Size bir telefon kadar yakınız
0 212 640 90 39
Dil Seçin
trende
Dil Seçin
trende

Patent İşbirliği Anlaşması Yönetmeliği

12.12.2015
7.399 görüntülenme

Patent İşbirliği Anlaşması (PCT)
Yönetmeliği

KISIM A
GİRİŞ HÜKÜMLERİ

Madde 1
Kısaltılmış İfadeler
1.1 Kısaltılmış İfadelerin Anlamı
(a) Bu Yönetmelik Maddelerinde, “Antlaşma” sözcüğü Patent İşbirliği Antlaşması anlamına gelmektedir.
(b) Bu Yönetmelik Maddelerinde, “Bölüm” ve “Madde” sözcükleri Antlaşmanın belirtilen Bölümü ya da hükme değinmektedir.
Madde 2
Bazı Sözcüklerin Yorumu
2.1 “Başvuru Sahibi”
“Başvuru Sahibi” sözcüğü kullanıldığında, bu sözcük başvuru sahibinin vekili ya da başka bir temsilcisi anlamına da gelecek şekilde yorumlanacaktır, bu durum, hükmün sözü veya özünde, ya da sözcüğün içinde kullanıldığı bağlamda, örneğin, başvuru sahibinin ikamet yeri ya da milliyetine değindiğinde olduğu gibi açık bir şekilde başka bir anlam yaratmadığı sürece geçerlidir.
2.2 “Vekil”
“Vekil” sözcüğü kullanıldığında, bu sözcük, hükmün sözü veya özünde, ya da sözcüğün içinde kullanıldığı bağlam açık bir şekilde başka bir anlam yaratmadığı sürece 90.1 sayılı Yönetmelik Maddesi usulünce atanan bir vekili kastediyor olarak yorumlanacaktır.
2.2 mükerrer “Ortak Temsilci”
“Ortak Temsilci” ifadesi kullanıldığında, bu ifade, 90.2 sayılı Yönetmelik Maddesi usulünce ortak temsilci olarak atanan, ya da ortak temsilci olduğu farzedilen bir başvuru sahibi anlamına geliyor olarak yorumlanacaktır.
2.3 “İmza”
“İmza” sözcüğü kullanıldığında, başvuru Kurumu ya da yetkili Uluslararası Araştırma ya da Geçici İnceleme Kuruluşu tarafından uygulanan ulusal kanun bir imza yerine bir mührün kullanımını gerektiriyorsa, sözcüğün, bu Kurum ya da Kuruluşun amaçları doğrultusunda mühür anlamına geleceği anlaşılacaktır.
KISIM B
Antlaşmanın I. Bölümüyle İlişkili Yönetmelik Maddeleri
Madde 3
Başvuru İsteği (Biçim)
3.1 Başvuru İstek Formu
İstekler matbu bir form üzerinde yapılacak ya da bir yazılı bilgisayar çıkışı şeklinde verilecektir.
3.2 Formların Sağlanması
Matbu formun kopyaları başvuru sahiplerine başvuru Kurumu tarafından, ya da Başvuru Kurumu istediği taktirde, Uluslararası Büro tarafından ücretsiz bir şekilde tedarik edilecektir.
3.3 Kontrol Listesi
(a) Talep aşağıdakileri belirten bir liste içerecektir:
(i) Uluslararası başvuruyu oluşturan toplam sayfa sayısı ve uluslararası başvurunun her unsurunun sayfa sayısı: dilekçe, tarifname (tarifnamenin bir dizi listesi bölümünün sayfa sayısı ayrıca gösterilecektir), patent istemleri, resimler, özet;
(ii) uygulanabilir olduğu hallerde, sunulduğu şekilde uluslararası başvuru bir vekaletname (yani, bir kurum yada müşterek temsilci atayan belge), bir genel vekaletname sureti, bir rüçhan hakkı belgesi, elektronik formda bir dizin listesi, ücretlerin ödenmesiyle ilgili bir belge, veya başka herhangi bir belge (kontrol listesinde belirtilecektir);
(iii) Özet yayımlandığında, başvuru sahibinin resimler arasından özete eşlik etmesi gerektiğini öne sürdüğü şeklin numarası; istisnai durumlarda, başvuru sahibi birden fazla şekli öne sürebilir.
(b) Kontrol listesi başvuru sahibi tarafından doldurulur, başvuru sahibi doldurmazsa gerekli belirtmeleri başvuru Kurumu yapar, istisnai olarak, (a) (iii) paragrafında değinilen numara başvuru Kurumu tarafından doldurulmaz.
3.4 Ayrıntılar
Matbu başvuru istek formunun ayrıntıları ve yazılı bilgisayar çıkışı şeklinde verilen isteğin ayrıntıları 3.3 sayılı Yönetmelik Maddesine tabi olarak idari talimatname tarafından
Madde 4
Talep (İçerik)
4.1. Zorunlu veya isteğe bağlı içerik; İmza
(a) Talep;
(i) Dilekçe,
(ii) Buluş başlığı,
(iii) Başvuru sahibi ve var ise vekil ile ilişkili belirtmeler
(iv) seçilmiş ülkelerin en az birinin ulusal hukukunun, buluş sahibinin isminin ulusal bir başvurunun yapıldığı zaman verilmesi şeklinde buluş sahibi ile ilgili göstergeleri içerecektir.
(v) Belli edilen Devletlerden en azından birinin ulusal kanununun buluşu yapanın isminin bir ulusal başvurunun ibraz edilme zamanında verilmesini gerektirdiği durumda buluşu yapan ile ilişkili belirtmeler.
(b) Uygulanabilir olduğu hallerde, talep:
(i) Bir rüçhan talebi,
(ii) Daha önceki, uluslararası, uluslararası-tipte ya da başka herhangi bir araştırmaya bir atıf,
(iii) ana başvuru veya ana patente bir atıf,
(iv) başvuru sahibinin yetkili Uluslararası Araştırma Otoritesi’ni seçimine ilişkin bir gösterge içerecektir.
(v) Bir asıl başvuru ya da asıl patente ilişkin bir atıf,
(c) Dilekçe aşağıdakileri içerebilir;
(i) Belli edilen Devletlerin hiç birinin ulusal kanunlarının bir ulusal başvurunun ibraz edilme zamanında buluşu yapanın isminin verilmesini gerektirmediği durumda buluşu yapan ile ilişkili belirtmeler,
(ii) Rüçhan talep edilen başvurunun, kabul ofisi olan ulusal ofis veya hükümetlerarası otoriteye yapılması durumunda, kabul ofisine rüçhan belgesinin hazırlanması ve sunulması ile ilgili bir talep.
(iii) Madde 4.17’de bahsedilen bildirimler.
(d) Başvuru isteği imzalanmalıdır.
4.2 Dilekçe
Dilekçe aşağıdaki anlamda olacak ve tercihan aşağıdaki şekilde sözcüklere dökülecektir: “Aşağıda imzası olan taraf bu uluslararası başvurunun Patent İşbirliği Antlaşmasına göre işlem görmesini talep etmektedir.”
4.3 Buluş Başlığı
Buluşun başlığı kısa (İngilizce olduğunda ya da İngilizceye tercüme edildiğinde tercihan iki ila yedi sözcük) ve tam olacaktır.
4.4 İsimler ve Adresler
(a) Gerçek kişilerin isimleri kişinin soyadı ve adı/adları ile belirtilecek, soyadı ad/adlardan önce belirtilecektir.
(b) Tüzel kişilerin isimleri tam, resmi isimlendirmeleri ile belirtilecektir.
(c) Adresler belirtilen adrese hızlı posta gönderimi için geleneksel gerekleri karşılayacak şekilde belirtilecek ve mutlaka, var ise ev numarasını da kapsayarak ilişkili idari birimlerin tümünü içerecektir. Belli edilen Devletin ulusal kanununun ev numarasının belirtilmesini gerektirmemesi durumunda, bu gibi numaraların eksik bırakılarak belirtilmemesinin bu Devlet dahilinde herhangi bir etkisi olmayacaktır. Başvuru sahibi ile hızlı bir iletişimin kurulmasına olanak sağlamak amacıyla, başvuru sahibinin, ya da mümkün olduğunda vekil ya da ortak temsilcinin herhangi bir teleprinter adresi, telefon ve faksimile makinesi numaraları, ya da diğer benzeri iletişim araçlarına ait mukabil verilerin belirtilmesi tavsiye edilmektedir.
(d) Her başvuru sahibi, buluşu yapan ya da vekil için sadece bir tek adres belirtebilir, istisnai olarak eğer başvuru sahibini, ya da birden fazla başvuru sahibi varsa hepsini, temsil etmek üzere bir temsilci tayin edilmemişse, başvuru sahibi, ya da birden fazla başvuru sahibi varsa ortak temsilci, verilen herhangi bir başka adrese ilave olarak, tebliğlerin gönderileceği bir adresi başvuru isteğinde belirtebilir.
4.5. Başvuru Sahibi
(a) Talepte, başvuru sahibinin veya varsa birden çok başvuru sahiplerinin her birinin:
(i) adı,
(ii) adresi,
(iii) tabiiyeti (milliyeti) ve ikametgahı belirtilecektir.
(b) Başvuru sahibinin milliyeti, milliyetinde olduğu Devletin ismi ile belirtilecektir.
(c) Başvuru sahibinin ikamet ettiği mekan ikamet ettiği Devletin ismi ile belirtilecektir.
(d) Başvuru isteği, belli edilmiş farklı Devletler için farklı başvuru sahiplerini belirtecektir. Böyle bir durumda, başvuru isteği, belli edilmiş her Devlet ya da belli edilmiş Devletler grubu için başvuru sahibi ya da başvuru sahiplerini belirtecektir.
(e) Başvuru sahibinin kabul ofisi olarak hareket eden ulusal ofis tarafından kayıt edildiği durumda, dilekçe başvuru sahibinin öyle tescil edildiğiyle ilgili bilgi veya sayıyı gösterebilir.
4.6 Buluş Sahibi
(a) Madde 4.1(a)(iv) veya (c)(i)’nin uygulandığı hallerde, talep buluş sahibinin adını ve adresini yada, birden fazla buluş sahibi varsa, bunların her birinin adını ve adresini belirtecektir.
(b) Başvuru sahibinin buluşu yapan olması durumunda, başvuru isteği, (a) paragrafı usulünce belirtilen durum çerçevesinde, bu anlamda bir beyanat içerecektir.
(c) Belli edilmiş Devletlerin ulusal yasalarının gerekleri aynı olmadığı zaman, belli edilmiş farklı Devletler için, başvuru isteği buluşu yapan şahıs olarak farklı kişileri belirtebilir. Böyle bir durumda, başvuru isteği, belli edilmiş her Devlet ya da Devlet grubu için ayrı bir beyanat içerir. Bu beyanatla, belirli bir şahıs ya da şahısların, ya da bahsedilen şahıs ya da şahısların buluşu yapanlar olarak farzedileceği beyan edilir.
4.7 Vekil
(a) Bir vekilin atanması durumunda, dilekçede gösterilecek ve vekilin adı ve adresi belirtilecektir.
(b) Vekilin kabul ofisi olarak hareket eden ulusal ofis tarafından kayıt edildiği durumda, dilekçe vekilin öyle tescil edildiğiyle ilgili bilgi veya sayıyı gösterebilir.
4.8 Ortak Temsilci
Eğer ortak bir temsilci tayin edilirse dilekçede belirtilecektir.
4.9. Ülkelerin belirlenmesi Koruma Türleri; Ulusal ve Bölgesel
Patentler
a) Talebin yapılması, şunları teşkil edecektir:
(i) Uluslararası başvuru tarihinde Anlaşmayla bağlı tüm sözleşmeye taraf ülkelerin belirlenmesi,
(ii) Uluslararası başvurunun 43 veya 44: Maddenin geçerli olduğu her bir belirlenmiş ülke bakımından, bu ülkenin belirlenmesi yoluyla mümkün olan her türlü koruma tescili için yapıldığına ilişkin bir gösterge,
(iii) Uluslararası başvurunun 45 (1). Maddenin geçerli olduğu her bir belirlenmiş ülke bakımından, bölgesel bir patentin ve ayrıca 45 (2) maddesinin geçerli olmaması halinde, ulusal bir patentin tescili için yapıldığına ilişkin bir gösterge,
(b) (a) (i) paragrafına rağmen, eğer, 1 Ekim 2002 tarihinde, sözleşmeye taraf bir ülkenin ulusal hukuku, bu ülkenin seçilmesini içeren ve bu ülkede geçerli daha önceki bir ulusal başvuruya ilişkin rüçhan talep etmesini içeren bir uluslararası başvurunun yapılması, belirlenmiş ofisin 1 Ocak 2003’e kadar uluslararası büroyu bu paragrafın bu ülkenin seçilmesi ile uygulanacağını haberdar etmesi halinde, (herhangi bir talebin, bu ulusal hukuk böyle öngörmeye devam ettiği sürece), herhangi bir talebin o ülkenin belirlenmesinin yapıldığının bir göstergesini içere bilir ve önceki ulusal başvurunun sona ereceği şeklinde sonuçlanacağını, bu paragrafın bu ülkenin belirlenmesi bakımından geçerli olacağını öngörmektedir. Alınan bilgiler, Uluslararası Büro tarafından Gazetede anında yayınlar.
4.10 Rüçhan Talebi
(a) Antlaşmanın 8(1) maddesinde bahsedilen bildirim (rüçhan talebi) Sınai
Mülkiyetin Korunması için Paris Sözleşmesine taraf veya bu Sözleşmeye taraf olmayıp Dünya Ticaret Örgütüne üye olan bir ülkede yapılan bir veya daha fazla başvuru için talep edilebilir. Bir rüçhan talebi, Yönetmeliğin 26 mükerrer (1) maddesine tabi olarak, dilekçede yapılacaktır; önceki başvuruya dayanarak rüçhan talep edildiğine ilişkin bir ifadeyi kapsayacak ve aşağıdakileri
gösterecektir:
(i) uluslararası başvuru tarihinden önceki 12 aylık süre içinde bir tarih olan, önceki başvurunun yapıldığı tarih;
(ii) önceki başvurunun numarası;
(iii) önceki başvurunun ulusal bir başvuru olması durumunda, başvurunun yapıldığı, Sınai Mülkiyetin Korunması için Paris Sözleşmesine taraf veya bu Sözleşmeye taraf olmayıp Dünya Ticaret Örgütüne üye olan ülke,
(iv) önceki başvurunun bölgesel başvuru olması durumunda, kabul edilen bölgesel patent antlaşması altında bölgesel patentlerin verilmesi konusunda yetkili kuruluş;
(v) önceki başvurunun uluslararası bir başvuru olması durumunda, başvurunun yapıldığı kabul ofisi.
(b) Paragraf (a) (iv) veya (v) uyarınca gereken göstergelere ilave olarak,
(i) önceki başvurunun bölgesel başvuru veya uluslararası başvuru olması durumunda, rüçhan talebi, önceki başvurunun yapıldığı Sınai Mülkiyetin Korunması için Paris Sözleşmesine taraf bir veya daha fazla ülkeyi gösterebilir,
(ii) önceki başvurunun bölgesel başvuru olması ve bölgesel patent anlaşmasına taraf ülkelerden en az birinin ne Paris Sözleşmesine taraf, ne de Dünya Ticaret Örgütüne üye olmaması durumunda, rüçhan talebi, önceki başvurunun yapıldığı, bu Sözleşmeye taraf veya Örgüte üye en az bir ülkeyi gösterecektir.
(c) Paragraf (a) ve (b)’nin amacı için Anlaşmanın 2(vi) maddesi uygulanmayacaktır.
(d) 29 Eylül 1999’da, paragraf (a) ve (b) 1 Ocak 2000’de yürürlüğe girecek şekilde düzeltilmiş haliyle, belirlenen bir Ofisin uyguladığı ulusal kanunla uyumlu değilse, bu paragraflar düzeltilmiş halleri ulusal kanunla uyumlu olmamaya devam ettiği sürece, 31 Aralık 1999’a kadar geçerli oldukları şekliyle, bu tarihten sonra da o belirlenmiş ofis için uygulanmaya devam edeceklerdir.Şu şartla ki, bahsedilen Ofis Uluslararası Büroya 31 Ekim 1999’a kadar bildirimde bulunacaktır. Alınan bilgi Uluslararası Büro tarafından hemen Gazetede yayımlanacaktır.
4.11 Daha Önceki Araştırmaya, Sürdürmeye veya Kısmen Sürdürmeye veya, Ana Başvuru veya Tescile Atıfta Bulunma (1) Eğer:
(i) Bir başvuruyla ilgili olarak 15 (5) Maddesine göre uluslararası veya uluslararası tipte bir araştırma talep edilmişse,
(ii) başvuru sahibi, Uluslararası Araştırma Otoritesinin uluslararası araştırma raporunu, uluslararası başvuru için yetkili olan Uluslararası, Araştırma Otoritesi olan hükümetler arası teşkilat veya ulusal ofis tarafından yapılmış uluslararası veya uluslararası tipte araştırmadan ziyade, bir araştırmanın sonuçlarına, kısmen veya tamamen dayandırmasını istiyorsa,
(iii) başvuru sahibi, uluslararası başvurunun herhangi bir belirlenmiş ülkede, bir idare (ek) patenti, ek sertifikası, buluş sahibi ek sertifikası veya fayda ek sertifikasına ait bir başvuru olarak muamele görmesi arzusunu Kural 49 tekrar.
1 (a) veya (b)’ye göre belirtmeyi istiyorsa, veya
(iv) başvuru sahibinin, kural 49 tekrar. 1 (c)’ye göre, uluslararası başvurunun her hangi bir belirlenmiş ülkede, daha önceki başvurunun devamı veya kısmen devam niteliğinde bir başvuru olduğu arzusunu belirtme niyetinde ise, talepte bu şekilde belirtilir ve olayın niteliğine göre, başvurunun önceden yapılmış araştırma bakımından belirtilir veya aksi halde araştırmayı belirtir veya ilgili ana başvuruyu veya ana patenti veya ana tescili gösterir.
(b) bir paragrafın (belirlenen) (a) (iii) veya (vi) paragrafına göre talebe dahil edilmesi, Kural 4 – 9’un işleyişine etkisi yoktur.
4.15 İmza
(a) Paragraf (b)’ye tabi olmak kaydıyla, başvuru isteği başvuru sahibi tarafından, ya da birden çok başvuru sahibi var ise, bunların tümü tarafından imzalanacaktır.
(b) İki ya da daha çok başvuru sahibi, ulusal kanunu ulusal başvuruların buluşu yapan kişi tarafından yapılmasını gerektiren bir Devleti belli eden bir uluslararası başvuru yaptığı takdirde, ve belli edilmiş bu Devlet için başvuruda bulunması gereken buluşu yapan kişi başvuru isteğini imzalamayı reddederse ya da bütün uğraşlardan sonra kendisine erişilemezse veya nerede olduğu bulunamazsa, eğer başvuru isteği en azından bir başvuru sahibi tarafından imzalanmış ise söz konusu kişi tarafından imzalanmasına gerek yoktur ve ilgili imzanın yokluğunu izah eden bir beyanın tediye için başvuru Kurumuna verilmesi gerekmektedir.
4.16 Belirli Sözcüklerin Tercümesi ya da Alfabe Değişikliği
(a) Bir isim ya da adres Latin alfabesinden daha başka bir alfabenin karakterleriyle yazılmış ise, söz konusu isim ya da adres ya sadece alfabenin değiştirilmesiyle ya da
İngilizceye tercüme yoluyla Latin alfabesinin karakterleri ile belirtilecektir. Başvuru sahibi hangi sözcüklerin sadece alfabe değişikliğiyle verileceği ve hangi sözcüklerin tercüme edileceğine karar verecektir.
(b) Latin alfabesinden daha başka karakterlerle yazılmış olan herhangi bir ülke ismi de İngilizce şekliyle belirtilecektir.
4.17 Madde 51 birinci mükerrer 1 (a) (i)’ den (v)’ye kadar
olan şıklarda belirtilen Ulusal Gereklilikler ile ilgili Beyanlar
Dilekçe, belirlenen bir veya daha fazla ülkede geçerli olan ulusal kanunların amacına yönelik olarak, İdari Talimatlarda tanımlandığı şekilde, aşağıda belirtilen beyanların birini veya birkaçını içerebilir;
(i) Madde 51 birinci mükerrer.1(a)(i)’ de belirtildiği şekilde buluş sahibinin kimliği ile ilgili beyan;
ii) Madde 51 birinci mükerrer.1(a)(ii)’de belirtildiği şekilde uluslararası başvuru tarihinde başvuru yapmak ve patent almak konusunda başvuru sahibinin hakkıyla ilgili beyan;
(iii) Madde 51 birinci mükerrer.1(a)(iii)’de belirtildiği şekilde uluslararası başvuru tarihinde, önceki başvurudan doğan rüçhan hakkını talep edebilme için başvuru sahibinin hakkı ile ilgili beyan;
(iv) İdari Talimatlarda öngörüldüğü şekilde imzalanacak olan, Madde 51 birinci mükerrer. 1(a)(iv)’de belirtildiği şekilde buluş sahipliği ile ilgili beyan;
(v) Madde 51 birinci mükerrer.1(a)(v)’de belirtildiği şekilde, yenilik konusunda zarar verici olmayan açıklamalar veya istisnalarla ilgili verilen beyan.
4.18 Ek Hususlar
(a) Başvuru dilekçesi 4.1’den 4.17’ye kadar olan maddelerde belirtilen hususlar dışında bir husus içermeyecektir. Ancak, İdari Talimatlarda belirtilen herhangi bir ek hususun dilekçede bulunmasına İdari Talimatlar izin verebilir, fakat zorunlu kılamaz.
(b) Başvuru dilekçesi, 4.1’den 4.17’ye kadar olan maddelerde belirtilen veya İdari Talimatlar tarafından (a) paragrafı uyarınca izin verilenlerden başka bir husus içerirse, kabul ofisi, ilave hususu resmi olarak iptal edecektir.
Madde 5 Tarifname
5.1 Tarifname Şekli
(a) Tarifname ilk başta başvuru isteğinde göründüğü haliyle buluşun başlığını ifade edecek, ve:
(i) Buluşun ilişkili olduğu teknik sahayı belirleyecek;
(ii) Başvuru sahibi tarafından bilindiği haliyle buluşun incelenmesi, araştırılması ve anlaşılması için yararlı olarak görülebilecek şekilde tekniğin bilinen durumunu belirtecek ve tercihan tekniğin bu bilinen durumunu yansıtan belgeleri zikredecektir;
(iii) İstemde bulunulduğu haliyle, (teknik sorun diye açıkça ifade edilmese bile) teknik sorunun ve çözümünün anlaşılabileceği şekilde buluşu ortaya koyacak ve tekniğin bilinen durumuna atıfta bulunarak buluşun, var ise, avantaj sağlayan etkilerini belirtecektir;
(iv) Var ise, resimlerdeki şekilleri kısaca açıklayacak;
(v) En azından, istemde bulunulan buluşun gerçekleştirilmesi için başvuru sahibi tarafından gerçekleştirme şekilleri arasından en iyi şekil olduğu düşünülen şekli ortaya koyacak; bu açıklama uygun olduğu takdirde örnek verilerek, ve var ise, resimlere değinilerek yapılacaktır; belli edilmiş Devletin ulusal kanunu en iyi gerçekleştirme şeklinin açıklamasını gerektirmiyor, (en iyi olsun ya da olmasın) herhangi bir gerçekleştirme şeklinin açıklanmasını tatmin edici bulunuyorsa, düşünülen en iyi gerçekleştirme şeklinin anlatılmamasının, bu Devlet için bir etkisi olmayacaktır;
(vi) Buluşun özü ya da anlatımı açık değilse, buluştan sanayiide ne şekilde yararlanılabileceği, ve buluşun ne şekilde yapılabileceği ve kullanılabileceği ya da sadece kullanılabiliyorsa, hangi şekilde kullanılabileceği bu buluş özelinde belirtilecektir; “sanayii” terimi en geniş haliyle “Sınai Mülkiyetin Korunmasına ilişkin Paris Sözleşmesindeki gibi anlaşılacaktır.
(b) Paragraf (a)’da belirtilen şekil ve sıra, buluşun özünden ötürü farklı bir şekil ya da farklı bir sıranın daha iyi bir anlaşılma ve daha ekonomik bir ortaya koyuş ile sonuçlanabileceği bir durum haricinde izlenecektir.
(c) Paragraf (b)’nin getirdiği koşullara tabi olmak kaydıyla, (a)paragrafında değinilen kısımların her birinden önce, İdari Talimatlar kısmında teklif edildiği şekilde, uygun bir başlık gelecektir.
5.2 Nükleotid ve/veya Amino Asit Dizisi Açıklaması
(a) Uluslararası başvurunun bir ya da daha fazla nükleotid ve/veya amino asid dizisi açıklamasını içermesi halinde, tarifname; İdari Talimatlar’da öngörülen standarda uyan ve bu standartla ilgili olarak tarifnamenin ayrı bir kısmı olarak sunulan bir dizi listesi ihtiva etmelidir.
(b) Tarifnamenin dizi listesi kısmının, idari Talimatlar’da öngörülen standartta açıklandığı gibi bir serbest metin ihtiva etmesi halinde, bu serbest metin tarifnamenin ana kısmında da aynı dilde görünmelidir.
Madde 6 İstemler
6.1 İstemlerin Sayısı ve Numaralandırması
(a) İstemlerin sayısı istemde bulunulan buluşun özü göz önüne alındığında makul olacaktır.
(b) Birden çok istem var ise, bu istemler Arap rakamları ile sırayla numaralandırılacaktır.
(c) İstemlerde değişiklik yapılması durumunda, numaralandırma yöntemi İdari Talimatlar tarafından belirlenecektir.
6.2 Uluslararası Başvurunun Diğer Kısımlarına Atıflar
(a) Mutlak ölçüde zorunlu olmadığı sürece, istemler, buluşun teknik özellikleri göz önüne alındığında tarifnameye ya da resimlere atıflara dayanmayacaktır.
İstemler, özellikle istemler, “tarifnamenin… kısmında anlatıldığı gibi,” ya da “resimlerin … şeklinde gösterildiği gibi” biçiminde atıflara dayanmayacaktır.
(b) Uluslararası başvuru resim içeriyorsa, istemler kısmında zikredilen teknik özellikler, tercihan bu özellikler ile ilişkili atıf işaretleri ile izlenecektir. Atıf işaretleri kullanıldığında, bu işaretler tercihan parantezler arasına
yerleştirilecektir. Bu durum istemler kısmının daha hızlı anlaşılmasını özellikle kolaylaştırmıyorsa, atıf işaretleri araya katılmamalıdır. Belli edilmiş Kurum tarafından yayımlama amaçları doğrultusunda atıf işaretleri metinden çıkarılabilir.
6.3 İstemde Bulunma Şekli
(a) Korunması istenen hususların tanımlanması buluşun teknik özellikleri cinsinden yapılacaktır.
(b) Uygun olduğu zaman, istemler aşağıdaki hususları içerecektir :
(i) İstemde bulunulan konuyu oluşturan hususların tanımlanması için gerekli olan, fakat bir araya geldiklerinde tekniğin bilinen durumunun bir bölümünü oluşturan buluş teknik özelliklerini belirten bir ifadeyi,
(ii) (i) şıkkı altında belirtilen özellikler ile bir araya geldiğinde korunması istenen teknik özellikleri özlü bir şekilde belirten “özelliğini kazandırmaktadır” “özelliğini şu şekilde kazanmaktadır”, “gelişmeyi oluşturan hususların özellikleri”, sözcüklerinin ya da aynı anlama gelecek herhangi bir başka sözcüğün başında geldiği karakterize edici bir bölümü.
(c) Belli edilmiş Devletin ulusal yasası, (b) paragrafında şart koşulan istemde bulunma şeklini gerektirmiyorsa, bu şekilde bir istemde bulunma şeklinin kullanılmamasının, gerçekte kullanılan istemde bulunma şeklinin Devletin ulusal yasasını karşılaması koşuluyla, Devlet açısından herhangi bir etkisi olmayacaktır.
6.4 Bağımlı İstemler
(a) Bir istemin ya da daha başka bir çok istemin tüm özelliklerini kapsamına alan herhangi bir istem (buradan sonra “bağımlı istem” diye değinilecek olan, bağımlı haldeki istem) mümkün olduğu taktirde başlangıç kısmında diğer istem ya da istemlere atıfta bulunacak ve bundan sonra istemde bulunulan ek özellikleri ortaya koyacaktır. Birden fazla isteme atıfta bulunan herhangi bir bağımlı istem (“çok bağımlı istem”) söz konusu istemlere sadece seçenek olarak değinecektir. Çok bağımlı istemler başka bir “çok bağımlı isteme” temel oluşturmayacaktır. Uluslararası Araştırma Kuruluşu şeklinde çalışan ulusal Kurumun ulusal kanunu, çok bağımlı istemin önceki iki cümlede şart koşulan şekilden farklı bir şekilde yapılmasına izin vermiyorsa ve istemler istenilen şekilde yapılmamışsa, uluslararası araştırma raporunda 17(2)(b) sayılı Hüküm usulünce bir belirtme görülebilir. İstemde bulunmanın bahsedilen şeklini kullanmamanın, istemde bulunmanın gerçekte kullanılan halinin tayin edilmiş Devletin ulusal kanununu karşılaması durumunda, Devlet açısından herhangi bir etkisi olmayacaktır.
(b) Herhangi bir bağımlı istem atıfta bulunduğu istemin içerdiği sınırlamaların tümü kapsar şekilde yorumlanacaktır, ya da, bağımlı istemin çok bağımlı bir istem olması durumunda, ilişkili olarak ele alındığı istemin içerdiği bütün sınırlamaların tümünü kapsar şekilde yorumlanacaktır.
(c) Daha önceki tek bir isteme atıfta bulunan tüm bağımlı istemler ve daha önceki birden çok isteme atıfta bulunan tüm bağımlı istemler mümkün olan en pratik şekil ve düzeyde gruplandırılacaklardır.
6.5 Faydalı Modeller
Uluslararası bir başvuru bazında bir faydalı modelin kabulüne çalışılan herhangi bir belli edilmiş Devlet, uluslararası başvurunun bu Devlet dahilinde işleme konmasından itibaren, 6.1-6.4 sayılı Yönetmelik Maddelerinde düzenlenmiş hususlar söz konusu olduğunda, bu maddeler yerine faydalı modellerle ilişkili kendi ulusal kanununun şartlarını uygulayabilir, ancak başvuru sahibine, başvurusunu ulusal kanunun ilgili şartlarının gereklerine uydurması için, 22 sayılı Hüküm usulünce uygulanan zaman sınırının sona ermesinden itibaren en az iki aylık bir süre verilmelidir.
Madde 7
Resimler
7.1 Akış Sayfaları ve Diyagramlar
Akış sayfaları ve diyagramlar resim olarak farzedilir.
7.2 Süre
7(2)(iii) sayılı Hükümde değinilen süre, durumun getirdiği koşullar altında makul bir süre olacak ve hiç bir zaman bu maddede bahsedilen, resimlerin ya da ek resimlerin ibrazını gerektiren, yazılı çağrı tarihinden itibaren iki aydan daha kısa olmayacaktır.
Madde 8
Özet
8.1 Özetin İçeriği ve Biçimi
(a) Özet aşağıdaki kısımları kapsayacaktır :
(i) Tarifname, istemler ve eğer varsa, resimlerde bulunan hususların bir özeti; özet, buluşun ilişkili olduğu teknik sahayı belirtecek ve teknik problemin, buluş boyunca bu problemin çözümünün özünün ve buluşun temel kullanımı ya da kullanımlarının net bir şekilde anlaşılmasına olanak sağlayan bir şekilde yazılmış olacaktır;
(ii) Mümkün olduğunda, uluslararası başvuruda bulunan tüm formüller arasından buluşu en iyi karakterize eden kimyasal formül.
(b) Özet kısmı anlatımın izin verdiği ölçüde az ve öz olacaktır (İngilizce ya da ingilizceye çevrilmiş olduğunda tercihan 50 ila 150 kelime).
(c) Özet kısmı istemde bulunulan buluşun ya da buluşun spekülatif uygulamasının iddia edilen amaçları ya da değeri hakkında ifadeler içermeyecektir.
(d) Özet kısım dahilinde zikredilen ve uluslararası başvuruda bir resim ile görüntülenen, her önemli teknik özelliği bir referans işareti izleyecek, bu işaret parantezler arasına yerleştirilecektir.
8.2 Şekil
(a) Başvuru sahibi 3.3(a)(iii) sayılı Yönetmelik Maddesi usulünce değinilen belirtmeyi yapmazsa, ya da Uluslararası Araştırma Kuruluşu, başvuru sahibi tarafından önerilen şekil ya da şekillerden daha başka bir şekil ya da şekillerin resimlerin tüm şekilleri arasında, buluşu daha iyi karakterize ettiğini bulursa, Uluslararası Araştırma Kuruluşu, özet, (b) paragrafına uygun bir şekilde Uluslararası Büro tarafından yayımlandığında özete eşlik edecek şekil ya da şekilleri belirtir. Bu durumda özete, Uluslararası Araştırma Kuruluşu tarafından önerilen şekil ya da şekiller eşlik eder. Diğer durumlarda, özete, (b) paragrafına uygun bir şekilde, başvuru sahibi tarafından önerilen şekil ya da şekiller eşlik eder.
(b) Uluslararası Araştırma Kuruluşu resimlerin şekillerinden hiç birinin özet kısmının anlaşılması için yararlı olmadığını bulursa, bu durumdan Uluslararası Büroyu haberdar eder. Böyle bir durumda, başvuru sahibi 3.3(a)(iii) sayılı Yönetmelik Maddesi usulünce bir öneri yapmış olsa bile Uluslararası Büro tarafından yayımlandığında özete resimlerin herhangi bir şekli eşlik etmeyecektir.
8.3 Yazmada Yol Gösterici Prensipler
Özet kısmı, bilim adamı, mühendis ya da araştırmacının, özellikle uluslararası başvurunun aslına başvurmak için bir ihtiyaç olup olmadığı üzerine bir fikir oluşturabilmesinde yardımcı olmak için, söz konusu sanayi dalında yapılan araştırma amaçları doğrultusunda bir tarama aracı şeklinde verimli bir biçimde hizmet edebilecek şekilde yazılmış olmalıdır.
Madde 9
Kullanılmayacak İfadeler vs.
9.1 Tanımlama
Uluslararası başvuru aşağıdaki kısımları içermeyecektir:
(i) Ahlaka aykırı ifadeler ya da resimler;
(ii) Kamu düzenine aykırı ifadeler ya da resimler;
(iii) Başvuru sahibinden başka herhangi bir kişinin ürün ya da üretim usullerini ya da herhangi bir kişinin patent ya da başvurularının amaçlarını ya da geçerliliğini kötüleyen beyanlar (tekniğin bilinen durumu ile yapılan sade karşılaştırmalar kendi başına kötüleyici olarak düşünülmeyecektir);
(iv) Koşullar uyarınca bariz biçimde ilintisiz ya da gereksiz olan herhangi bir beyan ya da başka bir husus.
9.2 Uygunsuzluk Halinin Belirtilmesi
Başvuru Kurumu ve Uluslararası Araştırma Kuruluşu 9.1 sayılı Yönetmelik Maddesinin talimatlarına göre bir uygunsuzluk hali farkedebilir ve başvuru sahibine bu durum uyarınca uluslararası başvurusunu kendi isteğiyle düzeltmesi önerisinde bulunabilir. Uygunsuzluk hali başvuru Kurumu tarafından farkedilmişse, bu Kurum Yetkili Uluslararası Araştırma Kuruluşunu ve Uluslararası Büroyu durumdan haberdar edecektir; uygunsuzluk hali Uluslararası Araştırma Kuruluşu tarafından farkedilmişse, bu Kuruluş, Başvuru Kurumunu ve Uluslararası Büroyu durumdan haberdar edecektir.
9.3 21(6) Sayılı Antlaşma Maddesine Atıf
21(6) sayılı Hükümde değinilen “kötüleyici beyanlar” 9.1(iii) sayılı Yönetmelik Maddesinde tanımlanan anlamda olacaktır.
Madde 10
Terminoloji ve İşaretler
10.1 Terminoloji ve İşaretler
(a) Ağırlık ve ölçü birimleri metrik sistem cinsinden ifade edilecek, ya da, ilk önce farklı bir sistem cinsinden ifade edilmiş ise, aynı zamanda metrik sistem cinsinden de ifade edilecektir.
(b) Sıcaklıklar derece Celcius cinsinden ifade edilecek, ya da ilk önce farklı bir şekilde ifade edilmiş ise, aynı zamanda derece Celcius cinsinden de ifade edilecektir.
(c) [İptal edilmiştir]
(d) Isı, enerji, ışık, ses ve manyetikliğin belirtiliş şekilleri, bunların yanısıra matematik formülleri ve elektriksel birimlerin belirtiliş şekilleri için, uluslararası uygulama kuralları gözönünde tutulacaktır; kimyasal formüller için genel kullanımdaki semboller, atomik ağırlıklar ve molekül formülleri kullanılacaktır.
(e) Genelde, sadece teknolojide genel olarak kabul gören teknik terimler, işaretler ve sembollerin kullanılması gerekmektedir.
(f) Uluslararası başvuru ya da tercümesi İngilizce, Çince ya da Japonca ise, herhangi bir ondalık kesrin başlangıcı bir nokta ile işaret edilecek; uluslararası başvuru ya da tercümesi İngilizce, Çince ya da Japonca’dan başka bir dilde ise, bir ondalık kesrin başlangıcı virgül ile işaret edilecektir.
10.2 Tutarlılık
Terminoloji ve işaretler uluslararası başvuru boyunca tutarlı olacaktır.
Madde 11
Uluslararası Başvurunun Fiziksel Gerekleri
11.1 Suret Sayısı
(a) Paragraf (b)’nin şartlarına tabi olmak kaydıyla uluslararası başvuru ve kontrol listesinde (Yönetmelik Maddesi 3.3(a)(ii)) değinilen belgelerin her biri bir suret halinde ibraz edilecektir.
(b) Herhangi bir başvuru Kurumu, ödenen harçların alındısı ya da harç ödeme çeki haricinde, uluslararası başvuru ve kontrol listesinde (Yönetmelik Maddesi 3.3(a)(ii)) değinilen belgelerin herhangi birinin iki ya da üç suret halinde ibraz edilmesini isteyebilir. Bu durumda, başvuru Kurumu tescil kopyası ile ikinci ve üçüncü suretlerin doğruluğunun tasdikinden sorumludur.
11.2 Çoğaltma Açısından Uygunluk
(a) Uluslararası başvurunun tüm unsurları (yani, başvuru isteği, tarifname, istemler, resimler ve özet), fotoğraf, elektrostatik işlemler, foto ofset ve mikrofilm ile doğrudan çoğaltmanın mümkün olacağı şekilde sunulacaktır.
(b) Tüm sayfalar herhangi bir delik ya da buruşukluk barındırmayacak; katlanmış olmayacaklardır.
(c) Her sayfanın sadece bir tarafı kullanılacaktır.
(d) 11.10(d) ve 11.13(j) sayılı Yönetmelik Maddelerine tabi olmak kaydıyla, her sayfa dikine (yani, kısa yanlar üste ve alta gelecek şekilde) kullanılacaktır.
11.3 Kullanılacak Malzeme
Uluslararası başvurunun tüm unsurları, esneyebilir, güçlü, beyaz, düz, parlak-olmayan ve sağlam kağıt üzerinde olacaktır.
11.4 Ayrı Sayfalar, vs.
(a) Uluslararası başvurunun her unsuru (başvuru isteği, tarifname, istemler, resimler, özet) yeni bir sayfada başlayacaktır.
(b) Uluslararası başvurunun tüm sayfaları, ele alındığında kolaylıkla çevrilecek ve çoğaltma amacıyla ayrıldıklarında kolaylıkla ayrılıp tekrar bir araya getirilecek şekilde birleştirilecektir.
11.5 Sayfaların Boyutu
Sayfaların boyutu A4 (29.7 sm x 21 sm) olacaktır. Bununla birlikte, herhangi bir başvuru Kurumu uluslararası başvuruları başka boyutlarda sayfalarla kabul edebilir, yeter ki Uluslararası Büroya verilen tescil kopyasının ve yetkili Uluslararası Araştırma Kuruluşunun bu şekilde istemesi durumunda araştırma kopyasının, boyutu A4 olsun.
11.6 Marjlar
(a) Tarifname, istemler ve özet kısmını içeren sayfaların minimum marjı aşağıdaki şekilde olacaktır :
– üstten: 2 sm
– sol taraftan : 2.5 sm
– sağ taraftan: 2 sm
– alttan: 2 sm
(b) Paragraf (a)’da verilen marjlar için tavsiye edilen maksimum aşağıdaki şekilde olacaktır :
– üstten : 4 sm
– sol taraftan : 4 sm
– sağ taraftan : 3 sm
– alttan : 2 sm
(c) Resimleri içeren sayfalarda, kullanılabilir yüzey 26.2 sm x 17.00 sm’i geçmeyecektir. Sayfalar kullanılabilir ya da kullanılmış yüzey etrafında çerçevelerde içermeyecektir. Minimum marjlar aşağıdaki şekilde olacaktır :
– üstten : 2.5 sm
– sol taraftan : 2.5 sm
– sağ taraftan : 1.5 sm
– alttan : 1.00 sm
(d) Paragraf (a) – (c)’de değinilen marjlar A4-boyutu kağıtlara uygulanmaktadır, bu yüzden, başvuru Kurumu daha başka boyutları kabul etse bile, A4-boyutu tescil kopyası ve bu şekilde gerektiğinde, A4-boyutu araştırma kopyası daha önce bahsedilen marjlardan ayrılacaktır.
(e) Paragraf (f) ve 11.8(b) Yönetmelik Maddesine tabi olmak kaydıyla, uluslararası başvurunun marjlarının, başvuru sunulduğunda tamamiyle boş olması gereklidir.
(f) Referansın sayfanın tepesinden 1.5 sm dahilinde görünmesi şartıyla, üst marj sol taraftaki köşede başvuru sahibinin dosya referansının bir gösterimini içerebilecektir. Başvuru sahibinin dosya referans sayısı İdari Talimatlar tarafından belirlenmiş maksimumu aşmayacaktır.
11.7 Sayfaların Numaralandırılması
(a) Uluslararası başvuruda bulunan tüm sayfalar ardarda devam eden Arap rakamları ile numaralandırılacaktır.
(b) Numaralar sayfanın üstü ya da altında ortalanacak, ancak marj dışına çıkmayacaktır.
11.8 Satırların Numaralandırılması
(a) Tarifnamenin her sayfasının ve istemler kısmının her sayfasının her beşinci satırına numara verilmesi şiddetle tavsiye olunur.
(b) Rakamlar sol marjın sağ yarısında bulunmalıdır.
11.9 Metnin Yazılışı
(a) Başvuru isteği, tarifname, istemler ve özet ya daktiloyla yazılacak ya da matbu olacaktır.
(b) Sadece grafik sembolleri ve karakterleri, kimyasal ya da matematiksel formüller; Çin ve Japon dilindeki belirli karakterler, gerekli olduğunda el ile yazılabilir ya da çizilebilir.
(c) Metin 1 1/2 aralık ile daktilo edilecektir.
(d) Metnin tüm içeriği büyük harfleri 0.21 sm yükseklikten daha az olmayan karakterler ile yazılmış olacak ve bu harfler, 11.2 sayılı Yönetmelik Maddesinde belirtilen gerekleri karşılayacak şekilde, koyu, sabit renkte olacaktır.
(e) Daktilo edilen metnin aralığı ve karakterlerin boyutu söz konusu olduğunda, (c) ve (d) paragrafları Çince veya Japonca yazılmış metinler açısından geçersizdir.
11.10 Metin İçindeki Resimler, Formüller ve Tablolar
( a) Başvuru isteği, tarifname, istemler ve özet kısmı resim içeremez.
(b) Tarifname, istemler ve özet kısmı kimyasal ya da matematiksel formülleri içerebilir.
(c) Tarifname ve özet kısmı tablo içerebilir; istemler, sadece istemin konusunun tabloların kullanımını istenir kıldığı durumda tablo içerebilirler.
(d) Eğer, tablolar ve kimyasal ya da matematiksel formüller sayfa üzerinde dikine bir konumda tatmin edici biçimde sunulamazsa, bunlar sayfa üzerinde yana doğru yerleştirilebilir; tablolar ya da kimyasal ya da matematiksel formüllerin üzerinde yana doğru verildiği sayfalar, tablo ya da formüllerin üst mıbılyanı sayfanın sol tarafına gelecek bir şekilde verilecektir.
11.11 Resimlerdeki Sözcükler
(a) Resimler yazılı kısım içermez, istisnai olarak ve mutlak biçimde kaçınılmaz olduğunda, “su”, “buhar”, “açık”, “kapalı”, “AB kesiti”, gibi tek bir sözcük ya da sözcükler ve elektrik devreleri ve blok şemaları ya da akış sayfası diyagramları durumunda anlaşılmayı sağlamak açısından kaçınılmaz olan, ipucu oluşturacak bir kaç kısa sözcük içerebilir.
