Size bir telefon kadar yakınız
0 212 640 90 39
Dil Seçin
trende
Dil Seçin
trende

Avrupa Patentlerinin Verilmesi ile İlgili Avrupa Patent Sözleşmesinin Türkiye’de Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelik

12.12.2015
7.276 görüntülenme

Avrupa Patentlerinin Verilmesi île İlgili Avrupa Patent Sözleşmesinin Türkiye’ de
Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelik (22.05.2008 tarihinde değiştirilmiştir)

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam,Dayanak ve Tanımlar
Amaç
Madde 1 – Bu yönetmeliğin amacı, Avrupa Patentlerinin Verilmesi İle İlgili Avrupa Patent Sözleşmesinin Türkiye’deki uygulama esaslarını ve şeklini belirlemektir.
Kapsam
Madde 2 – Bu yönetmelik, Avrupa Patentlerinin Verilmesi İle İlgili Avrupa Patent Sözleşmesinin Türkiye’de uygulanmasına ilişkin esasları, kuralları ve şartları kapsar.
Hukuki Dayanak
Madde 3 – Bu yönetmelik, 551 sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Avrupa Patentlerini Verilmesi İle İlgili Avrupa Patent Sözleşmesi ve 29/ 01/ 2000 tarihli ve 23948 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 4504 sayılı Avrupa Patentlerinin Verilmesi İle İlgili Avrupa Patent Sözleşmesi ve Eklerine Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanuna dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 4 – Bu yönetmelikte geçen;
a) Enstitü: Türk Patent Enstitüsünü,
b) Kanun Hükmünde Kararname : 551 sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameyi,
c) Sözleşme: 5/10/1973 tarihinde Münih’te imzalanan, 29/ 1/ 2000 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 4504 sayılı Kanunla Türkiye’nin katıldığı Avrupa Patentlerinin Verilmesi İle İlgili Avrupa Patent Sözleşmesinin,
d) Avrupa Patenti: Sözleşmeye göre Avrupa Patent Ofisi tarafından verilen patenti,
e) Avrupa Patenti Başvurusu: Sözleşmeye göre bir Avrupa Patenti için yapılan başvuruyu,
f) Vekil: Enstitü siciline kayıtlı patent vekilini,
g) Ücret Tebliği: 6/11/2003 tarihli ve 5000 sayılı Türk Patent Enstitüsü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (f) bendi ve 25 inci maddesi gereği Türk Patent Enstitüsünce uygulanacak olan ücret tarifesini, ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Uygulanacak Kanun Hükümleri
Uygulanacak Kanun
Madde 5 – Aksi Sözleşmede belirtilmedikçe Türkiye’nin seçildiği Avrupa patenti başvuruları ve Avrupa patentleri için Kanun Hükmünde Kararname, 551 sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelik ve bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.
Sözleşme ile Kanun Hükmünde Kararname arasında herhangi bir aykırılık olması durumunda Sözleşme hükümleri uygulanır.
Başvuru Yeri ve Dili
Madde 6 – Bölünmüş başvurular hariç, Avrupa patenti başvurusu, Enstitüye Sözleşmenin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasındaki dillerden birinde veya 14 üncü maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak yapılabilir.
Türkiye’de gerçekleştirilen ve konusu ulusal güvenliği ilgilendiren buluşlar için yapılacak olan Avrupa patenti başvuruları doğrudan Enstitüye yapılır.
Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde ikametgahı olmayan veya sınai veya ticari faaliyette bulunmayan gerçek veya tüzel kişiler tarafından Enstitüye yapılan Avrupa patenti başvuruları için Türkiye’de bir iletişim adresi verilir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Avrupa Patenti Başvurusunun ve Avrupa Patentinin Etkileri
Avrupa Patenti Başvurusunun Etkisi
Madde 7 – Türkiye’nin seçildiği bir Avrupa patenti başvurusu, başvuru tarihi verildiği andan itibaren, varsa rüçhan hakkı talebiyle birlikte, rüçhan hakkı talep edilen başvurunun akıbetine bakılmaksızın, Türkiye’de yapılmış bir ulusal Türk patenti başvurusu olarak kabul edilir.
Yayımlanmış Bir Avrupa Patenti Başvurusundan Doğan Haklar
Madde 8 – Türkiye’nin seçildiği yayımlanmış bir Avrupa patenti başvurusu, Kanun Hükmünde Kararname’nin 82 inci maddesi hükmüne göre ulusal patent başvurularına verilen haklara, bu başvuruya ait istemlerin Türkçe çevirisinin bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesine uygun olarak yayımlandığı veya Türkiye’de buluşu kullanan kişiye başvuru sahibi tarafından bildirildiği tarihten itibaren sahiptir.
