Size bir telefon kadar yakınız
0 212 640 90 39
Dil Seçin
trende
Dil Seçin
trende

Madrid Protokolü Çerçevesinde Markaların Uluslararası Tescili İle İlgili Prosedürün Uygulanmasına İlişkin Temel Bilgiler

12.12.2015
7.737 görüntülenme

MADRİD PROTOKOLÜ ÇERÇEVESİNDE
MARKALARIN ULUSLARARASI TESCİL İLE
İLGİLİ PROSEDÜRÜN UYGULANMASINA
İLİŞKİN TEMEL BİLGİLER

 

MARKALARIN ULUSLARARASI TESCİLİ İLE İLGİLİ
MADRİD PROTOKOLÜ’NÜN AMAÇLARI,

TEMEL ÖZELLİKLERİ VE AVANTAJLARI

 

 • Markaların uluslararası tescili iki anlaşma tarafından düzenlenir: 1891 tarihli Markaların Uluslararası Tesciline İlişkin Madrid Anlaşması ve 1989’da kabul edilip, 1 Aralık 1995’te yürürlüğe giren ve 1 Nisan 1996’da uygulanmaya başlayan Madrid Anlaşması’na ilişkin Protokol. Protokol, ülkemizde 01.01.1999 tarihi itibariyle uygulanmaya başlamıştır.
 • Paris Sözleşmesi’ne taraf olan her devlet; Anlaşma veya Protokol’e veya her ikisine birden taraf olabilir.
 • Protokol’e taraf devletler ve Protokol’e taraf örgütler bütün olarak Akit Taraflar olarak kabul edilirler. Akit Taraflar toplu olarak, Paris Sözleşmesi’nin 19 uncu maddesi (Birlik ülkeleri sınai mülkiyetin himayesi için, kendi aralarında ayrı ayrı, özel Anlaşmalar yapmak hakkını saklı tuttuklarında mutabıktırlar) çerçevesinde özel bir birlik olan Madrid Birliği’ni oluştururlar.
 • Madrid Birliği’ne üye olan her ülke, Birlikçe oluşturulan kurulun da üyesidir. Kurulun görevleri arasında; programın kabulü, Birlik bütçesinin ve Madrid Sistemi’nin işlemesiyle ilgili ücretlerin belirlenmesini içeren yönetmeliklerin kabulü ve değiştirilmesi vardır.

MADRİD SİSTEMİ’NİN AMAÇLARI

 • Madrid Sistemi’nin amaçları:
 1. Markaların tek bir başvuru yapılarak ve tek bir dil kullanılarak birden fazla ülkede (Protokol’e taraf ülkelerde) uluslararası tescilini sağlamak,
 2. Marka tescil edildikten sonra yapılacak olan (ünvan veya adres değişikliği, devir, mal ve hizmet listelerindeki sınırlamalar gibi) değişikliklerin tek ve basit bir işlem aracılığıyla Uluslararası sicile kaydedilmesini sağlamaktır.

SİSTEMDEN KİMLER YARARLANABİLİR?

 • Uluslararası tescil için başvuru (uluslararası başvuru), Madrid Protokolü’ne taraf olan bir ülkede gerçek ve etkin sınai veya ticari bir kuruluşu olan veya o ülkede yerleşik olan veya o ülkenin tabiyetinde olan bir gerçek veya tüzel kişi tarafından yapılabilir.
 • Madrid Sistemi; kuruluş, yerleşiklik veya tabiiyet açısından Madrid Sistemi’nin bir üyesiyle gerekli bağlantıya sahip olmayan gerçek veya tüzel kişiler tarafından kullanılamaz. Madrid Birliği içerisinde olmayan bir ülkede, marka koruması da sağlanamaz.
 • Uluslararası marka tescilinin sağlanabilmesi için öncelikle ilgili menşe ofiste, tescilli bir markanın veya bir marka tescil başvurusunun olması zorunludur.
 • Uluslararası marka başvurusu Uluslararası Büro’ya menşe ofis aracılığıyla yapılmalıdır. Başvuru sahibi tarafından Uluslararası Büro’ya doğrudan yapılan başvuru usulüne uygun olarak yapılmamış kabul edilerek, başvuru sahibine iade edilecektir.
 • Uluslararası başvurunun; daha önce menşe ofiste tescilli bulunan markada veya esas başvuruda yer alan marka örneğiyle, mal ve hizmet listesiyle ve uluslararası sınıflandırmayla aynı olması zorunludur. Başvuru sahibi uluslararası başvuruda yer alan mal ve hizmet listesinin kapsamını daraltabilir ancak genişletme yapamaz.
 • Uluslararası marka başvurunun mal ve hizmet listesi, NİS Sınıflandırılması’na uygun olarak düzenlenmeli, sınıflara ayrılmış olmalı ve sınıf numaraları belirtilmiş olmalıdır.
 • Uluslararası başvuru sahibi, Paris Sözleşmesi’nin 4 üncü maddesine göre, menşe ofise veya başka bir ofise yapılan önceki bir başvurudan dolayı rüçhan hakkı talebinde bulunabilir. Rüçhan hakkı talebi için rüçhan hakkının kaynaklandığı Ofisin Anlaşma veya Protokol’e taraf olması gerekmemektedir.
 • Uluslararası başvuruda marka korumasının istendiği Akit Tarafar belirtilmelidir. Protokol’e taraf olan Akit Taraf Ofisinin menşe ofis olduğu durumda, sadece Protokol’e veya hem Anlaşma’ya hem de Protokol’e (sadece Anlaşma’ya değil) taraf olan Akit Taraflar belirlenebilir.
 • Ofisi menşe ofis olan Akit Taraf; uluslararası başvuruda belirlenemez, sonradan belirlenmesi de mümkün değildir.
 • Üç çeşit uluslararası başvuru vardır;
 • Yalnızca Anlaşma çerçevesinde düzenlenen uluslararası başvuru, bu tüm belirlemelerin Anlaşma çerçevesinde yapıldığı anlamına gelir.
 • Yalnızca Protokol çerçevesinde düzenlenen uluslararası başvuru, bu tüm belir­lemelerin Protokol çerçevesinde yapıldığı anlamına gelir.
 • Hem Anlaşma hem de Protokol çerçevesinde düzenlenen uluslararası başvuru, bazı belirlemelerin Anlaşma bazı belirlemelerin de Protokol çerçevesinde yapıldığı anlamına gelir Türkiye sadece Protokol’e taraf olduğundan, Türkiye’den yapılacak başvurularda yalnızca Protokol çerçevesinde düzenlenen uluslararası başvurulara ilişkin hükümler uygulanacaktır.
 • Uluslararası başvuru yalnızca Protokol çerçevesinde düzenlenmiş ise, İngilizce ya da Fransızca olabilir. Bununla birlikte menşe ofis başvuru sahibinin yukarıda belirtilen dillere ilişkin seçimini sınırlayabilir (Türk Patent Enstitüsü kendisine yapılacak uluslararası başvuruların sadece İngilizce yapılabileceğini belirterek, dile ilişkin sınırlama getirmiştir).
 • Uluslararası marka tescil başvurusunda bulunabilmek için aşağıda belirtilen ücretlerin ödenmesi gerekmektedir.
 • Esas ücret
 • Bireysel ücret talep etmeyen belirlenen her Akit Taraf için tamamlayıcı ücret,
 • Protokol çerçevesinde belirlenen ve böyle bir ücret almak istediğini beyan eden her Akit Taraf için bireysel ücret,
 • Mal ve hizmetlerle ilgili olarak üç sınıftan fazla her sınıf için ek ücret (Bireysel ücret almayacak Akit Taraflar için).
 • Bu ücretler doğrudan Uluslararası Büro’ya ödenir. Ödeme biçimleri uluslararası başvuru formu’nda belirtilmiştir.
 • Menşe ofis uluslararası marka tescil başvurusunun esas başvuruyla veya esas tescille aynı olduğunu tasdik etmelidir. Bu şekilde uluslararası başvurunun dayandırıldığı esas tescil veya esas başvurunun içeriğiyle uluslararası tescilin içeriğinin aynı olduğu anlaşılır. Uluslararası başvuruda yer alan tüm unsurların, esas başvuru veya tescilde yer alan unsurlarla aynı olması gereklidir. (Marka örneği, marka örneğini oluşturan renkler, yazım biçimi, mallar veya hizmetler-sınırlama yapmak mümkündür-sınıflandırma, v.b.) Uluslararası başvurunun mal veya hizmet listesinin kapsamı, esas başvuru veya tescilin mal veya hizmet listesinden farklı olarak genişletilemez.
 • Menşe ofisin, uluslararası başvuruyu aldığı tarih uluslararası başvuru tarihidir. Başvuru tarihinden itibaren menşe ofisin, uluslararası başvuruyu iki ay içerisinde Uluslararası Büro’ya eksiksiz olarak iletmesi gerekir. Eğer menşe ofis başvuruya ilişkin uygunsuzluk tespit ederse başvuru sahibinin uygunsuzlukları gidermesini talep eder. Uygun başvuru yapıldığı takdirde başvuru tarihi aynı zamanda uluslararası tescil tarihi olarak Uluslararası Sicile kaydedilir.
 • Uluslararası Büro, uluslararası başvurunun mal ve hizmetlerinin açık şekilde belirtilmesi, sınıflandırmanın doğru olarak yapılması ve ücretlerin doğru olarak ödenmesi gibi konularda Protokol’ün gerekliliklerine uyulup uyulmadığını bir kez daha kontrol eder. Uygunsuzluk varsa, menşe ofisi ve başvuru sahibini bilgilendirir ve belirtilen süre içerisinde bu uygunsuzlukların giderilmesini talep eder. Belirtilen süre içerisinde uygunsuzluk giderilmez ise, uluslararası başvurudan vazgeçilmiş sayılır.
 • Eğer uluslararası başvuru menşe ofis tarafından eksiksiz olarak ve süresi içerisinde uluslararası Büro’ya gönderilir ise Uluslararası Büro, Başvuruyu Uluslararası Sicile kayıt eder ve WIPO Gazetesi’nde yayınlar. Daha sonra Uluslararası Büro, marka korumasının talep edildiği Akit Taraflara bildirimde bulunur.

ULUSLARARASI BAŞVURUNUN REDDİ

 • Uluslararası tescilin talep edildiği (belirlenen) her Akit Taraf, uluslararası başvuruyu kendi yasal mevzuatına göre inceleyerek red veya kabul ader. Akit Tarafların ulusal mevzuatlarına göre alınan red kararları, Protokol’de belirlenen süre içerisinde akit Taraf Ofisi tarafından Uluslararası Büro’ya gönderilmelidir. Uluslararası Büro red kararını Uluslararası Sicilde kayıt eder ve Gazete’de yayınlar. Ayrıca red kararının bir kopyasını başvuru sahibine ve menşe ofisi (eğer isterse) gönderir.
 • Akit Taraflarca red bildirim süresi 12 aydır. Ancak Akit Taraf Protokol çerçevesinde bu süreyi 18 aya çıkardığını bildirebilir. Süre limitinin dolmasından sonra Uluslararası Büro’ya gönderilen red bildirimleri uygunsuz redler olarak değerlendirilip red olarak kabul edilmez.
 • Redden sonra, inceleme veya itiraz, Uluslararası Büro’nun katılımı olmaksızın başvuruyu inceleyen Akit Tarafın Ofisi ile başvuru sahibi arasında gerçekleşir. Ancak yeniden inceleme veya itiraz sonrası alınan karar Uluslararası Büro’ya ve menşe ofise (eğer isterse) bildirilir. Bu karar, Uluslararası Büro tarafından Uluslararası Sicilde kaydedilir ve Gazete’de yayınlanır.

ULUSLARARASI TESCİLİN ESAS MARKAYA BAĞIMLILIĞI

 • Uluslararası tescilli marka; menşe ofiste başvuru halinde bulunan veya tescil edilen esas markaya uluslararası tescil tarihinden itibaren beş yıl süreyle bağımlı kalır. Eğer uluslararası tescil tarihinden itibaren beş yıllık süre içerisinde, menşe ofis tarafından tescil edilen marka (esas tescil); mahkeme kararıyla veya marka sahibi tarafından iptal edilir ise, uluslararası marka tescili de iptal edilir. Aynı şekilde, uluslararası tescilin, menşe ofise yapılan bir başvuruya dayandığı durumda; eğer başvuru beş yıllık süre içerisinde reddedilir, geri çekilir ya da başvurudan kaynaklanan tescil bu süre içerisinde hükümsüz kalır ise uluslararası tescil de iptal edilir.
 • Menşe ofisin hükümsüzlüğe veya redde ilişkin olarak Uluslararası Büro’ya bildirimde bulunması ve uygun durumlarda uluslararası tescilin iptalini talep etmesi gereklidir. Böyle bir iptal Gazete’de yayınlanır ve belirlenen Akit Taraflara bildirilir.
 • Uluslararası tescil tarihinden itibaren beş yıllık süre sonunda uluslararası tescil, esas başvurudan veya esas tescilden bağımsız hale gelir.

SONRAKİ BELİRLEME

 • Uluslararası tescilden sonra korumanın uluslararası başvuruda yer almayan Akit Taraflara (Protokol’e sonradan katılmış ya da ilk başvuru sırasında belirlenmemiş, Akit taraflar) yayılmasının istenmesidir. Sonraki belirleme, uluslararası tescilin etkilerini uluslararası başvuruda yer almayan Akit Taraflara genişletmek amacıyla yapılır. Sonraki belirleme talebi başvuru sahibi tarafından doğrudan (Menşe ofis aracılığı olmadan) WIPO uluslararası Bürosu’na yapılabilir.

ULUSLARARASI SİCİL’DE YAPILABİLECEK DEĞİŞİKLİKLER

 • Uluslararası marka sahibinin veya vekilinin Unvanında veya adresindeki bir değişiklik, markanın devri gibi işlemler talep üzerine Uluslararası sicilde kaydedilir.
 • Aşağıda belirtilen hususlar yine Uluslararası sicilde kaydedilir:
 • Belirlenen Akit Tarafların tümü veya bir kısmı açısından mal ve hizmet listesinin sınırlanması.
 • Tüm mal ve hizmetler için belirlenen Akit Taraflardan bazıları açısından vazgeçme,
 • Mal ve hizmetlerin tümü veya bir kısmı için belirlenen Akit Tarafların tümü açısından uluslararası tescilin iptali.
 • Yukarıda belirtilen iptal ve değişikliklerle ilgili bilgiler Gazete’de yayınlanır ve belirlenen Akit Taraflara bildirilir.
 • Uluslararası tescilli bir markanın örneğinde hiçbir şekilde değişiklik yapılamaz. Korumanın kapsamını genişletecek şekilde mal ve hizmet listesi değiştirilemez.

ULUSLARARASI TESCİLİN KORUMA SÜRESİ

 • Uluslararası marka tescili on yıl süreyle korunur. Uluslararası tescil, marka sahibi veya vekilinin talebi üzerine yenileme ücretinin ödenmesi koşuluyla on yıllık süre için yenilenebilir. Uluslararası Büro marka sahibine veya vekiline uluslararası koruma süresi bitmeden altı ay içerisinde bir hatırlatma yapar.
 • Uluslararası tescil belirlenen Akit Tarafların tamamında veya bazılarında yenilenebilir. Ancak, Uluslararası sicile kaydedilen uluslararası tescilli markanın mal ve hizmetlerinin bir kısmı için yenileme yapılamaz. Eğer, marka sahibi isterse yenileme esnasında, uluslararası tescilden bazı mal ve hizmetleri, çıkarmak için bu mal ve hizmetler için ayrıca bir iptal talebinde bulunmalıdır.

