

a) Yenilik: Bir tasarımın aynısı, başvuru veya rüçhan tarihinden önce dünyanın herhangi bir yerinde kamuya sunulmamış ise, o tasarım yeni kabul edilir. Tasarımlar sadece küçük ayrıntılarda farklılık gösteriyorlarsa aynı kabul edilir.

b) Ayırt edici nitelik: Ayırt edici kavramı, bir şeye özgün nitelikleri, özellikleri belirtmek için kullanılır. Bir endüstriyel tasarımın tüketici üzerinde bıraktığı genel izlenim ile diğer bir tasarımın aynı tüketicide bıraktığı genel izlenim arasında belirgin bir farklılık oluşuyorsa o tasarımın ayırt edici niteliğe sahip olduğu söylenebilir.

c) Ürün veya ürün parçası: Üründen bağımsız olan bir tasarım koruma altına alınmaz. Tescile konu olan tasarımın bir ürün veya parçasına uygulanmış olması gerekir. Bunlar Kanun’da; nesne, bileşik sistem veya bu sistemin parçaları, set,ambalajlar, birden çok nesne veya sunuşun bir arada algılanabilen bileşimleri, semboller ve tipografik karakterler olarak ifade edilmektedir.

d) İnsan duyuları ile algılanabilen görünüm: Tasarım, genellikle ürünün görünümü ile ilgili bir özellik olduğundan, başta görme duyusu ile algılanabilmesinin tüketicilerin beş duyusu ile de algılanabilecek farklılıklara sahip olabilir.

Hangi Tasarımlar Korunamaz?

KHK’da tasarım koruması dışında kalan tasarımlar şöyle belirlenmiştir;

• Yeni ve ayırt edici niteliğe sahip olmayan tasarımlar ile kamu düzeni veya genel ahlaka aykırı tasarımlar,

• Teknik fonksiyonun gerçekleştirilmesinde, tasarımcıya, tasarıma ilişkin özellik ve unsurlarda hiçbir seçenek özgürlüğü bırakmayan tasarımlar,

• Tasarlanan veya tasarımın uygulandığı ürünü, başka bir ürüne mekanik olarak monte edebilmek veya bağlayabilmek için ancak belirli biçim ve boyutlarda üretilebilen tasarımlar.

Ayrıca Endüstriyel Tasarım Tescili koruması;

Tasarım Tescili Üretim yöntemi,

• Tasarım Tescili  Ürünün kullanım amacı,

• Tasarım Tescili  Ürünün teknik faydaları,

Tasarım Tescili Ürünün fonksiyonel özellikleri gibi konuları kapsamamaktadır.