Size bir telefon kadar yakınız
0 212 640 90 39
Dil Seçin
trende
Dil Seçin
trende

Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında KHK’nin Uygulama Yönetmeliği

12.12.2015
7.476 görüntülenme

ENDÜSTRİYEL TASARIMLARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN UYGULAMA ŞEKLİNİ GÖSTERİR YÖNETMELİK

 

 

BİRİNCİ KISIM

Genel Hükümler

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Başvurunun Yeri ve Zamanı

 

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, 554 sayılı Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede belirtilen tasarım tescil başvurusunun yeri, zamanı ve başvuru evrakının düzenlenmesi ile tasarımlarla ilgili diğer işlemlerde uygulanacak usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik, 554 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre tescile uygun tasarımların korunmasına ilişkin esasları, kuralları ve şartları kapsar.

Dayanak

Madde 3 — Bu Yönetmelik, 554 sayılı Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;

Enstitü: Türk Patent Enstitüsünü,

Kanun hükmünde kararname: 554 sayılı Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameyi,

Tasarım: Bir ürünün tümü veya bir parçası veya üzerindeki süslemenin, çizgi, şekil, biçim, renk, doku, malzeme veya esneklik gibi insan duyuları ile algılanan çeşitli unsur veya özelliklerin oluşturduğu bütünü,

Ürün: Bilgisayar programları ve yarı iletkenlerin topoğrafyaları hariç olmak üzere, endüstriyel yolla veya elle üretilen herhangi bir nesnenin yanısıra bileşik bir sistem veya bunu oluşturan parçaları, setler, takımlar, ambalajlar gibi nesneleri, birden çok nesnenin veya sunuşun birarada algılanabilen bileşimleri, grafik semboller ve tipografik karakterleri,

Bileşik Ürün: Sökülüp takılma yoluyla değiştirilebilen ve aralarında fiziki bağlılık bulunan birden çok bileşenden oluşan bir ürünü,

Tasarımcı: Korumaya konu olan tasarımı tasarlayan kişiyi,

Bülten: (Değişik ibare:RG-30/3/2013-28603) Yayın ortamının türüne bakılmaksızın, tasarımlara ilişkin tüm tescil bilgilerinin ve tescil olunan tasarım ile ilgili sonradan meydana gelen bütün değişikliklerin yayımlandığı Resmi Endüstriyel Tasarımlar Bültenini,

Sınıf: Endüstriyel tasarımların uluslararası sınıflandırılmasına ilişkin Locarno Anlaşmasına dayanılarak tasarımların kodlandığı sınıfı,

Tebliğ: 5000 sayılı Türk Patent Enstitüsü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (f) bendi ile 25 inci maddesine göre Türk Patent Enstitüsünce uygulanacak olan ücret tarifesine ilişkin tebliği,

Kurul: Yayıma veya Enstitü kararlarına yapılan itirazları değerlendiren Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulunu,

Ücret: Tebliğde belirtilen ilgili ücret ile bu ücretin katma değer vergisini ve varsa harcının toplamını,

Vekil: Enstitü vekil siciline kayıtlı marka veya patent vekillerini,

(Ek:RG-30/3/2013-28603) Paris Sözleşmesi: 20/3/1883 tarihli Sınai Mülkiyetin Himayesine Mahsus Milletlerarası Bir İttihat İhdas Edilmesine Dair Sözleşmeyi ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından onaylanmış bu Sözleşme ile ilgili değişiklikleri,

(Ek:RG-30/3/2013-28603) Locarno Anlaşması: 5/8/1997 tarihli ve 97/9731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan Endüstriyel Tasarımların Uluslararası Sınıflandırılmasına İlişkin Locarno Anlaşmasını,

ifade eder.

Başvurunun yeri ve zamanı

Madde 5 — Yurtiçinden veya yurtdışından yapılan tüm başvurular Türk Patent Enstitüsüne ya da onun yetkili kıldığı makama yapılır.

Başvuru zamanı, Enstitü tarafından verilecek gün, saat ve dakikadır.

Başvuru sahibinin veya vekilinin posta vasıtasıyla yapmış olduğu başvuru, ikinci fıkrada yazılı esasa göre Enstitüye giriş tarihinden itibaren hüküm ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Korumadan Yararlanacak Kişiler

Korumadan yararlanacak kişiler

Madde 6 — Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin öngördüğü şekilde, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları veya Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde ikametgahı olan veya sınai veya ticari faaliyette bulunan gerçek veya tüzel kişiler veya Paris veya Bern Sözleşmeleri veya Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşması hükümleri dahilinde başvuru hakkına sahip kişiler korumadan yararlanırlar.

Yukarıdaki fıkra kapsamına girmemekle beraber Türkiye Cumhuriyeti uyruğundaki kişilere kanunen veya fiilen tasarım koruması tanımış yabancı devletlerin gerçek veya tüzel kişileri de karşılıklılık ilkesi uyarınca Türkiye’de tasarım korumasından aynı şekilde yararlanır.

Karşılıklılık ilkesi, ülkelerin Türk vatandaşlarının tasarımlarını tescil etmesi veya tescil edeceğini yazılı bildirmesi olarak kabul edilir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Tasarımcı Olarak Belirtilme Hakkı

Tasarımcı olarak belirtilme hakkı

Madde 7 — Tasarımcının adı tasarım sicilinde, rüçhan belgelerinde ve yayım sırasında yer alır.

Tasarım tescil başvurusunda yer alan tasarım ya da tasarımlar birden fazla kişi tarafından oluşturulmuşsa hangi tasarımların kimler tarafından yapıldığı başvuru formunda veya gerektiğinde ilave bir sayfa hazırlanmak suretiyle belirtilmelidir.

Tasarımcı olarak belirtilme hakkı devir ve ferağ edilmez.

 

 

İKİNCİ KISIM

Başvuru, İnceleme, Tescil

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Başvuru ve Eklenecek Belgeler

Başvuru

MADDE 8 – (Değişik:RG-30/3/2013-28603)

Tasarım tescil başvurusu, Enstitü tarafından yayımlanan formlara uygun olarak bilgisayar ile yazılır. Başvuru formunda, başvuru sahibinin, varsa vekilinin kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, imzaları ve tarih ile tasarımcının kimlik bilgisi açıkça yer alır.

Tasarımlar Locarno Anlaşmasında belirtilen ürün ya da ürünlere karşılık gelen kod numaraları ve adlar kullanılmak suretiyle tanımlanır. Locarno Sınıflandırmasında yer almayan ürünler Enstitü tarafından tanımlanır.