ULUSLARARASI MARKA TESCİL SİSTEMİNİN AVANTAJLARI

 • Marka, menşe ofis tarafından tescil edildikten veya tescil için başvurusu yapıldıktan sonra, marka sahibi korumanın sağlanmasını istediği Akit Tarafların ofislerine ayrı ücret ödemek ve farklı dillerde başvuru formu doldurmak yerine tek bir ücret ödeyerek ve tek bir dilde tek bir form doldurarak belirlediği ülkelerde marka koruması sağlanmasını isteme hakkına sahiptir. Bunun dışında, marka sahibi korumanın istendiği Akit Taraf ofislerinden markanın tesciline ilişkin olumlu bir kararın gelmesini beklemek zorunda değildir; eğer uygun süre içerisinde (12 veya 18 ay) bir ofis tarafından herhangi bir red bildiriminde bulunulmaz ise markanın ilgili Akit Taraf ofislerince korunduğu anlaşılır.
 • Uluslararası tescil sonrası değişikliklerin tümü belirlenen Akit Taraflar için tek bir talep ve tek bir ücret ödenmesi yoluyla Uluslararası sicile kaydedilir ve belirlenen Akit Taraf Ofislerine bildirilir. Bunun dışında marka yenilemesi de belirlenen Akit Taraflar için tek bir ücret ve tek bir taleple sağlanır. Yenileme tek bir uluslararası tescil için yapılır ve tek bir yenileme ücreti ödenir.

 

MADRİD PROTOKOLÜ’NE TARAF ÜLKELERİN LİSTESİ
(1 Ocak 2006 tarihi itibariyle)

 

 • Almanya
 • Amerika Birleşik Devletleri
 • Antigua ve Barbuda
 • Arnavutluk
 • Avrupa Topluluğu
 • Avustralya
 • Avusturya
 • Bahreyn
 • [1]Belçika
 • Beyaz Rusya
 • Birleiik Krallık (İngiltere)
 • Bhutan 13* *Botswana
 • Bulgaristan
 • Çek Cumhuriyeti
 • Çin
 • Danimarka
 • Ermenistan
 • Estonya
 • Fas
 • Finlandiya
 • Fransa
 • Gürcistan
 • Kıbrıs Rum Yönetimi
 • Hırvatistan
 • *Hollanda
 • İran
 • İrlanda
 • İspanya
 • İsveç
 • İsviçre
 • İtalya
 • İzlanda
 • Japonya
 • Kenya
 • Kırgızistan
 • Kore Demokratik HalkCumhuriyeti
 • Küba
 • Letonya Cumhuriyeti
 • Liechtenstein
 • * [1]Lüksemburg
 • Macaristan
 • Makedonya
 • Moğolistan
 • Moldova Cumhuriyeti
 • Monako
 • Mozambik
 • Namibya
 • Norveç
 • Polonya
 • Portekiz
 • Romanya
 • Rusya Federasyonu
 • Sırbistan Karadağ
 • Sierra Leone
 • Singapur
 • Slovenya
 • Slovakya
 • Swaziland
 • Suriye
 • Türkiye
 • Türkmenistan
 • Ukrayna
 • Yunanistan
 • Vietnam
 • Zambiya

 

[1] Belçika, Lüksemburg ve Hollanda’da koruma talep etmek için Benelüks marka tescil başvurusuna başvuruyapılması gerekmektedir.

[2] Protokol Botswana için 5 Aralık 2006’dan itibaren yürürlüğe girecektir.