Avrupa Patenti Başvurusunun istemlerinin Türkçe Çevirisinin Sunulması
Madde 9 – Bu Yönetmeliğin 8 inci maddesindeki çeviri, başvuru sahibi veya vekili tarafından aşağıdaki unsurlar ile birlikte Enstitüye sunulur.
a) Avrupa patenti başvurusunun tarihi ve numarası,
b) Avrupa patent bülteninde yayımlanan Avrupa patenti başvurusunun yayın tarihi ve Numarası,
c) Başvuru sahibinin adı ve adresi,
d) Buluş sahiplerinin adı ve adresi,
e) Buluş başlığı,
f) Varsa rüçhan hakkı bilgileri,
g) Varsa vekilin adı, adresi, telefon numarası, e-posta adresi,
h) Buluşun uluslararası patent sınıflandırması,
i) Özet,
j) Varsa teknik resimler.
Avrupa patenti başvurusu sahibi, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde ikametgahı olmayan veya sınai veya ticari faaliyette bulunmayan gerçek veya tüzel kişi ise istemlerin Türkçe çevirisi bir vekil tarafından sunulur.
Sunulan çeviri, Avrupa Patentlerinin Verilmesi ile İlgili Sözleşmenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 49 uncu maddesinin iki ila onikinci fıkralarında belirtilen şekli şartlara uygun olmalıdır.
İstemlerin Türkçe Çevirisinin Yayımı
Madde 10 – Enstitü, bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesine uygun olarak sunulan Türkçe istemleri, ücret tebliğinde belirtilen ücretin ödenmesinden sonra yayımlar. İstemlerinin Türkçe çevirisi yayımlanan Avrupa patenti başvurusu, Resmi Patent Bülteninde ilan edilir.
Avrupa Patentinin Etkisi
Madde 11 – Türkiye’nin seçildiği bir Avrupa patenti, bu Yönetmeliğin 12 nci ve 13 üncü maddelerindeki koşulların sağlanması şartıyla, Avrupa Patent Ofisi tarafından, Avrupa patentinin verildiğine ilişkin ilanın yapıldığı tarihten itibaren, Türkiye’de verilen bir ulusal patent olarak kabul edilir.
Avrupa Patenti Fasikülünün Türkçe Çevirisinin Sunulması
Madde 12 – Tarifname, patent istemleri ve varsa teknik resimleri içeren Avrupa patenti fasikülünün Türkçe çevirisi Avrupa patentinin verildiğinin ilan edildiği tarihten itibaren üç ay içinde Avrupa patenti sahibi veya vekili tarafından Enstitüye sunulur.
Avrupa patenti fasikülünün çevirisi ile birlikte;
a) Avrupa patenti başvurusunun tarihi ve numarası,
b) Avrupa patent bülteninde yayımlanan Avrupa patenti başvurusunun yayın tarihi ve numarası
c) Avrupa patentinin verildiğinin ilan edildiği Avrupa patent bülteninin tarih ve numarası,
d) Başvuru sahibinin adı ve adresi,
e) Buluş sahiplerinin adı ve adresi
f) Buluş başlığı,
g) Varsa rüçhan hakkı bilgileri,
h) Varsa vekilin adı, adresi, telefon numarası, e-posta adresi,
i) Buluşun uluslar arası patent sınıflandırması,
j) Özet,
k) Türkçe çevirinin, Avrupa patentinin orijinal metni ile aynı olduğuna dair beyan, verilir.
Avrupa patenti sahibi, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde ikametgahı olmayan veya sınai veya ticari faaliyette bulunmayan gerçek veya tüzel kişi ise, çeviri bir vekil tarafından sunulur.
Ücret tebliğinde belirtilen çevirinin yayın ücreti, bu maddenin 1 inci fıkrasında belirtilen süre içinde ödenir.
Çevirinin, bu maddenin 1 inci fıkrasında belirtilen süre içinde verilmemesi halinde, bu sürenin içinde, bu sürenin sonuna eklenmek üzere, üç aylık ek süre talep edilebilir. Ücret tebliğinde belirtilen ek süre talep ücreti, taleple birlikte ödenir.
Çeviri, Avrupa Patentlerinin Verilmesi ile İlgili Sözleşmenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 49 uncu maddesinin iki ila onikinci fıkralarında belirtilen şekli şartlara uygun olmalıdır.
Türkçe çevirinin, Enstitüye öngörülen süre içerisinde verilmemesi veya ücretinin ödenmemesi halinde, Avrupa patenti Türkiye’de başından beri geçersiz kabul edilir.
Avrupa Patenti Fasikülünün Türkçe Çevirisinin Yayımı
Madde 13 – Enstitü, bu Yönetmeliğin 12 inci maddesine uygun olarak sunulan çeviriyi yayımlar. Fasikülünün Türkçe çevirisi yayımlanan Avrupa patenti, Resmi Patent Bülteninde ilan edilir.
İtiraz Sonucu Değişen Metin
Madde 14 – Sözleşmesinin 99 uncu maddesine göre yapılan itiraz sonucunda değişen şekliyle verilen Avrupa patentleri için bu Yönetmeliğin 11 inci maddesi hükmü uygulanır.
Koruma Kapsamı
