Size bir telefon kadar yakınız
0 212 640 90 39
Dil Seçin
trende
Dil Seçin
trende

Patentlerin Uluslararası Sınıflandırılmasına İlişkin Strazburg Anlaşması

12.12.2015
8.246 görüntülenme

ULUSLARARASI PATENT SINIFLANDIRILMASI İLE İLGİLİ STRASBURG ANLAŞMASI

(24 Mart 1971’de Hazırlanmış, 2 Ekim 1978 ‘da Tadil Edilmiştir.)

Anlaşma Tarafları

Sınai Mülkiyet alanında daha yakın uluslararası işbirliği tesis etmek ve bu alanda milli mevzuatın uyumlaştırılmasına katkıda bulunmak için patent, mucit sertifikaları, faydalı modeller ve faydalı sertifikaların sınıflandırılması hakkında yeknesak bir sistemin dünya çapında kabulünü gözönünde tutarak,

Avrupa Konseyi’nce ortaya konulan Buluş Patentlerinin Uluslararası Sı­nıflandırılması hakkında 19 Aralık 1954 tarihli Buluş Patentlerinin Uluslararası Sınıflandırmasına dair Avrupa Sözleşmesi’nin önemini kabul ederek,

Bu sınıflandırmanın dünya çapındaki değerini ve Sınai Mülkiyetin Ko­runmasına Dair Paris Sözleşmesi’ne taraf ülkeler için önemini kabul ederek,

Durmadan genişleyen modern teknolojiye daha kolay erişebilmeyi sağ­laması yönünden bu sınıflandırmanın gelişmekte olan ülkeler için önemini kabul ederek,

Brüksel’de 14 Aralık 1900 tarihinde, VVashington’da 2 Haziran 1911 ta­rihinde, La Hey’de 6 Kasım 1925 tarihinde, Londra’da 2 Haziran 1934 ta­rihinde, Lizbon’da 31 Ekim 1958 tarihinde ve Stokholm’de 14 Temmuz 1967 tarihinde tadil edilmiş şekli ile 20 Mart 1883 tarihli Sınai Mülkiyetin Himayesine Dair Paris Sözleşmesi’nin 19. Maddesi hükümleri gözönünde tutarak,

Aşağıdaki şekilde mutabık kalmışlardır.

Özel Birliğin Kurulması Uluslararası Bir Tasnifin Kabul Edilmesi

Madde 1- Bu Anlaşmaya tabi ülkeler özel bir birlik teşkil etmiş olup, “Ulus­lararası Patent Sınıflandırılması” (Bundan sonra “Sınıflandırma” olarak be­lirtilecektir) olarak bilinecek faydalı model ve faydalı sertifikaları, mucit ser­tifikaları, buluş Patentleri için ortak bir sınıflandırma kabul etmişlerdir.

Sınıflandırmanın Tanımı (1) (a) Sınıflandırma

Madde 2- (i) 1 Eylüm 1968’de Avrupa Konseyi Genel Sekreterliği ta­rafından yayınlanan ve yürürlüğe giren ve 19 Aralık 1954 tarihli Buluş Pa­tentlerinin Uluslararası Sınıflandırılması hakkındaki Avrupa Sözleşmesi’nin (Bundan sonra Avrupa Sözleşmesi olarak belirtilecektir.) hükümleri gereğince oluşturulan metin;

 • Bu Anlaşma yürürlüğe girmeden önce Avrupa Sözleşmesi’nin 2(2) Maddesi gereğince yürürlüğe giren tadilatlar.
 • Madde 6 hükümleri gereğince yürürlüğe giren Madde 5’e göre yapılan tadilatlar.
 • Sınıflandırma metninde yer alan notlar ve rehber de bu Anlaşmanın bir parçasıdır.
 • (a) İngilizce ve Fransızca dillerinde eşdeğer anlamda olmak üzere pa­ragraf 1 (a) (i) de belirtilen metin, bu Anlaşmanın imzaya açıldığı zamanda, bir kopyası Avrupa Konseyi Genel Sekreteri bir kopyasıda 14 Temmuz 1967 ta­rihli sözleşmeyle kurulan Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı Genel Müdürü’ne (Bundan sonra sırasıyla “Genel Müdür” ve “Teşkilat” olarak belirtilecektir.) tevdi edilmiştir.
 • Paragraf (1) (a) (ii) de belirtilen tadilatlar, İngilizce ve Fransızca dil lerinde eşdeğer anlamda olmak üzere, bir kopyası Avrupa Konseyi Genel Sekreterine, bir kopyası da Genel Müdür’e tevdii edilecektir.
 • Paragraf (1) (a) (iii) de belirtilen tadilatlar, İngilizce ve Fransızca dil lerinde eşdeğer anlamda olmak üzere, sadece bir kopya olarak Genel Müdür’e tevdii edilecektir.

Sınıflandırmada Kullanılacak Diller

Madde 3- (1) Sınıflandırma, her iki metin eşdeğer anlamda olmak üzere İngilizce ve Fransızca dillerinde tesis edilecektir.

 • Teşkilatın Uluslararası Bürosu Aşağıda “Uluslararası Büro” denmiştir) ilgili ülkelerle istişare etmek suretiyle ve bu ülkelerce sunulan tercüme esas alınarak veya “Özel Birliğin” bütçesi ve Teşkilat’a parasal yükümlülük ge­tirmeyecek diğer yollarla, Madde 7’de belirtilen Kurulun belirleyeceği Almanca, Japonca, Portekizce, Rusça, İspanyolca ve diğer dillerde Sınıflandırmanın resmi metinlerini tesis edebilir.

Sınıflandırmanın Kullanılması

Madde 4- (1) Sınıflandırma, sadece idari özellikte olacaktır.

 • Özel Birli ğin ülkeleri Sınıflandırmayı ya ana veya yardımcı bir sistem olarak kullanma hakkına sahip olacaktır.
 • Özel Birliğin ülkelerinin yetkili makamları,
 • Yayınlanan veya sadece halkın bilgisine sunulmuş olan, Patentler, mucit sertifikaları, faydalı modeller, faydalı sertifikalar ve bunlarla ilgili müracaatları ve
 • Alt paragraf (i) de belirtilen halkın bilgisine sunulan doküman veya ya­yına, resmi dergilerdeki ilana, Sınıflandırmanın bütün sembollerini dahil ede­ceklerdir.
 • Bu Anlaşma imzalandığı veya onaylama veya katılma belgesi tevdi edildiğinde
 • Herhangi bir ülke, sadece halkın bilgisine sunmada veya bununla ilanlarda paragraf (3) de belirtilen uygulamalarla Sınıflandırmanın grup veya alt gruplarına ait sembolleri dahil etmeyi taahhüt etmediklerini beyan edebilir ve
 • İster hemen, ister ertelemeli olsun, yenilik incelemesi yapmayan ve pa­tentlerin tescili için veya diğer koruma çeşitleri için tekniğin mevcut durumu ile ilgili araştırmayı öngörmeyen herhangi bir ülke, paragraf (3) de belirtilen ilanlar ve dokümanlarda Sınıflandırmanın grup ve alt gruplarına ait sembolleri dahil etmeyi taahhüt etmediklerini beyan edebilir. Ancak bu koşullar sadece belirli bir koruma veya teknolojinin belirli alanları için mevcutsa, sözkonusu ülke bu çekinceyi koşulların uygulandığı durumlar için koyabilir.
 • Sınıflandırma sembolleri, Madde 5 de belirtilen Uzmanlar komitesi ta rafından tayin edilen kısaltmalar veya “Uluslararası Patent Sınıflandırması” kelimeleri önce gelmek üzere, paragraf (3) (i) de belirtilen her dokümanın baş kısmında açıkça görülebilir bir şekilde veya koyu renkte basılacaktır.
 • Özel Birliğin herhangi bir ülkesi patentlerin tescil edilmesini hü- kümetlerarası bir makama tevdi ettiği takdirde, bu makamın Sınıflandırmayı bu Maddeye uygun olarak kullanmasını sağlamak için mümkün olan her türlü tedbiri olacaktır.

Uzmanlar Komitesi

Madde 5- (1) Özel Birliğin her bir ülkesinin temsil edileceği bir Uzmanlar Komitesi kurulacaktır.