(b) Herhangi bir sözcük, tercümesi yapıldığında resimlerin herhangi bir çizgisine bozmadan üzerine yenisi yazılabilecek şekilde yerleştirilmelidir.
11.12 Değiştirmeler, vs.
Her sayfa, değiştirilmiş, üste ve satır arasına yazılmış kısımları ve makul ölçüde silintili kısımları barındı rmayacaktır. İçeriğin sahiciliği açısından bir sorun yok ise ve iyi bir çoğaltma açısından uygunluk tehlikeye düşmemiş ise bu Maddeye uyum zorunlu olmayabilir.
11.13 Resimler için Özel Gerekler
(a) Resimler, sabit, siyah, yeterince yoğun ve koyu, muntazam biçimde kalın ve iyi-tanımlanmış çizgiler ve kalem darbeleri ile yapılacak, renk kullanılmayacaktır.
(b) Kesitler, referans işaretleri ve ana çizgilerin net biçimde görülmesine mani olmayan eğik tarama ile belirtilecektir.
(c) Resimlerin ölçeği ve resimlerin yapılış tarzındaki açıklık, üçte iki küçültülerek yapılan fotografik bir çoğaltmada, tüm ayrıntıların zorluk çıkarmadan ayırdedilmesini mümkün kılacak bir şekilde olacaktır.
(d) İstisnai durumlarda, bir resim üzerinde ölçek verildiğinde, ölçek çizgili olarak temsil edilecektir.
(e) Resimler üzerinde görünen tüm rakamlar, harfler ve referans çizgileri basit ve net olacaktır. Rakamlar ve harfler ile birlikte köşeli parantezler, daireler ve tırnaklar kullanılmayacaktır.
(f) Resimlerdeki tüm çizgiler ekseriyetle çizim aletleri yardımıyla çizilecektir.
(g) Şeklin netliği için farklı bir oranın kullanılması kaçınılmaz değil ise, her şeklin her unsur şekildeki diğer unsurların her biri ile uygun bir oranda olacaktır.
(h) Rakamlar ve harflerin yüksekliği 0.32 sm’den daha az olmayacaktır. Resimlere harf konması durumunda, Latin ve alışılageldiği yerde Yunan alfabeleri kullanılacaktır.
(i) Aynı resim sayfası bir kaç şekil içerebilir. Eğer, iki ya da daha fazla sayfa üzerinde bulunan şekiller, aslında tek bir bütün şekli oluşturuyorsa, bu şekiller, çeşitli sayfalar üzerinde görünen şekillerin herhangi birinin herhangi bir kısmı gizli kalmadan, tüm şeklin bir araya getirilebileceği şekilde düzenlenecektir.
(j) Farklı şekiller sayfa ya da sayfalar üzerinde, tercihan dikine bir konumda, birbirlerinden net bir şekilde ayrılmış olarak, sayfada boş yer harcamadan düzenlenecektir. Şekiller dikine konumda düzenlenmemişse, şekillerin üst kısmının sayfanın sol tarafında olacağı şekilde yan olarak düzenlenmelidir.
(k) Farklı şekiller Arap rakamları ile sırayla sayfaların numaralandırma¬sından bağımsız bir şekilde numaralandırılacaktır.
(l) Tarifnamede belirtilmeyen referans işaretleri resimlerde görünmeyecektir ve resimlerde görünmeyen referans işaretleri Tarifnamede bulunmayacaktır.
(m) Referans işaretleri kullanıldığında, uluslararası başvuru boyunca, aynı özellikler, aynı referans işaretleri ile belirtilecektir.
(n) Eğer resimlerde çok fazla referans işareti varsa, tüm referans işaretlerini ve bu işaretler tarafından belirtilen özellikleri belirten ayrı bir sayfanın eklenmesi şiddetle tavsiye edilir.
11.14 Daha Sonraki Belgeler
10 uncu Madde ve 11 inci Maddenin 1 den 13’e kadar olan paragrafları, uluslararası başvurunun yapılmasından sonra sunulan diğer belgelere de – mesela, düzeltilen sayfalar, değişiklik yapılan patent istemleri, çeviriler – uygulanır.
Madde 12
Uluslararası Başvuru’ nun Dili ve Uluslararası Araştırma ve Uluslararası Yayın
Maksatlı Çeviri
12.1 Uluslararası Başvuruların Yapılmasında Kabul Edilen Diller
(a) Uluslararası bir başvuru kabul Ofisinin bu amaçla kabul ettiği herhangi bir dilde yapılacaktır.
(b) Her Kabul Ofisi, uluslararası başvuruların yapılması için,
(i) Hem Uluslararası Araştırma Kuruluşu tarafından kabul edilen ya da, eğer uygulanabilirse, Uluslararası Araştırma Kuruluşu’nun en az biri tarafından kabul edilen, o Kabul Ofisine yapılan uluslararası başvuruların uluslararası araştırması için yeterli olan bir dil ve
(ii) Hem de bir yayın dili olan en az bir dili kabul edecektir.
(c) Paragraf (a)’ya bakılmaksızın, başvuru bu paragraf uyarınca hem kabul Ofisi tarafından kabul edilen bir dilde hem de bir yayın dilinde yapılacaktır.
(d) Paragraf (a)’ya bakılmaksızın, Madde 5.2 (a)’da anılan tarifnamenin dizi listesi kısmı içeriğinde bulunan herhangi bir metin konusu İdari Talimatlarda öngörülen standarda uygun olarak sunulacaktır.
12.2 Uluslararası Başvurudaki Değişikliklerin Dili
a)Uluslararası başvuruda herhangi bir değişiklik, Madde 46.3, 55.3 ve 66.9’a bağlı olarak, başvurunun yapıldığı dilde yapılacaktır.
(b) Uluslararası başvuruda belirgin bir hatanın Madde 91.1 uyarınca düzeltilmesi, başvurunun yapıldığı dilde yapılacaktır; şu şartla ki,
c) Madde 12.3 (a), 48.3 (b) veya 55.2 (a) uyarınca uluslararası başvurunun çevirisinin gerektiği durumlarda, Madde 91.1 (e) (ii) ve (iii)’e bağlı olarak düzeltmeler hem başvurunun dilinde hem de bu çevirinin dilinde verilecektir.
(ii) Madde 26.3 2.mükerrer© uyarınca dilekçe çevirisinin gerekmesi halinde, Madde 91.1 (e) (i)’de belirtilen düzeltmeler yalnızca o çeviri dilinde tevdi edilecektir.
c) Uluslararası başvurularda bir yanlışın Madde 26 uyarınca düzeltmesi uluslararası başvurunun yapıldığı dilde olacaktır. Madde 12.3 ya da 55.2 (a) uyarınca sağlanan uluslararası başvurunun çevirisinde ya da Madde 26.3 2.mükerrer(c) uyarınca sağlanan başvurunun çevirisindeki bir yanlışın Madde 26 uyarınca düzeltmesi çevirinin dilinde olacaktır.
12.3 Uluslararası Araştırma Amaçları İçin Çeviri
(a) Uluslararası başvurunun yapıldığı dilin Uluslararası araştırmayı yapacak olan Uluslararası Araştırma Kuruluşu tarafından kabul edilmemesi durumunda, başvuru
sahibi; uluslararası başvurunun Kabul Ofisi tarafından alındığı tarihten sonra bir ay içinde, bu Ofise, uluslararası başvurunun aşağıdaki koşulları kapsayan şekilde çevirisini sağlayacaktır:
(i) Araştırma Kuruluşu tarafından kabul edilen bir dil
(ii) Bir yayın dili ve
(iii) Uluslararası başvuru bir yayın dilinde yapılmadıkça, Madde 12.1 (a) uyarınca Kabul Ofisi tarafından kabul edilen bir dil.
(b) Paragraf (a) dilekçe ve tarifnamenin bir dizi listesi kısmına uygulanmayacaktır.
(c) Madde 20.5 (c) uyarınca, Kabul Ofisi başvuru sahibine bildirimi gönderene kadar, başvuru sahibinin paragraf (a) uyarınca gerekli bir çeviriyi sağlamaması halinde, kabul Ofisi, tercihen o bildirimle, başvuru sahibini;
(i) Paragraf (a) uyarınca sınırlı zaman içerisinde gerekli çeviriyi sağlamaya
(ii) Paragraf (a) uyarınca sınırlı zaman içerisinde gerekli çevirinin sağlanmaması durumunda, bunu sağlamaya ve uygulanabilir olması halinde, paragraf (e)’de belirtildiği gibi geç dosyalama ücretini çağırı gününden itibaren bir ay içinde ya da Kabul Ofisi tarafından uluslararası başvurunun alındığı tarihten itibaren iki ay içerisinde, hangisinin süresi daha sonra bitiyorsa, ödemeye çağıracaktır.
(d) Kabul Ofisinin paragraf (c) uyarınca başvuru sahibine bir çağrıda bulunması ve başvuru sahibinin, paragraf (c) (ii) uyarınca uygulanabilir zaman sınırı içerisinde, gereken çeviriyi sağlamaması ve geç dosyalama ücretini ödememesi durumunda, uluslararası başvuru geri çekilmiş kabul edilecektir ve Kabul Ofisi bunu bildirecektir. Kabul Ofisi tarafından, bu Ofisin bir önceki cümle uyarınca bildirimde bulunmasından önce ve rüçhan tarihinden itibaren 15 aylık süre sonundan önce alınan herhangi çeviri ödeme zaman sınırının bitiminden önce alınmış olarak kabul edilecektir.
(e) (a) paragrafında belirtilen sürenin dolmasından sonra bir çevirinin verilmesi, 30 sayfayı asan uluslararası başvurunun her bir sayfası için herhangi bir ücreti dikkate alınmaksızın, Kabul ofisi tarafından, kendi menfaati icabı ücret tarifesinin 1. maddesinde belirtilen uluslararası başvuru ücretinin %25’ine eşit olan bir geç (son) verme ücreti tutarındaki ödentiye tabii tutulabilir.
Madde 13
Buluşun Bütünlüğü
13.1 Bütünlük Gereği
Uluslararası başvuru, sadece bir buluşa ya da tek bir genel buluşun kavramını (“buluşun bütünlük gereğini”) oluşturacak şekilde bağlantılı olan bir buluşlar topluluğuna ilişkili olacaktır.
13.2 Buluşun Bütünlüğü Gereğinin Yerine Getirildiği Farzedilen Durumlar
Bir buluşlar topluluğu için tek ve aynı uluslararası başvuruyla istemde bulunulması durumunda, 13.1 sayılı Yönetmelik Maddesinde atıfta bulunulan buluş bütünlüğü gereği sadece, aynı ya da mukabil özel teknik özelliklerin biri ya da daha fazlasını kapsayan bu buluşlar arasında teknik bir ilişki olduğunda yerine gelmiş olacaktır. “Özel teknik özellikler” ifadesi, hakkında istemde bulunulan, bir bütün olarak farzedilen buluşların her birinin tekniğin bilinen durumu üzerinde yaptığı bir katkıyı oluşturan teknik özellikler anlamına gelecektir.
13.3 İstemde Bulunma Şeklinin Buluşun Bütünlüğüne Etki Etmediğinin Saptanması
Bir buluşlar topluluğunun tek bir buluş kavramını oluşturacak şekilde birbirleriyle bağlantılı olup olmadığının saptanması, buluşlar için tek bir istem dahilinde bulunan seçenekler halinde ya da ayrı ayrı istemler dahilinde istemde bulunulmuş olup olmadığı göz önüne alınmaksızın yapılacaktır.
13.4 Bağımlı İstemler
13.1 sayılı Yönetmelik Maddesine tabi tutulduğunda, bir bağımlı istemin özelliklerinin kendi içlerinde bir buluş oluşturuyor olarak farzedildiği durumda bile, bağımsız bir istemde hakkında istemde bulunulan belirli buluş biçimleri için istemde bulunulan makul sayıda bağımlı istemin aynı uluslararası başvuru dahilinde kapsanmasına izin verilecektir.
13.5 Faydalı Model
Bir faydalı modelin patentinin bir uluslararası başvuruya dayanılarak araştırmasının yapıldığı herhangi bir belli edilmiş Devlet, 13.1-13.4 sayılı Yönetmelik maddelerinde düzenlemesi yapılmış hususlar söz konusu olduğunda, bu maddeler yerine, bu Devlette uluslararası başvurunun işleme konması başladıktan sonra faydalı model ile ilişkili ulusal kanununun şartlarını uygulamaya koyabilecektir, bu durumda, başvuruda bulunan tarafın, başvurusunu ulusal kanunun bahsedilen şartlarının gereklerine uydurmak için 22 sayılı Yönetmelik Maddesi usulünce geçerli sürenin sona ermesinden itibaren en azından iki ay süresi olacaktır.
Madde 13 1. mükerrer
Biyolojik Maddelerle İlgili Buluşlar
13 1.mükerrer.1 Tanım
Bu Maddeye göre “tevdi edilmiş biyolojik maddeye atıf” uluslararası başvuruda tevdi merciine verilen biyolojik maddenin kültürü veya böyle tevdi edilmiş biyolojik maddeye ilişkin verilen ayrıntılar anlamına gelir.
13. 1.mükerrer.2 Atıflar (Genel)
Tevdi edilmiş bir biyolojik madde ilgili atıf bu Madde’ye bağlı olarak yapılacaktır ve eğer öyle yapılmışsa, belirlenen her ülkenin yasalarının gereğini yerine getirmiş olarak kabul edilecektir.
13 1.mükerrer.3 Atıflar: İçindekiler; referans ya da işaretleri içermemesi
(a) Tevdi edilmiş biyolojik maddeye atıf şunları belirtecektir:
(i) Tevdii yapılan tevdii merciinin ismi ve adresi;
(ii) Biyolojik maddenin tevdi merciine tevdi edildiği tarih.
(iii) Bu mercii tarafından mikroorganizmaya verilen erişim sayısı; ve
(iv) Uluslararası Büronun 13 2. mükerrer 7(a)(i) sayılı Madde usulünce haberdar edildiği herhangi bir ek konu, bu durumda bu konuyu belirtme gereği, uluslararası başvurunun başvuru tarihinden en azından iki ay önce 13 2.mükerrer 7(c) Maddesi uyarınca Gazete’de yayımlanmış olmalıdır.
b) Tevdi edilmiş biyolojik maddeye atıfı dahil etmede yapılan hata ya da, tevdi edilmiş biyolojik maddeye ilişkin olarak, paragraf (a)ya uygun olarak işaretlemede yapılan hata, yasaları, ulusal bir başvuruda böyle bir referans ya da böyle bir işaretlemeyi gerektirmeyen belirlenmiş bir ülkede herhangi bir sonuca yol açmayacaktır.
13 1.mükerrer.4 Atıflar: İşaretlemeleri Sağlamada Zaman Sınırı
(a) Paragraf f (b) ve (c) ile ilgili olarak, eğer Madde 13 1.mükerrer.3 (a)’da belirtilen işaretlerden herhangi biri uluslararası başvuru yapılırken tevdi edilmiş biyolojik maddelere ilişkin atıfa dahil edilmediyse fakat Uluslararası Büro’ya gönderilmişse:
(i) Rüçhan tarihinden itibaren 16 ay içinde işaret belirlenen bir patent Ofisi tarafından zamanında sağlanmış olarak kabul edilecektir.
(ii) Rüçhan tarihinden itibaren 16 ayın sona ermesinin ardından, işaret belirlenen bir ülkenin patent Ofisi tarafından, eğer Uluslararası Büro’ya uluslararası yayın için teknik hazırlıkların tamamlanmasından önce ulaşırsa, zaman sınırının son gününde sağlanmış olarak kabul edilecektir.
(b) Eğer belirlenen bir ülkenin patent Ofisince uygulanan ulusal yasa, ulusal
başvurulara ilişkin olarak böyle gerektirirse, bu Ofis, Madde 13 1.mükerrer.3(a)’da belirtilen bir işaretin, Uluslararası Büro’ya Madde 13
1.mükerrer.7 (a) (ii) gereğince böyle bir gerekliliğin tebliğ edilmesi ve uluslararası başvurunun yapılmasından en az iki ay önce Madde 13 1.mükerrer.7 (c)’ye uygun olarak Resmi Gazete’de böyle bir gerekliliğin yayımlanması şartıyla, rüçhan tarihinden itibaren 16 ay içinde sağlanmasını isteyebilir.
(c) Başvuru sahibinin Antlaşmanın 21(2)(b) Maddesi uyarınca erken yayın için talepte bulunması halinde, belirlenen bir patent Ofisi uluslararası yayın için teknik hazırlıklardan önce verilmemiş olan işaretleri zamanında verilmemiş olarak kabul edebilir.
(d) Uluslararası Büro, paragraf (a) uyarınca bir işareti aldığı günü başvuru sahibine bildirecektir, ve
(i) Eğer, işaret uluslararası yayın için teknik hazırlıkların tamamlanmasından önce alınmışsa, Madde 48 uyarınca yayımlanan kitapçıkta tarih belirtilecek ve işaretten alınan ilgili veri yer alacaktır.
(ii) Eğer, işaret uluslararası yayın için teknik hazırlıkların tamamlanmasından sonra alınmışsa, tarihi ve işaretle ilgili veri belirlenen ülkenin patent Ofisine bildirilecektir.
13 1.mükerrer.5 Bir ya da daha fazla belirlenmiş ülke için Atıflar ve işaretler; farklı belirlenmiş ülkeler için farklı tevdiler; bildirilenlerden ayrı olarak tevdi merciine verilenler
(a) Belirlenen ülkelerin yalnızca özellikle bazılarının amaçları için yapılmadığı sürece, tevdi edilmiş biyolojik Maddelere bir atıf, bütün belirlenen ülkelerin amaçları için yapılıyor sayılacaktır; aynı şey, atıflara dahil işaretlere de uygulanır.
(b) Biyolojik maddenin farklı numunelerine atıflar, belirlenmiş farklı ülkeler için verilebilir.
(c) Belirlenen bir patent Ofisi Madde 13 1.mükerrer.7(b) uyarınca bildirilmiş olandan ayrı olarak bir tevdi merciine verilen numuneyi kabul etmeyebilir.
13 1.mükerrer. 6 Numunelerin Sağlanması
Antlaşmanın 23 ve 40 ıncı Maddelerine bağlı olarak, uluslararası başvuruya atıfta bulunulan tevdi edilmiş biyolojik maddenin numunelerinin sağlanmaması, başvuru sahibinin yetkilendirmesi hariç, uygun zaman sınırının bitiminden önce olacaktır, bu zaman sınırından sonra bahsi geçen Maddeler uyarınca ulusal prosedür başlayacaktır. Fakat, başvuru sahibinin, bahsi geçen zaman sınırının bitiminden önce fakat, uluslararası yayından sonra, Antlaşmanın 22 ve 39 uncu Maddelerinde bahsedilenleri yapması halinde, tevdi edilmiş biyolojik maddelerin numuneleri bahsedilenler yerine getirildikten sonra sağlanabilir. Önceki hükme rağmen, tevdi edilmiş biyolojik maddenin numunelerinin sağlanması, belirlenen bir patent Ofisi tarafından uygulanan ulusal yasa uyarınca, uluslararası yayın, incelenmemiş ulusal başvurunun zorunlu ulusal yayınının etkilerine sahip olur olmaz, aynı yasa uyarınca yerine getirilebilir.
13 1.mükerrer. 7. Ulusal Gereklilikler: Tebliğ ve Yayın
(a) Bir ulusal Ofis, uluslararası Büroya ulusal yasanın herhangi bir gerekliliğini tebliğ edebilir.
(i) Tebliğde belirtilen konunun, Madde 13 1.mükerrer.3(a)(i),(ii) ve (iii)’de belirtilenlere ek olarak, ulusal bir başvuruda tevdi edilmiş biyolojik maddeye atıfın içinde yer alması gerekir;
(ii) Madde 13 1.mükerrer.3(a)’da bahsedilen bir ya da daha fazla işaret ulusal başvuru yapılırken başvuruda yer almalıdır ya da rüçhan tarihinden itibaren 16 ay içinde verilen tebliğde belirlenen zamanda sağlanmalıdır.
(b) Her ulusal Ofis, Uluslararası Büroya o Ofisin patent işlemlerini gerçekleştirmesi için ulusal kanunun biyolojik maddelerin tevdi edilmesine izin verdiği tevdi mercilerini bildirecektir, ya da ulusal kanunda bu konuda bilgi yoksa veya bu tür tevdilere izin vermiyorsa bu durumu bildirecektir.
(c) Uluslararası Büro, Gazete’de kendisine (a) parağrafı usulünce tebliğ edilmiş gerekleri ve (b) parağrafı usulünce tebliği edilmiş bilgileri acilen yayımlar.
Madde 13ter
Nükleotid ve/veya Amino Asit Dizin Listesi
13ter. 1 Uluslararası Araştırma Otoritesi Nezdindeki Prosedür
(a) Uluslararası başvurunun bir veya daha fazla nükleotid yada amino asit dizinlerinin açıklamasını içerdiği hallerde, elektronik formdaki listenin kendisine kabul edilebilir form ve şekilde daha önceden sunulmuş olması durumu haricinde, Uluslararası Araştırma Otoritesi uluslararası araştırma amacına yönelik olarak başvuru sahibinden kendisine İdari Talimatlarda şart koşulduğu şekle uygun olan elektronik formda bir dizin listesi tedarik etmesini ister ve uygulanabilir oldu ğ u hallerde, talepte saptanan zaman sınırı dahilinde paragraf (c)’de sözü edilen geç tedarik ücretini ödemesini de ister.
(b) Uluslararası başvurunun en azından bir kısmının kağıt üzerinde sunulduğu ve Uluslararası Araştırma Otoritesinin tanımlamanın Madde 5.2(a) ile uyumlu olmadığını saptadığı hallerde, uluslararası araştırma amacına yönelik olarak başvuru sahibinden, kağıt formdaki listenin kendisine kabul edilebilir form ve şekilde daha önceden sunulmuş olması durumu haricinde, kendisine İdari Talimatlarda şart koşulduğu şekle uygun olan kağıt formda bir dizin listesi tedarik etmesini ister, elektronik formdaki bir dizin listesinin sunulması paragraf (a) kapsamında istenilmiş olsun olmasın, ve uygulanabilir olduğu hallerde, talepte saptanan zaman sınırı dahilinde paragraf (c)’de sözü edilen geç tedarik ücretini ödemesini de ister.
(c) Bir geç ödeme ücretinin paragraf (a) veya (b) kapsamında, ancak her ikisinde birden olmadan, gerekli olması koşuluyla, paragraf (a) veya (b) kapsamındaki davete cevaben dizin listesinin tedariki kendi menfaatine olarak Uluslararası Araştırma Otoritesi tarafından 30 sayfayı geçen uluslararası başvurunun her sayfasına ait ücreti göz önünde bulundurmadan Ücretler Cetvelindeki madde 1’de yer alan uluslararası başvuru sunum ücretinin %25’ini geçmeyecek şekilde meblağı Uluslararası Araştırma Otoritesi tarafından saptanacak olan bir geç tedarik ücreti ödemesine tabi tutulabilir.
(d) Eğer paragraf (a) veya (b) kapsamındaki talepte saptanan zaman sınırı dahilinde başvuru sahibi istenilen dizin listesini sunmaz ve istenilen herhangi bir geç tedarik ücretini ödemezse, Uluslararası Araştırma Otoritesi sadece dizin listesi olmaksızın yapılabilecek olan anlamlı bir araştırma ölçüsünde uluslararası araştırma yapmakla yükümlü olacaktır.
(e) Sunulduğu şekliyle uluslararası başvuruda yer almayan ve paragraf (a)
veya (b) kapsamındaki talep üzerine yada başka şekilde sunulmuş olan herhangi bir dizin listesi, uluslararası başvurunun bir parçasını teşkil etmeyecek olmakla birlikte, bu paragraf başvuru sahibinin dizin listesine ait tanımlamayı Madde 34(2)(b)’ye göre değiştirmesini
engellemeyecektir.
(f) Uluslararası Araştırma Otoritesinin tanımlamanın Madde 5.2(b)’ye uygun olmadığını tespit etmesi halinde, başvuru sahibinden gereken düzeltmeyi sunmasını isteyecektir. Madde 26.4 başvuru sahibi tarafından önerilen tüm değişikliklere gerekli değişiklikler yapıldıktan sonra aynen uygulanacaktır. Uluslararası Araştırma Otoritesi düzeltmeyi kabul Ofisine ve Uluslararası Büroya gönderecektir.
13ter.2 Uluslararası Ön İnceleme Otoritesi Nezdindeki Prosedür
Madde 13ter.1 gerekli değişiklikler yapıldıktan sonra aynen Uluslararası Ön İnceleme Otoritesi Nezdindeki Prosedüre uygulanacaktır.
13ter.3 Belirlenen Ofis için Sekans Listesi
Hiçbir belirlenmiş Ofis, başvuru sahibinden İdari Talimatlarda belirtilen standarda uyan sekans listesinin dışında hiçbir sekans listesini tedarik etmesini istemeyecektir.
Madde 14
Gönderme Ücreti
14.1 Gönderme Ücreti
(a) Herhangi bir başvuru Kurumu, başvuru sahibinin, uluslararası başvuruyu almak, suretleri Uluslararası Büro ve yetkili Uluslararası Araştırma Kuruluşuna göndermek ve başvuru Ofisi kapasitesi dahilinde uluslararası başvuru ile bağlantılı olarak yerine getirmesi gereken tüm diğer görevleri yerine getirmek için tarafına kendi yararına bir harç (“havale harcı”) ödemesini isteyebilir.
b) Gönderme ücretinin miktarı, eğer varsa, kabul Ofisi tarafından saptanacaktır.
(c) Gönderme ücreti uluslararası başvurunun alındığı tarihten itibaren bir ay içinde ödenecektir. Ödenecek miktar, başvurunun alındığı tarihte uygulanan tutar olacaktır.
Madde 15
Uluslararası Ücret
15.1 Uluslararası Başvuru Ücreti
Her uluslararası başvuru, Ulusal Büronun menfaatine olmak üzere bir ücretin ödenmesine (“uluslararası başvuru ücreti”) ne tabi olup, bu ücret Kabul ofisi tarafından tahsil edilir.
15.2 Miktar
(a) Uluslararası başvuru ücreti miktarı Ücretler Tarifesi’nde belirtilmiştir.
(b) Uluslararası başvuru ücreti Kabul Ofisi tarafından belirlenen kur veya kurlardan biri (“belirlenmiş kur”)’ da ödenir. Bu ifadeden bunun Kabul Ofisi tarafından Uluslararası Büroya transfer edildiğinde, İsviçre (Swiss) kuruna serbestçe dönüştürülebileceği anlaşılır.
Uluslararası başvuru ücretinin miktarı, bu ücreti İsviçre kuru dışındaki herhangi bir kurda ödenmesine belirleyen her bir Kabul Ofisi için (bakımından), kabul Ofisle veya kural 19.1 (b)’ye göre hareket ederek, resmi kuru, belirlenmiş kur ile aynı olan resmi kura sahip ülke ile istişareden sonra, Genel Direktör tarafından belirlenir. Bu şekilde belirlenen miktar, yuvarlak rakamla, ücret tarifesinde belirtilen İsviçre kurundaki miktara eşit olur. Bu durum, belirlenen kurdaki ödemeyi belirleyen her bir kabul Ofise Uluslararası Büro tarafından bildirilir ve Gazetede yayımlanır.
(c) Ücret tarifesinde belirtilen uluslararası başvuru ücreti miktarının değişmesi halinde, belirlenen kurlarda karşılık gelen miktar, değiştirilen ücret tarifesinde belirtilen miktarla aynı tarihten itibaren uygulanır.
(c) İsviçre kuru ve herhangi bir diğer belirlenmiş kur arasındaki kambiyo oranının son uygulanan kambiyo oranında farklı olması halinde, Genel Direktör, Asamblenin vereceği direktifler
doğrultusunda, belirlenen kurdaki yeni miktarı tesis eder. Yeni tesis edilen miktar, Gazetede yayımının ardından iki ay sonra geçerli olur. Ancak; (b)paragrafının ikinci cümlesinde belirtilen Kabul ofisi ile Genel Direktör, mezkur iki aylık döneme düşen bir tarih üzerinde hemfikir olabilirler ki bu durumda mezkur miktar, o tarihten itibaren geçerli olur.
15.3 (Yürürlükten kaldırıldı)
15.4 Ödeme için süre limiti: Ödenecek Miktar Uluslararası başvuru dosyalama ücreti, uluslararası başvurunun alındığı tarihten sonra bir ay içinde ödenir. Ödenecek miktar, alındı tarihinde geçerli olan miktardır.
15.5 çıkarıldı
15.6 İade etme
Kabul ofisi uluslararası başvuru üretimi başvuru sahibine geri öder (iade eder)
(i) Antlaşmanın 11(1) inci Maddesi uyarınca değerlendirme olumsuzsa
(ii) Uluslararası Büro’ya kayıt nüshasının gönderilmesinden önce, uluslararası başvuru geri çekilmişse ya da geri çekilmiş kabul ediliyorsa,
(iii) Ulusal güvenlikle ilgili zaman aşımlarından dolayı, uluslararası başvuruya bir işlem yapılmamışsa.
Madde 16
Araştırma Ücreti
16.1 Ücret Talep Etme Hakkı
(a) Her Uluslararası Araştırma Kuruluşu, kendi yararına, uluslararası araştırmanın gerçekleştirilmesi ve bu Antlaşma ve Yönetmelik Maddeleri tarafından Uluslararası Araştırma Kuruluşlarına verilen tüm diğer görevlerin yerine getirilmesi için başvuru sahibinden bir harç (“araştırma harcı”) ödemesini isteyebilir.
(b) Araştırma ücreti kabul Ofisince belirlenen para biriminde ya da para birimlerinden birinde ödenecektir, yani, eğer bir kabul Ofisinin para birimi uluslararası Araştırma Kuruluşunun belirlemiş olduğu para birimlerinden biri değilse (“saptanan para birimi”), kabul Ofisi tarafından uluslararası Araştırma Kuruluşuna gönderildiğinde, Uluslararası Araştırma Kuruluşunun merkezinin bulunduğu (merkez para birimi) ülkenin para birimine çevrilebilir olacaktır. Para birimi, saptanan para biriminden ayrı olan herhangi bir kabul Ofisindeki araştırma ücretinin tutarı; Genel Müdür tarafından, resmi para birimi kabul Ofisinin para birimiyle aynı olan ülkenin kabul Ofisiyle, ya da Madde 19.1 (b) uyarınca ona vekalet ederek, görüşme yaptıktan sonra belirlenir. Böyle belirlenen miktarlar, yuvarlak olarak, Uluslararası Araştırma Kuruluşu tarafından merkez para biriminde belirlenen tutarlara eşit olacaktır. Bu tutarlar Uluslararası Büro tarafından her kabul Ofisine, ödemeyi o Ofisin para biriminde saptayarak bildirilecektir ve Resmi Gazete’de yayımlanacaktır.
(c) Araştırma harcının miktarı merkez nakiti cinsinden değiştirildiğinde, saptanmış nakit ya da nakitlerden daha başka olan başvuru Kurumu nakitleri cinsinden mukabil miktarlar da merkez nakiti cinsinden değiştirilmiş miktar ile aynı tarihten itibaren uygulamaya girecektir.
(d) Saptanan para biriminden veya birimlerinden ayrı olarak, merkez para birimi ve kabul Ofisinin para birimi arasındaki değişim oranının son uygulanan değişim oranından farklı olması durumunda, Kuruldan gelen direktiflere göre, Genel Müdür sözü edilen kabul Ofisinin para biriminde yeni tutarı belirleyecektir. Yeni belirlenen tutar, Resmi Gazete’de yayımlandıktan iki ay sonra uygulanır olacaktır, şu şartla ki, paragraf (b)’nin üçüncü cümlesinde bahsedilen kabul Ofisinin ve Genel Müdürün sözü geçen iki aylık süreye rastlayan bir tarih üzerine anlaşmaları gerekir, bu durumda sözü geçen tutar bu Ofis için o tarihten sonra uygulanabilir hale gelir.
(e) Araştırma harcı, saptanan nakit ya da nakitlerden daha başka bir başvuru Kurumu nakiti cinsinden ödendiği zaman, Uluslararası Araştırma Kuruluşu tarafından merkez nakiti cinsinden alınan gerçek miktar Otorite tarafından saptanan miktardan daha az ise, aradaki fark Uluslararası Büro tarafından Uluslararası Araştırma Kuruluşuna ödenir, alınan gerçek miktar daha fazla ise, aradaki fark Uluslararası Büro’ya aittir.
(f) Araştırma ücretinin ödenmesi ve ödenecek miktara ait süre limiti konusunda, uluslararası başvuru ücretiyle ilgili 15.4 Kuralı hükümleri gerekli değişiklikler yapıldıktan sonra uygulanır.
16.2 Ücret İadesi
Kabul Ofisi aşağıdaki durumlarda araştırma ücretini başvuru sahibine iade edecektir:
(i) Antlaşmanın 11(1) inci Maddesi uyarınca değerlendirme olumsuzsa,
(ii) Araştırma nüshasının Uluslararası Araştırma Kuruluşuna
gönderilmesinden önce, Uluslararası başvuru geri çekilmişse ya da geri çekilmiş sayılmışsa,
(iii) Ulusal güvenlikle ilgili zaman aşımından dolayı, uluslararası başvuruya bir işlem yapılmamışsa.
16.3 Kısmen Geri Ödeme
Uluslararası başvuru, söz konusu Uluslararası Araştırma Kuruluşu tarafından bir uluslararası araştırmanın konusu olmuş daha önceki bir uluslararası başvurunun rüçhanını talep ediyorsa, Araştırma Kuruluşu, 16(3)(b) sayılı Hükümde getirilen koşullar usulünce ve düzeyince, sonraki uluslararası başvuru ile bağlantılı olarak ödenen araştırma harcını geri ödeyecektir, yeter ki, daha sonraki uluslararası başvuru hakkındaki uluslararası araştırma raporu tamamen ya da kısmen daha önceki uluslararası başvuru üzerine gerçekleştirilen uluslararası araştırmanın sonuçlarına dayansın.
Madde 16 1. mükerrer Ücretlerin Ödemesine İlişkin Sürenin Uzatılması
16bis.1 Kabul Ofisi tarafından İstek Yapılması
(a) Madde 14.1(c), 15.4 ve 16.1(f) kapsamında ödenmeleri gerekli olduğu süre itibariyle kabul Ofisine hiçbir ücretin ödenmemiş olduğu veya ödenen meblağın gönderim ücretini karşılamak için yetersiz olduğu hallerde, paragraf (d)’ye bağlı olarak, kabul Ofisi başvuru sahibini o ücretleri karşılamaya yeterli olan ücreti, uygulanabilir olduğu hallerde, Madde 16bis2 kapsamındaki geç ödeme ücreti ile birlikte davet tarihinden itibaren başlayan bir aylık süre dahilinde ödemeye davet edecektir.
(b) [Geri kalan silinmiştir]
(c) Kabul Ofisinin paragraf (a) kapsamında başvuru sahibine bir davet gönderdiği ve başvuru sahibinin o paragrafta sözü edilen süre dahilinde ödenecek olan ücreti, uygulanabilir olduğu hallerde Madde 16bis.2 kapsamındaki geç ödeme ücreti ile birlikte tamamen ödemediği hallerde, kabul Ofisi paragraf (e)’ye bağlı olarak şunları yapacaktır:
(i) uygulanacak bildirini 14 (3) Maddesine göre yapar ve
(ii) Kural 29’da belirtilen şekilde işlem yapar
(a) Kabul Ofisi’nin (a) paragrafına göre bildirimden önce kendisine intikal eden her tür ödemeler olayın niteliğine göre, 14.1 (c), 15.4 veya 16.1 (f)
kuralına göre vadenin dolmasından önce intikal etmiş şeklinde kabul edilir.
(b) Kabul Ofisi’nin 14 (3) Maddesine göre bildiriminde (declaration) bulunmasından önce kendisine intikal eden her türlü ödemeler, (a) paragrafında belirtilen vadenin (time limit) dolmasından önce intikal etmiş kabul edilir.
16 1.mükerrer.2 Geç Ödeme Ücreti
(a) Kural 16 tekrar1’e göre bir bildirime cevaben ücret ödenmesi, Kabul Ofisi tarafından, kendi lehine olmak üzere, kendisine bir gecikme ücretinin ödenmesine tabii tutulabilir. Bu tür gecikme ücreti:
(i) Bildirimde belirtilen ödenmemiş ücret miktarının %50’si veya
(ii) (i)’ye göre hesaplanan miktarın gönderim ücretinden daha az olması halinde, gönderim ücretine eşit bir miktardır.
(b) Ancak gecikme ücreti, 30 sayfayı aşan uluslararası başvurunun her bir sayfası için herhangi bir ücret dikkate alınmaksızın, ücret tarifesinin 1. Maddesinde belirtilen uluslararası başvuru ücretinin %25’lik kısmını geçemez.
Madde 17
Rüçhan Belgesi (Doküman)
17. 1 Daha Önceki Ulusal veya Uluslararası Başvuru Suretinin İletilmesi Zorunluluğu
(a) 8. Maddeye dayanarak daha önceki ulusal veya uluslararası başvurunun önceliğinin iddia edildiği hallerde, belgenin kendisine verildiği makam tarafından tasdik edilmiş önceki başvurunun (rüçhanın) bir sureti, bu rüçhanda yer alan istemler uluslararası başvuruyla birlikte kabul ofisin kaydının yapılmamış olması halinde ve (b) ve (b – tekrar) paragraflarına tabi olarak, başvuru sahibi tarafından Uluslararası Büro’ ya veya Kabul Ofisi’ne, rüçhan tarihinden sonra 16 ayı geçmemek üzere iletilir. Ancak, bu süre limitinin sona ermeğinden sonra Uluslararası Büroya intikal eden mezkur daha önceki başvurunun herhangi bir sureti, bunun Uluslararası Büroya Uluslararası başvurunun uluslararası yayım tarihinden önce ulaşması halinde, Büroya süre limitinin son gününde intikal etmiş kabul edilir.
(b) Kabul Ofisi tarafından rüçhan belgesinin gündeme getirilmesi durumunda, başvuru sahibi; rüçhan belgesini sunmak yerine; Kabul Ofisinden rüçhan belgesini hazırlamasını ve Uluslararası Büro’ya göndermesini talep edebilir. Böyle bir talep rüçhan tarihinden itibaren 16 aydan sonra yapılmayacaktır ve Kabul Ofisi tarafından bir ücretin ödenmesine tabi tutulabilir.
(b – tekrar) İdari Talimatlar uyarınca, rüçhanın Kabul Ofisi’ ne veya uluslararası Büroya dijital bir kütüphaneden mevcut alınabilir (erişilebilir) olması halinde, başvuru sahibi, olayın niteliğine göre, öncelikli dokümanın iletmek yerine;
(i) Kabul Ofisi’ nden rüçhanın bu tür dijital kütüphaneden (arşiv) elde ederek bunu Uluslararası Büroya iletmesine talep edebilir, veya
(ii) Uluslararası Bürodan öncelikli doküman bu tür dijital kütüphaneden elde etmesini talep edebilir.
Bu tür talepler, öncelik tarihinden sonra 16 ayı aşmamak üzere yapılır ve Kabul Ofisi veya Uluslararası Büro bunun karşılığında bir ücretin ödenmesini isteyebilir.
(c) Yukarıdaki üç paragrafın hiç birisinin koşullarının yerine getirilmemesi halinde, belirlenmiş herhangi bir Ofis, (d) maddesine istinaden, rüçhandaki istemleri göz önüne almayabilir. Ancak hiçbir belirlenmiş Ofis, koşullar altında makul olacak bir zaman zarfından rüçhan teslim etme (verme) fırsatını başvuru sahibine vermeden önce rüçhandaki istemleri tanımamazlık etmez
(d) Hiçbir belirlenmiş Ofis, (a) paragrafında belirtilen daha önceki başvurunun kendi yetkisinde ulusal Ofis ya yapılmış olduğu veya rüçhanın istemlerini, İdari Talimatlar uyarına dijital bir kütüphaneden kendisine mevcut (için alınabilir/temin edilebilir) olduğu hallerde; (c) paragrafına göre öncelik iddiasını tanımamazlık etmez
17.2 Suretlerin Temin Edilmesi
(a) Başvuru sahibinin Madde 17.1 (a) veya (b)’ye uyması halinde, Uluslararası Büro, belirlenen patent Ofisinin özel talebi üzerine, derhal ancak uluslararası başvurunun uluslararası yayınından önce olmamak şartıyla, bu Ofise rüçhan belgesinin suretini sağlayacaktır. Böyle bir Ofis, başvuru sahibinin kendisinden sureti sağlamasını isteyemez. Başvuru sahibinden, Antlaşmanın 22 nci Maddesi uyarınca uygulanabilir zaman sınırının sona ermesinden önce, belirlenen patent Ofisine bir çeviri sağlaması beklenemez. Başvuru sahibinin, uluslararası başvurunun uluslararası yayınından önce Antlaşmanın 23(2) nci Maddesi uyarınca belirlenen patent Ofisine açık talepte bulunması halinde, uluslararası Büro, belirlenen patent Ofisi’nin özel talebi üzerine, eline geçmesinden hemen sonra bu Ofise rüçhan belgesinin suretini sağlayacaktır.
(b) Uluslararası Büro, uluslararası başvurunun uluslararası yayınından önce, rüçhan belgesinin suretlerini kamuya vermez.
(c) Uluslararası başvurunun Antlaşmanın 21 inci Maddesi uyarınca yayınlanması durumunda, Uluslararası Büro yayından önce aşağıdaki durumların haricinde ve masrafların karşılanması şartıyla, talep üzerine herkese rüçhan belgesinin bir suretini sağlayacaktır:
(i) Uluslararası başvuru geri çekilmişse,
(ii) İlgili rüçhan talebi geri çekilmiş veya Madde 26 1.mükerrer.2(b) uyarınca yapılmamış kabul edilmişse,
Madde 18
Başvuru Sahibi
18.1 İkamet Adresi
(a) Paragraf (b)’nin koşullarına tabi olmak kaydıyla, bir başvuru sahibinin ikamet ettiğini iddia ettiği Antlaşmaya tabi Devletin ikametinde olup olmadığı, bu Devletin ulusal kanununa bağlıdır ve başvuru Kurumu tarafından kararlaştırılır.
(b) Her halde, Antlaşmaya tabi bir Devlet dahilinde gerçek ve efektif bir sınai ya da ticari kuruluşun mülkiyeti bu Devlette ikamet olarak farzedilir.
18.2 Milliyeti
(a) Paragraf (b)’nin koşullarına tabi olmak kaydıyla, bir başvuru sahibinin milliyetinde olduğunu iddia ettiği Antlaşmaya tabi Devletin milliyetinde olup olmadığı, bu Devletin ulusal kanununa bağlıdır ve başvuru Kurumu tarafından kararlaştırılır.
(b) Her halde, Antlaşmaya tabi bir Devletin ulusal kanununa göre atanmış tüzel bir kişi bu Devletin bir uyruğu olarak farzedilir.
18.3 İki ya da Daha Çok Başvuru Sahibi
İki ya da daha çok başvuru sahibi var ise, uluslararası bir başvuruda bulunma hakkı, bu başvuru sahiplerinin en azından birinin 9 sayılı Hükme göre bir uluslararası başvuru yapma yetkisi var ise, mevcuttur.
18.4 Başvuru Sahiplerine Uygulandığı Haliyle Ulusal Hukuk Kapsamındaki Gerekler Hakkında Bilgi
(a) [İptal Edilmiştir]
(b) [İptal Edilmiştir]
(c) Uluslararası Büro zaman zaman, bir ulusal başvuruda bulunmak için kimin gerekli nitelikleri taşıdığı (buluşu yapan kişi, buluşu yapan kişiden sonra mülkiyet hakkı olan kişi, buluşun sahibi, ya da başkası) hakkında çeşitli ulusal kanunlar üzerine bilgiler yayımlar. Belli edilmiş herhangi bir Devlette, uluslararası başvurunun bir hükmünün, söz konusu Devletin amaçları doğrultusunda uluslararası başvuruda başvuru sahibi olarak tayin edilen kişinin, bu Devletin kanunu usulünce ulusal bir başvuruyu yapmak için gerekli nitelikleri taşıyıp taşımadığına bağlı olabileceği şeklinde bir uyarı bu türdeki bilgilere eşlik eder.
Madde 19
Yetkili Kabul Ofisi
19.1 Başvurunun Yapılacağı Yer
(a) Paragraf (b)’nin koşullarına tabi olmak kaydıyla, uluslararası başvuru, başvuru sahibinin isteğine göre, başvuru sahibinin ikamet ettiği Antlaşmaya tabi Devletin ulusal Kurumuna veya bu Devleti temsil eden ulusal Kurum, ya da başvuru sahibinin milliyetinde olduğu Antlaşmaya tabi Devletin ulusal Kurumuna, bu Devleti temsil eden ulusal Kurum vasıtasıyla yapılır.
(b) Antlaşmaya tabi herhangi bir Devlet, Antlaşmaya tabi bir başka Devlet ya da herhangi bir hükümetlerarası örgüt ile, ikinci Devletin ulusal Kurumu ya da hükümetlerarası örgütün kurumu, bütün veya bazı maksatlar için, ilk Devlette ikamet eden ya da bu Devletin milliyetinde olan başvuru sahipleri için, ilk Devletin ulusal Kurumu yerine başvuru Kurumu olarak davranması için anlaşabilir. Bununla birlikte, böyle bir anlaşma durumunda, ilk Devletin ulusal Kurumu 15(5) Sayılı Hükmün amaçları doğrultusunda yetkili başvuru Kurumu olarak farzedilir.
(c) 9 (2) sayılı Antlaşma maddesi usulünce varılan herhangi bir karar ile bağlantılı olarak, Kurul tarafından belirlenen Devletlerde ikamet edenler ya da Devletlerin milliyetinde olanların başvuruları için başvuru Kurumu olarak davranacak ulusal Kurumu ya da hükümetlerarası örgütü Kurul kararlaştırır. Bu, bahsedilen ulusal Kurum ya da hükümetlerarası örgütün daha önce rızasını gerektirir.
19.2 İki ya da Daha Çok Başvuru Sahibi
İki ya da daha çok başvuru sahibi var ise, uluslararası başvurunun yapıldığı ulusal Kurum, başvuru sahiplerinin en azından birinin ikamet ettiği ya da milliyetinde olduğu bir Antlaşmaya tabi Devletin ulusal Kurumu ya da bu Devlet yerine davranan ulusal Kurum ise, 19.1 sayılı Yönetmelik Maddesinin gerekleri karşılanmış farzedilir.
19.3 Başvuru Kurumunun Görevlerindeki Vekaletin Yayını
(a) 19.1(b) sayılı Yönetmelik Maddesinde değinilen bir anlaşma Uluslararası Büroya en kısa zamanda tebliğ edilmelidir. Bu tebligat, başvuru kurumu görevlerini, Antlaşmaya tabi bir başka Devletin ulusal Kurumuna veya bu Devlet için davranan ulusal Kuruma ya da hükümetlerarası bir örgüte, devreden anlaşmaya tabi Devlet tarafından yapılır.
19.4 Kabul Ofisi Olarak Uluslararası Büro’ya Gönderme
(a) Uluslararası başvurunun Antlaşma uyarınca bir ulusal Kabul Ofisine yapılması durumunda ancak
(i) Ulusal Ofisin Madde 19.1 veya 19.2 uyarınca uluslararası başvuruyu kabul etme yetkisi olmaması, ya da
(ii) Bu uluslararası başvurunun Madde 12.1(a) uyarınca ulusal Ofis tarafından kabul edilmiş bir dilde değil de, bu Madde uyarınca kabul Ofisi olarak Uluslararası Büro tarafından kabul edilen bir dilde olması, ya da
(iii) Bu ulusal Ofis ve Uluslararası Büronun, Madde (i) ve (ii) belirtilenler dışında nedenlerle ve başvuru sahibinin yetkilendirmesiyle bu Madde uyarınca prosedürün uygulanması gerektiği üzerine anlaşması durumunda,
Bu uluslararası başvuru, paragraf (b)’ye bağlı olarak bu Ofis tarafından, Madde 19.1(a)(iii) uyarınca Kabul Ofisi olarak Uluslararası Büro adına alınmış olarak kabul edilecektir.
(b) Bir uluslararası başvurunun paragraf (a) uyarınca, Yönetmelik madde 19 1 (a) (iii)’ye göre Uluslararası Büro adına kabul ofisi olarak hareket eden bir ulusal ofis tarafından alınması durumunda; ulusal güvenlik ile ilgili hükümlerin uluslararası başvurunun bu şekilde iletilmesini engellemedikçe, ulusal ofis uluslararası başvuruyu, bekletilmeksizin Uluslararası Büro’ya gönderecektir. Böyle bir iletim, ulusal ofisin kendi yararına alacağı, Yönetmelik madde 14’te belirtilen iletim ücretine eşit bir ücrete tabi olabilir. Bu şekilde gönderilen uluslararası başvuru, Yönetmelik madde 19. 1 (a) (iii) uyarınca kabul ofisi olarak hareket eden Uluslararası Büro tarafından, uluslararası başvurunun ulusal ofis tarafından alındığı tarihte alınmış kabul edilecektir.
(c) 14.1 (c), 15.4 ve 16.1 (f) Kuralları bakımından (geçtiği şekilde) uluslararası başvurunun (b) paragrafına göre Uluslararası Büroya iletildiği hallerde, uluslararası başvurunun alındı tarihi, bunun Uluslararası Büroya esasen intikal ediş tarihi; olarak kabul edilir. Bu paragrafta geçtiği şekilde (b) paragrafının son cümlesi geçerli olmaz.
Madde 20
Uluslararası Başvurunun Alınması
20.1 Tarih ve Numara
(a) Başvuru Kurumu, bir uluslararası başvuruya delaleten kağıtları alır almaz, alınan her başvuru isteği suretine gerçek alınma tarihini ve alınan her başvuru suretinin her sayfasına uluslararası başvuru numarasını silinmez bir şekilde yazar.
(b) Her sayfada tarih ve numarasnın yazılacağı yer ve diğer ayrıntılar İdari Talimatlarda belirtilir.
20.2 Farklı Günlerde Alınma
(a) Aynı uluslararası başvuruya ait, bütün belgeler başvuru Kurumu tarafından aynı günde alınmamışsa, bu Ofis başvuru isteğinin üzerindeki tarihi (daha önce yazılmış tarih ya da tarihleri henüz okunur halde bırakarak) düzeltir, böylece düzeltilmiş tarih uluslararası başvuruyu tamamlayan belgelerin alındığı günü belirtir, şu şartla ki:
(i) 11(2)(a) sayılı Hüküm usulünce başvuru sahibine düzeltme yapması için bir çağrı gönderilmemiş ve bahsedilen belgeler, ilk belgelerin alındığı tarihten itibaren 30 gün içinde alınmışsa;
(ii) 11(2)(a) sayılı Hüküm usulünce başvuru sahibine düzeltme yapması için bir çağrı gönderilmiş ve bahsedilen belgeler 20.6 sayılı Yönetmelik Maddesinde belirtilen geçerli süre dahilinde alınmışsa;
(iii) 14(2) sayılı Yasa maddesi söz konusu ise, eksik resimler, tamamlanmamış belgelerin ibraz edildiği ilk tarihten itibaren 30 gün içinde alınmışsa;
(iv) Özeti ya da özetin bir kısmını içeren herhangi bir sayfanın olmaması ya da daha sonra alınması, kendi başına, başvuru isteği üzerine yazılı tarihte herhangi bir düzeltmeyi gerektirmiyorsa.
(b) Belgelerin ilk olarak alındığı tarihten daha sonraki bir tarihte alınan herhangi bir belgeye başvuru Kurumu tarafından alındığı tarih yazılacaktır.
20.3 Düzeltilmiş Uluslararası Başvuru
11(2)(b) sayılı Hükümde değinilen durumda, başvuru Kurumu (daha önce yazılmış tarih ya da tarihleri henüz okunur halde bırakarak) son gerekli düzeltmenin alındığı günü belirtecek şekilde başvuru isteği üzerine yazılmış tarihi düzeltir.
20.4 Antlaşmanın 11(1) inci Maddesi Uyarınca Belirleme
(a) Başvuru Kurumu, uluslararası bir başvuruya delalet eden belgeleri alır almaz, bu belgelerin 11(1) sayılı Hükmün gereklerine uygun olup olmadığını saptar.
(b) 11(1)(iii)(c) sayılı Hükmün amaçları doğrultusunda, başvuru sahibinin isminde, soyadı yanlış yazılmışsa, adlar tam olarak belirtilmemişse, ya da tüzel kişilerin adının kısaltılmış ya da tam olmayan bir şekilde belirtilmesi durumunda bile, kimliğinin tesbitine olanak sağlayan bir şekilde belirtilmesi yeterlidir.
(c) Antlaşmanın 11(1)(ii) maddesi ile ilgili olarak, tarifname olarak görünen bölümün(dizi listesi bölümü dışında) ve istem ya da istemler olarak görünen bölümün Madde 12.1(g) uyarınca Kabul Ofisi tarafından Kabul edilen bir dilde olması yeterlidir.
(d) Eğer, 1 Ekim 1997’de, paragraf(c) kabul Ofisi tarafından uygulanan ulusal yasaya uygun değilse, adı geçen Ofisin 31 Aralık 1997’ye kadar Uluslararası Büro’yu konuyla ilgili olarak bilgilendirmesi şartıyla paragraf (c) bu yasaya uygun olmamaya devam ettiği sürece Kabul Ofisince uygulanmayacaktır. Alınan bilgi Uluslararası Büro tarafından Resmi Gazete’de derhal yayınlanacaktır.
20.5 Olumlu Saptama
(a) 11(1) sayılı Hüküm usulünce yapılan saptama olumlu ise, başvuru Kurumu, başvuru isteğine, üzerinde, başvuru Kurumunun adı ve “PCT International Application”, ya da “Demande internationale PCT” sözcükleri bulunan bir damga vuracaktır. Başvuru Kurumunun resmi dili ne İngilizce ne de Fransızca ise, “International Application” ya da “Demande internationale” sözcüklerine bu sözcüklerin başvuru Kurumunun resmi dilindeki bir tercümesi eşlik edebilir.
(b) Başvuru isteğinin bu şekilde damgalanmış sureti, uluslararası başvurunun tescil sureti olacaktır.
(c) Başvuru Kurumu, başvuru sahibine en kısa zamanda uluslararası başvuru numarası ve uluslararası başvuru tarihini tebliğ edecektir. Aynı zamanda, hali hazırda göndermiş olması, ya da 22.1 (a) sayılı Yönetmelik Maddesi usulünce tescil suretini aynı zamanda Uluslararası Büroya gönderiyor olması haricinde, Uluslararası Büroya başvuru sahibine gönderdiği tebligatın bir suretini gönderecektir.
20.6 Düzeltme Çağrısı
(a) 11(2) sayılı Hüküm usulünce yapılan düzeltme çağrısı, 11(1) sayılı Hüküm usulünce şart koşulan, başvuru Kurumunun fikrince yerine getirilmemiş gerekleri belirleyecektir.
(b) Başvuru Kurumu çağrıyı en kısa zamanda başvuru sahibine postalar ve düzeltmenin verilmesi için, duruma göre makul bir süre saptar. Süre çağrı tarihinden itibaren 10 günden az ve bir aydan fazla olmayacaktır. Eğer bu süre, rüçhan talebinde bulunulan bir başvurunun başvuru tarihinden itibaren bir yılın geçmesinden sonra sona eriyorsa, başvuru Kurumu bu durumu başvuru sahibinin dikkatine sunar.
20.7 Olumsuz Saptama
Eğer alıcı Ofis, saptanan süre dahilinde düzeltme çağrısına bir karşılık almazsa, ya da başvuru sahibi tarafından sunulan düzeltme, 11(1) sayılı Hükümde belirtilen gerekleri hala yerine getirmiyorsa, başvuru Kurumu:
(i) Başvuru sahibine en kısa zamanda başvurusunun bir uluslararası başvuru gibi işleme konmadığını ve konmayacağını tebliğ eder ve bunun nedenlerini belirtir,
(ii) Uluslararası Büroya, belgeler üzerine yazılan numaranın bir uluslararası başvuru sayısı olarak kullanılmayacağını tebliğ eder,
(iii) Uluslararası başvuru için verilen belgeleri ve 93.1 sayılı Yönetmelik maddesi usulünce başvuru ile ilişkili her türlü yazışmayı saklar ve
(iv) 25(1) sayılı hüküm usulünce başvuru sahibi tarafından bir talep gelirse
ve Uluslararası Büronun böyle bir surete ihtiyacı olursa ve özellikle bu sureti
isterse, Uluslararası Büroya bahsedilen belgelerin bir suretini gönderir.
20.8 Başvuru Kurumunun Hatası
Başvuru Kurumu, belgeler alındığında 11(1) sayılı Hüküm usulünce şart koşulan gerekler yerine getirilmiş olduğu halde, bir düzeltme çağrısı çıkarttığı için hatalı olduğunu sonradan ya da başvuru sahibinin cevabı üzerine farkederse, 20.5 sayılı Yönetmelik Maddesinde belirtildiği şekilde hareket eder.
20.9 Başvuru Sahibi için Tasdikli Suret
Başvuru Kurumu, başvuru sahibine, gerekli harcın ödenmesi ve istek üzerine, uluslararası başvurunun yapıldığı şeklin ve başvuruya yapılmış herhangi bir düzeltmenin tasdikli suretlerini verir.
Madde 21
Suretlerin Hazırlanması
21.1 Başvuru Kurumunun Sorumluluğu
(a) Uluslararası başvurunun tek suret halinde yapılması gerektiğinde, başvuru Kurumu, 12(1) sayılı Hüküm usulünce kendinde kalacak sureti ve araştırma suretini hazırlamakla sorumludur.
(b) Uluslararası başvurunun iki suret halinde yapılması gerektiğinde, başvuru Kurumu kendinde kalacak sureti hazırlamakla sorumludur.
(c) Uluslararası başvuru 11.1(b) sayılı Yönetmelik Maddesi usulünce gerekli sayıdan daha az sureti ile yapılmışsa, başvuru Kurumu gerekli suret sayısının en kısa zamanda hazırlanmasından sorumludur, ve bu görevi yerine getirmek için bir harç saptama ve bu harcı başvuru sahibinden alma hakkına sahiptir.
Madde 22
Belirlenmiş Ofislere Suret, Çeviri ve Ücretin Gönderilmesi
22.1 Başvuru sahibi, rüçhan tarihinden itibaren 30 ay bitmeden, uluslararası başvurunun bir suretini (madde 20’de yer alan bildirim yapılmadıkça) ve çevirisini (belirtildiği gibi) her belirlenmiş ofise sunacak ve ulusal ücretleri (varsa) ödeyecektir. Belirlenmiş Ofisin ulusal kanunu buluş sahibinin adı ve diğer ilgili verilerle ilgili bilgilerin verilmesini gerektiriyorsa, ancak bu bilgilerin ulusal başvurunun yapıldığı tarihten daha sonraki bir tarihte verilmesine izin veriyorsa, başvuru sahibi, dilekçede mevcut değilse, bu bilgileri ulusal Ofise veya devlet adına hareket eden ofise rüçhan tarihinden itibaren 30 ayın bitiminden önce verecektir.
22.3 Bir ulusal kanun, 1. ve 2. paragraflardaki fiillerin yerine getirilmesi için, bu paragraflarda belirtilen süreleri de aşan süreler öngörebilir
Madde 23
Araştırma Suretinin, Çevirinin ve Dizi Listesinin Gönderilmesi
23.1 Prosedür
(a) Uluslararası başvurunun çevirisinin Madde 12.3(a) uyarınca gerekmemesi halinde, araştırma ücreti ödenmişse, araştırma sureti kabul Ofisi tarafından Uluslararası Araştırma Kuruluşuna, en geç kayıt suretinin Uluslararası Büro’ya gönderildiği gün gönderilecektir. Diğer durumda araştırma ücretinin ödenmesinin hemen ardından gönderilecektir.
(b) Uluslararası başvurunun bir çevirisinin, Madde 12.3 uyarınca sağlanması durumunda, bu çevirinin ve dilekçenin bir sureti, ki bunlar Antlaşmanın 12(1)inci Maddesi uyarınca araştırma nüshası olarak kabul edilir, araştırma ücreti ödenmişse, kabul Ofisi tarafından Uluslararası Araştırma Kuruluşu’na gönderilecektir. İkinci durumda, adı geçen çevirinin ve dilekçenin bir sureti araştırma ücretinin ödemesinin hemen ardından gönderilecektir.
(c) Madde 13ferJdeki amaçlara uygun olarak hazırlanmış olan ancak Uluslararası Araştırma Otoritesi yerine kabul Ofisine sunulmuş olan elektronik formdaki herhangi bir sekans listesi o Ofis tarafından en kısa zamanda o Otoriteye gönderilecektir.
Madde 24
Uluslararası Büronun Tescil Suretini Alması
24.1 [İptal Edilmiştir.]
24.2. Tescil Suretinin Alındığının Tebliği
(a) Uluslararası Büro: (i)’den (iii)’ye (Değişiklik yoktur) gerçeğini ve kayıt suretinin alınış tarihini anında bildirir. Bu bildirimde, uluslararası başvurunun kendi numarası, uluslararası başvuru tarihi ile başvuru sahibinin adı belirtilir ve önceliği iddia edilen herhangi bir daha önceki başvurunun başvuru tarihi yer alır. Başvuru sahibine gönderilen bildirimde ayrıca, seçilmiş ofislerin bir listesi ile bölgesel patent vermekten sorumlu olan seçilmiş bir ofisin olması halinde, bu tür bölgesel patent için belirlenmiş bir ofisin olması halinde, bu tür bölgesel patent için belirlenmiş sözleşmeci ülkelerin (bir listeyi) yer alır.
(b) (Çıkartıldı)
(c) Tescil sureti 22.3 sayılı Yönetmelik Maddesinde saptanmış sürenin sona ermesinden sonra alınmışsa, Uluslararası Büro, bu durumdan en kısa zamanda başvuru sahibini, başvuru Kurumunu ve Uluslararası Araştırma Kuruluşunu haberdar eder.
Madde 25
Uluslararası Araştırma Kuruluşu Tarafından Araştırma
Suretinin Alınması
25.1. Araştırma Suretinin Alınmasının Tebliği
Uluslararası Araştırma Kuruluşu, Uluslararası Büroya, başvuru sahibine ve Uluslararası Araştırma Kuruluşu ile başvuru Kurumu aynı olmadıkça başvuru Kurumuna araştırma suretinin alındığını ve alınma tarihini bildirir.
Madde 26
Uluslararası Başvurunun Belirli Unsurlarının Kabul Ofisi Tarafından
Kontrolü ve Kabul Ofisi Nezdinde Düzeltilmesi
26.1 Kontrol İçin Süre
(a) Başvuru Kurumu, 14(1 )(b) sayılı Hükümde şart koşulan düzeltme çağrısını mümkün olduğu kadar çabuk, tercihan uluslararası başvurunun alınmasından itibaren bir ay içinde çıkartır.
(b) Başvuru Kurumu, 14(1 )(a)(iii) ya da (iv) sayılı Antlaşma Maddesinde değinilen hatanın (eksik başlık ya da eksik özet) düzeltilmesi için bir çağrı yaparsa, bu durumu Uluslararası Araştırma Kuruluşuna tebliğ eder.
26.2 Düzeltme İçin Süre
14(1)(b) sayılı Hükümde değinilen süre duruma göre makul olur ve her halde başvuru Kurumu tarafından saptanır. Bu süre düzeltme çağrısının tarihinden itibaren bir aydan daha az olamaz ve karar alınmadan önce her başvuru Kurumu tarafından uzatılabilir.
26.2 tekrar14. ( 1) (a) (i) ve (ii) Maddesine göre Gerekliliklerin Kontrol Edilmesi
(a) 14 (1 ) (a) (i) Maddesinde geçtiği şekilde, birden fazla başvuru sahibi varsa, talebin bunlardan birisi tarafından imzalanması yeterli olur.
(b) 14 (1) (a) (i) Maddesinde geçtiği şekilde birden fazla başvuru sahibi varsa, Kural 4. 5 (a) (ii) ve (iii)’ye göre gerekli olan talebin bunların içinden Kural 19.1’e göre Kabul Ofisi’ ne uluslararası başvuruda bulunmaya hakkı olan birisi tarafından yapılması yeterlidir.
26.3 Antlaşmanın 14(1)(a)(v) Maddesi Uyarınca Fiziksel Gerekliliklerin Kontrolü
(a) Uluslararası başvurunun bir yayın dilinde yapılması durumunda, kabul Ofisi:
(i) Uluslararası başvurunun Madde 11’de belirtilen fiziksel gerekliliklere, sadece makul ölçüde muntazam bir uluslararası yayın için gerekli olan düzeyde uygunluğunu
(ii) Madde 12.3 uyarınca sağlanan bir çevirinin Madde 11’de belirtilen fiziksel gerekliliklere, yeterli çoğaltma için gerekli olan düzeyde uygunluğunu, kontrol edecektir.
(b) Uluslararası başvurunun bir yayın dilinde yapılmaması durumunda, kabul Ofisi:
(i) Uluslararası başvurunun, Madde 11’de belirtilen fiziksel gerekliliklere, yalnızca yeterli çoğaltma için gerekli olan düzeyde uygunluğunu,
(ii) Madde 12.3 uyarınca sağlanan bir çevirinin ve çizimlerin Madde 11’de belirtilen fiziksel gerekliliklere, makul ölçüde muntazam bir uluslararası yayın için gerekli olan düzeyde uygunluğunu kontrol edecektir.
26.3 1.mükerrer Madde 11 Uyarınca Hataları Düzeltmek İçin Antlaşmanın 14(1)(b) Maddesi Uyarınca Çağrı
Kabul Ofisinin, Madde 11’de belirtilen fiziksel gerekliliklerin Madde 26.3 uyarınca gereken düzeye uyması durumunda, Madde 11 uyarınca bir hatayı düzeltmek için Antlaşmanın 14(I)(b) maddesi uyarınca çağrıda bulunması gerekmeyecektir.
26.3 2.mükerrer Antlaşmanın 3(4)(i) Maddesi Uyarınca Hataları Düzeltmeye Çağrı
(a) Başvuru özetinin veya çizimlerin metin konusunun tarifname ve istemlerin dilinden farklı bir dilde verilmesi halinde,kabul Ofisi:
(i) Uluslararası başvurunun Madde 12.3(a) uyarınca bir çevirisi gerekmiyorsa, veya
(ii) Başvuru özeti veya çizimlerin metin konusu uluslararası başvurunun yayınlanacacağı dilde değilse, başvuru sahibini, başvuru özetinin veya çizimlerin metin konusunun uluslararası başvurunun yayınlanacağı bir dile çevirisini sağlamaya çağırır. Madde 26.1(a), 26.2, 26.3, 26.3 1.mükerrer, 26.5 ve 29.1 gerekli düzeltmelerin yapılması suretiyle geçerlidir.
(b) Eğer, 1 Ekim 1997’de, paragraf(a) kabul Ofisi tarafından uygulanan ulusal yasaya uygun değilse, paragraf (a), bu yasaya uygun olmadığı sürece adı geçen Ofisin Uluslararası Büroyu 31 Aralık 1997’ye kadar ilgili konuda bilgilendirmesi şartıyla bu Kabul Ofisine uygulanmaz. Alınan bilgi Uluslararası Büro tarafından Resmi Gazete’de hemen yayınlanacaktır.
(c) Dilekçenin Madde 12.1(c)’ye uymaması durumunda, kabul Ofisi başvuru sahibini bu Maddeye uyacak bir çeviri dosyalamaya çağıracaktır. Madde 3, 26.1(a), 26.2, 26.5 ve 29.1 gerekli düzeltmelerin yapılması suretiyle geçerlidir.
(d) Eğer, 1 Ekim 1997’de, paragraf (c) kabul Ofisi tarafından uygulanan ulusal yasaya uymuyorsa, paragraf (c) bu yasaya uymadığı sürece adı geçen Ofisin Uluslararası Büro’yu 31 Aralık 1997’ye kadar ilgili konuda bilgilendirmesi şartıyla bu Kabul Ofisine uygulanamaz. Alınan bilgi Uluslararası Büro tarafından Resmi Gazete’de hemen yayınlanacaktır.
26.4 Prosedür
Düzeltme, anlaşılırlığa ve düzeltmenin geçirileceği belge üzerinde doğrudan çoğaltılabilirliğe olumsuz etkide bulunmadan mektuptan tescil suretine aktarılabilecek
bir şekilde ise, başvuru Kurumuna sunulan bir düzeltme, Kuruma gönderilen bir mektupta belirtilebilir; aksi takdirde, başvuru sahibinin düzeltmeyi ihtiva eden bir ikame sayfayı teslim etmesi gerekir ve ikame sayfaya eşlik eden mektup ikame edilen sayfa ve ikame sayfa arasındaki farklara dikkat çeker.
26.5 Başvuru Kurumunun Kararı
Başvuru Kurumu, başvuru sahibinin düzeltmeyi 26.2 sayılı Yönetmelik Maddesi usulünce belirtilen süre dahilinde teslim edip etmediğine ve eğer düzeltme bu süre dahilinde teslim edilmişse, bu şekilde düzeltilmiş uluslararası başvurunun geri çekilmiş farzedilip farzedilmeyeceğine karar verir, şu şartla ki, makul ölçüde muntazam bir uluslararası yayın için geçerli gereklere uygun bir uluslararası başvuru 11 sayılı Yönetmelik Maddesinde değinilen fiziksel gereklere uyum eksikliğinden ötürü geri çekilmiş farzedilemez.
26.6 Eksik Resimler
(a) Uluslararası başvuru, 14(2) sayılı Hükümde belirtilen şekilde, aslında başvuruda kapsanmayan resimlere değiniyor ise, başvuru Kurumu bu durumu bahsedilen başvuruda belirtir.
(b) Başvuru sahibinin 14.2 sayılı Hükümde şart koşulan tebligatı aldığı tarihin, 20.2(a)(iii) sayılı Yönetmelik Maddesi usulünce saptanan süre üzerinde hiç bir etkisi yoktur.
MADDE 26 l.mükerrer
Rüçhan İsteminin Düzeltilmesi ya da Eklenmesi
26 1.mükerrer.1 Rüçhan İsteminin Düzeltilmesi ya da Eklemesi
(a) Başvuru sahibi kabul Ofisine veya Uluslararası Büroya bir bildirimde bulunarak, rüçhan tarihinden itibaren 16 aylık bir zaman sınırı içinde, veya düzeltme veya ilavenin rüçhan tarihinde bir değişikliğe yol açması durumunda bu şekilde değişen rüçhan tarihinden itibaren 16 ay içinde (hangi 16 aylık süre daha önce sona ererse), bildirimin uluslararası başvuru tarihinden itibaren 4 ay içinde sunulması şartıyla, rüçhan talebini düzeltebilir ya da ilave yapabilir. Rüçhan talebinde düzeltme Madde 4.10’da belirtilen bir işaretin ilavesini içerebilir.
(b) Başvuru sahibinin Antlaşmanın 21(2)(b) Maddesi uyarınca erken yayın için bir talepte bulunmasından sonra, kabul Ofisi ya da Uluslararası Büro tarafından alınan paragraf (a)’da belirtilen bir bildirim, uluslararası yayın için teknik hazırlıkların tamamlanmasından önce erken yayın talebi geri çekilmemişse, sunulmamış olarak düşünülür.
(c) Rüçhan talebinde düzeltme ya da eklemenin rüçhan tarihinde bir değişiklik yaratması durumunda, önceki kabul edilen rüçhan tarihinden hesaplanan ve henüz sona ermemiş olan bir zaman sınırı, değişen rüçhan tarihinden itibaren hesaplanacaktır.
26 1.mükerrer.2 – Rüçhan Taleplerindeki Hataları Düzeltmeye Çağrı
(a) Kabul Ofisi’nin ya da, kabul Ofisi başaramamışsa, Uluslararası Büro’nun bir rüçhan talebinin Madde 4.10’un gerekliliklerine uymadığını ya da bir rüçhan talebindeki bir göstergenin rüçhan dokümanında görünen ilgili göstergeyle aynı olmadığını tespit etmesi durumunda, kabul Ofisi ya da Uluslararası Büro, başvuru sahibini rüçhan talebini düzeltmeye çağıracaktır.
(b) Eğer, paragraf (a) uyarınca yapılan çağrıya cevap olarak başvuru sahibi, Madde 26 1.mükerrer.1(a) uyarınca zaman sınırının sona ermesinden önce Madde 4.10’un gerekliliklerine uyması için rüçhan talebini düzelten bir bildirim sunmazsa, yalnızca Madde 4.10(a)(ii)’de belirtilen önceki başvurunun sayısının olmaması yüzünden ya da rüçhan talebindeki bir göstergenin rüçhan dokümanında görünen ilgili göstergeyle aynı olmaması yüzünden rüçhan talebinin yapılmamış olarak kabul edilmemesi şartıyla, o rüçhan talebi yapılmamış olarak kabul edilecektir ve Kabul Ofisi veya Uluslararası Büro, ki böyle bir durum olabilir, açıklayacaktır ve başvuru sahibine bu durumu bildirecektir.
(c) Kabul Ofisinin ya da Uluslararası Büro’nun paragraf (b) uyarınca bir açıklama yapması durumunda, başvuru sahibi tarafından yapılan ve uluslararası Büro tarafından uluslararası yayın için teknik hazırlıkların tamamlanmasından önce alınan talep üzerine, ve İdari Talimatlarda tutarı saptanacak olan özel ücrete tabi olarak, Uluslararası Büro, Uluslararası başvuruyla birlikte, yapılmamış kabul edilen rüçhan talebiyle ilgili bilgiyi yayınlayacaktır. Talebin bir sureti, kitapçığın haberleşme için kullanılmadığı ya da uluslararası başvurunun Antlaşmanın 64(3)üncü Maddesi nedeniyle yayınlanmadığı durumlarda, Antlaşmanın 20 nci Maddesi uyarınca yapılan bildirimde yer alacaktır.
Madde 26 ikinci mükerrer
Madde 4.17’ye Göre Yapılan Beyanlarda Düzeltme veya
Ekleme
26 ikinci mükerrer.1 Beyanlarda Düzeltme veya Ekleme
Başvuru sahibi, rüçhan tarihinden itibaren 16 aylık bir süre içerisinde Uluslararası Büroya sunduğu bir bildirim ile dilekçedeki Madde 4.17’de belirtilen herhangi bir beyanda düzeltme veya ekleme yapabilir. Ancak, belirlenen sürenin bitmesinden sonra Uluslararası Büro tarafından alınan herhangi bir bildirim, uluslararası yayın için teknik hazırlıkların tamamlanmasından önce alınmışsa, belirlenen sürenin son günü alınmış kabul edilecektir.
26 ikinci mükerrer.2 Beyanlarla ilgili Prosedür
(a) Kabul Ofisinin veya Uluslararası Büronun, Madde 4.17’de belirtilen bir beyanın gerektiği şekilde olmadığını gördüğü hallerde veya Madde 4.17(iv)’de belirtilen buluş sahipliğiyle ilgili beyanın gerektiği gibi imzalanmaması halinde, durumun el verdiği ölçüde, Kabul Ofisi veya
Uluslararası Büro, rüçhan tarihinden itibaren 16 ay içerisinde başvuru sahibinden beyanının düzeltilmesini isteyebilir.
(b) Uluslararası Büronun, Madde 26 ikinci mükerrer.1’de belirtilen sürenin sona ermesinden sonra aynı Madde uyarınca bir beyan veya düzeltmeyi alması halinde, Uluslararası Büro başvuru sahibine bu doğrultuda bilgi verecek ve İdari Talimatlarda belirtildiği şekilde işlemleri yürütecektir.
Madde 27
Harç Ödemelerinde Eksiklik
27.1 Harçlar
(a) 14 (3) (a) Maddesinde geçtiği üzere, “3(4) (iv) Maddesine göre belirlenen ücretler”: transfer ücreti (Kural 14), Uluslararası başvuru ücreti (Kural 15.1), araştırma ücreti (Kural 16) ve gerekli hallerde gecikme ücreti (Kural 16 tekrar.2) olarak anlaşılır.
(b) 14 (3) (a) ve (b)’de geçen “Madde 4 (2)’ye göre belirlenmiş ücreti Uluslararası başvuru ücreti (Kural 15.1) ve gerektiğinde gecikme ücreti (Kural 16 tekrar.2) demektir.
Madde 28
Uluslararası Büro Tarafından Fark Edilen hatalar
28.1 Belirli Hatalar Üzerinde Durma
(a) Uluslararası başvuru Uluslararası Büronun görüşüne göre, 14(1)(a)(i), (ii) veya (v) sayılı Hükümlerde değinilen hatalardan birini içerirse, bu hatalar başvuru Kurumunun dikkatine sunulur.
(b) Başvuru Kurumu, bahsedilen görüş ile çelişmedikçe, işlemlere 14(1)(b) sayılı Hükümde ve Yönetmelik Madde 26’da saptandığı şekliyle devam edecektir.
Madde 29
Çekilmiş Kabul Edilen Uluslararası
Başvurular veya Belirlemeler
29.1 Kabul Ofisinin Kararı
(a) Kabul Ofisi’ nin 14 (1) (6) Maddesi ve Kural 26. 5’e göre (belli kusurları düzeltmeme) veya 14 (3) (a) Maddesine göre (Kural 27.1 (a)’ya göre belirlenen ücretleri ödememe) veya 14 (4) Maddesine göre (11 (1) Maddesinin (i) (iii)’ye kadar olan bölümlerinde belirtilen kurallara uyulmadığını daha sonradan tespit edilmesi) veya Kural 12.3 (d) veya 12.4 (d)’ye göre (gerekli bir çeviriyi veya verme ücretini ödememe) veya Kural 92. 4 (9) (i)’ye göre (bir dokümanın aslını vermeme) uluslararası başvurunun geri çekilmesi kabul edildiğini beyan etmesi halinde:
(i) Başvuru Kurumu (zaten gönderilmemişse) tescil suretini ve başvuru sahibi tarafından getirilen her bir düzeltmeyi Uluslararası Büroya gönderir;
(ii) Başvuru Kurumu, bahsedilen beyanatı hem başvuru sahibine hem de Uluslararası Büroya en kısa zamanda tebliğ eder ve karşılığında, Uluslararası Büro, tayini tebliğ edilmiş olduğu her belli edilmiş Kuruma durumu tebliğ eder;
(iii) Başvuru Kurumu, 23 sayılı Yönetmelik Maddesinde saptanan şekilde araştırma suretini göndermez ise ya da bu suret zaten gönderilmişse, bahsedilen beyanatı Uluslararası Araştırma Kuruluşuna tebliğ eder;
(iv) Uluslararası Büronun başvuru sahibine tescil suretinin alındığını tebliğ etmesi gerekmez.
(b) (Çıkartıldı)
29.2 İptal Edilmiştir.
29.3 Başvuru Kurumunun Dikkatinin Belirli Hususlara Çekilmesi
Uluslararası Büro ya da Uluslararası Araştırma Kuruluşu Başvuru Kurumunun 14(4) sayılı Hüküm usulünce bir hususun farkına varması gerektiğini düşünürse, ilişkili hususları başvuru Kurumunun dikkatine sunar.
29.4 14(4) Sayılı Hüküm Maddesi Usulünce Beyanatta Bulunma İsteğinin Tebliği
Başvuru Kurumu, 14(4) sayılı Hüküm usulünce bir beyanat yapmadan önce, bu beyanatı yapma amacı ve nedenlerini başvuru sahibine tebliğ eder. Başvuru sahibi, başvuru Kurumunun öneri kabilinden kararı ile çelişirse, bu sonuçla ilgili savlarını tebligat tarihinden itibaren bir ay içinde başvuru Kurumuna gönderebilir.
Madde 30
14(4) Sayılı Hüküm Usulünce Süre
30.1 Süre
14(4) sayılı Hükümde değinilen süre uluslararası başvuru tarihinden itibaren dört aydır.
Madde 31
13 Sayılı Hüküm Usulünce Gerekli Suretler
31.1 Suretlerin Talebi
(a) 13(1) sayılı Hüküm usulünce yapılan talepler, talepte bulunan ulusal Kurumun belli edildiği uluslararası başvuruların tümüne, bazı çeşitlerine ya da tek birine ilişkin olabilir. Bu uluslararası başvuruların tümü ya da bazı çeşitleri için yapılan taleplerin, önceki yılın 30 Kasım tarihinden önce bu Kurum tarafından Uluslararası Büroya gönderilen bir tebligat ile her yıl yenilenmesi gerekir.
(b) 13(2) sayılı Hüküm usulünce yapılan talepler, suretin hazırlanma ve postalanma giderini kapsayan bir harcın ödenmesine tabidir.
31.2 Suretlerin Hazırlanması
13 sayılı Hüküm usulünce gerekli suretlerin hazırlanması Uluslararası Büronun görevidir.
Madde 32
Uluslararası Başvurunun Etkilerinin bazı Halef Devletlere Uzatılması
32.1 . Uluslararası Başvurunun Halef Ülkeye Genişlemesine Ait Talep (a) Uluslararası başvuru tarihi (b) paragrafında tanımlanan tarihe gelen herhangi bir uluslararası başvurunun etkilerinin bağımsızlığını kazanmadan önce toprakları, müteakiben varlığı son bulan bulmuş uluslararası başvuruda belirtilen sözleşmeci bir ülkenin (selef ülke) topraklarının bir parçası olan bir ülkeye (“halef ülke”) genişlemiş olur. Ancak bu halef ülkenin Anlaşmanın halef ülke (kendisi) tarafından uygulanması şeklindeki etkisinin sürdürüleceği beyanım Genel Direktöre bildirmek suretiyle sözleşmeci bir ülke haline gelmiş olması kaydıyladır.
(b) Paragraf (a)’da değinilen dönem, selef Devletin varlığının son gününü izleyen gün başlar ve (a) paragrafında değinilen beyanatın Genel Müdür tarafından Sınai Mülkiyetin Korunması için Paris Antlaşmasına taraf olan Devletlerin Hükümetlerine tebliğ edildiği tarihten iki ay sonra sona erer. Bununla beraber, selef Devletin bağımsızlık tarihi, selef devletin varlığının son gününü izleyen günün tarihinden daha önce ise, selef devlet, bahsedilen dönemin bağımsızlık tarihinde başladığını beyan edebilir; bu beyanat (a) paragrafında değinilen beyanat ile birlikte yapılır ve bağımsızlık gününü belirtir.
(c) Başvuru tarihi (b) paragrafına göre uygulanabilir içine gelen ve etkisi halef ülkeye genişlemiş olan herhangi bir uluslararası başvuru hakkındaki bilgiler, Uluslararası Büro tarafından gazetede yayımlanır
(d) (Çıkartıldı) 32. 2. Halef Ülkeye Genişlemenin Etkileri
(a) Kural 32. 1 uyarınca, Uluslararası başvurunun etkilerinin halef ülkeye teşmili halinde
(i) Halef Devlet uluslararası başvuruda belli edilmiş sayılacaktır ve
(ii) Madde 22 veya 39 (1)’e göre bu ülkeyle ilgili geçerli (uygulanabilir) süre limiti (vade) Kural 32. 1 (c) hükmüne göre bilginin yayımı tarihinden en az 6 ay geçinceye (bitinceye) kadar uzatılır.
(b) Halef Devlet antlaşmanın II. Bölümüne tabi ise ve talep rüçhan tarihinden itibaren 19. ayın sona ermesinden önce yapılmış, fakat uzatma isteği daha sonra yapılmış ise ve uzatma isteğinin ibraz tarihinden itibaren üç ay içinde halef Devlet seçilirse, paragraf
(a)’ya göre uygulanacak zaman süresi rüçhan tarihinden itibaren en az 30 ay olmalıdır.
(c) Halef ülke, (a) (ii) paragrafında öngörülenden daha sonra sona eren bir süre limiti tespit edebilir. Uluslararası Büro bu tür süre limitlerine gazetede yayımlar.
Madde 32. 2.Mükerrer [İptal Edilmiştir]
Madde 33
Uluslararası Araştırma için İlgili Tekniğin Bilinen Durumu
33.1 Uluslararası Araştırma İçin İlgili Tekniğin Bilinen Durumu
(a) 15(2) sayılı Hükmün amaçları doğrultusunda, ilgili tekniğin bilinen durumu, talep edilen buluşun yeni olup olmadığının ve tekniğin bilinen durumunu aşıp aşmadığının (yani, açık bir buluş olup olmadığının) saptanmasında yardımcı olabilecek ve (resimler ve diğer gösterimleri kapsayan) yazılı ifşaat vasıtasıyla dünyanın herhangi bir yerinde kamuya açıklanmış her belgeyi kapsar, yeter ki kamuya açıklama uluslararası başvuru tarihinden önce yapılmış olsun.
(b) Herhangi bir yazılı ifşaat, yazılı ifşaatın kamuya açıklandığı bir sözlü ifşaata, kullanıma, sergilemeye ya da başka bir olaya değinirse, ve bu olay uluslararası başvuru tarihinden önce cereyan etmişse ve eğer, yazılı ifşaatın kamuya açıklanması uluslararası başvuru tarihi ile aynı ya da daha sonraki bir tarihte cereyan etmişse, uluslararası araştırma raporu bu olayı ve tarihini ayrıca belirtir.
(c) Yayın tarihi, araştırılan uluslararası başvurunun uluslararası başvuru tarihi ile aynı ya da daha sonra olan, ama başvuru tarihi, ya da mümkün olduğu oranda, rüçhan tarihi daha erken olan ve eğer uluslararası başvuru tarihinden önce yayımlanmış olsaydı, 15(2) sayılı Hükmün amaçları doğrultusunda ilgili
tekniğin bilinen durumunu oluşturacak her bir yayımlanmış başvuru ya da patent uluslararası araştırma raporunda özel olarak belirtilir.
33.2 Uluslararası Araştırma Tarafından Kapsanacak Sahalar
(a) Uluslararası araştırma buluş ile ilişkili malumat içerebilecek tüm teknik sahaları kapsar ve bu malumatı içerebilecek tüm araştırma dosyaları temel alınarak gerçekleştirilir.
(b) Sonuç olarak, bilinen tekniğin sadece buluşun sınıflandırıldığı alan değil, aynı zamanda sınıflandırılma göz önüne alınmaksızın benzer alanlar da araştırılır.
(c) Belli bir durumda, bilinen tekniğin benzer alanları, sadece buluşun uluslararası başvuruda ifade edilerek belirtilen özel işlevleri değil, buluş özünü teşkil eden ana işlevi ya da kullanımı ışığında saptanır.
(d) Buluş, uluslararası başvuruda anlatıldığı haliyle özel yanlarında farklı olsa da, uluslararası araştırma, talepte bulunulan buluşun özelliklerinin tümü ya da bazılarının konusuna genel haliyle eşdeğer görülen tüm konuları kapsamına alır.
33.3 Uluslararası Araştırmanın Yönlenimi
(a) Uluslararası araştırma istemler esas alınarak yapılır. İstemlerin yöneldiği buluş kavramına özel vurgu getirilerek, tarifname ve (varsa) resimlere gerekli değer verilir.
(b) Uluslararası araştırma, mümkün ve makul olduğu ölçüde, istemlerin yönelmiş olduğu ya da değişiklik yapıldıktan sonra makul şekilde yönelmesi beklenebilecek, konunun tümünü kapsamına alır.
Madde 34
Minimum Dokümantasyon
34.1 Tanım
(a) 2(i) ve (ii) sayılı Hükümde içerilen tanımlamalar bu Maddenin amaçları doğrultusunda geçerli değildir.
(b) 15(4) sayılı Hükümde değinilen dokümantasyon (“minimum
dokümantasyon”) aşağıdaki belgeleri kapsar:
(c) Paragraf (d) ve (e)’ye bağlı olarak, “Ulusal Patent Belgeleri” şöyle olacaktır:
(i) 1920 yılında ve 1920 yılından sonra Fransa,eski Almanya, Japonya, eski Sovyetler Birliği, İsviçre (yalnızca Fransızca ve Almanca), İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri tarafından yayınlanan patentler,
(ii) Federal Alman Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu tarafından yayınlanan patentler
(iii) Uluslararası Araştırma Kuruluşlarının üzerinde anlaşmaya vardığı ve anlaşmaya varıldığı haliyle ve değiştiklerinde Uluslararası Büro tarafından bir liste halinde yayımlanan, patent-literatürü olmayan diğer yayımlanmış belgeler.
(iv) Eski Sovyetler Birliği tarafından yayınlanan buluşçu belgeleri,
(v) Fransa tarafından yayımlanmış fayda belgeleri ve fayda belgeleri için yayımlanmış başvurular,
(vi) 1920’den sonra İngilizce, Fransızca, Almanca ya da İspanyolca olarak yayımlanmış ve rüçhan hakkı talep etmeyen patentler ve patent başvuruları, yeter ki ilgili ülkenin Ulusal Kurumu bu belgeleri tasnif etsin ve her Uluslararası Araştırma Kuruluşunun hizmetine sunsun.
(d) Bir başvuru birden fazla yayımlanmışsa (örneğin, bir Auslegeschrift ve bir Offlenlegungsschrift şeklinde), hiç bir Uluslararası Araştırma Kuruluşu dokümantasyonunda, bu başvurunun çeşitli baskılarını saklamak zorunda değildir; sonuç olarak, her Kuruluşun birden fazla baskıyı saklamama yetkisi vardır. Bundan başka, bir başvuru kabul edilip bir patent ya da bir fayda belgesi (Fransa) şeklinde yayımlandığında, hiç bir Uluslararası Araştırma Kuruluşu dokümantasyonunda hem başvuruyu hem de patenti ya da fayda belgesini (Fransa) saklamak zorunda değildir; sonuç olarak, bu Kuruluşun, ya sadece başvuruyu, ya da sadece patent ya da yarar belgesini (Fransa) saklamaya hakkı vardır.
(e) Resmi dili ya da resmi dillerinden biri Japonca, Rusça ya da İspanyolca olmayan bir Uluslararası Araştırma Kuruluşu, genellikle İngilizce özeti olmayan Japon, Rus Federasyonu ve eski Sovyetler Birliğinin patent belgelerini, ayrıca İspanyolca olan patent belgelerini kendi dokümantasyonunda bulundurmama hakkına sahiptir. Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten sonra genelde hazır olabilen İngilizce patent özetleri, böyle özetlerin genelde hazır olmasından itibaren altı ay içinde, ilgili olduğu patent belgelerinin bulundurulmasını gerektirir. İngilizce özetlerin daha önce genel olarak hazırlandığı teknik alanlarda İngilizce özetleme hizmetlerinin kesintiye uğraması durumunda, Kurul adı geçen alanlardaki böyle hizmetlerin hızla eski haline getirilmesi için uygun önlemler alır.
(f) Bu Yönetmelik Maddesinin amaçları doğrultusunda, sadece toplumun incelemesine açılmış başvurular yayımlanmış başvuru olarak farzedilmez.
Madde 35
Yetkili Uluslararası Araştırma Kuruluşu
35.1 Sadece Bir Tek Uluslararası Araştırma Kuruluşu Yetkili Olduğunda
16(3)(b) sayılı Hükümde değinilen geçerli anlaşma şartlarına göre, her başvuru Kurumu, Uluslararası büroya, kendisine başvurusu yapılan
uluslararası başvuruların araştırılması için hangi Uluslararası Araştırma
Kuruluşunun yetkili olduğunu bildirir ve Uluslararası Büro bu bilgiyi en kısa zamanda yayımlar.
35.2 Bir Kaç Uluslararası Araştırma Kuruluşu Yetkili Olduğunda
(a) 16(3) sayılı Hükümde değinilen geçerli anlaşma şartlarına göre, başvuru Kurumu, aşağıda belirtilen şekilde birden çok Uluslararası Araştırma Kuruluşunu belirleyebilir:
(i) kendisine yapılan bir uluslararası başvuru için Uluslararası Araştırma Kuruluşlarının tümünün yetkili olduğunu beyan edip, seçimi başvuru sahibine bırakarak, ya da
(ii) Kendisine yapılan belirli uluslararası başvuru çeşitleri için bir ya da birkaç yetkili Uluslararası Araştırma Kuruluşunu ve diğer uluslararası başvuru çeşitleri için bir ya da birkaç diğer yetkili Uluslararası Araştırma Kuruluşunu beyan ederek, yeter ki başvuru Kurumunun, birden çok Uluslararası Araştırma Kuruluşunun yetkili olduğunu beyan ettiği çeşitten Uluslararası başvurular için, seçimi başvuru sahibine bıraksın.
(b) Paragraf (a)’da temin edilen olanaktan yararlanan bir başvuru Kurumu en kısa zamanda Uluslararası Büroyu haberdar eder ve Uluslararası Büro en kısa zamanda bu bilgiyi yayımlar.
Madde 36
Uluslararası Araştırma Kuruluşları için Minimum Gerekler
36. 1 Asgari Gerekliliklerin Tanımı
16 (3) (c) Maddesinde belirtilen asgari gereklilikler şu şekilde olur:
(i) Ulusal Kurum ya da hükümetlerarası örgütün, araştırmaları gerçekleştirmesi için yeterli teknik niteliklere sahip en azından 100 tamgün çalışan görevliye sahip olması gerekir;
(ii) Bu Kurum ya da örgütün araştırma amaçları için, kağıt üzerinde, mikrofilmde ya da elektronik malzeme üzerinde depolanmış halde bulunan, en azından 34 sayılı Yönetmelik maddesinde değinilen minimum dokümantasyona sahip olması ya da erişebilmesi gerekir,
(iii) Bu Ofis veya teşkilatın gerekli teknik alanları araştırma kapasitesinde olan ve en azından Kural 34’te belirtilen asgari dokümantasyondaki dillerin yazımına ve çevirisini anlayacak dil imkanına sahip olan bir personeli olmalıdır.
(iv) Bu ofis veya teşkilat, bir Uluslararası Ön İnceleme Makamı olarak bir vazifeye (görev) sahip olmalıdır.
Madde 37
Eksik ya da Hatalı Başlık
37.1 Başlığın Olmayışı
Uluslararası başvurunun bir başlığı yoksa ve başvuru Kurumu, başvuru sahibine bu hatayı düzeltme çağrısı yaptığını Uluslararası Araştırma Kuruluşuna tebliğ etmişse, Uluslararası Araştırma Kuruluşu, bahsedilen başvurunun geri çekilmiş farzedildiği hakkında bir tebligat almadıkça ve alana kadar uluslararası araştırmayı ilerletecektir.
37.2 Başlığın Oluşturulması
Eğer uluslararası başvuru bir başlık içermiyorsa ve Uluslararası Araştırma Kuruluşu Kabul Ofisinden başvuru sahibinin bir başlık koymaya çağrıldığı konusunda bir bildirim almamışsa ya da adı geçen Kuruluş başlığın Madde 4.3’e uymadığını tespit ederse, kendisi bir başlık koyacaktır. Böyle bir başlık, uluslararası başvurunun yayınlanacağı bir dilde olmalıdır, ya da eğer Madde 23.1(b) uyarınca başka bir dilde çeviri gönderilmişse ve Uluslararası Araştırma Kuruluşu böyle istiyorsa, bu çevirinin dilinde olacaktır.
Madde 38
Eksik ya da Hatalı Özet
38.1 Özetin Olmayışı
Uluslararası başvurunun bir özeti yoksa ve başvuru Kurumu, başvuru sahibine bu hatayı düzeltme çağrısı yaptığını Uluslararası Araştırma Kuruluşuna tebliğ etmişse, Uluslararası Araştırma Kuruluşu, bahsedilen başvurunun geri çekildiği hakkında bir tebligat almadıkça ve alana kadar uluslararası araştırmayı ilerletecektir.
38.2 Özetin Oluşturulması
(a) Eğer, uluslararası başvuru bir özet ihtiva etmezse ve Uluslararası Araştırma Kuruluşu başvuru sahibinin bir özet sağlaması için çağrıda bulunulduğu hususunda Kabul Ofisi’nden bir bildirim almamışsa, ya da adı geçen Kuruluş özetin Madde 8’e uymadığını tespit etmişse, kendisi bir özet oluşturmalıdır. Böyle bir özet uluslararası başvurunun yayınlanacağı dilde oluşturulmalıdır, veya Madde 23.1(b) uyarınca başka
bir dilde çeviri gönderilmişse ve Uluslararası Araştırma Kuruluşu böyle istiyorsa, o çevirinin dilinde olacaktır.
b) Başvuru sahibi, uluslar arası araştırma raporunun postalanma tarihinden itibaren bir ay içinde Uluslararası araştırma Kuruluşu tarafından oluşturulan özet üzerine yorumlarını teslim edebilir. Kuruluş, kendi oluşturduğu özeti değiştirirse, yaptığı değişikliği Uluslar arası büroya tebliğ eder.
Madde 39
17(2)(a)(i) Sayılı Hüküm Usulünce Buluş Konusu
39.1 Tanımlama
Eğer uluslararası bir başvurunun konusu aşağıdaki konulardan biri ise ve aşağıdaki konulardan biri olduğu düzeyde, hiç bir Uluslararası Araştırma Kuruluşunun bahsedilen başvuruyu araştırması gerekmez:
(i) Bilimsel ve matematiksel teoriler,
(ii) Mikrobiyolojik işlemler ve bu işlemlerin ürünlerinin dışında kalan bitki ya da hayvan türleri veya önemli ölçüde biyolojik esaslara dayanan bitki veya hayvan yetiştirilmesi usulleri,
(iii) Ticari, zihni ve oyun faaliyetlerine ilişkin plan, usul ve kurallar,
(iv) İnsan veya hayvan vücuduna uygulanacak cerrahi ve tedavi usulleri ile insan veya hayvan vücudu ile ilgili teşhis usulleri,
(v) Salt bilgi sunumları,
(vi) Uluslararası Araştırma Kuruluşunun bu tür programlar ile ilgili bilinen tekniğin araştırılması için donanımlı olmadığı düzeyde bilgisayar programları.
Madde 40
Buluşun Bütünlüğünün Olmayışı (Uluslararası Araştırma)
40.1 Ek Ücretlerin Ödenmesi için Bildirim; Zaman Sınırı
Madde 17(3)(a)’da şart koşulan ek ücretlerin ödemesi için bildirim:
(i) uluslararası başvurunun buluş bütünlüğü gereksinimine uygun olmadığı şeklinde değerlendirilmesini gerektiren nedenleri belirtecek;
(ii) başvuru sahibini bildirim tarihinden itibaren bir ay içinde ek ücretleri ödemeye davet edecek; ve ödenmesi gereken ücretlerin miktarlarını belirtecek
(iii) uygulanabilir olduğu hallerde başvuru sahibini bildirim tarihinden itibaren bir ay içinde Madde 40.2(e)’de sözü edilen itiraz masraflarını ödemesi için bildirim yapılacak ve ödenecek meblağı belirtecektir.
40.2 Ek Ücretler
(a) Madde 17(3)(a) kapsamında ödenmesi gereken
araştırmayla ilgili ek ücretlerin meblağı yetkili Uluslararası Araştırma Otoritesi tarafından belirlenecektir.
(b) Madde 17(3)(a) kapsamında ödenmesi gereken
araştırmayla ilgili ek ücretler direkt olarak Uluslararası Araştırma Otoritesine ödenebilecektir.
(c) Başvuru sahibi ödenmesi gerekli kılınan ek ücretler mablağının aşırı olduğu yada uluslararası başvurunun buluş bütünlüğü gereksinimine uygun olduğu anlamındaki gerekçeli ifade ile birlikte ilave ücretleri itiraz kaydıyla ödeyebilir. Bu itiraz Uluslararası Araştırma Otoritesi çerçevesinde teşekkül ettirilen bir gözden geçirme kurulu tarafından incelenecek ve bu kurul itirazı haklı gördüğü ölçüde ek ücretlerin tamamının yada bir kısmının başvuru sahibine iade edilmesini emredecektir. Başvuru sahibinin isteği doğrultusunda, hem itiraz hem de buna ilişkin karara ait metinler uluslararası araştırma raporu ile birlikte belirlenmiş Ofise tebliğ edilecektir. Başvuru sahibi bunlara ait çevirileri Madde 22 kapsamında gerekli kılınan uluslararası başvuru çevirisi ile birlikte sunacaktır.
(d) Paragraf (c)’de sözü geçen gözden geçirme kurulu üyeliği itiraza konu olan kararı alan kişiyi, bununla sınırlı olmamak, kaydıyla içerebilir.
(e) Paragraf (c)’de sözü edilen bir itirazın incelenmesi Uluslararası Araştırma Otoritesi tarafından, kendi çıkarına, bir itiraz ücreti ödemesine tabi tutulabilir. Başvuru sahibinin Madde 40.1 (iii) kapsamındaki zaman sınırı dahilinde gereken herhangi bir itiraz ücretini ödememesi durumunda, itiraz yapılmamış olarak değerlendirilecek ve Uluslararası Araştırma Otoritesi bunu ilan edecektir. Paragraf (c)’de sözü geçen gözden geçirme kurulunun itirazın tamamen haklı olduğunu tespit etmesi halinde, itiraz ücreti başvuru sahibine iade edilecektir.
40.3 [Silinmiş]
Madde 41
Uluslararası Araştırmadan Başka Daha Önce Yapılmış Araştırma
41.1 Sonuçların Kullanılması Zorunluluğu; Harcın Geri Ödenmesi
Başvuru isteğinde, 4.11 sayılı Yönetmelik Maddesinde şart koşulan şekilde, 15(5) sayılı Hükümde ortaya konan koşullar altında gerçekleştirilmiş uluslararası tipte bir araştırmaya, ya da uluslararası veya uluslararası tipte bir araştırmadan başka bir araştırmaya atıfta bulunulursa, Uluslararası Araştırma Kuruluşu, uluslararası başvurunun uluslararası araştırma raporunu hazırlarken, bahsedilen araştırmanın sonuçlarını mümkün olduğu düzeyde kullanır. Uluslararası araştırma raporu tamamen ya da kısmen bahsedilen araştırmanın sonuçlarına dayandırılabilirse, dayandırıldığı düzeyde, Uluslararası Araştırma Kuruluşu, 16(3)(b) sayılı Antlaşma Maddesindeki anlaşma koşullarına, ya da Uluslararası Büro tarafından gönderilen ve Gazetede yayımlanan yazışmaya göre araştırma harcını geri öder.
Madde 42
Uluslararası Araştırma İçin Süre
42.1 Uluslararası Araştırma İçin Süre
17(2)(a) sayılı Hükümde değinilen beyanat ya da uluslararası araştırma raporunun oluşturulması için süre, hangi sürenin daha geç sona erdiğine bağlı olarak, ya Uluslararası Araştırma Kuruluşu tarafından araştırma suretinin alınmasından itibaren üç ay, ya da rüçhan tarihinden itibaren dokuz aydır.
Madde 43
Uluslararası Araştırma Raporu
43.1 Belirlemeler
Uluslararası araştırma raporu, bu raporu oluşturan Uluslararası Araştırma Kuruluşunun ismini belirterek Uluslararası Araştırma Kuruluşunu ve uluslararası başvuru numarasını, başvuru sahibinin ismini ve uluslararası başvuru tarihini belirterek uluslararası başvuruyu belirler.
43.2 Tarihler
Uluslararası araştırma raporuna tarih kaydı düşülür ve bu rapor uluslararası araştırmanın fiili olarak tamamlandığı tarihi belirtir. Rapor aynı zamanda rüçhanı talep edilen önceki başvurunun başvuru tarihini, ya da birden fazla rüçhan talep edilmişse, en eski başvuru tarihini de belirtir.
43.3 Sınıflandırma
(a) Uluslararası araştırma raporu, en azından Uluslararası Patent Sınıflandırmasına göre buluş konusunun sınıflandırmasını içerir.
(b) Bu sınıflandırma Uluslararası Araştırma Kuruluşu tarafından
gerçekleştirilir.
43.4 Dil
Her Uluslararası araştırma raporu ve Antlaşmanın 17(2)(a) maddesi uyarınca yapılmış bir bildirim; ilişkili olduğu uluslararası başvurunun yayımlandığı dilde olacaktır ya da Madde 23.1(b) uyarınca bir tercüme gönderilmişse ve Uluslararası Araştırma Kuruluşu böyle istiyorsa, o çevirinin dilinde olacaktır.
43.5 Referanslar
(a) Uluslararası araştırma raporu, ilişkili olduğu farzedilen belgelerin referanslarını içerir.
(b) Referansta bulunulan belgelerin belirlenme yöntemi İdari Talimatlar tarafından düzenlenir.
(c) Özel ilişkili referanslar özellikle belirtilir.
(d) İstemlerin tümüyle ilişkili olmayan referanslara, ilişkili oldukları istem ya da istemler ile ilişkili olarak değinilir.
(e) Referansta bulunulan belgenin sadece belirli bölümleri ilişkili ya da özel şekilde ilişkili ise, bu kısımlar, örneğin, bu kısmın geçtiği sayfa, sütun ya da satırların belirtilmesiyle belirlenir. Belgenin tümü ilişkili ise, fakat bazı kısımlar özel şekilde ilişkili ise, bu kısımlar belirlenir, tabii ki mümkün olduğu oranda.
43.6 Araştırılan Sahalar
(a) Uluslararası araştırma raporu, araştırılan sahaların sınıflandırıldığı listeyi sırayla belirler. Bu belirleme, Uluslararası Patent Sınıflandırmasından başka bir sınıflandırma
temelinde gerçekleştirilirse, Uluslararası Araştırma Kuruluşu kullanılan sınıflandırmayı yayımlar.
(b) Uluslararası araştırma, kapsamını, 34 sayılı Yönetmelik Maddesinde tanımlanan
minimum dokümantasyon içine girmeyen patentler, buluşçu belgeleri, yarar belgeleri, yarar modelleri, ek patentler ya da ek belgeleri, buluşçu ek belgeleri, yarar ek belgeleri, yayımlanmış başvurular ya da herhangi bir başka koruma çeşitini, Devleti, dönemi ya da dili kapsayacak şekilde genişletirse, uluslararası araştırma raporu, mümkün olduğu oranda, kapsamını genişlettiği belge çeşitlerini, Devletleri, dönemleri ve dilleri belirler. Bu paragrafın amaçları doğrultusunda, 2(ii) sayılı Hüküm geçerli değildir.
(c) Uluslararası araştırma bir elektronik veri tabanına dayanırsa, ya da kapsamı bir elektronik veri tabanını kapsayacak şekilde genişletilirse, uluslararası araştırma raporu veri tabanının ismini belirtir ve başkaları açısından yararlı olduğu farzedilirse ve tatbik edilebilir olduğu farzedilirse kullanılan araştırma terimlerini belirtebilir.
43.7 Buluşun Bütünlüğü ile İlişkili İfadeler
Başvuru sahibi uluslararası araştırma için ek harçlar ödemişse, uluslararası araştırma raporu bu durumu belirtir. Ayrıca, uluslararası araştırma sadece ana buluş için ya da tüm buluşların bir kısmı için (Hüküm 17(3)(a)) yapılmışsa, uluslararası araştırma raporu, uluslararası başvurunun hangi kısımlarının araştırıldığını ve hangi kısımlarının araştırılmadığını belirtir.
43.8 Yetkili Memur
Uluslararası araştırma raporu, bu rapordan sorumlu Uluslararası Araştırma Kuruluşu memurunun ismini belirtir.
43.9 Ek Konu
Uluslararası araştırma raporu; Maddeler 33.1(b) ve (c), 43.1’den 43.3’e kadar, 43.5’den 43.8’e kadar ve 44.2’de belirlenen konuların ve Antlaşmanın 17(2)(b) maddesinde belirtilen göstergelerin dışında hiçbir konuyu içermez; şu şartla ki, İdari Talimatlar; İdari Talimatlarda belirtilen herhangi bir ek konunun uluslararası araştırma raporuna dahil olmasına izin verebilir. Uluslararası araştırma raporu herhangi bir fikir, sebep, muhakeme ya da açıklama ifadelerini içermeyecek ve İdari Talimatlar böyle ifadelerin rapora konulmasına izin vermeyecektir.
43.10 Biçim
Uluslararası araştırma raporunun biçimiyle ilişkili fiziksel gerekler İdari Talimatlar tarafından saptanır.
Madde 43bis
Uluslararası Araştırma Otoritesinin Yazılı Görüşü
43bis. 1 Yazılı Görüş
(a) Madde 69.1(b-bis)’e bağlı olarak, Uluslararası Araştırma Otoritesi uluslararası araştırma raporunu veya PCT 17(2)(a)’ya göre yapılan bir bildirimle aynı zamanda aşağıdaki hususları içerecek şekilde bir yazılı görüşü oluşturur:
(i) İddia edilen icadın yeni olup olmadığı, buluş basamağı içerip içermediği (açıkça olmayacak şekilde) ve sanayiye uygulanır olup olmadığı,
(ii) Uluslararası başvurunun Uluslararası Araştırma Otoritesi tarafından kontrol edildiği kadarıyla Anlaşmanın ve bu Yönetmeliklerin koşullarına uygun olup – olmadığı.
Yazılı görüşe bu yönetmeliklerde ön görüldüğü üzere bu tür diğer gözlemlerde eşlik eder.
Yazılı görüş aynı zamanda bu Yönetmeliğin şart koştuğu diğer görüşleri de içerecek şekilde olmalıdır.
(b) Yazılı görüş oluşturmada geçen 33 (2) Maddesinden (6)’ya, 35 (2) ve 35 (3)’ten Kural 43. 4, 64, 65, 66. 1 (e) 66. 2 (a), (6) ve (e), 66. 7, 67, 70. 2 (6) ve (d), 70. 3, 70. 4 (ii) 70. 5 (a), 70. 6 da 70. 10, 70. 12, 70. 14 ve 70. 15 (a)’ya kadar üzerinde gerekli değişiklikler yapıldıktan sonra uygulanır.
(c) Yazılı görüş, başvuru sahibine, uluslararası ön inceleme talebinin yapılmış olması halinde, yazılı görüşün Kural 66. 1 (tekrar)’a ya göre fakat Kural 66.1 tekrar(b)’ye tabi olarak Kural 66.2 (a)’da geçen (geçtiği şekilde) Uluslararası Ön İnceleme Otoritesinin yazılı görüşü olarak kabul edileceğini haber veren bir bildirimi içerir. Bu durumda, başvuru sahibi, bu otoriteye, Kural 54 tekrar. 1 (a)’ya göre süre limitinin sona ermesinden önce, yazılı bir cevabı uygulanabilir olan hallerde değişikliklerle birlikte sunmaya davet edilir.
Madde 44
Uluslararası Araştırma Raporunun, Yazılı Görüşün, Vs. İletilmesi
44.1 Rapor veya Bildirim ve Yazılı Görüşün Suretleri
Uluslararası Araştırma Otoritesi aynı günde uluslararası araştırma raporunu veya Madde 17(2)(a)’da sözü edilen ilanın ve Madde 43bis.1 kapsamında saptanan yazılı görüşün bir suretini Uluslararası Büroya ve bir suretini de başvuru sahibine gönderir.
44.2 Başlık ya da Özet
Uluslararası araştırma raporu ya Uluslararası Araştırma Kuruluşunun başvuru sahibi tarafından teslim edilen başlık ve özeti kabul ettiğini belirtir, ya da 37 ve 38 sayılı Yönetmelik Maddesi usulünce Uluslararası Araştırma Kuruluşu tarafından oluşturulan başlık ve/veya özetin metni rapora eklidir.
44.3 Sözü Edilen Belgelerin Suretleri
(a) 20(3) sayılı Hükümde değinilen istek, uluslararası araştırma raporunun ait olduğu uluslararası başvurunun, uluslararası başvuru tarihinden itibaren yedi yıl süresince herhangi bir zamanda verilebilir.
(b) Uluslararası Araştırma Kuruluşu, isteği veren mercinin (başvuru sahibi ya da belli edilmiş Kurum), suretlerin hazırlanma ve posta giderini ödemesini isteyebilir. Suretlerin hazırlanma giderinin düzeyi Uluslararası Araştırma Kuruluşları ve Uluslararası Büro arasında 16(3)(b) sayılı Antlaşma Maddesinde değinilen anlaşmalarda saptanır.
(c) [İptal Edilmiştir]
(d) Her Uluslararası Araştırma Kuruluşu (a) ve (b) paragraflarında değinilen yükümlülükleri, kendisine karşı sorumlu bir başka vasıta kanalıyla yerine getirebilir.
44 tekrar. Kural
Uluslararası Araştırma Otoritesi Tarafından Patent Verilebilirliğine Dair Uluslararası Ön Rapor 44 tekrar.1. Raporun Yayılması
(a) Bir Uluslararası ön inceleme raporu hazırlanmamış veya hazırlanmayacaksa, Uluslararası Büro, Kural 43 tekrar.1 (a)’da değinilen konulara dair Uluslararası Araştırma Otoritesi namına (Bu Kuralda “rapor” olarak geçen) bir raporu yayınlar
(b) Bu raporun başlığı “Patent verilebilirliği hakkında uluslararası ön raporu (Patent İşbirliği Anlaşmasının I. Kısım)” olup, bunun Uluslararası Araştırma Otoritesi adına Uluslararası Büro tarafından bu kurala göre çıkarıldığını belirtir bir belirti ile beraber çıkar .
44 tekrar.2 Belirlenmiş Ofislere Bildirimde Bulunma
(a) Kural 44 tekrarl’e göre bir rapor hazırlandığı hallerde, Uluslararası Büro bunu Kural 93 tekrarl’e göre her bir belirlenmiş ofise öncelik tarihinden 30 ay geçmeden önce bildirir.
(b) Başvuru sahibinin 23 (2) Maddesine göre, belirlenmiş bir ofise acele talepte bulunması halinde, Uluslararası Büro, Uluslararası Araştırma Otoritesinin Kural 43 tekrar. 1’e göre oluşturduğu yazılı görüşün bir suretini bu Ofisin veya başvuru sahibinin talebi üzerine acilen bu Ofise iletir.
44 tekrar. 3 Belirlenmiş Ofisler İçin Çeviri Yapılması
(a) Herhangi bir belirlenmiş ülke, Kural 44 tekrar. 1’e göre yayınlanan bir raporun kendi ulusal ofisinin resmi dili dışında veya resmi dillerden birinde olması halinde, raporun İngilizce’ye çevrilmesini talep edebilir.
Bu tür talepler Uluslararası Büroya bildirilir ve Büro bunu gazetede acilen yayımlar.
(b) (a) paragrafına göre bir çevirinin yapılması gerekiyorsa, bu Uluslararası Büro tarafından hazırlanır veya bunun sorumluluğu altında olur.
(c) Uluslararası Büro raporu bu Ofise bildirirken çevirinin bir suretini herhangi bir ilgili belirlenmiş ofise ve aynı zamandan başvuru sahibine iletir.
(d) Kural 44 tekrar. 2 (b)’de belirtilen hallerde, Kural 43 tekrar. 1’e göre tesis edilen yazılı görüş, ilgili belirlenmiş ofisin talebi üzerine, Uluslararası Büro tarafından veya bunun sorumluluğu altında İngilizce’ye çevrilir. Uluslararası Büro, çevrinin bir suretini, çeviri talebinin intikal tarihinden sonra 2 ay içinde ilgili belirlenmiş ofise iletir ve aynı zamanda bir suretini başvuru sahibine iletir
44 tekrar. 4 Çeviri Hakkındaki Gözlemler (Düşünceler) Başvuru Sahibi,
Kural 44 tekrar3 (6) veya (d)’de belirtilen çevirinin doğruluğuna dair yazılı gözlemde bulunabilir ve bu gözlemlerinin bir suretini ilgili belirlenmiş ofislerin her birine ve Uluslararası Büroya gönderir.
44 ter. Kural
Yazılı Görüş, Rapor, Çeviri ve Gözlemlerin Gizlilik Niteliği 44 ter.1 Gizlilik Niteliği
(a) Başvuru sahibi tarafından talep edilmediği veya izin verilmedikçe Uluslararası Büro ve Uluslararası Araştırma Otoritesi:
(i) Kural 43 tekrar.l’e göre tesis edilmiş yazılı görüş, kural 44 tekrar. 3(d)’ye göre yapılmış herhangi bir tercüme veya Kural 44 tekrar. 4’e göre başvuru sahibi tarafından bu tür çeviri ile ilgili olarak gönderilen her türlü yazılı gözlemler
(ii) 44 tekrar. 1 Kuralına göre bir rapor hazırlanmışsa, bu rapora Kural 44 tekrar. 3(b)’ye göre yapılmış (raporun) çevirme veya kural 44 tekrar. 4’e göre, başvuru sahibinin izni olmadıkça bu çeviriler hakkında her türlü yazılı görüşe rüçhan tarihinden 30 ay geçmeden önce herhangi bir kişi veya makamın erişmesine izin vermez.
(b) (a) paragrafında geçen “access” (erişim) sözcüğü, üçüncü tarafların bireysel iletişim (haberleşme) ve genel yayım ( neşriyat) dahil, gizliliğe vakıf olabilecekleri her tür vasıtayı kapsar.
Madde 45
Uluslararası Araştırma Raporunun Tercümesi
45.1 Diller
17(2)(a) sayılı Hükümde değinilen uluslararası araştırma raporları ve beyanlar İngilizce değilse, İngilizceye çevrilir.
Madde 46
İstemlerin Uluslararası Büro Nezdinde Değiştirilmesi
46.1 Süre
19 sayılı Hükümde değinilen süre, Uluslararası Araştırma Kuruluşu tarafından uluslararası araştırma raporunun Uluslararası Büroya ve başvuru sahibine gönderilme tarihinden itibaren iki aydır, ya da süre rüçhan tarihinden sonra sona eriyorsa, rüçhan tarihinden itibaren 16 aydır, şu şartla ki, 19 sayılı Hüküm usulünce yapılan bir değişiklik Uluslararası Büronun eline geçerli sürenin sona ermesinden sonra fakat uluslararası yayın için teknik hazırlıklar tamamlanmadan önce varırsa, bu değişiklik Büro tarafından bu sürenin son gününde alınmış gibi farzedilir.
46.2 Başvurulacak Yer
19 sayılı Hükümde usulünce yapılan değişiklikler doğrudan Uluslararası Büroya verilir.
46.3 Değişikliklerin Dili
Uluslararası başvuru yayımlandığı dilden başka bir dilde yapılmışsa, 19 sayılı Hüküm usulünce yapılan her değişiklik yayının dilinde olur.
46.4 Beyan
(a) 19(1) sayılı Hükümde değinilen beyan, uluslararası başvurunun yayımlandığı dilde yazılır ve İngilizce ise ya da İngilizceye çevrildiği zaman 500 sözcüğü aşmaz. Beyanın başlığı olarak, tercihan, “19(1) sayılı Yasa Maddesi usulünce beyan” sözcükleri ya da beyanın yapıldığı dilde mukabil sözcükler kullanılır.
(b) Beyan, raporda belirtilen ilgili dökümanlar veya uluslararası araştırma raporu hakkında kötüleyici yorumları içermemelidir. Uluslararası raporda yer alan dökümanlara referans, sadece metalibin tadili ile ilişkili olarak yapılabilir.
46.5 Değişikliklerin Biçimi
Başvuru sahiplerinin, 19 sayılı Hüküm usulünce yapılan değişiklik ya da değişiklikler için, istemlerin orjinal olarak verilen halinden farklı her sayfası yerine bir ikame sayfa teslim etmesi gerekir. İkame sayfalara eşlik eden mektup, ikame edilen sayfalar ve ikame sayfalar arasındaki farklara dikkat çeker. Yapılan değişiklik tüm sayfanın iptalini getirirse, bu değişiklik bir mektupla bildirilir.
Madde 47
Belirlenmiş Ofislere Havale
47.1 Prosedür
(a) 20. Maddede öngörülen İletişim Uluslararası Büro tarafından belirlenmiş herbir ofise 93 tekrar. 1 Kuralına göre fakat Kural 47.4’e tabi olarak,
Uluslararası başvurunun Uluslararası yayımı öncesinde olmamak üzere yapılır (a – tekrar) Uluslararası Büro, Kural 93 tekrar.1 uyarınca, kayıt suretinin olduğu gerçeğini ve alındığı tarihi ve her türlü rüçhan dokümanın olduğu gerçeğini ve alındı (intikal) tarihini, belirlenmiş her bir ofise iletir.
(b) Bu havale, uluslararası başvurunun uluslararası ilanından hemen sonra ve her halde, rüçhan tarihinden itibaren 19. ayın sonunda gerçekleştirilir. Uluslararası Büronun, 46.1 sayılı Yönetmelik maddesinde değinilen süre dahilinde aldığı, havale kapsamında olmayan bir değişiklik, Uluslararası Büro tarafından en kısa zamanda belli edilmiş Kurumlara havale edilir ve belli edilmiş Kurumlar durumu başvuru sahibine tebliğ eder.
(b) 20. Maddede öngörülen bildirme dahil edilmeyen, Kural 46.1’e göre süre limiti içinde Uluslararası Büro tarafından alınan her türlü değişikliği, Uluslararası Büro, belirlenmiş Ofislere acilen iletir ve belirlenmiş ofis, başvuru sahibini buna göre haberdar eder
(c) Uluslararası Büro öncelik tarihinden 28 ay geçtikten hemen sonra başvuru sahibine bir ihbarname gönderir ve:
(i) 20 Maddede öngörülen bildirinin Kural 93.tekrar.1’e göre yapılmasını talep etmiş olan ofisleri ve bu Ofislere bu tür bildirinin tarihini ve
(ii) 20. Maddede öngörülen bildirinin Kural 93.1’e göre yapılmasını talep etmemiş olan belirlenmiş ofisleri bildirir.
(c – tekrar) (c) paragrafında belirtilen ihbarname, belirlenmiş ofisler
tarafından şu hallerde kabul edilir:
(i) (c) (i) paragrafında belirtilen belirlenmiş bir Ofis söz konusu ise 20. Maddede öngörülen bildirinin ihbarnamede belirtilen tarihte yapıldığına dair kesin delil varsa,
(ii) (c) (ii) paragrafında belirtilen belirlenmiş bir Ofis söz konusu ise, Ofisin belirlenmiş ofis şeklinde adına hareket ettiği taraf devletin 22. Maddeye göre, başvuru sahibinden, Uluslararası başvurunun bir suretini vermesini gerektirmediğine dair kesin delil varsa.
(d) Talep ederse, her belli edilmiş Kurum, 17(2)(a) sayılı Hükümde değinilen uluslararası araştırma raporlarını ve beyanları, yine 45.1 sayılı Yönetmelik Maddesinde değinilen şekilde çevirisiyle alır.
(e) Herhangi bir belirlenmiş Ofisin rüçhan tarihinden 28 ay geçmeden önce Uluslararası Bürodan, Kural 93 tekrar.1 uyarınca 20. Maddede öngörülen bildirini yapmasını talep etmemesi halinde, Ofisin, adına belirlenmiş ofis olarak hareket ettiği taraf devlet, Kural 49.1 (a – tekrar)’e göre, kendisinin 22. Maddeye göre, başvuru sahibinin Uluslararası başvurunun bir suretini vermesini istemediği şeklinde Uluslararası Büroya bildirimde bulunmuş olarak kabul edilir.
47.2. Suretler
Bildirim için gerekli suretler , Uluslararası Büro tarafından hazırlanır. Bildirim için gerekli suretlere dair daha geniş bilgi idari talimatlarda öngörülebilir
(b) (Çıkartıldı)
(c) (Çıkartıldı)
47.3 Diller
(a) Antlaşmanın 20 nci maddesi uyarınca havale edilen uluslararası başvuru, yayınlandığı dilde olacaktır.
(b) Uluslararası başvurunun yayınlanacağı dilin başvurunun yapıldığı dilden farklı olması halinde Uluslararası Büro, belirlenen bir ülkenin patent Ofisine, bu Ofisin talebi üzerine, başvurunun yapıldığı dilde bir suretini temin edecektir.
47.4 Uluslararası Yayım Öncesinde 23 (2) Maddesine Göre Açık (acil) (Acele) Talepte Bulunma
Bir Başvuru Sahibinin Uluslararası Başvurunun Uluslararası yayım öncesinde 23 (2) Maddesine göre belirlenmiş bir ofise açık (acil) (ekspres) talepte bulunması halinde, Uluslararası Büro, başvuru sahibinin veya belirlenmiş ofisin talebi üzerine, 20 Maddede öngörülen bildirini (haberleşmeyi) o ofise hemen yapar
Madde 48
Uluslararası Yayın
48.1 Biçim
(a) Uluslararası başvuru bir kitapçık şeklinde yayımlanır.
(b) Kitapçığın biçimiyle ve suretinin çıkartılmasıyla ilgili özel hususlar İdari Talimatlar tarafından saptanır.
48.2 İçerik
(a) Kitapçık aşağıdakileri kapsayacaktır:
(i) Standarda uygun bir ön sayfa,
(ii) Tarifname,
(iii) İstemler,
(iv) Varsa, resimler,
(v) (g) paragrafına uluslararası araştırma raporuna ya da 17(2)(a) sayılı Hüküm usulünce beyana tabi olmak kaydıyla, uluslararası araştırma raporunun kitapçık içinde yayımlanan kısmının, bu raporun, kitapçığın ön sayfasında zaten görünen, 43 sayılı Yönetmelik Maddesinde değinilen hususları kapsaması gerekmez.
(vi) Uluslararası Büro tarafından 46.4 sayılı Yönetmelik Maddesininin koşullarına uygun bulunmadığı sürece, 19(1) sayılı Hüküm usulünce yapılan herhangi bir beyan,
(vii) 91.1 (f) sayılı Yönetmelik Maddesinin üçüncü cümlesinde değinilen bir düzeltme isteği,
(viii) Tarifnameden ayrı olarak Madde 13 1.mükerrer uyarınca tevdi edilen biyolojik Maddelerle ilgili göstergelerden alınan ilgili bilgiyle birlikte Uluslararası Büro’nun böyle işaretleri aldığı tarihin göstergesini,
(ix) Madde 26 birinci mükerrer.2(b) uyarınca yapılmamış kabul edilen, Madde 26 birinci mükerrer.2(c) uyarınca yayını talep edilen rüçhan talebiyle ilgili bir bilgi,
(x) Uluslararası Büro tarafından Madde 26 ikinci mükerrer.1 uyarınca verilen sürenin bitiminden önce alınmış olan, Madde 4.17 (v)’de belirtilen bir beyan ve Madde 26 ikinci mükerrer.l’de belirtilen bir düzeltme.
(b) Paragraf (c)’ye tabi olarak, ilk sayfa aşağıdakileri içerecektir;
(i) Dilekçe sayfasından alınan veriler ve İdari Talimatlar tarafından saptanmış diğer veriler,
(ii) 8.2(b) sayılı Yönetmelik Maddesi geçerli olmadığı sürece, uluslararası başvuru resim içeriyorsa, bir resim ya da resimler,
(iii) Özet; Özet eğer hem İngilizce hem de başka bir dilde ise, önce İngilizce metin yer alacaktır,
(iv) Madde 26 ikinci mükerrer.1 uyarınca verilen sürenin bitiminden önce Uluslararası Büro tarafından alınmış olan Madde 4.17’de belirtilen herhangi bir beyanla ilgili dilekçedeki bir bilgi,
(c) 17(2)(a) sayılı Hüküm usulünce bir beyan yapılmışsa, baş sayfa göze çarpar şekilde bu olguya değinir ve ne bir resim, ne de bir özet kapsar.
(d) (b)(ii) bendinde değinilen resim ya da resimler, 8.2 sayılı Yönetmelik maddesinde belirtildiği şekilde seçilir. Bu resim ya da resimlerin baş sayfadaki sureti küçültülmüş biçimde olabilir.
(e) (b)(iii) bendinde değinilen özetin bütünlüğü için baş sayfada yeterli yer yoksa, bahsedilen özet baş sayfanın arkasında görünür. Özetin çevirisinin 48.3(c) sayılı Yönetmelik Maddesi usulünce yayımlanması gerekiyorsa, aynı durum çeviri için de geçerlidir.
(f) İstemler, 19 sayılı Hüküm usulünce değiştirilmişse, ilan, ya istemlerin hem ibraz edildiği hem de değiştirildiği haliyle tam metnini içerir, ya da ibraz edildiği haliyle istemlerin tam metnini içerir ve yapılan değişiklikleri belirler. Uluslararası Büro, beyanın 46.4 sayılı Yönetmelik Maddesinin şartlarına uygun olmadığını bulmadığı sürece, 19(1) sayılı Hükümde değinilen bir beyan da kapsama katılır. Uluslararası Büronun değişiklik yapılmış istemleri aldığı tarih belirtilir.
(g) Uluslararası ilan için teknik hazırlıkların tamamlanma aşamasında, uluslararası araştırma raporu (örneğin, 21(2)(b) ve 64(3)(c)(i) sayılı Hükümlerde belirtildiği şekilde başvuru sahibinin ilan isteğinden ötürü) henüz temin edilmemişse, kitapçık, uluslararası araştırma raporu yerine, raporun temin edilemediği anlamında bir bilgi içerir ve, ya (uluslararası araştırma raporunu da kapsayan) kitapçık yeniden yayımlanır ya da (temin edilebildiğinde) uluslararası araştırma raporu ayrıca yayımlanır.
(h) Uluslararası ilan için teknik hazırlıkların tamamlanma aşamasında, 19 sayılı Hüküm usulünce istemlerin değiştirilmesi için tanınan süre sona ermemişse, kitapçık bu duruma değinir ve istemler 19 sayılı Hüküm usulünce değiştirilecek olursa, bu değişikliklerden hemen sonra, ya kitapçığın (değiştirilmiş haliyle istemleri içeren şekliyle) yeniden yayımlanacağını, ya da tüm değişiklikleri yansıtan bir beyanın yayımlanacağını belirtir. İkinci şıkda, en azından ön sayfa ve istemler yeniden yayımlanır, ve 19(1) sayılı Hüküm usulünce bir beyanat yapılmışsa, Uluslararası Büro bu beyanın 46.4 sayılı Yönetmelik Maddesi hükümlerine uygun olmadığı kararına varmadığı sürece, bu beyan da yayımlanır.
(i) İdari Talimatlar, (g) ve (h) bendlerinde değinilen çeşitli seçeneklerin geçerli olduğu durumları saptar. Bu saptama, değişikliklerin hacmi ve karmaşıklığı ve/veya uluslararası başvurunun hacmi ve maliyet faktörlerine bağlıdır.
48.3 Yayın Dilleri:
(a) Uluslararası başvuru Çince, İngilizce, Fransızca, Almanca, Japonca, Rusça ya da İspanyolca (yayın dilleri) olarak yapılmışsa, o başvuru yapıldığı dilde yayınlanacaktır.
(a-1.mükerrer.) Eğer uluslararası başvuru yayın dilinde yapılmamışsa ve yayın dilinde bir çeviri Madde 12.3 uyarınca sağlanmışsa, o başvuru bu çeviri dilinde yayınlanacaktır.
(b) Uluslararası başvuru yayın dili olmayan bir dilde yapılmışsa ve yayın diline bir çeviri Madde 12.3(a) uyarınca gerekli değilse, bu başvuru İngilizce olarak yayımlanacaktır. Çeviri, Uluslararası Araştırma Kuruluşunun
sorumluluğunda hazırlanacaktır, ki bu kuruluş belirlenen tarihte uluslararası yayını sağlamak için ya da, Antlaşmanın 64(3)(b) maddesinin uygulanması durumunda, rüçhan tarihinden sonra 19. ayın sonuna kadar, Antlaşmanın 20 nci Maddesi uyarınca havaleyi sağlamak için çeviriyi zamanında hazır etmek zorunluluğunda olacaktır. Madde 16.1 (a)’ya bakılmaksızın, Uluslararası Araştırma Kuruluşu başvuru sahibinden çeviri için ücret talep edebilir. Uluslararası Araştırma Kuruluşu, başvuru sahibine taslak çeviri üzerine yorum yapmak üzere bir fırsat verecektir. Uluslararası Araştırma Kuruluşu böyle yorumlar için, oluşacak durumun şartlarına göre makul bir zaman sınırı saptayacaktır. Çevirinin iletilmesinden önce başvuru sahibinin yorumlarını değerlendirmek için zaman yoksa ya da çeviriyi düzeltmek için başvuru sahibi ile adı geçen kuruluş arasında fikir ayrılığı varsa, başvuru sahibi yorumlarının nüshasını ya da son halinin bir nüshasını, Uluslararası Büro’ya ve çevirinin iletildiği, belirlenen her patent Ofisine gönderebilir.
Uluslararası Büro, yorumların ilgili bölümlerini Uluslararası Araştırma Kuruluşunun çevirisiyle birlikte ya da bu türde bir çevirinin yayınından sonra yayımlayacaktır.
(c) Uluslararası başvuru İngilizceden başka bir dilde yayımlanırsa, 48.2(a)(v) sayılı Yönetmelik Maddesi usulünce yayımlandığı takdirde uluslararası araştırma raporu, ya da 17(2)(a) sayılı Hükümde değinilen beyanat, buluşun başlığı, özet ve özete ekli şekil ya da şekiller ile ilişkili herhangi bir metin, hem bu dilde hem de İngilizce olarak yayımlanır. Çeviriler, Uluslararası Büronun sorumluluğu altında hazırlanır.
48.4 Başvuru Sahibinin İsteği Üzerine Erken İlan
(a) Başvuru sahibi, 21(2)(b) ve 64(3)(c)(i) sayılı Hükümler usulünce ilan talep ederse ve uluslararası araştırma raporu, ya da 17(2)(a) sayılı Hükümde değinilen beyanat, uluslararası başvuru ile birlikte yayın için temin edilememişse, Uluslararası Büro, miktarı İdari Talimatlarda saptanan özel bir ilan harcı toplar.
(b) 21(2)(b) ve 64(3)(i) sayılı Hükümler usulünce ilan, başvuru sahibinin talebinden ve (a) paragrafı usulünce özel bir harç varsa, bu harcın alınmasından sonra en kısa zaman içinde Uluslararası Büro tarafından gerçekleştirilir.
48.5 Ulusal İlanın Tebliği
Uluslararası başvurunun Uluslararası Büro tarafından ilanını 64(3)(c)(ii) sayılı Hüküm belirtiyorsa, ilgili ulusal Kurum, bahsedilen koşulda değinilen ulusal ilanın gerçekleştirilmesinden sonra en kısa zamanda Uluslararası Büroya bu ulusal ilanı tebliğ eder.
48.6 Belirli Gerçeklerin Duyurulması
(a) Kural 29.1 (ii)’ye göre bir bildirimin Uluslararası Büroya Büronun bunu Uluslararası başvurunun uluslararası yayımını (neşriyat) önleyecek olduğundan daha sonraki bir zamanda ulaşması halinde Uluslararası Büro hemen Gazeteye bir ilan yayınlanarak bu bildirinin esasını yeniden ibraz eder.
(b) [İptal Edilmiştir]
(c) Uluslararası başvuru, herhangi bir belli edilmiş bir Devletin tayini ya da rüçhan talebi, uluslararası yayın için teknik hazırlıkların tamamlanmasından sonra 90 2.mükerrer sayılı Yönetmelik maddesi usulünce geri çekilirse, geri çekme haberi Gazete’de yayımlanır.
Madde 49
Antlaşmanın 22 nci Maddesi Uyarınca Suret, Çeviri ve Ücret
49.1 Tebligat
(a) Bir çeviri ya da bir ulusal harcın, ya da her ikisinin birden tarafına verilmesini talep eden bir Anlaşmaya tabi Devlet 22. Sayılı Antlaşma Maddesi usulünce aşağıdaki hususları Uluslararası Büroya tebliğ eder:
(i) Hangi dillerin çevirisinin gerektiği ve çevirinin hangi dile yapılacağı,
(ii) Ulusal harcın miktarı.
(a 2. mükerrer) (22 sayılı Hüküm usulünce geçerli süre sona erdiği zaman, 47 sayılı Yönetmelik Maddesi usulünce Uluslararası Büro tarafından uluslararası başvurunun sureti iletilmemiş olsa bile) 22 sayılı Hüküm usulünce başvuru sahibinden uluslararası başvurunun bir suretini talep etmeyen bir Anlaşmaya tabi Devlet bu durumu Uluslararası Büroya tebliğ eder.
(a 3.mükerrer) 22 sayılı Hüküm usulünce geçerli süre sona erdiği zaman, başvuru sahibi uluslararası başvurunun bir suretini temin etmemiş olsa bile, 24(2) sayılı Hüküm uyarınca, 11(3) sayılı Hükümde saptanan durumu koruyan, Anlaşmaya Tabi bir Devlet, eğer belli edilmiş bir Devlet ise, durumu Uluslararası Büroya tebliğ eder.
(b) (a), (a 2. mükerrer) ya da (a 3.mükerrer) paragrafları usulünce Uluslararası Büro tarafından alınan herhangi bir tebligat Uluslararası Büro tarafından en kısa zamanda Gazete’de yayımlanır.
(c) Paragraf (a) usulünce getirilen gerekler daha sonra değişirse, bu değişiklikler Antlaşmaya tabi Devlet tarafından Uluslararası Büroya tebliğ edilir ve bu Büro tebligatı en kısa zamanda Gazete’de yayımlar. Değişiklikten önce gerekli olmayan bir dile çeviri yapılması gerektiği anlamında ki bir değişiklik, sadece, tebligatın Gazete’de yayımlanmasından itibaren iki ay içinde yapılan uluslararası başvurular için geçerlidir. Diğer durumlarda değişiklik için geçerli tarih, Antlaşmaya tabi Devlet tarafından belirlenir.
49.2 Diller
Çeviri yapılması gereken dil, belli edilmiş Kurumun bir resmi dilidir. Bu kapsamda birden çok dil varsa, uluslararası başvuru bunlardan birindeyse, çeviri gerekmez. Birden fazla resmi dil varsa ve bir çevirinin verilmesi gerekiyorsa, başvuru sahibi bu dillerden herhangi birini seçebilir. Bu paragrafın getirdiği koşulların yanısıra, birden çok resmi dil varsa, fakat ulusal kanun yabancılar için bu dillerden birinin kullanımını şart koşuyorsa, bu dile bir çevirinin yapılması gerekir.
49.3 19 Sayılı Hüküm Usulünce Beyanlar; 13 2.mükerrer 4. Sayılı Yönetmelik Maddesi Usulünce Belirtmeler
22 sayılı Hüküm ve işbu Yönetmelik Maddesinin amaçları doğrultusunda, 19(1) sayılı Hüküm usulünce yapılan herhangi bir beyan ve 13 2.mükerrer .4 sayılı Yönetmelik Maddesi usulünce temin edilen herhangi bir belirtme, 49.5(c) ve (h) sayılı Yönetmelik Maddelerine tabi şekilde, uluslararası başvurunun bir parçası olarak farzedilir.
49.4 Ulusal Biçimin Kullanılması
22 sayılı Hükümde değinilen fiilleri yerine getirirken hiç bir başvuru sahibinin ulusal bir biçim kullanması gerekmez.
49.5 Çevirinin İçeriği ve Fiziksel Gereklilikleri:
(a) Antlaşmanın 22 nci Maddesinin amaçları doğrultusunda, uluslararası yayının çevirisi, tarifname (paragraf a-1.mükerrer’e tabi olarak), istemler, resimlerle ilgili bir metni ve özeti içerecektir. Belirlenen bir Ofis tarafından talep edilirse, çeviri paragraf (b) (c-l.mükerrer.) ve (e)’ye de tabi olacak şekilde:
(i) Başvuru isteğini de içerir,
(ii) İstemler 19 sayılı Hüküm usulünce değiştirilmişse, istemleri hem ibraz edildiği, hem de son haliyle içerir, ve
(iii) Resimlerin bir suretini de içerir.
(a-1.mükerrer) Bir patent Ofisi, başvuru sahibinden, eğer dizi listesi bölümü Madde 12.1.(d)’ye uygunsa ve tarifname Madde 5.2(b)’ye uygunsa, tarifnamenin bu tip dizi listesi bölümünün içerdiği herhangi bir metnin çevirisini sağlamasını istemeyecektir.
(b) Başvuru isteğinin bir çevirisinin verilmesini talep eden bir belli edilmiş Kurum, başvuru sahiplerine, başvuru isteğinin çeviri dilindeki suretlerini ücretsiz olarak temin eder. Çeviri dilindeki başvuru istek formunun biçimi ve içeriği 3 ve 4 sayılı Yönetmelik Maddeleri usulünce temin edilen biçim ve içerikten farklı değildir; bilhassa, çeviri dilindeki başvuru istek formu, ibraz edilen başvuru isteğinde olmayan bir bilgiyi talep edemez. Çeviri başvuru istek formu kullanılması isteğe tabidir.
(c) Başvuru sahibi, 19(1) sayılı Antlaşma Maddesi usulünce yapılmış bir beyanın çevirisini temin etmezse, belli edilmiş Kurum bu beyanatı geçersiz sayabilir.
(c 2.mükerrer) Başvuru sahibi, paragraf (a)(ii) usulünce, istemlerin hem ibraz edilen halinin, hem de değiştirilen halinin bir çevirisini talep eden bir belli edilmiş Kuruma gerekli iki çeviriden sadece birini temin ederse, belli edilmiş Kurum, çevirisi temin edilmeyen istemleri geçersiz sayabilir, ya da başvuru sahibine, eksik çeviriyi şartlar göz önüne alındığında makul olan ve çağrıda saptanan bir süre dahilinde temin etmesi için
başvuru sahibine bir çağrı yapabilir. Belli edilmiş Kurum başvuru sahibine eksik çeviriyi
temin etmesi için çağrıda bulunursa ve başvuru sahibi çağrıda saptanmış süre dahilinde temin etmezse, belli edilmiş Kurum, bir çevirisi temin edilmeyen istemleri geçersiz sayabilir ya da uluslararası başvuruyu geri çekilmiş farzedebilir.
(d) Resimlerde herhangi birinde yazılı metin varsa, yazılı metnin çevirisi, ya orjinal resimdeki metnin yerine çevirisi yapılarak bir sureti, ya da yeniden çizilmiş bir resim şeklinde temin edilir.
(e) Paragraf (a) usulünce resimlerin bir suretini talep eden bir belli edilmiş Kurum, başvuru sahibi, 22 sayılı Hüküm usulünce geçerli süre dahilinde bu kopyayı temin etmezse, başvuru sahibine, koşullar göz önüne alındığında makul olan ve çağrı içinde saptanan bir süre dahilinde bu sureti temin etme çağrısında bulunabilir.
(f) “Fig.” ifadesinin herhangi bir dile çevirisi gerekmez.
(g) Resimler ya da herhangi bir resmin, paragraf (d) ya da (e) usulünce temin edilen resimlerin sureti ya da yeniden yapılmış kopyası 11 sayılı Yönetmelik Maddesinde değinilen fiziksel gereklere uymazsa, belli edilmiş Kurum, başvuru sahibine, koşullar göz önüne alındığında makul olan ve çağrı içinde saptanan bir süre, dahilinde hatayı düzeltme çağrısında bulunabilir.
(h) Başvuru sahibi, özetin ya da 13 2. mükerrer .4 sayılı Yönetmelik Maddesi usulünce şart koşulan bir hususun çevirisini temin etmezse, belli edilmiş Kurum, gerekli olduğunu düşünürse, başvuru sahibine, koşullar göz önüne alındığında makul olan ve çağrı içinde saptanan bir süre dahilinde bu çeviriyi temin etme çağrısında bulunur.
(i) Paragraf (a)’nın ikinci cümlesi usulünce belli edilmiş Kurumların tatbikatları ve getirdikleri gerekler hakkındaki bilgiler Uluslararası Büro tarafından Gazete’de yayımlanır.
(j) Hiç bir belli edilmiş Kurum, uluslararası başvurunun çevirisinin, uluslararası başvurunun yapılması için şart koşulan fiziksel gereklerden başka bir gereğe uymasını talep edemez.
(k) Başlık, 37.2 sayılı Yönetmelik Maddesi uyarınca Uluslararası Araştırma Kuruluşu tarafından oluşturulmuşsa, çeviri, bu Kuruluş tarafından oluşturulan başlığı içerir.
(l) 12 Temmuz 1991 tarihinde, paragraf (c 2.mükerrer) ya da paragraf (k), belli edilmiş Kurum tarafından uygulanan ulusal kanuna uyumlu değilse, bahsedilen Kurumun Uluslararası Büroyu 31 Aralık 1991 tarihine kadar durumdan haberdar etmesi koşuluyla, ilgili paragraf, bu kanun ile uyumlu olmama durumunu sürdürdüğü sürece, bu belli edilmiş Kurum için geçerli değildir.
49 tekrar. Kural
Uluslararası İşlem Görme (Yapma) Amacıyla İstenen Korumaya Dair Belirtiler 49. tekrar. 1 Belirli Koruma Türleri Seçeneği
(a) Başvuru sahibi uluslararası başvurunun 43. Maddenin geçerli olduğu belirlenmiş bir ülkede patent verilmesi başvurusu olarak değil fakat o maddede belirtilen diğer bir korumanın verilmesi için ele alınmasını istiyorsa, başvuru sahibi 22. Maddede belirtilen fiilleri ifa ederken, belirlenmiş ofise bunu bu şekilde belirtir.
(b) Başvuru sahibi Uluslararası Başvurunun 44. Maddenin uygulanması (geçerli olması) bakımından belirlenmiş bir ülkede, 43. Maddede belirtilen birden fazla koruma türünün verilmesi için bir başvuru olarak ele alınmasını istiyorsa, 22. Maddede belirtilen fiilleri ifa ederken, bunu belirlenmiş ofise bildirir ve uygulanabilir olan hallerde ne tür korumanın birinci derece, ne tür korumanın ikinci derece istendiğini belirtir.
(c) (a) ve (b) paragraflarında belirtilen hallerde, başvuru sahibinin Uluslararası Başvurunun belirlenmiş bir ülkede ek patent, ek sertifika, ek mucit (buluş) sertifikası veya ek fayda sertifikası patenti için bir başvuru olarak ele alınmasını istiyorsa, 22. Maddede belirtilen fiilleri ifa ederken, başvuru sahibi, ana başvuru, ana patent veya sair ona ferağı belirtir.
(d) Başvuru sahibi uluslararası başvurunun belirlenmiş (belli) ülkede, daha önceki bir başvurunun devamı veya kısmen devamı niteliğinde bir başvuru olarak kabul edilmesini (işlem görmesini) istiyorsa başvuru sahibi 22. Maddede belirtilen işleri ifa ederken bunu bu şekilde belirlenmiş ofise bildirir ve ilgili ana başvuruyu bildirir .
(e) Başvuru sahibinin 22. Maddede belirtilen fiilleri ifa ederken (a) paragrafına göre açık (acil) (açık) belirti yapmamakla birlikte, 22. Maddede belirtilen ulusal üretim belli bir tür koruma için gereken ulusal ücrete denk düşmesi halinde, bu ücretin ödemesi, uluslararası başvurunun bu tür bir koruma için başvuru şeklide kabul edilmek için bir başvuru niteliğinde olduğu kabul edilir ve belirlenmiş ofis başvuru sahibini buna göre bilgilendirir.
49.tekrar.2 Emareleri (Delil) Verme Süreci
(a) Hiçbir belirlenmiş Ofis, Başvuru sahibini 22. Maddede belirtilen fiilleri ifa etmeden önce Kural 49 tekrar. 1’de belirtilen herhangi bir emareyi (delil) veya uygulanabilir olan hallerde başvuru sahibinin ulusal veya bölgesel bir patent elde etmek isteyip istemediğine dair herhangi bir delil (emare) temin etmesini (verme) istemeyecektir (istemez)
(b) Başvuru sahibi ilgili belirlenmiş ofis tarafından uygulanan ulusal kanununun izin vermesi halinde, bu tür emareyi (delil) temin edebilir veya mümkün ise, bir koruma türünü diğerine daha sonraki bir zamanda dönüştürebilir.
Madde 50
22(3) Sayılı Hüküm Usulünce Uygulama
50.1 Uygulamanın Yerine Getirilmesi
(a) Antlaşmaya tabi herhangi bir Devlet, 22(1) ya da (2) sayılı Antlaşma Maddesinde şart koşulan sürelerden daha geç sona eren bir süreyi verirse, saptadığı bu süreyi Uluslararası Büroya tebliğ eder.
(b) Paragraf (a) usulünce Uluslararası Büro tarafından alınan bir tebligat Uluslararası Büro tarafından en kısa zamanda Gazete’de yayımlanır.
(c) Daha önce saptanmış sürenin kısaltılmasıyla ilgili tebligatlar, tebligatın Uluslararası Büro tarafından yayımlanma tarihinden itibaren üç ayın sona ermesinden sonra yapılan başvurular için geçerlidir.
(d) Daha önce saptanmış sürenin uzatılmasıyla ilgili tebligatlar, henüz kabul edilmemiş, ya da söz konusu yayının tarihinden sonra yapılan tüm uluslararası başvurular için, ya tebligatın Uluslararası Büro tarafından Gazete’de yayınından itibaren geçerlidir, ya da tebligatı gerçekleştiren Antlaşmaya tabi Devlet daha sonraki bir tarihi kararlaştırırsa, bu tarihten itibaren geçerli olur.
Madde 51
Belli Edilmiş Kurumlar Tarafından Sonraki İnceleme
51.1 Suretlerin Gönderilmesi Talebinin Sunumuna Ait Mühlet 25 (1) (c) Maddesinde belirtilen süre limiti (vade), Kural 20. 7 (i), 24. 2(c) veya 29. 1 (ii)’ye göre başvuru sahibine bildirinin gönderilmesi tarihinden itibaren iki ay olarak hesaplanır.
51.2 Tebligat Sureti
Başvuru sahibi, 11(1) sayılı Hüküm usulünce olumsuz bir saptama aldıktan sonra, 25(1) sayılı Hüküm usulünce, Uluslararası Bürodan, belli etme girişiminde bulunduğu ismi geçen Kurumlardan herhangi birine Uluslararası başvuruyla ilişkili dosyanın suretini göndermesini talep ederse, talebine 20.7(i) sayılı Hükümde değinilen tebliğin bir suretini iliştirir.
51.3 Ulusal Harcın Ödenmesi ve Tercümenin Temini İçin Süre
25(2)(a) sayılı Hükümde değinilen süre, 51.1 sayılı Yönetmelik Maddesinde saptanan süre ile aynı zamanda sona erer.
Madde 51 Birinci mükerrer
Anlaşmanın 27 nci Maddesi Uyarınca İzin Verilen Bazı Ulusal Gereklilikler
51 tekrar. 1 İzin Verilen Belirli (Belli) Ulusal Şartlar
(a) Kural 51 tekrar. 2’ye bağlı olarak, belirlenmiş Ofisin uyguladığı Ulusal
hukuk, 27 Madde uyarınca başvuru sahibinden özellikle:
(i) Buluş sahibinin kimlik bilgilerine ilişkin döküman,
(ii) Patent alma veya başvuru yapma konusunda başvuru sahibinin hakkıyla ilgili döküman,
(iii) Başvuru sahibinin ilk başvurudaki başvuru sahibi olmaması veya ilk başvurudaki başvuru sahibinin isminin değişmesi durumunda, ilk başvuruya dayanan rüçhan hakkını talep edebilme konusunda başvuru sahibinin hakkına ilişkin kanıtı içeren bir doküman,
(iv) Uluslararası başvuruda, ulusal yasası gereğince ulusal başvuruların buluş sahibi tarafından yapılması gereken bir ülkenin seçilmesi durumunda, buluş sahipliğine ilişkin beyan veya yemini kapsayan bir doküman,
(v) Zarar verici olmayan ifşaatlara ait her türlü kanıt veya, suiistimalden kaynaklanan ifşaatlar gibi yeniliğin olmayışına ait istisnalar, belirli fuarlardaki ifşaatlar ve belli bir süre zarfında başvuru sahibi tarafından yapılan ifşaatlar.
(vi) Uluslararası Başvurunun Talebi imzalamamış olan belirlenmiş ülke için (ye ait) her hangi bir başvuru sahibinin imzasıyla doğrulaması
(vii) Belirlenmiş ülke için (adına) herhangi bir başvuru sahibi bakımından Kural 4.5 (a) (ii) ve (iii)’ye göre gereken her tür kayıp emaresini (delil) sunmasınıisteyebilir.
(b) ’den (c)’ye kadar (Değişiklik Yok) Metinde de Yok
(d) Anlaşmanın 27(2)(ii) Maddesi uyarınca, belirlenen ülkenin yürürlükteki ulusal yasası, Anlaşmanın 22 nci Maddesi hükmüne göre başvuru sahibinden uluslararası başvurunun çevirisini aşağıdaki şekilde talep edebilir.
(i) Başvuru sahibi veya uluslararası başvurunun çevirisini yapan kişi tarafından, tercümenin en iyi şekilde, doğru ve tam olduğuna ilişkin bir beyan ile doğrulanması;
(ii) Sadece belirlenen ofisin tercümenin doğruluğundan emin olmaması durumunda, yetkili bir makam veya yeminli bir tercüman tarafından onaylanması.
(e) Anlaşmanın 27 nci Maddesi uyarınca, belirlenen ofisin yürürlükteki yasası, rüçhan dokümanının tercümesini, böyle bir tercümenin yalnızca, rüçhan hakkının geçerliliğinin buluş konusunun patentlenebilir olup olmadığının belirlenmesi ile ilgili olduğu durumda talep edilmesi koşuluyla, talep edebilir.
(f) Eğer 17 Mart 2000 tarihinde, paragraf (e)’deki hüküm, belirlenen ofisin yürürlükteki ulusal yasası ile uyumlu değilse, ofisin, durumu 30 Kasım 2000 tarihine kadar Uluslararası Büroya bildirmesi şartıyla, bu uygunsuzluk devam ettiği sürece söz konusu Ofis tarafından uygulamaya konmayacaktır. Bu durum derhal Uluslararası Büro tarafından Gazetede yayımlanacaktır.
51 birinci mükerrer.2 Dokümanın veya Kanıtın İstenmediği Bazı Durumlar
(a) Yürürlükteki ulusal yasanın, ulusal başvuruların buluş sahibi tarafından yapılmasını gerektirmediği durumda, belirlenen ofis, ilgili beyanların veya bilgilerin doğruluğundan şüphelenmedikçe, aşağıdaki durumlara ilişkin herhangi bir doküman veya kanıt istemeyecektir.
(i) Madde 4.6’ya uygun olarak buluş sahibi ile ilgili bir bilginin dilekçede bulunması veya Madde 4.17(i)’ye uygun olarak buluş sahibinin kimliği ile ilgili beyanın dilekçede bulunması veya belirlenen ofise doğrudan sunulması durumunda, buluş sahibinin kimliğiyle ilgili doküman veya kanıt (Madde 51 birinci mükerrer.1(a)(i)).
(ii) Konuyla ilgili bir beyan Madde 4.17(ii)’yle uyumlu olarak dilekçede mevcut ise veya belirlenen ofise doğrudan sunulmuş ise, uluslararası başvuru tarihinde patent başvurusu yapmak ve patent almak için, başvuru sahibinin hakkıyla ilgili doküman veya kanıt (Madde 51 birinci mükerrer.1(a)(ii)).
(iii) Konuyla ilgi bir beyan Madde 4.17(iii) ile uyumlu olarak dilekçede mevcut ise veya belirlenen ofise doğrudan sunulmuş ise, uluslararası başvuru tarihinde önceki başvuruya dayanan rüçhan hakkı talep etmek için başvuru sahibinin hakkıyla ilgili doküman veya kanıt (Madde 51 birinci mükerrer.1(a)(iii));
b) Yürürlükteki ulusal kanunun, ulusal başvuruların buluş sahibi
tarafından yapılmasını öngördüğü durumlarda, belirlenen ofis, ilgili beyanların veya bilgilerin doğruluğundan şüphelenmedikçe, aşağıdaki hususlara ilişkin olarak doküman veya kanıt talep etmeyecektir;
(i) Madde 4.6’ya uygun olarak buluş sahibi ile ilgili bir bilginin dilekçede bulunması durumunda, buluş sahibinin kimliğiyle ilgili doküman veya kanıt (Yön.Madde 51 birinci mükerrer.1(a)(i), (Madde 51 birinci mükerrer.1
(a) (iv)) uyarınca, buluş sahipliği yemini veya beyanını içeren bir belge dışında);
(ii) Konuyla ilgi bir beyan Madde 4.17(iii) ile uyumlu olarak dilekçede mevcut ise veya belirlenen ofise doğrudan sunulmuş ise, uluslararası başvuru tarihinde önceki başvuruya dayanan rüçhan hakkı talep etmek için başvuru sahibinin hakkıyla ilgili doküman veya kanıt (Madde 51 birinci mükerrer.1(a)(iii));
(iii) Madde 4.17 (iv) ile uyumlu olarak, buluş sahipliği beyanı başvuru dilekçesinde mevcut ise veya belirlenen ofise doğrudan sunulmuşsa, Madde 51 birinci mükerrer.1(a)(iv)) uyarınca, buluş sahipliği yemini veya beyanını içeren doküman.
(c) Eğer 17 Mart 2000 tarihinde, paragraf (a), herhangi bir bendi açısından belirlenen ofisin yürürlükteki ulusal yasası ile uyumlu değilse, ofisin, durumu 30 Kasım 2000 tarihine kadar Uluslararası Büroya bildirmesi şartıyla, bu uyumsuzluk devam ettiği sürece o bent söz konusu Ofis tarafından uygulamaya konmayacaktır. Bu durum derhal Uluslararası Büro tarafından Gazetede yayımlanacaktır.
51 birinci mükerrer.3 Ulusal Gerekliliklere Uyma Fırsatı
(a) Madde 51 birinci mükerrer.1(a)(i)’den (iv)’ye ve (c)’den ve (e)’ye kadar olan hükümlerde belirtilen her türlü gerekliliğin veya belirlenen ofisin ulusal yasasının Anlaşmanın 27(1) veya (2) nci Maddesine göre uygulayacağı gerekliliğinin, Anlaşmanın 22 nci Maddesinin öngördüğü gerekliliklerin tamamlanması için gereken süre içerisinde yerine getirilmediği durumlarda, belirlenen ofis başvuru sahibini davet tarihinden itibaren iki aydan az olmamak üzere verilen bir süre içerisinde bu gerekliliklere uymaya davet edecektir. Her belirlenen ofis, davete cevap olarak ulusal gereklilikleri yerine getirmek için başvuru sahibinin bir ücret ödemesini öngörebilir.
(b) Belirlenen ofisin ulusal yasasının Anlaşmanın 27(6) veya (7) nci Maddesine göre uygulayabileceği gerekliliğinin, Anlaşmanın 22 nci Maddesinin öngördüğü gerekliliklerin tamamlanması için gereken süre içerisinde yerine getirilmediği durumlarda, başvuru sahibi bu sürenin bitiminden sonra gereklilikleri yerine getirme fırsatına sahip olacaktır.
(c) Eğer 17 Mart 2000 tarihinde, paragraf (a), belirlenen ofisin yürürlükteki ulusal yasası ile o paragrafta belirtilen süre konusunda uyumlu değilse, ofisin, durumu 30 Kasım 2000 tarihine kadar Uluslararası Büroya bildirmesi şartıyla, bu uyumsuzluk devam ettiği sürece söz konusu Ofis tarafından bu süre uygulamaya konmayacaktır. Bu durum derhal Uluslararası Büro tarafından Gazetede yayımlanacaktır.
Madde 51 2. mükerrer
27(1), (2), (6) ve (7) Sayılı Hükümler Usulünce İzin Verilen
Bazı Ulusal Gerekler
51 2.mükerrer .1 İzin Verilen Belirli Ulusal Gerekler
(a) Belli edilmiş Kurum tarafından uygulamaya konan ulusal kanun usulünce başvuru sahibinin temin etmesi gereken, 27(2)(ii) sayılı Hükümde değinilen belgeler, ya da 27(6) sayılı Hükümde değinilen kanıtlar arasında bilhassa aşağıdakiler bulunur:
(i) Buluşu yapanın kimliğiyle ilişkili belgeler,
(ii) Başvuru yapma hakkının devri ya da aktarımı ile ilişkili belgeler,
(iii) Buluşu yapanın, buluşu yaptığını iddia ettiği yemini ya da beyanı içeren belgeler,
(iv) Başvuru sahibinin buluşu yapanı belirlediği ya da başvuru hakkının kendisinde olduğunu iddia ettiği belgeler,
(v) Başvuru sahibi, rüçhan hakkı talep edilen önceki başvuruyu yapan başvuru sahibi değil ise, rüçhan talep etme hakkının bir kanıtını içeren belgeler,
(vi) Kötüye kullanımın sonucu olan açıklamalar, sergide teşhirden doğan açıklamalar ve başvuru sahibi tarafından belirli bir süre zarfında yapılan açıklamalar gibi buluşa patent verilmesini etkilemeyen açıklamalar veya yeniliği etkilemeyen istisnalar ile ilgili kanıtlar.
(b) Belli edilmiş Kurum tarafından uygulanan ulusal kanun, 27(7) sayılı Yasa Maddesine göre aşağıdaki hususları gerektirebilir:
(i) Başvuru sahibinin, başvuru sahiplerini Kurum nezdinde temsil etme hakkına sahip olan bir vekil tarafından temsili ve/veya tebligatların alınması amacı doğrultusunda belli edilmiş Devlette bir adrese sahip olması,
(ii) Varsa, başvuru sahibini temsil eden vekilin, başvuru sahibi tarafından usulüne uygun şekilde atanması,
(c) 27(1) sayılı Hükme göre, belli edilmiş Kurum tarafından uygulanan ulusal kanun, uluslararası başvurunun, tercümesinin ya da uluslararası başvuru ile ilgili herhangi bir belgenin birden fazla suretini isteyebilir.
(d) Belli edilmiş Kurum tarafından uygulanan ulusal kanun, 27(2)(ii) sayılı Hükme göre, 22 sayılı Hüküm usulünce başvuru sahibi tarafından verilen uluslararası başvurunun çevirisinin, ya başvuru sahibi ya da uluslararası başvuruyu çeviren tarafından, çevirinin tam ve aslına sadık olduğu yolunda bir beyan ile teyidini gerektirebilir.
51 2.mükerrer .2 Ulusal Gereklere Uyma Fırsatı
(a) 51 2.mükerrer .1 sayılı Yönetmelik Maddesinde değinilen bir gerek, ya da belli edilmiş Kurumun 27(1),(2),(6) ya da (7) sayılı Hüküm usulünce
uygulayabileceği ulusal kanunun bir başka gereği, 22 sayılı Hüküm usulünce getirilen gereklere uyulması gereken süre zarfında tam olarak yerine getirilmemişse, başvuru sahibine bu sürenin sona ermesinden sonra gereğe uymak için bir fırsat verilir.
(b) 27(2)(ii) sayılı Hükme göre, belli edilmiş Kurum tarafından uygulanan
ulusal kanun, belli edilmiş Kurum tarafından yapılan çağrı üzerine, başvuru sahibinin, uluslararası başvurunun bir kamu kuruluşu ya da bir yeminli çevirmen tarafından yapılmış çevirisinin bir tasdikini vermesini gerektirebilir, belli edilmiş Kurum, bu tasdikin koşullar uyarınca gerekli olduğunu
kararlaştırırsa, tasdikin verilmesi, koşullara göre makul bir süre dahilinde gerçekleşir ve bu süre çağrıda saptanır.
Madde 52
Belli Edilmiş Kurumlar Nezdinde İstem, Tarifname ve Resimlerin
Değiştirilmesi
52.1 Süre
(a) İşleme göre veya incelemenin özel talep olmaksızın başladığı her hangi bir belirlenmiş ülkede başvuru sahibi, isterse, 22. Maddeye göre, şartların yerine getirilmesinden itibaren bir ay içerisinde 28. Maddeye göre hakkını kullanır, ancak, eğer 47. Kurala göre 22. Maddeye göre geçerli vade sonu bitimine kadar 47 Kurala göre bildirim yapılmamış ise, başvuru sahibi bu tarihin sona erişinde en geç 4 ay sonra sözü edilen hakkı kullanır. Her iki durumda başvuru sahibi bahsedilen ülkenin ulusal hukukunun izin vermesi halinde sözü edilen hakkı kullanabilir.
(b) İncelemenin yalnızca özel bir dilekçe ile başladığı bir belli edilmiş Devlette, başvuru sahibinin 28 sayılı Hükmü kullanma hakkının süresi veya zamanı, özel dilekçe
üzerine yapılan ulusal başvuruların incelenmesi sırasında yapılan değişikliklerin ibraz edilmesi için ulusal kanun tarafından şart koşulan süre ile aynıdır, yeter ki bu süre (a) paragrafında verilen süreden daha önce olmasın veya daha önce sona ermesin.
KISIM C
Anlaşmanın II. Bölümü İle İlgili Yönetmelik Maddeleri
Madde 53 Dilekçe
53.1 Biçim
(a) Dilekçe, matbu bir form üzerinde yazılır ya da bir bilgisayar çıkış baskısı şeklinde verilebilir. Matbu form ya da bir bilgisayardan çıkışı şeklinde verilen bir dilekçenin özel hususları İdari Talimatlarda saptanır.
(b) Matbu dilekçe formlarının suretleri, başvuru kurumu ya da Uluslararası Geçici İnceleme Otoritesi tarafından ücretsiz temin edilir.
53.2 İçerik
(a) Dilekçe aşağıdaki kısımları içerir:
(i) bir talep,
(ii) başvuru sahibi ve varsa, vekil ile ilgili bilgiler,
(iii) dilekçenin ilişkili olduğu uluslararası başvuruyla ilgili bilgiler,
(iv) Devletlerin seçimi,
(v) geçerli olduğunda, değişiklikler ile ilgili bir beyan.
(b) Dilekçe imzalanır.
53.3 Talep
Talep aşağıdaki anlamdadır ve tercihan şu şekilde sözcüklere dökülür: “Patent İşbirliği Antlaşmasının 31 sayılı Hüküm Usulünce Talep: Aşağıda imzası bulunan taraf, aşağıda belirtilen uluslararası başvurunun Patent İşbirliği Antlaşmasına göre uluslararası geçici incelemeye alınmasını rica eder.”
53. 4 Başvuru Sahibi
Başvuru sahibiyle ilgili emareler hakkında, 4.4 ve 4.16 Kurallar geçerli olur ve
4.5 Kural üzerinde gerekli değişiklikler yapıldıktan sonra uygulanır.
53.5 Vekil ya da Ortak Temsilci
Eğer bir vekil veya ortak temsilci tayin edilirse, talepte belirtilecek, Madde
4.4 ve 4.16 uygulanacak ve Madde 4.7 kıyasen uygulanacaktır.
53.6 Uluslararası Başvurunun Belirlenmesi
Uluslararası başvuru, başvuru sahibinin adresi ve ismi, buluşun başlığı, (başvuru sahibi biliyorum) uluslararası başvuru tarihi ve uluslararası başvuru sayısı, ya da bu sayı başvuru sahibi tarafından bilinmiyorsa, uluslararası başvurunun yapıldığı başvuru kurumunun ismi ile belirlenir.
53. 7 Ülkelerin Seçilmesi
Bir başvuru talebinin yapılması, belirlenmiş olan ve Anlaşmanın II. Bölümüyle bağlaşık (bağlı) bulunan tüm taraf devletlerin seçilmesinin teşkil eder.
53.8 İmza
(a) Paragraf (b)’ye tabi olmak kaydıyla, dilekçe başvuru sahibi tarafından imzalanır, ya da birden fazla başvuru sahibi var ise, dilekçe tüm başvuru sahipleri tarafından imzalanır.
(b) İki ya da daha çok başvuru sahibi, ulusal kanunu ulusal başvuruların buluşu yapan kişi tarafından yapılmasını gerektiren bir Devleti seçen bir dilekçe verilirse ve seçilmiş bu Devlet için başvuruda bulunması gereken buluşu yapan kişi dilekçeyi imzalamayı reddederse ya da bütün uğraşlardan sonra kendisine erişilemezse veya nerede olduğu bulunamazsa, eğer dilekçe en azından bir başvuru sahibi tarafından imzalanmış ise söz konusu kişi (“ilgili başvuru sahibi”) tarafından imzalanmasına gerek yoktur ve
(i) ilgili imzanın yokluğunu izah eden bir beyanın Uluslararası Geçici İnceleme Otoritesine verilmesi gerekmektedir ya da
(ii) ilgili başvuru sahibi başvuru dilekçesini imzalamamış, fakat 4.15(b) sayılı Yönetmelik Maddesinin gereklerini yerine getirmiştir.
53.9 Düzeltmeler ile İlişkili Beyan
(a) 19 sayılı Yasa Maddesi usulünce değişiklikler yapılmışsa, başvuru sahibinin değişiklikler ile ilişkili beyanı, uluslararası geçici inceleme için bu değişiklikler hakkındaki tercihini belirtir:
(i) değişikliklerin hesaba katılması, bu durumda, değişikliklerin bir sureti tercihan dilekçe ile birlikte teslim edilir, ya da
(ii) değişikliklerin, 34 sayılı Hüküm usulünce bir değişiklik ile iptal edilmiş farzedilmesi.
(b) PCT Madde 19 kapsamında herhangi bir değişiklik yapılmamışsa ve bu gibi değişiklikleri sunmak için verilen süre dolmamışsa, Uluslararası Ön İnceleme Otoritesinin PCT 69.1(b)’ye uygun olarak uluslararası ön incelemeyi uluslararası araştırmayla aynı zamanda başlatmak istemesi durumunda başvuru sahibi uluslararası ön incelemenin başlangıcının Madde 69.1(d)’ye uygun olarak ertelenmesini istediğini belirten bir ifade belirtir.
(c) 34 sayılı Hüküm usulünce yapılan bir değişiklik dilekçe ile teslim edilmişse, beyan bu durumu belirtir.
Madde 54
Talepte Bulunma Hakkı Olan Başvuru Sahibi
54.1 İkamet Adresi ve Tabiyeti
Başvuru sahibinin ikamet adresi ya da tabiyeti, 31(2) sayılı Hükmün amaçları doğrultusunda, 18.1 ve 18.2 sayılı Yönetmelik maddelerine göre saptanır.
54.2 Talepte Bulunma Hakkı
Antlaşmanın 31(2) nci Maddesi uyarınca talepte bulunma hakkı; eğer talep eden başvuru sahibiyse ya da iki ya da daha fazla başvuru sahibi olup, bunlardan en azından biri Antlaşmanın II. Safhasına tabi bir üye ülkenin vatandaşı ya da o ülkede ikamet ediyor ise ve uluslararası başvuru II. Safhaya tabi bir üye ülkenin kabul Ofisinde ya da üye ülke adına hareket eden bir Ofiste yapılmış ise söz konusu olacaktır.
54.3 [İptal Edilmiştir]
54.4 Dilekçe Verme Yetkisi Olmayan Başvuru Sahibi
Başvuru sahibinin dilekçe verme hakkı yoksa, ya da iki ya da daha çok başvuru sahibi varsa ve bunların hiç birinin 54.2 sayılı Yönetmelik Maddesi usulünce bir dilekçe verme hakkı yoksa, dilekçe verilmemiş farzedilir.
54 tekrar. Kural
Talebin Yapılmasına Ait Mühlet 54 tekrar. 1 Talebin Yapılmasına Ait Mühlet
(a) Aşağıdaki dönemlerden hangisinin daha sonra sona eriyorsa, bunun sona ermesinden önce herhangi bir zamanda bir talepte bulunulabilir
(i) Başvuru sahibine Kural 43 tekrar1’e göre oluşturulan yazılı görüşün ve uluslararası araştırma raporunun veya 17 (2) (a) Maddesinde belirtilen deklarasyonun (bildiri) işletildiği tarihten itibaren 3 ay, veya
(ii) Rüçhan tarihinden itibaren 22 ay sonra
(b) (a) paragrafına göre geçerli mühletin sona ermesinden sonra yapılacak talepler, yapılmamış gibi kabul edilir ve Uluslararası İnceleme Otoritesi bunu bu şekilde ilan eder
Madde 55
Diller (Uluslararası Ön İnceleme)
55.1 Dilekçenin Dili
Dilekçe, uluslararası başvurunun dilindedir, ya da uluslararası başvuru yayımlandığı dilden başka bir dilde yapılmışsa, dilekçe, başvurunun yayımlandığı dildedir. Bununla beraber, 55.2 sayılı Yönetmelik Maddesi usulünce uluslararası başvurunun çevirisi gerekirse, dilekçe bu çevirinin dilinde olur.
55.2 Uluslararası Başvurunun Çevirisi
(a) Ne uluslararası başvurunun yapıldığı dilin ne de uluslararası başvurunun yayınlandığı dilin uluslararası ön incelemeyi yapacak olan uluslararası Ön İnceleme Kuruluşunda kabul edilmemesi halinde, başvuru sahibi, paragraf
(b) ’ye tabi olarak, taleple birlikte uluslararası başvurunun:
(i) hem kuruluşun kabul ettiği bir dil, ve
(ii) hem de yayın dili olan bir dilde çevirisini sağlayacaktır.
(b) Uluslararası başvurunun paragraf (a)’da belirtilen bir dilde çevirisinin Madde 23.1(b)’ye uygun olarak Uluslararası Araştırma Kuruluşuna gönderildiği ve Uluslararası Ön İnceleme Kuruluşunun, aynı Ofisin ya da Uluslararası Araştırma Kuruluşu olarak çalışan hükümetler arası bir organizasyonun bir bölümü olması halinde; başvuru sahibinin, paragraf (a) uyarınca bir çeviri vermesi gerekmez. Böyle bir durumda başvuru sahibi paragraf (a) uyarınca bir çeviri vermediği sürece, Uluslararası Ön İnceleme, Madde 23.1(b) uyarınca gönderilen çeviri temel alınarak yürütülecektir.
(c) Paragraf (a)’nın getirdiği koşula uygun bir durum yoksa, ve (b) paragrafı geçerli değilse, Uluslararası Geçici Araştırma Kuruluşu başvuru sahibine, koşullar altında makul bir süre dahilinde gerekli çeviriyi verme çağrısında bulunur. Bu süre, çağrı tarihinden itibaren bir aydan daha az değildir. Bu süre, Uluslararası Geçici Araştırma Kuruluşu tarafından, bir karara varılmadan önce her zaman uzatılabilir.
(d) Başvuru sahibi paragraf (c)’de belirtilen zaman sınırı içerisinde bir çağrıya uyarsa, söz konusu gereklilik yerine getirilmiş olarak kabul edilecektir. Başvuru sahibinin bunu yapmaması durumunda, talep verilmemiş olarak kabul edilecektir ve Uluslararası Ön İnceleme Kuruluşu böyle bildirimde bulunacaktır.
55.3 Değişikliklerin Çevirisi
(a) 55.2 sayılı Yönetmelik Maddesi usulünce, uluslararası başvurunun bir çevirisi gerekliyse, 53.9 sayılı Yönetmelik Maddesi usulünce yapılan ve uluslararası geçici inceleme amaçları doğrultusunda başvuru sahibinin dikkate alınmasını istediği değişiklikler ve 66.1(c) sayılı Yönetmelik Maddesi usulünce dikkate alınan, 19 sayılı Hüküm usulünce yapılan bir değişiklik, bu çevirinin dilinde olur. Bu değişiklikler başka bir dilde ise çevirilerinin verilmesi gerekir.
(b) Paragraf (a)’da değinilen bir değişikliğin gerekli çevirisi verilmezse, Uluslararası Geçici İnceleme Kuruluşu, başvuru sahibine, koşullar göz önüne alındığında makul bir süre dahilinde eksik çeviriyi vermesi için çağrıda bulunur. Bu süre çağrı tarihinden itibaren bir aydan daha kısa olamaz. Bu süre bir kararın alınmasından önce herhangi bir zamanda Uluslararası Geçici İnceleme kuruluşu tarafından uzatılabilir.
(c) Başvuru sahibi, (b) paragrafında saptanan süre dahilinde çağrıya uymazsa, değişiklik, uluslararası ön incelemenin amaçları doğrultusunda dikkate alınmaz.
56. Kural (çıkartıldı)
Madde 57
İşlem Ücreti
57.1 Ödeme Gereği
Uluslararası geçici inceleme için verilen her dilekçe, dilekçenin teslim edildiği Uluslararası Ön İnceleme Kuruluşu tarafından toplanacak, Uluslararası Büro yararına bir harcın (“işlem harcı”) ödenmesine tabidir.
57.2 Miktar
(a) İşlem harcının miktarı, Harç Çizelgesinde ortaya konmuştur.
(b) [İptal Edilmiştir]
(c) İşlem ücreti; Ön inceleme kuruluşu tarafından belirlenen para birimi ya da para birimlerinden birinde ödenebilir olacaktır, anlaşıldığı gibi, bu Kuruluş tarafından Uluslararası Büroya gönderildiğinde, para İsviçre para birimine çevrilebilir olacaktır. İşlem ücretinin tutarı, belirlenen her para birimi içerisinde, işlem ücretini İsviçre para birimi dışında herhangi bir para biriminde belirleyen her Uluslararası Ön İnceleme Kuruluşu için, Madde 15.2(b) uyarınca söz konusu para birimiyle ilgili, Ofisle yapılan görüşmelerden sonra, ya da böyle bir Ofisin olmaması durumunda, ödemeyi o para biriminde belirleyen Kuruluşla yapılan görüşmelerden sonra Genel Müdür tarafından saptanacaktır. Böyle saptanan tutar, yuvarlak rakamla, Ücret listesinde yer alan İsviçre para birimi tutarına eşit olacaktır. Bu durum, Uluslararası Büro tarafından, ödemeyi bu belirlenen para biriminde belirleyen her uluslararası Ön İnceleme Kuruluşuna bildirilecek ve Resmi Gazetede yayımlanacaktır.
(d) Harç Çizelgesinde ortaya konan işlem harcı miktarı değiştiğinde, saptanmış nakitler cinsinden mukabil miktarlar düzeltilen Harç Çizelgesinde ortaya konan miktarlar ile aynı tarihte uygulamaya girecektir.
(e) İsviçre frangı ve saptanmış bir nakit arasındaki kambiyo kuru en son uygulanan kambiyo kurundan farklılaşırsa, Genel Müdür, Kurul tarafından verilen direktiflere göre yeni miktarı bahsedilen nakit cinsinden oluşturur. Yeni miktar, gazetede yayımından iki ay sonra uygulamaya girer. Eğer herhangi bir Uluslararası Geçici İnceleme Kuruluşu ve Genel Müdür bu iki aylık dönem süresine düşen bir tarih üzerinden anlaşırlarsa, bahsedilen yeni miktar bu Kuruluş için bu tarihten itibaren uygulamaya girer.
57. 3 Ödeme Mühleti Ödenecek Miktar
(a) (b) ve (c) paragraflarına tabi olarak muamele ücreti talebin iletildiği tarihten itibaren bir ay içinde veya rüçhan tarihinden itibaren 22 ay içinde, bunların hangisi daha sonra sona ererse, ödenir
(b) (c) paragrafına tabi olarak talebin 59. 3 Kuralına göre Uluslararası ön İnceleme Otoritesine iletildiği hallerde muamele masrafı talebin Kural 59. 3’e göre Uluslararası ön İnceleme otoritesine iletildiği hallerde
(talebin) bu otorite tarafından alınış tarihinden itibaren bir ay içinde veya rüçhan tarihinden itibaren 22 ay içinde, bunlardan hangisi daha sonra sona ererse ödenir
(c) Uluslararası Ön İnceleme Otoritesinin Kural 69. 1 (b) uyarınca uluslararası ön incelemeyi uluslararası araştırma ile aynı tarihte başlatmayı istediği hallerden bu otorite başvuru sahibine muamele ücretini bildirim itibaren bir ay içinde ödemeye davet eder.
(d) Ödenecek muamele ücretinin miktarı, ödeme tarihinden geçerli olan miktardır.
57.4 (çıkarıldı)
57.5 (çıkarıldı)
57.6 Geri ödeme
Uluslararası Ön İnceleme Kuruluşu işlem ücretini aşağıdaki durumlarda başvuru sahibine iade edecektir.
(i) dilekçe, bu Kuruluş tarafından Uluslararası Büroya gönderilmeden önce geri çekilirse, ya da
(ii) Kural 54. 4 veya 54 tekrar. 1 (b)’ye göre talebin yapılmamış kabul edilmesi halinde
Madde 58
Ön İnceleme Ücreti
58.1 Ücret Talep Hakkı
(a) Her Uluslararası Geçici İnceleme Kuruluşu, uluslararası geçici incelemenin gerçekleştirilmesi ve bu Antlaşma ve Yönetmelik Maddeleri usulünce Uluslararası Geçici İnceleme Kuruluşları sorumluluğuna verilen tüm diğer görevlerin yerine getirilmesi için kendi yararına başvuru sahibinin bir harç (“geçici inceleme harcı”) ödemesini isteyebilir.
(b) Ön inceleme ücretinin tutarı, eğer söz konusu ise, Uluslararası Ön İnceleme Kuruluşunca saptanır.
Ön İnceleme ücretinin ödenmesindeki zaman sınırı ve ödenebilir tutar konusunda, gerekli düzenlemelerin yapılması durumunda işlem ücretine ilişkin Madde 57.3’ün öngördüğü hükümler uygulanır.
(c) Geçici inceleme harcı doğrudan Uluslararası Geçici İnceleme Kuruluşuna ödenir. Bu kuruluş, bir ulusal Kurum ise, bu Kurum tarafından saptanan nakit cinsinden ödenir ve Kuruluş, hükümetlerarası bir örgüt ise, bu harç, bahsedilen devletin nakitine serbestçe çevrilebilen herhangi bir başka nakit cinsinden, ya da hükümetlerarası örgütün konumlanmış olduğu Devletin nakiti cinsinden ödenir.
58.2 (çıkarıldı)
58.3 Geri Ödeme
Dilekçe teslim edilmemiş farzedildiğinde, Uluslararası Geçici İnceleme Kuruluşları, bir geçici inceleme harcı olarak ödenmiş bir miktarın, varsa geri ödenme düzeyi, ve varsa, geri ödenme koşulları hakkında Uluslararası Büroyu haberdar eder ve Uluslararası Büro bu bilgiyi en kısa zamanda yayımlar.
Madde 58. I.mükerrer
Ücretlerin Ödenmesindeki Zaman Sınırlarının Uzatılması
58 tekrar. 1 Uluslararası Ön İnceleme Otoritesi Tarafından Davetiye Gönderilmesi
(a) Uluslararası Ön İnceleme Otoritesinin
(i) Ödenen miktarın Muamele masrafının ve ön inceleme ücretini karşılamak için yetersiz olduğunu veya,
(ii) Kural 57. 3 ve 58. 1 (6)’ye göre bunların (ücretlerin) vadesi gelinceye kadar hiçbir ücretin ödenmediğini tespit ettiği hallerde, bu Otorite (başvuru sahibine davetiye göndererek) bu masrafları karşılamak için gereken miktarı, mümkün olan hallerde, kural 58 tekrar. 2’ye göre, gecikme ücreti ile birlikte, davet tarihinden itibaren bir aylık bir vadede ödemeye davet eder.
(b) Uluslararası Ön İnceleme Kuruluşunun paragraf (a) uyarınca bir çağrıda bulunması ve başvuru sahibinin, söz konusu paragrafta belirtilen zaman sınırı içinde, uygulanabilir olduğunda, Madde 58 1.mükerrer.2 uyarınca geç ödeme ücretini de kapsayan tüm tutarı ödememesi durumunda, talep; paragraf (c)‘ye tabi olarak, yapılmamış olarak kabul edilecektir ve Uluslararası Ön İnceleme Kuruluşu bu şekilde açıklayacaktır.
(c) Uluslararası Ön İnceleme Kuruluşunca, bu Kuruluş paragraf (a) uyarınca çağrı göndermeden önce alınan bir ücret; Madde 57.3 ya da 58.1 (b) uyarınca konulan zaman sınırının sona ermesinden önce alınmış olarak kabul edilecektir.
(d) Uluslararası Ön İnceleme Kuruluşu tarafından; bu kuruluşun paragraf (b) uyarınca işlem yapmasından önce alınan herhangi bir ödeme, paragraf (a) uyarınca konulan zaman sınırının sona ermesinden önce alınmış olarak kabul edilecektir.
58 1.mükerrer.2 Geç Ödeme Ücreti:
(a) Madde 58 1.mükerrer.1(a) uyarınca yapılan çağrıya cevap olarak yapılan ücretlerin ödenmesi; Uluslararası Ön İnceleme Kuruluşunca kendi yararı için, geç ödeme ücretine tabi tutulabilir.Bu ücret tutarı
(i) Çağrıda belirtilen ödenmemiş ücretlerin %50’si, ya da,
(ii) Madde (i) uyarınca hesaplanan tutarın işlem ücretinden daha az olması durumunda işlem ücretine eşit olacaktır.
(b) Bununla birlikte, geç ödeme ücretinin tutarı işlem ücretinin tutarının iki katını aşamaz.
Madde 59
Yetkili Uluslararası Ön İnceleme Kuruluşu
59.1 31(2) Sayılı Antlaşma Maddesi Usulünce Dilekçeler
31(2)(a) sayılı Hüküm usulünce verilen dilekçeler için, 32(2) ve (3) sayılı Hükümde değinilen geçerli anlaşma koşullarına göre, II. Bölümün şartlarına tabi bir devletin ya da bu Devlet için çalışan her Başvuru Kurumu tarafına ibraz edilen uluslararası başvuruların uluslararası geçici incelenmesi için hangi Uluslararası Geçici İnceleme Kuruluşunun ya da hangi Uluslararası Geçici İnceleme Kuruluşlarının yetkili olduğuna dair Uluslararası Büroyu haberdar eder. Uluslararası Büro bu bilgiyi en kısa zamanda yayımlar. Birden çok Uluslararası Geçici İnceleme Kuruluşu yetkili ise, 35.2 sayılı Yönetmelik Maddesinin şartları, gerekli değişiklikler yapılmış olarak, geçerlidir.
59.2 31(2)(b) Sayılı Antlaşma Maddesi Usulünce Dilekçeler
31(2)(b) sayılı Hüküm usulünce yapılan dilekçeler söz konusu ise, uluslararası başvuru, Uluslararası Geçici İnceleme Kuruluşu olan bir ulusal Kurum vasıtasıyla ibraz edilmişse, Kurul yetkili olan Uluslararası Geçici İnceleme Kuruluşunu belirlerken, bu Kurumu tercih eder; ulusal Kurum, bir Uluslararası Geçici İnceleme Kuruluşu değilse, Kurul, bu Kurum tarafından önerilen Uluslararası Geçici İnceleme Kuruluşunu tercih eder.
59.3 Yapılan Talebin Uluslararası Ön İnceleme Kuruluşuna
Gönderilmesi
(a) Eğer talep bir kabul Ofisine,bir Uluslararası Araştırma Kuruluşuna ya da uluslararası başvurunun incelenmesinde yetkili olmayan bir Uluslararası Ön İnceleme Kuruluşuna sunulursa, o Ofis ya da Kuruluş talep üzerinde alındığı tarihi işaretleyecek ve paragraf (f) uyarınca işlem yapmaya karar vermedikçe, talebi derhal Uluslararası Büro’ya gönderecektir.
(b) Talebin Uluslararası Büro’ya sunulması durumunda, Uluslararası Büro talep üzerinde alındığı tarihi işaretleyecektir.
(c) Talebin (a) paragrafına göre Uluslararası Büroya İletildiği veya (b) paragrafına göre sunulduğu hallerde, Uluslararası Büro derhal:
(i) (Değişiklik yoktur)
(ii) İki veya daha fazla sayıda Uluslararası Ön İnceleme Otoritesinin yetkili olması halinde, başvuru sahibine, Yönetmelik maddesi 54 tekrar. 1 (a)’ya göre geçerli süre içerisinde veya davetiye tarihinden itibaren 15 gün içinde, bunların hangisi daha sonra ise, talebin (kendisine) iletilmesi gereken yetkili Uluslararası Ön İnceleme Otoritesini belirtmesi istenir.
(d) İşaretlemenin paragraf (c)(ii) uyarınca yapılması durumunda, Uluslararası Büro; derhal, talebi, başvuru sahibi tarafından işaret edilen yetkili Uluslararası Ön İnceleme Kuruluşuna gönderecektir. Böyle bir işaret etme olmaması halinde, talep sunulmamış olarak kabul edilecek ve Uluslararası Büro böyle açıklayacaktır.
(e) Talebin yetkili bir Uluslararası Ön İnceleme Kuruluşuna paragraf (c) uyarınca gönderilmesi durumunda, talep; bu kuruluş adına, paragraf (a) ya da (b) uyarınca talep üzerinde işaretlenmiş tarihte alınmış olarak kabul edilecektir ve talep sunulmamış olarak kabul edilecektir ve Uluslararası Büro böyle açıklayacaktır.
(f) Talebin paragraf (a) uyarınca sunulduğu bir Ofis ya da Kuruluşun; talebi doğrudan yetkili Uluslararası Ön İnceleme Kuruluşuna göndermeye karar vermesi halinde, gerekli düzenlemeler doğrultusunda (c)’den (e)’ye kadar olan paragraflar uygulanacaktır.
Madde 60
Talep ya da Seçimlerdeki Bazı Hatalar 60.1. Talepteki Hatalar
(a) (a – tekrar) ve (a – ter) paragraflarına tabi olarak, talebin 53. 1, 53. 2 (a) (i)’den (iv)’e, 53. 2 (b), 53. 3’ten 53. 8 ve 55. 1’e (kadar) maddelerde belirtilen koşullara uygun olmaması halinde, Uluslararası Ön İnceleme Otoritesi, başvuru sahibine bu kusurları içinde bulunulan koşullarda makul olacak bir süre içinde düzeltmeye davet eder. Bu süre, davetiye tarihinden itibaren bir aydan az olmaz. Bir karar alınmadan önce herhangi bir zamanda Uluslararası Ön İnceleme Otoritesi bunu uzatabilir.
(a- tekrar) Kural 53.4′ te geçtiği şekilde, iki veya daha fazla sayıda başvuru sahibinin olması halinde; Kural 4.5 (a)(ii) ve (iii)’de gösterilen özelliklere sahip, Kural 54.2’ye göre talepte bulunma hakkı olan biri tarafından imzalanması yeterli olur.
(a – ter) Kural 53. 8’de geçtiği şekilde, iki veya daha fazla sayıda başvuru sahibinin olması halinde, talebin bunlardan birisi tarafından imzalanması yeterli olur.
(b) Başvuru sahibi, (a) paragrafında belirtilen süre içinde çağrıya uyarsa, dilekçenin, teslim edilen haliyle en azından bir seçimi içermesi ve uluslararası başvurunun belirlenmesine olanak sağlaması koşuluyla, dilekçe, asıl ibraz tarihinde alınmış şekilde farzedilir; aksi takdirde, dilekçe, Uluslararası Geçici İnceleme Kuruluşunun düzeltmeyi aldığı tarihte alınmış şekilde farzedilir.
(c) Paragraf (d)’ye tabi olarak, başvuru sahibinin paragraf (a)uyarınca konulan zaman sınırı içinde çağrıya uymaması durumunda, talep sunulmamış olarak düşünülecektir ve Uluslararası Ön İnceleme Kuruluşu bu şekilde açıklama yapacaktır.
(d) Paragraf (a) usulünce saptanan sürenin sona ermesinden sonra, 53.8 sayılı Yönetmelik Maddesi usulünce gerekli seçilmiş bir Devlet için, başvuru sahibinin imzası eksikse ya da saptanmış bir husus belirtilmemişse, bu Devletin seçimi yapılmamış farzedilir.
(e) Uluslararası Büro hatayı farkederse, hatayı Uluslararası Geçici İnceleme Kuruluşunun dikkatine sunar, bu Kuruluş muameleyi (a)-(d) paragraflarında saptanan şekilde yürütür.
(f) Dilekçe, değişiklikler ile ilgili bir beyan içermezse, Uluslararası Geçici İnceleme Kuruluşu, muameleyi 66.1 ve 69.1 (a) ya da (b) sayılı Yönetmelik Maddelerinde saptandığı şekilde yürütür.
(g) Değişiklikler ile ilgili beyanat, 34 sayılı Antlaşma Maddesi usulünce yapılan değişikliklerin dilekçe ile teslim edildiğini belirtmişse (53.9(c) sayılı Yönetmelik Maddesi), ve aslında bu değişiklikler teslim edilmemişse, Uluslararası Geçici İnceleme Kuruluşu, başvuru sahibine, çağrıda saptanan bir süre dahilinde değişiklikleri teslim etmesi için çağrıda bulunur ve muameleyi, 69.1(e) sayılı Yönetmelik Maddesinde saptanan şekilde yürütür.
Madde 61
Talep ve Seçimlerin Bildirilmesi
61.1 Uluslararası Büroya ve Başvuru Sahibine Bildirim
(a) Uluslararası Ön İnceleme Kuruluşu talep üzerinde alındığı tarihi veya, uygulandığı yerde, Madde 60.1(b)’ de belirtilen tari gösterecektir. Uluslararası Ön İnceleme Kuruluşu; derhal, ya talebi Uluslararası Büroya gönderecek ve kendi dosyasında bir suretini muhafaza edecek ya da Uluslararası Büroya talebin bir suretini gönderecek ve kendi dosyasında talebin aslını muhafaza edecektir.
(b) Uluslararası Ön İnceleme Kuruluşu, derhal talebin alındığı tarihi başvuru sahibine bildirecektir. Talebin Maddeler 54.4, 55.2(d), 58 1.mükerrer 1(b) veya 60.1(c) uyarınca sunulmamış kabul edilmesi veya seçimin Madde 60.1(d)
uyarınca yapılmamış kabul edilmesi durumunda, Uluslararası Ön İnceleme Kuruluşu başvuru sahibini ve Uluslararası Büroyu buna uygun bir şekilde haberdar edecektir.
(c) (Çıkartıldı)
61.2 Seçilmiş Kurumlara Tebliğ
(a) 31(7) sayılı Hükümde belirtilen tebligat Uluslararası Büro tarafından gerçekleştirilir.
(b) Bildirimde, uluslararası başvurunun numarası (sayısı) ve başvuru tarihini, başvuru sahibinin adı (rüçhan hakkı talebi varsa) rüçhan hakkı talep edilen başvuru tarihi ile talebin Uluslararası Ön İnceleme Otoritesi tarafından alındığı tarih belirtilir.
(c) Tebligat, 20 sayılı Hükümde belirtilen havale ile birlikte seçilmiş Kuruma gönderilir. Bu havaleden sonra gerçekleştirilen seçimler, yapıldıktan sonra en kısa zamanda tebliğ edilir.
(d) Başvuru sahibinin uluslararası başvurunun uluslararası
yayımlanmasından öncesinde 40 (2) Maddeye göre seçilmiş bir ofise acele bir talepte bulunduğu hallerde, Uluslararası Büro başvuru sahibinin veya seçilmiş ofisin talebi üzerine, 20. Maddede öngörülen bildirimi etkili kılar.
61.3 Başvuru Sahibi İçin Bilgi
Uluslararası Büro, başvuru sahibini yazılı olarak 61.2 sayılı Yönetmelik Maddesinde değinilen tebligat ve 31(7) sayılı Hüküm usulünce tebliğ edilen seçilmiş Kuruluşlar hakkında haberdar eder.
61. 4 Gazetede Yayınlanma
Uluslararası Büro talebin alındığı tarihten hemen sonra fakat uluslararası başvurunun uluslararası yayınlanmasından önce olmamak üzere, İdari Talimatlardan öngörüldüğü üzere talep ve seçilmiş ülkelerle ilgili bilgiyi gazetede yayımlar.
62. Kural
Uluslararası Araştırma Otoritesi Tarafından Hazırlanan Yazılı Görüşlerin ve Uluslararası Ön İnceleme Otoritesi için, 19. Maddeye Göre Değişikliklerinin
Kopyası
62. 1 Uluslararası Araştırma Otoritesinin Yazılı Görüşünün ve Talebin yapılmasından önce Yapılan Değişikliklerin Sureti Uluslararası Büro, Uluslararası Ön İnceleme Otoritesinden bir talebin veya bunun bir suretinin intikali üzere bu Otoriteyi:
(i) Uluslararası Araştırma Otoritesi olarak hareket etmiş olan ulusal ofisin veya uluslararası teşkilatın ayrıca Uluslararası Ön İnceleme Otoritesi olarak (sıfatıyla) hareket ediyor olmadıkça, Kural 43 tekrar. 1’e göre tesis edilen yazılı görüşün bir suretini ve
(ii) Otoritenin bu tür bir suretin kendisine halihazırda aldığını belirtmemiş olması halinde, 19. Maddeye göre yapılan her türlü değişikliğin ve bu maddede belirtilen her türlü beyanatın bir suretini derhal iletir.
62.2 Talebin Yapılmasından Sonra Yapılan Değişiklikler
Antlaşmanın 19 uncu Maddesine göre bir değişiklik yapıldığı zaman bir talep de yapılmışsa, başvuru sahibi Uluslararası Büroya değişiklikleri sunarken, tercihen aynı zamanda Uluslararası Ön İnceleme Kuruluşuna da bu değişikliklerin ve anılan Maddede atıfta bulunulan ifadelerin bir suretini verir. Her iki durumda da, uluslararası Büro derhal bu değişikliklerin ve o Maddedeki atıfta bulunulan ifadelerin bir suretini o Kuruluşa gönderir.
62 tekrar. Kural
Uluslararası Araştırma Otoritesinin Yazılı Görüşünün Uluslararası Ön İnceleme Otoritesi için tercüme edilmesi 62. tekrar.1 Çeviri ve Düşünceler
(a) Uluslararası Ön İnceleme Otoritesinin talebi üzerine, Kural 43 tekrar. 1’e göre tesis edilen yazılı görüş, İngilizce veya bu otoritenin kabul ettiği bir dilde olmadığı hallerde, Uluslararası Büro tarafından veya bunun sorumluluğunda İngilizce’ye çevrilir.
(b) Uluslararası Büro çeviri için talebin alındığı tarihten itibaren iki ay içinde çevirinin bir suretini Uluslararası Ön İnceleme Otoritesine, aynı zamanda bir suretini de başvuru sahibine iletir.
(c) Başvuru sahibi çevirinin doğrulduğunu ilişkin yazılı gözlem (görüş) de bulunabilir ve bu gözlemlerinin bir suretini Uluslararası Ön İnceleme Otoritesine ve Uluslararası Büroya gönderir.
Madde 63
Uluslararası Geçici İnceleme Kuruluşları İçin Minimum Gerekler
63.1 Minimum Gereklerin Tanımlanması
32(3) sayılı Hükümde değinilen minimum gerekler aşağıdaki gibidir :
(i) ulusal Kurum ya da hükümetlerarası örgütün, araştırmaları gerçekleştirmesi için yeterli teknik niteliklere sahip en azından 100 tam gün çalışan görevliye sahip olması gerekir;
(ii) bu Kurum ya da örgütün araştırma amaçları için, hazır düzeninde en azından 34 sayılı Yönetmelik maddesinde değinilen minimum dokümantasyona sahip olması ya da erişebilmesi gerekir,
(iii) bu Ofis veya teşkilatın en azından Kural 34’te belirtilen minimum dokümantasyondaki dillerde yapılan yazımın ve çevirinin dillerinden en az birini anlayabilecek dile sahip olan ve gerekli teknik alanlarda inceleme yapabilecek bir personeli bulunmalıdır.
(iv) Bu ofis veya teşkilatın Uluslararası Araştırma Otoritesi olarak
atanması ile ilgili yetkiye sahip olmalıdır.
Madde 64
Uluslararası Geçici İnceleme İçin Tekniğin Bilinen Durumu
64.1 Tekniğin Bilinen Durumu
(a) 33(2) ve (3) sayılı Hükümlerin amaçları doğrultusunda, (resimler ve diğer gösterimler de dahil olmak üzere) yazılı olarak dünyanın herhangi bir yerinde kamuya açıklanmış her türlü belge, bu kamuya açıklama belirleyici tarihten önce cereyan etmişse tekniğin bilinen durumu olarak farzedilir.
(b) Paragraf (a)’nın amaçları doğrultusunda, belirleyici tarih aşağıdaki şekildedir:
(i) (ii) şıkkına tabi olarak, uluslararası geçici inceleme uluslararası başvurunun uluslararası başvuru tarihi;
(ii) uluslararası geçici incelemeye tabi olan uluslararası başvuru geçerli şekilde evvelki bir başvurunun rüçhanını talep ederse, evvelki başvurunun başvuru tarihi.
64.2 Yazılı Olmayan Açıklamalar
Kamuya açıklamanın sözsel bir anlatım, teşhir ya da diğer yazılı olmayan yollarla
(“yazılı olmayan açıklama”) yapıldığı durumlarda, yazılı olmayan açıklama, 64.1(b) sayılı Yönetmelik Maddesinde tanımlanan belirleyici tarihten önce gerçekleşmişse ve bu yazılı-olmayan açıklamanın tarihi yazılı bir belgede belirtilmişse ve bu belge de belirleyici tarih ile aynı ya da daha sonraki bir tarihte kamuya açıklanmışsa, bu yazılı olmayan açıklama, 33(2) ve (3) sayılı Hükümlerin amaçları doğrultusunda tekniğin bilinen durumuna dahil olarak farzedilmez. Bununla beraber, uluslararası geçici inceleme raporu, 70.9 sayılı Yönetmelik Maddesinde saptanan şekilde bu yazılı olmayan açıklamaya dikkat çeker.
64.3 Yayımlanmış Bazı Belgeler
64.1 sayılı Yönetmelik Maddesinde değinilen belirleyici tarihten önce yayımlanmış olsaydı, 33(2) ve (3) sayılı Hükümlerin amaçları doğrultusunda tekniğin bilinen durumunu oluşturabilecek bir başvuru ya da patent, belirleyici tarih ile aynı tarihte, ya da daha sonra bir tarihte yayımlanmış ise, fakat belirleyici tarihten daha önceki bir tarihte ibraz edilmiş ya da belirleyici tarihten önce ibraz edilmiş önceki bir başvurunun rüçhanını talep ediyor ise, bu yayımlanmış başvuru ya da patentin, 33(2) ve (3) sayılı Hükümlerin amaçları doğrultusunda tekniğin bilinen durumuna dahil olarak farzedilmez. Bununla beraber, uluslararası geçici inceleme raporu, 70.10 sayılı Yönetmelik maddesinde saptanan şekilde bu başvuru ya da patente dikkat çeker.
Madde 65
Tekniğin Bilinen Durumunun Aşılması ya da Aşikar Olmama
65.1 Tekniğin Bilinen Durumuna Yaklaşım
33(3) sayılı Hükmün amaçları doğrultusunda, uluslararası geçici inceleme, herhangi bir istemin, tekniğin bütün halinde bilinen durumuyla ilişkisini hesaba katar. İnceleme, istemin, yalnızca ayrı ayrı ele alındığında tek tek belgelerle ya da bu belgelerin kısımları ile ilişkisini hesaba katmaz; eğer bu belgelerin birleşimleri konuda tecrübeli olan bir kişiye aşikar görünüyorsa, aynı zamanda istemin bu belgelerin ya da belgelerin kısımlarının birleşimleriyle ilişkisini de hesaba katar.
65.2 Belirleyici Tarih
33(3) sayılı Hükmün amaçları doğrultusunda, buluş aşaması (aşikar olmama) için belirleyici tarih 64.1 sayılı Yönetmelik Maddesinde saptanan tarihtir.
Madde 66
Uluslararası Ön İnceleme Kuruluşu Nezdinde Prosedür
66.1 Uluslararası Geçici İncelemenin Esası
(a) Paragraf (b)-(d)’ye tabi olmak kaydıyla, uluslararası geçici inceleme, başvurunun yapıldığı haliyle uluslararası başvuruyu esas alır.
(b) Başvuru sahibi, 34 sayılı Hüküm usulünce değişiklikleri dilekçe ile birlikte teslim edebilir, ya da 66.4 2.mükerrer sayılı Yönetmelik Maddesine tabi olmak kaydıyla uluslararası geçici inceleme raporu oluşturulana kadar teslim eder.
(c) Dilekçenin verilmesinden önce 19 sayılı Hüküm usulünce yapılan her değişiklik, 34 sayılı Hüküm usulünce bir başka değişiklik ile iptal edilmiş farzedilmediği, ya da yerine yenisi konmadığı takdirde, uluslararası ön inceleme amaçları doğrultusunda dikkate alınır.
(d) Dilekçenin verilmesinden sonra 19 sayılı Hüküm usulünce yapılan herhangi bir değişiklik ve 34 sayılı Hüküm usulünce, Uluslararası Geçici İnceleme Kuruluşuna teslim edilen herhangi bir değişiklik, 66.4 2. mükerrer sayılı Yönetmelik Maddesine tabi olarak, uluslararası geçici inceleme amaçları doğrultusunda dikkate alınır.
(e) Hakkında hiç bir uluslararası araştırma raporu bulunmayan buluşlar ile ilişkili istemlerin uluslararası geçici incelemeye tabi olması gerekmez.
66.1 tekrar Uluslararası Araştırma Otoritesinin Yazılı Görüşü
(a) (b) paragrafına bağlı olarak, 43 tekrar. 1 Kuralına göre Uluslararası Araştırma Otoritesinin oluşturduğu yazılı görüş, Kural 66. 2 (a) da geçen (geçtiği şekilde) Uluslararası Ön İnceleme Otoritesinin yazılı görüşü olarak kabul edilir.
(b) Bir Uluslararası Ön İnceleme Otoritesi, Uluslararası Araştırma Otoritesinin veya bildirimde belirtilen Otoritelerinin 43 tekrar. 1 Kuralına göre oluşturduğu yazılı görüşler bakımından, bu tür bir bildirimin, Uluslararası Araştırma Otoritesi olarak hareket etmiş olan Ulusal Ofis veya hükümetler arası teşkilatın ayrıca Uluslararası Ön İnceleme Otoritesi olarak hareket ettiği hallerde geçerli olmaması (uygulanmaması) kaydıyla (a) paragrafının kendi nezdindeki (önünde bulunan) prosedüre uygulanmayacağını (geçerli olmayacağını) Uluslararası Büroya bildirebilir. Uluslararası Büro, bu tür bildirimi derhal Gazetede yayımlar.
(c) 43 tekrar 1’e göre, Uluslararası Araştırma Otoritesinin oluşturduğu yazılı görüşünün, esasen (b) paragrafı atında bir bildirim olmasına, Kural 66. 2 (a) da geçtiği şekilde Uluslararası Ön İnceleme Otoritesinin yazılı görüşü olarak kabul edilmediği hallerde, Uluslararası Ön İnceleme Otoritesi başvuru sahibinin buna göre yazılı olarak haberdar eder.
(d) (b) paragrafında bir bildirinin olması sonucunda, Kural 66. 2 (a)’da geçtiği şekilde Uluslararası Ön İnceleme Otoritesinin bir yazılı görüşü olarak kabul edilmeyen, Kural 43. tekrar 1’e göre Uluslararası Araştırma Otoritesinin tesis ettiği bir görüş, yine de Kural 66. 2 (a) ya göre muamelede Uluslararası Ön İnceleme Otoritesi tarafından nazarı dikkate alınır.
66.2 Uluslararası Geçici İnceleme Kuruluşunun İlk Raporu
(d) Uluslararası Geçici İnceleme Kuruluşu
(d) 34(4) nolu Hükümde değinilen durumlardan birinin var olduğunu farzederse,
(ii) istemlerin herhangi birindeki talep edilen buluşun yeni görünmediği, bir buluş aşamasını içerir görünmediği (aşikar olmama halini göstermediği), ya da sanayiide uygulanabilir görünmediği için, uluslararası geçici inceleme raporunun olumsuz olması gerektiğini farzederse,
(iii) Antlaşma ve bu Yönetmelik maddeleri usulünce uluslararası başvurunun şeklinde ya da içeriğinde bir hata olduğunu farkederse,
(iv) herhangi bir değişikliğin uluslararası başvurunun başvuru tarihindeki açıklanan içeriğini aştığını farzederse,
(v) uluslararası geçici inceleme raporuna, istemler, tarifname ve resimlerin anlaşılırlığı üzerine gözlemler ya da istemlerin tarifname tarafından yeterli olarak desteklenip desteklenmediği hakkında bir görüş eklemeyi isterse,
(vi) bir istemin, hakkında hiç bir uluslararası araştırma raporu bulunmayan bir buluş ile ilişkili olduğunu düşünür ve bu istem için uluslararası geçici incelemeyi yapmamaya karar verirse ya da
(vii) bir nükleotid ve/veya amino asidi dizisi listesinin anlamlı bir uluslararası ön incelemenin gerçekleştirilebileceği şekilde temin edilmediğini düşünürse, bahsedilen Kuruluş bu durumu uygun şekilde başvuru sahibine tebliğ eder. Uluslararası Geçici İnceleme Kuruluşu olarak çalışan ulusal Kurumun ulusal kanunu, çok-bağımlı istemlerin, 6.4(a) sayılı Yönetmelik Maddesinin ikinci ve üçüncü cümlelerinde şart koşulandan farklı bir şekilde derlenmesine izin vermezse, Uluslararası Geçici İnceleme Kuruluşu, bu istem oluşturma şeklinin kullanılamaması durumunda, 34(4)(b) sayılı Antlaşma Maddesini uygulayabilir. Bu durumda, bu Kuruluş durumu yazılı olarak başvuru sahibine tebliğ eder.
(b) Tebligat, Uluslararası Geçici İnceleme Kuruluşunun bu konudaki fikrinin nedenlerini tam olarak beyan eder.
uluslar arası Tebligat başvuru sahibine, uygun olduğu takdirde, değişiklikler ile birlikte yazılı bir cevap teslim etmesi için çağrıda bulunur.
(d) Bildirim, cevap için belirli bir süre tespit eder. Bu süre içinde bulunulan koşullar altında makul olur. Bu normal olarak bildirim tarihinden sonra iki aydır. Bu hiçbir şekilde, belirtilen tarihten sonra bir ay daha kısa olmaz. Bu, Uluslararası Araştırma raporunun bildirimle aynı zamanda iletildiği hallerde, belirtilen tarihten sonra en az iki ay olur. Bu (e) paragrafına tabi olarak, söylenen tarihten sonra üç aydan daha fazla olmaz.
(e) Bildirime cevap verme süresi, başvuru sahibinin, sürenin sona ermesinden önce talep etmesi halinde uzatılabilir.
66.3 Uluslararası Geçici İnceleme Kuruluşuna Verilen Biçimsel Cevap
(a) Başvuru sahibi, duruma göre, değişiklikler yaparak ya da Uluslararası Geçici İnceleme Kuruluşunun görüşüne katılmıyorsa savlar sunarak, ya da her ikisini birden yaparak, Uluslararası Geçici İnceleme Kuruluşunun 66.2(c) sayılı Yönetmelik Maddesinde değinilen çağrısına karşılık verebilir.
(b) Cevaplar doğrudan Uluslararası Geçici İnceleme Kuruluşuna teslim edilir.
66.4 Değişikliklerin ya da Savların Teslimi İçin Ek Fırsat
(a) Uluslararası Geçici İnceleme Kuruluşu, bir ya da daha çok ek yazılı görüş belirtmek isterse bu görüşleri belirtebilir ve bu durumda 66.2 ve 66.3 sayılı Yönetmelik Maddeleri geçerli olur.
(b) Başvuru sahibinin isteği üzerine, Uluslararası Geçici İnceleme Kuruluşu, değişiklikleri ya da getirdiği savları teslim etmesi için başvuru sahibine bir ya da daha çok ek fırsat sağlayabilir.
66.4 2. mükerrer Değişikliklerin ve Savların Ele Alınması
Değişiklikler ya da savlar, Uluslararası Geçici İnceleme Kuruluşu söz konusu görüş ya da raporunu kesinleştirmeye başladıktan sonra eline geçerse bunların geçici inceleme raporunun amaçları doğrultusunda bu Kuruluş tarafından dikkate alınması gerekmez.
66.5 Değişiklik
Bariz hataların düzeltilmesi dışında, istemlerin iptali, tarifnamede pasajların silinmesi, ya da bazı resimlerin silinmesi de dahil olmak üzere, istemler, tarifname ve resimlerdeki her değiştirme bir değişiklik olarak farzedilir.
66.6 Başvuru Sahibi ile Resmi Olmayan İletişimler
Uluslararası Geçici İnceleme Kuruluşu, her zaman telefonla, yazılı olarak ya da yüzyüze başvuru sahibi ile resmi olmayan şekilde iletişime geçebilir. Bahsedilen Kuruluş, kendi isyitaifine bağlı olarak, başvuru sahibi tarafından istendiği takdirde birden fazla kişisel görüşme yapıp yapmayacağına, ya da başvuru sahibinden gelen bir resmi olmayan iletişime cevap vermek isteyip istemediğine karar verir.
66. 7 Rüçhan Talep Edilen Daha Önceki Başvurunun Sureti ve Tercümesi
(a) Uluslararası Ön İnceleme Otoritesinin Uluslararası başvuruda rüçhan talep edilen daha önceki başvurunun bir suretini ihtiyaç duyması halinde, Uluslararası Büro, talep üzerine, bu tür sureti derhal verir. Başvuru sahibinin 17. 1 Kuralındaki şartlara uymaması nedeniyle bu suret Uluslararası Ön İnceleme Otoritesine verilmemesi ve daha önceki başvurunun bir ulusal ofis kapasitesinde bu otoriteye yapılmamış olması veya rüçhan dokümanın İdari Talimatlara göre (uygun olarak) dijital bir kütüphaneden bu Otoriteye sağlanamaması halinde,
Uluslararası Ön İnceleme raporu rüçhan talep edilmemiş gibi tesis edebilir.
(b) Eğer uluslararası başvuruda talep edilen rüçhan hakkının dayandığı başvuru, Uluslararası Ön İnceleme kuruluşunun dillerinden başka bir dilde ise, o kuruluş, rüçhan talebinin geçerliliğinin Anlaşmanın 33(1) inci Maddesinde belirtilen fikrin ifade edilmesi ile ilgili olduğu hallerde, başvuru sahibini davet tarihinden itibaren iki ay içerisinde anılan dillerden birinde çeviri yapması için çağırabilir. Eğer çeviri belirlenen sürede verilmezse, uluslararası ön inceleme raporu rüçhan hakkı talep edilmemiş gibi hazırlanabilir.
66.8 Değişikliklerin Biçimi
(a) Paragraf (b)’ye tabi olarak; başvuru sahibinin, bir değişiklik üzerine, başvuruda verilen sayfalardan farklı olan uluslararası başvurunun her sayfasının yerine yeni bir sayfa sunması gerekir. Yenilenen sayfalarla birlikte sunulan mektupta eski ve yeni sayfalar arasındaki farklılıklara dikkat çekilir ve tercihen bu değişikliklerin nedeni açıklanır.
(b) Değişiklik, pasajların çıkartılması veya küçük değiştirmeler veya eklemelerden ibaret olduğunda, paragraf (a)’da sözü geçen yeni verilen sayfa, açıklığı ve doğrudan kopya edilebilirliği olumsuz etkilemediği müddetçe, uluslararası başvurunun ilgili sayfasının, üzerinde değiştirmeler veya eklemeler yapılan bir sureti de olabilir. Herhangi bir değişikliğin bütün bir sayfanın iptaliyle sonuçlanması halinde, bu değişiklik tercihen değişikliğin sebeplerini de açıklayan bir mektupla bildirilecektir.
66.9 Değişikliklerin Dili
(a) Paragraf (b) ve (c)’ye tabi olarak, uluslararası başvuru yayınlandığı dilden farklı bir dilde yapılmışsa, değişiklikler, ve de Madde 66.8’de bahsedilen mektup yayın dilinde sunulur.
(b) Uluslararası geçici inceleme 55.2 sayılı Yönetmelik Maddesi uyarınca, uluslararası başvurunun bir çevirisi esasında gerçekleştirilirse, değişiklikler ve (a) paragrafında değinilen mektup, bu çevirinin dilinde teslim edilir.
(c) 55.3 sayılı Yönetmelik Maddesine tabi olmak kaydıyla, değişiklik ya da mektup, (a) ya da (b) paragrafı usulünce gerektiği şekilde teslim edilmezse, Uluslararası Geçici İnceleme Kuruluşu, uluslararası geçici inceleme raporunun hazırlanması için gerekli süre gözönüne alındığında tatbiki mümkün ise, koşullara uygun şekilde makul bir süre içinde değişikliği ya da mektubu gerekli dilde temin etmesi için başvuru sahibine çağrıda bulunur.
(d) Başvuru sahibi, (c) paragrafında belirtilen süre dahilinde, gerekli dilde bir değişiklik vermesi için yapılan çağrıya uymazsa, değişiklik, uluslararası geçici inceleme amaçları doğrultusunda dikkate alınmaz. Başvuru sahibi, (a) paragrafında değinilen bir mektubun temin edilmesi çağrısına, (c) paragrafında belirtilen süre dahilinde uymazsa, bu değişikliğin uluslararası geçici inceleme amaçları doğrultusunda dikkate alınması gerekmez.
Madde 67
34(4) (a) (i) sayılı Hüküm Usulünce Buluş Konusu
67.1 Tanımlama
Bir Uluslararası Geçici İnceleme Kuruluşunun, konusu aşağıdaki konulardan biri olan ve aşağıdaki konulardan biri olduğu oranda bir uluslararası başvurunun uluslararası geçici incelemesini gerçekleştirmesi gerekmez;
(i) bilimsel ve matematiksel teoriler,
(ii) bitki ve hayvan türleri veya önemli ölçüde, mikrobiyolojik işlemler dışındaki biyolojik esaslara dayanan bitki veya hayvan yetiştirilmesi usulleri ve bu usullerin ürünleri,
(iii) zihni, ticari ve oyun faaliyetlerine ilişkin plan, usul ve kurallar,
(iv) insan veya hayvan vücuduna uygulanacak cerrahi ve tedavi usulleri ile teşhis usulleri,
(v) bilginin sunulması ile ilgili usuller,
(vi) Uluslararası Geçici Araştırma Kuruluşunun bu tür programlar ile ilgili bir uluslararası geçici inceleme gerçekleştirmesi için donanımla olmadığı düzeyde bilgisayar programları.
Madde 68
Buluşun Bütünlüğünün Olmayışı (Uluslararası Geçici İnceleme)
68.1 Sınırlama ya da Ödeme için Çağrı Yapılmaması
Uluslararası Geçici İnceleme Kuruluşu, buluşun bütünlüğü gereğine uyulmadığını farkeder ve başvuru sahibine, istemleri sınırlaması ya da ek harçları ödemesi için çağrıda bulunmamayı seçerse, uluslararası başvurunun bütününü göz önüne alarak, 34(4)(b) sayılı Hüküm ve 66.1(e) sayılı Yönetmelik Maddesine tabi şekilde, uluslararası geçici incelemeyi sürdürür, fakat herhangi bir yazılı tebligatta ve uluslararası geçici inceleme raporunda, buluşun bütünlüğü gereğinin yerine getirilmediğini farzettiğini ve bunun nedenlerini belirtir.
68.2 Sınırlama yada Ödemeye Davet
Uluslararası Ön İnceleme Otoritesinin buluş bütünlüğü gereksinimine uyulmadığını saptaması ve kendi seçimi dahilinde başvuru sahibini istemlerini sınırlamaya yada ilave ücretler ödemeye davet etmeyi seçmesi halinde, davet:
(i) Uluslararası Ön İnceleme Otoritesinin görüşü dahilinde, uygulanabilir gereksinimle uyum içinde olacak en az bir adet sınırlama olanağını belirtecektir;
(ii) uluslararası başvurunun buluş bütünlüğü gereksinimine uygun
olmadığı şeklindeki değerlendirmeye ait nedenleri
belirtecektir;
(iii) başvuru sahibini, davet tarihinden itibaren bir ay içinde isteği yerine getirmeye davet edecektir;
(iv) başvuru sahibinin bunu yapmayı seçmesi durumunda ödenmesi gerekli olan ilave ücretlerin miktarını belirtecektir; ve
(v) uygulanabilir olduğu hallerde, başvuru sahibini Madde 68.3(e)’de sözü edilen itiraz ücretini davet tarihinden itibaren bir ay içinde ödemeye davet edecek ve ödenecek meblağı gösterecektir.
68.3 İlave Ücretler
(a) Madde 34(3)(a) kapsamında uluslararası ön inceleme için ödenmesi gerekli olan ilave ücretlerin meblağı yetkili Uluslararası Ön İnceleme Otoritesi tarafından saptanacaktır.
(b) Madde 34(3)(a) kapsamında uluslararası ön inceleme için ödenmesi gerekli olan ilave ücretler direkt olarak Uluslararası Ön İnceleme Otoritesine ödenebilecektir.
(c) Başvuru sahibi ödenmesi gerekli kılınan ilave ücretler meblağının aşırı olduğu yada uluslararası başvurunun buluş bütünlüğü gereksinimine uygun olduğu anlamındaki gerekçeli ifade ile birlikte ilave ücretleri itiraz kaydıyla ödeyebilir. Bu itiraz Uluslararası Ön İnceleme Otoritesi çerçevesinde teşekkül ettirilen bir gözden geçirme kurulu tarafından incelenecek ve bu kurul itirazı haklı gördüğü ölçüde ilave masrafların tamamının yada bir kısmının başvuru sahibine iade edilmesini emredecektir. Başvuru sahibinin isteği doğrultusunda, hem itiraz hem de buna ilişkin karara ait metinler uluslararası ön inceleme raporuna ek olarak seçilmiş ofislere tebliğ edilecektir.
(d) Paragraf (c)’de sözü edilen gözden geçirme kurulu üyeliği, bununla sınırlı olmamak kaydıyla, itiraza konu olan kararı veren kişiyi içerebilir.
(e) Paragraf (c)’de sözü edilen bir itirazın incelenmesi Uluslararası Ön İnceleme Otoritesi tarafından, kendi çıkarı gereği, bir itiraz ücreti ödemesine tabi tutulabilir. Başvuru sahibinin Madde 68.2(v) kapsamındaki zaman sınırı dahilinde gereken herhangi bir itiraz ücretini ödememesi durumunda, itiraz yapılmamış olarak değerlendirilecek ve Uluslararası Ön İnceleme Otoritesi bu şekilde ilan edecektir. Paragraf (c)’de sözü geçen gözden geçirme kurulunun itirazın tamamen haklı olduğunu tespit etmesi halinde itiraz ücreti başvuru sahibine iade edilecektir.
68.4 İstemlerin Yeterince Sımriandmimaması Durumunda Takip Edilecek Prosedür
Başvuru sahibi istemleri sınırlandırır, ancak buluşun bütünlüğü gereğine yeterince uymazsa, Uluslararası Geçici İnceleme Kuruluşu muameleyi 34(3)(c) sayılı Hükümde saptanan şekilde yürütür.
68.5 Ana Buluş
34(3)(c) sayılı Hükmün amaçları doğrultusunda hangi buluşun ana buluş olduğu üzerine bir kuşku varsa, istemlerde ilk zikredilen buluş ana buluş olarak farzedilir.
Madde 69
Uluslararası Ön İncelemenin Başlaması ve Zaman Sınırı
69.1 Uluslararası Ön İncelemenin Başlangıcı
(a) (b) ve (e) arasındaki paragraflara tabi olarak, Uluslararası Ön İnceleme Otoritesi aşağıdakilerin hepsine sahip olduğu zaman uluslararası ön incelemeyi başlatacaktır:
(i) Talep
(ii) İşleme alma ve ön inceleme ücreti için gerekli miktar, gerektiğinde, Kural 58 tekrar 2’ye göre gecikme ücreti dahil olmak üzere, vadesi gelmiş miktarın tamamı , ve
(iii) uluslararası araştırma raporu veya Uluslararası Araştırma Otoritesinin hiçbir uluslararası araştırma raporunun yapılmayacağına dair Madde 17(2)(a) kapsamındaki ilanı ve Madde 43bis.1 kapsamında oluşturulmuş yazılı görüş;
(b) Uluslararası Araştırma Otoritesi olarak hareket eden ulusal Ofis veya hükümetler arası teşkilatın ayrıca Uluslararası Ön İnceleme Otoritesi olarak hareket etmesi halinde, bu ulusal ofis veya hükümetler arası teşkilatın istemesi halinde ve (d) ve (e) paragraflarına tabii olarak, Uluslararası Ön İnceleme, uluslararası araştırmayla aynı anda başlayabilir.
(b – tekrar) (b) paragrafı uyarınca, hem Uluslararası Araştırma Otoritesi, hem de Uluslararası Ön İnceleme Otoritesi olarak hareket eden ulusal Ofisi veya hükümetler arası teşkilatın Uluslararası Ön İncelemeyi ulusal araştırmayla aynı zamanda başlatmayı istemesi ve 34 (2) (c) (i)’den (iii) Maddesine kadar belirtilen şartların tamamının yerine getirilmiş olduğunu değerlendirilmesi halinde, bu ulusal Ofis veya hükümetler arası teşkilatın, Ulusal Araştırma Otoritesi kapasitesinde olması durumunda, 43 tekrar. 1 Kuralına göre yazılı bir görüş tesis etmesine ihtiyaç yoktur.
(c) Değişiklikleri içeren beyanatta, 19 sayılı Antlaşma Maddesi usulünce yapılan değişikliklerin dikkate alınması gerektiği (53.9(a)(i) sayılı Yönetmelik Maddesi) belirtilmişse, Uluslararası Geçici İnceleme Kuruluşu, ilgili değişikliklerin bir suretini almadan önce uluslararası geçici incelemeyi başlatmaz.
(d) Değişikliklerle ilgili beyanatın uluslararası ön incelemenin erteleneceğine (Madde 53.9(b)) dair bir ifade içerdiği hallerde, Uluslararası Ön İnceleme Otoritesi aşağıdakilerden herhangi birisi vuku bulmadan uluslararası ön incelemeyi başlatmayacaktır:
(i) 19. Maddeye göre yapılmış her tür değişikliğin kendisine intikal etmiş olması,
(ii) Başvuru sahibinden 19. Maddeye göre değişiklik yapmayı istendiğine dair bir yazının kendisine intikal etmiş olması, veya
(iii) Madde 46.1 kapsamında uygulanabilir zaman sınırının sona ermesi.
(e) Değişiklikler ile ilgili beyanatta, 34 sayılı Hüküm usulünce yapılan değişikliklerin dilekçe ile teslim edildiği (53.9(c) sayılı Yönetmelik Maddesi) belirtilmiş, fakat, aslında, bu değişiklikler teslim edilmemişse, Uluslararası Geçici Araştırma Kuruluşu, uluslararası geçici incelemeyi, hangi olgu önce cereyan ederse, değişiklikleri almadan önce, ya da 60.1(g) sayılı Yönetmelik Maddesinde değinilen çağrıda saptanmış süre sona ermeden önce başlatmaz.
69. 2. Uluslararası Ön İnceleme Süresi
Uluslararası Ön İnceleme raporunun hazırlama süresi aşağıdaki dönemlerden hangisi en son bitirse odur
(i) Rüçhan tarihinden itibaren 28 ay, veya
(ii) Uluslararası Ön İncelemenin başlaması için 69. 1 Kuralına göre öngörülen süreden itibaren 6 ay, veya
(iii) Kural 55. 2’ye göre temin edilen tercümenin Uluslararası Ön İnceleme Otoritesine intikal ediş tarihinden itibaren 6 ay
Madde 70
Uluslararası Ön İnceleme Raporu
70.1 Tanımlama
Bu Yönetmelik Maddesinin amaçları doğrultusunda, “rapor”, uluslararası geçici inceleme raporu anlamındadır.
70.2 Raporun Esası
(d) İstemler değiştirilmişse, rapor, değiştirilmiş istemler göz önüne alınarak çıkarılır.
(b) 66.7(a) ya da (b) sayılı Yönetmelik Maddesi uyarınca, rapor, rüçhan talep edilmemiş gibi oluşturulursa, rapor bu durumu belirtir.
uluslar arası Uluslararası Geçici İnceleme Kuruluşu, yapılan herhangi bir değişikliğin, uluslararası başvurunun başvuru tarihindeki açıklanan içeriğini aştığını düşünürse, rapor, bu değişiklik yapılmamış gibi oluşturulur ve raporda bu durum belirtilir. Rapor, aynı zamanda, değişikliğin bahsedilen içeriğinin aşıldığının düşünülmesine nedenleri de belirtir.
(d) İstemler, hiç bir uluslararası araştırma raporu bulunmayan ve şimdiye kadar uluslararası geçici inceleme konusu olmamış buluşlar ile ilişkiliyse, uluslararası geçici inceleme bu durumu belirtir.
70.3 Belirlemeler
Raporu oluşturan Uluslararası Geçici İnceleme Kuruluşu, ismi ile, uluslararası başvuru uluslararası başvuru numarası, başvuru sahibinin ismi ve uluslararası başvuru tarihi ile raporda belirlenir.
70.4 Tarihler
Rapor aşağıdak itarihleri belirtir :
(i) Dilekçenin veriliş tarihi, ve
(ii) Raporun tarihi; bu tarih, raporun tamamlandığı tarihtir.
70.5 Sınıflandırma
(a) Uluslararası Geçici İnceleme Kuruluşu söz konusu sınıflandırmayı kabul ediyorsa, rapor, 43.3 sayılı Yönetmelik Maddesi usulünce verilen sınıflandırmayı tekrar belirtir.
(b) Aksi takdirde, Uluslararası Geçici İnceleme Kuruluşu, en azından Uluslararası Patent Sınıflandırmasına göre yapılmış, doğru olduğunu düşündüğü sınıflandırmayı raporda belirtir.
70.6 35(2) Sayılı Hüküm Usulünce Beyan
(a) 35(2) sayılı Hükümde değinilen tesbit, “EVET” ya da “HAYIR” sözcüklerini, ya da bunların rapor dilindeki karşılıklarını, ya da İdari Talimatlarda saptanmış bir takım uygun işaretleri kapsar, ve bunlara, varsa, 35(2) sayılı Hükmün son cümlesinde değinilmiş referanslar, açıklamalar ve gözlemler eşlik eder.
(b) 35(2) sayılı Hükümde değinilen üç kriterden herhangi biri (yani, yenilik, buluş aşaması (aşikar-olmama), sanayiide uygulanabilirlik) karşılanmazsa, tesbit olumsuz olur. Bu gibi bir durumda, ayrı olarak düşünüldüğü zaman, kriterlerden biri karşılanırsa, rapor bu karşılanan kriter ya da kriterleri belirler.
70.7 Antlaşmanın 35(2)nci Maddesi Uyarınca Alıntılar
(a) Rapor, uluslararası araştırma raporunda belirtilip belirtilmediğine bakılmaksızın, Antlaşmanın 35(2) nci Maddesi uyarınca yapılan tespitlerin desteklenmesi için ilgili olduğu düşünülen belgeleri gösterecektir. Uluslararası araştırma raporunda belirtilen belgeler, sadece Uluslararası ön İnceleme Kuruluşu bu belgelerin ilgili olduğunu düşündüğünde bu raporda belirtilir.
(b) 43.5(b) ve (e) sayılı Yönetmelik Maddesinin koşulları aynı zamanda rapor için de geçerlidir.
70.8 35(2) Sayılı Hüküm Usulünce İzahatlar
İdari Talimatlar, 35(2) sayılı Hükümde değinilen açıklamaların verilmesi gereken ve verilmesi gerekmeyen durumlar ve bu açıklamaların şekli için yol gösterici ilkeleri içerir. Bu yol gösterici ilkelerin esası şöyledir:
(i) Bir istem ile ilişkili tesbit olumsuz olduğunda, açıklama verilir;
(ii) Referans verilen belgeye tesbit olumlu olduğunda açıklama verilir, yeter ki bakıldığı zaman bu belgeye referansta bulunma nedeninin tahmin edilmesi kolay olmasın,
(iii) Genellikle, 70.6(b) sayılı Yönetmelik Maddesinin son cümlesinde getirilen koşul geçerli olduğunda, açıklama verilir.
70.9 Yazılı Olmayan Açıklamalar
64.2 sayılı Yönetmelik Maddesi nedeniyle raporda değinilen bir yazılı olmayan anlatım, anlatım çeşidi, yazılı olmayan anlatıma değinen yazılı anlatımın kamuya açıklanma tarihi ve yazılı olmayan anlatımın kamu içinde cereyan ettiği tarih belirtilerek zikredilir.
70.10 Yayımlanmış Bazı Belgeler
64.3 sayılı Yönetmelik Maddesi usulünce raporda değinilen bir yayımlanmış başvuru ya da bir patent yayın tarihi, başvuru tarihi ve (varsa) talep edilmiş rüçhan tarihi belirtilerek zikredilir. Uluslararası Geçici İnceleme Kuruluşu, raporda, bu rüçhan tarihinin geçerli bir şekilde talep edilmediğini belirtebilir.
70.11 Değişikliklerin Belirtilmesi
Uluslararası Geçici İnceleme Kuruluşu nezdinde değişiklikler yapılmışsa, bu olgu raporda belirtilir. Değişiklik, tüm bir sayfanın iptaliyle sonuçlanmışsa, bu olgu da raporda belirlenir.
70.12 Bazı Hataların ve Diğer Hususların Belirtilmesi
Uluslararası Geçici İnceleme Kuruluşu, raporu hazırlarken, aşağıdaki hususları farzederse, bu durumu raporda belirtir:
(i) Uluslararası başvuru, 66.2(a)(iii) sayılı Yönetmelik Maddesinde değinilen hataların herhangi birini içerirse, bu kararını nedenleri ile birlikte rapora katar.
(ii) Uluslararası başvuru 66.2(a)(v) sayılı Yönetmelik Maddesinde değinilen durumlardan herhangi birine uyuyorsa, bu fikrini de nedenleri ile birlikte raporunda belirtir;
(iii) 34(4) sayılı Hükümde değinilen durumlardan biri mevcutsa, bu fikrini nedenleri ile birlikte raporda beyan eder;
(iv) Bir nükleotid ve/veya amino asit dizisi listesi, anlamlı bir uluslararası geçici incelemenin gerçekleştirilebileceği şekilde temin edilmemişse, bu durumu raporda beyan eder.
70.13 Buluşun Bütünlüğüyle İlişkili Beyanlar
Başvuru sahibi, uluslararası geçici inceleme için ek harçları ödemişse, ya da uluslararası başvuru veya uluslararası geçici inceleme 34(3) sayılı Hüküm usulünce sınırlandırılmışsa, rapor bu durumu belirtir. Bundan başka, uluslararası geçici inceleme sınırlandırılmış istemlere dayanılarak (34(3)(a) sayılı Hüküm) ya da sadece ana buluşa (34(3)(c) sayılı hüküm) dayanılarak gerçekleştirilmişse, rapor uluslararası başvurunun hangi kısımlarının uluslararası geçici incelemeye konu olduğunu ve hangi kısımların konu olmadığını belirtir. Uluslararası Geçici İnceleme Kuruluşu, başvuru sahibine istemleri sınırlandırması ya da ek harçları ödemesi için çağrıda bulunmamayı seçmişse, rapor, bu durumu 68.1 sayılı Yönetmelik Maddesinde saptanan şekilde belirtir.
70.14 Yetkili Memur
Rapor, bu rapor için sorumlu olan Uluslararası Geçici İnceleme Kuruluşundaki memurun ismini belirtir.
70. 15 Şekil; Başlık
(a) Raporun şekline (form) dair fiziki şartlar, İdari Talimatlarda belirtilir.
(b) Rapor “patent verilebilirliği hakkında uluslararası ön raporu (Patent İşbirliği Anlaşmasının II Bölümü)” başlığı taşır ve bunun yanında bunun Uluslararası Ön İnceleme Otoritesine (Kurul ?) tarafından tesis edilmiş Uluslararası Ön İnceleme raporu olduğunun bir göstergesi (belirtisi) olur
70.16 Raporun Ekleri
Madde 66.8 (a) veya (b) uyarınca her yeni verilen sayfa, Antlaşmanın 19 uncu Maddesi uyarınca değişiklikleri içeren her yenilenen sayfa ve belirgin hataların Madde 91.1 (e)(iii) uyarınca izin verilen düzeltmelerini içeren her yenilenen sayfa, Madde 66.8(b) uyarınca daha sonra yeni verilen sayfalar veya tüm sayfaların iptaliyle sonuçlanan değişiklikler yerine geçmedikçe, rapora eklenecektir. Madde 34’e göre yapılan bir değişiklik ile iptal edilmiş kabul edilen, Antlaşmanın 19 uncu Maddesi uyarınca yapılan değişiklikler ve Madde 66.8 uyarınca verilen mektuplar rapora eklenmez.
70.17 Raporun ve Eklerinin Dilleri
Rapor ve varsa eki, ya ilişkili oldukları uluslararası başvurunun yayımlandığı dilde olacaktır, ya da uluslararası geçici inceleme 55.2 sayılı Yönetmelik Maddesi uyarınca uluslararası başvurunun bir çevirisi esas alınarak yapılmışsa bu çevirinin dilinde olacaktır.
Madde 71
Uluslararası Geçici İnceleme Raporunun Havalesi
71.1 Alıcı Taraflar
Uluslararası Geçici İnceleme Kuruluşu uluslararası geçici inceleme raporunun ve varsa eklerinin bir suretini aynı gün Uluslararası Büroya ve bir suretini de başvuru sahibine gönderir.
71.2 Referans Yapılan Belgelerin Suretleri
(a) 36(4) sayılı Hüküm usulünce talep, raporun ilişkili olduğu uluslararası başvurunun uluslararası başvuru tarihinden itibaren yedi yıl esnasında her zaman yapılabilir.
(b) Uluslararası Geçici İnceleme Kuruluşu, talebi veren tarafın (başvuru sahibi ya da seçilmiş Kurum) suretlerin hazırlanması ve postalanması giderini tarafına ödemesini
isteyebilir. Suretlerin hazırlanma giderinin düzeyi, 32(2) sayılı Hükümde değinilen Uluslararası Geçici Araştırma Kuruluşları ve Uluslararası Büro arasındaki, 32(2) sayılı Hükümde değinilen anlaşmalarda şart koşulduğu şekilde olacaktır.
(c) [İptal Edilmiştir]
(d) Herhangi bir Uluslararası Geçici İnceleme Kuruluşu, (a) ve (b) paragraflarında değinilen yükümlülükleri kendilerine karşı sorumlu bir başka vekil kuruluş kanalıyla yerine getirebilir.
Madde 72
Uluslararası Geçici İnceleme Raporunun Tercümesi
72.1 Diller
(a) Her seçilmiş Devlet, ulusal Kurumunun resmi dilinde, ya da resmi dillerinden başka bir dilde oluşturulmuş uluslararası geçici inceleme raporunun İngilizce çevirisine gerek duyabilir.
(b) Böyle bir gerek Uluslararası Büroya tebliğ edilir, Uluslararası Büro bu tebliği en kısa zamanda Gazete’de yayımlar.
72. 2 tekrar Kural 43 tekrar. 1’e Göre Tesis Edilmiş Uluslararası Araştırma Otoritesinin Yazılı Görüşünün Çevrilmesi:
Kural 73. 2 (b) (ii)’de belirtilen hallerde, Kural 43 tekrar. 1’e göre tesisi edilmiş Uluslararası Araştırma Otoritesinin yazılı görüşü, ilgili seçilmiş ofisin talebi üzerine, Uluslararası Büro tarafından veya bunun sorumluluğu altında İngilizce’ye çevrilir. Uluslararası Büro, çeviri talebinin intikal ediş tarihinden itibaren iki ay içinde ilgili Ofise çevirinin bir suretini iletir ve aynı zamanda çevirinin bir suretini de başvuru sahibine iletir 72. 3 Çeviri Hakkında Gözlemler (Düşünceler)
Başvuru sahibi, 43 tekrar. 1 Kuralına göre Uluslararası Araştırma Otoritesinin tesis ettiği yazılı görüşün veya Uluslararası Ön İnceleme Raporunun doğruluğuna dair yazılı görüşte bulunabilir ve bu görüşlerin bir suretini ilgili seçilmiş olan ofislerin her birine ve Uluslararası Büroya gönderir
Madde 73
Uluslararası Ön İnceleme Raporunun veya Uluslararası Araştırma Otoritesinin
Yazılı Görüşünün Gönderilmesi
73.1 Suretlerin Hazırlanması
Uluslararası Büro, 36(3)(a) sayılı Hüküm usulünce havale edilecek belgelerin suretlerini hazırlar.
73. 2 Seçilmiş Ofislere Gönderme
(a) Uluslararası Büro, Kural 93 tekrar. 1 uyarınca her bir seçilmiş ofise 36 (3) (a) Maddesinde öngörülen bildirimi öncelik tarihinden itibaren 30 ay geçmeden önce yapmaz
(b) Başvuru sahibinin 40 (2) Maddesine göre seçilmiş bir ofise açık (acil) talepte bulunması halinde, Uluslararası Büro, bu ofisin veya başvuru sahibinin talebi üzerine,
(i) Uluslararası Ön İnceleme Raporu Kural 71. 1’e göre Uluslararası Büroya önceden iletilmiş ise, bu ofise 36 (3) (a) Maddesinde öngörülen bildirini derhal yapar,
(ii) Uluslararası Ön İnceleme Raporunun kural 71. 1’e göre Uluslararası Büroya iletilmemiş olması halinde, Uluslararası Araştırma Otoritesinin Kural 43 tekrar. 1’e göre tesis ettiği yazılı görüşün bir suretini bu ofise derhal (süratle) bildirir.
(c) Başvuru sahibinin talebini veya herhangi bir veya bütün seçimlik (hakkını) geri çektiği hallerde
Uluslararası Ön İnceleme Raporu Uluslararası Büro tarafından alınmışsa, (a) paragrafında ön görülen bildirim yine, geri çekilmeden etkilenen seçilen ofis veya ofislerce de geçerli olacaktır.
Madde 74
Uluslararası Geçici İnceleme Raporunun Eklerinin
Tercümesi ve Gönderilmesi
74.1 Tercümenin İçeriği ve Tercümenin Gönderilmesi İçin Süre
(a) 39(1) sayılı Hüküm usulünce seçilmiş Kurum tarafından uluslararası başvurunun bir çevirisinin verilmesi gerekli görülürse, başvuru sahibi, 39(1) sayılı Hüküm usulünce geçerli süre dahilinde, uluslararası geçici inceleme raporuna ekli, 70.16 sayılı Yönetmelik Maddesinde değinilen herhangi bir ikame sayfa uluslararası başvurunun gerekli görülen dilinde değilse, bu sayfanın çevirisini gönderir. 64(2)(a)(i) sayılı Hüküm usulünce yapılan bir beyanattan ötürü, uluslararası başvurunun bir çevirisinin, 22 sayılı Hüküm
usulünce geçerli süre dahilinde seçilmiş Kuruma verilmesi gerekiyorsa aynı süre geçerlidir.
(b) 39(1) sayılı Hüküm usulünce uluslararası başvurunun bir çevirisinin temini seçilmiş Kurum tarafından gerekli görülmüyorsa, bu Kurum, başvuru sahibinin, bu Hüküm usulünce geçerli süre dahilinde, uluslararası geçici inceleme raporuna ekli olan ve uluslararası başvurunun yayımlandığı dilde olmayan, 70.16 sayılı Yönetmelik Maddesinde değinilen bir ikame sayfanın uluslararası başvurunun yayımlandığı dile bir çevirisini temin etmesini gerekli görebilir.
Madde 75 [İptal Edilmiştir]
Madde 76
Antlaşmanın 39(1) inci Maddesi Uyarınca Suret,
Çeviri ve Ücret;
Rüçhan Belgesinin Çevirisi
76.1’den 76.3’e kadar (çıkarıldı)
76.4 Rüçhan Belgesinin Çevirisi İçin Zaman Sınırı
Başvuru sahibi, Antlaşmanın 39 uncu Maddesine göre uygulanan zaman sınırı dolmadan, seçilen bir Patent Ofisine rüçhan belgesinin bir çevirisini vermekle yükümlü değildir.
76.5 Seçilmiş Ofisler Nezdinde Belirli Maddeların Prosedürlere Uygulanması 13ter.3, 22.1(g), 47.1,49, 49b/’s ve 51b/’s şu koşullarda uygulanacaktır:
(i) Bahsedilen Yönetmelik Maddelerinde belli edilmiş Kuruma ya da belli edilmiş Devlete yapılan bir atıf, sırasıyla, seçilmiş Kuruma yada seçilmiş Devlete yapılmış bir atıf olarak alınır;
(ii) Bahsedilen Yönetmelik Maddelerinde, 22 sayılı Hüküm ya da 24(2) sayılı Hükme yapılan bir atıf, sırasıyla, 39(1) sayılı Hüküm ya da 39(3) sayılı Hükme bir atıf olarak alınır;
(iii) 49.1(c) sayılı Yönetmelik Maddesindeki “yapılmış bir uluslararası başvuru” sözcükleri, “verilmiş bir dilekçe” sözcükleri ile değiştirilir;
(iv) 39 (1) Maddesinde geçtiği şekilde, uluslararası bir ön inceleme raporunun düzenlendiği durumlarda, 19. Maddeye göre herhangi bir değişikliğin tercümesi sadece eğer bu değişiklik bu ön inceleme raporuna eklenmiş ise gerekir.
(v) Kural 47. 1 (a)’dan Kural 47. 4’e yapılan atıflar, Kural 61.2 (d)’ye yapılan bir atıf şeklinde yorumlanır.
76. 6 (Çıkartıldı)
Madde 77
39(1) Sayılı Hüküm Usulünce Uygulama
77.1 Uygulamanın Yerine Getirilmesi
(a) 39(1) sayılı Hükümde saptanan süreden daha sonra eren bir süreye izin veren Antlaşmaya tabi bir Devlet, bu saptanan süreyi Uluslararası Büroya tebliğ eder.
(b) Uluslararası Büro tarafından (a) paragrafı usulünce alınan bir tebligat Uluslararası Büro tarafından en kısa zamanda Gazete’de yayımlanır.
(c) Daha önce saptanmış sürenin kısaltılmasıyla ilgili tebligatlar, tebligatın Uluslararası Büro tarafından yayımlandığı tarihten itibaren hesaplanan üç ayın sona ermesinden sonra teslim edilen dilekçeler için geçerlidir.
(d) Daha önce saptanan sürenin uzatılmasıyla ilgili tebligatlar, o sırada karara bağlanmamış ya da söz konusu yayının tarihinden sonra teslim edilmiş dilekçeler için, ya Uluslararası Büro tarafından gazete’de yayımlanma tarihinden itibaren geçerli olur, ya da tebligatı gerçekleştiren Antlaşmaya tabi Devlet daha geç bir tarih saptarsa, bu son tarihten itibaren geçerli olur.
Madde 78
İstemlerin, tarifnamenin ve teknik resimlerin Seçilmiş Ofisler Nezdinde
Değiştirilmesi
78.1 Süre Limiti
(a) Başvuru sahibi, eğer dilerse, 39 (1) (a) Maddesine göre şartların yerine getirilmesinden itibaren bir ay içinde ilgili ofis nezdinde istemleri, tarifname ve teknik resimleri değiştirmek için 41. Maddeye göre hakkını kullanır. Ancak, 36 (1) Maddesine göre Uluslararası Ön İnceleme Raporunun iletilmesi 39. Maddede geçerli vade bitimi itibarıyla gerçekleşmemiş ise, bu kişi bu hakkını, bu sürenin bitiminden sonra en geç dört ay içinde kullanır. Her iki durumda, başvuru sahibi mezkur ülkenin ulusal hukuku öyle uygun görüyorsa daha sonraki bir zamanda kullanabilir.
(b) İncelemenin sadece özel talep üzerine başlamasını öngördüğü sahip herhangi bir seçilmiş ülkede, ulusal kanun, başvuru sahibinin 41. Maddedeki hakkını içinde veya iç esnasında kullanacağı vadenin sona ermesi öncesinde bitmemesi veya bu tür sürecin (daha) (a) paragrafına uygulanabilir mühlet sona ermeden önce gelmemesi kaydıyla, ulusal taleplerin özel talep üzerine incelenmesi halinde değişikliklerin dosyalanması için ulusal hukukun ön gördüğüyle aynı olmaması öngörebilir.
78. 2 (Çıkartıldı)
78.3 Faydalı Model
6.5 ve 13.5 sayılı Yönetmelik Maddelerinin koşulları, seçilmiş Kurumlar önünde, gerekli değişiklikler yapılmış olarak geçerlidir. Seçim, rüçhan tarihinden itibaren 19. ayın sona ermesinden önce yapılmışsa, 22 sayılı Hüküm usulünce geçerli süreye atıf, 39 sayılı Hüküm usulünce geçerli zaman sınırına bir atıf ile değiştirilir.
KISIM D
Antlaşmanın III. Bölümüyle İlgili Yönetmelik Maddeleri
Madde 79 Takvim
79.1 Tariflerin İfadesi
Başvuru sahipleri, ulusal Kurumlar, başvuru Kurumları, Uluslararası Araştırma ve Geçici İnceleme Kuruluşları ve Uluslararası Büro, Antlaşma ve Yönetmelik Maddelerinin amaçları doğrultusunda, her tarihi Milatla başlayan dönem ve Miladi Takvimi kullanarak ifade ederler, ya da başka dönemleri ve takvimleri kullanıyorlarsa, her tarihi aynı zamanda Milatla başlayan dönem ve Miladi Takvimi kullanarak da ifade ederler.
Madde 80
Zaman Sınırlarının Hesaplanması
80.1 Yıl Olarak İfade Edilen Dönemler
Bir dönem, bir yıl ya da birkaç yıl cinsinden ifade edildiğinde, hesaplama, söz konusu olgunun cereyan ettiği günün ertesi gün başlar ve dönem, söz konusu müteakip senenin aynı isme sahip ayında ve bahsedilen olgunun cereyan ettiği ay ve gün ile aynı rakama sahip olan günde sona erer, eğer, sözkonusu ayın, aynı rakama sahip günü yoksa, dönem bu ayın son günü sona erer.
80.2 Ay Olarak İfade Edilen Dönemler
Bir dönem, bir ya da birkaç ay cinsinden ifade edildiğinde, hesaplama, söz konusu olgunun cereyan ettiği günün ertesi günü başlar ve dönem, sözkonusu müteakip ayın, bahsedilen olgunun cereyan ettiği gün ile aynı rakama sahip gününde sona erer, eğer sözkonusu ayın, aynı rakama sahip günü yoksa bu ayın son günü sona erer.
80.3 Gün Olarak İfade Edilen Dönemler
Bir dönem, bir kaç gün cinsinden ifade edildiğinde, hesaplama, söz konusu olgunun cereyan ettiği günün ertesi günü başlar ve dönem, hesabın son günü sona erer.
80.4 Yerel Tarihler
(a) Herhangi bir dönemin hesaplanmasında başlangıç tarihi olarak farzedilen tarih, yerel olarak, söz konusu olgunun cereyan ettiği zaman olarak kabul edilen tarihtir.
(b) Herhangi bir dönemin sona erdiği tarih, yerel olarak, gerekli belgenin ibraz edilmesi gereken ya da gerekli harcın ödenmesi gereken tarihtir.
80.5 Sürenin Tatil Gününde Bitmesi
Bir belge ya da harcın bir ulusal Kuruma ya da hükümetlerarası bir örgüte ulaşması gereken bir dönemin sona erdiği gün, eğer bu Kurum ya da örgütün resmi işlerin muamele için kamuya açık olmadığı, ya da bu Kurum ya da örgütün içinde bulunduğu yerde yerel biçim içinde normal postanın dağıtılmadığı bir güne rastlarsa, dönem, bahsedilen her iki durumun da olmadığı, müteakip bir gün sona erer.
80.6 Belgelerin Tarihi
Bir dönem, bir belgenin ya da mektubun bir ulusal Kurum ya da hükümetlerarası örgütten çıkış günü başlarsa ve herhangi bir ilgili taraf bahsedilen belgenin ya da mektubun üzerindeki tarihten daha sonra postalandığını kanıtlayabilirse, dönemin hesap edilmesi için, asıl postalama tarihi dönemin başladığı tarih olarak farzedilir. Belgenin ya da mektubun postalandığı tarih göz önüne alınmaksızın, eğer başvuru sahibi, ulusal Kuruma ya da hükümetlerarası örgüte, belgenin ya da mektubun taşıdığı tarihten itibaren yedi günden çok bir tarihte alındığına dair ikna edici bir kanıt sunarsa, ulusal Kurum ya da hükümetlerarası örgüt, belge ya da mektubun tarihinden itibaren başlayan dönemi, belge ya da mektubun taşıdığı tarihten itibaren yedi gün sonrasını geçen gün sayısına eşit sayıda ek gün ekledikten sonra sona erecek şekilde değerlendirir.
80.7 Çalışma Gününün Sonu
(a) Belli bir günde sona eren bir dönem, belgenin ibraz edilmesi gereken ya da harcın ödenmesi gereken ulusal Kurumun ya da hükümetlerarası örgütün söz konusu iş gününün bittiği an sona erer.
(b) Her Kurum ya da örgüt, (a) paragrafının koşullarını, söz konusu günün gece yarısına kadar uzatabilir.
Madde 81
Antlaşmada Sabit Tutulan Sürelerin Yeniden Düzenlenmesi
81.1 Öneri
(a) Antlaşmaya tabi her Devlet ya da Genel Müdür 47(2) sayılı Hüküm usulünce bir yeniden düzenleme önerebilir.
(b) Antlaşmaya tabi bir Devlet tarafından yapılan öneriler Genel Müdüre verilir.
81.2 Birlik Kurul Kararı
(a) Öneri Kurula yapıldığında, bu önerinin metni, önerinin gündeminde bulunduğu Kurul oturumundan en az iki ay önce Genel Müdür tarafından, Antlaşmaya tabi Devletlerin tümüne gönderilir.
(b) Önerilerin kurulda ele alınması esnasında, öneri değiştirilebilir ya da ek değişiklikler önerilebilir.
(c) Öneri, oylama sırasında mevcut olan Antlaşmaya tabi Devletlerin hiç biri öneriye karşı oy vermezse kabul edilmiş farzedilir.
81.3 Mektupla Oylama
(a) Mektupla oylama şekli seçildiğinde, öneri, Genel Müdür tarafından Antlaşmaya tabi Devletlere oylarını yazılı olarak ifade etmeleri çağrısında bulunan yazılı bir havaleyle iletilir.
(b) Çağrı, yazılı olarak ifade edilmiş oyu içeren cevabın Uluslararası Büroya varması gereken süreyi saptar. Bu süre, çağrının tarihinden itibaren üç aydan daha az olamaz.
(c) Cevapların ya olumlu ya da olumsuz olması gerekir. Değişiklik önerileri ya da sadece gözlemler oy yerine geçmez.
(d) Antlaşmaya tabi Devletlerin hiç biri değişikliğe karşı çıkmazsa ve Antlaşmaya tabi Devletlerin en azından yarısı, onay, tarafsızlık ya da çekimserlik ifade ederse öneri kabul edilmiş farzedilir.
Madde 82
Posta Hizmetindeki Aksamalar
82.1 Postada Gecikme yada Kaybolma
(a) Her ilgili taraf, belge ya da mektubun süre sınırının sona ermesinden beş gün önce postalandığı hakkında kanıt sunabilir. Yüzey postasının normal olarak hedefine postada iki gün içinde vardığı, ya da uçak postası servisinin bulunmadığı durumlar haricinde, bu kanıt, sadece postanın uçak postası olduğu zaman sunulabilir. Kanıt sadece postalama mutlaka taahhütlü olarak yapılmış ise sunulabilir.
(b) Paragraf (a)’ya göre, bir belge ya da mektubun postaya verildiği tarih, postanın gönderildiği taraf olan ulusal Kurum ya da hükümetlerarası örgütü tatmin edecek şekilde kanıtlanırsa, varıştaki gecikme mazur görülür, ya da belge ya da mektup postada kaybolursa, ilgili tarafın, bahsedilen Kurum ya da örgütü kaybolan posta yerine sunulan belge ya da mektubun kaybolan belge ya da mektuba denk olduğu yolunda tatmin edecek şekilde kanıtlaması koşuluyla, kaybolan belge ya da mektup yerine yeni bir suretinin teminine izin verilir.
(c) Paragraf (b)’deki durumlarda, saptanan süre dahilinde postalamanın kanıtı, ya dabelge ya da mektup kaybolduğunda, ikame belge ya da mektubun yanısıra, bu belge ya da mektubun, kaybolan belge ya da mektuba denk olduğuna dair kanıt, ilgili tarafın gecikme ya da kaybı farkettiği ya da gereken titizlikte farketmesi gereken tarihten sonra bir ay içinde teslim edilir. Bu süre, asla, söz konusu durumda geçerli sürenin sona ermesinden itibaren altı aydan daha geç olamaz.
(d) Uluslararası Büroya bu şekilde davranacağı hakkında önceden tebligatta bulunan her bir ulusal Kurum ya da hükümetlerarası örgüt, bir belge ya da mektubun postalanması için resmi postadan başka bir dağıtım servisi kullanmışsa, dağıtım servisi resmi postaymış gibi (a)-(c) paragraflarının koşullarını uygulayabilir. Bu durumda, (a) paragrafının son cümlesi geçerli değildir, fakat, kanıt sadece postalamanın ayrıntıları dağıtım servisi tarafından postalama esnasında kaybedilmişse sunulabilir. Tebligatta, bu kaydın sadece özel dağıtım servislerinin ya da belirli kriterleri karşılayan dağıtım servislerinin kullanıldığı postalamalar için geçerli olduğu belirtilebilir. Uluslararası Büro bu şekilde tebliğ edilen bilgiyi Gazete’de yayımlar.
(e) Her ulusal Kurum ya da hükümetlerarası örgüt, isterse aşağıdaki durumlar geçerli olduğunda bile (d) paragrafı usulünce muameleyi yürütebilir :
(i) Kullanılan dağıtım servisi, (d) paragrafı usulünce söz konusu tebligatta belirtilen servislerden biri değilse, ya da belirlenen kriterleri karşılamıyorsa, ya da
(ii) Bu Kurum ya örgüt (d) paragrafı usulünce bir tebligatı Uluslararası Büroya göndermemişse.
82.2 Posta Hizmetinde Kesilme
(a) İlgili bir taraf, bu tarafın ikamet ettiği ya da iş yerinin bulunduğu ya da kalmakta olduğu yörede cereyan eden, savaş, devrim, iç düzensizlik, grev, doğal afet ve benzeri başka bir nedenden ötürü, sürenin sona ermesinden önceki 10 günün herhangi birinde posta servisinin kesildiği hakkında kanıt sunabilir.
(b) Bu durumlar, postanın gönderildiği ulusal Kurum ya da hükümetlerarası örgütü tatmin edecek şekilde kanıtlanırsa, ilgili tarafın bahsedilen Kurum ya da örgütü, posta servisi eski halini aldıktan sonra beş gün içinde postalamayı yaptığı yolunda ikna etmesi koşuluyla, postanın gecikmesi mazur görülür. 8.2.1(c) sayılı Yönetmelik Maddesinin koşulları gerekli değişiklikler yapılmış olarak geçerlidir.
Madde 82.1 Mükerrer
Bazı Sürelerin Karşılanmasındaki Gecikmeler Hakkında
Belli Edilmiş ya da Seçilmiş Devletin Özür Kabulü
82.1 Mükerrer 1 48 (2) sayılı Hükümdeki “Süre”nin Anlamı
48 (2) sayılı Hükümdeki “bir süre”ye atıf, aşağıdaki durumlara bir atıfı içeriyor şekilde anlaşılır:
(i) Antlaşma ya da bu Yönetmelik Maddelerinde saptanmış herhangi bir süre ;
(ii) Başvuru Kurumu, Uluslararası Araştırma Kuruluşu, uluslararası Geçici İnceleme Kuruluşu ya da Uluslararası Büro tarafından saptanmış, ya da ulusal kanunu usulünce başvuru kurumu tarafından uygulanan herhangi bir süre;
(iii) Belli edilmiş ya da seçilmiş kurum nezdinde başvuru sahibinin herhangi bir fiilinin yerine getirilmesi için, bu kurum tarafından uygulanan ulusal kanunda saptanmış herhangi bir süre
82 1.mükerrer .2 Hakların İadesi ve 48(2) Sayılı Hükmün Uygulandığı Diğer Şartlar
48(2) sayılı Hükümde, herhangi bir süreyi karşılamadaki bir gecikmenin belli edilmiş ya da seçilmiş Devlet tarafından mazur görülmesiyle ilişkili olarak değinilen ulusal kanun koşulları, bir süreye uyulmadığı zaman hakların iadesini, eski haline ircasını, eski halin iadesini ya da muamelenin devamını sağlayan koşullar ve sürelerin uzatılmasını ya da sürelerdeki gecikmeleri mazur gösteren diğer koşullardır.
Madde 82 2.mükerrer
Kabul Ofisi ya da Uluslararası Büro
Tarafından Yapılan Hataların Düzeltilmesi
82 2.mükerrer 1 Uluslararası Başvuru Tarihi ve Rüçhan Talebiyle İlgili Hatalar
Başvuru sahibi, belirlenen ya da seçilen Patent Ofisi’ne, uluslararası başvuru tarihinin Kabul Ofisinin yaptığı bir hata dolayısıyla yanlış olduğunu, ya da Kabul Ofisi veya Uluslararası Büro’nun, yanlışlıkla, rüçhan talebi yapılmamış kabul ettiklerini kanıtlarsa, ve bu hata belirlenen ya da seçilen Patent Ofisi tarafından yapılan ve o Ofisin ulusal yasa veya ulusal uygulamalar uyarınca düzelteceği türden bir hataysa, söz konusu Ofis hatayı düzeltir ve uluslararası başvuru düzeltilen uluslararası başvuru tarihine baştan itibaren uyuyormuş, ya da
rüçhan talebi daha önce bu talepte bulunulmadığı şeklinde karara varılmamış gibi işlem görür.
Madde 82 3.mükerrer
Başvuru Kurumu ya da Uluslararası Büro Tarafından Yapılan Hataların
Düzeltilmesi
82 3.mükerrer .1 Uluslararası Başvuru Tarihi ve Rüçhan Talebi ile İlişkili Hatalar
Başvuru sahibi, herhangi bir belli edilmiş ya da seçilmiş Kurumu tatmin edecek şekilde, başvuru Kurum tarafından yapılan bir hatadan ötürü uluslararası başvuru tarihinin doğru olmadığını, ya da 8(1) sayılı Hüküm usulünce yapılan beyanatın Alıcı Kurum ya da Uluslararası Büro tarafından yanlışlıkla iptal edildiği ya da düzeltildiğini ve hatanın, bu hata belli edilmiş ya da seçilmiş Kurumun kendisi tarafından yapılmışsa, bu Kurumun ulusal kanun ya da ulusal tatbikat usulünce düzeltebileceği bir hata olduğunu kanıtlarsa, bahsedilen Kurum hatayı düzeltir ve uluslararası başvurunun muamelesini, düzeltilmiş uluslararası başvuru tarihine uygun şekilde ya da 8(1) sayılı Hüküm usulünce yapılan beyanat, hangi durum geçerliyse, iptal edilmemiş ya da düzeltilmiş gibi yürütür.
Madde 83
Uluslararası Kuruluşlar Nezdine Çıkma Hakkı
83.1 Hakkın Kanıtı
Uluslararası Büro, yetkili Uluslararası Araştırma Kuruluşu, ve yetkili Uluslararası Geçici İnceleme Kuruluşu, 49 sayılı Hükümde değinilen Kuruluş nezdine çıkma hakkının kanıtının ortaya konulmasını isteyebilir.
83.2 Bilgi
(a) İlgili kişinin nezdine çıkma hakkına sahip olduğunu iddia ettiği ulusal Kurum ya da uluslararası örgüt, istek üzerine, Uluslararası Büro, yetkili Uluslararası Araştırma Kuruluşu ya da yetkili Uluslararası Geçici İnceleme Kuruluşunu bu kişinin kendi nezdine çıkma hakkı olup olmadığına dair haberdar eder.
(b) Bu bilgi, hangisinin nezdinde ise, Uluslararası Büro, Uluslararası Araştırma Kuruluşu ya da Uluslararası Geçici İnceleme Kuruluşunu bağlayıcıdır.
KISIM E
Antlaşmanın V. Bölümü ile İlişkili Yönetmelik Maddeleri
Madde 84
Delegasyonların Giderleri
84.1 Hükümetlerin Karşıladığı Giderler
Antlaşma tarafından ya da usulünce oluşturulan bir yapıya katılan Delegasyonun giderleri o Delegasyonu atayan hükümet tarafından karşılanır.
Madde 85
Kurulda Yeterli Sayının Olmaması
85.1 Mektupla Oylama
53(5)(b) sayılı Hükümde belirtilen durumda, Uluslararası Büro, Kurulun (kendi prosedürüyle ilgili olan kararları dışındaki) kararlarını temsil edilmeyen Antlaşmaya tabi devletlere iletir ve bu devletleri havale tarihinden itibaren üç aylık bir dönem zarfında oylarını ya da çekimserliklerini yazılı olarak ifade etmeye çağırır. Bu dönem sona erdiğinde, bu şekilde oyları ya da çekimserliklerini ifade etmiş Anlaşmaya tabi Devlet sayısı oturumda yeterli sayının elde edilmesi için eksik kalan Devlet sayısına ulaşmışsa, gerekli çoğunluğun hala mevcut olması koşuluyla, bu kararlar yürürlüğe girer.
Madde 86
Resmi Gazete
86.1 İçerik ve Biçim
(a) Antlaşmanın 55(4) üncü Maddesinde sözü geçen Resmi gazete şunları içerir:
(i) Yayınlanan her uluslararası başvuru için, İdari Talimatlarca belirlenen ve Madde 48’e göre yayınlanan kitapçığın birinci sayfasından alınan veriler (bibliyografik veri), (varsa) söz konusu birinci sayfada bulunan resim ve başvuru özeti.
(ii) Başvuru Kurumları, Uluslararası Büro ve Uluslararası Araştırma ve Geçici İnceleme Otoritelerine ödenen tüm harçların çizelgesi,
(iii) Antlaşma ya da bu Yönetmelik Maddeleri usulünce yayını gerekli görülen tebliğler,
(iv) Belli edilmiş ya da seçilmiş kurumlar tarafından Uluslararası Büroya temin edildiyse ve temin edildiği düzeyde, ilişkili Kurumu belli eden ya da seçen uluslararası başvuruların 22 ya da 39 sayılı hükümlerde şart koşulan gereklere uyup uymadıkları hakkındaki bilgiler,
(v) İdari talimatlar tarafından saptanan herhangi başka bir yararlı bilgi, tabii eğer bu bilgiye ulaşılması Antlaşma ve Yönetmelik Maddelerince
yasaklanmamışsa.
(b) Paragraf (a)’da bahsedilen bilgiye iki biçimde mevcut olacaktır:
(i) İdari Talimatlarca belirlenen ve Madde 48’e göre yayınlanan kitapçığın ilk sayfasından alınan verileri (“bibliyografik bilgiler”) ve paragraf (a) (ii)’den (v)’ye kadar olan Maddelerde bahsedilen konuları içeren kağıt Gazete biçiminde.
(ii) Bibliyografik verileri, (varsa) söz konusu ilk sayfada bulunan resmi ve başvuru özetini içeren elektronik formda gazete şeklinde.
86.2 Diller; Resmi Gazete’ye Ulaşmak
(a) Kağıt Gazete iki dilde (İngilizce ve Fransızca) basılacaktır. Ayrıca, yayım masraflarının satış ya da devlet yardımlarıyla karşılanacağı garantisi verildiği takdirde, başka herhangi bir dilde de basılabilir.
(b) Kurul, Gazete’nin (a) paragrafında değinilen dillerden başka dillerde yayımını isteyebilir.
(c) Madde 86.1(b)(ii)’de bahsedilen elektronik formdaki Gazete, İdari
Talimatlarda belirlenen elektronik yollar ve araçlarla aynı anda hem İngilizce hem de Fransızca olarak ulaşılabilecek şekilde olacaktır. Uluslararası Büro İngilizce ve Fransızca çevirileri temin edecektir. Uluslararası Büro, uluslararası başvuruyu içeren kitapçığın yayınlanma tarihinde, ya da bu tarihin hemen ardından, Gazetenin elektronik formda ulaşılabilir hale getirilmesini
sağlayacaktır.
86.3 Sıklık
Gazete’nin yayın sıklığı Genel Müdür tarafından saptanır.
86.4 Satış
Gazete’nin abone ve diğer satış fiyatları Genel Müdür tarafından saptanır.
86.5 Başlık
Gazete’nin başlığı Genel Müdür tarafından saptanır.
86.6 Diğer Ayrıntılar
Gazete ile ilgili diğer ayrıntılar İdari Talimatlarda temin edilir.
Madde 87
Yayınların Suretleri
87.1 Uluslararası Araştırma ve Geçici İnceleme Kuruluşları
Her Uluslararası Araştırma ve Geçici İnceleme Kuruluşunun, yayımlanan her uluslararası başvurunun, Gazete’nin ve Antlaşma ya da bu Yönetmelik
Maddeleri ile bağlantılı olarak Uluslararası Büro tarafından yayımlanan kamu menfaatine yönelik herhangi bir başka yayının iki suretini ücretsiz alma hakkı vardır.
87.2 Ulusal Kurumlar
(a) Her ulusal Kurumun, yayımlanan her uluslararası başvurunun, Gazetenin ve Antlaşma ya da bu Yönetmelik Maddeleri ile bağlantılı olarak Uluslararası Büro tarafından yayımlanan kamu menfaatine yönelik herhangi bir başka yayının bir suretini ücretsiz alma hakkı vardır.
(b) Paragraf (a)’da değinilen yayınlar özel istek üzerine gönderilir. Bir yayın birden fazla dilde çıkıyorsa, yayının dili ya da dilleri istekte belirlenir.
Madde 88
Maddelerin Değiştirilmesi
88.1 Oybirliğinin Gereği
Bu yönetmelik maddelerinin aşağıdaki şartlarda yapılacak değişiklik, oy hakkı olan devletlerin hiç birinin önerilen değişikliğe karşı oy vermemesini gerektirir :
(i) Madde 14.1 (Gönderme Harcı),
(ii) [İptal Edilmiştir]
(iii) Madde 22.3 (12(3) sayılı Hüküm usulünce süre)
(iv) Madde 33 (Uluslararası Araştırma İçin İlgili Tekniğin Bilinen Durumu)
(v) Madde 64 (Uluslararası Geçici İnceleme İçin Tekniğin Bilinen Durumu)
(vi) Madde 81 (Antlaşmada Saptanmış Sürelerin Yeniden Düzenlenmesi),
(vii) bu paragraf (yani, Madde 88.1).
88.2 [İptal Edilmiştir]
88.3 Belirli Devletlerin Karşı Çıkmaması Gereği
Bu Yönetmelik Maddelerinin aşağıdaki şartların değiştirilmesi, 58(3)(a)(ii) sayılı Hükümde değinilen ve Kurulda oy hakkı olan devletlerin hiç birinin önerilen değişikliğe karşı oy kullanmamasını gerektirir:
{i) Madde 34 (Minimum Dokümantasyon),
(ii) Madde 39 (17(2)(a)(i) sayılı Hüküm Usulünce Konu),
(iii) Madde 67 (34(4)(a)(i) sayılı Hüküm Usulünce Konu),
(iv) Bu paragraf (yani, Madde 88.3).
88.4 Prosedür
88.1 ya da 88.3 sayılı Yönetmelik Maddelerinde değinilen bir şartın değiştirilmesi için herhangi bir öneri üzerine Kurul’da karar verilecekse, öneri üzerine bir karar vermek üzere toplantıya çağrılan Kurul’un oturumunun açılmasından en azından iki ay önce bu öneri tüm Antlaşmaya tabi devletlere iletilir.
Madde 89
İdari Talimatlar
89.1 Saha
(a) İdari Talimatlar aşağıdaki hususları içerir:
(i) Yönetmelik Maddelerinde özellikle bu talimatlara değinen meseleler,
(ii) Bu Yönetmelik Maddelerinin uygulanması açısından ilgili ayrıntılar,
(b) İdari Talimatlar, Antlaşma, bu Yönetmelik Maddeleri, Uluslararası Büronun bir
Uluslararası Araştırma Kuruluşu ya da bir Uluslararası Geçici İnceleme Kuruluşu ile vardığı herhangi bir Anlaşmanın koşulları ile çelişmez.
89.2 Kaynak
(a) İdari Talimatlar, başvuru Kurumları ve Uluslararası Araştırma ve Geçici İnceleme Kuruluşlarına danıştıktan sonra Genel Müdür tarafından yürürlüğe sokulup resmen ilan edilir.
(b) İdari Talimatlar, önerilen yeniden düzenlemede doğrudan çıkarı olan Kurumlar ya da Kuruluşlara danıştıktan sonra Genel Müdür tarafından yeniden düzenlenebilir.
(c) Kurul, Genel müdüre İdari Talimatları yeniden düzenleme çağrısında bulunabilir ve Genel Müdür çağrıya uygun davranır.
89.3 Yayın ve Yürürlüğe Girme
(a) İdari Talimatlar ve bunların her yeniden düzenlenmesi Gazete’de yayımlanır.
(b) Her yayın, yayımlanan koşulların yürürlüğe girme tarihini belirtir. tarihler, farklı koşullar için farklı olabilir, fakat hiç bir koşul Gazetede yayımından önce yürürlüğe girmiş sayılamaz.
Madde 89 1.mükerrer
Uluslararası Başvuruların ve Diğer Belgelerin Elektronik Formda veya
Elektronik Yollarla Yapılması, İşleme Konulması ve Gönderilmesi
89 l.mükerrer.1 Uluslararası Başvurular
(a) Uluslararası başvurular,(b)’den (e)’ye kadar olan paragraflara tabi olarak, herhangi bir kabul Ofisinin uluslararası başvuruların kağıt üzerinde yapılmalarına izin vermesi şartıyla, İdari Talimatlara uygun olarak, elektronik formda veya elektronik yollarla yapılabilir ve işleme alınabilir.
(b) Bu Yönetmelik, İdari Talimatların özel hükümlerine tabi olarak, elektronik formda veya elektronik yollarla yapılan uluslararası başvurulara, gerekli düzeltmeler yapılarak uygulanır.
(c) İdari Talimatlar, kısmen ya da tamamen elektronik formda veya elektronik yollarla yapılan uluslararası başvuruların başvuru ve işlemleriyle ilgili hüküm ve gereklilikleri ortaya koyar. Bu hüküm ve gereklilikler arasında, kabulün bildirilmesi ile ilgili hüküm ve gereklilikler, uluslararası başvuru tarihinin saptanmasıyla ilgili prosedür, fiziki gereklilikler ve bu gerekliliklere uyulmamasının sonuçları, belgelerin imzalanması, belgelerin ve Ofisler ve Kuruluşlarla bağlantı içinde olan tarafların kimliklerinin doğrulanma yolları, Antlaşmanın 12 nci Maddesinin başvuru sureti, kayıt sureti ve araştırma sureti ile ilgili işlemi bulunmaktadır ve İdari Talimatlar farklı dillerde yapılan uluslararası başvurularla ilgili farklı hüküm ve gereklilikleri içerebilir.
(d) Hiç bir ulusal Ofis veya hükümetlerarası organizasyon elektronik formda veya elektronik yollarla yapılan uluslararası başvuruları, İdari Talimatların uygulanabilir hükümlerine uygun olarak bu şekilde davranmaya hazır olduğunu Uluslararası Büro’ya bildirmedikçe kabul etmek veya işleme koymakla yükümlü değildir. Uluslararası Büro bu şekilde bildirilen bilgiyi Resmi Gazete’de yayımlar.
(e) Uluslararası Büro’ya paragraf (d) uyarınca bir bildirimde bulunan hiçbir kabul Ofisi, İdari Talimatlar uyarınca uygulanabilir gerekliliklere uyan elektronik formda veya elektronik yollarla yapılan bir uluslararası başvuruyu işleme koymayı reddedemez.
89 l.mükerrer. 2 Diğer Belgeler
Madde 89 1.mükerrer.1, uluslararası başvurularla ilgili diğer belgelerde ve yazışmalarda gerekli düzeltmeler yapılarak uygulanır.
89 tekrar. 3 Ofisler arasında haberleşme
Anlaşma, bu yönetmelikler veya İdari Talimatların uluslararası bir başvurunun gönderilmesi, bildirilmesi veya iletilmesini öngördüğü hallerde, bir ulusal Ofis veya hükümetler arası teşkilattan bir diğerine bildirim, gönderim, haberleşme veya sair doküman, bu tür komünikasyon hem gönderici hem de kabul tarafından mutabık kalınmalı kaydıyla elektronik şekilde veya elektronik yollarda yapılabilir
Karar 89 2.mükerrer
Kağıt Üzerinde Başvurusu Yapılan Belgelerin Elektronik Formdaki
Suretleri
89 2.mükerrer.1 Kağıt üzerinde Başvurusu yapılan Belgelerin Elektronik Formdaki Suretleri
Uluslararası bir başvurunun veya uluslararası başvuru ile ilgili başka bir belgenin kağıt üzerinde verildiği durumlarda, ulusal bir Ofis veya hükümetler arası organizasyon, başvuru sahibinin İdari Talimatlar uyarınca, bu belgenin elektronik formda bir suretini vermesini sağlayabilir.
KISIM F
Anlaşmanın Birkaç Bölümü İle İlişkili Yönetmelik Maddeleri
Madde 90
Vekiller ve Ortak Temsilciler
90.1 Vekilin Atanması
(a) Ulusal Kurum önünde uluslararası başvuruda bulunma hakkına sahip olan bir kişi, başvuru sahibi tarafından, kendisini başvuru Kurumu şeklinde hizmet eden bu Kurum nezdinde ve Uluslararası Büro, Uluslararası Araştırma Kuruluşu ve Uluslararası Geçici İnceleme Kuruluşu nezdinde kendisini temsil etmek üzere vekili olarak atanabilir.
(b) Uluslararası Araştırma Kuruluşu olarak hizmet veren ulusal Kurum ya da hükümetlerarası örgüt nezdine çıkma iş yapma hakkına sahip olan bir kişi, başvuru sahibi tarafından, kendisini özellikle bu Kuruluş nezdinde temsil etmek üzere atanabilir.
(c) Uluslararası Geçici İnceleme Kuruluşu olarak hizmet veren ulusal Kurum ya da hükümetlerarası örgüt nezdine çıkma hakkına sahip olan bir kişi, başvuru sahibi tarafından, kendisini özellikle bu Kurum nezdinde temsil etmek üzere atanabilir.
(d) Paragraf (a) usulünce belli edilmiş bir vekil, kendisini atayan belgede başka şekilde belirtilmediği sürece, başvuru sahibini başvuru sahibinin vekili olarak aşağıdaki durumlarda temsil etmek üzere bir ya da daha çok vekil atayabilir:
(i) Bu şekilde vekil olarak atanmış bir kişinin, uluslararası başvurunun yapıldığı ulusal Kurum nezdine çıkma hakkı olması koşuluyla, başvuru Kurumu, Uluslararası Büro, Uluslararası Araştırma Kuruluşu ve Uluslararası Geçici İnceleme Kuruluşu nezdinde;
(ii) Bu şekilde vekil olarak atanmış bir kişinin, duruma göre, Uluslararası Araştırma Kuruluşu ya da Uluslararası Geçici İnceleme Kuruluşu şeklinde hizmet gören ulusal Kurum ya da hükümetlerarası örgüt nezdine çıkma hakkına sahip olması koşuluyla, özellikle Uluslararası Araştırma Kuruluşu ya da Uluslararası Geçici İnceleme Kuruluşu nezdinde.
90. 2 Müşterek temsilci
(a) İki veya daha fazla sayıda başvuru sahibinin olduğu ve bu başvuru sahiplerinin 90. 1 (a) Kuralına göre Kendilerinin tamamını temsil eden bir vekil atamamış olmaları halinde, 9. Maddeye göre uluslararası başvuru yapma hakkına sahip bulunan ve Kural 4. 5 (a)’ya göre gerekli bütün belirlemeleri temin edilmiş bulunan başvuru sahiplerinden biri, diğer başvuru sahipleri bakımından ortak temsilci sıfatıyla atanabilir.
(b) İki veya daha fazla sayıda başvuru sahibinin olduğu ve tüm başvuru sahiplerinin 90. 1 (a) Kuralına göre ortak bir vekil veya paragraf (a) kapsamında bir temsilci seçmemiş olmaları halinde, Kural 19. 1’e göre kabul ofisi başvuru yapma hakkına sahip olan ve dilekçedeki ilk kişiyi Kural 4.5 (a)’ya göre kendisi bakımından gerekli bütün göstergeler yerine getirilmiş bulunan, talepte adı ilk geçen başvuru sahibi, tüm başvuru sahiplerinin ortak temsilcisi sayılır.
90.3 Vekiller ve Ortak Temsilciler ile İlişkili Olan ya da Tarafından Gerçekleştirilen Edimlerin Etkileri
(a) Bir vekil tarafından yapılan ya da bir vekil ile ilişkili herhangi bir iş, ilgili başvuru sahibi ya da başvuru sahipleri tarafından yapılmış ya da ilişkili bir iş anlamına gelir.
(b) Aynı başvuru sahibini ya da başvuru sahiplerini temsil eden iki ya da daha çok vekil varsa, bu vekillerin herhangi biri tarafından yapılan ya da herhangi birine ilişkili bir iş, bahsedilen başvuru sahibi ya da başvuru sahipleri tarafından yapılmış ya da ilişkili bir iş anlamına gelir.
(c) 90 2.mükerrer .5(a), ikinci cümleye tabi olmak kaydıyla, bir ortak temsilci ya da ortak temsilcinin vekili tarafından yapılan ya da ilişkili herhangi bir iş, başvuru sahiplerinin tümü tarafından yapılmış ya da ilişkili bir iş anlamına gelir.
90.4 Vekil ya da Ortak Temsilcinin Atanma Şekli
(a) Bir vekilin atanması, başvuru sahibi tarafından, başvuru isteğinin, dilekçenin ya da ayrı bir vekaletnamenin imzalanmasıyla gerçekleşir. İki ya da daha çok başvuru sahibi varsa, bir ortak vekil ya da ortak temsilcinin atanması, her başvuru sahibinin, seçimine bağlı şekilde, başvuru isteğini, talebi ya da ayrı bir vekaletnameyi imzalamasıyla gerçekleşir.
(b) 90.5 sayılı Yönetmelik Maddesine tabi olmak kaydıyla, vekaletname ya da başvuru Kurumuna ya da Uluslararası Büroya teslim edilir. Bir vekili 90.1(b),
(c) ya da (d)(ii) sayılı Yönetmelik Maddesi usulünce atayan bir vekaletname varsa, bu duruma göre, Uluslararası Araştırma Kuruluşuna ya da Uluslararası Geçici İnceleme Kuruluşuna teslim edilir.
(c) Ayrı bir vekaletname imzalanmamışsa, ya da gerekli ayrı vekaletname yoksa, ya da atanmış kişinin ismi ya da adresi 4.4 sayılı Yönetmelik Maddesine uygun değilse, vekaletname, hata düzeltilmedikçe, yokmuş gibi farzedilir.
(d) (e) paragrafına tabii olarak, herhangi bir kabul Ofis, herhangi bir Uluslararası Araştırma Otoritesi, herhangi bir Uluslararası Ön İnceleme Otoritesi ve Uluslararası Büro, buna kendisine ayrı bir vekaletnamenin sunulmasıyla ilgili (b) paragrafındaki şarttan feragat edebilir. Ki bu durumda
(c) paragrafı uygulanmaz
(e) Vekil veya ortak temsilcinin 90 tekrar. 1’den 90 tekrar. 4 arası Kurallarda belirtilen herhangi bir geri çekme bildirimi sunduğu hallerde, ayrı bir yetki belgesiyle ilgili (b) paragrafı şartlarından (d) paragrafına göre feragat edilmez.
90.5 Genel Vekaletname
(a) Belirli bir ulusal başvuru ile ilişkili olarak bir vekilin atanması, aşağıdaki koşullara uygun şekilde, başvuru sahibi tarafından ibraz edilebilecek herhangi bir uluslararası başvuru ile ilişkili olarak başvuru sahibini temsil etmek üzere söz konusu vekili atayan, varolan ayrı bir vekaletnameye (yani, bir “genel vekaletname’ye) başvuru isteğinde, dilekçede ya da ayrı bir tebliğde değinilerek gerçekleştirilebilir (yani, bir “genel vekaletname”):
(i) genel vekaletname (b) paragrafına göre tevdi edilmiştir, ve
(ii) bu genel vekaletnamenin bir sureti, duruma uygun şekilde, başvuru isteğine, dilekçeye ya da tebliğe eklenmiştir; bu suretin imzalanması gerekmez.
(b) Genel vekaletname, 90.1(b), (c) ya da (d)(ii) sayılı Yönetmelik Maddesi usulünce bir vekil atarsa, duruma uygun şekilde, Uluslararası Araştırma Kuruluşu ya da Uluslararası Geçici İnceleme Kuruluşuna tevdi edilmek koşuluyla, genel vekaletname başvuru Kurumuna tevdi edilir.
90.6 İptal ve Çekilme
(a) Atamayı yapan kişiler ya da onlardan sonra mülkiyet hakkı olan kişiler
tarafından bir vekil ya da ortak temsilcinin ataması geri çekilebilir, bu durumda, bu vekil tarafından, 90.1(d) sayılı Yönetmelik maddesi usulünce bir vekilin
ataması da geri çekilmiş farzedilir. 90.1(d) sayılı Yönetmelik Maddesi usulünce bir vekilin ataması da ilişkili başvuru sahibi tarafından geri çekilebilir.
(b) Başka türlüsü belirtilmedikçe, 90.1 (a) sayılı Yönetmelik Maddesi usulünce yapılan bir vekil atamasının, bu Yönetmelik Maddesi usulünce yapılmış daha önceki bir vekil atamasını geri çekme etkisi vardır.
(c) Başka türlüsü belirtilmedikçe, bir ortak temsilci atamasının, daha önceki bir ortak temsilci atamasını geri çekme etkisi vardır.
(d) Bir vekil ya da bir ortak temsilci, kendisi tarafından imzalanan bir tebligat ile atanmasından vazgeçebilir.
(e) 90.4(b) ve (c) sayılı Yönetmelik Maddesi, bu Yönetmelik maddesi usulünce yapılan bir iptal ve çekilmeyi içeren bir belgeye, gerekli değişiklikler yapıldıktan sonra uygulanır.
90 Birinci Mükerrer.1
Uluslararası başvurunun geri çevrilmesi
(a) Başvuru sahibi, uluslararası başvuruyu rüçhan tarihinden itibaren
30 ayın sona ermesinden önce herhangi bir zamanda geri çekebilir.
(b) Geri çekme, başvuru sahibi tarafından, isteğine göre, Uluslararası Büro veya başvuru Kurumuna, ya da 39(1) sayılı Hüküm geçerli olduğunda, Uluslararası Geçici İnceleme Kuruluşuna gönderilen bir tebliğin alınması üzerine geçerli olur.
(c) Başvuru sahibi tarafından gönderilen ya da başvuru Kurumu ya da Uluslararası Geçici İnceleme Kuruluşu tarafından iletilen geri çekilme tebliği, Uluslararası Büroya, uluslararası yayın için teknik hazırlıklar tamamlanmadan önce varırsa, uluslararası başvurunun uluslararası yayını gerçekleşmez.
90. Birinci Mükerrer.2
(a) Başvuru sahibi, belirlenmiş bir ofisle ilgili belirlemeyi, rüçhan tarihinden itibaren 30 ayın sona ermesinden önce herhangi bir zamanda geri çekebilir. Seçilmiş olan bir belirlenmiş ofisin geri çekilmesi, Madde 90 birinci mükerrer.4 uyarınca, ilgili seçimin de geri çekilmesine yol açacaktır.
(b) Gerek ulusal bir patentin, gerekse de bölgesel bir patent elde edilmesi amacı doğrultusunda bir Devlet belli edilmişse, bu Devlet tayininin geri çekilmesi, başka türlü bir durumun belirtilmesi haricinde sadece bir ulusal patentin elde edilmesi için yapılan tayinin geri çekilmesi anlamına gelir.
(c) Tüm belli edilmiş Devletlerin tayinlerinin geri çekilmesi 90 2.mükerrer .1 sayılı Yönetmelik Maddesi usulünce uluslararası başvurunun geri çekilmesi olarak işleme konur.
(d) Geri çekme, başvuru sahibinin isteğine göre, Uluslararası Büroya, başvuru Kurumuna, ya da 39(1) sayılı Hüküm geçerliyse, Uluslararası Geçici İnceleme Kuruluşuna gönderilen bir tebliğin alınması üzerine geçerli olur.
(e) Başvuru sahibi tarafından gönderilen, veya başvuru Kurumu ya da Uluslararası Geçici İnceleme Kuruluşu tarafından iletilen geri çekme tebliği Uluslararası Büroya, uluslararası yayın için teknik hazırlıkların
tamamlanmasından önce varırsa, belli edilmenin yayını gerçekleşmez.
90 birinci mükerrrer.3 Rüçhan hakkı taleplerinin geri çekilmesi
(a) Başvuru sahibi, uluslararası başvuruda Anlaşmanın 8(1) Maddesine göre yapılan rüçhan hakkı talebini, rüçhan tarihinden itibaren 30 ayın sona ermesinden önce herhangi bir zamanda geri çekebilir.
(b) Uluslararası başvuru birden fazla rüçhan talebini içerirse, başvuru sahibi, rüçhan taleplerinin biri, bir kaçı ya da tümü için (a) paragrafında belirtilen hakkı kullanabilir.
(c) Geri çekme, başvuru sahibinin, isteğine göre, Uluslararası Büroya, başvuru Kurumuna, ya da 39(1) sayılı Hüküm geçerli olduğunda, Uluslararası Geçici Araştırma Kuruluşuna gönderdiği bir tebliğin alınması üzerine gerçekleşir.
(d) Bir rüçhan talebinin geri çekilmesi rüçhan tarihinde bir değişmeye neden olursa, orjinal rüçhan tarihinden itibaren hesaplanan ve (e) paragrafına tabi, hali hazırda sona ermemiş bir süre bu değişikliğin sonucu olan rüchan tarihinden itibaren hesaplanır.
(e) 21 (2) (a) sayılı Hükümünde değinilen süre durumunda, başvuru sahibi tarafından iletilen ya da alıcı Kurum ya da Uluslararası Geçici İnceleme Kuruluşu tarafından iletilen geri çekme tebliği, uluslararası yayın için teknik hazırlıkların tamamlanmasından sonra Uluslararası Büroya ulaşırsa, Uluslararası Büro uluslararası yayının muamelesini rüçhan tarihinden itibaren hesaplanan süreyi temel alarak yürütür.
90 1. mükerrer .4 Dilekçenin, ya da Seçimlerin Geri Çekilmesi
(a) Başvuru sahibi, rüçhan tarihinden itibaren 30 ayın sona ermesinden önce herhangi bir zamanda dilekçeyi, ya da seçimlerin herhangi birini ya da hepsini geri çekebilir.
(b) Geri çekme, başvuru sahibi tarafından Uluslararası Büroya iletilen bir tebliğin alınması üzerine geçerli olur.
(c) Geri çekme tebliği, başvuru sahibi tarafından Uluslararası Geçici İnceleme Kuruluşuna teslim edilirse, bu Kuruluş, tebliğin alınma tarihini tebliğ alındısı üzerine yazar, ve tebliği en kısa zamanda Uluslararası Büroya gönderir. Tebliğ, Uluslararası Büroya bu tarihte teslim edilmiş farzedilir.
90 1. mükerrer .5 İmza
(a) Kural 90 tekrar. 1’den 90 tekrar. 4’e belirtilen her tür geri çekme bildirimi, (b) paragrafına tabi olarak, başvuru sahibi tarafından veya iki veya daha fazla sayıda başvuru sahibi varsa, bunların hepsi tarafından imzalanır. 90. 2 (b) Kuralına göre ortak temsilci olarak kabul edilen bir başvuru sahibi, (b) paragrafına göre, diğer başvuru sahipleri adına bu tür bir bildirimi imzalama hakkını haiz değildir.
(b) Ulusal hukuku ulusal başvuruların mucit tarafından yapılamasını gerektiren bir ülke belirleyen iki veya fazla sayıda başvuru sahibinin söz konusu olduğu ve bu belirlenmiş ülke için, yoğun çaba sonrası mucit olan bir başvuru sahibinin bulunamadığı veya erişilemediği hallerde, 90 tekrar. 1’den 90 tekrar. 4 arası Kurallarda belirtilen geri çekilme ilanının en az bir başvuru sahibi tarafından imzalanmış ise, bu başvuru sahibi tarafından imzalanması gerekmez ve
(i) ve (ii) (Değişiklik Yoktur)
(ii) Kural 90 tekrar. 4 (b)’de belirtilen bir geri çekme bildirimi durumunda, ilgili başvuru sahibi talebi imzalamamış, fakat Kural 53. 8 (b)’deki koşullar yerine getirilmiştir.
90 1. mükerrer .6 Geri Çekmenin Etkisi
(a) Uluslararası Başvurunun muamelesi ya da incelenmesi 23(2) sayılı Hüküm ya da 40(2) sayılı Hüküm usulünce zaten başlatılmışsa, uluslararası başvurunun, herhangi bir rüçhan talebinin, dilekçenin ya da herhangi bir seçimin90 2. mükerrer sayılı Yönetmelik Maddesi usulünce geri çekilmesinin belli edilmiş ya da seçilmiş bir Kurumda etkisi yoktur.
(b) Uluslararası başvuru 90 2. mükerrer .1 sayılı Yönetmelik Maddesi usulünce geri çekilirse, ulusulararası başvurunun uluslararası muamelesi durdurulur.
(c) Dilekçe ya da tüm seçimler 90 2. mükerrer .4 sayılı Yönetmelik Maddesi usulünce geri çekilirse, uluslararası başvurunun Uluslararası Geçici İnceleme Kuruluşu tarafından muamelesi durdurulur.
90 1. mükerrer .7 37(4) (b) Sayılı Hüküm Usulünce Uygulama
(a) Ulusal kanunu, 37(4)(b) sayılı Hükmün ikinci kısmında anlatılan koşulu getiren Antlaşmaya tabi bir Devlet durumu Uluslararası Büroya yazılı olarak tebliğ eder.
(b) Paragraf (a)’da değinilen tebligat, Uluslararası Büro tarafından en kısa zamanda Gazete’de yayımlanır ve bu yayının tarihinden bir ay sonra yapılan uluslararası başvurular için geçerli olur.
Madde 91
Belgelerdeki Belirgin Hatalar
91.1 Düzeltme
(a) Uluslararası başvuruda ya da başvuru sahibi tarafından teslim edilen diğer yazılardaki açık hatalar, (b)-(9 4. mükerrer) paragraflarına tabi şekilde düzeltilebilir.
(b) Uluslararası başvuruda ya da başka bir yazıda amaçlanandan başka bir şeyin yazılı olduğu bariz olarak görünen hatalar açık hatalar şeklinde farzedilir. Düzeltmenin kendisi de, düzeltme fiilinin başka hiç bir amaca hizmet etmeyeceğinin hemen anlaşılacağı bir şekilde açık olacaktır.
(c) Uluslararası başvurunun unsurlarının ya da sayfalarının bütünüyle atlanması, örneğin, sayfaların kopyasının çıkartılması ya da birleştirilmesi safhasında unutulması, açık bir şekilde dikkatsizlikten kaynaklanmışsa bile düzeltilemez.
(d) Başvuru sahibinin isteği üzerine, düzeltme yapılabilir. Belirgin bir hata farkeden kuruluş, başvuru sahibini paragraf (e)’den (g-dört)’te öngörüldüğü gibi bir düzeltme için talepte bulunmaya davet edebilir. Madde 26.4, düzeltmelerin talep edileceği yol üzerinde gerekli düzenlemeler yapılarak uygulanır.
(e) Aşağıdaki durumlar uyarınca, ilgili merciye tam yetki verilmezse, düzeltme yapılmaz :
(i) Hata, başvuru isteğindeyse, başvuru Kurumuna,
(ii) Hata, başvuru isteği hariç uluslararası başvuruda ya da Uluslararası Araştırma Kuruluşuna teslim edilen bir belgede ise,Uluslararası Araştırma Kuruluşuna,
(iii) Hata, başvuru isteği hariç uluslararası başvuruda ya da Uluslararası Geçici İnceleme Kuruluşuna teslim edilen bir belgede ise, Uluslararası Geçici İnceleme Kuruluşuna ,
(iv) Hata, uluslararası başvuru ve bu başvuruya yapılan değişiklikler ya da düzeltmeler hariç, Uluslararası Büroya teslim edilen bir belgede ise, Uluslararası Büroya.
(f) Bir düzeltmeyi teyit eden ya da reddeden bir Kuruluş, bu kabul ya da reddi en kısa zamanda başvuru sahibine tebliğ eder, ve reddetme durumunda, reddetme nedenlerini de belirtir.Bir düzeltmeyi kabul eden Kuruluş, bu durumu en kısa zamanda Uluslararası Büroya tebliğ eder. Düzeltme izni verilmezse, Uluslararası Büro, (g 2. mükerrer), (g 3. mükerrer) ya da (g 4. mükerrer) paragrafında belirtilen zamandan önce başvuru sahibi tarafından yapılan istek üzerine ve miktarı idari Talimatlarda saptanan özel bir harcın ödenmesine tabi olarak, düzeltme isteği uluslararası başvuru ile birlikte ilan eder. 20 sayılı Hüküm usulünce yapılan havelede eğer uluslararası başvurunun kitapçığı kullanılmazsa, ya da uluslararası başvuru 64(3) sayılı Hüküm uyarınca ilan edilmemişse, yapılan havalede düzeltme isteğinin bir sureti bulunur.
(g) Paragraf (e)’de değinilen, (g 2. mükerrer), (g 3. mükerrer) , ve (g 4. mükerrer) paragraflarına tabi olan düzeltme izni, aşağıdaki koşullarda geçerlidir:
(i) Başvuru Kurumu ya da Uluslararası Araştırma Kuruluşu tarafından verildiğinde, Uluslararası Büroya tebliği, rüçhan tarihinden itibaren 17 ayın sona ermesinden önce ulaşırsa;
(ii) Uluslararası Geçici İnceleme Kuruluşu tarafından verildiğinde, uluslararası geçici inceleme raporunun oluşturulmasından önce verilirse;
(iii) Uluslararası Büro tarafından verildiğinde , rüçhan tarihinden itibaren 17 ayın sona ermesinden önce verilirse.
(g 2. mükerrer) Rüchan tarihinden itibaren 17 ayın sona ermesinden sonra, fakat uluslararası yayın için teknik hazırlıkların tamamlanmasından önce, paragraf (g) (i) usulünce yapılan tebligat Uluslararası Büroya ulaşırsa, ya da g(iii) paragrafı usulünce yapılan düzeltmeye Uluslararası Büro tarafından izin verilirse, izin geçerli olur ve düzeltme bahsedilen yayına katılır.
(g 3. mükerrer) Başvuru sahibi Uluslararası Bürodan, uluslararası başvuruyu rüçhan tarihinden itibaren 18 ayın sona ermesinden önce ilan etmesini isterse, iznin geçerli olması için, (g) (i) paragrafı usulünce yapılan herhangi bir tebligatın Uluslararası Büroya uluslararası yayın için teknik hazırlıkların tamamlanma zamanından önce ulaşması, ve g(iii) paragrafı usulünce yapılan herhangi bir düzeltmenin Uluslararası Büro tarafından onaylanması gerekir.
(g 4. mükerrer) Uluslararası başvuru 64(3) sayılı Hüküm usulünce ilan edilmezse, iznin geçerli olması için , g(i) paragrafı usulünce yapılan bir tebligatın, 20 sayılı Hüküm usulünce uluslararası başvurunun havale tarihinden önce Uluslararası Büroya ulaşması, ve g(iii) paragrafı usullünce yapılan bir düzeltmenin Uluslararası Büro tarafından onaylanması gerekir.
Madde 92
Dilekçe veya Talepte Belli Göstergelerdeki Değişikliklerin Kaydedilmesi
92.1 Mektup ve İmza Gereği
(a) Antlaşma ve bu Yönetmelik Maddelerinde şart koşulan uluslararası prosedürün yürütülmesi esnasında, başvuru sahibi tarafından teslim edilen, uluslararası başvuru hariç, her belge , kendisi bir mektup şeklinde değilse , bu belgeye , ilişkili olduğu uluslararası başvuruyu belirleyen bir mektup eşlik eder. Mektup başvuru sahibi tarafından imzalanır.
(b) Paragraf (a)’da şart koşulan gereklere uyulmazsa, başvuru sahibi, bu uygunsuzluk hakkında haberdar edilir ve çağrıda saptanan bir süre dahilinde eksikliklerin tamamlamaya davete edilir. Bu şekilde saptanan süre koşullar göz önüne alındığında makul olmalıdır. Verilen süre, belgenin verilmesine uygulanan süreden daha sonra sona ererse (ya da, bu süre, zaten sona ermişse ), çağrının postalanmasından itibaren bir aydan daha çok ve 10 günden daha az olmaz. Eğer eksiklikler çağrıda saptanan süre dahilinde tamamlanırsa, eksiklikler dikkate alınmaz; tamamlanmazsa, başvuru sahibi belgenin dikkate alınmadığı hakkında haberdar edilir.
(c) Paragraf (a)’da şart koşulan gereklere uygunsuzluk gözden kaçarsa ve belge uluslararası prosedürde dikkate alınırsa uygunsuzluk dikkate alınmaz.
92.2 Diller
(a) Madde 55.1 ve 66.9’a ve bu Madde’ın (b) paragrafına tabi olarak, Uluslararası Araştırma Kuruluşuna veya Uluslararası Ön İnceleme Kuruluşuna başvuru sahibince sunulan herhangi bir mektup veya belge, ilgili olduğu uluslararası başvuru ile aynı dilde olacaktır. Ancak, Madde 23.1(b) uyarınca, uluslararası başvurunun bir çevirisinin gönderildiği, veya Madde 55.2 uyarınca temin edildiği durumlarda, bu çevirilerin dili kullanılacaktır.
(b) Bahsedilen Kuruluşun söz konusu dilin kullanımına izin vermesi koşuluyla, başvuru sahibinden Uluslararası Araştırma Kuruluşuna, ya da Uluslararası Geçici İnceleme Kuruluşuna yollanan bir mektup, uluslararası başvurunun dilinden başka bir dilde olabilir.
(c) (İptal Edilmiştir.)
(d) Başvuru sahibinden Uluslararası Büroya olan bir mektup İngilizce ya da Fransızcadır.
(e) Uluslararası Bürodan başvuru sahibine ya da herhangi bir ulusal Kuruma olan bir mektup ya da tebliğ İngilizce ya da Fransızcadır.
92.3 Ulusal Kurumlar ve Hükümetlerarası Örgütler Tarafından Yapılan Posta Sevkiyatları
Bir ulusal Kurum ya da bir hükümetler- arası örgüt tarafından iletilen ya da nakledilen, ve Antlaşma ya da bu Yönetmelik Maddeleri usulünce, oluş tarihinden itibaren bir süre başlatan bir durum oluşturan bir belge ya da mektup uçak postası ile gönderilir, şu şartla ki, yüzey postasının normal olarak postalandıktan sonra hedefine iki gün içinde vardığı, ya da uçak postası servisinin mevcut olmadığı durumlarda uçak postası yerine yüzey postası kullanılabilir.
92.4 Telgraf, Teleyazıcı, Faks Makinası, vs. Kullanımı
(a) Uluslararası başvuruyu oluşturan bir belge, ve bu belgeyle ilgili daha sonraki bir belge veya yazışma, Madde 11.14 ve 92.1(a)’nın hükümlerine rağmen, fakat paragraf (h)’ye tabi olarak, mümkün olduğu kadar, telgraf, teleyazıcı, faks makinası veya basılı yada yazılı bir belgeyle sonuçlanan diğer benzeri haberleşme yollarıyla gönderilebilir.
(b) Faks makinesi tarafından iletilen bir belge üzerinde görülen bir imza, Antlaşma ve bu Yönetmelik Maddelerinin amaçları doğrultusunda uygun bir imza olarak kabul edilir.
(c) Başvuru sahibi, (a) paragrafında değinilen bir araç vasıtasıyla bir belge gönderme girişiminde bulunursa, fakat alınan belgenin bir kısmı ya da tümü okunmaz haldeyse ya da belgenin bir kısmı eksikse, belge, alınan belgenin eksik veya okunamaz olduğu düzeyde alınmamış ya da gönderme girişimi başarısız olmuş şekilde muamele edilir. Ulusal Kurum ya da hükümetler-arası örgüt durumu başvuru sahibine en kısa zamanda tebliğ eder.
(d) Söz konusu gereğin Uluslararası Büroya tebliğ edilmiş olması ve Uluslararası Büronun bu bilgiyi Gazete’de yayımlamış olması koşuluyla, her ulusal Kurum ya da hükümetler -arası örgüt, (a) paragrafında değinilen araçların herhangi biri ile iletilen bir belgenin orjinalinin ve daha önce iletilen kısmı belirtilen bir refaket mektubunun gönderme tarihinden itibaren 14 gün içinde temin edilmesi gereğini getirilebilir. Tebligat, bu gereğin, bütün belgeleri mi, yoksa sadece belirli belge çeşitlerini mi kapsadığını belirtir.
(e) Başvuru sahibi, (d) paragrafı usulünce gerekli görülen bir belgenin orjinalini temin edemezse, ilişkili Ulusal Kurum ya da hükümetlerarası örgüt iletilen belgenin çeşidine bağlı olarak ve 11 ve 26.3 sayılı Yönetmelik Maddelerini göz önüne alarak,
(İ) paragraf (d) usulünce getirilen gerekten vazgeçilebilir, ya da
(ii) Başvuru sahibine koşullar göz önüne alındığında makul ve çağrıda saptanan bir süre dahilinde, iletilen belgenin orjinalini temin etme çağrısında bulunur, şu şartla ki, iletilen belge hatalar içerirse, ya da orjinalin hatalar içerdiğini gösterirse ulusal Kurum ya da hükümetler- arası örgüt, (i) ya da (ii) şıkları usulünce getirilen muameleye ek olarak, ya da bu muamele yerine bir düzeltme çağrısında bulunabilir.
(f) Paragraf (d) usulünce bir belgenin orjinalinin temini gerekli değilse, fakat ulusal Kurum ya da hükümetler – arası örgüt bahsedilen belgenin orjinalini almayı gerekli görürse, (e) (ii) paragrafı usulünce gerekli görülen bir çağrı çıkartabilir.
(g) Başvuru sahibi (e) (ii) ya da (f) paragrafı usulünce yapılan bir çağrıya uymazsa,
(i) İlişikli belge uluslararası başvuru ise, uluslararası başvuru geri çekilmiş farzedilir ve alıcı Kurum bu durumu beyan eder;
(ii) İlişkili belge uluslararası başvuruyu izleyen bir belge ise, belge teslim edilmemiş farzedilir.
(h) Herhangi bir ulusal Kurum ya da hükümetler-arası örgüt, Uluslararası Büroya, söz konusu yoldan bu türde bir belge almaya hazır olduğuna dair bir tebligatta bulunmadığı ve Uluslararası Büro tebligattaki bilgiyi Gazete’de yayımlamadığı takdirde, hiç bir ulusal Kurum ya da hükümetler – arası örgüt, (a) paragrafında değinilen bir yoldan teslim edilen bir begeyi almak yükümlüğünde değildir.
Madde 92 2. mükerrer
Başvuru İsteği ya da Dilekçedeki Bazı Gösterim
Değişikliklerinin Kaydedilmesi
92 tekrar. 1 Uluslararası Büro Tarafından Değişikliklerin Kaydedilmesi
(a) Uluslararası Büro, başvuru sahibi ya da başvuru Kurumunun isteği üzerine, başvuru istediğinde ya da dilekçede belirtilen aşağıdaki hususlardaki değişiklikleri kayda geçer:
(i) Başvuru sahibinin şahsı, ismi, ikameti, milliyeti ya da adresi,
(ii) Vekil, ortak temsilci ya da buluşu yapan kişinin şahsı, ismi ya da adresi, (b) Uluslararası Büro, talep edilen değişikliği rüçhan tarihinden itibaren 30 ay geçtikten sonra kendisine ulaşması halinde, talep edilen değişikliği kaydetmez.
Madde 93
Kayıtların ve Başvuru Dosyalarının Saklanması
93.1 Başvuru Kurumu
Her başvuru Kurumu, aralarında esas kopyanın da bulunduğu, her uluslararası başvuru ya da uluslararası başvuru yerini tutan belge ile ilişkili kayıtları, Uluslararası başvuru tarihinden itibaren, ya da herhangi bir uluslararası başvuru tarihi üzerinde mutabakata varılamamışsa, alınma tarihinden itibaren en azından 10 yıl saklar.
93.2 Uluslararası Büro
(a) Uluslararası Büro, her uluslararası başvurunun, tescil kopyasını da kapsayan dosyasını, tescil kopyasının alınma tarihinden itibaren en azından 30 yıl saklar.
(b) Uluslararası Büronun temel kayıtları süresiz saklanır.
93.3 Uluslararası Araştırma ve Geçiçi İnceleme Kuruluşları
Her Uluslararası Araştırma Kuruluşu ve her Uluslararası Geçici İnceleme Kuruluşu, aldığı her uluslararası başvuru dosyasını, uluslararası başvuru tarihinden itibaren en azından 10 yıl saklar.
93.4 Çoğaltmalar
Bu Madde doğrultusunda, kayıtlar, suretler ve başvuru dosyaları fotoğrafla, elektronik yollarla veya diğer çoğaltmalarla saklanabilir; ancak bu
çoğaltmaların, Madde 93.1’den 9.3’e kadar olan Maddeler uyarınca kayıt, suret ve başvuru dosyalarının saklanması ile ilgili yükümlülükleri yerine getirmesi gerekir.
93 tekrar. Kural
Dokümanların Gönderilme Şekli
93 tekrar. 1 Talep Üzerine Gönderme: Dijital Kütüphane Yoluyla Gönderme
(a) Bu anlaşmanın, bu yönetmeliklerin veya idari talimatların uluslararası bir başvuru, bildirim, gönderim, yazışma ve sair dokümanın Uluslararası Bürodan herhangi bir belirlenmiş veya seçilmiş ofise yapılmasının öngörüldüğü hallerde, bu tür gönderim ancak ilgili ofisin talebi üzerine ve bu ofisin belirleyeceği zamanda yapılır. Bu tür talepler, bireysel olarak belli dokümanlarla veya belli sınıfta veya sınıflardaki dokümanlarla ilgili olarak yapılabilir.
(b) Uluslararası Büro ve ilgili belirlenmiş veya seçilmiş ofis tarafından mutabık kalınması halinde, (a) paragrafına göre bir bildirim söz konusu dokümanı İdari Talimatlar uyarınca bu Ofise dijital kütüphanede elektronik şekilde elde etmesini sağladığı zaman yapılır sayılır ki bu arşivden mezkur ofis bu belgeyi çekme hakkını haiz olur
Madde 94
Uluslararası Büro ve Uluslararası Geçici İnceleme Kuruluşu Tarafından
Suretlerin Tedarik Edilmesi
94.1 Tedarik Etme Zorunluluğu
Başvuru sahibinin ya da başvuru sahibi tarafından yetki verilmiş bir kişinin isteği üzerine, Ulusllararası Büro ve Uluslararası Geçici İnceleme Kuruluşu, masrafların karşılanması koşuluyla, başvuru sahibinin uluslararası başvurusu ya da uluslararası başvuru yerine geçen belgelerin dosyasında bulunan herhangi bir belgenin suretlerini tedarik eder.
Madde 94
Başvuru Erişimi
94. 1 Uluslararası Büro’nun Sahip Olduğu Başvuruya Erişim
(a) Başvuru sahibi ya da başvuru sahibinin yetki verdiği bir kişinin isteği üzerine, Uluslararası Büro, hizmet masraflarının karşılanması koşuluyla, başvuru dosyasında bulunan herhangi bir belgenin suretlerini temin eder.
(a) Uluslararası Büro, herhangi bir kişinin talebi üzerine fakat uluslararası başvurunun uluslararası yayımından önce olmamak üzere ve 38. Maddeye ve Kural 44 ter. 1’e tabi olarak, dosyasında bulunan herhangi bir belgenin suretlerini hizmet bedelinin ödenmesine tabi olarak verir.
(c) Uluslararası Büro, seçilmiş bir Ofisin istemesi halinde, bu ofisin namına (b) paragrafına göre, uluslararası ön inceleme raporunun suretlerini verir. Uluslararası Büro bu tür taleplerin detaylarını en kısa zamanda gazetede yayımlar
94.2 Uluslararası Ön İnceleme Kuruluşunun Elinde Bulunan Başvuru Dosyalarına Ulaşım
Başvuru sahibi ya da başvuru sahibinin yetki verdiği bir kişinin isteği üzerine, veya uluslararası ön inceleme raporu düzenlendikten sonra seçilen bir patent Ofisinin isteği üzerine, Uluslararası Ön İnceleme Kuruluşu, hizmet masraflarının karşılanması koşuluyla, başvuru dosyasında bulunan herhangi bir belgenin suretlerini temin eder.
94.3 Seçilen Ofisin Elinde Bulunan Başvuru Dosyasına Ulaşma
Seçilen bir patent Ofisince uygulanabilen ulusal yasa üçüncü tarafların ulusal bir başvuru dosyasına ulaşmalarına izin veriyorsa, bu Ofis, uluslararası ön inceleme ile ilgili belgeler dahil, başvuru dosyasında bulunan uluslararası başvuru ile ilgili tüm belgelere ulaşılmasına, ulusal bir başvurunun dosyasına ulaşmayla ilgili ulusal yasanın öngördüğü şekilde, fakat uluslararası başvurunun uluslararası yayınından önce olmamak kaydıyla izin verebilir. Belgelerin suretlerinin temin edilmesi hizmet masraflarının karşılanması koşuluna bağlı olabilir.
Madde 95
Tercümelerin Temin Edilmesi 95.1 Tercümelerin Suretlerinin Tedarik Edilmesi
(a) Uluslararası Büronun isteği üzerine, bir belli edilmiş ya da seçilmiş Kurum, başvuru sahibi tarafından bu Kuruma temin edilmiş uluslararası başvurunun çevirisinin bir suretini Uluslararası Büroya temin eder.
(b) Uluslararası Büro, istek üzerine ve masrafın karşılanması koşuluyla, herkese (a) paragrafı usulünce aldığı çevirilerin suretlerini temin eder.