Madde 15 – Bu Yönetmeliğin 9 uncu veya 12 inci maddesine uygun olarak verilen Türkçe çevirinin, Avrupa patenti başvurusunun veya Avrupa patentinin işlem dilinde olan metninden dar olması durumunda, hükümsüzlük işlemleri hariç, koruma kapsamının belirlenmesinde Türkçe çeviri esas alınır.
Düzeltilmiş Türkçe Çeviri
Madde 16 – Avrupa patenti veya başvurusu sahibi düzeltilmiş Türkçe çeviriyi herhangi bir zamanda Enstitüye sunabilir.
Düzeltilmiş çeviri, bu Yönetmeliğin 7 inci veya 11 inci maddesindeki etkiye, ancak bu Yönetmeliğin 10 uncu veya 13 üncü maddesi hükmü sağlandığında sahip olur.
İyi Niyetli Kullanım
Madde 17 – Düzeltilmiş çevirinin yayımlanmasından sonra, iyi niyetli olarak buluşu önceden kullanmaya başlamış olan veya buluşu kullanım için ciddi hazırlıklara girmiş olan kişinin kullanımı, Avrupa patenti başvurusunun ya da Avrupa patenti fasikülünün ilk Türkçe çevirisine göre tecavüz sayılmadığı durumlarda, işletmenin gereksinimi nedeniyle, patent sahibinin iznini gerektirmeksizin ücretsiz olarak devam edebilir.
ALTINCI BÖLÜM
Yıllık Ücretler
Avrupa Patentlerinin Yıllık Ücretlerinin Ödenmesi
Madde 18 – Avrupa patentine ilişkin yıllık ücretler, Sözleşmenin 86 ncı maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen yılı takip eden yıllar için Avrupa patenti sahibi veya vekili tarafından Enstitüye ödenir.
Avrupa patenti sahibi, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde ikametgahı olmayan veya sınai veya ticari faaliyette bulunmayan gerçek veya tüzel kişi ise, Avrupa patentine ilişkin yıllık ücretler bir vekil tarafından ödenir.
Avrupa patentinin verildiğinin yayımlanmasından sonraki üç ay içinde vadesi gelmiş ve ödenmesi gerekli olan Avrupa patentine ilişkin yıllık ücretlerin bu süre içinde Enstitüye ödenmesi halinde, geçerli bir şekilde ödenmiş olduğu kabul edilir ve ek ücret istenmez.
YEDİNCİ BÖLÜM
Ulusal Patent veya Faydalı Model Başvurusuna Dönüştürme
Dönüştürme
Madde 19 – Sözleşmenin 77 nci maddesinin üçüncü fıkrasına göre geri çekilmiş sayılan Türkiye’nin seçildiği bir Avrupa patenti başvurusu, ulusal patent veya faydalı model başvurusuna dönüştürülebilir.
Dönüştürme Talebinin Kabulü
Madde 20 – Bu Yönetmeliğin 19 uncu maddesindeki dönüştürme, dönüştürme talebinin Enstitü tarafından alındığı tarihten itibaren üç ay içinde;
a) Ulusal başvuru ücretinin,
b) Avrupa patenti başvurusunun orijinal metninin Türkçe çevirisinin veya başvuru sahibinin ulusal işlemlerde esas alınmasını istemiş olması halinde başvurunun Avrupa Patent Ofisi nezdinde değiştirilen metnin Türkçe çevirisinin,
Avrupa patenti başvurusu sahibi veya vekili tarafından Enstitü’ye teslimi halinde kabul edilir.Avrupa patenti başvurusu sahibi Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde ikametgahı olmayan veya sınai veya ticari faaliyette bulunmayan gerçek veya tüzel kişi ise, ulusal başvuru ücreti ve başvurunun Türkçe tercümesi bir vekil tarafından sunulur.
Dönüştürme talebi kabul edilen başvurulara, Kanun Hükmünde Kararname ve 551 sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelik hükümleri uygulanır.
Kabul edilen dönüştürme talebi Resmi Patent Bülteninde ilan edilir.
Bir Avrupa patenti başvurusunun dönüştürülmesinden ortaya çıkan Türk patenti veya faydalı model belgesi fasikülünde, bu patent veya faydalı modelin bir Avrupa patenti başvurusundan dönüştürüldüğü belirtilir.
SEKİZİNCİ BÖLÜM
Çifte Koruma
Çifte Koruma
Madde 21 – Aynı kişi veya halefine, aynı başvuru tarihi veya rüçhan hakkı talep edilmişse aynı rüçhan tarihiyle, aynı konu için hem Türkiye’nin seçildiği bir Avrupa patenti ve hem de ulusal patent veya faydalı model belgesi verildiğinde, Avrupa patentinin itiraz işlemi sonucunda değiştirilmeden devamına karar verilmesi veya itiraz işlemi süresince herhangi bir itiraz yapılmaması durumunda itiraz işlemi süresi sonunda ulusal patent veya faydalı model hükmü sona erer.
DOKUZUNCU BÖLÜM
Diğer Hükümler
Bilgilendirme Talepleri
Madde 22 – Avrupa Patent Ofisinden gelecek bilgilendirme taleplerini, Avrupa Patentlerinin Verilmesi ile İlgili Sözleşmenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 150 nci maddesi hükmü uyarınca Enstitü alır.
Yürürlük
Madde 23 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 24 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Patent Enstitüsü Başkanı yürütür.

ETİKETLER: