Size bir telefon kadar yakınız
0 212 640 90 39
Dil Seçin
trende
Dil Seçin
trende

Hareket Markaları

22.08.2016
4.167 görüntülenme

Hareket Markaları

Görüntülerin hareketi yoluyla bir işletmenin mal veya hizmetlerini diğer işletmelerin mal veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlayan markalar hareket markası olarak adlandırılır. Bir başvurunun hareket markası olarak değerlendirilebilmesi için tescili talep edilen işaretin bir “hareket markası” olduğunun başvuru dilekçesinde açıkça belirtilmesi gerekir. Aksi takdirde marka örneğinde sunulan “şekil” dikkate alınır (bu durumda herhangi bir “hareket” işareti için koruma elde edilemez) veya başvuru sahibinden marka başvurusuna konu ettiği “işaret”in ne olduğunu açıklaması istenir.

Hareket markasının grafik gösterimi, bir araya getirildiğinde hareketi resmeden hareketsiz görüntü serilerinin (şekil) sıralı olarak verilmesiyle yapılabilir. Verilen gösterim yeterince açık ve anlaşılır olmalıdır. Ayrıca hareketi açıklayan yazılı bir tarifname verilmeli, söz konusu tarifnamede tescil başvurusuna konu edilen hareket açık ve anlaşılır biçimde ifade edilmeli, görüntünün neyi resmettiği, yani görünüşte neyin değiştiği, hareketin sıralamasında kaç adet görüntünün olduğu ve bu görüntülerin sıralamasının nasıl olduğu gibi bilgilere yer verilmelidir. Başvuruya konu edilen işaretin bir hareket markası olduğu bilgisine tarifname içinde de yer verilebilir.

Hareketsiz görüntü serileri ve tarifnameye ilaveten, gerek başvuruyu inceleyen uzman gerekse ilgili üçüncü kişiler tarafından daha kolay ve net şekilde anlaşılabilir olması ve koruma konusunun hukuki belirliliği açısından, tescili talep edilen harekete ilişkin elektronik kaydın, bilgisayar ortamında izlemeye ve saklamaya imkan tanıyacak şekilde (tercihen mpeg formatında), bir CD ile başvuruyla birlikte verilmesi gerekir. Harekete ait elektronik kaydın, başvuru dilekçesinde sunulan grafik gösterime (hareketsiz görüntü serileri) tam olarak karşılık gelmesi gerekmektedir. Elektronik kayıt ve hareketsiz görüntü serileri (grafik gösterim) arasında uyumsuzluk olduğunun tespiti halinde, başvurunun KHK’nın 5 inci maddesinde belirtilen “çizimle görüntülenebilme veya benzer biçimde ifade edilebilme” şartını eksiksiz olarak yerine getiremediği kabul edilir ve başvuru 556 sayılı KHK’nın 7/1(a) maddesi gereğince reddedilir.

Grafik gösterimin, başvuru dilekçesinde marka örneği için ayrılmış bulunan 7×7 cm’lik alana sığdırılması gerekir. Ancak, hareketsiz görüntü serileri ile sağlanan grafik gösterimin sadece kağıt ortamında sunulması bazı durumlarda inceleme açısından zorluğa neden olabileceğinden, rahat okunup incelenebilir olması için grafik gösterimin elektronik ortama aktarılmış halinin (tercihen jpeg formatında) –hareketin elektronik kaydının da yer aldığı- CD ile başvuru dilekçesine eklenmesi tavsiye edilmektedir. Marka örneği alanında sunulan grafik gösterimin rahat okunup incelenebilir olmaması halinde, Enstitü tarafından grafik gösterimin elektronik ortama aktarılmış hali talep edilebilir.

Hareket markalarında ayırt edicilik kriteri her bir somut olayın özel şartlarına göre değerlendirilir. Değerlendirmede hareketin ilgili tüketici çevreleri tarafından marka olarak algılanabilir olup olmadığı, ilgili hareketin tescili talep edilen mal ve hizmetlerin ticari kaynağına (üreticisi ya da sunucusuna) işaret etme fonksiyonunun bulunup bulunmadığı hususları dikkate alınır. Bu niteliklere sahip bulunan başvuruların ayırt edici olduğu kabul edilir.