Bu Yönetmelikte geçen başvuru formu, talep, dilekçe veya başvuru dilekçesi, Enstitü tarafından geçerli kabul edilen ve elektronik ortamda kullanıma sunulan işlem formlarıdır. Enstitüye sunulacak başvuru veya taleplerde Enstitü tarafından geçerliliği kabul edilen bu işlem formlarının kullanılması zorunludur. Bu formlar kullanılmaksızın yapılan başvuru veya taleplerde, başvuru veya talebin geçerli işlem formları ile hazırlanarak Enstitüye sunulması amacıyla iki aylık süre verilir.

(Ek fıkra:RG-18/1/2015-29240) Endüstriyel tasarım başvuruları veya diğer taleplerin elektronik imza, mobil imza veya Enstitüce sağlanan diğer yöntemlerle çevrim içi olarak yapılması halinde formların ekinde sunulan belgelerin aslına uygun olduğu; başvuru sahibi ya da talepte bulunanın bu yöndeki beyanının alınması ve belgelerin tamamının çevrim içi yolla imzalanması suretiyle kabul edilir. Çevrim içi işlemi yapan başvuru veya talep sahibi, gerçeğe aykırı beyanda bulunması veya belge sunması halinde her türlü hukuki ve cezai sorumluluğu üstlenir.

(Ek fıkra:RG-18/1/2015-29240) Belgelerin aslına uygunluğu konusunda tereddüde düşülmesi durumunda, Enstitü tarafından başvuru veya talep sahibinden evrak asılları istenebileceği gibi, bu konuda ihtilaf yaşanması halinde Enstitü kayıtları esas alınır.

 

Başvuru dilekçesine eklenecek belgeler (Değişik madde başlığı:RG-30/3/2013-28603)

Madde 9 — Başvuru formuna aşağıdaki belgelerin eklenmesi zorunludur.

 1. a) Görsel anlatım, tasarımın tüm belirgin özelliklerini yansıtan ve yayım yoluyla çoğaltmaya elverişli, resim, çizim, grafik, fotoğraf veya benzeri bir biçimde hazırlanmış tasarımın veya tasarımın uygulandığı ürünün görünümüdür.

Görsel anlatımlar, iyi kalitede düz beyaz A4 kağıdına, en az 8×8 cm. en fazla 16×16 cm. boyutunda hazırlanarak görsel anlatım sayfasına yapıştırılır veya bu sayfada görüntülenir. Görsel anlatım sayfasından bir takım hazırlanır ve  başvuru sahibinin veya vekilinin adı, soyadı, unvanı ve imzasını içerecek şekilde sunulur.

Sunulan görsel anlatımlar, yayım yoluyla çoğaltılmaya elverişli ve tasarıma ait görsel özelliklerin açık ve net şekilde ayırt edilmesine imkân sağlayacak nitelikte olmalıdır. Tescile konu tasarımın üç boyutlu olması durumunda tasarımın daha iyi anlaşılabilmesi için, tasarımı bütün yönleriyle açık ve net şekilde yansıtan görünümler sunulmalıdır.

Fotoğraf şeklinde verilen görsel anlatımlarda, tasarım veya tasarımın uygulandığı ürün sade  ve düz bir fon üzerinde yer almalıdır. Çizim olarak sunulan görsel anlatımlar ise çizim aletleri veya elektronik vasıtalarla çizilmelidir. Ürünün kabartma kısımları gölgelendirme veya paralel çizgiler şeklinde gösterilmelidir.

Tasarımın bir kısmının koruma altına alınması talep ediliyorsa, çizim olarak sunulan görsel anlatımlarda koruma talep edilmeyen unsurlar noktalı veya kesikli çizgilerle ifade edilirken, fotoğraf olarak sunulan görsel anlatımlarda ise koruma talep edilen kısımlar açıkça işaretlenmelidir.

Ek görsel anlatım, tescile konu tasarımın daha iyi anlaşılabilmesi için tasarımın bütünlüğünü bozmamak kaydıyla aynı tasarımın farklı yönlerden elde edilmiş görünümü olup, (Ek ibare:RG-30/3/2013-28603) kesit ve tasarımın kullanım özelliklerini yansıtan farklı görünümler de ek görsel anlatım olarak değerlendirilir. Aralarında fiziki bağ bulunmayan, birden fazla parçadan oluşan tasarımlarda tasarımı oluşturan parçaların ek görsel anlatım olarak değerlendirilebilmesi için tasarımın normal kullanımı esnasında görülebilen görsel özelliklerine ve esas tasarımın sınıflandırıldığı ürün adına sahip olması gerekir. Aksi takdirde farklı tasarım olarak değerlendirilir.

Tescile konu tasarım dışında, başka bir cisim, aksesuar, ölçü veya açıklayıcı metin içeren, ürünleri (Mülga ibare:RG-30/3/2013-28603) (…) eksenler ve boyutları ile beraber gösteren çizimler veya resimler görsel anlatım olarak kabul edilmez. Aynı görsel anlatım içerisinde birden fazla görünüme yer verilemez. Görsel anlatımlar katlanmamalı, zımbalanmamalı, üzerinde silinti, kazıntı yapılmamalıdır.

Görsel anlatımın marka unsuru içermesi, tasarım hakkı sahibine marka hakkı sağlamaz.

Tasarım veya tasarımın uygulandığı ürün, yazılı ibarelerden oluşuyorsa veya bu ibareleri taşıyorsa, söz konusu yazılı ibareler tasarım hakkı sahibine, ibarelerin ifade ettiği kavram üzerinde inhisari nitelikte bir hak sağlamaz.

 1. b) (Değişik cümle:RG-24/11/2015-29542) Başvuruya ilişkin ücretlerin ödendiğini gösterir bilgi;

Başvuruya ilişkin ücretler, tasarım tescil başvuru ve yayım ücreti ile varsa rüçhan ve yayım erteleme taleplerinden doğan ücretlerden oluşur.

(Değişik tanım:RG-30/3/2013-28603) Tasarım Tescil Başvuru Ücreti: Her bir tasarım tescil başvurusu için alınan ücrettir. Bir tasarım içeren başvurular tekli, birden fazla tasarım içeren başvurular ise çoklu başvuru olarak değerlendirilir. Çoklu başvurularda yer alan ilave her bir tasarım için Tebliğ’de belirlenen ilave tasarım tescil başvuru ücreti ödenir.

 (Değişik:RG-24/11/2015-29542) Yayım Ücreti: Yayımlanması istenen her 8×8 cm alan için alınan ücrettir. Bir görsel anlatımın boyutlarının 8×8 cm’yi aşması durumunda ilave yayım ücreti alınır. Yayım erteleme talebi varsa yayım ücreti, yayım ücretine ilişkin noksan bildiriminin yapıldığı tarih itibarıyla geçerli olan ücretler üzerinden istenir.

Rüçhan Ücreti: Rüçhan hakkının talep edilmesi halinde ödenmesi gereken ücrettir.

Yayım Erteleme Ücreti: Yayım ertelemesinin talep edilmesi halinde, yayım ertelemesi talep edilen her bir tasarım için ödenmesi gereken ücrettir.

Tasarım tescil başvurusunun geri çekilmesi veya işlemden kaldırılması halinde ödenen tasarım tescil başvuru ücreti iade edilmezken başvuruya ilişkin diğer ücretler talep üzerine iade edilir.

Bir çoklu başvurunun Locarno Sınıflandırması nedeniyle bölünmesi durumunda, bölünen tasarımlara ilişkin ödenen tasarım tescil başvuru ücreti de talep üzerine iade edilir.

 1. c) Tarifname, tasarım veya tasarımın uygulandığı ürünün görsel özelliklerinin ifade edildiği yazılı metindir. Tarifname, Enstitü tarafından yayımlanan forma uygun olarak hazırlanır ve bir adet verilir.

Tarifnamede, tasarımın veya tasarımın uygulandığı ürünün görsel özellikleri dışında ürüne ait teknik ve fonksiyonel özellikler ile üretim yöntemleri gibi ifadelere yer verilmesi korumanın kapsamını etkilemez. Tarifname, sadece “Şekilde görüldüğü gibidir.” ifadesinden oluşamaz.

Ek görsel anlatımlar için hazırlanan tarifnamede, sunulan ek görsel anlatımlara ait görsel özellikler ifade edilir. Tarifnamede ayrılan bölümün yetersiz olması durumunda ek sayfa kullanılabilir.

Tescil konusu tipografik karakterler ise, tipografik karakterlerden oluşan en az dört satırlık bir metin verilir.

Tarifnamede, başvuru sahibinin veya vekilinin adı, soyadı, unvanı, imzası ile tarihe  açıkça yer verilir.

 1. d) Vekaletname;

(Değişik paragraf:RG-30/3/2013-28603) Tasarım tescil başvurusu dâhil Enstitü nezdinde tasarım ile ilgili işlemlerin vekil aracılığı ile yürütülecek olması halinde, vekilin Enstitü nezdinde vekillik yapma yetkisini haiz olması, temsil yetkisini ve tarih bilgisini içeren yazılı vekâletname aslının veya vekil tarafından aslına uygunluğu onaylanmış ve onay tarihini içerir suretinin Enstitüye ibraz edilmesi zorunludur.

Başvurunun geri çekilmesi veya Enstitü nezdinde tescilin iptalinin istenmesi taleplerinin vekil tarafından yapılması hâlinde, vekilin, bu yetkilerini açıkça belirten ve noterce tasdik edilmiş vekaletname ibraz edilir. İşlem sırasında başvuru sahibinin vekilini değiştirmesi ve azilnameyi sunması halinde tebligat yeni vekile yapılır. Azilnamenin sunulmaması durumunda başvuru sahibinden iki ay içerisinde vekilini tayin etmesi istenir. Aksi takdirde, yazışmalar başvuru sahibine yapılır.

Türkiye’de ikametgâhı olmayanlar, tasarımlarını tescil ettirmek ve tescil sonrası yapılacak diğer işlemleri için kendilerini Türkiye’de ikâmetgahı olan ve Enstitü Vekil Siciline kayıtlı bir vekil ile temsil ettirmek zorundadırlar.

Enstitü nezdinde vekillik yapma yetkisi olmayanlar tarafından yapılan tescil başvuruları ve tescil sonrası  diğer işlemler ile ilgili taleplerde başvuru sahibine yetkili vekil ataması için iki aylık süre verilir. Süresi içerisinde Türkiye’de ikametgâhı olmayan kişilerin yetkili vekil atamaması durumunda talepleri reddedilirken, ikâmetgâhı olanların talepleri ile ilgili işlemler ise başvuru sahibi adına yürütülür.

(Ek paragraf:RG-24/11/2015-29542) Enstitü nezdinde vekillik yapma yetkisini haiz bir vekil aracılığıyla yapılan başvuru ya da taleplerde vekaletnamenin Enstitüye sunulmaması veya sunulan vekaletnamenin birinci fıkrada belirtilen şartları taşımaması halinde, eksikliğin giderilmesi için vekile 2 aylık süre verilir. Bu süre içerisinde eksikliğin giderilmemesi halinde başvuru ya da talep sahibinin Türkiye’de ikametgahı varsa bildirimler doğrudan başvuru ya da talep sahibine yapılır. Başvuru ya da talep sahibinin Türkiye’de ikametgahı yoksa başvuru ya da talep işlemden kaldırılır.

(Ek paragraf:RG-24/11/2015-29542) Vekil aracılığıyla yapılan işlemlerde, bu bendin birinci ve ikinci paragraflarında belirtilen şartları taşıyan bir vekaletnamenin Enstitüye daha önce sunulmuş olması ve talep edilen işlemi kapsaması durumunda, Enstitünün gerekli göreceği haller hakkı saklı kalmak kaydıyla, vekaletnamenin yeniden sunulması gerekmez. Önceki tarihli vekaletnameye ilişkin bilgi verilmesi yeterlidir.

 1. e) İmza sirküleri;

Başvuru sahibi tüzel kişi ise ve vekil yoksa imza sirküleri verilir. Başvuru formu ve ekleri imza sirkülerine göre yetkili kişilerce imza edilir.

 1. f) Numune;

Görsel anlatımı sunulmayan ve yayım erteleme talebi bulunan iki boyutlu bir tasarıma konu olan başvurularda, görsel anlatım yerine tasarlanan veya tasarımın uygulandığı ürünün maksimum 20×30 cm. ebatlarında örneği başvuru anında verilir.

 1. g) Çoklu başvurularda görsel anlatımlar ve tarifnameler;

Birden fazla tasarımın tescili için çoklu başvuru adı altında tek bir başvuru yapılabilir.

Çoklu başvurularda, görsel anlatımlar ile tarifnameler, (a) ve (c) bentlerine uygun olarak düzenlenir. Her bir görsel anlatım için ayrı numaralandırma yapılır.

Süslemeler ve desen tasarımları hariç olmak üzere, tasarımların veya tasarımın uygulandığı ürünlerin çoklu başvuruya konu olabilmeleri için bu ürünlerin, aynı alt sınıfa dahil olmaları veya bileşik bir ürünün parçaları olmaları veya aynı set/takıma ait olmaları veya birden çok nesnenin ya da sunuşun bir arada algılanabilen bir birleşimini oluşturmaları şarttır.

Çoklu başvuru kapsamında birden fazla set/takım için tek bir başvuru yapılamaz. Her bir set/takım için ayrı ayrı çoklu başvuru yapılmalıdır.

Enstitü, başvuru formunda belirtilen tasarımların veya tasarımın uygulandığı ürünlerin sınıflandırılmasında Endüstriyel Tasarımların Uluslararası Sınıflandırılmasında belirtilen esaslara uygun olarak düzenleme yapar. Bu düzenleme sonucunda Kanun Hükmünde Kararnamenin 28 inci maddesi gereği çoklu başvuruda bir bölünme söz konusu olması halinde Enstitü iki aylık süre içerisinde hangi tasarımların işleme alınacağı hususunda başvuru sahibinden veya vekilinden bildirim yapmasını ister. Bölünen tasarımların koruma şartlarına sahip olması koşuluyla yeni bir başvuruya konu edilmesi hâlinde, başvuru tarihi olarak, bölünen  dosyanın başvuru tarihi esas alınır.

Süslemeler ve desen tasarımları, tasarımın uygulandığı ürün dikkate alınmaksızın Enstitü tarafından tek bir sınıfta değerlendirilir ve koruma tüm sınıfları kapsar.

 1. h) Rüçhan belgesi;

Başvuruda rüçhan hakkı talep ediliyorsa, ilk başvurunun yapıldığı menşe memleket idaresi tarafından verilmiş bulunan tasdikli Menşe Memleket Vesikası ile bu vesikanın onaylı Türkçe tercümesi verilir.

 1. i) Sergi rüçhanı belgesi; Rüçhan hakkı talebi, Türkiye’de açılan sergilerdeki teşhire dayanıyorsa, yetkili mercilerden alınacak, teşhir edilen ürünü sarih ve eksiksiz bir şekilde gösteren fotoğraf veya fotoğraflarını içeren ve ürünün çeşidi ile bu ürünün sergide görünür şekilde konulduğu tarihi ve resmi açılış tarihini gösterir belge sunulmalıdır.

Yabancı ülkelerde veya ülkelerdeki sergilerde teşhir edilen ürünler için, serginin açıldığı yetkili merciler tarafından düzenlenen ve bu bendin birinci paragrafında belirtilen hususları içeren belge sunulmalıdır.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Rüçhan, Rüçhan Hakkı Sahipliğinin Değişmesi,

Tasarımcı ile Başvuru Sahibi Arasındaki İlişki

Rüçhan

Madde 10 — Başvuru sahibi veya vekili, yararlanmak istediği rüçhan hakkını başvuru formunda belirtir.

Rüçhan hakkı talep ediliyorsa, ilk başvurunun yapıldığı ülkenin yetkili idaresi tarafından verilmiş tasdikli rüçhanla ilgili belgenin başvuru tarihinden itibaren üç ay içerisinde Enstitüye verilmesi gerekir. Rüçhan hakkı sicil kayıt ücretinin ödenmemesi, eksik olması veya rüçhanla ilgili belgenin onaylı Türkçe tercümesinin bulunmaması halinde Enstitü, bahsi geçen eksikliklerin giderilmesi için iki aylık süre verir. İlgili süreler içerisinde eksikliklerin tamamlanmaması durumunda rüçhan hakkından yararlanma talebi yapılmamış sayılır.

Rüçhan hakkı kullanma süresi altı ay olup, bu süre, rüçhan hakkı doğuran ilk başvurunun yapıldığı tarihten başlar. Başvuru günü bu süreye dahil değildir. Sürenin son günü resmî tatil gününe rast gelirse süre, takip eden iş gününün mesai saati sonuna kadar uzatılır.

Rüçhan hakkı talebinin uygun bulunması halinde, tasarım tescil belgesi ve sicile aşağıdaki şekilde şerh verilir.

“Bu tasarımın tescili için ilk defa ……………………… tarihinde müracaat edildiği……………………………………………………… İdaresinin ……………… tarih ve …………………….. sayılı belgesinden anlaşılmış olup,   ……………….. tarihinden itibaren rüçhan hakkını haizdir.”

Çoklu başvurularda, rüçhan belgesinde yer alan görsel anlatımların, tescili talep edilen  tasarımlardan  hangisine ait  olduğu belirtilmelidir.

Sergilerde teşhir hakkından doğan rüçhan hakkı talebinin uygun bulunması halinde ise, tasarım tescil belgesi ve sicile aşağıdaki şekilde şerh verilir.

“Bu tasarımın ilk defa ……………. resmi açılış tarihli …………….. sergisinde ………….. tarihinde teşhir edildiği, ……………. tarafından düzenlenen …………… tarih ve ………….. sayılı belgesinden anlaşılmış olup, ……………. teşhir  tarihinden  itibaren  rüçhan  hakkını  haizdir.”

Rüçhan hakkı sahipliğinin değişmesi

Madde 11 — Eğer yabancı ülkede yapılan ilk başvurudaki başvuru sahibi, Türkiye’deki başvuru sahibinden başkası ise  bu değişikliğin ne şekilde meydana geldiği ve değişikliğin tarihi ile bu değişikliğe taraf kişilerin isimlerinin beyanı gerekir.

Tasarımcı ile başvuru sahibi arasındaki ilişki

Madde 12 — Tasarımcının kimliği başvuruda belirtilir. Başvuru sahibinin, tasarımcı ya da tasarımcılardan farklı olması halinde tescil talep hakkının tasarımcıdan veya tasarımcılardan ne şekilde elde edildiğinin beyan edilmesi gerekir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Başvurunun İncelenmesi, Eksikliklerin Giderilmesi ve

Başvuru Tarihinin Kesinleşmesi

Başvurunun incelenmesi ve başvuru tarihinin kesinleşmesi

Madde 13 — Konusu ve kapsamı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü madde hükümlerine uymayan bir tasarım tescil talebi Enstitü tarafından geri çevrilir.

Başvuru tarihi, başvuru sahibinin kimlik bilgilerini içeren imzalı başvuru formu ile tasarıma ait görsel anlatımın Enstitüye veya onun yetkili kıldığı makama verildiği tarih, saat ve dakika itibariyle kesinleşir. Koruma başlangıç tarihi, başvurunun kesinleştiği tarihtir.

Rüçhan hakkı talep edilmişse, Enstitü tarafından Kanun Hükmünde Kararnamenin 29, 30 ve 31 inci madde hükümlerine göre ayrıca inceleme yapılır.

Eksikliklerin giderilmesi ve başvuru tarihinin kesinleşmesi

Madde 14 — Bir başvuruda 13 üncü maddenin ikinci fıkrasında belirtilen şartların yerine getirilmediği tesbit edilirse, Enstitü tarafından sözkonusu eksikliklerin giderilmesi amacıyla bir aylık süre verilir. Tasarım tescil başvurusu bu eksikliklerin giderildiği zaman itibariyle kesinlik kazanır.

Enstitü, giderilmesi istenen ve 13 üncü maddenin ikinci fıkrası kapsamı dışında kalan eksikliklerin tamamlanması için iki aylık süre verir. 13 üncü maddenin ikinci fıkrası kapsamı dışında kalan bu eksiklikler, başvuru zamanının kesinleşmesini etkilemez.

Birinci ve ikinci fıkralarda belirtilen süreler içinde eksikleri tamamlanmayan tasarım tescil başvuru talebi Enstitü tarafından geri çevrilir.

Rüçhan hakkına ilişkin eksikliklerin giderilmemesi sadece rüçhan hakkının yitirilmesine neden olur.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Tescil, Sicil Kaydı, Yayımlama ve Yayım Ertelemesi

Tescil, Sicil Kaydı

Madde 15 — Başvuru şartları eksiksiz şekilde yerine getirilen ve Kanun Hükmünde Kararnamenin 32 ve 33 üncü maddeleri hükümlerine uygun olan bir tasarım tescil başvurusu, tasarım siciline kaydedilir.

Sicil Kaydında yer alacak unsurlar şunlardır:

 1. a) Başvuru numarası ve tarihi,
 2. b) Tasarım tescil numarası, tarihi ve tasarımın yayımlandığı bülten tarihi ile numarası,
 3. c) Başvuru çeşidi, başvuruda yer alan tasarım sayısı,
 4. d) Varsa rüçhan bilgileri,
 5. e) Tasarım hakkı sahibinin adı, soyadı / unvanı, tabiiyeti ve adresi,
 6. f) Tasarımcı veya tasarımcıların adı, soyadı, adresi,
 7. g) Varsa vekilin adı, soyadı, adresi ile varsa vekil firmanın unvanı,
 8. h) Tasarım veya tasarımın uygulanacağı ürünün adı ve sınıfı,
 9. i) Devir, lisans, yenileme, adres değişikliği gibi tasarım tescili ile ilgili kayıtlar,
 10. j) Tasarımın görsel anlatımı.

Yayımlama

Madde 16 — Sicile kaydı yapılmış tasarım, aşağıda belirtilen unsurları kapsayacak biçimde (Değişik ibare:RG-24/11/2015-29542) periyodik olarak yayımlanan Bültende yer alır. Enstitü, gerektiğinde bu süreye bağlı kalmaksızın ek Bülten yayımlayabilir.

 1. a) Başvuru numarası ve tarihi,
 2. b) Tasarımın tescil numarası ve tarihi,
 3. c) Tasarım sayısı,
 4. d) Varsa rüçhan bilgileri,
 5. e) Tasarım hakkı sahibinin adı, soyadı / unvanı, tabiiyeti ve adresi,
 6. f) Tasarımcı veya tasarımcıların adı, soyadı, adresi,
 7. g) Tasarımın görsel anlatımı,
 8. h) Varsa vekilin adı, soyadı, adresi ile varsa vekil firmanın unvanı,
 9. i) Tasarımın veya tasarımın uygulanacağı ürünün adı ve sınıfı.

(Mülga fıkra:RG-24/11/2015-29542)

Yayım Ertelemesi

Madde 17 — Tasarım tescil başvurusu sahibi, başvurunun kesinleşme tarihinden veya rüçhan talebi varsa rüçhan tarihinden başlamak ve otuz aydan uzun olmamak kaydı ile başvuru esnasında yayımın ertelenmesi talebinde bulunabilir. Başvuru sahibinin kimliği, başvuru tarihi, tasarımın veya tasarımın uygulanacağı ürünün sınıfı ve yayım erteleme süresi Bültende yayımlanır.

Enstitü, yayım erteleme süresinin sona erdiği tarihten sonra ilgili Bültende yayımı gerçekleştirir. Başvuru sahibinin varsa vekilinin isteği üzerine daha önceki bir tarihte de yayım gerçekleştirilebilir.

Enstitü, yayım ücretinin eksik olması durumunda yayım erteleme süresinin sona erdiği tarihten iki ay önce, Başvuru sahibinin varsa vekilinin yayım erteleme talebini kaldırması üzerine ise talep tarihinden itibaren iki ay içerisinde yayım erteleme süresinin sona erdiği tarihte geçerli olan yayım ücreti üzerinden eksikliğin giderilmesini ister.

Yayım erteleme süresi sona eren ve eksikliği süresi içinde tamamlanmış tasarım tescil başvuruları, bu Yönetmeliğin 16 ncı maddesinde belirtilen içeriğe göre yayımlanır. Eksikliklerin ön görülen süre içerisinde tamamlanmaması halinde tasarıma tanınan haklar başvuru tarihinden itibaren  hiç varolmamış sayılır.

Çoklu başvurularda, başvuruda yer alan tasarımların yalnız bir kısmı için de yayım  ertelemesi uygulanabilir. Yayım ertelemesine konu olmayan diğer tasarımların yayımı,  yayım ertelemesine konu tasarımlarla birlikte gerçekleştirilir.

 

 

ÜÇÜNCÜ KISIM

İtiraz

Tescile  itiraz

Madde 18 — (Değişik birinci fıkra:RG-21/4/2009-27207) İlanı yapılmış bir tasarımla ilgili olarak, gerçek veya tüzel kişiler ile ilgili meslek kuruluşları tasarımın yenilik ve ayırt edici nitelik vasfına sahip olmadığı gerekçesiyle ilân tarihinden itibaren altı ay içinde tasarım tescil belgesinin verilmesine karşı  Enstitü nezdinde itirazda bulunabilirler.

İtirazın geçerli olabilmesi için aşağıdaki belgelerin Enstitüye sunulması zorunludur:

 1. a) Enstitü tarafından yayımlanan forma göre her birinden ikişer suret olmak üzere hazırlanmış, itiraz gerekçelerini açıklayan itiraz başvuru formu ile ispatlayıcı bilgi ve belgeler.

İtiraza konu tasarıma ilişkin hangi bilgi ve belgelerin sunulduğu itiraz başvuru formunda belirtilir ve sunulan belgelerde işaretlenmek suretiyle açıkça gösterilir.

Enstitüye yabancı dilde sunulan bilgi ve belgelerin onaylı Türkçe tercümeleri verilir.

İtiraza dayanak gösterilen dergi, katalog, kitap, broşür ve benzeri belgelerin tümü yerine yalnızca kapak ve itiraza dayanak gösterilen tasarımlar ya da tasarımların uygulandığı ürünlerin yer aldığı sayfalar ile tarih içeren kısımların renkli ve net fotokopileri gönderilir. Söz konusu kapak ve sayfaların aynı sayıya ait olduğu noter marifetiyle belirtilmelidir.

 1. b) (Değişik:RG-30/3/2013-28603) Ücretin ödendiğini gösterir bilgi (Mülga ibare:RG-24/11/2015-29542) (…),
 2. c) İtiraz vekil tarafından yapılıyorsa vekaletname.

Bu belgelerden herhangi birinin eksik olması durumunda, Enstitü ilgili eksikliğin giderilmesi için bir aylık süre verir. Bu süre içinde eksikliğin giderilmemesi halinde itiraz yapılmamış sayılır. Aynı itiraz birden fazla kişi tarafından yapılmışsa, yazışmalar itiraz başvuru formunda ilk sırada yer alan kişi ile yapılır.

Yapılan itiraz ve gerekçesi, kendi görüşlerini açıklayabilmesi için tasarım hakkı sahibine tebliğ edilir ve karşı görüşünü tebliğ tarihinden itibaren bir ay içerisinde Enstitüye bildirmesi istenir. Aksi takdirde itiraz sahibinin görüşleri çerçevesinde değerlendirme yapılır.

Vekil aracılığıyla yapılmış itirazın geri çekilmesi durumunda, noter tasdikli vekaletname düzenlenmeli ve vekilin bu konuda yetkilendirildiği açıkça belirtilmiş olmalıdır. Vekili olmayan tüzel kişinin itirazı geri çekmesi durumunda imza sirküleri istenir.

İtirazın incelenmesi

Madde 19 — Yapılan itiraz ve alınan görüşler, itiraza konu tasarımın yayımlandığı tarihten itibaren altı aylık itiraz süresinin bitiminde Kanun Hükmünde Kararnamenin 38 inci maddesine göre Kurulda değerlendirmeye alınır. Enstitü itirazları incelerken gerek duyduğu süre ve sıklıkta taraflardan ilave bilgi, belge veya ürün numunesi talep edebilir.

İnceleme neticesinde, tasarım tescilinin devamına ya da kısmen veya tamamen iptaline karar verilir. İptal kararı Bültende yayımlanır. Kurul kararı tescilin tamamen veya kısmen devamı yönünde ise tasarım tescil belgesi düzenlenir.

Kurul tarafından iptal edilen tasarım tescilleri için ödenen itiraz inceleme ücreti, talep edilmesi halinde itiraz sahibine iade edilir.

 

 

DÖRDÜNCÜ KISIM

Tasarım Tescilinden Sonraki Değişiklikler, Yenileme ve Hukuki İşlemler

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Adres, Unvan ve Nev’i Değişiklikleri

Unvan, nev’i ve adres değişiklikleri

Madde 20 — (Başlığı ile birlikte değişik:RG-18/1/2015-29240)

Tasarım hakkı sahibinin unvanının veya nev’inin değişmesi halinde bu değişikliğin Tasarım Siciline kaydedilmesi için aşağıda sayılan belgeler ile birlikte Enstitüye başvuruda bulunulması zorunludur.

 1. a) Talep dilekçesi.
 2. b) (Değişik:RG-24/11/2015-29542) Unvan veya nev’i değişikliğini gösterir Ticaret Sicil Gazetesi bilgisi veya belgesi veyahut yetkili mercilerce onaylanmış belge ile unvan veya nev’i değişikliğini gösterir belgenin yabancı dilde olması halinde yeminli tercüman tarafından onaylanmış Türkçe tercümesi.
 3. c) Ücretin ödendiğini gösterir bilgi (Mülga ibare:RG-24/11/2015-29542) (…).

ç) Talep vekil aracılığıyla yapılmışsa vekaletname.

Unvan veya nev’i değişikliklerinin Tasarım Siciline kaydı, tasarım hakkı sahibi adına kayıtlı tüm tasarım tescil başvuruları ile tasarım tescillerine tek ücret alınmak suretiyle uygulanır.

Unvan ve nev’i değişikliğinin Tasarım Siciline kaydı için yapılan başvurudaki eksikliklerin süresi içinde giderilmemesi halinde en son yapılan tasarım tescil başvurusunda yer alan bilgiler dikkate alınır ve yeni bir sahip numarası verilerek işlemler yürütülür.

Tasarım hakkı sahibinin adresinin değişmesi halinde bu değişikliğin Tasarım Siciline kaydedilmesi için aşağıda sayılan belgeler ile birlikte Enstitüye başvuruda bulunulması zorunludur.

 1. a) Talep dilekçesi.
 2. b) Talep vekil aracılığıyla yapılmışsa vekaletname.

Adres değişikliğinin Tasarım Siciline kaydı, tasarım hakkı sahibi adına kayıtlı tasarım tescil başvuruları ile tasarım tescillerinin tamamına uygulanır.

Tasarım hakkı sahibi ya da varsa vekili tarafından yapılan yeni bir tasarım tescil başvurusunda, itirazda veya diğer taleplerde yer alan adres ile Enstitü kayıtlarındaki adresin farklı olması halinde yeni tasarım tescil başvurusu, itiraz veya talepte beyan edilen adres Sicile kaydedilir.

Unvan ve nev’i değişiklikleri, Bültende yayımlanır. Değişikliği içeren tescil belgesinin talep edilmesi halinde belge düzenleme ücretinin ödenmesi şartıyla yeni tasarım tescil belgesi düzenlenir.

Hataların düzeltilmesi

Madde 21 — (Değişik:RG-18/1/2015-29240)

Yayımlanmış bir tasarım tescil başvurusunda, tasarım hakkı sahibinden veya vekilinden kaynaklanan ve Sicilin esas unsurlarını değişikliğe uğratmayan maddi hataların Tasarım Sicilinde düzeltilmesine ilişkin talebin değerlendirilmesi için aşağıda sayılan belgeler ile birlikte Enstitüye başvuruda bulunulması zorunludur.

 1. a) Tasarım tescil numarası ile hatayı ve yapılacak düzeltmeyi içeren talep dilekçesi.
 2. b) Talep vekil aracılığıyla yapılmışsa vekaletname.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Yenileme

Yenileme başvurusu

Madde 22 — Koruma süresi sona eren bir tasarımın tescili, tasarım hakkı sahibinin veya vekilinin talebi üzerine ücretin ödenmesi şartıyla yenilenir.

Yenileme talebinin yapılması, koruma süresinin sona erdiği ayın son gününden önceki altı aylık süre içerisinde gerçekleştirilir. Bu sürenin kaçırılması durumunda, yenileme talebi ek ücretin ödenmesi şartıyla, koruma süresinin sona erdiği ayın son gününden itibaren altı aylık süre içerisinde de yapılabilir.

(Değişik cümle:RG-24/11/2015-29542) Yenileme talebinde, talep dilekçesi, talep vekil aracılığı ile yapılıyorsa vekaletname ve ücretin ödendiğini gösterir bilginin verilmesi zorunludur. Yenileme talebinde eksiklik bulunması halinde, süresi içerisinde eksiklikleri tamamlanan tasarımlar için yenileme şerhi sicile kaydedilir, yenileme belgesi düzenlenir  ve Bültende yayımlanır.

Çoklu başvurularda, kısmî yenileme işlemi yapılabilir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Hukuki İşlemler

Miras yolu ile intikal

Madde 23 — (Değişik:RG-21/4/2009-27207)

Tasarımların miras yoluyla intikal etmesi halinde bu değişikliğin tasarım siciline işlenmesi için aşağıdaki belgelerin verilmesi zorunludur.

 1. a) Talep dilekçesi,
 2. b) (Değişik:RG-30/3/2013-28603) Mirasçılık belgesi veya noter tasdikli örneği, mirasçılık belgesinin yabancı dilde olması halinde ilaveten yeminli tercüman tarafından onaylanmış Türkçe tercümesi,
 3. c) (Değişik:RG-30/3/2013-28603) Ücretin ödendiğini gösterir bilgi (Mülga ibare:RG-24/11/2015-29542) (…).
 4. d) Talep vekil tarafından yapılıyor ise vekaletname.

Devir ve hak sahipliğindeki diğer değişiklikler (Değişik başlık:RG-18/1/2015-29240)  

Madde 24 — Tasarım tescil başvurusu veya tescilden doğan tasarım hakkı başkasına devredilebilir.

(Değişik fıkra:RG-30/3/2013-28603) Devir talebinin Tasarım Siciline işlenebilmesi için aşağıdaki bilgi ve belgelerin verilmesi zorunludur.

 1. a) Talep dilekçesi.
 2. b) Devralan ve devredenin imza ve beyanlarını, tasarım tescil numarasını içeren noter tasdikli devir sözleşmesi, devir belgesinin yabancı dilde olması halinde ilaveten yeminli tercüman tarafından onaylanmış Türkçe tercümesi.
 3. c) Ücretin ödendiğini gösterir bilgi (Mülga ibare:RG-24/11/2015-29542) (…).

ç) Talep vekil tarafından yapılıyorsa vekaletname.

Çoklu başvurularda, tasarımların tümü veya bir kısmı devredilebilir.

Kısmî devirler için düzenlenen devir senedinde, devredilen tasarımların tasarım sıra numaralarının tek tek belirtilmesi gerekir. Ayrıca, hak sahipleri adına kayıtlı birden fazla tasarım tescil başvurusu veya tescilinin tek bir sözleşme ile devri mümkündür.

Kısmî devir işlemlerinde, kısmî olarak devredilen tasarımlar için kısmî devir alan adına yeni tasarım dosyası oluşturulur. Devire konu tasarımlar için yeni tasarım tescil numarası verilir ve belge düzenleme ücretinin ödenmesi şartı ile tasarım tescil belgesi düzenlenir. Tasarım, yeni tescil numarası ile ilk tescil tarihi de belirtilerek sicile kaydedilir ve devir işlemi Bültende yayımlanır.

(Ek fıkra:RG-18/1/2015-29240) Ticaret şirketlerindeki birleşme, bölünme gibi yapısal değişiklik işlemleri ile ayni sermaye konulması veya ticari işletmelerin devralınması sonucunda hak sahibinde meydana gelecek değişiklik işlemlerinin Tasarım Siciline kaydedilmesi için aşağıda sayılanlarla başvuruda bulunulması zorunludur.

 1. a) Talep dilekçesi.
 2. b) (Değişik:RG-24/11/2015-29542) Talep konusu işlemin yayımlandığı Ticaret Sicili Gazetesi bilgisi veya belgesi veyahut yetkili mercilerce onaylanmış belge ile bu belgenin yabancı dilde olması halinde yeminli tercüman tarafından onaylanmış Türkçe tercümesi.
 3. c) Ücretin ödendiğini gösterir bilgi (Mülga ibare:RG-24/11/2015-29542) (…).

ç) Talep vekil tarafından yapılıyorsa vekaletname

(Ek fıkra:RG-18/1/2015-29240) Miras yolu ile intikal, devir ve hak sahipliği değişikliklerinde tasarım tescil belgesinin gönderilmesi halinde değişiklik Sicile kaydedilir ve yeni tasarım tescil belgesi düzenlenir.

Birleşme ve Ayni Sermaye Koyma Borcu

MADDE 25 – (Mülga:RG-18/1/2015-29240)

Lisans

Madde 26 — Tasarım başvurusu veya tescilinden doğan kullanma yetkisi, ulusal sınırların bütünü içinde veya bir kısmında geçerli olacak şekilde lisans sözleşmesine konu olabilir.

(Değişik fıkra:RG-30/3/2013-28603) Lisans talebinin tasarım siciline işlenebilmesi aşağıdaki bilgi ve belgelerin verilmesi zorunludur.

 1. a) Talep dilekçesi.
 2. b) Lisans alan ve verenin imza ve beyanlarını, lisansa konu olan tasarımın adını, tescil numarasını, çoklu başvuru ise sıra numaralarını, lisans ücretini, lisans süresini belirtir noter tarafından tasdik edilmiş ve müstenidatlı lisans sözleşmesi, lisans sözleşmesinin yabancı dilde olması halinde ilaveten yeminli tercüman tarafından onaylanmış Türkçe tercümesi.
 3. c) Ücretin ödendiğini gösterir bilgi (Mülga ibare:RG-24/11/2015-29542) (…).

ç) Talep vekil tarafından yapılıyorsa vekaletname.

(Değişik fıkra:RG-30/3/2013-28603) Lisans işlemi Tasarım Siciline kaydedilir ve Bültende yayımlanır.

Rehin

Madde 27 — Tescilli bir tasarım işletmeden bağımsız olarak rehin edilebilir. Söz konusu rehin  talebi sicile kayıt edilir ve yayımlanır. Rehine konu tasarım üzerinde yenileme ve adres değişikliği hariç olmak üzere lisans dahil diğer değişiklikler rehin alanın izni ile mümkündür.

(Değişik fıkra:RG-30/3/2013-28603) Rehin talebinin tasarım siciline işlenebilmesi için aşağıdaki bilgi ve belgelerin verilmesi zorunludur.

 1. a) Talep dilekçesi.
 2. b) Rehin sözleşmesi veya rehin işlemini gösterir yetkili mercilerce onaylanmış belge veya noter tasdikli örnekleri, rehin sözleşmesi veya belgenin yabancı dilde olması halinde ilaveten yeminli tercüman tarafından onaylanmış Türkçe tercümesi.
 3. c) Ücretin ödendiğini gösterir bilgi (Mülga ibare:RG-24/11/2015-29542) (…).

ç) Talep vekil tarafından yapılıyorsa vekaletname.

Tasarım rehni aşağıdaki hallerde sona erer:

 1. a) Rehinli alacaklının alacağından vazgeçmesi veya borç ilişkisinin ortadan kalkması,
 2. b) Rehin bir şarta veya süreye bağlanmış ise, bu şart veya sürenin sona ermesi.

Sona erme sicile kaydedilir.

Haciz

Madde 28 — Tasarım işletmeden bağımsız olarak haczedilebilir. Haciz sicile kayıt edilir ve yayımlanır.

(Mülga fıkra:RG-30/3/2013-28603)

Hükümsüzlük

Madde 29 — Tasarım tescilinin hükümsüzlüğüne ilişkin mahkeme kararı tasarım siciline işlenir ve Bültende ilan edilir.

Hükümsüzlüğe ilişkin mahkeme kararının, tasarım siciline işlenebilmesi için aşağıdaki belgelerin verilmesi zorunludur:

 1. a) Talep dilekçesi,
 2. b) Tasarım tescilinin hükümsüzlüğüne ilişkin kesinleşmiş mahkeme kararının aslı veya ilgili mahkeme veya noter tarafından  tasdik edilmiş sureti.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Ücret, Süreler, Belge Düzenleme, Sicil Sureti

Ücret

Madde 30 — Endüstriyel tasarımların tescili ve tescil sonrası işlemleri ile ilgili ücretler, 5000 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (f) bendi ve 25 inci maddesine göre belirlenir.

Bu ücretler başvuru sahibi veya tasarım hakkı sahibi ya da varsa vekil tarafından ödenir.

Ücret ödenme süreleri ile ilgili olarak Enstitü tarafından başvuru sahibine veya tasarım hakkı sahibine, varsa vekile önceden tebliğ yapılır. Tebligatta belirtilen süreler içinde ücretler ödenmezse, başvuru işlemden kaldırılır.

Tescil sonrası değişikliklerde, eksiklerin giderilmemesi halinde, başvuru sahibinin talebi yerine getirilmez  ve alınan ücret Enstitüye irat kaydedilir.

Tescil sonrası işlemlerle ilgili eksikliğin giderilme süreleri

Madde 31 — Enstitü, tescil sonrası değişikliklere ilişkin eksikliklerin giderilmesi için iki aylık süre verir.  Süresi içerisinde eksikliği giderilmeyen talepler işlemden kaldırılır.

Belge düzenleme

Madde 32 — Tasarım hakkı sahibinin veya vekilinin talebi halinde tasarım tescil belgesi sureti veya menşe memleket belgesi düzenlenir.

Tescil belgesi sureti ve menşe memleket belgesinin düzenlenmesi için aşağıdaki belgelerin verilmesi zorunludur:

 1. a) Talep dilekçesi,
 2. b) (Değişik:RG-30/3/2013-28603) Ücretin ödendiğini gösterir bilgi (Mülga ibare:RG-24/11/2015-29542) (…),
 3. c) Talep vekil tarafından yapılıyor ise vekaletname.

Sicil Sureti

Madde 33 — Talep edilmesi ve ücretin ödenmesi koşuluyla yayımlanmış bir başvuru için sicil sureti verilir.

Yayımlanmış bir başvurunun sicil sureti düzenlenmesi için aşağıdaki belgelerin verilmesi zorunludur:

 1. a) Talep dilekçesi,
 2. b) (Değişik:RG-30/3/2013-28603) Ücretin ödendiğini gösterir bilgi (Mülga ibare:RG-24/11/2015-29542) (…).

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Tescilden Doğan Haktan Vazgeçme

Vazgeçme

Madde 34 — Tasarım hakkı sahibi, tescilden doğan haktan veya başvuru sahibi başvuru hakkından tamamen veya kısmen vazgeçebilir. Kısmi vazgeçmelerde tasarım sıra numaraları belirtilir. Sicilde kayıtlı bir tasarımın hak sahibinin birden fazla olması durumunda, tescilden vazgeçilebilmesi için hak sahiplerinin tamamının izni gerekirken, hak sahipleri kendi haklarından feragat edebilir. Vazgeçmenin tasarım siciline kaydedilebilmesi için vazgeçme dilekçesinin Enstitüye verilmesi zorunludur.

Vazgeçme, tasarım siciline kayıt tarihi itibariyle hüküm doğurur ve vazgeçmenin tasarım siciline kayıt edilebilmesi için aşağıdaki belgelerin verilmesi zorunludur:

 1. a) Talep dilekçesi,
 2. b) Talep vekil tarafından yapılıyorsa, vazgeçme yetkisini gösterir noter tasdikli vekaletname,
 3. c) İnhisarı lisans sahibi veya tasarım siciline kayıtlı hakların sahipleri tarafından  tescilden vaçgeçmeyi onaylayan beyan,
 4. d) Tüzel kişi ise imza sirkülerinin aslı veya noter tasdikli fotokopisi,
 5. e) Gerçek kişi ise noter tasdikli imza beyannamesinin aslı veya noterden tasdikli sureti,
 6. f) (Mülga:RG-30/3/2013-28603)

(Mülga fıkra:RG-24/11/2015-29542)

 (Mülga fıkra:RG-30/3/2013-28603)

 

 

BEŞİNCİ KISIM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

Madde 35 — 5/11/1995 tarihli ve 22454 sayılı ve Resmî Gazete’de yayımlanan 554 sayılı Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

Madde 36 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 37 — Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Patent Enstitüsü Başkanı yürütür.