 • (a) Genel Müdür, patent alanında uzman hükümetlerarası kuruluşları ve bu Anlaşmaya taraf üye ülkelerden en az birisini Uzmanlar Komitesi top­lantılarında gözlemci olarak temsil edilmek üzere davet edecektir.
 • Genel Müdür, kendileri bakımından ilgili olan görüşmelere iştirak etmek üzere diğer hükümetlerarası ve uluslararası hükümetle ilgili olmayan ku­ruluşların temsilcilerini davet edebilir ve Uzmanlar Komitesi tarafından talep edildiği takdirde de davet eder.
 • Uzmanlar Komitesi
 • Sınıflandırmada tadilat yapacaktır;
 • Sınıflandırmanın kullanılmasını kolaylaştırmak ve bunun heryerde aynı şekilde uygulanmasını sağlamak maksadı ile Özel birlik ülkelerine tavsiyelerde bulunacak;
 • Özellikle Gelişmekte olan ülkelerin ihtiyaçlarım gözönüne alarak, bu­luşların incelenmesi için kullanılan dokümantasyonun yeniden Sı­nıflandırılması için uluslararası işbirliğinin teşvik edilmesine yardımcı olacak;
 • Özel Birliğin bütçesine veya Teşkilata mali zorluklar çıkarmaksızın, Sı­nıflandırmanın gelişmekte olan ülkeler tarafından tatbik edilmesini ko­laylaştırmaya yardım edecek bütün diğer tedbirleri alacak;
 • Tali komiteler ve çalışma grupları tesis etme hakkına sahip olacaktır.
 • Uzmanlar Komitesi kendi işlem kurallarını kendisi tesbit edecektir. Bu işlemler Uzmanlar Komitesi’nin tali komiteleri ve çalışma gruplarının top lantılarına, Sınıflandırmanın geliştirilmesine esaslı derecede yardımda bu lunabilecek olan (2) (a) paragrafında bahsi geçen hükümetlerarası kuruluşlar tarafından iştirak etme imkanını sağlayacaktır.
 • Sınıflandırmada yapılacak tadilat teklifleri Özel Birliğin herhangi bir ül kesinin yetkili makamı, Uluslararası Büro, (2) (a) paragrafına göre Uzmanlar Komitesinde temsil edilen herhangi bir hükümetlerarası kuruluş ve bu gibi teklifleri vermek üzere Uzmanlar Komitesi tarafından özellikle davet edilen diğer bir kuruluş tarafından yapılabilir. Bu teklifler Uluslararası Büroya ile tilecek, bu Büro da bu teklifleri Uzmanlar Komitesi üyelerine ve gözlemcilere sözkonusu tekliflerin görüşüleceği Uzmanlar Komitesi’nin toplantısından iki ay öncesinden daha geç olmamak üzere sunacaktır.
 • (a) Uzmanlar Komitesi’nin her üye ülkesi bir oy sahibi olacaktır.
 • Uzmanlar Komitesi’nin kararları, temsil edilen ve oylamaya katılan ül kelerin basit bir çoğunluğu ile alınacaktır.
 • Temsil edilen ve oylamaya katılan ülkelerin beşte biri tarafından Sı nıflandırmanın temel yapısının tadil edilmesine veya esaslı derecede tekrar Sınıflandırma çalışmasına yol açtığı şeklinde kabul edilen herhangi bir karar temsil edilen ve oylamaya katılan ülkelerin dörtte üç çoğunluğunu ge rektirecektir.
 • Çekimser oylar, oy olarak kabul edilmeyecektir.

Tadilatın ve Diğer Kararların Tebliği, Yürürlüğe Girişi ve Yayını

Madde 6- (1) Sınıflandırma yapılacak tadilatın ve kabul edilmesi ile ilgili Uzmanlar Komitesi’nin her kararı ve Uzmanlar Komitesinin tavsiyeleri Ulus­lararası Büro tarafından Özel Birliğin ülkelerinin yetkili makamlarına tebliğ edilecektir, tadilat bu tebliğin yapılmasından itibaren altı ay sonra yürürlüğe girecektir.

 • Uluslararası Büro, yürürlüğe giren tadilatı Sınıflandırmaya dahil ede­cektir. Tadilatın ilanı Madde 7’de belirtilen Kurul tarafından belirtilebilecek olan dergilerde yayınlanacaktır.

Özel Birlik Kurulu

Madde 7- (1) (a) Özel Birlik, Özel Birliğin ülkelerinden oluşan bir kurula sahip olacaktır.

 • Özel Birliğin her ülkesinin Hükümeti, kendisine alternatif delegeler, da nışmanlar ve uzmanlar tarafından yardım edilebilecek olan bir delege ta rafından temsil edilecektir.
 • Madde (5,2) (a)’da bahsi geçen herhangi bir hükümetlerarası kuruluş, Kurulun toplantılarında ve Kurul bu yolda karar verirse, Kurulun tesis etmiş olabileceği komite veya çalışma gruplarında bir gözlemci tarafından temsil edilebilir.
 • Her bir delegasyonun masrafları, onu tayin etmiş bulunan Hükümet ta rafından karşılanacaktır.
 • (a) 5 inci Madde hükümlerine tabi olarak Kurul:
 • Özel Birliğin devamı ve geliştirilmesi ve bu Anlaşmanın tatbiki ile ilgili her hususla meşgul olacak;
 • Revizyon konferansları için hazırlıklarla ilgili olarak Uluslararası Büroya talimat verecek;
 • Özel Birlik ile ilgili olarak Genel Müdürün raporlarını ve faaliyetlerini gözden geçirecek ve onaylayacak ve özel birliğin yetkisi dahilinde olan hu­suslarda kendisine bütün gerekli talimatı verecek;
 • Özel Birliğin programını tayin edecek ve iki yıllık bütçesini kabul edecek ve nihai hesaplarını onaylayacak;
 • Özel Birliğin mali yönetmeliklerini kabul edecek;
 • İngilizce, Fransızca ve Madde 3(2) de listelenen diller dışındaki dillerde Sınıflandırmanın resmi metinlerinin tesis edilmesine karar verecek;
 • Özel Birliğin amaçlarını başarmak için uygun göreceği komiteleri ve çalışma gruplarını tesis edecek;
 • Paragraf (1) (c)’ye tabi olarak, Özel Birliğin üyeleri olmayan hangi ül­kelerin ve hangi hükümetlerarası ve uluslararası, hükümetle ilgili olmayan ku­ruluşların, toplantılarına ve kendisi tarafından tesis edilmiş olan herhangi bir komite veya çalışma grubunun toplantılarına gözlemci olarak kabul edileceğini tayin edecek;
 • Özel Birliğin amaçlarını geliştirmek için tayin edilmiş herhangi bir başka uygun işlemi yapacak;
 • Bu Anlaşma gereğince uygun olan diğer görevleri yapacaktır.

(b) Teşkilat tarafından yönetilen diğer Birlikler için de ilgili olan hususlarda Kurul, Teşkilatın Koordinasyon Komitesi’nin tavsiyesini dinledikten sonra ka­rarını verecektir.

 • (a) Kurulun üyesi olan her bir ülke bir oy sahibi olacaktır.
 • Kurul üyesi ülkelerin sayısının yarısı çoğunluğu teşkil edecektir.
 • Çoğunluk sağlanamadığı takdirde, Kurul gene de karar alabilir ancak, kendisine ait işlemler ile ilgili kararlar istisna olmak üzere, bütün bu gibi ka rarlar ancak aşağıda belirtilmiş bulunan şartlar yerine getirildiği takdirde ge çerli olacaktır.

Uluslararası Büro mezkur kararları, Kurul’un temsil edilmemiş olan üye ül­kelerine iletecek ve onlardan bu tebliğin tarihinden itibaren üç aylık bir süre içinde oylarını veya çekimserliklerini yazılı olarak ifade etmelerini talep ede­cektir. Bu sürenin bitiminde, bu şekilde oyların veya çekimserliklerini ifade etmiş bulunan ülkelerin sayısı, toplantıdaki çoğunluğu elde etmek için noksan olan ülkelerin sayısına ulaştığı takdirde, aynı zamanda gereken çoğunluğun gene elde edilmesi şartı ile bu gibi kararlar yürürlüğe girecektir.

 • Madde 11 (2) hükümlerine bağlı olarak, Kurulun kararları verilen oyların üçte ikisini almak zorundadır.
 • Çekimser oylar oy olarak kabul edilmeyecektir.
 • Bir delege, sadece bir ülkeyi temsil edebilir ve o ülke adına oy kul lanabilir.
 • (a) Kurul, Teşkilatın Genel Kurulu ile aynı süre zarfında ve aynı yerde olmak üzere, Genel Müdürün daveti üzerine ve istisna durumlar mevcut ol madığı takdirde, her iki takvim yılında bir toplanacaktır.
 • Kurul, Kurul üyesi ülkelerin dörtte birinin talebi üzerine Genel Müdürün daveti ile olağanüstü toplantı yapacaktır.
 • Her bir toplantının gündemi Genel Müdür tarafından hazırlanacaktır.
 • Kurul kendi işlem kurallarını kabul edecektir.

Uluslararası Büro

Madde 8- (1) (a) Özel Birlik ile ilgili idari görevler Uluslararası Büro ta­rafından yapılacaktır.

 • Özellikle, Uluslararası Büro toplantıları hazırlayacak ve kurulun Sek reterliğini, Uzmanlar Komitesini Kurul veya Uzmanlar Komitesi tarafından tesis edilebilecek diğer komiteleri veya çalışma gruplarını sağlayacaktır.
 • Genel Müdür Özel Birliğin baş yöneticisi olacak ve Özel Birliği temsil edecektir.
 • Genel Müdür ve onun tarafından görevlendirilecek herhangi bir çalışan üye, oy verme hakkı olmaksızın, Kurulun, Uzmanlar Komitesi’nin ve Kurul veya Uzmanlar Komitesi tarafından tesis edilebilecek diğer komiteler veya çalışma gruplarına katılacaktır. Genel Müdür veya onun tarafından gö revlendirilmiş çalışan üye bu toplantıların re’sen sekreteri olacaktır.
 • (a) Uluslararası Büro, Kurulun talimatlarına göre, revizyon konferansları için hazırlıkları yapacaktır.
 • Uluslararası Büro, revizyon konferansları için hazırlıklarla ilgili olarak hükümetlerarası ve uluslararası hükümet ile ilgili olmayan kuruluşlarla istişare edebilir.
 • Genel Müdür ve onun tarafından görevlendirilen şahıslar, oy verme hakkı bulunmaksızın, revizyon konferanslarında müzakerelere katılacaklardır.
 • Uluslararası Büro, kendisine verilmiş olan başka herhangi bir görevi de ifa edecektir.

Mali Kaynaklar

Madde 9- (1) (a) Özel Birliğin bir bütçesi olacaktır.

 • Özel Birli ğin bütçesine Özel Birliğin gelirleri ve masrafları, bunun Bir likler için müşterek olan masraf bütçesine yardımı ve tatbik edilebilir olduğu hallerde, Teşkilatın Konferansının bütçesine sunulan toplam dahildir.
 • Münhasıran Özel Birliğe atfedilemeyen fakat keza Teşkilat tarafından yönetilen bir veya daha fazla başka Birliklere de atfedilebilen masraflar Birlikler için müşterek olan masraflar olarak kabul edilecektir. Bu gibi müşterek mas raflarda Özel Birliğin hissesi, Özel Birliğin bu masraflarda elde ettiği payla orantılı olacaktır.

(2) Özel Birliğin bütçesi, Teşkilat tarafından yönetilen diğer birliklerin büt­çeleri ile koordinasyon gereksinmeleri dikkate alınarak tesbit edilecektir.

 

 • Özel Birliğin bütçesi aşağıdaki kaynaklardan karşılanacaktır,
 • Özel Birliğin ülkelerinin katkıları;
 • Özel Birlik ile ilgili olarak uluslararası Büro tarafından yapılan hizmetler karşılığı alınan ücretler ve masraflar;
 • Özel Birlik ile ilgili olarak Uluslararası Büronun yayınlarından alınan satış ücretleri veya telif hakları;
 • Hediyeler, miras ve yardımlar;
 • Kiralar, faizler ve diğer muhtelif gelirler,
 • (a) Paragraf (3) (i)’de bahsi geçen katkıların tesbit edilmesi maksadı ile, Özel Birliğin her bir ülkesi, Sınai Mülkiyetin Himayesi ile ilgili Paris Birliğindeki aynı sınıfa dahil olacak ve yıllık aidatını O Birlikte o sınıf için tesbit edilmiş bulunan aynı adette birim esasına göre ödeyecektir.
 • Özel Birliğin her bir ülkesinin yıllık aidatı, birim sayısının bütün aidat ödeyen ülkelerin toplam birimi olarak bütün ülkeler tarafından Özel Birlik büt çesine aidat olarak ödenecek olan toplam meblağa aynı oranda olan bir miktar olacaktır.
 • Aidatlar her yılın ocak ayının birinci günü ödenecektir.
 • Aidatlar ının ödenmesinde gecikme olan bir ülke, şayet bu gecikmiş ödemelerin miktarı geçen iki tam yılın aidat miktarına eşit olduğu veya onu aştığı takdirde Özel Birliğin herhangi bir organında oy verme hakkını kul lanamaz. Bununla beraber, Özel Birliğin herhangi bir organı, ödemede mey dana gelen gecikmenin istisnai ve kaçınılmaz sebepler dolayısı ile meydana geldiği bakımından tatmin olduğu takdirde ve sürece böyle bir ülkenin o or ganda oyunu kullanmaya devam etmesine müsaade edebilir.
 • Yeni bir mali sürenin başlangıcında bütçe kabul edilmediği takdirde, aidat mali yönetmelik gereğince bir önceki yılın bütçesi ile aynı seviyede ola caktır.
 • Özel Birlik ile ilgili olarak Uluslararası Büro tarafından yapılan hizmetler dolayısı ile ödenmesi gereken ücret ve masraflar tesbit edilecek ve Genel Müdür tarafından Kurula bildirilecektir.
 • (a) Özel Birlik, Özel Birliğin her bir ülkesi tarafından yapılan tek bir ödeme halinde yapacağı bir işletme sermaye fonuna sahip olacaktır. Bu fon yeterli olmadığı takdirde, Kurul bunu arttırmaya karar verecektir.

(b) Her bir ülkenin mezkur fona ilk ödemesinin miktarı veya bu fonun art­

 

tırılması halinde buna iştirak miktarı, fonun tesis edildiği yıl veya bunun art­tırılması için kararın alındığı yıl o ülkenin aidatına orantılı olacaktır.

(c) Bu oran ve ödeme şartları, Genel Müdürün teklifi üzerine ve Teşkilatın Koordinasyon Komitesi’nin tavsiyesini aldıktan sonra Kurul tarafından tesbit edilecektir.

 • (a) Teşkilatın merkezinin bulunduğu bölgedeki ülke ile yapılacak mer kez yeri anlaşmasında, işletme fonu yeterli olmadığı hallerde bu ülkenin avans vermesi hususunda hüküm bulunacaktır. Bu gibi avansların miktarı ve bu avansların verildikleri şartlar her bir vakada ayrı ayrı olmak üzere bu ülke ile Teşkilat arasında ayrı anlaşmaların konusunu teşkil edecektir.

(b) Yukarıdaki (a) paragrafında bahsedilen ülke ile Teşkilatın her biri yazılı ihbarda bulunmak suretiyle avans verilmesi mükellefiyetinden feragat edebilir, bu feragat, ihbarın yapıldığı yılın bitiminden itibaren üç yıl sonra yürürlüğe gi­recektir.

 • Hesapların kontrolü, Özel Birliğin ülkelerinden biri veya daha fazlası tarafından veya mali yönetmelikle belirtildiği üzere harici hesap kontrolörler tarafından yapılacaktır. Bu kontrolörleri, onların da muvafakati ile, Kurul ta rafından tayin edilecektir.

Anlaşmanın Revizyonu

Madde 10- (1) Bu Anlaşma, Özel Birliğin ülkelerinin özel bir toplantısı ile zaman zaman tekrar gözden geçirilebilir.

 • Herhangi bir tekrar gözden geçirme toplantısının yapılması Kurul ta rafından karşılaştırılacaktır.
 • Madde 7, 8, 9 ve 11 bir tekrar gözden geçirme toplantısı vasıtasıyla veya Madde 11’deki hükümlere göre tadil edilebilir.

Anlaşmanın Bazı Hükümlerinin Tadili

Madde 11- (1) Madde 7, 8, 9 ve bu Maddenin tadil edilmesi için teklifler Özel Birliğin herhangi bir ülkesi tarafından veya Genel Müdür tarafından ya­pılabilir. Bu gibi teklifler Genel Müdür tarafından Özel Birlik ülkelerine, Kurul tarafından dikkate alınmasından en azından altı ay öncesinden bildirilecektir.

 • Yukarıdaki paragraf (1)’de belirtilen Maddelerin tadilatı Kurul tarafından kabul edilecektir. Bu kabul için, oyların dörtte üçü gerekli olup ancak Madde 7 ve bu Maddede yapılacak olan tadilat için oyların beşte dördü gerekecektir.
 • (a) Yukar ıdaki paragraf (1)’de belirtilmiş olan Maddelerde yapılacak herhangi bir tadilat, bu gibi tadilatın kabul edildiği tarihte Özel Birliğin ül­kelerinin dörtte üçünün, kendi ilgili kuruluş şartlarına göre yapacakları, yazılı kabul ihbarların ı n Genel Müdüre ulaş ması ndan tir ay sonra yürürlüğ e gi­recektir.
 • Bu suretle kabul edilen mezkur Maddelerde yapılacak herhangi bir ta dilat, bu tadilatın yürürlüğ e girdiğ i tarihte Özel Birliğin üyeleri olan bütün ül keleri bağlayıcı olacaktı r, ancak şu şartla ki Özel Birliğin ülkelerinin mali yü kümlülüklerini arttırıcı mahiyette olan herhangi bir tadilat ancak bu gibi tadilatın kabulünü bildirmiş bulunan ülkeler için bağlayıcı olacaktır.
 • Yukar ı daki alt paragraf (a) hükümlerine göre kabul edilmiş bulunan

herhangi bir tadilat (a) alt paragrafı hükümlerine göre yürürlüğe girmiş oldukları tarihten itibaren Özel Birliğin üyeleri olan bütün ülkeleri bağlayı cı olacaktır.

Anlaş maya Taraf Olmak

Madde 12- (1) Sınai Mülkiyetin Himayesine Dair Paris Sözleşmesi’ne taraf olan herhangi bir ülke:

 • Bir onay belgesinin tevdiini müteakip imzalamak; veya

(ii) Bir kabul belgesinin tevdii edilmesi; suretile bu Anlaşmaya taraf olabilir.

 • Onay veya kabul belgeleri Genel Müdüre tevdi edilecektir.
 • Sınai Mülkiyetin Himayesine Dair Paris Sözleşmesi’nin Stokholm Met ninin 24. Maddesinin hükümleri işbu Anlaşmaya da tatbik edilecektir.
 • Yukarıdaki paragraf (3) hiç bir şekilde, Özel Birliğin bir ülkesi tarafından,

mezkur paragraf dolayı s ı ile bir baş ka ülke tarafı ndan bu Anlaş manı n tatbik

edilmesinin sağlandı ğı bir bölge ile ilgili mevcut bir durumun tanı nması veya

kabulü şeklinde anlaşı lmayacaktır.

Anlaşmanın Yürürlüğ e

Girmesi Madde 13- (1) (a) BuAnlaşma;

 • Bu Anlaşmanın imzaya açı ldığı tarihte Avrupa Sözleşmesi’ne taraf ül­kelerin üçte ikisinin ve
 • Önceden Avrupa Sözleş mesi’ne taraf olmayan ve onay ve kabul bel­gesini tevdii ettiği tarihte, Uluslararası Büro’nun yayınlamış olduğu en son yıllık istatistiklere göre, 40.000’den fazla patent ve mucit sertifikası müracaatına sahip olan en az bir ülke olmak üzere Sınai Mülkiyetin Himayesine Dair Paris Sözleşmesi’ne taraf üç ülke onayı ve kabul belgelerini tevdiinden bir yıl sonra yürürlüğe girecektir.

 

 • Bu Anlaşmanın alt paragraf (a) uyarınca yürürlüğe girmiş olduğu ül kelerin dışındaki herhangi bir ülke bakımından Anlaşma, onay veya kabul belgesinde bir müteakip tarih belirtilmedikçe, bunun onayının veya kabulünün Genel Müdür tarafından ihbar edildiği tarihten itibaren bir yıl sonra yürürlüğe girecektir. Bu son belirtilen durumda, işbu Anlaşma o ülke için bu suretle be lirtilmiş olan tarihte yürürlüğe girecektir.
 • Bu Anlaşmayı onaylayan veya kabul eden Avrupa Sözleşmesi’ne taraf ülkelere, sözkonusu sözleşmeyi en geç bu Anlaşmanın o ülkeler bakımından yürürlüğe gireceği günden geçerli olmak üzere feshetmek zorunda ola caklardır.

(2) Onay veya kabul, bu Anlaşmanın bütün Maddelerinin otomatik bir şe­kilde kabul edilmiş olmasını ve bu Anlaşmadan doğacak bütün faydaların kabul edilmesini temin edecektir.

Anlaşmanın Süresi

Madde 14- Bu Anlaşmanın süresi, Sınai Mülkiyetin Himayesine Dair Paris Sözleşmesi’nin süresi ile aynı olacaktır.

Birlikten Ayrılma

Madde 15- (1) Özel Birliğin herhangi bir ülkesi, Genel Müdüre yapılacak bildirimle bu Anlaşmadan ayrılabilir.

 • Ayrılma, Genel Müdürün böyle bir bildirimi almasından bir yıl sonra gerçekleşecektir.
 • Bu Madde gereğince sağlanmış bulunan Birlikten ayrılma hakkı, Özel Birliğin bir üyesi olduğu tarihten itibaren beş yıl geçmeden herhangi bir ülke tarafından kullanılamayacaktır.

İmzalama, Diller, Tevdii Görevleri, İhbarlar

Madde 16- (1) (a) Bu Anlaşma, her iki metin de eşit derecede geçerli olmak üzere, İngilizce ve Fransızca Dillerinde tek bir asıl olarak imzalanacaktır.

 • Bu Anlaşma 30 Eylül 1971 tarihine kadar Strasburg’da imzaya açık
 • Bu Anlaşmanın aslı, artık imzaya açık olmadığı zaman, Genel Müdüre teslim edilecektir.

(2) Resmi metinler, ilgili Hükümetler ile istişare edildikten sonra, Genel Müdür tarafından, Almanca, Japonca, Portekizce, Rusça, İspanyolca ve Ku­rulun belirtebileceği diğer dillerde tesis edilecektir.

 

 • (a) Genel Müdür, bu Anlaşmanın imzalanmış iki suretini kendisi ta rafından tasdik edilmiş olarak, Anlaşmayı imzalamış bulunan ülkelerin hü kümetlerine ve talep üzerine, herhangi bir başka ülkenin hükümetine ile tecektir.
 • Genel Müdür, Özel Birliğin bütün ülkelerinin hükümetlerine ve talep üzerine herhangi bir başka ülkenin hükümetine bu anlaşmadan kendisi ta rafından tasdik edilmiş olarak iki suret halinde iletecektir. Genel Müdür, ayrıca kendisi tarafından tasdik edilmiş bir sureti Avrupa Konseyi Sekreteryası’na iletecektir.
 • Genel Müdür, talep üzerine, bu Anlaşmayı imzalamış bulunan veya bunu kabul etmiş olan herhangi bir ülkenin hükümetine, Sınıflandırmanın kendisi tarafından tasdik edilmiş bir suretini İngilizce veya Fransızca dilinde verecektir.
 • Genel Müdür, bu Anlaşmayı Birleşmiş Milletler Sekreterliğinde tescil ettirecektir.
 • Genel Müdür, Sınai Mülkiyetin Himayesine Dair Paris Sözleşmesi’ne taraf olan bütün ülkelerin hükümetlerine ve Avrupa Konseyi Sekreteryasına :
 • İmzaları;
 • Onay veya kabul belgelerinin tevdii edildiğini;
 • Bu Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihi;
 • Tasnifin kullanılmasındaki çekinceleri; (v) Anlaşmanın

tadilatının kabulleri; (vi) Bu gibi tadilatın

yürürlüğe girdikleri tarihleri; (vii) Birlikten

Ayrılmaları haberdar eder. Geçici Hükümler

Madde 17-1) Bu Anlaşmanın yürürlüğe girmesini müteakip iki yıl boyunca, Avrupa Sözleşmesi’ne taraf fakat henüz Özel Birliğe üye olmayan ülkeler, eğer isterlerse, Özel Birliğin üyeleri gibi, Uzmanlar Komitesi’nde aynı haklar asahip olabilirler.

 • Paragraf (1) de belirtilen sürenin bitimini müteakip üç yıl boyunca, söz- konusu paragrafda belirtilen ülkeler Uzmanlar Komitesi’nin toplantılarında ve eğer sözkonusu komite karar verirse, komitece kurulan herhangi bir çalışma grubu veya alt komite de gözlemci olarak temsil edilebilirler. Aynı süre bo­yunca Madde (5)e göre Sınıflandırmanın tadili için teklifler verebilirler ve Madde 6 (1) e göre Uzmanlar Komitesi’nin karar ve tavsiyeleri sözkonusu ül­kelere tebliğ edilecektir.
 • Bu Anlaşmanın yürürlüğe girmesini müteakip beş yıl boyunca, Özel Birliğe henüz üye olmamış, Avrupa Sözleşmesi’ne üye ülkeler Kurulun top­lantılarında, Kurul karar verdiği takdirde, Kurul tarafından kurulan herhangi bir komite veya çalışma grubunda gözlemci olarak temsil edilebilir.